342วิธีสร้างสุข5

niralai
ธรรมะ ข้อคิดเพื่อธรรมะ ข้อคิดเพื่อ
ชีวิตที่ดีชีวิตที่ดี
อำำเภอเมือง
 ทำำดีมีสุข
 มั่งมี
ศรีสุข
 อยู่ดีมีสุข
 สมบูรณ์
พูนสุข
ควำมสุข ๕ ประกำร
เว้นความชั่ว
ประพฤติชอบ
ประกอบดี
มีวินัย
ทำาดี มีสุขทำาดี มีสุข
 ขยันหา
–อุฏฐานะสัมปะทา ให้
หลักขยัน
 รักษาดี
–อารักขะสัมปะทา ใช้
หลักประหยัด
 มีกัลยาณมิตร
–กัลยาณะมิตตะตา ใช้
หลักสหกรณ์
มั่งมีศรีสุข
โอบอ้อม
อารี
วจีไพเราะวจีไพเราะ
สงเคราะห์
อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุข
ไม่แล้งนำ้าใจ เจ็บเยี่ยมไข้
เสมอต้นเสมอปลาย (สมานัตตะตา)
พูดจาอ่อนหวาน (ปิยวาจา)
รู้จักเสียสละ (อัตถจริยา
ตายเยี่ยมผี มีช่วยเหลือ (ทาน)
สมบูรณ์พูนสุข
๑ ไม่มีหนี้สิน
๒ พอกิน
พอใช้
๓. ไร้โรค
โศกภัย
จิตใจ
เยือก
เย็น
–รักกัน
–ช่วยเหลือ
กัน
–ไม่ริษยากัน
–ไม่ทำาลาย
กัน
อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุข
((หลักพรหมวิหาร ๔หลักพรหมวิหาร ๔))
วัดโพธิการาม จ. ชุมพร
1 sur 8

Recommandé

บทแผ่เมตตาหลังสมาธิ par
บทแผ่เมตตาหลังสมาธิบทแผ่เมตตาหลังสมาธิ
บทแผ่เมตตาหลังสมาธิPojjanee Paniangvait
32.5K vues2 diapositives
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย) par
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)niralai
53.4K vues13 diapositives
334กุศลกรรมบถ10 par
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K vues23 diapositives
332วันอาสาฬหบูชา par
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K vues13 diapositives
331วันเข้าพรรษา par
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 vues7 diapositives
338มารยาทไทย par
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K vues76 diapositives

Contenu connexe

Plus de niralai

336เบญจศีล par
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 vues59 diapositives
340วัฒนธรรมชาวพุทธ par
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
436 vues13 diapositives
339ระวังอย่าให้อาย! par
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
341 vues20 diapositives
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย par
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
508 vues10 diapositives
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ par
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศniralai
503 vues19 diapositives
343ศิลปการพูด par
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูดniralai
531 vues17 diapositives

Plus de niralai(20)

336เบญจศีล par niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 vues
340วัฒนธรรมชาวพุทธ par niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 vues
339ระวังอย่าให้อาย! par niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 vues
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย par niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 vues
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ par niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 vues
343ศิลปการพูด par niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai531 vues
341วันออกพรรษา par niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 vues
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา par niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 vues
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี par niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 vues
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 par niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 vues
350สารานิยธรรม6 par niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 vues
349สังคหวัตถุ4 par niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 vues
351หน้าที่ชาวพุทธ3 par niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K vues
098ชีวิตวัยรุ่น par niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 vues
097คุณค่าของชีวิต par niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K vues
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล par niralai
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
niralai1.1K vues
095ทศพิศราชธรรม par niralai
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม
niralai746 vues
094ทฤษฎีใหม่ par niralai
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่
niralai645 vues
093โยนิโส มนสิการ par niralai
093โยนิโส มนสิการ093โยนิโส มนสิการ
093โยนิโส มนสิการ
niralai1.7K vues
092โทษของสุรา เผด็จ par niralai
092โทษของสุรา เผด็จ092โทษของสุรา เผด็จ
092โทษของสุรา เผด็จ
niralai3.6K vues

342วิธีสร้างสุข5