348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12

niralai
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ว
วิทยา
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 1เสนอ
เรื่อง วันสำาคัญใน
พระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สอนโดย นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์สำาคัญที่
เกิดขึ้นในวันสำาคัญในพระ
พุทธศาสนาได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามวันสำาคัญใน
พระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
3. นักเรียนสามารถสืบสานวัฒนธรรมของชาว
พุทธได้
วันสำาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
วัน
วิสาขบูชา
ประสูติ
ตรัสรู้
ปรินิพพ
าน
ในวันวิสาขบูชามีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นเป็นลำาดับแรก ?
10
ก ตรัสรู้ ข ประสูติ
ค ปรินิพาน ง พิธีเทวาพิเสก
เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณสถานทีใด Timer
ก.ใต้ต้นสาระ ข.สวนพิลุมวัน
ค.ใต้ต้นสัตยา
บรรณ ง.เมืองกุสินารา
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือข้อใด ?Timer
ก. ธรรมจักรกรรม ข. วิวัสกรรม
ค. ธรรมจักรกัป
วัตนสูตร
ง. อริยสัจย์ 4
อาสาฬหบูช
า
แสดงพระ
ปฐมเทศนา
แก่ปัจจวัคคีทั้ง
พระภิกษุ
สงฆ์
นำาในพิธี
คณะบุคคลใดที่ได้รับการสั่งสอนพระ
ธรรมจากพระพุทธเจ้า
ปัจวัค
คี
อลัช
ชี
กิจกรรมใดที่ชาวพุทธกระทำาในวัน
อาสาฬหบูชา
พิธีเวียน
เทียน
พิธีถวาย
เครื่องเซ่น
วันมาฆบูชา
ทรงแสดง
โอวาท
ชาวพุทธ
เวียนเทียน
ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความที่กำาหนดให้
กับรูปภาพให้ถูกต้อง
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วัน
อาสาฬหบูชา
ให้นักเรียนจับคู่ข้อความกับรูปภาพทับกันให้
ถูกต้อง
ถวายเทียน
พรรษา
ถวายเทียน
พรรษา
การตักบาตรเท
โว
การตักบาตรเท
โว
เวียนเทียนเวียนเทียน
วันเข้า
พรรษา
พิธีแห่เทียน
พรรษา
การประชุมกัน
ใน
รประชุมกันของพระภิกษุสงฆ์กระทำากันตรงกับข้อใด ?10
ก. ศาลา
การเปรียญ
ข. อุโบสถ
ค. ประรำาพิธี ง. สวนรุกขชาติ
วันออก
พรรษา
พระพุทธองค์
เสด็จลงมา
จากสวรรค์ชั้น
พิธีทำาบุญ
ตักบาตร
รตักบาตรเทโวโรหณะมีความหมายตรงกับข้อใด ?15
ก. เพื่อระลึกครั้ง
พระพุทธเจ้าเสด็จ
จากสวรรค์
ข. เพื่อแสดงความ
ภักดี
ค. เพื่อปรารถนา
พระนิพพาน
ง. เพื่อการหลุด
พ้น
1 sur 17

Contenu connexe

En vedette(20)

CyberTV and RiGHT BRAiN MEDiACyberTV and RiGHT BRAiN MEDiA
CyberTV and RiGHT BRAiN MEDiA
guest43f0ec212 vues
Color Management for PhotographersColor Management for Photographers
Color Management for Photographers
Eclipse Photography Institute1.2K vues
LogoLogo
Logo
Swagganator207 vues
ประวัติ  สุภัสสรประวัติ  สุภัสสร
ประวัติ สุภัสสร
Supassron Thongnuch207 vues
Developing StrategiesDeveloping Strategies
Developing Strategies
David Phillips786 vues
Team10 misTeam10 mis
Team10 mis
mazibusi88 vues
IJAMASIJAMAS
IJAMAS
Mustafa El-sanfaz159 vues
Abc pptAbc ppt
Abc ppt
Beegray263 vues
10th weekly news10th weekly news
10th weekly news
khushboo rani193 vues
Screenshots!Screenshots!
Screenshots!
MelissaHall94265 vues
Treinador De Futebol Samuel EstevesTreinador De Futebol Samuel Esteves
Treinador De Futebol Samuel Esteves
treinadorsamuel380 vues
CHEF’S - EGOCHEF’S - EGO
CHEF’S - EGO
Spring Bùi309 vues
Rue2Rue2
Rue2
Majo Cardenas164 vues
아름다움아름다움
아름다움
umiilu184 vues
Jaku PengawaJaku Pengawa
Jaku Pengawa
Jata Salih3.8K vues
Lenguajes de Programación: Tutorial csharpLenguajes de Programación: Tutorial csharp
Lenguajes de Programación: Tutorial csharp
Luis Fernando Aguas Bucheli211 vues

Similaire à 348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12(20)

ร.ร.บ้านตระกวนร.ร.บ้านตระกวน
ร.ร.บ้านตระกวน
นายธัชชัย นาจำปา2K vues
History-m1.pdfHistory-m1.pdf
History-m1.pdf
Nualmorakot Taweethong1 vue
Pranitee present tahomaPranitee present tahoma
Pranitee present tahoma
Pranitee Ratanawijitr334 vues

348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12