351หน้าที่ชาวพุทธ3

niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3
WELCOME
ยินดี
ต้อนรับ
หน้าที่ชาวพุทธ
๑. หน้าที่ของพระสงฆ์ในการปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย
. การปลูกจิตสำานึกในด้านการบำารุง
รักษาวัดและพุทธสถาน
. การปฏิบัติตนตามพุทธปณิธาน ๔
๔. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
๕. การศึกษา และรวมตัวของ
องค์กรชาวพุทธ
๖. การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ
เบื้องขวาในทิศ ๖
๘. การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
๗. การเข้าค่ายอาสาพัฒนาคุณธรร
๙. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๑. หน้าที่ของพระสงฆ์ในการปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย๑.การศึกษา และเรียนพุทธวัจนะ
๕. การเผยแผ่หลักธรรมคำาสอน
๒. การปฏิบัติวิปัสนาถุระ
๔. สืบทอดพระพุทธศาสนา
๓. การสั่งสอนหลักธรรมคำาสอน
น การศึกษาหลักธรรมคำาสอนต่างๆ
เช่น การสวดมนต์ ทำาวัตร ถือศีล
บำาเพ็ญภาวนา เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
เช่น สอนหนังสือให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนต่างๆ
เช่น การปฏิบัติตามพระวินัย
อย่างเคร่งครัด
เช่น การเทศนาให้ประชาชนฟัง
ในโอกาสต่างๆ
๒. การปลูกจิตสำานึกในด้านการบำารุง
รักษาวัดและพุทธสถาน
ษาพุทธสถาน เช่น โบสถ์ วิหารเจดีย์ เป็นต้น
ไม่ปล่อยให้ผู้ใดมาทำาลายดัดแปลง หรือ
ใดๆ อันก่อให้เกิดการเสียหาย โดยการว่า
อนหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยกัน
พย์เพื่อการซ่อมแซมบูรณะ
๒. รักษาที่วัดให้เป็นเขตพระรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธ
ไม่ให้มีการเบียดเบียนชีวิตในบริเวณวัด เวลาวัดมีงาน
ห้ามชาวห้ามนำาสิ่งมึนเมาเข้ามาเสพกันในวัด แม้อบาย
ประเภทการพนันก็ห้ามนำามาเล่นในวัด
ตัวอย่างการบำารุงรักษาและใช้ประโยชน์
จากวัดและพุทธสถาน
พุทธสถาน คือ อะไร
๑.เป็นที่ทำาบุญของชาวบ้าน
๒. เป็นสถานศึกษาของกุลบุตร
๔. เป็นแหล่งศึกษาศิลปะ โบราณคดี
ประวัติศาสตร์
๕. เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน
๖. เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรร
ของทางราชการ
๓. เป็นศูนย์รวมจิตใจสำาหรับปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
๓. การปฏิบัติตนตาม
พุทธปณิธาน ๔
ศึกษาพระธรรมจนมีความรู้แตกฉาน
พุทธปณิธาน หมายถึง
การตั้งความปรารถนาของพระพุทธเจ้า
๒. การปฏิบัติตนตามที่ได้ศึกษามาจน
บรรลุผลตามความสามารถ
๔. มีความสามารถในการถ่ายทอด
๓. กำาจัดการกล่าวร้าย เข้าในผิดต่อพระ
พุทธศาสนาให้ราบคาบโดยชอบธรรม
น การศึกษาพระพุทธวัจนะในพระ
ไตรปิฎกให้เข้าใจ
เช่น นำาทฤษฎีที่ได้จากการศึกษา
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ
เช่น ร่วมมือกันแก้ไขความเข้าใจผิดหรือกา
กล่าวร้าย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เช่น เรียนรู้ ปฏิบัติตามที่รู้ และรู้จัก
ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
๔. องค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา
๑.ศาสดา
มีพระพุทธเจ้า ผู้ค้นพบหลักธรรมและ
ก่อตั้งพระพุทธศาสนา
๒. ศาสนธรรม (คำาสั่งสอน)
มีหลักคำาสอนอันเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของชีวิตซึ่งได้แก่ นิพพาน
มีพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวม
หลักคำาสอนของพระพุทธเจ้า
๓. ศาสนบุคคล
มีพระสงฆ์เป็นสาวก ผู้ศึกษาและสืบทอด
หลักธรรมคำาสอนให้ดำารงอยู่ต่อไป
๔. ศาสนพิธี
มีศาสนพิธี ซึ่งได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนา
๕. ศาสนสถาน
มีโบสถ์ หรือพระอุโบสถ เป็นศาสนสถ
เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ
๑.ศาสดา
๒. ศาสนธรรม(คำาสั่งสอน) ๓. ศาสนบุคคล
๔. ศาสนพิธี ๕. ศาสนสถาน
๕. การศึกษา และรวมตัวของ
องค์กรชาวพุทธ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
องค์กรชาวพุทธ หมายถึง
หน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวของชาวพุทธ
เพื่อศึกษา เผยแผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา
๔. เพื่อมีความเข้าใจอันดี
ระหว่างชาวพุทธทั่วโลก
๓. เพื่อประกอบกิจการทางศาสนา
เช่น การถวายปัจจัยไทยธรรม
เช่น พิมพ์วารสาร จัดตั้งองค์กรเช่น จัดปาถกถาธรรม ปฏิบัติสมาธิ
เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูลทางสื่อ
๕. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้
หลักศาสนามาพัฒนาตนเองและสัง
เช่น การขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ ม
๖. การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ
เบื้องขวาในทิศ ๖
ทิศ ตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึง
บุคคลประเภทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันทางสังคม
ประกอบด้วย
๑.ทิศเบื้องหน้า คือ บิดามารดา
๒.ทิศเบื้องขวา คือ ครูอาจารย์
๓.ทิศเบื้องหลัง คือ บุตรภรรยา
๔.ทิศเบื้องซ้าย คือ เพื่อน
๕.ทิศเบื้องล่าง คือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
๖.ทิศเบื้องบน คือ พระสงฆ์
จารย์ปฏิบัติต่อศิษย์
นำาให้เป็นคนดี
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
วิชาความรู้โดยไม่ปิดบัง
องสรรเสริญให้ปรากฏใน
นฝูง
องศิษย์ให้พ้นจากอันตราย
ศิษย์ปฏิบัติต่อครูอาจารย์
๑.แสดงความเคารพ
๒.ช่วยเหลือเมื่อมีกิจธุระ
๓.เชื่อฟังครูอาจารย์สั่งสอน
๔.คอยรับใช้ ช่วยเหลือกิจวัตรประจำาวันเ
๕.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ถ้ากล่าวเฉพาะทิศเบื้องขวา
หน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อกันคือ
๗. การเข้าค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรม
ความสำาคัญ
๑.ปลูกฝังให้มีคุณธรรม และ
ความกตัญญู
๒. สร้างความเข้าใจระหว่าง
ผู้ร่วมอบรม
๔. สร้างระเบียบวินัย
เห็นแก่ส่วนรวม
๓. สร้างจิตสำานึกของความเป็นไทย
๘. การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
พิธีของกษัตริย์ เช่น
•พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
•พิธีฉัตรมงคล
•พิธีทักษิณานุประภา
•พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
รัฐพิธี คือ พิธีของทางรัฐบาล เช่น
•ฉลองรัฐธรรมนูญ
•สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
ิธีของประชาชน เช่น
พิธีมงคลสมรส
พิธีโกนจุก
พิธีขึ้นบ้านใหม่
พิธีอุปสมบท
พิธีของศาสนา เช่น
•รักษาศีลอุโบสถ
•เวียนเทียน
•แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
๙. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ความสำาคัญ๑.เพื่อให้เข้าถึงไตรสรณคมน์
๒. เพื่อใกล้ชิดกับพระสงฆ์
๔. เพื่อเป็นการปฏิญานตนว่าเป็น
คนของพระพุทธเจ้า
๓. เพื่อสืบทอดและ
ดำารงรักษาพิธีกรรม
๕. เพื่อเป็นรากฐานแห่งการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ประโยชน์
นเอง
ห้เป็นคนมีสังกัดไม่เลื่อนลอย
ไว้วางใจของหลายฝ่าย
ต่อสังคม
-เกิดความมั่นคง
-แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว
-สืบทอดศาสนาให้คงอยู่
ต่อประเทศชาติ
-เกิดความสามัคคี
-สังคมสงบสุข
-รักษาความเป็นเอกลักษณ์
By…
• เด็กชายธีรภัทร คงดี เลขที่ ๖
• เด็กชายวัฒนา เกตุสุข เลขที่ ๑๔
• เด็กชายคฑา จักษุสุวรรณ เลขที่
๑๕
• เด็กหญิงณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์ เลขที่
๒๓
• เด็กหญิงพิราอร บุญวัชรพันธ์สกุล เลขที่
๓๓
Bye…Bye
1 sur 15

Recommandé

หน้าที่ของชาวพุทธ par
หน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธprimpatcha
4.9K vues36 diapositives
งาน par
งานงาน
งานzone22410
294 vues37 diapositives
หน้าที่ชาวพุทธ par
หน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธleemeanshun minzstar
973 vues10 diapositives
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
1.6K vues41 diapositives
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ... par
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...Prachoom Rangkasikorn
222 vues5 diapositives
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง par
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งpentanino
2.1K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 par
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3Ch Khankluay
5.4K vues6 diapositives
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา par
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนาแนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนาOppo Optioniez
8.2K vues26 diapositives
วันมาฆบูชา par
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาThongsawan Seeha
12.4K vues28 diapositives
กิจกรรม สาระสังคม par
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมkruarada
1.1K vues27 diapositives
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาlinda471129101
5.5K vues43 diapositives
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญา par
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญาสุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญา
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญาpentanino
1.8K vues16 diapositives

Tendances(19)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 par Ch Khankluay
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
Ch Khankluay5.4K vues
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา par Oppo Optioniez
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนาแนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา
Oppo Optioniez8.2K vues
กิจกรรม สาระสังคม par kruarada
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคม
kruarada1.1K vues
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par linda471129101
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
linda4711291015.5K vues
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญา par pentanino
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญาสุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญา
สุขอนามัยตามหลักพุทธปรัชญา
pentanino1.8K vues
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th par Tongsamut vorasan
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทำงานจิตอาสา par Padvee Academy
การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทำงานจิตอาสาการบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทำงานจิตอาสา
การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาในการทำงานจิตอาสา
Padvee Academy4.1K vues
วันมาฆบูชา ตอน ๒: แนวคิดเกี่ยวกับวันมาฆบูชา par 25Sura
วันมาฆบูชา ตอน ๒: แนวคิดเกี่ยวกับวันมาฆบูชาวันมาฆบูชา ตอน ๒: แนวคิดเกี่ยวกับวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา ตอน ๒: แนวคิดเกี่ยวกับวันมาฆบูชา
25Sura1.1K vues
หลักปฏิรูปเทสในพระพุทธศาสนากับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย par Padvee Academy
หลักปฏิรูปเทสในพระพุทธศาสนากับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทยหลักปฏิรูปเทสในพระพุทธศาสนากับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
หลักปฏิรูปเทสในพระพุทธศาสนากับการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
Padvee Academy2.8K vues
พระสงฆ์กับการเมือง par Padvee Academy
พระสงฆ์กับการเมืองพระสงฆ์กับการเมือง
พระสงฆ์กับการเมือง
Padvee Academy2.7K vues
2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ par Nopporn Thepsithar
2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ
2014-07-04 การบริหารงานแนวพุทธ
Nopporn Thepsithar4.7K vues
038พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย par niralai
038พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย038พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย
038พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย
niralai2.8K vues
วันอาสาฬหบูชา par Thongsawan Seeha
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
Thongsawan Seeha1.8K vues
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒ par dentyomaraj
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
dentyomaraj2K vues
หลักธรรม ของ นักบริหาร par Panuwat Beforetwo
หลักธรรม ของ นักบริหารหลักธรรม ของ นักบริหาร
หลักธรรม ของ นักบริหาร
Panuwat Beforetwo14.7K vues

En vedette

ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page par
ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1pageใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1pagePrachoom Rangkasikorn
788 vues18 diapositives
ทอดกฐิน วัดเลียบ par
ทอดกฐิน วัดเลียบทอดกฐิน วัดเลียบ
ทอดกฐิน วัดเลียบtopzazana
377 vues11 diapositives
สาระสำคัญของศาสนา par
สาระสำคัญของศาสนา สาระสำคัญของศาสนา
สาระสำคัญของศาสนา Min Kannita
4.3K vues30 diapositives
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม par
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมคุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมhuloo
3.7K vues17 diapositives
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1page par
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1pageสไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1page
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1pagePrachoom Rangkasikorn
2K vues30 diapositives
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1page par
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1pagePrachoom Rangkasikorn
1.1K vues40 diapositives

En vedette(19)

ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page par Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1pageใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page
ใบความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 f04-1page
ทอดกฐิน วัดเลียบ par topzazana
ทอดกฐิน วัดเลียบทอดกฐิน วัดเลียบ
ทอดกฐิน วัดเลียบ
topzazana377 vues
สาระสำคัญของศาสนา par Min Kannita
สาระสำคัญของศาสนา สาระสำคัญของศาสนา
สาระสำคัญของศาสนา
Min Kannita4.3K vues
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม par huloo
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมคุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
huloo3.7K vues
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1pageสไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1page
สไลด์ การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา ป.3+449+dltvp3+55t2soc p03 f27-1page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-1page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4pageสไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
สไลด์ พุทธสาวก ป.2+434+dltvsocp2+55t2soc p02 f20-4page
ความสำคัญศาสนา par sudchaleom
ความสำคัญศาสนาความสำคัญศาสนา
ความสำคัญศาสนา
sudchaleom1.9K vues
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย) par niralai
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)
274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)
niralai53.3K vues
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-... par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...
สไลด์ การปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ป.4+464+dltvsocp4+55t2soc p04 f03-...
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา par niralai
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
087ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
niralai3.9K vues
คำคมคารมธรรม par niralai
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
niralai8.2K vues
334กุศลกรรมบถ10 par niralai
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai2.7K vues
คำคมคำขาย par guestab14f9a
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขาย
guestab14f9a55.7K vues
คำคมคารมปราชญ์ par niralai
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์
niralai10.7K vues
ข้อคิด...สะกิดใจ par Na Tak
 ข้อคิด...สะกิดใจ ข้อคิด...สะกิดใจ
ข้อคิด...สะกิดใจ
Na Tak6K vues

Similaire à 351หน้าที่ชาวพุทธ3

หน้าที่ชาวพุทธ.docx par
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docxpinglada1
6 vues10 diapositives
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th par
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10thTongsamut vorasan
124 vues567 diapositives
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page par
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4pagePrachoom Rangkasikorn
501 vues10 diapositives
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ... par
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...Prachoom Rangkasikorn
667 vues18 diapositives
แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ ส22106 ม.2 เทอม2 par
แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ ส22106 ม.2 เทอม2แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ ส22106 ม.2 เทอม2
แนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ ส22106 ม.2 เทอม2เพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ
223 vues31 diapositives

Similaire à 351หน้าที่ชาวพุทธ3(20)

หน้าที่ชาวพุทธ.docx par pinglada1
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
pinglada16 vues
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th par Tongsamut vorasan
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4pageสไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
สไลด์ ศาสนพิธี ป.5+483+dltvsocp5+55t2soc p05 f14-4page
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ... par Prachoom Rangkasikorn
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
แผนพัฒนางานพระธรรมทูตต่างประเทศ par Tongsamut vorasan
แผนพัฒนางานพระธรรมทูตต่างประเทศแผนพัฒนางานพระธรรมทูตต่างประเทศ
แผนพัฒนางานพระธรรมทูตต่างประเทศ
พระวินัย ความเข้าใจวินัยสงฆ์00 par Yota Bhikkhu
พระวินัย ความเข้าใจวินัยสงฆ์00พระวินัย ความเข้าใจวินัยสงฆ์00
พระวินัย ความเข้าใจวินัยสงฆ์00
Yota Bhikkhu48 vues
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice) par yana54
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)
yana5418K vues
หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา par New Nan
หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาหลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา
หลักการหรือคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา
New Nan1.2K vues
แนวคิดเรื่องการบูชา par Tongsamut vorasan
แนวคิดเรื่องการบูชาแนวคิดเรื่องการบูชา
แนวคิดเรื่องการบูชา
วิจารณ์การศึกษาไทย par Tongsamut vorasan
วิจารณ์การศึกษาไทยวิจารณ์การศึกษาไทย
วิจารณ์การศึกษาไทย
Tongsamut vorasan2.2K vues
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม par niralai
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมสมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
niralai11.3K vues
080จิตภาวนา par niralai
080จิตภาวนา080จิตภาวนา
080จิตภาวนา
niralai739 vues
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี par Panuwat Beforetwo
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี
1 บทนำ - 9 มนต์ เพื่อความก้าวหน้า โดย ท่าน ว. วชิรเมธี
Panuwat Beforetwo1.1K vues
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง par พัน พัน
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง

Plus de niralai

332วันอาสาฬหบูชา par
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K vues13 diapositives
331วันเข้าพรรษา par
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
654 vues7 diapositives
338มารยาทไทย par
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
7.1K vues76 diapositives
337ประวัติพระพุทธศาสนา par
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K vues36 diapositives
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) par
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K vues21 diapositives
336เบญจศีล par
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 vues59 diapositives

Plus de niralai(20)

332วันอาสาฬหบูชา par niralai
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai1.1K vues
331วันเข้าพรรษา par niralai
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai654 vues
338มารยาทไทย par niralai
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai7.1K vues
337ประวัติพระพุทธศาสนา par niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K vues
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) par niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K vues
336เบญจศีล par niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 vues
340วัฒนธรรมชาวพุทธ par niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 vues
339ระวังอย่าให้อาย! par niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 vues
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย par niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 vues
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ par niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 vues
343ศิลปการพูด par niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai530 vues
342วิธีสร้างสุข5 par niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 vues
341วันออกพรรษา par niralai
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai603 vues
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา par niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 vues
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี par niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 vues
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 par niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 vues
350สารานิยธรรม6 par niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 vues
349สังคหวัตถุ4 par niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 vues
098ชีวิตวัยรุ่น par niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 vues
097คุณค่าของชีวิต par niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K vues

351หน้าที่ชาวพุทธ3