Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

בקעת יבנאל - סקר קרקע-צומח-בתי גידול

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
ינוי2010 ןופצ בחרמו רועייה ףגא ,רה רינלאנבי תעקב רעיב לודיג יתב-חמוצ-עקרק רקס רקסה חטש – הירבט-ינלוג שיבכו תוישעתה קראפ תב...
יתלזב לוסומורגוטורפ םינוכית םיה םירוזאב תיסחי םילולתה תונורדמב תלזב יעלס לע תחתפתמה עקרק : םגו ללכ ךרדב רתוי יעלסו לולת או...
יוצמ בוזא תתב – לש ןטק חטשב חטשב דחא םוקמב קר תאצמנ 6 שיו וז הביבסב ןפוד תאצוי איה .םנוד תויטיאב םימ טולקל לוכי אוה םהבש ת...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
TOTAL profile ls-Final
TOTAL profile ls-Final
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

בקעת יבנאל - סקר קרקע-צומח-בתי גידול

Télécharger pour lire hors ligne

סקר קרקע צומח ובתי גידול נערך בבקעת יבנאל במורד מפארק התעשיה גליל תחתון (2010) לצורך הכרת השטח לקראת נטיעה מתוכננת. תוארו טיפוסים של שיחייה בתה ועשבוניים על בזלת.
לצפייה באתר ולהורדת הקובץ ראה בקישור הבא:
Look in the site: http://nirforestecosoil.com/
Soil-vegetation-habitats survey in Biq'at Yavne'el valley , Types of garigue and bata vegetation formations were defined, growing in habitats of basalt. Nirforestecosoil.com

סקר קרקע צומח ובתי גידול נערך בבקעת יבנאל במורד מפארק התעשיה גליל תחתון (2010) לצורך הכרת השטח לקראת נטיעה מתוכננת. תוארו טיפוסים של שיחייה בתה ועשבוניים על בזלת.
לצפייה באתר ולהורדת הקובץ ראה בקישור הבא:
Look in the site: http://nirforestecosoil.com/
Soil-vegetation-habitats survey in Biq'at Yavne'el valley , Types of garigue and bata vegetation formations were defined, growing in habitats of basalt. Nirforestecosoil.com

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à בקעת יבנאל - סקר קרקע-צומח-בתי גידול (20)

Publicité

Plus par Nir Herr (20)

בקעת יבנאל - סקר קרקע-צומח-בתי גידול

  1. 1. ינוי2010 ןופצ בחרמו רועייה ףגא ,רה רינלאנבי תעקב רעיב לודיג יתב-חמוצ-עקרק רקס רקסה חטש – הירבט-ינלוג שיבכו תוישעתה קראפ תביבסמ ויתודרומו ויתודג ,לאנבי לחנ ךרואל ערתשמ -כ לש ינוניב עופישב םה לחנה לא םיבצינה תונורדמה .המורדו20% .םייעלס םיקוצמ יעטק םג םכותבו , -כ לש עופישב םה תוחולשה יווק8%-ב ליחתמ ץורעהו 8% )רקסה םוחתב רשא( ןותחתה וקלחב ןתמתמו -ל דע4% ןיב אוה םיהבגה םוחת .190( י"הפעמ 'מ 125 דעו )ףיצרה םוחתה שארב 40 .)םיה ינפל תחתמ( 'מ - -כ איה תיתנשה םיעקשמה תמר500 דומצב התע הנבנו רפחנש הינליא רגאמ אוה ףסונ םרוג .הנשב מ"מ לש ג"ממה תובכש( תועיטנה תייקשהל םימ רוקמ שמשל יושעו ףונהמ קלחכ חטשב בלתשמ ,רקסה חטשל )ןומדק ירבא ידי לע ונתינ רגאמהרקסה תרטמ – העיטנ יגוסל חטשה תודיחי לש ןתמאתה תניחבו רועייל םידעוימה לודיגה יתב ןויפא .רומישל ףונו עבט יכרע רותיא ,ןכ ומכ .םינושהדובעה תטיש 1. לעו םיכתחבו חטשה ינפ לע םיארנ םהש יפכ ,עקרקהו עלסה בכרה יפ לע חטש תודיחי לש הרדגה חמוצה יופימב החתופש הטיש יפ לע התשענ חמוצה תודיחי לש הרדגהה תטיש .חמוצה בכרה יפ תחתמ הרצקב תראותמ איהו רתוי תוהובגה םייחה תורוצל תופידע תנתונה ,ל"קקב יעבטה .ןלהלש תודיחיה תלבטל2. תכרעמ הנבמ ןיבל ,יעבטה חמוצה לש םינימה ןיבש סחיה דומיל לש ךרדב לודיגה יתב תרכה עלס-עקרק יפושחמ לעמ םיירקיעה חמוצה ינימ לש הניחב .םישרושה םוקימו עלסהו עקרקה.םימדוק םירקחמבו םירקסב ףסאנש עדימל האוושהבו תוביצחבו םייעבט 3. .םיצע תעיטנל לודיגה יתב לש המאתהה תניחב רקסה תואצות – תחתמ .ןלהלש הלבטב תוטרופמ יופימה תודיחיב םיחמצה בכרהו עקרקה ,עלסה תונוכת .םיחנומו םירוציק רבסהו ארקמ םיגצומ הלבטהעלס – הנוכמה תלזב "יוסיכה תלזב" תפוקתב םיקדסו שעג ירהמ תויוצרפתה לש הרדסב הרצונ איה . םיחטש הסכמ וז תלזב .ןדריה עקב לש החיתפה יכילהתל ליבקמב ,הנש ןוילמ ינשכ לש ןמז חווטב ןקוילפה אוה .יחרזמה לילגה לש תויתלזבה תומרה תא תרצויו ןלוגה תמר םורדבו ןותחתהו יחרזמה לילגב םיבחרנ יוסיכה תלזב רוקמ .עקשמ יעלס לש תורוצתו )הטישה תיב ח"ודב הראותש( הנותחתה תלזבה תא הסכמ אוה הז רוזאב וז תלזבל עבקנש ליגהו ןיטיח ינרקב הארנה לככ אוה לאנבי תעקב תביבסב4.5-4 .הנש ןוילמ ןיבילואה לרנימ םש לע( תיניבילוא תלזבמ םייושע םיחוליקה לכ .הבל יחוליק תורשעמ יונב תלזבה ךתחםנבימ ,םבכרהב םינוש תויהל םייושע לבא ,)ןהב טלובה קלחב תויתבכש רצויש רבד ,םהיתונוכתו איהו הנותחתה תלזבה לש יולבהו ךירפו עלסה תמועל ,השק עלסב תנייפאתמ יוסיכה תלזב .תומוקמהמ .םיקדסב טיצלק יקרוע ליכהל היושע הנבמ – רקסה חטש לש יזכרמה ריצה .םורדבש לאנבי תעקב ןוויכל ימורד ביכר ילעב תונורדמ אוה חטשה תיברמ ,םיביכרה ינשמ האצותכ .ונוויכל םינופה וידיצמש תונורדמהו לאנבי לחנ לש ןוילעה קלחה אוה .םייברעמ םורדו םיימורד ,םייחרזמ םורד ןה תונורדמה עקרק הניה וז הפמ ;ןלהל תועקרקה תפמ יבג לע תוגצומ עקרקה תורובח תפמב תורדגומה תועקרק - :רקסה לש טוריפה תמר רשאמ הכומנ הדרפה תמרב
  2. 2. יתלזב לוסומורגוטורפ םינוכית םיה םירוזאב תיסחי םילולתה תונורדמב תלזב יעלס לע תחתפתמה עקרק : םגו ללכ ךרדב רתוי יעלסו לולת אוהש ,רקסה ןורדמ לש יברעמה דצב תאצמנ וז עקרק .הצחמל םיחיחצה .ההכ םוח אוה רקסב עבקנש עקרקה עבצ .לחנל חרזממ םייעלס תונורדמביתלזב םודא םוח לוסומורג םהבש רתוי םינותמ תונורדמב ,ימילקא רוזא ותואב תלזב יעלס לע ץופנ : עקרקה יעבצ .לחנה תביבס לש יחרזמה דצב רקיעב תאצמנ וז עקרק .התוחפ התייה עקרקה תפיחס .ההכ םוח דע םוח םה רקסב ואצמנשיתלזב רחרחש םוח לוסומורג דצב תונותמ תוחולשב רקיעב אצמנ .רתוי דוע םינותמ תונורדמב םייק . .ההכ םוח התייה חטשב עבצה תרדגה ןאכ םג .יברעמ-יזכרמהחמוצ – ורדגוה 10 :עקרק-חמוצ תודיחי הלילד חישה ףזיש תיחיש – הסכמ חישה ףזיש 5%םיביכרמ אלל טעמכ הדיחיה חטשמ .םיפסונ םיצועמ( חטשה ללכמ שילשכ הווהמ הדיחיה585 ,רמוש לש םייתנש בר םיינובשע איה תינשמה הבכשה .)םנוד .תילביו לוערש תיריעםיצופנה םינימה ןויפאחישה ףזיש - םיה רפסה תותבב בושח הצועמ ביכרמכ עודי -כ לש וז הביבס .ומצע ינוכית םיה רוזאל טעמכ רדוח וניאש תוינוכית500 ינשבוי לודיג תיבב םשג מ"מ בקע תאזו ,רתוי םושג רוזאהש תורמל רתוי לילד ןאכ ויוסיכ ,הטישה תיב רקסל האוושהב .ורובע המיאתמ .)םש היולבה הנותחתה תלזבה תמועל( יוסיכה תלזבה לש השקה לודיגה תיבתיריעה בר ינובשע חמצ איה םיינשבוי לודיג יתבב העיגמ איה הטילשל .םיבר לודיג יתבב ץופנ ינוכית םי )הבועמ שרוש לעב( יתנש .רבדמה רפסב ןכ םג ללוכ ,תיסחי לוערשהו רמושה לש המויק תא םיאטבמש אמייק ינב ש"ר םיבשע םה תיב אטבמ לודג חישכ אוה םגש חישה ףזיש תא ןאכ םיוולמ םהו לודיגה תיבב הפיצר תמייוסמ םימ תומכ םירתא ורקימ םימייק ינשבוי חטשב ובש בצמ תפקשמ חמוצה תולילד .םירחאל תיסחי רפושמ לודיג .רתוי םיבוטתודג תייחיש – 15% לש עצוממ יוסיכ םהרבא חיש ךרואל רצ ספכ תכשמנ הדיחיה .דיחי יחיש ביכרמכ ינשו ,ליעל הראותש הדיחיל רקיעב םיכיישה חישה ףזיש יחיש םיתעל םיאצמנ לחנה תברקב לאנבי לחנ ןקתממ םיבשומ םימ לש םיפדוע הארנכ ,םימ תמירז הנשי ןוילעה קלחב .יוצמ ףזיש יצע לש םיטרפ רקסב( חטשה ינפב םימלענ םימה דרומב םיוסמ בלשב .)הישעתה קראפ םוחתב( לחנה לעמש רוהיטה קלחב דרומב םג םימ תמירז לע זמרמ ומויק ךשמה לבא ,םאתהב לדלדתמ חמוצה יוסיכ .)ץיקב ךרענש לש םייתנש בר םיינובשע איה תינשמה הבכשה .תיעקרק תת המירז ךשמה ואו ,הנשהמ ,הנק ,לוערשתילביו רמוש תילבי םג .רומאכ םימ רתוי וב שיש ןוילעה קלחב רקיעב אצמנו ,קהבומ םימ חמצ אוה הנק . הכומנ תוביטרב םג דורשל םילוכי םה ,ליעל ונודינ רמושו לוערש .הנשהמ קלחב תוחפל תוביטר תשרוד .רתויהדשה טובני תתב- תיסחי הקומע עקרקו ףושח עלס לש הטעמ עלס תומכ םע תונורדמב רקיעב הלדג תוחפל( םירחאה לודיגה יתבל30-20 .עלסה יקדסב הקימעמ עקרק ךשמה םע הארנה לככ לבא ,)מ"ס ( חטשה ללכמ עברל בורק הווהמ הדיחיה416 .)םנוד טובניה תועקרקב ץופנה יתברע אצוממ חמצ אוה.)םישרושה תביבס לש תונומת האר( קמועב םימל עיגהל םילוכיש ,םיקומע םישרוש לעבו תודבכ ףסונ חמצ אוה ,ינופצה הקלחב רקיעב ,וז הדיחיב םייקהיוצמ הגה .קמועב םימ תוליכמה תודבכ תומדאל ינייפואה לש םייתנש בר םיינובשע איה תינשמה הבכשהתיריעו ןדופיק רמוש ,תילבי םיקורי םניה רמושהו תילביה . .הנשה תיברמב עקרקב תמיוסמ םימ תומכ לש םויק רומאכ םיאטבמ )אמייק ינב ש"ר םיינובשע( הנשה לכ לודיג יתבב לודגל םילוכי םהו )ףולח ינב ש"ר םיינובשע( ץיקב םפונ תא םישביימ תיריעהו ןדופיקה לש םיחיש טעמ םג הדיחיב םיחכונ .)רפס תותבב לשמל םיטלוש( רתוי םיינשבוי ףלצו ףכה תירפע ,לטפינצוק .לודיג תיב ותואל םימיאתמ םה םגש
  3. 3. יוצמ בוזא תתב – לש ןטק חטשב חטשב דחא םוקמב קר תאצמנ 6 שיו וז הביבסב ןפוד תאצוי איה .םנוד תויטיאב םימ טולקל לוכי אוה םהבש תומוקמב ללכ ךרדב לדג אוהו םיקומע םישרוש ןיא בוזאל .הרמשל טיצלק יקרוע הארנכ ,ןוטרק יומד ינריג עלס הארנ הז רתאב .הדודרה עלס-עקרקה תביבסמ ץיקה ךרואל לש תינשמה הבכשה .יבובקנה ינריגה עלסהמ םימה תא טלוק אוהו ןאכ ומויקל הביסה הארנכ וזו ,תלזבב .לדג אוה םהבש םירחא לודיג יתבב םג בוזאה תא הוולמ ןדופיקו תינצייקןיסובלובה תרועש לש םייתנש בר םיינובשע -כ אוה ש"רה בשעה יוסיכ ןלוכב .תודיחי שולשל קלחתמ - 35-40% דחיב תודיחיה תשולש .הצופנ לעוש תלוביש י"ע טלשנה יתנש דח בשע איה תינשמה הבכשהו םיהובג םיביכרמ לש םויקה תדימבו ןהבש עלסה תומכב תולדבנ תודיחיה .חטשה ללכמ שילשכ תווהמ :ןלהל ראותמכ רתוי(1םידדוב חישה ףזישו ןיסובלובה תרועש ) – שולשה ןיבמ תירקיעה הדיחיה איה תללוכ(342 לש יוסיכב חישה ףזיש לש םיטעמ םיחיש תללוכ הדיחיה .)םנוד 2% הווהמ איה .חטשהמ ( .ןאכ ראותתש ןיסובלובה תרועש תדיחי ןיבל ליעל הראותש יוצמה ףזישה תייחיש ןיב רבעמ השעמל2 ) ןיסובלובה תרועש ש"ר בשע לע תאצמנ ,בר עלס אלל עקרק לע( 80 לש חיש ינב טעמ תללוכ איה .)םנוד לש יוסיכב טובני3% .(3תיעלס ןיסובלובה תרועש ש"ר בשע ) – לע תאצמנ 138 .םייעלס םיחטש לש םנוד לש קחרמב קוצמב םימייתסמו םתביבס לעמ םיהבגומ הלא םיחטש100-50 הלא םיקוצמ .ונממ 'מ חיש ינב קר ואצמנו םיצועמ םיביכרמ ןיאש טעמכ ןאכ .תלזב חוליק תמירז לש תיזח ללכ ךרדב םיאטבמ יחיש טעמו ,תוינוכית םיה רפסה תותב לש ינייפוא חמצ איהש )תינולג הטולב( היוצמ תינולג לש םידדוב הווהמו לופיטו הנכהל החונ הניא וז הדיחי .)הדיחיה לובג לע השעמל( קוצמה תיתחתב ףכה תירפועו ףלצ .הרמשל ףידעש תידוחיי הביבס לודיגה תיב ףולחה ינב םייתנש ברה םיינובשעה לש ןיסובלובה תרועש לשוטרפב לש טועימ הב שיש יוסיכה תלזב לש תיעלס הביבסב עיפומ אוה רשאכ ןה ,ינשבוי לודיג תיב וניה עלסהמ םימ טולקל תורשפא לכ אלל ץיקב תשביתמה רתוי הקומע עקרק לע תאצמנ איה רשאכ ןהו ,עקרק .רתוי בר קמועמ ואריעש ןנקז לש יתנש בר םיינובשע לע ת אצמנ הדיחיה -6 טובניה תדיחי דיל ינופצה קלחב דבלב םנוד לש יוסיכב טובני לש חיש ינב תללוכ איהו5% לודיג תיב תאטבמ הדיחיהו אמייק ןב ש"ר בשע אוה ןנקזה . ןיסובלובה תרועש לש הזמ רתוי בוט . הצופנ לעוש תלוביש לש יתנש דח בשע – םיחטשה ןיבש תורצה תועוצרב חטשה חרזמב תאצמנ וז הדיחי וניא אוה ,רתויב ינשבויה לודיגה תיב הז .תודשהמ ולקוסש םינבא ילגב הסוכמ חטשהמ קלח . םידבועמה .)ןאכ ואצמנש טובני לש חיש ינב טעמ דבלמ( והשלכ יתנש בר חמוצ םייקל לוכייאלקח הדש – לש חטשב אצמנ 28 ,יאלקחה ףלשה דבלמ .ישארה שיבכה דיל הישעתה קראפל ןופצמ םנוד .טובני טעמו ןיסובלובה תרועש לש םייתנש בר םיינובשע ןאכ ואצמנףסונ ביכרמ :)םירהה סומרות הארנכ( םיסומרות – י"ע הרסמנ הבכשה( ביבאב ךרענש םדוק רקסב חווד ףזיש תייחיש :תודיחיהמ םיעטק לע המורדו חטשה זכרממ אוה םיסומרותה םוקימ .)יקסנשלוא הילוי לככ םילדג םניא םיסומרותה .םידדוב חישה ףזיש םע ןיסובלובה תרועש ש"ר בשעו טובניה תתב ,חישה .רקסה םוחת לש םיינשבויה לודיגה יתבב הארנה .רומישלו העיטנ יגוסל םתמאתהו לודיג יתב תכרעמב םמוקימו םיחמצה ינימו חמוצה יסופיט ,ץורעבו ןורדמב םוקימה ,עקרקהו עלסה ךרעמ יפ לע לכ טעמכ .לודיגה יתב תא ךירעהל רשפא ,םייקה עדיה יפ לעו עלסה יפושחמב םיארנש יפכ עקרקהו עלסה חטשה תמועל רתוי םושג וניה הז רוזאש תורמל .םירחא העיטנ יחטשל סחיב םיינשבוי םניה לודיגה יתב יאדובו ,רתוי ינשבוי וניה הז חטשש ךכל םרוג עקרקה טועימ םע יוסיכה תלזב לש עלסה ,הטישה תיבב תודומעב תזכורמ ,הקתעה וא העיטנל תופידעה תדימ .ןופצב םירחאה העיטנה יחטש תיברממ רתוי :ןלהל הרצקב תטרופמ איהו ,הלבטב תונורחאה
  4. 4. חישה ףזיש תיחיש – יתב ורקימ םיאטבמ םימייקה םיחישהש ןכתי .ותביבסל תיסחי בוט לודיגה תיב ןתינ .רתוי בוט לודיגה תיב ,)םורד ילכ רקיעב( רתוי הפופצ היחישהש לככ .הדוקנ לכב םיאצמנ אלש לודיג .ודיל עוטנל אלו חישה ףזיש לש יעבטה ביכרמה תא רמשל בושחו תחוורמ העיטנב תובעלתודגה תייחישב לחנה ךרואל– םיבשומה םימה תמירז םא אדוול שי .םימ תמירז שיש ןמז לכ בוט חטשה ,ביצי וניא רוקמה םא .)'וכו םילשא ,תופצפצ( םימ יבהוא םיחמצ תעטל רשפא ,ןכ םא .דיתעב םג ךישמת וא י"א שרוח ינימ לש הטילקל םימ שיש ןמזה תא לצנל וא אוהש יפכ חטשה תא ריאשהל ףידע .ולדגיו ודרשי םה הטילקה רחאלש יוכיס שי .םיסוטפילקאטובניה תתבב– דבלמ( רומישל םיביכרמ ןיאו תיסחי בוט לודיגה תיב . ההובג תופידעב תעטל רשפא .)ןלהל האר ,םיסומרותהןיסובלובה תרועש ש"רה בשעב – לודיגה תיבש רוכזל שי .הובג וניא ןהב עלסה זוחאש תודיחיב העינמ ןיא הנשה רחאל םגש ןכתי ,ךרוצה יפ לע םיצע תוקשהלו העיטנה רחאל םיינרע תויהל שיו ינשבוי אוה אל ףידע םלוא ,העיטנל תינוניב תופידע הלבטב המשרנ תיעלסה ןיסובלובה תרועש לש הדיחיב .הנושארה .םיעלסה ןיב עקרק יעטקב עוטנל ןתינ ,תאז םע .ורמשל יאדכו החונ הניא חטשה תרשכה .תעטלריעש ןנקז ש"רה בשעב – חטשה .ןנקזה יבשעמ קלח רמשל שי .תיסחי בוט תויהל יושע חטשה ,תעטל ןתינ .ותומלשב ורמשל רשפאו לודג וניאבוזאה תתבב – ,ןאכ םגו בוזאה לש חישה ינבמ קלח רמשל שי ,לבא .תיסחי בוט חטשה ןאכ םג ,תעטל ןתינ .התומלשב התראשה לוקשל שיו הנטק הדיחיהיתנש דחה בשעב לודיגה תיבש ןובשחב תחקל שי ןאכ םג לבא ,לוקיסה תומירעל ץוחמ תעטל העינמ ןיא .העיטנ רחאל חיגשהל שיו םיבשע ריבדהל יוצר ,ינשבוייאלקחה חטשב – .)שיבכה תברקב( תעטל יוצר ףאו העינמ ןיא םיסומרותל תוסחיתה .העיטנל תיסחי םיבוט לודיג יתבב רקיעב ,םיבחרנ םיחטשב ונמוס סומרותה יחטש : תעב יוהיזל ןתינו ראורבפמ לחה חרופ אוה .םימתכב טלושו ץופנכ רדגומה ,ןגומ חמצ אוה םירהה סומרות סומותה ילע תא תוהזל היהי רשפאשכ העיטנל ךומס הלא םיעטקב חטשה תא ןיכהל יוצר .ףרוחב העיטנה תופידעכ הלאה םיחטשה תא ריאשהל יוצר .םיטרפה תיברמב עוגפל אלש חטשה תנכה תעב חיגשהלן .םהב תעטל אלש וא העיטנל הנורחא חילצהל םייושעה םיבורק לודיג יתב לש םינימ רשפא ןלוגהו לילגה לש תולזבב םילדגש םיצעה ןיבמ .םיבר םיצע םילדג אל ןותחתה לילגב תלזבה יחטשב :העיטנל םיאתהל םייושעש ,םיאבה םינימה תא ןייצל יוצמ ףזיש– וז הביבסב םג טעמ לדגה רובתה ןולא– .הז חטשב רומאכ אצמנ דדוב טרפ .םיכומנ םיהבגב םג ,ןלוגה תמרב תלזבב קראפ רעי רצוי יצע רפסמ ףא םימייק .תונורדמב רקיעב םילדג םילע ןטק דקשו יאופר הנבל ,י"א הלא ,תיטנלטא הלא .םימיאתמ םניא םיהובג תומוקמב ןוילעה לילגבו ןלוגה תמרב םילדגה םיפסונ םיצע .תלזב לע בורח ןרוא ,סוטפילקא ינימ ומכ עקרקב תוינריגל םישיגר םינימ םה תלזבל םימיאתמכ םילבוקמה עוטנ רעי יצע .דועו רבונצה
  5. 5. יחידות סלע-קרקע-צומח בשטח המיועד לנטיעה ביער בקעת יבנאל קבוצת שטח נוכחות % מס' עדיפות יחידות שם יחידה דונם צורה כיסוי % הרכב מינים סוג כיסוי % עץשיח סוג הופעה תצורה כיסוי % סוג צבע טבלת צבע אבניות מיפוי לנטיעה 5 20 7.5 בינונית YR3/3 שיחיה שיחיית שיזף השיח 585.1 שיחים 5 שזשח 10 עשב ר"ש--שומר 2% 25 ינבוט בזלת שרידית בזלת 20 גרומוסול (גריגה) דלילה עירית שרעול ויבלית אוליבינית הכיסוי בזלתי חום כהה קיימים כבר שיחים רבים. אפשר לעבות בלי להסתיר את שיחיה שיחיית גדות 60.4 שיחים 15 אברהם 10 עשב ר"ש--שרעול 20 ינבוט 3% בזלת קבור בזלת 0 גרומוסול 4 בינונית )+( קנה שומר ויבלית אוליבינית בקרקע הכיסוי חום שחרחר בזלתי חום כהה מיקום טוב. התאמה לאמי נות הזרימה. שימור צומח בתה בתת ינבוט 416.1 בני שיח 9 ינבוט 8הגה 2 עשב ר"ש 2% 6 פטל בזלת שרידית: בזלת 10 גרומוסול 2 20 גבוהה יבלית שומר קיפודן ועירית 1% עפרית אוליבינית אבנים הכיסוי חום שחרחר בזלתי חום כהה אין מניעה. מים בקרקע-סלע יתכן רק בעומק. 1% צלף גדולות 6 7.5 בינונית )+( YR3/3 בתה בתת אזוב מצוי 6.0 בני שיח 18 אזוב 7צמר 3 עשב ר"ש 10 בזלת עם משטחים ודרגשים 25 גרומוסול חום כהה קייצנית וקיפודן עורקי קלציט עד חצי מ' בזלת הכ. חום אדום" בזלתי" בית גידול טוב. יש לשמר חלק מהאזוב עשב עשב ר"ש שעורת 342.3 עשב ר"ש 40 שערב 4יבלת 3ערית 3 עשב ח"ש--ש'ש 40 שיזף השיח בזלת בזלת 10 גרומוסול 3ב בינונית )+( רב שנתי הבולבוסין ושיזף השיח בודדים מצליבים ומרכבים 2% אוליבינית הכיסוי חום שחרחר חום כהה איכות בי נו נית לנטיעה. יש לשמר את השיזפים ולא להסתירם עשב עשב ר"ש 80.2 עשב ר"ש 40 שערב 5יבלת 3ערית 2 עשב ח"ש--ש'ש 40 ינבוט 3% בזלת בזלת 10 גרומוסול 3 בינונית )+( רב שנתי שעורת הבובלבוסין מצליבים ומרכבים אוליבינית הכיסוי חום שחרחר חום כהה אין מניעה. בית גידול יובשני יחסית 3 7.5 א בינונית YR2.5/3 עשב עשב ר"ש שעורת 138.3 עשב ר"ש 35 שערב 4יבלת 3ערית 3 עשב ח"ש--ש'ש 35 צלף 0.5% בזלת בזלת 40 פרוטוגרומוסול רב שנתי הבולבוסין סלעית מצליבים ומרכבים עפרת 0.5% אוליבינית הכיסוי בזלתי חום כהה מאד ניתן בקטעי קרקע בין הסלעים, הכנה ידנית, לשמר הסלעים עשב עשב ר"ש 5.8 עשב ר"ש 30 זקנן 7יבלת 3 עשב ח"ש--ש'ש 40 ינבוט 5% בזלת בזלת 15 פרוטוגרומוסול 3ג בינונית )+( רב שנתי זקנן שעיר אוליבינית הכיסוי בזלתי חום כהה עשוי להיות שטח טוב יחסית. יש לשמר חלק מעשבי עשב עשב ח"ש 82.6 עשב ח"ש שש ינבוט גרומוסול 7 10 גבוהה )-( חד שנתי שיבולת שועל חום שחרחר חום כהה אין מניעה. קרקע עמוקה מחוץ לערימות הסיקול. בית גידול שדה חקלאי שדה חקלאי 27.8 עשב ר"ש שעוב עשב ח"ש ינבוט בזלת קבור בזלת 0 גרומוסול 8 גבוהה קורטם מכחיל, חוח אוליבינית בקרקע הכיסוי חום שחרחר חום כהה אין כל מניעה. קרקע עמוקה סה"כ 1745 עדיפות לנטיעה גבוהה או גבוהה )-( 527 הרכב המי נים )של הצומח הטבעי( מציג את שלושת המי נים העיקריים של השכבה הראשית ומבטא את חלק הכיסוי היחסי שלהם מתוך 10 , כמקובל במפות השליטה סה"כ עדיפות בינונית )+( ומעלה 1021 כל השטח הוא בעדיפות בינונית לפחות הערות א. תיאור עומק קרקע שיפוע ומפנה נמצאים בתמליל ובמפות אפיו נים מיוחדים ראה בפרק בתי הגידול. שהן נסרקו לתוכו. PDF מונחי גאולוגיה, קרקע וצומח: ב. פירוט נוסף קיים בדפי השדה. אפשר לעיין בהם בקובץ מקרא וקיצורים: תצורה: קבוצת שכבות סלע הניתנת לאפיון ולמיפוי מודגשים המונחים הקיימים בשטח זה פרט: חלוקת משנה של תצורה השיטה של קביעת השכבה הראשית והשכבה המשנית )על פי אחוזי כיסוי(: שיח= שיחיה אברהם= שיח אברהם חבורה: קבוצת תצורות בעלת השתרעות גאוגרפית נרחבת א. השכבות האפשריות הן: עצים )חורש טבעי, יער טבעי ויער טבעי דליל(; גריגה )שיחיה(; בתה )בני שיח(, עשבו ניים ר"ש; עשבו ניים ח"ש עשב= עשבו ניים אזוב= אזוב מצוי דולומיט: סלע קשה בהרכב סידן מגנזיום פחמתי ב. כאשר השכבה הגבוהה מהווה לפחות 10% כיסוי, היא תהיה השכבה הראשית. ר"ש= רב שנתי הגה= הגה מצוי אבן גיר: סלע קשה בהרכב סידן פחמתי ג. אם השכבה הגבוהה אי נה מכסה 10% אבל השכבה שמתחתיה אי נה מכסה שטח שהוא פי שלוש ממנה, השכבה הגבוהה תהיה הראשית. ח"ש= חד שנתי י נבוט= י נבוט השדה קרטון: סלע רך ונקבובי בהרכב סידן פחמתי ד. כאשר 2 או 3 השכבות הגבוהות מכסות אחוז שטח מועט והשכבה הבאה אי נה פי שלוש מהשכבות הגבוהות יחד, א. גיר= אבן גיר עעעע= עוקץ העקרב עגול החעווליאםר: סלע על בסיס קרטון המכיל חרסית או מרכיבים נוספים דול.= דולומיט ערית= עירית נארי: שכבה חיצונית קשה בעיקרה שנוצרה על סלע קרטוני ה. לאחר קביעת השכבה הראשית, נקבעת השכבה המשנית על פי אותם קריטריו נים ללא התחשבות בשכבה הראשית. ט. רוסה= טרה רוסה )חסרת גיר(עפרית= עופרית הכף טרשים: סלע בעל הופעה מחודדת לאחר שעבר בלייה קרסטית ו. שכבה משנית תההיהש כתבמהי דה נראמוכשיה תי ותתהרי המ האחשכת בההג בהורהו אתש יבת. התאם לקריטריו נים הקודמים. אאט= אלה אטלנטית פרקנסון= פרקנסו ניה טרה רוסה: קרקע לא גירנית בגווני אדום על סלעים קשים ז. כאשר קיימת נוכחות של מרכיבי שכבות גבוהות באחוז נמוך, הן מפורטות בטבלה בעמודה " נוכחות עץשיח" אאי= אלה א"י צמר= צמרנית רנדזינה: קרקע בגווני חום מכילת גיר על סלעים רכים אלה= אלה א"י או אט. לא מחולקת או כלאיים קרקע יער )חומה(: קרקע כהה עמוקה יחסית על חילופי סלע אשאי= אשחר א"י קיצנ= קייצנית בזלת: סלע וולקני - נוצר כתוצאה מזרימה והתגבשות של חומר מותך שעלה מתוך פנים כדור הארץ א.= אלון קפדן= קיפודן גרומוסול )ורטיסול(: קרקע חרסיתית המתפתחת בעמקים או על גבי בזלת, מתייבשת ונסדקת בקיץ. אמ= אלון מצוי קרטד= קורטם דק פרוטוגרומוסול: קרקע חרסיתית בעומק בינוני, מתפתחת בדרך כלל על מדרונות. אי= אורן ירושלים שזמצ= שיזף מצוי צמח )עץ( גר: צמח שאינו יליד הארץ והתאזרח בתוך צמחיית הבר. לעתים קרובות אלה צמחים פולשניים. ברזת= ברזית שזשח=שיזף השיח מסט= אלת המסטיק שערב= שעורת הבולבוסין עזרר= עוזרר ש'ש שיבולת שועל ה ר כ ב צ ו מ ח ט ב ע י ס ל ע ו ק ר ק ע - ה ג ד ר ה , ת צ ו ר ה ג א ו ל ו ג י ת ו ה ו פ ע ה שכבה ראשית שכבה משנית סלע קרקע סיכום: התאמת יחידות השטח לנטיעה ולשימור בתי הגידול הנמצאים במדרונות שלאורך נחל יבנאל הינם יובשניים ברובם. למרות שהאזור נמצא בקו הגשם של 500 מ"מ הצומח הינו צומח ספר כתוצאה ממערכת הסלע-קרקע שמשק המים בה מוגבל, ובעיקר כתוצאה מהמיקום על הסלעים הקשים של בזלת הכיסוי. אפשר לדרג את איכות בתי הגידול על פי גובה וצפיפות השכבה הראשית. בית הגידול המשופר הוא זה של שיזף מצוי, אחריו בתות בני השיח )בעיקר הינבוט( ועשב הזקנן . בתי הגידול על פי הסדר הזה יהיו הטובים ביותר לנטיעה, אבל יש לשמר את שיחי שיזף השיח ובני השיח של האזוב ולהתחשב בקיומו של הזקנן. יש להבחין בצמחי התורמוס ולהזהר בנטיעה או להמנע ממנה בשטחים שתוחמו כשטחי התורמוס. בעמודים הבאים מצורפים להלן: 1. ט בלת היחידות עם פירוט גודלן, מרכיבי הצומח, הסלע, הקרקע והעדיפות לנטיעה והעתקה בהן. 2. ת מונות המציגות את הצומח, בתי הגידול ומיקום השורשים, מפה גאולוגית ומפת קרקעות. 3. מ פות השטח. מוצגות היחידות שהוגדרו עם כיתובי שמותיהן ובשתי צורות הצגה: א. ה יחידות מוצגות על גבי אורתופוטו בצבע וסימנים גרפיים ב. מו צגים גבולות היחידות על גבי אורתופוטו באופן המאפשר לראות את צורת הופעתן בצילום האוויר. ג. גב ולות היחידות על גבי מפת חבורות הקרקע.
  6. 6. שיזף השיח בצפון השטח ריכוזים קטנים במדרונות תחת מצוקים בדרום השטח בשטחים נרחבים אלון התבור עץ יחיד בשטח בתחתית מצוק השפעת העצים והשיחים על הסביבה פעילות עופות עקב עיטי מתבגר)?( על צמרת העץ הבודד של אלון התבור סלעית קיץ )?( בראש שיזף השיח עומדת, בתצפית בתעופה שיזף השיח
  7. 7. פארק תעשיה גליל תחתון פארק תעשיה גליל תחתון גבעת אבני בקעת יבנאל מאגר אילניה שיזף השיח גבעה סלעית עשב ר"ש שיזף מצוי שיח אברהם נחל יבנאל הנחל זורם מאזור פארק התעשיה לכיוון בקעת יבנאל ומשמש קו מרכזי של שטח הסקר. לאורכו גדלה שיחיית נחלים ובמדרונותיו מתרבה בהדרגה שיזף השיח הצומח לאורך הנחל כולל שיח אברהם עם שרעול, קנה שומר ויבלית, בעיקר בחלק העליון שבו יש זרימת מים. במורד הנחל נפח הצומח פוחת ונשאר בעיקר שיח אברהם, ומצטרפים מספר פרטים של עצי שיזף מצוי.
  8. 8. מאגר אילניה שעורת הבולבוסין )עם שרידי שיבולים( מצוק ומסלעת עשבוניים ינבוט קורטם מכחיל )ח"ש( ינבוט עיריות עיריות עיריות )שרידי עלים לבנים( הר אדמי בקעת יבנאל הר אדמי מטע בני שיח בן השיח השולט הוא ינבוט השדה. בעיקר על קרקע בעלת עומק מסוים במדרונות מתונים. הוא יכול להעמיק שורש גם דרך קרקע הממלאת סדקי סלע מבט על שורשי הינבוט לצד שורשי העשבים החד שנתיים על קרקע רדודה החודרת ומעמיקה בסדקי הבזלת עשבוניים רב שנתיים שעורת הבולבוסין עם יבלית, עירית וזקנן בעיקר בשטחים סלעיים. מבט קיצי על שרידי העשב מצוק המסלעה

×