Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

aayog vauchor.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

aayog vauchor.pdf

  1. 1. लोक सेवा आयोग, "दरखास्त दस्तुर बूझाउने भाैचर" उम्मेदवार प्रित भाैचर िववरण आिथक वषर्: 2079/80 कारोवार संके त: 2079-4948825 कायार्लय: लाेक सेवा आयोग दरखास्त व्यवस्थापन के न्द्व ,अनामनगर [210013502] राजस्व बुझाउने बैंक: रािष्ट्रय वािणज्य बैंक पद: इिञ्जिनयर , श्रेणी/तह: रा०प० तृतीय , सेवा: नेपाल इिञ्जिनयिरङग् राजस्व बूझाउनेको िववरण मास्टर आइ. ड: 749111 नाम: TARA BASTOLA फोन: 9843175342 िवज्ञापन नं. िकिसम/समूह शुल्क 17254/2079-80 खुल्ला 1200 जम्मा 1200 नोटको िववरण गणना रकम १००० = ५०० = १०० = ५० = २० = १० = ५ = २ = िसक्का = जम्मा = तपाईंले यो भौचर उल्लेिखत बैंक को कुनै पिन शाखा मा गई िमित 2079-8-28 ( 2022-12-14 ) िभत्र नगद भुक्तानी गनुर् पनेर्छ| सो िमित भन्दा पछािड भुक्तानी गरेमा उम्मेदवार स्वयं िजम्मेवार हुने छ |लोक सेवा आयोग दरखास्त िस्वकृत गनर् बाध्य हुने छैन | राजस्व दािखला भएको रकम पिन िफतार् हुने छैन । यस िबषयमा कुनै उजुर वाजुर लाग्ने छैन | लोक सेवा आयोग , "दरखास्त दस्तुर बूझाउने भाैचर" बैंक प्रित भाैचर िववरण आिथक वषर्: 2079/80 कारोवार संके त: 2079-4948825 कायार्लय: लाेक सेवा आयोग दरखास्त व्यवस्थापन के न्द्व ,अनामनगर [210013502] राजस्व बुझाउने बैंक: रािष्ट्रय वािणज्य बैंक पद: इिञ्जिनयर , श्रेणी/तह: रा०प० तृतीय , सेवा: नेपाल इिञ्जिनयिरङग् राजस्व बूझाउनेको िववरण मास्टर आइ. ड: 749111 नाम: TARA BASTOLA फोन: 9843175342 िवज्ञापन नं. िकिसम/समूह शुल्क 17254/2079-80 खुल्ला 1200 जम्मा 1200 नोटको िववरण गणना रकम १००० = ५०० = १०० = ५० = २० = १० = ५ = २ = िसक्का = जम्मा = तपाईंले यो भौचर उल्लेिखत बैंक को कुनै पिन शाखा मा गई िमित 2079-8-28 ( 2022-12-14 ) िभत्र नगद भुक्तानी गनुर् पनेर्छ| सो िमित भन्दा पछािड भुक्तानी गरेमा उम्मेदवार स्वयं िजम्मेवार हुने छ |लोक सेवा आयोग दरखास्त िस्वकृत गनर् बाध्य हुने छैन | राजस्व दािखला भएको रकम पिन िफतार् हुने छैन । यस िबषयमा कुनै उजुर वाजुर लाग्ने छैन |

×