SlideShare une entreprise Scribd logo
लोक सेवा आयोग,
"दरखास्त दस्तुर बूझाउने भाैचर"
उम्मेदवार प्रित
भाैचर िववरण
आिथक वषर्: 2079/80
कारोवार संके त: 2079-4948825
कायार्लय: लाेक सेवा आयोग दरखास्त व्यवस्थापन के न्द्व ,अनामनगर [210013502]
राजस्व बुझाउने बैंक: रािष्ट्रय वािणज्य बैंक
पद: इिञ्जिनयर , श्रेणी/तह: रा०प० तृतीय , सेवा: नेपाल इिञ्जिनयिरङग्
राजस्व बूझाउनेको िववरण
मास्टर आइ. ड: 749111
नाम: TARA BASTOLA
फोन: 9843175342
िवज्ञापन नं. िकिसम/समूह शुल्क
17254/2079-80 खुल्ला 1200
जम्मा 1200
नोटको िववरण गणना रकम
१००० =
५०० =
१०० =
५० =
२० =
१० =
५ =
२ =
िसक्का =
जम्मा =
तपाईंले यो भौचर उल्लेिखत बैंक को कुनै पिन शाखा मा गई िमित 2079-8-28 ( 2022-12-14 ) िभत्र नगद भुक्तानी गनुर् पनेर्छ| सो िमित भन्दा पछािड भुक्तानी गरेमा
उम्मेदवार स्वयं िजम्मेवार हुने छ |लोक सेवा आयोग दरखास्त िस्वकृत गनर् बाध्य हुने छैन | राजस्व दािखला भएको रकम पिन िफतार् हुने छैन । यस िबषयमा कुनै उजुर वाजुर लाग्ने
छैन |
लोक सेवा आयोग ,
"दरखास्त दस्तुर बूझाउने भाैचर"
बैंक प्रित
भाैचर िववरण
आिथक वषर्: 2079/80
कारोवार संके त: 2079-4948825
कायार्लय: लाेक सेवा आयोग दरखास्त व्यवस्थापन के न्द्व ,अनामनगर [210013502]
राजस्व बुझाउने बैंक: रािष्ट्रय वािणज्य बैंक
पद: इिञ्जिनयर , श्रेणी/तह: रा०प० तृतीय , सेवा: नेपाल इिञ्जिनयिरङग्
राजस्व बूझाउनेको िववरण
मास्टर आइ. ड: 749111
नाम: TARA BASTOLA
फोन: 9843175342
िवज्ञापन नं. िकिसम/समूह शुल्क
17254/2079-80 खुल्ला 1200
जम्मा 1200
नोटको िववरण गणना रकम
१००० =
५०० =
१०० =
५० =
२० =
१० =
५ =
२ =
िसक्का =
जम्मा =
तपाईंले यो भौचर उल्लेिखत बैंक को कुनै पिन शाखा मा गई िमित 2079-8-28 ( 2022-12-14 ) िभत्र नगद भुक्तानी गनुर् पनेर्छ| सो िमित भन्दा पछािड भुक्तानी गरेमा
उम्मेदवार स्वयं िजम्मेवार हुने छ |लोक सेवा आयोग दरखास्त िस्वकृत गनर् बाध्य हुने छैन | राजस्व दािखला भएको रकम पिन िफतार् हुने छैन । यस िबषयमा कुनै उजुर वाजुर लाग्ने
छैन |

Contenu connexe

En vedette

Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn
 

En vedette (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

aayog vauchor.pdf

  • 1. लोक सेवा आयोग, "दरखास्त दस्तुर बूझाउने भाैचर" उम्मेदवार प्रित भाैचर िववरण आिथक वषर्: 2079/80 कारोवार संके त: 2079-4948825 कायार्लय: लाेक सेवा आयोग दरखास्त व्यवस्थापन के न्द्व ,अनामनगर [210013502] राजस्व बुझाउने बैंक: रािष्ट्रय वािणज्य बैंक पद: इिञ्जिनयर , श्रेणी/तह: रा०प० तृतीय , सेवा: नेपाल इिञ्जिनयिरङग् राजस्व बूझाउनेको िववरण मास्टर आइ. ड: 749111 नाम: TARA BASTOLA फोन: 9843175342 िवज्ञापन नं. िकिसम/समूह शुल्क 17254/2079-80 खुल्ला 1200 जम्मा 1200 नोटको िववरण गणना रकम १००० = ५०० = १०० = ५० = २० = १० = ५ = २ = िसक्का = जम्मा = तपाईंले यो भौचर उल्लेिखत बैंक को कुनै पिन शाखा मा गई िमित 2079-8-28 ( 2022-12-14 ) िभत्र नगद भुक्तानी गनुर् पनेर्छ| सो िमित भन्दा पछािड भुक्तानी गरेमा उम्मेदवार स्वयं िजम्मेवार हुने छ |लोक सेवा आयोग दरखास्त िस्वकृत गनर् बाध्य हुने छैन | राजस्व दािखला भएको रकम पिन िफतार् हुने छैन । यस िबषयमा कुनै उजुर वाजुर लाग्ने छैन | लोक सेवा आयोग , "दरखास्त दस्तुर बूझाउने भाैचर" बैंक प्रित भाैचर िववरण आिथक वषर्: 2079/80 कारोवार संके त: 2079-4948825 कायार्लय: लाेक सेवा आयोग दरखास्त व्यवस्थापन के न्द्व ,अनामनगर [210013502] राजस्व बुझाउने बैंक: रािष्ट्रय वािणज्य बैंक पद: इिञ्जिनयर , श्रेणी/तह: रा०प० तृतीय , सेवा: नेपाल इिञ्जिनयिरङग् राजस्व बूझाउनेको िववरण मास्टर आइ. ड: 749111 नाम: TARA BASTOLA फोन: 9843175342 िवज्ञापन नं. िकिसम/समूह शुल्क 17254/2079-80 खुल्ला 1200 जम्मा 1200 नोटको िववरण गणना रकम १००० = ५०० = १०० = ५० = २० = १० = ५ = २ = िसक्का = जम्मा = तपाईंले यो भौचर उल्लेिखत बैंक को कुनै पिन शाखा मा गई िमित 2079-8-28 ( 2022-12-14 ) िभत्र नगद भुक्तानी गनुर् पनेर्छ| सो िमित भन्दा पछािड भुक्तानी गरेमा उम्मेदवार स्वयं िजम्मेवार हुने छ |लोक सेवा आयोग दरखास्त िस्वकृत गनर् बाध्य हुने छैन | राजस्व दािखला भएको रकम पिन िफतार् हुने छैन । यस िबषयमा कुनै उजुर वाजुर लाग्ने छैन |