Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pla d'Impuls a les terceres llengües a Catalunya

2 351 vues

Publié le

Actuacions prioritàries 2007-2012 per a l'impuls de les llengües estrangeres a Catalunya, adreçades a l'alumnat, el professorat i els centres educatius. Si esteu interessats en l'arxiu, contacteu @NewsNeus

Publié dans : Formation

Pla d'Impuls a les terceres llengües a Catalunya

 1. 1. Accions d’impuls a les llengües estrangeres Actuacions planificades a Catalunya Servei de Llengües estrangeres Subdirecció general de Llengua i PlurilingüismeResum de les actuacions prioritàries Resum març 2012
 2. 2. Actuacions planidicades (2007-2012) • Accions adreçades a l’alumnat: • Suport a l’aula: Auxiliars de conversa per la millora de l’oralitat. • Estades a l’estranger per a secundària (Ajut Aprenentatge Actiu) • Estades d’immersió en llengua estrangera a Catalunya (fins 2011) • Estades i casals d’immersió extraescolar per a primària (des del 2012) • Accions adreçades als centres: • Subvenció als Plans Integrats de Llengües estrangeres (PELE/nou PILE). • Subvencions a Projectes Comenius i xarxes d’intercanvi a Europa (PAP) • Assessorament a Projectes innovadors i incorporació de recursos específics (Portfoli Europeu de les Llengües, plataforma eTwinning…) • Accions adreçades al professorat: • Formació pel professorat especialista de llengua estrangera • Formació pel professorat NO especialista de llengua estrangera • Formació en AICLE (CLIL / EMILE) pel professorat dels projectes PELE
 3. 3. Accions per a l’alumnat -1-Suport a l’oralitat amb Auxiliars de conversaCurs 2011-12:216 Auxiliars de conversaProposta de millora:Aplicar el Conveni PIALE amb el ME per:-Mantenir i/o ampliar els Auxiliars de conversa, prioritzant l’assignació a projectes específics.-Intensificar el suport als tutors dels auxiliars, amb formació inicial i continuada en els territoris-Millorar l’ús i eficàcia d’aquest recurs en els centres amb formació específica d’oralitat, teatre,lectura expressiva, projectes multimèdia, etc.
 4. 4. Accions per a l’alumnat -2-Estades a l’estranger per a secundària: -Aprenentatge actiu d’idiomesEstiu 2012:Aprenentatge actiu d’idiomesNormativa: http://goo.gl/OqA02Proposta de millora:Aplicar el Conveni PIALE amb el ME per:-Mantenir i ampliar les estades a l’estranger en grups-classe, per a secundària.-Obrir la possibilitat de visitar altres països del món (per projectes en llengua estrangera)-Intensificar l’assessorament inicial i continuat en els territoris per a intercanviar bonespràctiques i fer difusió dels projectes seleccionats per la seva qualitat.
 5. 5. Accions per l’alumnat -3-Estades d’immersió a Catalunya per a primària Tardor 2011: Les estades d’immersió individual Estades lingüístiques del ME: de primària en anglès es van externalitzar en el 2008-09-10 a -8 grups de primària Xanascat (DG de Joventut): 550 -8 grups de secundària alumnes anuals Actuació integrada en la convocatòria de XanascatProposta de millora:Ampliar l’oferiment amb una convocatòria d’activitats extraescolars pròpia al 2012, a partir delConveni PIALE amb el ME per:- Tornar a obrir estades lingüístiques extraescolars de Primària, ara EN CICLES i als centres.- Potenciar les accions d’acompanyament als més desafavorits, en horari extraescolar.- Flexibilitzar l’oferiment: - Modalitat A: Accions intensives - Modalitat B: Accions continuades al llarg del curs
 6. 6. Accions per l’alumnat -4-Estades i casals d’immersió extraescolar per a primària Any 2012: En les accions extraescolars Extraescolars lingüístiques: s’han de fer activitats d’immersió lúdico-educatives per primària en -100 centres de primària llengua estrangera durant l’any Normativa: http://goo.gl/NUSQ5 2012: 100 centres Primera convocatòria:Proposta de desenvolupament: 100 centres escolars al 2012Aplicar el Conveni PIALE amb el ME, per iniciar una nova acció en substitució de les estadesd’estiu, presentades anteriorment- Obrir convocatòria d’accions extraescolars de Primària, per cicles: 700.000 euros- Potenciar les accions d’equitat i acompanyament als més desafavorits, en horari extraescolar- Flexibilitzar l’oferiment: - Modalitat A: Accions intensives en casals/albergs (extraescolars i colònies) - Modalitat B: Accions continuades al llarg del curs (extraescolars i complementàries)
 7. 7. Accions per a l’alumnat RESUM 2007-2012Existents: Anteriors: Les estades d’immersió individual de primària es van externatitzar en el 2008-09-10 a Xanascat (DG de Juventut): 550 alumnes anuals Convocatòria 2012: Integrada a xanascat En les accions extraescolars s’han de fer activitats d’immersió lúdico-educatives per primària en llenguaProposta de millora: estrangera durant l’any 2012: 100 centresAplicar el Conveni PILAE amb el ME per:-Millorar l’eficiència del recurs d’Auxiliars de conversa Primera convocatòria: 100 centres educatius al 2012-Ampliar les estades de secundària a l’estranger-Tornar a obrir estades lingüístiques extraescolars, adreçades als centres educatius, per aPrimària, ara en cicles.
 8. 8. Accions adreçades al centres -1-PELE: Pla experimental de Llengües estrangeres 1345 PELE acumulats Proposta de millora: -Nova convocatòria PILE 2012 Normativa: http://goo.gl/AqtU1Aplicar el Conveni PIALE amb el ME per:-Rellançar el PELE amb un nou format integrat, transversal i plurilingüe: PILE- Focalitzar la metodologia de llengües estrangeres en l’AICLE (CLIL/EMILE)- Establir modalitats per etapes amb formats específics: infantil, primària (primera i segonallengua), secundària, batxillerat i FP.-Incorporar criteris per a la temporització, l’avaluació i la difusió de les accions.
 9. 9. Accions adreçades al centres -2-PAP: Projectes Comenius i xarxes d’intercanvi PAP: Programa d’aprenentatge pemanent d’ Distribució pressupostà Distribució pressupostària del PAP Estructura 2007-2014 Comenius Erasmus Leonardo da Grundtvig Pel conjunt del programa Vinci Educació LLP programme budget 2006-13 Educació Formació Educació superior i escolar professional d’adults aprenentatges 1200 especialitzats 1000 Others EUR million 800 Grundtvig Programa transversal 600 Leonardo 400 Erasmus 4 activitats base – Desenvolupament polític; Aprenentatge de llengües; 200 Comenius TIC; Difusió de bones pràctiques 0 Programa Jean Monnet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3 activitats base – Acció Jean Monnet; Institucions europees; Associacions europees Proposta de millora:-Augmentar la participació de lideratge i coordinació europea des de Catalunya.-Prioritzar i focalitzar les accions de llengües estrangeres en AICLE (CLIL/EMILE)-Intensificar l’assessorament amb seminaris permanents semi-presencials mentre duri elprojecte.-Consolidar els materials produïts pels centres en accions de difusió i incorporació als espaisvirtuals TIC-TAC
 10. 10. Accions adreçades al centres -3- Assessorament a Projectes innovadors iincorporació de recursos específics Proposta de millora: - Augmentar la implicació de la FP- Incorporar recursos específics pels projectes de centres de Formació Professional (en elseTwinning; PELE/PILE; en l’Ajut a l’aprenentatge actiu; des de les EOI; amb TIC…)-Ampliar i intensificar el suport i la coordinació en els territoris amb avaluació compartida ianàlisi de resultats-Incrementar accions de difusió, assessorament específic, implantació de ePortfolio, id’avaluació i acreditació d’alumnat i professorat (Nivells A2, B1, B2, C1).
 11. 11. Accions adreçades al centres RESUM 2007-2012 PAP: Programa d’aprenentatge pemanent d’ Estructura 2007-2014 Comenius Erasmus Leonardo da Grundtvig Vinci Educació Educació Formació Educació superior i escolar professional d’adults aprenentatges especialitzats Programa transversal 4 activitats base – Desenvolupament polític; Aprenentatge de llengües; TIC; Difusió de bones pràctiques Programa Jean Monnet 3 activitats base – Acció Jean Monnet; Institucions europees; Associacions europeesProposta de millora:- Utilitzar el Conveni PILAE amb el ME per rellançar el PELE amb format integrat, transversali plurilingüe, de metodologia AICLE a totes les etapes (PILE).-Focalitzar el suport a la coordinació internacionals PAP en seminaris permanents d’intercanvi-Incorporar recursos específics pels projectes de Formació professional (en eTwinng; elsPELE; des de les EOI; amb TIC…)
 12. 12. Estructura de les accions de formació 2007-2012 Objectiu del Pla d’impuls l’aprenentatge de la llengua anglesa Dades 2010 Professorat especialista en llengua anglesa 3.600 Professorat que cal formar per impartir àrees no lingüístiques en llengua anglesa 4.500 (CLIL) Professorat que cal formar per millorar el seu dominio en llengua 6.900 anglesa Total de professorat 15.000 format. Curs 2009-10 Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius que 200.000 ha d’assolir un domini d’usuari independent-consolidat. 2015. Alumnat d’ESO que ha d’assolir el 400.000 nivell d’usuari bàsic-independent al 2015. 8 Proposta de millora: - Augmentar l’impacte i la qualitatIncorporar a les accions de formació l’avaluació i acreditació del nivell lingüístic del professorat que no latinguin.Vincular la formació a la producció de materials per al treball a l’aula amb l’alumnat en projectes decentre.Vincular la formació a l’acció directa en el centre educatiu, en seminaris permanents territorialitzats, desuport a projectes escolars CLIL.Generar xarxes de formació temàtiques en el territori (d’oralitat, lectura, comunicacióaudiovisual, Portfolio europeu de les llengües…)
 13. 13. Accions de formació: tipologia d’accionsDADES de FORMACIÖ en el CURS 2010-11 PROPOSTES DE MILLORA• 3.600 professors especialistes en llengua • Incorporar a les accions de formació anglesa l’avaluació i acreditació del nivell lingüístic del professorat que no la tinguin.• 4.500 professors formats per a impartir àrees no lingüístiques (CLIL) • Vincular la formació a la producció de• 6.900 professors que han de millorar el seu materials per al treball a l’aula amb l’alumnat nivell en projectes de centre.• 15.000 TOTAL de professors formats curs 2009-10 • Vincular la formació a l’acció directa en el• 200.000 Alumnes de batxillerat i cicles centre educatiu, en seminaris permanents virtuals i/o territorials, de suport a projectes formatius que haurien d’arribar a un nivell escolars CLIL. d’usuari independent consolidat (B2) al 2015• 400.000 Alumnes d’ESO que haurien d’arribar • Generar xarxes de formació temàtiques en a un nivell d’usuari bàsic independent (A2) al el territori (d’oralitat, lectura, comunicació 2015 audiovisual, Portfolio europeu de les llengües…)
 14. 14. Accions complementàriesConcurs anual en llengua anglesa FONIX 2008: 24.000 2009: 27.000 2010: 30.000 2011: 33.000Concurs anual d’oratòria (2007-2010)Accions de teatre en llengua anglesaAssessorament i coordinació als territorisGrups de treball temàticBlogs i Webs de referènciaConcurs en llengua Francesa “Cap a França”Concurs plurilingüe: “Model del Parlament Europeu”Classes de llengua i cultura de nova ciutadania
 15. 15. Informació complementàriaWebs de referència:-Servei de Llengües Estrangeres: http://phobos.xtec.cat/pluriling/-PELE/PILE: http://phobos.xtec.cat/pluriling/pele.html-Ajut a l’Aprenentatge Actiu d’Idiomes: http://phobos.xtec.cat/pluriling/ajuts.html-Accions Extraescolars de Primària: http://goo.gl/rY8zQ-Programa d’Aprenentatge Permanent: http://xtec.cat/pap/cat/index.html-Nova web XTEC de projectes escolars, en construcció: http://www.xtec.cat/web/projectes/llengues
 16. 16. Accions d’impuls a les llengües estrangeres Actuacions planificades a Catalunya Servei de Llengües estrangeresSubdirecció general de Llengua i Plurilingüisme Resum de les actuacions prioritàries Resum març 2012

×