Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

تن ندادن به چرخه عمر برند شخصی

1 109 vues

Publié le

همه ما در طول دوران حیاتمان با نمونه های زیادی از نام های معروف (برندهای شخصی) ستاره های سینما، سیاست مداران، خوانندگان، ورزشکاران و غیره مواجه شده ایم که یا حال با پایان عمر حرفه ای شان در آن حوزه از آن کناره گیری کرده اند (به زبان تئوری منحنی عمر، دچار افول و نابودی شده اند) و یا در برهه ای از زمان به علل مختلف دچار آسیب دیدن شهرت و وجهه خود شده اند و زودتر از اینکه برند شخصی شان به بلوغ برسد از اذهان پاک شده اند. برخی اما مسیر دیگری را پیش گرفته اند و هر بار که برند شخصی شان در دوره بلوغ گیر کرده و یا به افول نزدیک شده است، از دام افتادن در روند معروف معرفی، رشد، بلوغ و افول فرار کرده و دوباره به برند شخصی شان حیات بخشیده و رشدی دوباره برای آن رغم زده اند. این تعداد قلیل هستند. آنهایی که حال یا بدرستی یا بر اساس اصول برندسازی و روابط عمومی برند شخصی شان را ساخته و مدیریت کرده بودند و یا در هر برهه ای از زمان بر اساس تحقیق و تحلیل از جایگاه شان در ذهن مخاطبین بدرستی آگاه شده بودند، در این زمینه بسیار موفق عمل کرده اند.

Publié dans : Marketing
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

تن ندادن به چرخه عمر برند شخصی

  1. 1. ‫به‬ ‫ندادن‬ ‫تن‬‫منحنی‬‫عمر‬‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫بازاریابی‬ ‫و‬ ‫برند‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ‫زاده‬ ‫قاضی‬ ‫محمد‬ ‫سال‬ ‫می‬ ‫ماه‬ ‫شماره‬ ‫در‬2005( ‫هاروارد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدرسه‬ ‫معروف‬ ‫مجله‬Harvard Business Review)‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‫مقاله‬ ‫به‬ ‫کردم‬ ‫برخورد‬‫مقاله‬ ‫این‬ ‫عنوان‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫مرا‬ ‫بشدت‬ ‫که‬‫و‬ ‫انشعاب‬‫منحنی‬ ‫از‬ ‫گریز‬‫محصول‬ ‫عمر‬(Product Lifecycle) ‫آنقدر‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫عنوان‬ .‫بود‬‫اغوا‬‫ن‬ ‫صرف‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫توانستم‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کننده‬،‫آن‬ ‫نویسنده‬ .‫کنم‬ ‫ظر‬‫اتفاقا‬ ‫که‬ ‫مون‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫فرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استراتژی‬ ‫سه‬ ‫مقاله‬ ‫آن‬ ‫در‬ ،‫بود‬ ‫هاروارد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدرسه‬ ‫همان‬ ‫بازاریابی‬ ‫استاد‬‫از‬ ‫ر‬‫منحنی‬ ‫در‬ ‫افول‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫عمر‬‫کلی‬ ‫بطور‬‫منحنی‬ ‫تئوری‬ ‫مراحل‬ ‫طی‬ ‫به‬ ‫ندادن‬ ‫تن‬‫لویت‬ ‫تئودور‬ ‫آقای‬ ‫محصوالت‬ ‫عمر‬‫کرده‬ ‫معرفی‬ ،.‫بود‬ :‫معکوس‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬‫یعنی‬‫کردن‬ ‫محو‬‫های‬ ‫ویژگی‬"‫یتغیر‬ ‫ال‬"‫ظاهرا‬ ‫و‬"‫مقدس‬"‫جدید‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ .‫آن‬ ‫برای‬ ‫با‬‫بکارگیری‬‫استراتژی‬ ‫این‬‫بازاریابان‬‫صنعت‬ ‫در‬ ‫رقبایشان‬ ‫باقی‬ ‫که‬ ‫مشخصاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬"‫حذف‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬"‫و‬"‫الیتغیر‬"‫پندا‬ ‫می‬‫رند‬ ‫از‬ ‫را‬‫روی‬‫شان‬ ‫محصول‬‫بر‬‫می‬‫زما‬ .‫دارند‬،‫اولیه‬ ‫محصول‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫نی‬‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ،‫بازگشت‬ ‫خاص‬ ‫ویژگی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ساده‬ Breakfree From The Personal Brand Life Cycle.
  2. 2. ‫عملک‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫ناملموس‬ ‫مزیت‬ ‫یا‬ ‫ویژگی‬‫را‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ردی‬‫به‬‫جدیدی‬ ‫رقابتی‬ ‫جایگاه‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫افزایند‬ ‫می‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫نیز‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫متمایز‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫راهشان‬ ‫اند‬ ‫یافته‬‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫ایکیا‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ .‫گردند‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫رشد‬ ‫مرحله‬ ‫به‬: ‫است‬ ‫شده‬ ‫هم‬ ‫بالغ‬ ‫که‬ ‫مبلمان‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫هم‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فروش‬ ‫مشاوران‬ ،‫قریب‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫دادن‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫ه‬ ،.‫زد‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫مزایا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ،‫بودند‬ ‫محصول‬ ‫بودن‬ ‫یکتا‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫خاص‬‫دیگر‬‫خبری‬ ‫فروشگاههایش‬ ‫در‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬ ،‫بود‬ ‫خریدار‬ ‫خود‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫سیستم‬ ، ‫بود‬ ‫محدود‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫تنوع‬ ،‫نبود‬‫نبود‬ ‫باال‬ ‫خیلی‬ ‫محصوالت‬ ‫عمر‬‫سرهم‬ ‫و‬ .‫بود‬ ‫خریدار‬ ‫خود‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫محصوالت‬ ‫کردن‬‫گرفت‬ ‫بهره‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برند‬ ‫این‬‫بو‬ ‫کرده‬ ‫معکوس‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫ه‬‫د‬‫و‬ : ‫بود‬ ‫افزوده‬ ‫برندش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ویژگی‬ ‫دو‬ ‫تنها‬"‫و‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫محیط‬"‫فر‬ ‫خدمات‬‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫وشگاهی‬"‫باقی‬ .‫داستان‬‫موفقیت‬ ‫را‬ ‫ایکیا‬‫همه‬‫دانند‬ ‫می‬. :‫انشعابی‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬‫متفاوت‬ ‫کامال‬ ‫محصول‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫بردن‬. ‫ت‬ ‫محصوالت‬‫یک‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫علق‬‫از‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫محصول‬ ‫گروه‬‫و‬ ‫ترویجی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫توزیع‬ ‫کانال‬ ،)‫محصول‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫(بسته‬ ‫طراحی‬ ‫طریق‬ ‫قیمت‬.‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫به‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫عوامل‬ ‫این‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫ذهنیت‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫اش‬ ‫رقابتی‬ ‫جایگاه‬ ‫چون‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫محصولی‬ ‫گروه‬ ‫کردن‬ ‫عوض‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫عوض‬ ‫محصولش‬‫مرحله‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بازگردد‬ ‫رشد‬:‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫سال‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ .‫شناسند‬ ‫می‬ ‫همه‬ ‫دیگر‬ ‫سازی‬ ‫ساعت‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سواچ‬ 1983.‫کرد‬ ‫استفاده‬.‫بودند‬ ‫جواهرات‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫سوئیسی‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ،‫سازی‬ ‫ساعت‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫سواچ‬ ‫از‬ ‫پیش‬،‫دوام‬ ‫با‬ ‫بسیار‬ ‫محصوالتی‬ ‫جدی‬.‫شدند‬ ‫می‬ ‫تبلیغ‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫محتاطانه‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫و‬.‫داشت‬ ‫بهمراه‬ ‫عمر‬ ‫آخر‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ .‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫باز‬ ‫روز‬ ‫مد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫سرگرم‬ ‫کاالیی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫رسید‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سواچ‬‫رسمی‬ ‫غیر‬ ،‫مزه‬ ‫با‬ ‫سواچ‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫و‬‫می‬ ‫حال‬ .‫دادند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫روند‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫نداشت‬ ‫وجود‬ ‫ابایی‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫تبلیغ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫تبلیغ‬ ‫برایشان‬ ‫هم‬ ‫جز‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫که‬ (‫خودش‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫سواچ‬ ‫بلی‬ .‫کنید‬ ‫ست‬ ‫مختلفتان‬ ‫های‬ ‫لباس‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بخرید‬ ‫را‬ ‫ساعت‬ ‫مختلف‬ ‫مدل‬ ‫چند‬ ‫توانستید‬ ‫جا‬ ‫بدلی‬ ‫صنعت‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خارج‬ )‫شد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫گران‬ ‫جواهرات‬‫حال‬ ‫در‬ ‫بشدت‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫بازاری‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫مد‬ ‫های‬ ‫اکسسوری‬ ‫و‬ ‫ت‬ .‫بود‬ ‫رشد‬ :‫پنهان‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬‫ناراضی‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫کردن‬ ‫مانوس‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آشنا‬،‫بوسیله‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫جدید‬ ‫پیشنهاد‬ ‫یا‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫آن‬ ‫اصل‬ ‫و‬ ‫ذات‬ ‫پوشاندن‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫مخفی‬. ‫می‬ ‫سعی‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫پی‬ ‫را‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫محصولشان‬ ‫محصولی‬ ‫گروه‬ ‫خاموش‬ ‫چراغهای‬ ‫با‬ ‫کنند‬‫و‬ ‫م‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫جایگاه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫زمانی‬ ‫اغلب‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ .‫سازند‬ ‫آشنا‬ ‫جدیدشان‬ ‫جایگاه‬ ‫با‬ ‫آرام‬ ‫را‬ ‫کنندگانشان‬ ‫مصرف‬‫حصولی‬ ‫شده‬ ‫دار‬ ‫خدشه‬ ‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬‫ی‬‫دس‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫بالقوه‬ ‫مخاطبین‬ ‫از‬ ‫طیفی‬ ‫مختلف‬ ‫بدالیل‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫داده‬ ‫ت‬‫اشد‬.‫شرکت‬ ‫استیشن‬ ‫پلی‬ ‫مثال‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫معروف‬ ‫استیشن‬ ‫پلی‬ ‫برند‬ ‫با‬ ‫بازی‬ ‫های‬ ‫کنسول‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫سونی‬ :‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫سونی‬‫سازنده‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫دیگر‬ ‫همانند‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫دهه‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫جوانانی‬ ‫و‬ ‫نوجوانان‬ ‫صرفا‬ ‫آنهم‬ ‫و‬ ‫آقایان‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫آن‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫عمر‬‫را‬ ‫شان‬.‫است‬ ‫آقایان‬ ‫برای‬ ‫صرفا‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫تصور‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫سپری‬‫این‬ ‫گبری‬ ‫بکار‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬2003‫که‬ ‫کرد‬ ‫معرفی‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫بازی‬ ‫کنسول‬ ‫این‬ ‫مکمل‬ ‫محصول‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫محصولی‬"‫توی‬ ‫آی‬"‫داشت‬ ‫نام‬.‫یک‬ ‫می‬ ‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫یعنی‬ ،‫برد‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫دل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫میشد‬ ‫متصل‬ ‫کنسول‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫ویدئویی‬ ‫دوربین‬ ‫حرکات‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫برایش‬ ‫بازی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سرگرمی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بایستد‬ ‫دوربین‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫جلوی‬ ‫توانست‬ ‫با‬ ‫دل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫فیزیکی‬‫میزد‬ ‫ضربه‬ ‫توپ‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫بازی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تنیسوری‬ ،‫دستش‬ ‫دادن‬ ‫تکان‬ ‫با‬ ‫مثال‬ .‫ببرد‬ ‫زی‬‫موفقیتی‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ .... ‫و‬
  3. 3. ‫توانست‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫سونی‬ ‫برای‬ ‫بزرگ‬2.5‫و‬ ‫دخترها‬ ،‫پدرها‬ ‫و‬ ‫مادرها‬ ‫توانست‬ ،‫بفروشد‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میلیون‬ ‫دستگا‬ ‫این‬ ‫پای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫پیر‬ ،‫پسرها‬‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫رشد‬ ‫وارد‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تعریف‬ ‫جدیدی‬ ‫جایگاه‬ ‫توانست‬ ‫سونی‬ .‫بکشاند‬ ‫ه‬ .‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫جدیدی‬ ‫از‬ ‫پس‬‫معروف‬ ‫افراد‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جایگاه‬ ‫تغییر‬ ‫در‬ ‫عجیب‬ ‫اتفاقاتی‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫دیدن‬ ‫و‬ ‫سالها‬ ‫این‬ ‫گذشت‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫خواندن‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬‫توا‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نظریه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫بذهنم‬ ،‫پس‬ .‫کرد‬ ‫وارد‬ ‫نیز‬ ‫شخصی‬ ‫برندسازی‬ ‫حیطه‬ ‫به‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫کمی‬ ‫با‬ ‫ن‬ .‫کردم‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫زندگی‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫حیاتمان‬ ‫دوران‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫همه‬،‫مداران‬ ‫سیاست‬ ،‫سینما‬ ‫های‬ ‫ستاره‬ )‫شخصی‬ ‫(برندهای‬ ‫معروف‬ ‫های‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫ایم‬ ‫شده‬ ‫مواجه‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫ورزشکاران‬ ،‫خوانندگان‬‫اند‬ ‫کرده‬ ‫گیری‬ ‫کناره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حوزه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫عمر‬ ‫پایان‬ ‫با‬ ‫حال‬ ‫یا‬ ‫که‬‫(به‬ ‫عمر‬ ‫منحنی‬ ‫تئوری‬ ‫زبان‬،‫م‬ ‫علل‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫برهه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ )‫اند‬ ‫شده‬ ‫نابودی‬ ‫و‬ ‫افول‬ ‫دچار‬‫وجهه‬ ‫و‬ ‫شهرت‬ ‫دیدن‬ ‫آسیب‬ ‫دچار‬ ‫ختلف‬ ‫خود‬‫و‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫مسیر‬ ‫اما‬ ‫برخی‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫پاک‬ ‫اذهان‬ ‫از‬ ‫برسد‬ ‫بلوغ‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫کرده‬ ‫گیر‬ ‫بلوغ‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫هر‬‫بلوغ‬ ،‫رشد‬ ،‫معرفی‬ ‫معروف‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫افتادن‬ ‫دام‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫نزدیک‬ ‫افول‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫فرار‬ ‫افول‬ ‫و‬.‫اند‬ ‫زده‬ ‫رغم‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫دوباره‬ ‫رشدی‬ ‫و‬ ‫بخشیده‬ ‫حیات‬ ‫شان‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫ه‬.‫هستند‬ ‫قلیل‬ ‫تعداد‬ ‫این‬‫آنهایی‬ ‫شخص‬ ‫برند‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫برندسازی‬ ‫اصول‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫بدرستی‬ ‫یا‬ ‫حال‬ ‫که‬‫برهه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ساخته‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫شان‬ ‫جایگاه‬ ‫از‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شده‬ ‫آگاه‬ ‫بدرستی‬ ‫مخاطبین‬ ‫ذهن‬‫بودند‬‫عمل‬ ‫موفق‬ ‫بسیار‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ، .‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مراجع‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫شان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نگارنده‬،‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تحقیقات‬ ‫به‬ ‫ه‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫معرفی‬ ‫نوشته‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بودند‬ ‫بسته‬ ‫بکار‬ ‫موفقیت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫استراتژی‬ ‫سه‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬‫اتلون‬ ‫انتقالی/پلی‬(Polyathlon Repositioning):‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫شده‬ ‫شناخته‬‫(در‬ )‫رشدش‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫دوران‬،‫ش‬‫اش‬ ‫خصی‬‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫شخصیتی‬ ‫محدود‬ ‫ویژگی‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫حول‬ ‫را‬ ‫برندش‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫افول‬ ‫مرحله‬ ‫به‬‫آن‬ ‫معروف‬ ‫شخصی‬ ‫برندهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫وارد‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫حوزه‬‫ذ‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫دهد.به‬ ‫تغییر‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فعالیتش‬ ‫حوزه‬: ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫یل‬.: ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫به‬ ‫شوارتزنگر‬ ‫آرنولد‬‫همه‬ ‫را‬ ‫او‬ .‫شخصیت‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫باقی‬ ‫اوج‬ ‫در‬ ‫سالها‬ ‫معروف‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫شخصیت‬ ‫این‬ .‫شناسیم‬ ‫می‬ .‫کرد‬ ‫تر‬ ‫طوالنی‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫آفرید‬ ‫ثروت‬ ،‫مشابهش‬ ‫و‬ ‫حوزه‬ ‫هم‬ ‫معروف‬ ‫های‬‫اندام‬ ‫پرورش‬ ‫رشته‬ ‫ورزشکار‬ ‫او‬ ‫ناشناخته‬ ‫عموم‬ ‫برای‬ ‫غالبا‬ ‫که‬ ‫رشته‬ ‫این‬ ‫قهرمانان‬ ‫دیگر‬ ‫همانند‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫قهرمان‬ ‫که‬ ‫بود‬ .‫شود‬ ‫پاک‬ ‫اذهان‬ ‫از‬ ‫اش‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫عمر‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫بماند‬ ‫حوزه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ،‫اند‬‫معدودی‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جایگاهی‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫اما‬ ‫افراد‬ ‫از‬.‫کشاند‬ ‫سینما‬ ‫به‬ ‫جایگاه‬ ‫همین‬ ‫حول‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ،‫بود‬ ‫ساخته‬ ‫قدرتمند‬ ‫و‬ ‫تنومند‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬‫نمادی‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫قدر‬ ‫از‬‫شد‬ ‫بدل‬ ‫سینما‬ ‫در‬ ‫تنومندی‬ ‫و‬ ‫ت‬‫همچون‬ ‫سینما‬ ‫در‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫ویژگی‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫شخصیتهای‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫پس‬ . ‫فیزی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫که‬ ‫آرنولد‬ ،... ‫و‬ ‫راک‬ ،‫استالونه‬ ‫سیلوستر‬‫برای‬ ‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫نداشت‬ ‫را‬ ‫نقشی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫کی‬ .‫بکشد‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عمر‬ ‫منحنی‬ ‫تئوری‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫عوض‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ ‫دوم‬ ‫بار‬‫همان‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫نیز‬ ‫بار‬ ‫این‬ ‫قد‬ ‫مردم‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ )‫قدرتمند‬ ‫فردی‬ ‫(یعنی‬ ‫بود‬ ‫ساخته‬ ‫مخاطبین‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جایگاهی‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫و‬ )‫سیاسی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫نظامی‬ ‫چه‬ ،‫فیزیکی‬ ‫(چه‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫سیاستمدار‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ‫از‬ ‫یکی‬
  4. 4. .‫آورد‬ ‫چنگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کالیفرنیا‬ ‫فرماندار‬ ‫سمت‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫وارد‬ ‫سیاست‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫محبوبیتش‬‫همانند‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫او‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫شاید‬ ‫اندا‬ ‫پرورش‬ ‫ورزشکاران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬‫م‬‫و‬ ‫حوزه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫توانست‬ ‫می‬.‫باشد‬ ‫شناخته‬ ‫کوتاه‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سایروس‬ ‫مایلی‬:‫آن‬ ‫در‬ ‫ماندن‬ ‫شانس‬ ‫دیگر‬ ‫سنی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫بزرگ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫نوجوانان‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫و‬ ‫سریالها‬ ‫هنرپیشه‬ ‫شخصیت‬ ‫در‬ ‫نکردن‬ ‫بازی‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫ساخته‬ ‫اش‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫بنابر‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫کمتر‬ ‫را‬ ‫حوزه‬ ‫برند‬ ،‫بدهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شهرت‬ ‫آن‬ )‫مونتانا‬ ‫(هانا‬ ‫استیوارت‬ ‫مایلی‬ ‫معروف‬‫جایگاهی‬ ‫با‬ ‫حوزه‬ ‫ترین‬ ‫مرتبط‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫شخصی‬ ‫برای‬ ‫موسیقی‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫بلی‬ .‫کشاند‬ ‫بود‬ ‫ساخته‬ ‫مخاطبین‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫که‬‫نوجوانان‬‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫و‬ .‫بخشید‬ ‫دوباره‬ ‫عمری‬ ‫اش‬‫بازی‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫مدرسه‬ ‫دختر‬ ‫نقش‬ ‫سالها‬ ‫مونتانا‬ ‫هانا‬ ‫معروف‬ ‫سریال‬ ‫در‬ ‫هنرپیشه‬ ‫این‬ :‫اطالع‬ ‫جهت‬ ( ‫خواننده‬ ‫یه‬ ‫مونتانا‬ ‫هانا‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫شبها‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫ای‬ ‫مدرسه‬ ‫دختر‬ ‫استیوارت‬ ‫مایلی‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫روزها‬ ‫داشت؛‬ ‫گانه‬ ‫دو‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ).‫پاپ‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫آمریکا‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ‫ریگان‬ ‫رونالد‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬‫سمت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫در‬52‫باز‬ ‫سینمایی‬ ‫فیلم‬‫ی‬ ‫هنر‬ ‫گومز‬ ‫سلنا‬ ،‫بود‬ ‫کرده‬‫سینما‬ ‫هنرپیشه‬ ،‫تلویزیون‬ ‫سابق‬ ‫هنرپیشه‬ ‫جوان‬ ‫رامبد‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فعلی‬ ‫موسیقی‬ ‫ستاره‬ ‫و‬ ‫سابق‬ ‫پیشه‬ ‫تلویز‬ ‫مجری‬ ‫و‬‫کننده‬ ‫سرگرم‬ ‫و‬ ‫طناز‬ ‫شخصیتی‬ ‫محور‬ ‫حول‬ ‫سه‬ ‫(هر‬ ‫یون‬،)‫محمد‬ ‫و‬ ‫مدار‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫کشتی‬ ‫قهرمان‬ ‫خادم‬ ‫رسول‬ ‫نیز‬ ‫سینما‬ ‫ستاره‬ ‫و‬ ‫کشتی‬ ‫قهرمان‬ ‫فردین‬ ‫علی‬‫اشاره‬.‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬(‫تناسخی‬Reincarnation Repositioning)::‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫حوزه‬ ‫یک‬ ‫معروف‬ ‫های‬ ‫شخصیت‬ ‫رفتارها‬ ،‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مردم‬ ‫ذهنیات‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شان‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫عمر‬ ‫منحنی‬ ‫تله‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ‫برای‬ ،)‫بلوغ‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫(اغلب‬ ‫از‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ،‫دارند‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫جایگاهی‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫و‬‫شان‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫محصوالتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫آن‬ :‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ /‫جردن‬ ‫مایکل‬Air Jordan:‫بسکتبال‬ ‫اسطوره‬‫میتوانست‬ ‫که‬ ‫جهان‬‫حوزه‬ ‫این‬ ‫ورزشکاران‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بسیاری‬ ‫همانند‬ ‫از‬ ‫پس‬‫بازنشستگی‬‫به‬ ‫را‬ ‫برندش‬ ‫افول‬ ‫دوران‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫فکر‬ ‫ورزش‬ ‫از‬ ‫خداحافظی‬ ‫حتی‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫گری‬ ‫مربی‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬
  5. 5. .‫بنشیند‬ ‫نظاره‬‫داشت‬ ‫مردم‬ ‫اذهان‬ ‫در‬ ‫جایگاهش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬ ‫بازرترین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫تحلیلی‬ ‫با‬ ‫اما‬‫مردم‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پس‬ .‫شناسند‬ ‫می‬ ‫اش‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫پرش‬ ‫قدرت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بدنی‬ ‫فیزیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫او‬‫کمپانی‬ ‫همراهی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اساس‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ‫کفش‬ ‫محصول‬ ‫نایکی‬Air Jordan.‫یافت‬ ‫دست‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫موفقیتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫را‬‫پرشی‬ ‫وعده‬ ‫کفش‬ ‫این‬ .‫داد‬ ‫می‬ ‫خریداران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫االعاده‬ ‫فوق‬ :‫بکهام‬ ‫ویکتوریا‬‫گروه‬ ‫پاپ‬ ‫موسیقی‬ ‫ستاره‬ ‫این‬Spice Girls‫تصویر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫فروپاشی‬ ‫از‬ ‫پس‬‫از‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫رفت‬ ‫مد‬ ‫صنعت‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫ساخته‬ ‫پوش‬ ‫خوش‬ ‫و‬ ‫شیک‬ ‫بانویی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خود‬‫بر‬ ‫هم‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫مد‬ ‫کاالیی‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اش‬ ‫شخص‬ ‫برند‬ ،‫باال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫استراتژی‬ ‫اساس‬‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ . ‫قد‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خلق‬ ‫برایش‬ ‫ثروت‬ ‫پوند‬‫مثل‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫او‬ .‫کرد‬ ‫بدل‬ ‫دنیا‬ ‫زنان‬ ‫ترین‬ ‫ثروتمند‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫رتمند‬ 4‫نمانده‬ ‫اذهان‬ ‫در‬ ‫نامشان‬ ‫که‬ ‫موسیقی‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫عضو‬،.‫شود‬ ‫فراموش‬ ‫تاکید‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫جهان‬ ‫وزن‬ ‫سنگین‬ ‫بوکس‬ ‫قهرمان‬ ‫فورمن‬ ‫جرج‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کردند‬ ‫اخذ‬ ‫را‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫اش‬ ‫همیشگی‬‫دالر‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫اش‬ ‫شخصی‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫روغن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫پز‬ ‫کباب‬ ‫یک‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قدرت‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫سالم‬ ‫تغذیه‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫آفرید‬ ‫ثروت‬،‫اما‬ ،‫نبوده‬ ‫مرسوم‬ ‫چندان‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫شخصیت‬ ‫میان‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫نیز‬‫رضا‬ ‫محمد‬ ‫به‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫اخیرا‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫گلزار‬‫ر‬ ‫نامش‬.‫است‬ ‫کرده‬ ‫مد‬ ‫پوشاک‬ ‫حوزه‬ ‫وارد‬ ‫ا‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬( ‫موازی‬Parallel Positioning):‫استراتژی‬ ‫این‬‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫سعی‬ ،‫هوشمندی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫که‬، .‫است‬ ‫مختلف‬ ‫حوزه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫حضور‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫حوزه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫هوشمندانه‬ ‫جایگاهی‬ ‫ساختن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫حوزه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫افول‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫ایفا‬ ‫فرد‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫شهرت‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫افزوده‬ ‫در‬ ‫باالیی‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ، .‫کند‬‫سخت‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫طلب‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫اخذ‬ ‫که‬ ‫باالیی‬ ‫تالش‬ ‫بدلیل‬ ‫شاید‬‫دو‬ ‫در‬ ‫مخاطبان‬ ‫برای‬ ‫جایگاه‬ ‫تعریف‬ ‫رسیدن‬ ‫بنظر‬ ‫اند‬ ‫رفته‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫کمتری‬ ‫افراد‬ ‫حوزه‬‫خود‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫لی‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫جایگاه‬ ‫دو‬ ‫فرد‬ ‫باید‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ . .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متمایز‬‫نمو‬ ‫به‬‫ن‬:‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫ذیل‬ ‫های‬ ‫ه‬
  6. 6. ‫بار‬‫استرانسید‬ ‫بارا‬:‫ز‬ ‫صدای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬‫در‬ ‫را‬ ‫کارش‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫یبایش‬‫حوزه‬‫و‬ ‫شناختند‬ ‫می‬ ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫آغاز‬ ‫تازه‬ ‫موسیقی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ‫همین‬ .‫آورد‬ ‫روی‬ ‫موزیکال‬ ‫تئاترهای‬ ‫در‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫کافی‬ ‫اندک‬ ‫شهرت‬ ‫همین‬ ‫هر‬ ‫او‬ ‫اما‬ ،‫کشاند‬ ‫سینما‬ ‫به‬ ‫جایگاه‬ ‫همین‬ ‫اساس‬‫داد‬ ‫ادامه‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حوزه‬ ‫دو‬‫برند‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫وقفه‬ ‫بی‬ ‫تالش‬ . ‫سینما‬ ‫در‬ ‫او‬ .‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫دورانها‬ ‫همه‬ ‫هنرمندان‬ ‫ترین‬ ‫افتخار‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫حوزه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫شخصی‬2‫و‬ ‫برد‬ ‫اسکار‬ ‫بار‬ ‫هم‬ ‫موسیقی‬ ‫در‬9‫کرد‬ ‫خود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گرمی‬ ‫جایزه‬ ‫بار‬. ‫از‬‫دیگر‬‫ها‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ی‬‫این‬ ‫که‬‫استراتژی‬‫ت‬ ‫می‬ ‫اند‬ ‫بسته‬ ‫بکار‬ ‫را‬)‫التین‬ ‫آمریکای‬ ‫اهل‬ ‫هنرپیشه‬ ‫و‬ ‫(خواننده‬ ‫لوپز‬ ‫جنیفر‬ ‫به‬ ‫وان‬‫کرد‬ ‫اشاره‬ .‫پیمان‬ ‫همچون‬ ‫هایی‬ ‫چهره‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫به‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫اما‬ ‫آورم‬ ‫می‬ ‫بیاد‬ ‫اسالمی‬ ‫انقالب‬ ‫پیروزی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫باالخص‬ ‫را‬ ‫کمی‬ ‫افراد‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫خواننده‬ ،‫(هنرپیشه‬ ‫رادان‬ ‫سینما)،بهرام‬ ‫هنرپیشه‬ ‫و‬ ‫(نویسنده‬ ‫خانی‬ ‫قاسم‬.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ) .‫است‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫درست‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫واحد‬ ‫محور‬ ‫یک‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫استراتژی‬ ‫سه‬ ‫هر‬‫این‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ترجمه‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫سازی‬ ‫شخصیت‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫جایگاه‬ ‫همچون‬ ‫جهانی‬ ‫های‬ ‫مدل‬‫برند‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫رفتاری‬ ‫شخصیتی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫برای‬ ‫آکر‬ ‫جنیفر‬ ‫خانم‬ ‫مدل‬ ‫دهد‬ ‫شکل‬ ‫اذهان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫حول‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شخصی‬‫نیز‬‫برد‬ ‫بهره‬‫و‬ ‫فوق‬ ‫استراتژی‬ ‫سه‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫نگارنده‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ . ‫م‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫یا‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫عمر‬ ‫منحنی‬ ‫از‬ ‫فرار‬‫نگریست‬ ‫کاالیی/خدماتی‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫همچون‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫معرفی‬ ‫رحله‬ ‫مرسوم‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫(چه‬ ‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ ‫با‬ ‫حوزه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ .. ‫و‬ ‫جایگاه‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬‫و‬ ،)‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫چه‬‫صورت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫سنجید‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ‫اذهان‬ ‫در‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫جایگاه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫آفرینی‬ ‫ثروت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫افراد‬ ‫شخصی‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫علمی‬ ‫نگرش‬ ‫سفیر‬( ‫بودن‬ ‫برند‬ ‫یک‬brand ambassador‫ط‬ ‫عمر‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫شهرت‬ ،).‫بیافریند‬ ‫تری‬ ‫والنی‬

×