Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫היצירתי‬‫הקוד‬‫מנלה‬‫ֹעם‬‫נ‬
.‫השתתף‬ ‫שבו‬ ‫מחוג‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫כדי‬ ‫קהילתי‬ ‫למרכז‬ ‫נכנסתי‬ ‫אחד‬ ‫יום‬
‫בשלט‬ ....
‫היצירתי‬ ‫הקוד‬
‫הפרסומית‬ ‫היצירתית‬ ‫החשיבה‬ ‫של‬ ‫המופלא‬ ‫עולמה‬
‫היצירתי‬ ‫הקוד‬
‫מנלה‬ ‫ׂעם‬‫נ‬
‫חמד‬ ‫ספרי‬ | ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬
Noam Manella
The Creative Code
The Wonderful World of Creative
Advertising Thinking
:‫אחראי‬ ‫עורך‬
:‫הספר‬ ‫עורכת‬
:‫עיצו...
‫ֹעה‬‫נ‬‫ל‬
".‫רעיוני‬ ‫"יעירוני‬
)‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫(רבי‬
(( 9-8 ))
11 			 	 	 	‫ת‬‫תודו‬
12 	 	 				‫דבר‬ ‫פתח‬
14 	 				‫הכרחית‬ ‫הקדמה‬
29 	 			‫הזרה‬ :‫ראשון‬ ‫פעמון‬
32 	 		 	...
(( 11-10 ))
‫תודות‬
‫ֹת‬‫כ‬ֻ‫ל‬ֲ‫ה‬ ַ‫ְת‬‫ו‬ ‫ֹת‬‫ל‬ֹ‫ו‬‫ד‬ְּ‫ג‬ ‫ֹת‬‫ד‬ֹ‫ו‬‫ת‬ ‫י‬ ֵּ‫ת‬ ְׁ‫ש‬ ‫ה‬ ָ‫יד‬ ִ‫ֲמ‬‫ע‬ַ‫ָא‬‫ו‬...
‫דבר‬ ‫פתח‬.‫סגולה‬ ‫יחידי‬ ‫של‬ ‫הבלעדית‬ ‫נחלתם‬ ‫היא‬ ‫שיצירתיות‬ ‫הדעה‬ ‫רווחה‬ ‫האחרונה‬ ‫לתקופה‬ ‫עד‬
‫היא‬ ‫“היצירת...
(( 13-12 ))
‫למידה‬‫(תהליך‬”‫קלאסית‬‫“התניה‬‫המושג‬‫וביסוס‬‫פיתוח‬‫על‬‫ורפואה‬‫לפיזיולוגיה‬‫נובל‬‫פרס‬
.)‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫או‬...
‫הכרחית‬ ‫הקדמה‬‫שבו‬ ‫מחוג‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫כדי‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קהילתי‬ ‫למרכז‬ ‫נכנסתי‬ ‫אחד‬ ‫יום‬
.‫הקיר‬‫על‬‫גדול‬‫...
(( 15-14 ))
‫השרלוק‬ .‫עצמו‬ ‫את‬ ‫מלבד‬ ‫העולם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מאשים‬ ‫אך‬ ,‫לרקוד‬ ‫יודע‬ ‫שאינו‬ ‫רקדן‬ ‫של‬ ‫תירוץ‬
‫היו‬ ...
‫לפענח‬ ‫תפקידו‬ ,‫כלשהו‬ ”‫“דבר‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫על‬ ‫החושים‬ ‫מאחד‬ ‫איתות‬ ‫מקבל‬ ‫המוח‬ ‫כאשר‬
‫על‬ .‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫במ...
(( 17-16 ))
,‫אנגילת‬ ‫באוניבסטירה‬ ‫שנשעה‬ ‫מקחר‬ ‫בעקובת‬
‫האותיות‬ ‫את‬ ‫כתוב‬ ‫אתה‬ ‫סדר‬ ‫באיזה‬ ‫מנשה‬ ‫לא‬ ‫זה‬
.‫ה...
‫שאינו‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ .‫לאורגניזם‬ ‫מביא‬ ‫שהוא‬ ‫התועלת‬ ‫או‬ ‫הסכנה‬ ‫רמת‬ ‫לפי‬ ‫ומקוטלג‬ ‫מפוענח‬
”‫“התבוני‬ ‫המוח‬ ‫נדרש...
(( 19-18 ))
‫טוקבקיסטית‬ ,‫למשל‬ .‫משעשעות‬ ‫תגובות‬ ‫לעתים‬ ‫מופיעות‬ ‫אלו‬ ‫משחקים‬ ‫של‬ ‫באתרים‬
‫בתמונות‬ ‫המתבוננים‬ ...
?‫כאן‬ ‫מופיע‬ ‫אינו‬ ‫שבחרתם‬ ‫שהקלף‬ ‫נכון‬
‫הקלפים‬ ‫כל‬ :‫הזה‬ ‫הקסם‬ ‫של‬ ‫הפשוט‬ ‫סודו‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫תגלה‬ ‫המקור‬ ‫ק...
(( 21-20 ))
‫פועל‬ ‫נייסר‬ ‫אולריך‬ ‫של‬ ‫סכמתי‬ ‫עיקרון‬ ‫שאותו‬ ‫היא‬ ‫מציע‬ ‫זה‬ ‫שספר‬ ‫המרכזית‬ ‫התזה‬
,‫מתמשך‬ ‫בתהל...
.‫היפופוטם‬...
‫שמורדילו‬‫כך‬‫על‬‫קלה‬‫אכזבה‬‫תחושת‬‫הרגשתם‬‫אם‬.‫המקובלת‬‫הסכמה‬‫את‬‫שבר‬‫מורדילו‬
‫את‬ ‫החסרתי‬ ‫בה‬ ‫שג...
(( 23-22 ))
‫מורדילו‬ ‫שאצל‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫לקלוט‬ ‫מתחילים‬ ‫אתם‬ .‫וזהירים‬ ‫חשדנים‬ ‫כבר‬ ‫אתם‬ ‫עכשיו‬
‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫מה...
,‫העציץ‬ ‫את‬ ‫הטרובדור‬ ‫על‬ ‫תזרוק‬ ‫האישה‬ .‫נכונה‬ ‫ניחשתם‬ ‫רובכם‬ ‫שהפעם‬ ‫מניח‬ ‫אני‬
.‫הפרח‬ ‫את‬ ‫במקום‬
,‫היפופו...
(( 25-24 ))
‫את‬ ‫או‬ ‫מה‬ ‫את‬ :‫היא‬ ‫הפעם‬ ‫השאלה‬ .‫התחתון‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫החסרתי‬ ‫האחרונה‬ ‫בדוגמה‬ ‫גם‬
?‫האסיר‬ ‫משק...
(( 27-26 ))
‫דקות‬‫כמה‬‫שלפני‬,‫שתשובה‬‫מסתבר‬.‫פרח‬‫משקה‬‫כן‬‫דווקא‬,‫הציפיות‬‫לכל‬‫בניגוד‬,‫האסיר‬
,‫האדיבה‬‫בעזרתי‬,‫וא...
:‫ראשון‬ ‫פעמון‬
))) ‫הזרה‬(((
‫לערער‬ ‫בניסיון‬ ‫מובנה‬ ‫באופן‬ ‫שעסקו‬ ‫הראשונים‬ ‫בין‬ ‫היו‬ ‫הסוריאליסטית‬ ‫התנועה‬ ‫אמני‬
‫שכונה‬‫מי‬, 1
‫ברטון‬‫אנד...
(( 31-30 ))
".‫זה‬ ‫מה‬ ‫לברר‬ ‫חייב‬ ‫אתה‬ ,‫ברור‬ ‫לא‬ ‫מצב‬ ‫פה‬ ‫"יש‬ :"‫"העתיק‬ ‫המוח‬
".‫ציורים‬ ‫בתערוכת‬ ‫הכול‬ ‫ב...
‫צלצול‬
:‫ראשון‬
‫צורנית‬ ‫הזרה‬
‫תוכן‬ ‫עולמות‬ ‫בין‬ ‫המעבר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫תוכיח‬ ‫משחקים‬ ‫בילדים‬ ‫התבוננות‬
‫לומדים‬ ‫מ...
(( 33-32 ))
".‫"מסרק‬ ,‫עונה‬ ‫הילד‬ "?‫רואה‬ ‫אתה‬ ‫"מה‬ ,‫הילד‬ ‫את‬ ‫ההורה‬ ‫שואל‬ ‫זו‬ ‫בנקודה‬
‫האכזבה‬‫את‬‫הילד‬‫קול...
‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫הילד‬ ‫לומד‬ ‫כך‬ .‫המוקדמים‬ ‫חיינו‬ ‫במהלך‬ ‫פעמים‬ ‫מאות‬ ‫חוזר‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬
‫למרגש‬ ‫והפך‬ ‫שלו‬ ...
(( 35-34 ))
‫ראשם‬ ‫את‬ ‫מרכינים‬ ‫הרחוב‬ ‫פנסי‬ - "‫צורנית‬ ‫מ"הזרה‬ ‫נובע‬ ‫הבא‬ ‫הצילום‬ ‫של‬ ‫קסמו‬ ‫גם‬
.‫הטבע‬ ‫בפני‬
‫על‬ ‫שוני...
(( 37-36 ))
‫היררכיה‬‫יש‬‫זו‬‫במערכת‬.‫תודעתית‬)‫(אסוציאציות‬‫הקשרים‬‫מערכת‬‫קשורה‬‫תוכן‬‫עולם‬‫לכל‬
‫ההקשרים‬‫נמצאים‬‫העל...
‫למעלעל‬ ‫שגורמת‬ ‫כזו‬ ‫ובעיקר‬ ‫חד‬ ‫מסר‬ ‫בעלת‬ ,‫ברורה‬ ,‫פשוטה‬ ‫פרסומת‬ ‫היא‬ ‫התוצאה‬
,‫נטרף‬ ‫בה‬ ‫הטבעי‬ ‫הדברים‬...
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Creative code עברית
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

44

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Creative code עברית

Télécharger pour lire hors ligne

הספר ״הקוד היצירתי - עולמה המופלא של החשיבה היצירתית״ שראה אור ב-2009 בהוצאת ידיעות ספרים עכשיו להורדה חופשית

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Creative code עברית

 1. 1. ‫היצירתי‬‫הקוד‬‫מנלה‬‫ֹעם‬‫נ‬ .‫השתתף‬ ‫שבו‬ ‫מחוג‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫כדי‬ ‫קהילתי‬ ‫למרכז‬ ‫נכנסתי‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫בשלט‬ .‫הקיר‬ ‫על‬ ‫גדול‬ ‫בשלט‬ ‫לפתע‬ ‫הבחנתי‬ ‫הבלט‬ ‫אולם‬ ‫ליד‬ ‫כשחלפתי‬ ‫הופיעה‬‫השלט‬‫בתחתית‬".‫עקומה‬‫הרצפה‬,‫"זהירות‬:‫הבאה‬‫הכתובת‬‫הופיעה‬ ".‫"הרקדנים‬ :‫חתימה‬ ‫הרצפה‬ .‫נפלתי‬ ...‫ו‬ ‫ללכת‬ ‫המשכתי‬ ,‫מחייך‬ ‫בעודי‬ ‫לעצמי‬ ‫חשבתי‬ ,‫יצירתי‬ !‫עקומה‬ ‫היתה‬ ‫אכן‬ ?‫נפלתי‬ ‫מדוע‬ ,‫ברור‬ ‫כה‬ ‫היה‬ ‫המסר‬ ‫אם‬ ?‫ומדוע‬ ,‫לבנו‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫ללכוד‬ ‫מצליחים‬ ‫מסרים‬ ‫אילו‬ ?‫דווקא‬ ‫הגדולים‬ ‫בפרטים‬ ‫נמצא‬ ‫אלוהים‬ ,‫מסרים‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫מדוע‬ ?‫מעבירים‬ ‫אנו‬ ‫מסר‬ ‫איזה‬ ,‫למשל‬ ,‫ויילד‬ ‫אוסקר‬ ‫את‬ ‫מצטטים‬ ‫כשאנו‬ ?‫מורעב‬ ‫לנמר‬ ‫מעבירה‬ ‫מקפצת‬ ‫אנטילופה‬ ‫מסר‬ ‫ואיזה‬ ?‫כאן‬ ‫עד‬ ‫ולקרוא‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫לכם‬ ‫גרם‬ ‫מה‬ -‫היצירתית‬ ‫הזווית‬ ‫מן‬ ‫ואחרות‬ ‫אלו‬ ‫לשאלות‬ ‫תשובות‬ ‫מציע‬ ‫היצירתי‬ ‫הקוד‬ ‫היצירתיות‬ ‫הפרסומות‬ ‫מן‬ ‫כמה‬ ‫בוחן‬ ‫הספר‬ .‫שם‬ ‫עוצר‬ ‫אינו‬ ‫אך‬ ,‫פרסומית‬ ,‫הצילום‬ ,‫האמנות‬ ‫בתחומי‬ ‫שם‬ ‫ידועי‬ ‫אמנים‬ ‫של‬ ‫יצירות‬ ‫לצד‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ,‫הפסיכולוגיה‬ ‫מתחומי‬ ‫מרתקות‬ ‫תיאוריות‬ ‫בשילוב‬ ,‫ועוד‬ ‫הכתיבה‬ ,‫האיור‬ .‫והביולוגיה‬ ‫הסוציולוגיה‬ 90-‫ה‬ ‫שנות‬ ‫תחילת‬ ‫מאז‬ ‫המשמש‬ ,‫ניסיון‬ ‫עתיר‬ ‫פרסומאי‬ ‫הוא‬ ‫מנלה‬ ‫נעם‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫מרצה‬ .‫והאסטרטגיה‬ ‫הקריאייטיב‬ ‫בתחומי‬ ‫ניהול‬ ‫בתפקידי‬ ,"‫אחרונות‬ ‫ל"ידיעות‬ ‫ופרשנויות‬ ‫מאמרים‬ ‫וכותב‬ "‫היצירתי‬ ‫"הקוד‬ ‫בנושא‬ .‫ועוד‬ "‫ל"גלובס‬ ,"‫מרקר‬ ‫ל"דה‬ www.manella.co.il ‫ש"ח‬ 128 :‫המחיר‬ www.ybook.co.il ‫היצירתי‬‫הקוד‬ ‫מנלה‬‫ֹעם‬‫נ‬ ‫הפרסומית‬ ‫היצירתית‬ ‫החשיבה‬ ‫של‬ ‫המופלא‬ ‫עולמה‬ ‫חמד‬ ‫ספרי‬ • ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬
 2. 2. ‫היצירתי‬ ‫הקוד‬
 3. 3. ‫הפרסומית‬ ‫היצירתית‬ ‫החשיבה‬ ‫של‬ ‫המופלא‬ ‫עולמה‬ ‫היצירתי‬ ‫הקוד‬ ‫מנלה‬ ‫ׂעם‬‫נ‬ ‫חמד‬ ‫ספרי‬ | ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬
 4. 4. Noam Manella The Creative Code The Wonderful World of Creative Advertising Thinking :‫אחראי‬ ‫עורך‬ :‫הספר‬ ‫עורכת‬ :‫עיצוב‬ :‫פרויקט‬ ‫ניהול‬ :‫לשונית‬ ‫עריכה‬ 2009 © ‫שמורות‬ ‫בעברית‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מיסודן‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ - ‫למשכל‬ ‫חמד‬ ‫וספרי‬ ‫אחרונות‬ ‫ידיעות‬ ,61534 ‫אביב‬ ‫תל‬ ,53494 ‫ת"ד‬ info@ybook.co.il :‫והדפסה‬ ‫לוחות‬ :‫דאנאקוד‬ :‫מסת"ב‬ Printed in Israel 2009 ‫בישראל‬ ‫נדפס‬ ‫איכנולד‬ ‫דב‬ ‫פרימו‬ ‫רינת‬ ‫דוידסון‬ ‫ואפרת‬ ‫רועי‬ ‫סמואל‬ ‫ליאת‬ ‫עשת‬ ‫מתת‬ ‫ירושלים‬ ,‫כתר‬ ‫דפוס‬ ‫מפעלי‬ 362-3759 978-965-482-760-7
 5. 5. ‫ֹעה‬‫נ‬‫ל‬
 6. 6. ".‫רעיוני‬ ‫"יעירוני‬ )‫הלוי‬ ‫יהודה‬ ‫(רבי‬
 7. 7. (( 9-8 )) 11 ‫ת‬‫תודו‬ 12 ‫דבר‬ ‫פתח‬ 14 ‫הכרחית‬ ‫הקדמה‬ 29 ‫הזרה‬ :‫ראשון‬ ‫פעמון‬ 32 ‫ת‬‫צורני‬ ‫הזרה‬ :‫ראשון‬ ‫צלצול‬ 45 ‫ת‬‫התנהגותי‬ ‫הזרה‬ :‫שני‬ ‫צלצול‬ 55 ‫מילולית‬ ‫הזרה‬ :‫שלישי‬ ‫צלצול‬ 62 ‫מוסיפה‬ ‫הזרה‬ :‫רביעי‬ ‫צלצול‬ 70 ‫ה‬‫הקבל‬ :‫חמישי‬ ‫צלצול‬ 80 ‫ה‬‫מטמורפוז‬ :‫שישי‬ ‫צלצול‬ 88 ‫ם‬ֵ‫ח‬ְ‫ל‬ֶ‫ה‬ :‫שביעי‬ ‫צלצול‬ 94 ‫ה‬‫אינטגרצי‬ :‫שמיני‬ ‫צלצול‬ 99 ‫ה‬‫הטמע‬ :‫תשיעי‬ ‫צלצול‬ 113 ‫השתייכות‬ :‫שני‬ ‫פעמון‬ 116 ‫ם‬‫וה‬ ‫אנחנו‬ :‫עשירי‬ ‫צלצול‬ 129 ‫תבניות‬ ‫שוברים‬ :‫שלישי‬ ‫פעמון‬ 131 ‫ה‬‫בעליל‬ ‫תפנית‬ :‫אחד-עשר‬ ‫צלצול‬ 140 ‫ך‬‫היפו‬ :‫שנים-עשר‬ ‫צלצול‬ 152 ‫ד‬‫ניגו‬ :‫שלושה-עשר‬ ‫צלצול‬ 163 ‫בראש‬ ‫הכול‬ :‫רביעי‬ ‫פעמון‬ 165 ‫ה‬‫החסר‬ :‫ארבעה-עשר‬ ‫צלצול‬ 182 ‫ת‬‫סיפורי‬ ‫השלמה‬ :‫חמישה-עשר‬ ‫צלצול‬ 189 ‫ך‬‫מודר‬ )‫(פרסומי‬ ‫דמיון‬ :‫שישה-עשר‬ ‫צלצול‬ 197 ‫ת‬‫הפרסומי‬ ‫ההכבדה‬ ‫עקרון‬ :‫שבעה-עשר‬ ‫צלצול‬ 205 ‫בעצמך‬ ‫זאת‬ ‫עשה‬ ‫פתרונות‬ :‫חמישי‬ ‫פעמון‬ 209 ‫וקרדיטים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ :‫שישי‬ ‫פעמון‬ ‫העניינים‬ ‫תוכן‬
 8. 8. (( 11-10 )) ‫תודות‬ ‫ֹת‬‫כ‬ֻ‫ל‬ֲ‫ה‬ ַ‫ְת‬‫ו‬ ‫ֹת‬‫ל‬ֹ‫ו‬‫ד‬ְּ‫ג‬ ‫ֹת‬‫ד‬ֹ‫ו‬‫ת‬ ‫י‬ ֵּ‫ת‬ ְׁ‫ש‬ ‫ה‬ ָ‫יד‬ ִ‫ֲמ‬‫ע‬ַ‫ָא‬‫ו‬“ )‫לא‬ ,‫יב‬ ‫(נחמיה‬ ”‫ה‬ ָ‫ֹמ‬‫ו‬‫ח‬ַ‫ל‬ ‫ל‬ַ‫ע‬ ֵ‫מ‬ ,‫ין‬ ִ‫ָמ‬ּ‫י‬ַ‫ל‬ ‫במיוחד‬ ‫מנמוך‬ ‫שנע‬ ,AQ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫כשהבינה‬ ‫מעצמי‬ ‫אותי‬ ‫שהצילה‬ ,‫סמואל‬ ‫לליאת‬ - ‫המוכרים‬ ‫האינטליגנציה‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬ ‫שמלבד‬ ‫גיליתי‬ ‫הספר‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫(במהלך‬ ‫מביך‬ ‫עד‬ ‫סוג‬ ‫קיים‬ ‫הרגשי‬ ,Emotional Quotient ,EQ-‫וה‬ ‫השכלי‬ ,Intelligence Quotient ,IQ-‫ה‬ ‫ומשתה‬ ,)‫אדמיניסטרטיבית‬ ‫אינטליגנציה‬ - Administrative Quotient ,AQ :‫שלישי‬ ‫עידוד‬ ,‫עצות‬ ‫לי‬ ‫תרמה‬ ‫וכן‬ ‫העולם‬ ‫עם‬ ‫בעבורי‬ ‫תקשרה‬ ,‫מיילים‬ ‫אלפי‬ ‫בתוך‬ ‫מטביעה‬ ‫אותי‬ .‫מקסים‬ ‫ואיור‬ Y&R/‫עמיחי‬‫אבנון‬‫שלמור‬‫הפרסום‬‫במשרד‬‫השונות‬‫השפות‬‫דוברי‬‫האשכולות‬‫אנשי‬‫לכל‬ :‫אמו‬ ‫בשפת‬ ‫העולם‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫לי‬ ‫שעזרו‬ ‫יניב‬ )‫מקסים‬ ‫קנייתי‬ ‫במבטא‬ ‫(אנגלית‬ ‫רותם‬ ‫חסון‬ )‫הולנדית‬ ,‫אנגלית‬ ,‫(צרפתית‬ ‫אוה‬ ‫פרקש‬ )‫האור‬ ‫במהירות‬ ‫(ספרדית‬ ‫קרן‬ ‫בכר‬ )"‫"מחושמל‬ ‫ושיער‬ ‫איטלקית‬ ,‫(תורכית‬ ‫שירלי‬ ‫וינדהולץ‬ )‫(פורטוגזית‬ ‫ארי‬ ‫גנור‬ )‫אינטרנטית‬ ,‫צרפתית‬ ,‫(אנגלית‬ ‫יריב‬ :‫מעבודתם‬ ‫שתרמו‬ ‫הנפלאים‬ ‫לאמנים‬ ‫מיוחד‬‫איור‬‫על‬,‫ג’קי‬;‫שלו‬‫תמונה‬‫עם‬‫גמישות‬‫ִפשר‬ ּ‫א‬‫בהיסטוריה‬‫שלראשונה‬‫על‬,Mordillo ‫ידיעות‬‫של‬‫ימים‬7‫במוסף‬‫אותו‬‫ופרסם‬,‫ורומי‬‫דור‬,‫ילדי‬‫שני‬‫של‬‫דמויותיהם‬‫את‬‫הצפין‬‫שבו‬ ‫בבכי‬ ‫פרצה‬ ‫היא‬ ,‫בעיתון‬ ‫יופיע‬ ‫ששמה‬ ‫וחצי‬ ‫השבע‬ ‫בת‬ ‫בתי‬ ‫לרומי‬ ‫(כשאמרתי‬ ‫אחרונות‬ ;)”‫החיים‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫להרוס‬ ‫רוצה‬ ‫“אתה‬ ,‫חנוקות‬ ‫יפחות‬ ‫תוך‬ ‫ענתה‬ ,‫למה‬ ‫אותה‬ ‫כששאלתי‬ .‫מר‬ .‫למל‬ ‫יוסי‬ ;‫כץ‬ ‫שמואל‬ ;‫אלימלך‬ ‫אוהד‬ ;‫ליבק‬ ‫אלכס‬ ;‫פיבן‬ ‫חנוך‬ ;‫עמיחי‬ ‫גדעון‬ .‫מיותרת‬‫טרחנות‬)‫מקווה‬‫(אני‬‫ומנעה‬‫אותי‬‫שדייקה‬‫והידענית‬‫החכמה‬‫העורכת‬‫פרימו‬‫לרינת‬ .‫הטובה‬ ‫וההרגשה‬ ‫הנכונות‬ ‫על‬ ‫לייסט‬ ‫ולמשה‬ ,‫ההזדמנות‬ ‫על‬ ‫עינב‬ ‫לדנה‬ ‫בכלל‬ ‫הערות‬ ‫לי‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫עד‬ ‫הזה‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫יפה‬ ‫כה‬ ‫שעיצבו‬ ,‫ורועי‬ ‫אפרת‬ ,‫לדוידסונים‬ .)‫אצלי‬ ‫נדיר‬ ‫(מצב‬ ‫לי‬ ‫שהקדישו‬ )‫ועוד‬ ‫היסטוריה‬ ,‫ביולוגיה‬ ,‫(פסיכולוגיה‬ ‫השונים‬ ‫התחומים‬ ‫מומחי‬ ‫לכל‬ .‫מידענותם‬ ‫לי‬ ‫והעניקו‬ ‫זמנם‬ ‫מחוסר‬ ‫אותי‬ ‫שסבלו‬ ,)‫הצוות‬ ‫וכל‬ ‫ג’רבי‬ ‫קובי‬ ,‫סול‬ ‫(מיכה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בנמל‬ ‫בויה‬ ‫מסעדת‬ ‫לאנשי‬ ‫ואפילו‬ ‫למוזיקה‬ ‫הנכון‬ ‫הווליום‬ ‫מה‬ ,‫שלי‬ ‫ההפוך‬ ‫את‬ ‫שותה‬ ‫אני‬ ‫איך‬ ‫בדיוק‬ ‫וידעו‬ ‫וממני‬ .‫להתרכז‬ ‫שאוכל‬ ‫כדי‬ ‫לשים‬ ‫ענתיקה‬ ‫שירי‬ ‫אילו‬ .‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫מכל‬ ‫פרסום‬ ‫משרדי‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫עזרתם‬ ‫ללא‬ ‫לאור‬ ‫יוצא‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ספר‬ ‫בעיקר‬,‫אחרת‬‫או‬‫זו‬‫מודעה‬‫על‬‫האחראי‬‫פרסום‬‫משרד‬‫באיתור‬‫רבים‬‫בקשיים‬‫נתקלנו‬‫לעתים‬ ‫משימה‬ ‫היא‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫או‬ ‫חמש‬ ‫בנות‬ ‫מודעות‬ ‫עקבות‬ ‫אחר‬ ‫התחקות‬ .‫ישנות‬ ‫במודעות‬ ‫קיבל‬‫שלא‬‫חש‬‫או‬‫נפגע‬‫מישהו‬‫הרבים‬‫מאמצינו‬‫חרף‬‫אם‬,‫זאת‬‫ועם‬.‫כמעט‬‫בלתי-אפשרית‬ .‫הבאות‬ ‫במהדורות‬ ‫יתוקן‬ ‫והדבר‬ ‫מראש‬ ‫מתנצלים‬ ‫אנו‬ ,‫לו‬ ‫הראוי‬ ‫הקרדיט‬ ‫את‬ .‫ילדי‬ ‫ואם‬ ‫זוגי‬ ‫בת‬ ,‫במקרה‬ ‫ולא‬ ,‫גם‬ ‫שהיא‬ ,‫הספר‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫העורכת‬ ,‫ׂעה‬‫נ‬‫ל‬
 9. 9. ‫דבר‬ ‫פתח‬.‫סגולה‬ ‫יחידי‬ ‫של‬ ‫הבלעדית‬ ‫נחלתם‬ ‫היא‬ ‫שיצירתיות‬ ‫הדעה‬ ‫רווחה‬ ‫האחרונה‬ ‫לתקופה‬ ‫עד‬ ‫היא‬ ‫“היצירתיות‬ ,‫שאמר‬ ‫פופר‬ ‫קרל‬ ‫הפילוסוף‬ ‫היה‬ ‫זו‬ ‫אסכולה‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הבולט‬ ‫נציגה‬ ‫ישמש‬ ,‫הספר‬ ‫ליבת‬ ‫את‬ ‫המהווה‬ ,‫הפרסום‬ ‫תחום‬ ”.‫לפרקו‬ ‫שאי-אפשר‬ ‫אלוהי‬ ‫ניצוץ‬ ‫מכל‬ ‫אותנו‬ ‫המקיפים‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫הקסם‬ ‫סוד‬ ‫את‬ ‫לפענח‬ ‫ננסה‬ ‫שבעזרתו‬ ‫כמדיום‬ ‫אותנו‬ ‫חמקמק‬ ‫הנראה‬ ,‫היצירתי‬ ‫הקוד‬ ‫של‬ ‫פענוח‬ .”‫“יצירתיים‬ ‫לכנות‬ ‫נוהגים‬ ‫אנו‬ ‫ושאותם‬ ‫עבר‬ ‫בעצם‬ ‫מדובר‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ”‫אלוהי‬ ‫ב”ניצוץ‬ ‫באמת‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫לגלות‬ ‫לקורא‬ ‫יאפשר‬ ,‫ומתעתע‬ .‫לכול‬ ‫ונגישים‬ ‫נרכשים‬ ,‫למדי‬ ‫פשוטים‬ ‫חשיבה‬ ‫באופני‬ ‫שלי‬‫רבות‬‫שנים‬‫לאחר‬‫נולד‬‫זה‬‫ספר‬.‫הפרסום‬‫עולם‬‫של‬‫הראווה‬‫בחלון‬‫נמצאת‬‫היצירתיות‬ - ‫הקריאטיבית‬‫המחלקה‬‫כאיש‬ ‫הן‬,‫תפקידים‬ ‫של‬‫ארוכה‬‫שורה‬‫מילאתי‬‫שבהן‬ ,‫כפרסומאי‬ - ‫האסטרטגית‬ ‫המחלקה‬ ‫כאיש‬ ‫והן‬ ,‫הגדולים‬ ‫הפרסומיים‬ ‫הרעיונות‬ ‫בייצור‬ ‫חלק‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫נחשף‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ,‫עליו‬ ‫ומשפיעים‬ ‫הצרכן‬ ‫אצל‬ ‫נקלטים‬ ‫אלו‬ ‫רעיונות‬ ‫כיצד‬ ‫להבין‬ ‫המנסה‬ ,‫(רמזורים‬‫ציוויים‬‫חלקם‬:‫ביום‬‫שונים‬‫מסוגים‬‫מסרים‬‫אלפי‬‫לכשלושת‬,‫ההערכות‬‫לפי‬,‫כיום‬ ‫בתוך‬‫שפיותו‬‫על‬‫לשמור‬‫כדי‬.)‫(פרסומיים‬‫פתייניים‬‫ומרביתם‬‫חדשותיים‬‫חלקם‬,)‫תמרורים‬ ”‫המוצף‬ ‫“האדם‬ ‫נאלץ‬ ,‫הללו‬ ‫והאסונות‬ ‫האיומים‬ ,‫הפיתויים‬ ,‫ההטבות‬ ,‫ההצעות‬ ‫צונאמי‬ ‫הסביבה‬ ‫רעשי‬ ‫מפני‬ ‫עליו‬ ‫ומגנים‬ ‫בצורה‬ ‫כחומה‬ ‫הניצבים‬ ,‫עוצמה‬ ‫רבי‬ ‫במסננים‬ ‫להיעזר‬ ‫שמסוננים‬ ‫הראשונים‬ ‫הדברים‬ ‫בין‬ .‫נחוצים‬ ‫לא‬ ‫מסרים‬ ‫של‬ ‫חדירתם‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫ומנסים‬ ‫נחוצים‬ ‫שאינם‬ ‫דברים‬ ‫לקנות‬ ‫לפתותם‬ ‫המנסה‬ ‫כלי‬ ‫בהן‬ ‫רואים‬ ‫רבים‬ .‫הפרסומות‬ ‫בולטות‬ ‫הדרך‬ .‫עוצמתה‬ ‫בשיא‬ ‫שלו‬ ‫המגן‬ ‫חומת‬ ‫את‬ "‫המוצף‬ ‫"האדם‬ ‫מעמיד‬ ‫אלה‬ ‫מול‬ .‫באמת‬ ‫להם‬ ‫שתבלוט‬ ‫פרסומת‬ ‫באמצעות‬ ‫היא‬ ,‫מתחיל‬ ‫פרסומאי‬ ‫כל‬ ‫יודע‬ ,‫הזאת‬ ‫לחומה‬ ‫מבעד‬ ‫לחדור‬ ‫למענה‬‫לפתוח‬‫ייאלץ‬‫או‬‫יסכים‬‫שלנו‬‫המתגונן‬‫שהצופה‬‫כזו‬,‫הגשתה‬‫בצורת‬‫האחרות‬‫מעל‬ ‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬ ‫ולפיו‬ ,‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫בקרב‬ ‫קונצנזוס‬ ‫יש‬ .‫בחומה‬ ‫שער‬ ...‫יצירתית‬ ‫פרסומת‬ ‫באמצעות‬ ‫היא‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫אמר‬ ,‫בכדורגל‬ ‫ישראל‬ ‫נבחרת‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫המשחקים‬ ‫אחד‬ ‫לפני‬ ‫להבקיע‬ ‫היא‬ ‫בהרבה‬ ‫עדיפה‬ ‫נבחרת‬ ‫לנצח‬ ‫שהדרך‬ ‫בריאיון‬ ‫הנבחרת‬ ‫מאמן‬ ‫בדקה‬ ‫שער‬ .‫גדול‬ ‫ברעיון‬ ‫שמדובר‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .‫המשחק‬ ‫בפתיחת‬ ‫מהיר‬ ‫שער‬ ‫עושים‬ ‫איך‬ ‫אבל‬ .‫ללחץ‬ ‫היריב‬ ‫את‬ ‫ויכניס‬ ‫לשחקנים‬ ‫ביטחון‬ ‫יקנה‬ ‫השלישית‬ .‫הובסה‬ ‫והנבחרת‬ ,‫הזה‬ ‫במשחק‬ ‫לא‬ ‫לפחות‬ ,‫ידע‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫על‬ ?‫בכלל‬ ‫יצירתיות‬ ‫מהי‬ ,‫ובעצם‬ ?‫כזו‬ ‫אחת‬ ‫מייצרים‬ ‫ואיך‬ ‫יצירתית‬ ‫פרסומת‬ ‫מהי‬ ‫אז‬ ‫בעולם‬ ‫החוקרים‬ ‫מחשובי‬ ,‫דה-בונו‬ ‫אדוארד‬ .‫זה‬ ‫ספר‬ ‫לענות‬ ‫מנסה‬ ‫אלו‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫הליכה‬‫ללמד‬‫שקשה‬‫כשם‬‫בדיוק‬‫לחשוב‬‫ללמד‬‫“קשה‬,‫כותב‬,‫היצירתית‬‫החשיבה‬‫בתחום‬ ‫מובילה‬ ‫היא‬ .‫מוזר‬ ,‫מוחשי‬ ‫לא‬ ‫משהו‬ ‫היא‬ ‫חשיבה‬ .‫נופל‬ ‫אינך‬ ‫אם‬ ‫קל‬ ‫זה‬ ,‫כלומר‬ .‫חבל‬ ‫על‬ )1( ”.‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫מצויה‬ ‫אינה‬ ‫פעם‬ ‫שאף‬ ‫עד‬ ‫מקומות‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫לכל‬ ‫וטכניקות‬‫גישות‬‫מגוון‬‫למצוא‬‫ניתן‬‫בפרט‬‫והפרסומית‬‫בכלל‬‫המקצועית‬‫בספרות‬,‫זאת‬‫עם‬ ‫בספרות‬ ‫הופיעו‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫בספר‬ ‫המופיעות‬ ‫מהגישות‬ ‫חלק‬ .‫שיטתית‬ ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ ‫של‬ ‫תיאורטית‬ ‫תפיסה‬ ‫ותחת‬ ‫חדש‬ ‫בלבוש‬ ‫כאן‬ ‫מוגשות‬ ‫הן‬ ‫אך‬ ,‫אחר‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫באופן‬ ‫המקצועית‬ .‫לראשונה‬ ‫פה‬ ‫מופיעות‬ ,‫ידיעתי‬ ‫למיטב‬ ,‫אחרות‬ ‫גישות‬ .‫חדשה‬ ‫זוהי‬.‫צלצולים‬‫הנקראים‬‫פרקים‬‫ובתוכם‬,‫פעמונים‬‫הנקראים‬‫חלקים‬‫למספר‬‫מחולק‬‫הספר‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫כאשר‬ ‫עולמית‬ ‫להכרה‬ ‫זכה‬ ‫אשר‬ , 1 ‫פבלוב‬ ‫איוון‬ ‫הרוסי‬ ‫ולפיזיולוג‬ ‫למדען‬ ‫מחווה‬ .)1936-1849(Ivan Pavlov ‫פבלוב‬'‫פטרוביץ‬‫איוון‬ 1 ‫לפיזיולוגיה‬‫נובל‬‫פרס‬‫קיבל‬1904‫בשנת‬.‫רוסי‬‫פיזיולוג‬ .‫העיכול‬ ‫מערכת‬ ‫בחקר‬ ‫עבודותיו‬ ‫על‬ ‫ורפואה‬
 10. 10. (( 13-12 )) ‫למידה‬‫(תהליך‬”‫קלאסית‬‫“התניה‬‫המושג‬‫וביסוס‬‫פיתוח‬‫על‬‫ורפואה‬‫לפיזיולוגיה‬‫נובל‬‫פרס‬ .)‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫אצל‬ ‫רפלקסיבית‬ ‫תגובה‬ ,‫נרכש‬ ‫באופן‬ ,‫מעורר‬ ‫נייטרלי‬ ‫גירוי‬ ‫שבו‬ .‫החופשיות‬ ‫האסוציאציות‬ ‫לעולם‬ ‫להתייחס‬ ‫מבלי‬ ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ ‫על‬ ‫ספר‬ ‫לכתוב‬ ‫קשה‬ ‫באופן‬‫לא‬‫אולם‬,‫מקום‬‫להן‬‫אקדיש‬‫אני‬‫גם‬.‫היצירתי‬‫בעולם‬‫אלו‬‫של‬‫מקומן‬‫על‬‫נכתב‬‫רבות‬ ‫סוגריים‬ ‫(בתוך‬ ‫לפתע‬ ‫יופיעו‬ ‫הן‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ .‫לרוחן‬ ‫המתאים‬ ,‫חופשי‬ ‫באופן‬ ‫אלא‬ ‫מובנה‬ ‫וקוטעים‬‫לשידור‬‫הפורצים‬,‫ואנקדוטות‬‫סיפורים‬‫של‬‫אסוציאטיביים‬‫מבזקים‬‫כעין‬,)‫ירוקים‬ .‫הקריאה‬ ‫רצף‬ ‫את‬ ‫ניתן‬ ,‫התקופה‬ ‫ברוח‬ .‫פרסומת‬ ‫וסרטוני‬ ‫סרטים‬ ‫מתוך‬ ‫סצנות‬ ‫תיאורי‬ ‫מופיעים‬ ‫בספר‬ ‫והסרטונים‬ ‫הסרטים‬ ‫קטעי‬ .YOUTUBE ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫הסרטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כמעט‬ ‫לראות‬ ‫את‬ ‫ריכזתי‬ ,‫החיפוש‬ ‫מלאכת‬ ‫את‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬ .@-‫ב‬ ‫מסומנים‬ ‫באתר‬ ‫המופיעים‬ .www.manella.co.il :"‫היצירתי‬ ‫"הקוד‬ ‫באתר‬ ‫לסרטים‬ ‫הקישורים‬ ‫כל‬ 2009 ,‫מנלה‬ ‫ׂעם‬‫נ‬ 1929 ,‫באוגוסט‬ 21 ,‫פבלוב‬ ‫איוון‬ .1 <<
 11. 11. ‫הכרחית‬ ‫הקדמה‬‫שבו‬ ‫מחוג‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫כדי‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫קהילתי‬ ‫למרכז‬ ‫נכנסתי‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ .‫הקיר‬‫על‬‫גדול‬‫בשלט‬‫לפתע‬‫הבחנתי‬‫הבלט‬‫אולם‬‫ליד‬‫כשחלפתי‬.‫השתתף‬ ‫השלט‬‫בתחתית‬”.‫עקומה‬‫הרצפה‬,‫“זהירות‬:‫הבאה‬‫הכתובת‬‫הופיעה‬‫בשלט‬ ‫המשכתי‬,‫מחייך‬‫בעודי‬‫לעצמי‬‫חשבתי‬,‫יצירתי‬”.‫“הרקדנים‬:‫חתימה‬‫הופיעה‬ !‫עקומה‬ ‫היתה‬ ‫אכן‬ ‫הרצפה‬ .‫נפלתי‬ ...‫ו‬ ‫ללכת‬ :‫השאלה‬‫מוחי‬‫את‬‫לפלח‬‫החלה‬,‫שהתעקם‬‫הקרסול‬‫את‬‫לפלח‬‫הראשוני‬‫הכאב‬‫שחדל‬‫לאחר‬ ‫קטן‬ ‫ניסוי‬ ‫לעשות‬ ‫החלטתי‬ ,‫זאת‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ?‫ברורה‬‫כך‬ ‫כל‬ ‫מאזהרה‬‫להתעלם‬ ‫יכולתי‬ ‫איך‬ ‫כולם‬ ‫כמעט‬ .‫הקיר‬ ‫שעל‬ ‫הכתובת‬ ‫לאותה‬ ‫מגיבים‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫כיצד‬ ‫ולבחון‬ ‫אדם‬ ‫בבני‬ .‫כמוני‬ .‫ונפלו‬ ‫חייכו‬ ,‫בה‬ ‫הבחינו‬ ‫להעביר‬‫טרח‬‫מישהו‬:‫תהייה‬‫אצלי‬‫עורר‬‫כפרסומאי‬‫עבודתי‬‫בשנות‬‫שרכשתי‬‫האינסטינקט‬ ‫אני‬”!‫עקומה‬‫הרצפה‬,‫“זהירות‬:‫בלבד‬‫מילים‬‫משלוש‬‫הבנוי‬,‫אזהרה‬‫של‬‫וברור‬‫חד‬‫מסר‬‫פה‬ ‫שלי‬ ‫הפנימי‬ ‫הולמס‬ ‫שרלוק‬ ?‫מדוע‬ .‫שלו‬ ‫מהמשמעות‬ ‫התעלמתי‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫אך‬ ‫בו‬ ‫הבחנתי‬ ?‫ייפלו‬ ‫כן‬ ‫דווקא‬ ‫שהאנשים‬ ‫שתכנן‬ ‫מישהו‬ ‫של‬ ‫זדונית‬ ‫במזימה‬ ‫פה‬ ‫מדובר‬ ‫אולי‬ .‫התעורר‬ :‫שבכתובת‬ ‫המילים‬ ‫ארבע‬ ‫היה‬ ‫שבידי‬ ‫החוט‬ ‫קצה‬ .‫התעלומה‬ ‫את‬ ‫ולפצח‬ ‫לנסות‬ ‫החלטתי‬ .‫הריקודים‬ ‫אולם‬ ‫קיר‬ :‫הופיעה‬ ‫היא‬ ‫שבו‬ ‫והמקום‬ ”.‫הרקדנים‬ .‫עקומה‬ ‫הרצפה‬ ,‫“זהירות‬ :‫הבאה‬ ‫המודעה‬ ‫עיני‬ ‫את‬ ‫משכה‬ ‫במגזין‬ ‫מעלעל‬ ‫ובעודי‬ ‫בתעלומה‬ ‫להרהר‬ ‫המשכתי‬ ‫בבית‬ ‫גם‬ ‫אדוות‬ ‫יצרה‬ ‫הדייג‬ ‫של‬ ‫התנועה‬ :‫היתה‬ ‫שלי‬ ‫הראשונה‬ ‫והמחשבה‬ ‫המודעה‬ ‫על‬ ‫הסתכלתי‬ ‫כיתוב‬ ‫מופיע‬ ‫המודעה‬ ‫של‬ ‫הימני‬ ‫שבצד‬ ‫הבחנתי‬ ‫מהר‬ ‫די‬ .‫תמהתי‬ ?‫הרעיון‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ .‫במים‬ ‫היה‬ ‫הכול‬ ,‫לפתע‬ .‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫צליל‬ ‫שמשמעותו‬ ,“HI-FI“ - ‫מכיר‬ ‫מוזיקה‬ ‫חובב‬ ‫שכל‬ ‫ואיתו‬ ,)‫הדייג‬ ‫(תנועת‬ ‫אחת‬ ‫משמעות‬ ‫מקבלים‬ ‫במים‬ ‫המעגלים‬ ”HI-FI“ ‫הכיתוב‬ ‫ללא‬ .‫ברור‬ ‫במילות‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫מדובר‬ .‫גבוהה‬ ‫בעוצמה‬ ‫נמוכים‬ ‫צלילים‬ ‫של‬ - ‫שונה‬ ‫משמעות‬ ‫מקבלים‬ ‫הם‬ ‫הגעתי‬.‫הריקודים‬‫אולם‬‫קיר‬‫שעל‬‫בכתובת‬‫נזכרתי‬.‫התמונה‬‫משמעות‬‫על‬‫המשפיעות‬‫מפתח‬ :‫הכתובת‬‫את‬‫בתמימות‬‫החותמת‬‫הרביעית‬‫במילה‬‫נעוץ‬‫התעלומה‬‫לפתרון‬‫שהמפתח‬‫למסקנה‬ ‫אבל‬ ,‫בה‬ ‫חושדים‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫הבלש‬ ‫שבסרטי‬ ‫דמות‬ ‫כאותה‬ ‫כמוה‬ ‫זו‬ ‫מילה‬ ”.‫“הרקדנים‬ ‫אך‬ ,‫ברורה‬ ‫אזהרה‬ ‫המשפט‬ ‫מהווה‬ ‫בלעדיה‬ .‫הפשע‬ ‫את‬ ‫ביצעה‬ ‫היא‬ ‫שדווקא‬ ‫מתברר‬ ‫בסוף‬ ‫על‬ ‫פרפראזה‬ ‫או‬ ‫בדיחה‬ ‫מעין‬ - ‫אחר‬ ‫בסיפור‬ ‫כבר‬ ‫מדובר‬ ‫הופיעה‬ ‫היא‬ ‫שבו‬ ‫ובמקום‬ ‫איתה‬ HI-FI CLUB >> HI-FI CLUB .1
 12. 12. (( 15-14 )) ‫השרלוק‬ .‫עצמו‬ ‫את‬ ‫מלבד‬ ‫העולם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מאשים‬ ‫אך‬ ,‫לרקוד‬ ‫יודע‬ ‫שאינו‬ ‫רקדן‬ ‫של‬ ‫תירוץ‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ”‫“רקדנים‬ ‫מהמילה‬ ‫מתעלמים‬ ‫היו‬ ‫המועדים‬ ‫לו‬ :‫בניתוחו‬ ‫המשיך‬ ‫שלי‬ ‫הפנימי‬ .‫המילים‬ ‫מארבע‬ ‫המורכבת‬ ‫המלאה‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ,‫השלם‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫פענח‬ ‫מוחם‬ ‫אבל‬ ,‫נופלים‬ ‫כיצד‬ ‫היטב‬ ‫הבין‬ ‫שטני‬ ‫מוח‬ ‫בעל‬ ‫מישהו‬ .‫מבריק‬ ‫פשוט‬ .‫לעצמי‬ ‫וחייכתי‬ ‫מקטרת‬ ‫הדלקתי‬ ‫זו‬ ‫היתה‬ ‫לכאורה‬ ‫(הרי‬ ‫המושלם‬ ‫הפשע‬ ‫את‬ ‫תכנן‬ ‫זו‬ ‫הבנה‬ ‫בסיס‬ ‫ועל‬ ,‫האנושי‬ ‫המוח‬ ‫פועל‬ ‫הפושע‬ ‫מי‬ .‫במקום‬ ‫העוברים‬ ‫התמימים‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫להפיל‬ ‫הצליח‬ ‫וכך‬ ,)‫מפורשת‬ ‫אזהרה‬ .‫לעולם‬ ‫נדע‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ,‫שלו‬ ‫המניע‬ ‫ומה‬ ‫הפסיכולוגיה‬‫בתחום‬‫מרכזי‬‫ענף‬,)‫תבנית‬‫או‬‫מאורגן‬‫שלם‬:‫(מגרמנית‬‫הגשטאלט‬‫גישת‬‫פי‬‫על‬ ‫באמצעות‬‫העולם‬‫להבנת‬‫מכוונת‬‫שלנו‬‫המציאות‬‫תפיסת‬,‫זה‬‫בספר‬‫ראשי‬‫תפקיד‬‫לו‬‫שיהיה‬ ‫אולריך‬ .‫העבר‬ ‫מניסיון‬ ‫מורכבת‬ ‫הזאת‬ ‫העולם‬ ‫הבנת‬ .)2( ‫שלמות‬ ‫התנסויות‬ ‫או‬ ‫דימויים‬ ‫אותנו‬‫המשמש‬‫הנאגר‬‫לניסיון‬‫קורא‬,‫הקוגניטיבי‬‫בזרם‬‫המובילים‬‫הפסיכולוגים‬‫אחד‬,‫נייסר‬ .)3(”‫העולם‬‫בחקירת‬‫אותנו‬‫ומכוונות‬‫הינקות‬‫מן‬‫נוצרות‬‫שלנו‬‫ש”הסכמות‬‫ואומר‬,”‫“סכמה‬ ‫מותיר‬ ‫החיים‬ ‫“ניסיון‬ ,‫מוסיף‬ , 2 ‫כהנמן‬ ‫דניאל‬ ,‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫זוכה‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫שפעל‬ ,‫זיונס‬ ,‫כנראה‬ ‫אוטומטית‬ ,‫אליו‬ ‫פונה‬ ‫שהאדם‬ ‫והערכות‬ ‫זיכרונות‬ ‫של‬ ‫עשיר‬ ‫במאגר‬ ‫עקבותיו‬ ‫את‬ .)4( ”‫משמעותיים‬ ‫חוויה‬ ‫או‬ ‫עצם‬ ‫בדעתו‬ ‫שעולים‬ ‫אימת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫העבר‬ ‫אל‬ ‫לכת‬ ‫להרחיק‬ ‫צריך‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫שאלו‬ ‫רבים‬ ‫חוקרים‬ .‫המציאות‬ ‫את‬ ‫מפענח‬ ‫האנושי‬ ‫המוח‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫ולהבין‬ ‫האנושית‬ ‫ההתנהגות‬ ‫שורשי‬ ‫ספר‬ ‫וילסון‬ ‫אדוארד‬ ‫הנמלים‬ ‫חוקר‬ ‫פרסם‬ 1975-‫ב‬ .‫אחורה‬ ‫שנים‬ ‫מיליוני‬ ‫הרחיקו‬ ‫חלקם‬ ‫הביולוגיה‬ ‫בין‬ ‫הקשרים‬ ‫את‬ ‫תיאר‬ ‫זה‬ ‫ספר‬ .‫החדשה‬ ‫הסינתזה‬ :‫סוציוביולוגיה‬ ‫בשם‬ ‫גם‬ ‫כאלו‬ ‫קשרים‬ ‫בחן‬ ‫בספר‬ ‫האחרון‬ ‫הפרק‬ .‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אצל‬ ‫החברתיים‬ ‫החיים‬ ‫לבין‬ ‫ראשו‬ ‫על‬ ‫קרח‬ ‫מי‬ ‫שפיכת‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫שהגיע‬ ,‫עז‬ ‫פולמוס‬ ‫עורר‬ ‫זה‬ ‫פרק‬ .‫האנושית‬ ‫בחברה‬ ‫המחקר‬ ‫תחום‬ ‫קיבל‬ ‫הגדולה‬ ‫הדחיפה‬ ‫את‬ .‫הנושא‬ ‫על‬ ‫להרצות‬ ‫שניסה‬ ‫בזמן‬ ‫וילסון‬ ‫של‬ ‫“פסיכולוגיה‬ ‫להיקרא‬ ‫החל‬ ‫ואז‬ ,‫האנוכי‬ ‫הגן‬ ,‫דוקינס‬ ‫ריצ'רד‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫פרסום‬ ‫עם‬ ‫החדש‬ ‫גיסלין‬ ‫של‬ ‫במאמרו‬ 1973 ‫בשנת‬ ‫רשמית‬ ‫במסגרת‬ ‫לראשונה‬ ‫נטבע‬ ‫השם‬ .”‫אבולוציונית‬ ‫בתיאוריה‬‫הדוגלים‬‫של‬‫המרכזי‬‫הרעיון‬.”‫האבולוציונית‬‫והפסיכולוגיה‬‫“דרווין‬,)Ghiselin( ‫העתיק‬‫האדם‬‫חי‬‫שבהן‬,‫אבולוציה‬‫שנות‬‫מיליוני‬‫ידי‬‫על‬‫עוצבה‬‫האדם‬‫שאישיות‬‫ההנחה‬‫הוא‬ ‫עוצבו‬‫שלנו‬‫ההתנהגות‬‫דרכי‬‫רוב‬,‫החוקרים‬‫לדעת‬.‫בסוואנות‬‫ולקטים‬‫ציידים‬‫של‬‫בקהילות‬ ‫שתעניק‬ ‫בצורה‬ ‫האנושי‬ ‫המוח‬ ‫והתפתח‬ ‫עוצב‬ ‫ובה‬ ‫שנים‬ ‫מיליון‬ ‫שנמשכה‬ ‫זו‬ ‫בתקופה‬ ‫ההתנהגויות‬ ,‫הרגשות‬ ‫כלומר‬ .‫ומסוכנים‬ ‫קשים‬ ‫מחסור‬ ‫בתנאי‬ ‫לחיים‬ ‫יעילים‬ ‫פתרונות‬ ‫האנושית‬ ‫התרבות‬ ,‫לטענתם‬ .‫ימים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫לסביבה‬ ‫כתשובה‬ ‫עוצבו‬ ‫שלנו‬ ‫וההעדפות‬ ‫מבנה‬ ‫על‬ ‫ממשי‬ ‫באופן‬ ‫להשפיע‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫ועדיין‬ ,‫שנים‬ ‫אלפי‬ ‫כמה‬ ‫רק‬ ‫קיימת‬ ‫זמננו‬ ‫בת‬ ‫אבולוציוני‬ ‫בתהליך‬ ‫נוצרו‬ ‫האדם‬ ‫ובכללם‬ ‫החיים‬ ‫שבעלי‬ ‫ההנחה‬ ,‫כיום‬ .‫האנושי‬ ‫המוח‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אבולוציוניים‬ ‫במונחים‬ ‫להסביר‬ ‫שניתן‬ ‫הסברה‬ ‫אולם‬ ,‫הכול‬ ‫על‬ ‫כמעט‬ ‫מקובלת‬ ‫הגשטאלט‬ ‫שלתיאוריית‬ ‫נראה‬ ‫לי‬ .‫בהתנגדות‬ ‫עדיין‬ ‫נתקלת‬ ‫תודעתו‬ ‫ואת‬ ‫האדם‬ ‫התנהגות‬ ‫הראשונה‬ .‫זו‬ ‫את‬ ‫זו‬ ‫משלימות‬ ‫והן‬ ,‫המשותף‬ ‫מן‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬ ‫האבולוציונית‬ ‫ולפסיכולוגיה‬ ‫נדוד‬ ‫מרחיקה‬ ‫השנייה‬ ‫בעוד‬ ‫האנושית‬ ‫התפיסה‬ ‫של‬ ‫התחלתה‬ ‫כנקודת‬ ‫הלידה‬ ‫את‬ ‫רואה‬ .‫הקדמון‬ ‫האדם‬ ‫לעבר‬ ‫עד‬ ‫עבודתו‬ ‫בעת‬ .)1934-‫ב‬ ‫(נולד‬ ‫כהנמן‬ ‫דניאל‬ 2 ‫עמיתו‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫לחקור‬ ‫החל‬ ‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫של‬ ‫בתנאים‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליכי‬ ,‫טברסקי‬ ‫עמוס‬ ‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫לכהנמן‬ ‫הוענק‬ 2002 ‫בשנת‬ .‫אי-ודאות‬ ‫מועד‬‫טרם‬‫(שנפטר‬‫טברסקי‬‫עם‬‫מחקריו‬‫על‬‫לכלכלה‬ .)‫הפרס‬ ‫הענקת‬
 13. 13. ‫לפענח‬ ‫תפקידו‬ ,‫כלשהו‬ ”‫“דבר‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫על‬ ‫החושים‬ ‫מאחד‬ ‫איתות‬ ‫מקבל‬ ‫המוח‬ ‫כאשר‬ ‫על‬ .‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫במהירות‬ ,‫למצב‬ ‫תואמת‬ ‫תגובה‬ ‫ולספק‬ ‫הזה‬ ”‫ה”דבר‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ,‫חיה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בסיסי‬ ‫הישרדותי‬ ‫תנאי‬ ‫היא‬ ‫מהירה‬ ‫תגובה‬ ,‫האבולוציונית‬ ‫הפסיכולוגיה‬ ‫פי‬ .‫ספיאנס‬ ‫ההומו‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫שתפקידו‬‫סייר‬‫יוצא‬,‫למוח‬‫מגיע‬‫המפגש‬‫על‬‫שהמידע‬‫ברגע‬:‫כך‬‫מתנהל‬‫התהליך‬,‫בהפשטה‬ ‫מאוחסן‬‫שבהם‬”‫“אתרים‬,‫ומחלפים‬‫כבישים‬‫של‬‫מסועפת‬‫כרשת‬‫הבנוי‬,‫המוח‬‫בתוך‬‫לחפש‬ ‫ברחבי‬‫עצומה‬‫במהירות‬‫הנע‬‫חשמלי‬‫אות‬‫הוא‬‫הסייר‬.‫הזה‬‫המסוים‬”‫“הדבר‬‫לגבי‬‫המידע‬‫כל‬ ‫ברחבי‬‫ישוטט‬-‫בים‬‫הנע‬‫אפור‬‫למשולש‬,‫למשל‬,‫בנוגע‬‫מידע‬‫להעביר‬‫ששוגר‬‫סייר‬.‫המוח‬ ‫התגובה‬‫אופן‬‫מגיע‬‫קודם‬:‫למעשה‬.‫ההולם‬‫התגובה‬‫אופן‬‫ואת‬‫המשמעות‬‫את‬‫שימצא‬‫עד‬‫המוח‬ ‫לבין‬ ‫הראשוני‬ ‫התגובה‬ ‫אינסטינקט‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ .‫והמשמעות‬ ‫הפרשנות‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫ורק‬ ‫ההולם‬ ‫מפתיעה‬‫היתקלות‬‫היא‬‫לרבים‬‫מוכרת‬‫דוגמה‬.‫שנייה‬‫כשליש‬‫לעתים‬‫הוא‬‫המשמעות‬‫הבנת‬ ‫ההבנה‬‫מגיעה‬‫כך‬‫אחר‬‫שנייה‬‫וכשליש‬‫נעימה‬‫לא‬‫מאוד‬‫תחושה‬‫חשים‬‫בתחילה‬.‫גדול‬‫בג’וק‬ ‫בין‬ ‫מהיר‬ ‫מסלול‬ ‫שקיים‬ ‫בכך‬ ‫התופעה‬ ‫את‬ ‫מסבירה‬ ‫למפרט‬ ‫עדה‬ ’‫פרופ‬ .‫בג’וק‬ ‫שמדובר‬ ‫וארוך‬‫מתפתל‬,‫אטי‬‫ומסלול‬,‫סכנה‬‫אותות‬‫על‬‫המגיבים‬)‫(אמיגדלה‬‫המוח‬‫אתרי‬‫לבין‬‫החושים‬ ‫נחזור‬.)5(‫ומידע‬‫משמעות‬‫להעניק‬‫היודעים‬‫ומשוכללים‬‫חדשים‬‫מוח‬‫לאתרי‬‫שמוביל‬,‫יותר‬ ‫בתחילה‬‫יניב‬‫האנשים‬‫רוב‬‫אצל‬‫המאוחסן‬‫שהמידע‬‫להניח‬‫סביר‬.‫בים‬‫הנע‬‫האפור‬‫למשולש‬ ‫הנגישה‬ ‫התואמת‬ ‫הפעילות‬ .”‫“כריש‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫שנייה‬ ‫וכשליש‬ ‫עזה‬ ‫פחד‬ ‫תחושת‬ ‫קרא‬‫כהנמן‬‫דניאל‬.‫מהכריש‬‫נגדי‬‫לכיוון‬‫מהירה‬‫שחייה‬,‫רוב‬‫פי‬‫על‬,‫תהיה‬‫זה‬‫למידע‬‫בצמוד‬ .)6(”‫הנגישות‬‫“ממד‬‫מסוימים‬‫מנטליים‬‫תכנים‬‫הדעת‬‫על‬‫עולים‬‫שבה‬‫הקלות‬‫או‬ ‫הקושי‬‫למידת‬ ‫מייצרת‬ ‫גבוהה‬ ‫נגישות‬ ‫רמת‬ ‫שבהם‬ ‫המרתקים‬ ‫המקומות‬ ‫אחד‬ ‫הם‬ ‫חלומות‬ ”‫הגיליוטינה‬‫“חלום‬‫הוא‬‫זה‬‫בהקשר‬‫ביותר‬‫המפורסמים‬‫החלומות‬‫אחד‬.‫תכנים‬ ‫את‬ ‫מורי‬ ‫ראה‬ ,‫בחלומו‬ .‫מורי‬ ‫אלפרד‬ ‫החלומות‬ ‫וחוקר‬ ‫הצרפתי‬ ‫המלומד‬ ‫של‬ ‫אשם‬ ‫ונמצא‬ ‫רובספייר‬ ‫בפני‬ ‫נשפט‬ ‫כשהוא‬ ‫הצרפתית‬ ‫המהפכה‬ ‫בזמן‬ ‫עצמו‬ ‫נחת‬‫הגיליוטינה‬‫ולהב‬‫הסד‬‫על‬‫ראשו‬‫הונח‬,‫הגרדום‬‫אל‬‫שעלה‬‫לאחר‬.‫בבגידה‬ ‫ופגע‬ ‫נפל‬ ‫האפיריון‬ ‫שמוט‬ ‫וגילה‬ ‫גדולה‬ ‫בבהלה‬ ‫הקיץ‬ ‫מורי‬ .‫בצווארו‬ ‫ופגע‬ ‫שהוא‬ ‫זה‬ ‫מחלום‬ ‫הסיק‬ ‫מורי‬ .‫הלהב‬ ‫מכוון‬ ‫היה‬ ‫שאליו‬ ‫במקום‬ ‫בדיוק‬ ‫בצווארו‬ .‫יקיצתו‬ ‫ובין‬ ‫בצווארו‬ ‫המכה‬ ‫שבין‬ ‫הקצרצר‬ ‫הזמן‬ ‫בפרק‬ ‫נחלם‬ ‫ומכה‬‫גיליוטינה‬,‫צרפתית‬‫מהפכה‬‫בין‬‫גבוהה‬‫נגישות‬‫שרמת‬‫היא‬‫הסברה‬‫כיום‬ ‫שאם‬ ‫להניח‬ ‫ניתן‬ .)7( ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫עוד‬ ‫שהחל‬ ,‫החלום‬ ‫סיום‬ ‫את‬ ‫יצרו‬ ‫בצוואר‬ ‫באותו‬ ‫בצוואר‬ ‫נוגע‬ ‫היה‬ ‫האפיריון‬ ‫ומוט‬ ,‫לקראטה‬ ‫קשור‬ ‫היה‬ ‫החלום‬ ‫בסיס‬ ‫ולא‬ ‫הצוואר‬ ‫לעבר‬ ‫המופנית‬ ‫קראטה‬ ‫בבעיטת‬ ‫מסתיים‬ ‫החלום‬ ‫היה‬ ,‫אופן‬ .‫הגיליוטינה‬ ‫בלהב‬ ‫הסייר‬ ‫שוגר‬ ,”‫“הרקדנים‬ ‫שלט‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫כאשר‬ .‫זו‬ ‫הקדמה‬ ‫נפתחה‬ ‫שבו‬ ‫לסיפור‬ ‫נחזור‬ .‫מגוחכים‬ ‫תירוצים‬ - ‫שמצא‬ ‫הראשון‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫כמובן‬ ‫הביא‬ ‫הוא‬ .‫מידע‬ ‫להביא‬ ‫במוחי‬ ‫ממתין‬ ,‫המידע‬ ‫את‬ ‫שאיתר‬ ‫לאחר‬ .‫חיוך‬ ‫היתה‬ ‫לזה‬ ‫בצמוד‬ ‫המאוחסנת‬ ‫התואמת‬ ‫התגובה‬ ‫אם‬ .‫בשלום‬ ‫לבסיסו‬ ‫לשוב‬ ‫יוכל‬ ‫הוא‬ ,‫מספק‬ ‫שהביא‬ ‫המידע‬ ‫אם‬ .‫נוספת‬ ‫להוראה‬ ‫הסייר‬ ‫למנועי‬‫דומה‬‫באופן‬‫המתנהג‬‫מנגנון‬‫זהו‬.‫מידע‬‫עוד‬‫הזיכרון‬‫מנבכי‬‫להעלות‬‫עליו‬‫יהיה‬,‫לא‬ ‫מספקת‬‫לא‬‫היא‬‫ואם‬,‫בעמוד‬‫הראשונה‬‫האפשרות‬‫לרשותך‬‫עומדת‬:”‫“גוגל‬‫דוגמת‬‫חיפוש‬ .‫נוספים‬ ‫בעמודים‬ ‫או‬ ‫עמוד‬ ‫באותו‬ ‫אפשרויות‬ ‫עוד‬ ‫קיימות‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫נכון‬ ‫הבא‬ ‫הקטע‬ ‫את‬ ‫קראו‬ ‫אנא‬ .‫הבאה‬ ‫בדוגמה‬ ‫איעזר‬ ‫הרעיון‬ ‫המחשת‬ ‫לשם‬ :‫רם‬ ‫ובקול‬ ‫במהירות‬ ,)‫שכתוב‬ ‫כפי‬ ‫(לא‬
 14. 14. (( 17-16 )) ,‫אנגילת‬ ‫באוניבסטירה‬ ‫שנשעה‬ ‫מקחר‬ ‫בעקובת‬ ‫האותיות‬ ‫את‬ ‫כתוב‬ ‫אתה‬ ‫סדר‬ ‫באיזה‬ ‫מנשה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫הכנון‬ ‫בקמום‬ ‫והאחורנה‬ ‫הרשואנה‬ ‫האות‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫בעמצה‬ ‫אות‬ ‫כל‬ ‫קוארים‬ ‫לא‬ ‫שנאו‬ ‫בלגל‬ ‫זאת‬ .‫שלה‬ ‫הגהיוני‬ ‫ההשקר‬ ‫עם‬ ‫המליה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אלא‬ ‫מיליוני‬ .‫פשוט‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫גיליתם‬ ‫להפתעתכם‬ ‫ואז‬ ,‫התקשיתם‬ ‫בתחילה‬ :‫לנחש‬ ‫לי‬ ‫הרשו‬ ‫המאוחסנת‬‫לתמונה‬‫בשפה‬‫השימושיות‬‫המילים‬‫רוב‬‫את‬‫הפכו‬‫מילים‬‫ראינו‬‫שבהן‬‫הפעמים‬ ‫לא‬ ,‫למשל‬ ,”‫“אוניבסטירה‬ ‫המילה‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫להביא‬ ‫שמשימתו‬ ‫סייר‬ .‫במוח‬ ‫כלשהו‬ ‫באתר‬ ‫לחוסר‬ ‫מוליך‬ ‫מידע‬ ‫חוסר‬ ‫של‬ ‫מצב‬ .‫כזו‬ ‫מילה‬ ‫שאין‬ ‫הפשוט‬ ‫מהטעם‬ ,‫כזה‬ ‫מידע‬ ‫ימצא‬ ‫מוצא‬‫שאינו‬‫הסייר‬.‫מאוד‬‫בעייתי‬‫הוא‬,‫האבולוציונית‬‫הפסיכולוגיה‬‫פי‬‫על‬,‫כזה‬‫מצב‬.‫ודאות‬ ‫עם‬ ‫מאשר‬ ‫ביותר‬ ‫לו‬ ‫הקרוב‬ ‫המידע‬ ‫עם‬ ‫לחזור‬ ‫יעדיף‬ )‫(אוניבסטירה‬ ‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לרוב‬ .‫תואמת‬ ‫התנהגות‬ ‫בצדו‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ביותר‬ ‫הגרוע‬ ‫המצב‬ ‫הוא‬ ‫מוחלט‬ ‫מידע‬ ‫חוסר‬ .‫כלום‬ ”‫“אונבסטירה‬ ‫למילה‬ ‫ביותר‬ ‫הקרובה‬ ‫המילה‬ .‫במקומו‬ ‫האורגניזם‬ ‫קופא‬ ‫כאלו‬ ‫במצבים‬ ‫אנו‬ .‫שפגשנו‬ ‫מוכר‬ ‫הלא‬ ‫למידע‬ ‫תיקון‬ ‫המוח‬ ‫מבצע‬ ‫זמן‬ ‫לחסוך‬ ‫כדי‬ .”‫“אוניברסיטה‬ ‫היא‬ .‫החיים‬ ‫במהלך‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫כאלו‬ ‫תיקונים‬ ‫עושים‬ .‫ידיעה‬ ‫מחוסר‬ ‫יותר‬ ‫גרוע‬ ‫מצב‬ ‫שיש‬ ‫מוכיח‬ ‫מארגנטינה‬ ‫פרסומת‬ ‫סרטון‬ ‫שפת‬ ‫על‬ ‫חציה‬ ‫למעבר‬ ‫מגיע‬ ‫נחייה‬ ‫מקל‬ ‫ובידו‬ ‫עיוור‬ ‫איש‬ ‫נראה‬ ‫בסרטון‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫במקרה‬ ,‫אליו‬ ‫בסמוך‬ ‫שעומד‬ ‫אדם‬ ‫אליו‬ ‫פונה‬ ‫לפתע‬ .‫סואן‬ ‫כביש‬ ‫לו‬ ‫לעזור‬ ‫רוצה‬ ‫הטוב‬ ‫שהאיש‬ ‫מבין‬ ‫הראשון‬ ‫העיוור‬ ”?‫“חוצה‬ ,‫ושואל‬ ,‫עיוור‬ ‫את‬ ‫לחצות‬ ‫ומתחילים‬ ‫ידיים‬ ‫משלבים‬ ‫השניים‬ ”.‫בשמחה‬ ,‫“כן‬ ,‫ועונה‬ ‫לחצות‬ ‫אלו‬ ‫תמונות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ .‫האחרון‬ ‫ברגע‬ ‫בולמים‬ ‫המופתעים‬ ‫כשהנהגים‬ ‫הכביש‬ :‫הכותרת‬ ‫עולה‬ .‫יודע‬ ‫שאתה‬ ‫לחשוב‬ ‫זה‬ - ‫לדעת‬ ‫מלא‬ ‫יותר‬ ‫גרוע‬ ‫העסקים‬ ‫עיתון‬ Mercado ‫מרכז‬‫בעלות‬‫שכבות‬‫לשלוש‬‫המוח‬‫את‬‫מחלק‬,‫מקלין‬‫פאול‬,‫העצבים‬‫ומערכת‬‫המוח‬‫חוקר‬ .‫מכולן‬‫והפרימיטיבית‬‫הפנימית‬‫השכבה‬‫הוא‬)‫הזוחלים‬‫מוח‬‫גם‬‫(המכונה‬‫המוח‬‫גזע‬.‫משותף‬ ‫המקור‬‫הוא‬.‫חיצוני‬‫לגירוי‬‫בתגובה‬‫השרירים‬‫והתכווצות‬‫השינה‬,‫הרבייה‬‫על‬‫אחראי‬‫זה‬‫חלק‬ ‫זו‬ .‫המוח‬ ‫גזע‬ ‫מעל‬ ‫הנמצאת‬ ‫הלימבית‬ ‫המערכת‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫החלק‬ .‫הגופנית‬ ‫לפעילותנו‬ ‫את‬ ‫מכילות‬ ‫אלו‬ ‫שכבות‬ ‫שתי‬ .‫למשל‬ ‫פחד‬ - ‫לביטחוננו‬ ‫הקשורים‬ ‫הרגשות‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫מתודולוגית‬ ‫איחד‬ ‫הנדריקס‬ ‫הארוויל‬ ‫ד”ר‬ ‫הפסיכולוג‬ .‫שלנו‬ ‫מודע‬ ‫הלא‬ ‫העולם‬ ‫אחרונה‬ ‫שהתפתחה‬ ,‫השלישית‬ ‫השכבה‬ .)8( ”‫העתיק‬ ‫“המוח‬ ‫להן‬ ‫וקרא‬ ‫האלו‬ ‫השכבות‬ ‫רוב‬‫ממוקמים‬‫שבהם‬‫חלקים‬‫לארבעה‬‫המחולקת‬‫המוח‬‫קליפת‬‫היא‬,‫האבולוציה‬‫בתהליך‬ ‫הצופה‬,‫החושב‬,‫החלטות‬‫המחליט‬,‫המודע‬,‫התבוני‬-‫החדש‬‫המוח‬‫זהו‬.‫החשיבה‬‫תפקודי‬ .‫ביניהם‬ ‫מידע‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫מחליפים‬ ”‫“התבוני‬ ‫והמוח‬ ”‫“העתיק‬ ‫המוח‬ .‫רעיונות‬ ‫וההוגה‬ ‫ודורש‬”‫“התבוני‬‫המוח‬‫את‬‫לפעולה‬‫מכניס‬‫מיד‬‫הוא‬,‫חדש‬‫במצב‬‫נתקל‬”‫“העתיק‬‫כשהמוח‬ ‫דבר‬‫כל‬.‫העולם‬‫בניתוח‬‫פשטני‬‫הוא‬”‫“העתיק‬‫המוח‬.‫ברורה‬‫משמעות‬‫למצב‬‫להעניק‬‫ממנו‬
 15. 15. ‫שאינו‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ .‫לאורגניזם‬ ‫מביא‬ ‫שהוא‬ ‫התועלת‬ ‫או‬ ‫הסכנה‬ ‫רמת‬ ‫לפי‬ ‫ומקוטלג‬ ‫מפוענח‬ ”‫“התבוני‬ ‫המוח‬ ‫נדרש‬ ‫כזה‬ ‫במצב‬ .‫ההישרדות‬ ‫על‬ ‫המאיימת‬ ‫לסכנה‬ ‫מידית‬ ‫מתורגם‬ ,‫ברור‬ ‫כל‬.‫תואמת‬‫התנהגותית‬‫תגובה‬‫שיאפשר‬‫דבר‬,‫כוודאי‬‫המוגדר‬‫למצב‬‫עד‬,‫מידע‬‫עוד‬‫לספק‬ ‫הסיבה‬ ‫אולי‬ ‫זוהי‬ .‫דריכות‬ ‫של‬ ‫במצב‬ ”‫“העתיק‬ ‫המוח‬ ‫אותנו‬ ‫משאיר‬ ,‫כזו‬ ‫הגדרה‬ ‫אין‬ ‫עוד‬ ‫מצב‬ ‫פני‬ ‫על‬ ,‫נעימה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫ודאות‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫העדפת‬ ‫על‬ ‫מדווחים‬ ‫האנשים‬ ‫שרוב‬ ‫לכך‬ ‫האנשים‬ ‫שרוב‬ ‫מצא‬ ‫הוא‬ .”‫סיכון‬ ‫“שנאת‬ ‫לזה‬ ‫קרא‬ ‫כהנמן‬ .‫בהירות‬ ‫וחוסר‬ ‫אי-ודאות‬ ‫של‬ .)9( ‫להם‬ ‫מסוכן‬ ‫כמצב‬ ‫אותו‬ ‫ומגדירים‬ ‫אי-בהירות‬ ‫של‬ ‫ממצב‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫סולדים‬ ‫הקצרה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫תמיד‬ ‫יחפש‬ ,‫ביותר‬ ‫היעיל‬ ‫באופן‬ ‫להגיב‬ ‫שהתפתח‬ ,‫האנושי‬ ‫המוח‬ ‫הגדולים‬ ‫הפרטים‬ ‫בעולם‬ ‫תמיד‬ ‫תימצא‬ ‫זו‬ ,‫הגשטאלט‬ ‫גישת‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫ביותר‬ ‫והמהירה‬ ‫ב”כלכלה‬.‫דקויות‬‫ועל‬‫קטנים‬‫פרטים‬‫על‬‫זמן‬‫לבזבז‬”‫“מעוניין‬‫אינו‬‫האנושי‬‫המוח‬.‫והשלמים‬ ‫בפרטים‬‫נמצא‬‫“אלוהים‬ ‫האנושי‬‫המוח‬‫של‬‫מבחינתו‬.‫משתלם‬‫לא‬‫פשוט‬‫זה‬”‫אבולוציונית‬ ‫נמצא‬ ‫“אלוהים‬ ‫ולפיה‬ ,‫הרווחת‬ ‫העממית‬ ‫לדעה‬ ‫גמור‬ ‫בניגוד‬ ‫העומדת‬ ‫טענה‬ - ”‫הגדולים‬ ‫זוהי‬ .‫גדולים‬ ‫בפרטים‬ ‫להבחין‬ ‫יותר‬ ‫ומהיר‬ ‫שקל‬ ‫היא‬ ‫הפשוטה‬ ‫הסיבה‬ .”‫הקטנים‬ ‫בפרטים‬ .‫שנייה‬ ‫שבריר‬ ‫תוך‬ ‫נחרץ‬ ‫שגורלם‬ ‫בטבע‬ ‫לחיים‬ ‫ביותר‬ ‫משמעותית‬ ‫תכונה‬ ‫הידוע‬‫הילדים‬‫במשחק‬‫איעזר‬‫הפרטים‬‫ברמת‬‫להבחין‬‫מתקשים‬‫אנו‬‫כמה‬‫עד‬‫להמחיש‬‫כדי‬ ‫הקשתי‬ ,”‫ל”גוגל‬ ‫שנכנסתי‬ ‫עד‬ ‫העולם‬ ‫מן‬ ‫שעבר‬ ‫שחשבתי‬ ‫משחק‬ - ”‫ההבדלים‬ ‫את‬ ‫“מצא‬ ‫כמה‬‫עד‬‫לראות‬‫מעניין‬.‫אפשרויות‬‫אלף‬‫ושלושה-עשר‬‫מאה‬‫וקיבלתי‬”‫ההבדלים‬‫את‬‫“מצא‬ .‫קיימים‬ ‫שהם‬ ‫יודעים‬ ‫כשאנחנו‬ ‫אפילו‬ ,‫הפרטים‬ ‫ברמת‬ ‫בהבדלים‬ ‫להבחין‬ ‫לנו‬ ‫קשה‬ :‫הבדלים‬ ‫עשרה‬ ‫מצאו‬ b2, d2, b4, e4, e6, b7, c8, e8, b10, e10 :‫הבאות‬ ‫בנקודות‬ ‫מצויים‬ ‫ההבדלים‬ >> .2
 16. 16. (( 19-18 )) ‫טוקבקיסטית‬ ,‫למשל‬ .‫משעשעות‬ ‫תגובות‬ ‫לעתים‬ ‫מופיעות‬ ‫אלו‬ ‫משחקים‬ ‫של‬ ‫באתרים‬ ‫בתמונות‬ ‫המתבוננים‬ ‫רבים‬ ‫לאנשים‬ ‫כנראה‬ ‫המשותפת‬ ‫תחושה‬ ‫מנסחת‬ ‫אחת‬ ‫מתוסכלת‬ .‫אותם‬ ‫למצוא‬ ‫מצליחה‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫ואני‬ ‫הבדלים‬ ‫חמישה‬ ‫שקיימים‬ ‫אומרים‬ ‫“תמיד‬ :‫הללו‬ ”.‫בלוף‬ ‫הכול‬ ‫שזה‬ ‫בטוחה‬ ‫אני‬ ‫טשטוש‬.‫זהים‬‫כמעט‬‫נראים‬‫העיניים‬‫מלוכסני‬‫המזרח‬‫אנשי‬‫כל‬,‫המערב‬‫לאנשי‬ ‫“זיכרונותיה‬‫בסרט‬.‫לארה”ב‬‫סין‬‫בין‬‫מביכה‬‫דיפלומטית‬‫לתקרית‬‫גרם‬‫זה‬‫הבדלים‬ ‫שיש‬ ,‫הסינים‬ .‫סיניות‬ ‫שחקניות‬ ‫היפניות‬ ‫הגיישות‬ ‫לתפקיד‬ ‫לוהקו‬ ”‫גיישה‬ ‫של‬ ‫לסבול‬ ‫יכלו‬ ‫לא‬ ,‫מנצ’וריה‬ ‫כיבוש‬ ‫מאז‬ ‫היפנים‬ ‫עם‬ ‫ופתוח‬ ‫ארוך‬ ‫חשבון‬ ‫להם‬ ‫בפני‬‫נמרצות‬‫ומחו‬‫יפניות‬‫מארחות‬‫של‬‫לתפקיד‬‫לוהקו‬‫שסיניות‬‫העובדה‬‫את‬ .‫ארה”ב‬ ‫ממשלת‬ ‫שחקניות‬‫של‬‫גבוהה‬‫זמינות‬-‫בעליל‬‫פרוזאית‬‫היתה‬‫זה‬‫משונה‬‫לליהוק‬‫הסיבה‬ ‫מבחינת‬ :‫בעיקרו‬ ‫פרקטי‬ ‫היה‬ ‫מאחוריו‬ ‫שעמד‬ ‫ההיגיון‬ .‫בארה”ב‬ ‫סיני‬ ‫ממוצא‬ ‫שמבנה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫זאת‬ .‫ליפנים‬ ‫סינים‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ,‫המערבי‬ ‫האדם‬ .‫אלו‬ ‫אתניות‬ ‫קבוצות‬ ‫בשתי‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונים‬ ,‫למשל‬ ,‫הלכסון‬ ‫וצורת‬ ‫העיניים‬ ‫שיער‬,‫גובה‬ ,‫גוף‬‫(מבנה‬‫כללי‬‫דמיון‬‫בתוך‬‫אחד‬‫פרט‬‫רק‬‫הוא‬‫העיניים‬‫מבנה‬‫אבל‬ ‫הברורים‬ ‫קטנים‬ ‫ובפרטים‬ ‫בדקויות‬ ‫מדובר‬ ‫המערבי‬ ‫האדם‬ ‫ומבחינת‬ ,)‫ועוד‬ ...‫בלבד‬ ‫עניין‬ ‫למביני‬ ‫תורפה‬ ‫נקודת‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ ,‫הישרדותי‬ ‫ערך‬ ‫אמנם‬ ‫יש‬ ‫הפרטים‬ ‫וחסר‬ ‫השלם‬ ,‫המהיר‬ ‫לפענוח‬ .‫הפרסומי‬ ‫בעולם‬ ‫גם‬ ‫וכמובן‬ ,‫האמנותי‬ ‫בעולם‬ ‫נעשות‬ ‫מהן‬ ‫רבות‬ .‫מניפולציות‬ ‫המזמינה‬ ‫קסמים‬ ‫להמציא‬ ‫כדי‬ ‫זה‬ ‫חשיבה‬ ‫באופי‬ ‫הטמון‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫זיהו‬ ,‫למשל‬ ,‫קוסמים‬ ‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬ ,‫פועל‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ .‫פה‬ ‫פעורי‬ ‫הצופים‬ ‫את‬ ‫שישאירו‬ ‫את‬ ‫בחרו‬ ,‫הבאים‬ ‫הקלפים‬ ‫בששת‬ ‫שניות‬ ‫חמש‬ ‫במשך‬ ‫הביטו‬ :‫הבא‬ ‫הבסיסי‬ ‫הקסם‬ ‫עם‬ :‫וצורתו‬ ‫מספרו‬ ‫את‬ ‫וזכרו‬ ‫הקלפים‬ ‫אחד‬ .‫הבא‬ ‫לעמוד‬ ‫עברו‬ ‫ועכשיו‬ .3 <<
 17. 17. ?‫כאן‬ ‫מופיע‬ ‫אינו‬ ‫שבחרתם‬ ‫שהקלף‬ ‫נכון‬ ‫הקלפים‬ ‫כל‬ :‫הזה‬ ‫הקסם‬ ‫של‬ ‫הפשוט‬ ‫סודו‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫תגלה‬ ‫המקור‬ ‫קלפי‬ ‫לקבוצת‬ ‫חזרה‬ ‫הקלפים‬‫קבוצות‬‫שתי‬‫בין‬‫ההבדלים‬‫על‬‫לעמוד‬‫מתקשה‬‫שלנו‬‫המוח‬‫ראשון‬‫במבט‬.‫הוחלפו‬ ‫להבין‬ ‫סיכוי‬ ‫למשתתף‬ ‫אין‬ ,‫מהיר‬ ‫בקצב‬ ‫במופע‬ ‫נעשה‬ ‫הזה‬ ‫כשהקסם‬ .‫זהות‬ ‫נראות‬ ‫והן‬ .)?‫טלפתיה‬ ‫(אולי‬ ‫בחר‬ ‫הוא‬ ‫קלף‬ ‫באיזה‬ ‫ידע‬ ‫הקוסם‬ ‫איך‬ ‫או‬ ‫שלילי‬ ‫(חיזוק‬ ‫אינסטרומנטלית‬ ‫התניה‬ ,‫הביהביוריסטית‬ ‫הפסיכולוגיה‬ ‫גישת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אדם‬ ‫ובני‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫ומשכללים‬ ‫משנים‬ ‫שלפיהם‬ ‫המרכזיים‬ ‫הכוחות‬ ‫אחד‬ ‫היא‬ )‫חיובי‬ ,‫אינסטינקטיבית‬ ‫התנהגות‬ ‫של‬ ‫לחיזוק‬ ‫או‬ ‫לשינוי‬ ‫לגרום‬ ‫יכולה‬ ‫התניה‬ .‫התנהגותם‬ ‫את‬ ‫לאחר‬ .‫פנימי‬ ‫או‬ ‫חיצוני‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫ההתניה‬ ‫את‬ ‫היוצר‬ ‫הכוח‬ .‫רגשות‬ ‫ושל‬ ‫מחשבות‬ ‫של‬ ‫הקשרים‬ ‫במוחנו‬ ‫נוצרים‬ ,‫פעמים‬ ‫מספיק‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫החוזר‬ ‫אירוע‬ ‫או‬ ‫משמעותי‬ ‫אירוע‬ ‫שמוחנו‬ ‫במצב‬ ‫שניתקל‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ,‫רגע‬ ‫מאותו‬ ‫החל‬ .‫שעברנו‬ ‫לחוויה‬ ‫הקשורים‬ ‫חדשים‬ ‫שבהן‬‫פעמים‬‫כמה‬‫לאחר‬,‫למשל‬.‫הדברים‬‫אותם‬‫את‬‫נחשוב‬‫או‬‫נרגיש‬,‫מאוד‬‫כדומה‬‫יגדיר‬ ‫או‬ ”‫יותר‬ ‫מוקדם‬ ‫לצאת‬ ‫יכולתי‬ ,‫אני‬ ‫טיפש‬ ‫“איזה‬ ,‫כגון‬ ‫מחשבות‬ ‫לנו‬ ‫וצצו‬ ‫בפקק‬ ‫נתקענו‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ,‫וכך‬ ,‫טיפשות‬ = ‫פקק‬ :‫המשוואה‬ ‫אצלנו‬ ‫תיווצר‬ ,”‫השנייה‬ ‫בדרך‬ ‫לנסוע‬ ‫“יכולתי‬ ‫נרגיש‬ ,‫אחר‬ ‫בזמן‬ ‫או‬ ‫שונה‬ ‫בדרך‬ ‫לנסוע‬ ‫אפשרות‬ ‫לנו‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫בפקק‬ ‫שניתקע‬ .‫במוחנו‬ ‫סכמה‬ ,‫עצמית‬ ‫התניה‬ ‫באמצעות‬ ,‫נוצרת‬ ‫כך‬ .)10( ‫ומחוכמתנו‬ ‫מעצמנו‬ ‫תסכול‬ ,‫ומיתוג‬ ‫סכמות‬ ‫על‬ ,‫רביד‬ ‫זאב‬ ,‫למיתוג‬ ‫המומחה‬ ‫ידידי‬ ‫עם‬ ‫משיחותי‬ ‫באחת‬ ‫מכל‬ ‫לו‬ ‫ושנמאס‬ ‫העבודה‬ ‫על‬ ‫לקטר‬ ‫שנהג‬ ‫הווטרינר‬ ‫דודו‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫סיפר‬ ‫הוא‬ ‫“למה‬.‫ידידי‬‫אותו‬‫שאל‬”?‫חיות‬‫אוהב‬‫לא‬‫אתה‬,‫מקטר‬‫אתה‬‫“למה‬.‫האלה‬‫החיות‬ ”?‫אותך‬ ‫אוהב‬ ‫שלך‬ ‫שהרופא‬ ‫חושב‬ ‫“אתה‬ ,‫הווטרינר‬ ‫ענה‬ ”?‫שאוהב‬ ‫ברורה‬ ‫סכמה‬ ‫רובנו‬ ‫ואצל‬ ‫זאב‬ ‫אצל‬ ‫יצרה‬ ‫דוליטל‬ ‫ד”ר‬ ‫בסיפורי‬ ‫מלאה‬ ‫ילדות‬ .‫חיות‬ ‫אהבת‬ = ‫חיות‬ ‫רופא‬ ‫שלפיה‬
 18. 18. (( 21-20 )) ‫פועל‬ ‫נייסר‬ ‫אולריך‬ ‫של‬ ‫סכמתי‬ ‫עיקרון‬ ‫שאותו‬ ‫היא‬ ‫מציע‬ ‫זה‬ ‫שספר‬ ‫המרכזית‬ ‫התזה‬ ,‫מתמשך‬ ‫בתהליך‬ ‫הנצברות‬ ‫התניות‬ ‫מאוסף‬ ‫המורכב‬ ,‫שלנו‬ ‫היצירתיות‬ ‫מושג‬ ‫לגבי‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫בתהליך‬ .‫החיים‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫ונמשכות‬ ‫הילדות‬ ‫בשלב‬ ‫מתחילות‬ ‫הן‬ .‫ואינסופי‬ ‫מתחדש‬ ‫קורא‬ ‫אני‬ .‫מאחרים‬ ‫יותר‬ ‫יצירתיים‬ ‫הם‬ ‫מסוימים‬ ‫שדברים‬ ‫ולהרגיש‬ ‫לחשוב‬ ‫מותנים‬ ‫אנו‬ .”‫היצירתית‬ ‫“הסכמה‬ ‫זו‬ ‫לתופעה‬ ‫הקריקטורות‬ ‫אמן‬ ‫של‬ ‫התבניות‬ ‫שובר‬ ‫חשיבתו‬ ‫באופן‬ ‫איעזר‬ ‫הרעיון‬ ‫המחשת‬ ‫לשם‬ ‫שיופיעו‬ ‫הקצרצרות‬ ‫השאלות‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫הוא‬ ‫לעשות‬ ‫צריכים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫כל‬ . 3 ‫מורדילו‬ .‫תמונה‬ ‫כל‬ ‫לאחר‬ .‫פסססס‬ …‫פססס‬ ‫ועושה‬ ‫לקערה‬ ‫חלב‬ ‫המוזגת‬ ‫אישה‬ ‫נראית‬ ‫הראשונה‬ ‫בתמונה‬ ?‫האישה‬ ‫קוראת‬ ‫חיה‬ ‫לאיזו‬ :‫במהירות‬ ‫לעצמכם‬ ‫לענות‬ ‫מתבקשים‬ ‫אתם‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ...‫פססס‬ :‫מ‬ ‫המורכבת‬ ‫סכמה‬ ‫זוהי‬ .‫לחתול‬ ‫מיד‬ ‫אתכם‬ ‫מוליכה‬ ‫שלכם‬ ‫החשיבתית‬ ‫התבנית‬ .‫בקערה‬ ‫חלב‬ + ‫פססס‬ ...‫מגיע‬ ‫מורדילו‬ ‫אצל‬ ‫אבל‬ 1932-‫ב‬ ‫(נולד‬ Mordillo ‫מננדז‬ ‫מורדילו‬ ‫גיירמו‬ 3 ,‫לפריז‬‫הגיע‬1963‫בשנת‬.)‫ארגנטינה‬,‫איירס‬‫בבואנוס‬ .‫רבים‬ ‫אירופיים‬ ‫עת‬ ‫בכתבי‬ ‫מתפרסמים‬ ‫איוריו‬ ‫ומאז‬ ‫הקומיקס‬ ‫ציירי‬ ‫אגודת‬ ‫לנשיא‬ ‫מונה‬ 1980 ‫בשנת‬ .‫ג'ירפות‬ ‫בציורי‬ ‫בעיקר‬ ‫התפרסם‬ .‫העולמית‬ ‫מורדילו‬ .4 <<
 19. 19. .‫היפופוטם‬... ‫שמורדילו‬‫כך‬‫על‬‫קלה‬‫אכזבה‬‫תחושת‬‫הרגשתם‬‫אם‬.‫המקובלת‬‫הסכמה‬‫את‬‫שבר‬‫מורדילו‬ ‫את‬ ‫החסרתי‬ ‫בה‬ ‫שגם‬ ,‫הבאה‬ ‫בדוגמה‬ ‫מתקנת‬ ‫לחוויה‬ ‫אפשרות‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ,‫אתכם‬ ”‫“סידר‬ .‫התמונה‬ ‫של‬ ‫התחתון‬ ‫הקטע‬ ?‫החסר‬ ‫בקטע‬ ‫לדעתכם‬ ‫המופיע‬ ‫ההמשך‬ ‫מהו‬ :‫היא‬ ‫השאלה‬ ‫עכשיו‬ ‫גם‬
 20. 20. (( 23-22 )) ‫מורדילו‬ ‫שאצל‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫לקלוט‬ ‫מתחילים‬ ‫אתם‬ .‫וזהירים‬ ‫חשדנים‬ ‫כבר‬ ‫אתם‬ ‫עכשיו‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫מה‬ ‫אז‬ .‫תצלח‬ ‫לא‬ - ”‫לטרובדור‬ ‫פרח‬ ‫זורקת‬ ‫“אישה‬ - ‫המתבקשת‬ ‫התשובה‬ ?‫ההמשך‬ ‫יהיה‬ ‫מורדילו‬ .5 <<
 21. 21. ,‫העציץ‬ ‫את‬ ‫הטרובדור‬ ‫על‬ ‫תזרוק‬ ‫האישה‬ .‫נכונה‬ ‫ניחשתם‬ ‫רובכם‬ ‫שהפעם‬ ‫מניח‬ ‫אני‬ .‫הפרח‬ ‫את‬ ‫במקום‬ ,‫היפופוטם‬‫יבוא‬‫לחתול‬‫מצפה‬‫אתה‬‫אם‬.‫סכמות‬‫שבירת‬‫היא‬‫המורדיליאנית‬‫המחשבה‬‫מהות‬ .‫עציץ‬ ‫יבוא‬ ‫לפרח‬ ‫מצפה‬ ‫אתה‬ ‫ואם‬
 22. 22. (( 25-24 )) ‫את‬ ‫או‬ ‫מה‬ ‫את‬ :‫היא‬ ‫הפעם‬ ‫השאלה‬ .‫התחתון‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫החסרתי‬ ‫האחרונה‬ ‫בדוגמה‬ ‫גם‬ ?‫האסיר‬ ‫משקה‬ ‫מי‬ ‫בהרצאותי‬‫מקבל‬‫שאני‬‫ביותר‬‫השכיחות‬‫לתשובות‬‫תשובתכם‬‫את‬‫להשוות‬‫מוזמנים‬‫אתם‬ .‫אחר‬‫אסיר‬‫או‬‫חתול‬,‫כלב‬‫ואחריה‬,‫שוטר‬‫היא‬‫ביותר‬‫השכיחה‬:‫שיווק‬‫ולאנשי‬‫לסטודנטים‬ ‫עובד‬ ,‫ראינו‬ ‫כבר‬ ,‫ומורדילו‬ .‫מדי‬ ‫צפוי‬ ‫זה‬ .‫פרח‬ ‫משקה‬ ‫אינו‬ ‫שהאסיר‬ ‫ברור‬ ‫לסטודנטים‬ ...‫אבל‬ .‫הצפוי‬ ‫שבירת‬ ‫על‬ ‫מורדילו‬ .6 <<
 23. 23. (( 27-26 )) ‫דקות‬‫כמה‬‫שלפני‬,‫שתשובה‬‫מסתבר‬.‫פרח‬‫משקה‬‫כן‬‫דווקא‬,‫הציפיות‬‫לכל‬‫בניגוד‬,‫האסיר‬ ,‫האדיבה‬‫בעזרתי‬,‫ואתם‬‫הסטודנטים‬.‫לבלתי-צפויה‬‫במהירות‬‫הפכה‬,‫וצפויה‬‫בנאלית‬‫היתה‬ ‫סכמה‬‫אצלכם‬‫נוצרה‬‫ביותר‬‫קצר‬‫זמן‬‫פרק‬‫בתוך‬.‫מהמקובל‬‫שונה‬‫באופן‬‫לחשוב‬‫הותניתם‬ ,‫ראשונה‬ ‫היתה‬ ‫האסיר‬ ‫דוגמת‬ ‫לו‬ .‫המפתיע‬ ‫הוא‬ ”‫“הבנאלי‬ ‫דווקא‬ ‫שבה‬ ‫חדשה‬ ‫חשיבתית‬ .‫החסר‬ ‫בחלק‬ ‫מסתתר‬ ‫מה‬ ‫מיד‬ ‫מנחשים‬ ‫הייתם‬ ‫שרובכם‬ ‫ביותר‬ ‫סביר‬ ‫לעבר‬ ‫אותנו‬ ‫“כיוונת‬ ,‫לעברי‬ ‫ומתריס‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫קם‬ ‫מקרים‬ ‫מעט‬ ‫בלא‬ ‫הקטן‬ ‫מהתרגיל‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫עדיין‬ ‫אך‬ ,‫כמובן‬ ,‫אמת‬ ‫זו‬ ”.‫הטיה‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ‫הרצוי‬ ‫הפתרון‬ .‫היצירתית‬ ‫החשיבה‬ ‫בתחומי‬ ‫גם‬ ‫חיינו‬ ‫במהלך‬ ‫מתוכנתים‬ ‫אנו‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫הזה‬ ‫“לצאת‬ ,”‫מהקופסה‬ ‫“לצאת‬ ,”‫מהמסגרת‬ ‫“לצאת‬ ‫של‬ ‫במונחים‬ ‫יצירתיות‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫נהוג‬ ‫גורסת‬ ‫אחרת‬ ‫נפוצה‬ ‫תפיסה‬ .‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫ביטויים‬ ‫שלל‬ ‫ועוד‬ ”‫פתוח‬ ‫“לחשוב‬ ,”‫מהקווים‬ ‫שההפך‬ ‫סבור‬ ‫אני‬ .‫מגבילה‬ ‫מסגרת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫פתוחה‬ ‫אסוציאטיבית‬ ‫לחשיבה‬ ‫יתרון‬ ‫שיש‬ ‫חשיבה‬ .‫שיטתית‬ ‫מחשיבה‬ ‫יותר‬ ‫ואטי‬ ‫מוגבל‬ ‫הוא‬ ‫פתוח‬ ‫הליך‬ ‫דווקא‬ ,‫מניסיוני‬ .‫הנכון‬ ‫הוא‬ - ‫יצירתי‬ ‫“היה‬ ‫בבחינת‬ ,‫בתוכה‬ ‫דווקא‬ ‫אלא‬ ‫לקופסה‬ ‫מחוץ‬ ‫לא‬ ‫ברובה‬ ‫מתקיימת‬ ‫יצירתית‬ ".‫לקופסה‬ ‫היכנס‬ ‫שבדק‬ ‫לאחר‬,‫אלטשולר‬‫בשם‬‫רוסי‬‫מדען‬‫טען‬ ‫העשרים‬‫המאה‬‫של‬ ‫הארבעים‬‫בשנות‬ ‫כבר‬ ‫על‬‫החוזר‬‫קבוע‬‫המצאתי‬‫מתווה‬‫קיים‬‫כי‬,‫שגרתיים‬‫לא‬‫ופתרונות‬‫פטנטים‬,‫המצאות‬‫אלפי‬ ‫של‬ ‫השמונים‬ ‫שנות‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬ .‫סופית‬ ‫היא‬ ‫התכסיסים‬ ‫וכמות‬ ,‫שונות‬ ‫בווריאציות‬ ‫עצמו‬ ‫מאורגנת‬ ‫חשיבה‬ ‫על‬ ‫דווקא‬ ‫המדברים‬ ‫רבים‬ ‫מאמרים‬ ‫להופיע‬ ‫התחילו‬ ‫הקודמת‬ ‫המאה‬ ‫מופרז‬ ‫שחופש‬ ‫היתה‬ ‫הטענה‬ .‫יצירתיים‬ ‫רעיונות‬ ‫להעלאת‬ ‫יותר‬ ‫איתן‬ ‫כבסיס‬ ‫ושיטתית‬ .‫קוגניטיבית‬ ‫לאנרכיה‬ ‫מוביל‬
 24. 24. :‫ראשון‬ ‫פעמון‬ ))) ‫הזרה‬(((
 25. 25. ‫לערער‬ ‫בניסיון‬ ‫מובנה‬ ‫באופן‬ ‫שעסקו‬ ‫הראשונים‬ ‫בין‬ ‫היו‬ ‫הסוריאליסטית‬ ‫התנועה‬ ‫אמני‬ ‫שכונה‬‫מי‬, 1 ‫ברטון‬‫אנדרה‬‫חיבר‬1924‫בשנת‬.‫הצופה‬‫של‬‫המקובעות‬‫העולם‬‫תפיסות‬‫את‬ ‫מהו‬ ‫מגדיר‬ ‫הוא‬ ‫ובו‬ ,"‫הסוריאליסטי‬ ‫"המניפסט‬ ‫את‬ ,"‫הסוריאליסטים‬ ‫של‬ ‫"האפיפיור‬ ‫אסוציאציה‬‫צורות‬‫של‬‫העילאית‬‫בממשותן‬‫האמונה‬‫על‬‫מבוסס‬‫"הסוריאליזם‬:‫סוריאליזם‬ ‫להמחיש‬ ‫ניסו‬ ‫זו‬ ‫תנועה‬ ‫אמני‬ ".‫הראויה‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫להן‬ ‫הוקדשה‬ ‫שלא‬ ,‫מסוימות‬ ‫הוא‬ ‫ממנה‬ ‫שכתוצאה‬ ,‫פנימית‬ ‫התערערות‬ ‫מעין‬ ‫לצופה‬ ‫לגרום‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫בעבודותיהם‬ , 2 ‫מאגריט‬ ‫רנה‬ ‫הציג‬ 1925 ‫בשנת‬ .‫סביבו‬ ‫במתרחש‬ ‫שלו‬ ‫המעורבות‬ ‫את‬ ‫ומגביר‬ ‫נדרך‬ ‫כותרת‬ ‫מופיעה‬ ‫כשמתחתיה‬ ‫מקטרת‬ ‫של‬ ‫פשוט‬ ‫ציור‬ ,‫זו‬ ‫בתנועה‬ ‫הבולטים‬ ‫מהאמנים‬ ".‫מקטרת‬ ‫לא‬ ‫"זו‬ :‫מפתיעה‬ ,‫התמונה‬‫הוצגה‬‫שבהן‬‫רבות‬‫שבתערוכות‬‫הסתבר‬.‫האמנות‬‫בעולם‬‫רב‬‫רעש‬‫עורר‬‫זה‬‫ציור‬ ‫מעבר‬ ‫לכאורה‬ ,‫אחרות‬ ‫לתמונות‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫התבוננות‬ ‫זמן‬ ‫לה‬ ‫הקדישו‬ ‫הצופים‬ ‫להם‬‫גרם‬‫מה‬?‫אותם‬‫עצר‬‫מה‬.‫מקטרת‬‫של‬‫פשוט‬‫בציור‬‫מדובר‬‫הכול‬‫בסך‬‫שהרי‬,‫למתבקש‬ ?‫כך‬ ‫כל‬ ‫אותה‬ ‫שפרסם‬ ‫הזאת‬ ‫בתמונה‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ?‫הזה‬ ‫הפשוט‬ ‫הציור‬ ‫מול‬ ‫דווקא‬ ‫לעמוד‬ ‫ביותר‬‫המעניין‬‫ההסבר‬‫אך‬,‫שונות‬‫מפרספקטיבות‬‫אלו‬‫שאלות‬‫על‬‫לענות‬‫שניתן‬‫מניח‬‫אני‬ ‫זה‬ ‫בציור‬ .‫הצופה‬ ‫של‬ ‫הסכמות‬ ‫עולם‬ ‫על‬ ‫ישירה‬ ‫במתקפה‬ ‫פתח‬ ‫שמאגריט‬ ‫הוא‬ ‫לדעתי‬ ‫מידע‬ - ‫ובסיסית‬ ‫ראשונית‬ ‫סכמה‬ ,‫מאגריט‬ ‫של‬ ‫בפיקודו‬ ,‫הסוריאליסטי‬ ‫החלוץ‬ ‫כוח‬ ‫תוקף‬ ‫הראשונית‬‫הסכמה‬‫כאשר‬.‫מקטרת‬‫מצוירת‬‫כן‬‫שבתמונה‬‫הקובעת‬-‫העבר‬‫ניסיון‬‫סמך‬‫על‬ ‫שציינתי‬‫כפי‬,‫שלנו‬‫מודע‬‫הלא‬.‫וממשות‬‫בהירות‬‫חסר‬,‫מעורפל‬‫במצב‬‫הצופה‬‫נשאר‬,‫נפגעת‬ ‫התנהגות‬ ‫ברשותו‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫ובלתי-ברורים‬ ‫בלתי-מפוענחים‬ ‫סימנים‬ ‫אוהב‬ ‫אינו‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ .‫בתגובה‬ ‫מידי‬ ‫באופן‬ ‫לשלוף‬ ‫שניתן‬ ‫הולמת‬ ‫ביטחון‬ ‫וחוסר‬ ‫אי-ודאות‬ ‫אצלו‬ ‫יצרה‬ ‫הכותרת‬ .‫המקטרת‬ ‫תמונת‬ ‫מול‬ ‫העומד‬ ‫לצופה‬ ‫נחזור‬ ‫את‬‫מיד‬‫לזהות‬‫תובע‬"‫"העתיק‬‫המוח‬‫ממעמקי‬‫המגיע‬‫קדום‬‫דחף‬.‫המצויר‬‫האובייקט‬‫לגבי‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫"אם‬ ,‫עצמו‬ ‫את‬ ‫הצופה‬ ‫שואל‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫לבלתי-מזוהה‬ ‫הפך‬ ‫שעכשיו‬ ,‫העצם‬ ,‫אלטרנטיבית‬ ‫תשובה‬ ‫לחפש‬ ‫הצופה‬ ‫יחל‬ ‫עתה‬ "?‫הזה‬ ‫המעוקל‬ ‫הדבר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ,‫מקטרת‬ ‫בנקודה‬ .‫שבתמונה‬ ‫המעוקל‬ ‫לעצם‬ ,‫ודאות‬ ‫ומכאן‬ ,‫ומוכרת‬ ‫חדשה‬ ‫משמעות‬ ‫שתעניק‬ ‫כזו‬ ."‫ל"תבוני‬ "‫"העתיק‬ ‫המוח‬ ‫בין‬ ‫פנימי‬ ‫דיאלוג‬ ‫מעין‬ ‫מתקיים‬ ‫זו‬ ‫סופר‬.)1966-1896(André Breton ‫ברטון‬‫אנדרה‬ 1 ‫הסוריאליסטי‬ ‫הזרם‬ ‫מראשי‬ ,‫צרפתי‬ ‫אמנות‬ ‫ומבקר‬ ‫המניפסט‬ ‫את‬ ‫פרסם‬ 1924 ‫בשנת‬ .‫באמנות‬ ‫אבי‬ ‫על‬ ‫רבות‬ ‫נסמכים‬ ‫רעיונותיו‬ .‫הסוריאליסטי‬ .‫פרויד‬ ‫זיגמונד‬ ,‫הפסיכואנליזה‬ René Magritte ‫מאגריט‬ ‫גיזלן‬ ‫פרנסואה‬ ‫רנה‬ 2 ‫החשובים‬ ‫האמנים‬ ‫ואחד‬ ‫בלגי‬ ‫צייר‬ .)1967-1898( .‫העשרים‬ ‫במאה‬ ‫והמשפיעים‬ >> 1929 ,‫הדימויים‬ ‫בגידת‬ ,‫מאגריט‬ ‫רנה‬ .1
 26. 26. (( 31-30 )) ".‫זה‬ ‫מה‬ ‫לברר‬ ‫חייב‬ ‫אתה‬ ,‫ברור‬ ‫לא‬ ‫מצב‬ ‫פה‬ ‫"יש‬ :"‫"העתיק‬ ‫המוח‬ ".‫ציורים‬ ‫בתערוכת‬ ‫הכול‬ ‫בסך‬ ‫אנחנו‬ ,‫פה‬ ‫ג'ונגל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ?‫הלחץ‬ ‫"מה‬ :"‫"התבוני‬ ‫המוח‬ ‫מפה‬ ‫שננוס‬ ‫כדי‬ ‫לנוע‬ ‫לשרירים‬ ‫הוראה‬ ‫נתתי‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫זה‬ ‫בגלל‬ ,‫מבין‬ ‫"אני‬ :"‫"העתיק‬ ‫המוח‬ ".‫שלי‬ ‫לסבלנות‬ ‫גבול‬ ‫יש‬ ,‫זה‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫חייב‬ ‫אתה‬ ‫אבל‬ .‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫מהר‬ ".‫לך‬ ‫מברר‬ ‫מיד‬ ‫אני‬ !‫"הירגע‬ :"‫"התבוני‬ ‫המוח‬ .‫כמקטרת‬‫שהכיר‬‫למה‬‫חדשה‬‫משמעות‬,‫כן‬‫אם‬,‫לחפש‬‫מתחיל‬‫התמונה‬‫מול‬‫העומד‬‫הצופה‬ ‫ידית‬ :‫הן‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫בשכיחות‬ ‫המופיעות‬ ‫שהדוגמאות‬ ‫מצאתי‬ ,‫הרצאותי‬ ‫במהלך‬ ‫המעוקל‬ ‫לעצם‬ ‫הצופה‬ ‫מעניק‬ ‫שבו‬ ‫ברגע‬ .‫מקטרת‬ ...‫ו‬ ‫שופר‬ ,‫אישה‬ ‫רגל‬ ,‫קומקום‬ ,‫דלת‬ ‫מעבר‬ .‫לאחר‬ ‫אחד‬ ‫תוכן‬ ‫מעולם‬ ‫תודעתי‬ ‫באופן‬ ‫אותו‬ ‫מעביר‬ ‫הוא‬ ,‫חדשות‬ ‫וודאות‬‫ממשות‬ "‫"הזרה‬‫שקלובסקי‬‫ויקטור‬‫הנודע‬‫הרוסי‬‫הספרות‬‫וחוקר‬‫הסופר‬‫ידי‬‫על‬‫מכונה‬‫זה‬‫תודעתי‬ ,‫בתחילה‬:‫תודעתית‬‫ספירלה‬‫של‬‫תהליך‬‫מתקיים‬"‫ה"הזרה‬‫בעולם‬.)11( )Estrangement( ‫לבלתי-מוכר‬ )‫(מקטרת‬ ‫המוכר‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫היוצר‬ ‫על‬ ,‫הצופה‬ ‫של‬ ‫התודעה‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫כדי‬ ‫אחר‬‫למוכר‬)‫מעוקל‬‫(עצם‬‫מוכר‬‫הלא‬‫את‬‫תהפוך‬‫הצופה‬‫תודעת‬,‫הבא‬‫בשלב‬;)‫מעוקל‬‫(עצם‬ ‫כי‬‫שקלובסקי‬‫טען‬,"‫כתחבולה‬‫"האמנות‬,1925‫משנת‬‫המפורסם‬‫במאמרו‬.)‫למשל‬,‫(שופר‬ ‫שאנשים‬ ‫כשם‬ ,‫שקלובסקי‬ ‫לדעת‬ ."‫לבלתי-מוכר‬‫המוכר‬ ‫את‬ ‫"להפוך‬ ‫היא‬ ‫האמנות‬ ‫מטרת‬ "‫המקרר‬‫"רעש‬‫(תופעת‬‫הגלים‬‫רחש‬‫את‬‫זמן‬‫לאחר‬‫לשמוע‬‫מפסיקים‬‫הים‬‫שפת‬‫על‬‫הגרים‬ ‫ממוכר‬‫שינוי‬‫רק‬‫ולכן‬,‫אותה‬‫לחוש‬‫חדלים‬‫אנו‬‫כי‬‫עד‬‫מוכרת‬‫נעשית‬‫שלנו‬‫המציאות‬‫כך‬,)‫כיום‬ ‫היצירתיות‬ ‫חוקר‬ .‫חושית‬ ‫לדריכות‬ ‫הצופה‬ ‫את‬ ‫ולהכניס‬ ‫לגרות‬ ,‫לסקרן‬ ,‫לעניין‬ ‫יכול‬ ‫לזר‬ ‫בצירופים‬ ‫אסוציאטיביים‬ ‫אלמנטים‬ ‫של‬ ‫כ"יצירה‬ ‫יצירתיות‬ ‫והגדיר‬ ‫הוסיף‬ ‫מדניק‬ ‫סרנוף‬ ,‫מזה‬ ‫זה‬ ‫מלכתחילה‬ ‫יותר‬ ‫רחוקים‬ ‫החדש‬ ‫הצירוף‬ ‫של‬ ‫שהאלמנטים‬ ‫ככל‬ .)12( "‫חדשים‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולים‬ ‫מכישוריו‬ ‫אחד‬ ‫היתה‬ ‫הזה‬ ‫הסוג‬ ‫מן‬ ‫העברה‬ .‫יותר‬ ‫יצירתי‬ ‫הפתרון‬ ‫כך‬ ‫שען‬ ‫כשראה‬ ,‫למשל‬ .‫אחר‬ ‫משהו‬ ‫בדמיונו‬ ‫העלה‬ ‫בו‬ ‫הביט‬ ‫שהוא‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ .‫צ'פלין‬ ‫צ'רלי‬ .‫חולה‬ ‫הבודק‬ ‫לרופא‬ ‫בדמיונו‬ ‫נהפך‬ ‫מיד‬ ‫הוא‬ ,‫מקולקל‬ ‫מעורר‬ ‫שעון‬ ‫לתקן‬ ‫המתבקש‬ .‫הפרסום‬‫לעולם‬‫גם‬‫וכמה‬‫כמה‬‫אחת‬‫על‬‫מתאימים‬‫הם‬,‫האמנות‬‫בעולם‬‫נכונים‬‫הדברים‬‫אם‬ ‫ולהכניס‬‫לגרות‬,‫וסקרנות‬‫עניין‬‫ליצור‬‫היכולת‬‫הוא‬‫פרסומת‬‫של‬‫להצלחתה‬‫הראשון‬‫התנאי‬ ‫או‬ ‫היכולת‬ ‫שחיקת‬ ‫הוא‬ ‫הפרסום‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫היומיומי‬ ‫האויב‬ .‫חושית‬ ‫לדריכות‬ ‫הצופה‬ ‫את‬ ."‫הגלים‬ ‫רחש‬ ‫"סינדרום‬ - ‫שקלובסקי‬ ‫של‬ ‫בלשונו‬ ‫או‬ ,‫מסרים‬ ‫לקלוט‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫הרצון‬ ‫עם‬ ‫לאוטומטי‬ ‫נהפך‬ ‫הנצרכים‬ ‫האובייקטים‬ ‫של‬ ‫הקליטה‬ ‫תהליך‬ ,‫הרצוג‬ ‫עמרי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫על‬ ‫המופעלת‬ ‫במניפולציה‬ ‫יצירתיות‬ ‫בפרסומות‬ ‫משתמשים‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ,‫לכן‬ .‫הזמן‬ "‫שה"הזרה‬ ‫נראה‬ .)13( ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫הצרכן‬ ‫תופס‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫לרענן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫דימויים‬ .‫בו‬ ‫חושק‬ ‫הפרסום‬ ‫שעולם‬ ‫מה‬ ‫הם‬ ‫מדניק‬ ‫של‬ "‫וה"צירופים‬ ‫שקלובסקי‬ ‫של‬ ‫ליצור‬ ‫נצליח‬ ,‫חדשים‬ ‫צירופים‬ ‫בפרסומות‬ ‫וניצור‬ ‫מוכרים‬ ‫אלמנטים‬ ‫נזר‬ ‫שאם‬ ‫נובע‬ ‫מכאן‬ ‫הגדרתו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫היצירתיות‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ‫שקלובסקי‬ ‫מדבר‬ ‫שעליה‬ ‫החושית‬ ‫הדריכות‬ ‫את‬ ‫גם‬ .‫מדניק‬ ‫של‬
 27. 27. ‫צלצול‬ :‫ראשון‬ ‫צורנית‬ ‫הזרה‬ ‫תוכן‬ ‫עולמות‬ ‫בין‬ ‫המעבר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫תוכיח‬ ‫משחקים‬ ‫בילדים‬ ‫התבוננות‬ ‫לומדים‬ ‫מוקדם‬ ‫בגיל‬ ‫כבר‬ .‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫ילדים‬ .‫טבעי‬ ‫הוא‬ ‫שונים‬ ‫חיובית‬ ‫פעולה‬ ‫היא‬ ‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫תוכן‬ ‫מעולם‬ ‫עצמים‬ ‫שהעברת‬ ‫הפעוטות‬ "‫"אווירון‬ ‫לו‬ ‫עושים‬ ‫שהוריו‬ ‫בילד‬ ‫להתבונן‬ ‫מספיק‬ .‫נעים‬ ‫תגמול‬ ‫שבצדה‬ ‫אוכל‬ ‫עם‬ ‫כפית‬ ‫סתם‬ .‫הריגוש‬ ‫עוצמת‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ,‫דייסה‬ ‫מלאה‬ ‫מכפית‬ .‫לאווירון‬ ‫שנהפכה‬ ‫כפית‬ ‫כמו‬ ‫מרגשת‬ ‫אינה‬ ‫אותו‬ ‫המאלץ‬ ‫עמוק‬ ‫דחף‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫ראינו‬ .‫מאגריט‬ ‫של‬ ‫התמונה‬ ‫מול‬ ‫הניצב‬ ‫לצופה‬ ‫נחזור‬ ‫לרוב‬ ‫המשותף‬ ‫המכנה‬ .‫חדשה‬ ‫משמעות‬ ‫בתמונה‬ ‫המופיעה‬ ‫למקטרת‬ ‫ולהעניק‬ ‫לחפש‬ ,‫המקטרת‬ ‫של‬ ‫המעוקלת‬ ‫בצורה‬ ‫ומידי‬ ‫אינטואיטיבי‬ ‫שימוש‬ ‫הוא‬ ‫שהזכרתי‬ ‫התשובות‬ .Nike ‫של‬ ‫הלוגו‬ ,‫למשל‬ ‫"הזרה‬ ‫מעתה‬ ‫אקרא‬ ‫צורניות‬ ‫על‬ ‫המושתת‬ ‫לאחר‬ ‫אחד‬ ‫תוכן‬ ‫מעולם‬ ‫אובייקט‬ ‫למעבר‬ ‫האינטואיטיבית‬ ‫היצירתיות‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫פעולה‬ ‫לאופן‬ ."‫צורנית‬ ‫נוצה‬ .)‫כנים‬ ‫נהיה‬ ‫אם‬ ,‫לרובה‬ ‫(או‬ ‫לגיטרה‬ ‫אותו‬ ‫ונהפוך‬ ‫מטאטא‬ ‫ניקח‬ ‫כילדים‬ ‫כבר‬ .‫שלנו‬ ‫הופכת‬‫שבה‬‫לדרך‬‫מצוינת‬‫דוגמה‬‫הוא‬, 1 ‫פיבן‬‫חנוך‬‫האמן‬‫של‬‫הנפלא‬‫הילדים‬‫ספר‬,‫סגולה‬ ‫החמש‬ ‫בן‬ ‫לילדו‬ ‫הקורא‬ ‫הורה‬ ‫נדמה‬ .‫במוחנו‬ ‫לסכמה‬ ‫האינטואיטיבית‬ "‫הצורנית‬ ‫"ההזרה‬ :‫הבאה‬ ‫לתמונה‬ ‫מגיעים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫בדיוק‬ ‫אליהם‬ ‫ונצטרף‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫ישראלי‬ ‫ומאייר‬ ‫אמן‬ .)1963-‫ב‬ ‫(נולד‬ ‫ֵן‬‫ב‬‫י‬ ּ‫פ‬ ‫חנוך‬ 1 ‫בעיתון‬‫לפרסם‬‫החל‬1996‫בשנת‬.‫ובעולם‬‫בארץ‬‫מוערך‬ ‫של‬'‫קולאז‬‫דיוקנאות‬‫ובו‬,‫רבה‬‫להצלחה‬‫שזכה‬‫טור‬‫הארץ‬ .‫עליהם‬ ‫ביוגרפיים‬ ‫פרטים‬ ‫ולצידם‬ ‫וידוענים‬ ‫ציבור‬ ‫אישי‬ >> 1929 ,‫הדימויים‬ ‫בגידת‬ ,‫מאגריט‬ ‫רנה‬ >> Nike ‫לוגו‬
 28. 28. (( 33-32 )) ".‫"מסרק‬ ,‫עונה‬ ‫הילד‬ "?‫רואה‬ ‫אתה‬ ‫"מה‬ ,‫הילד‬ ‫את‬ ‫ההורה‬ ‫שואל‬ ‫זו‬ ‫בנקודה‬ ‫האכזבה‬‫את‬‫הילד‬‫קולט‬‫החדים‬‫בחושיו‬.‫שוב‬‫לענות‬‫ולנסות‬‫להתבונן‬‫מהילד‬‫מבקש‬‫ההורה‬ ‫לחפש‬‫שצריך‬‫מבין‬‫והוא‬,‫הילד‬‫מבחינת‬‫שלילי‬‫חיזוק‬‫מהווה‬‫האכזבה‬.‫ההורה‬‫שחש‬‫הקלה‬ ‫של‬ ‫התגובה‬ ‫עכשיו‬ "?‫רגליים‬ ‫"מרבה‬ ,‫בהיסוס‬ ‫ושואל‬ ‫שוב‬ ‫חושב‬ ‫הוא‬ .‫אחרת‬ ‫תשובה‬ .‫חיובי‬ ‫לחיזוק‬ ‫זוכה‬ ‫הילד‬ .‫שלו‬ ‫החכם‬ ‫מהילד‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫משדר‬ ‫הוא‬ - ‫הפוכה‬ ‫ההורה‬ "?‫עכשיו‬ ‫בתמונה‬ ‫רואה‬ ‫אתה‬ ‫"ומה‬ ,‫הילד‬ ‫את‬ ‫האבא‬ ‫שואל‬ ‫הבא‬ ‫בעמוד‬ ‫דבק‬ ‫או‬ ‫מסמרים‬ ‫אומר‬ ‫ולא‬ ‫הפונקציונליים‬ ‫הדברים‬ ‫במלכודת‬ ‫נופל‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫הילד‬ ‫הפעם‬ .‫הבאה‬ ‫הקסומה‬ ‫בדוגמה‬ "‫"פיל‬ ‫או‬ ,"‫"קיפוד‬ ‫עונה‬ ‫מיד‬ ‫הוא‬ .‫נייר‬ ‫רגליים‬ ‫מרבה‬ ,‫פיבן‬ ‫חנוך‬ '‫א‬ 1.1 << ‫קיפוד‬ ,‫פיבן‬ ‫חנוך‬ '‫ב‬ 1.1 <<
 29. 29. ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫הילד‬ ‫לומד‬ ‫כך‬ .‫המוקדמים‬ ‫חיינו‬ ‫במהלך‬ ‫פעמים‬ ‫מאות‬ ‫חוזר‬ ‫זה‬ ‫תהליך‬ ‫למרגש‬ ‫והפך‬ ‫שלו‬ ‫התוכן‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫ששינה‬ ‫עצם‬ ‫לבין‬ ‫ופונקציונלי‬ ‫רגיל‬ ‫עצם‬ ‫ההולכת‬,‫אובייקטים‬‫של‬‫דומה‬‫צורה‬‫על‬‫הבנויה‬‫יצירתית‬‫סכמה‬‫לה‬‫נבנית‬‫כך‬.‫יותר‬‫ומתגמל‬ ,3 ‫האריות‬ ‫מלך‬ ‫בסרט‬ .‫החיים‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫עמם‬ ‫המפגשים‬ ‫שמתרבים‬ ‫ככל‬ ‫ומתחזקת‬ ‫עבודות‬ ‫יפגוש‬ ‫ובבגרותו‬ ,‫נעימה‬ ‫שמיכה‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫אריה‬ ‫של‬ ‫שרגל‬ ‫הילד‬ ‫ילמד‬ ,‫למשל‬ :‫נוספות‬ ‫רבות‬ >> ‫פיל‬ ,‫פיבן‬ ‫חנוך‬ '‫ג‬ 1.1 >> ‫הגשר‬ ,‫מורדילו‬ 1.2
 30. 30. (( 35-34 ))
 31. 31. ‫ראשם‬ ‫את‬ ‫מרכינים‬ ‫הרחוב‬ ‫פנסי‬ - "‫צורנית‬ ‫מ"הזרה‬ ‫נובע‬ ‫הבא‬ ‫הצילום‬ ‫של‬ ‫קסמו‬ ‫גם‬ .‫הטבע‬ ‫בפני‬ ‫על‬ ‫שונים‬ ‫עולמות‬ ‫לשילובי‬ ‫דוגמאות‬ ‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫להן‬ ‫והצטברו‬ ‫הלכו‬ ‫כך‬ ‫הנוצרות‬ ‫היצירתיות‬ ‫הסכמות‬ ‫את‬ .‫יצירתית‬ ‫סכמה‬ ‫במוחנו‬ ‫ויצרו‬ ‫משותפת‬ ‫צורה‬ ‫בסיס‬ ."‫היצירתי‬ ‫"הכפר‬ ‫לו‬ ‫שנקרא‬ ‫דמיוני‬ ‫במקום‬ ‫נרכז‬ ‫במוחנו‬ ,‫(מודעות‬ ‫הדו-ממד‬ ‫בתחום‬ ‫ביותר‬ ‫השכיחה‬ ‫הפרסומית‬ ‫התחבולה‬ ‫היא‬ "‫צורנית‬ ‫"הזרה‬ ‫באמצעותה‬ ‫להעביר‬ ‫היכולת‬ .‫אינסופיות‬ ‫הן‬ ‫בה‬ ‫הגלומות‬ ‫האפשרויות‬ .)'‫וכו‬ ‫חוצות‬ ‫שלטי‬ ‫לאהובה‬‫אותה‬‫הפכו‬‫גיסא‬‫מאידך‬‫הייצור‬‫ופשטות‬‫גיסא‬‫מחד‬‫ויצירתי‬‫ברור‬,‫חד‬,‫מהיר‬‫מסר‬ ‫המייצג‬ ‫אובייקט‬ ‫או‬ ‫המוצר‬ :‫פשוט‬ ‫הוא‬ ‫הפרסומי‬ ‫הרעיון‬ .‫הפרסומות‬ ‫יוצרי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ .‫חדש‬ ‫תוכן‬ ‫לעולם‬ ‫שלו‬ ‫והצפוי‬ ‫הטבעי‬ ‫התוכן‬ ‫מעולם‬ ‫עובר‬ - "‫"הנושא‬ ‫אקרא‬ ‫שלו‬ - ‫אותו‬ ‫הצופה‬ ‫את‬ ‫יעוררו‬ ,‫חדש‬ ‫צירופים‬ ‫בעולם‬ ‫ושילובו‬ ,‫לעייפה‬ ‫לרוב‬ ‫המוכר‬ ,"‫"הנושא‬ ‫הזרת‬ .‫לבו‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫ויצודו‬ ‫שלנו‬ ‫המפוהק‬ ‫משלבים‬‫המגיעה‬,‫ונעימה‬‫טובה‬‫לתחושה‬‫אצלנו‬‫מקושרת‬,‫לראות‬‫שהתחלנו‬‫כפי‬,‫יצירתיות‬ .‫הפרסומית‬ ‫היצירתיות‬ ‫מושתתת‬ ‫שעליו‬ ‫הבסיס‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫נעימה‬ ‫תחושה‬ .‫חיינו‬ ‫של‬ ‫שונים‬ :‫ולקנייתו‬‫מוצר‬‫של‬‫להעדפה‬‫בדרך‬‫שלבים‬‫כמה‬‫לעבור‬‫הצרכן‬‫על‬,‫הקלאסי‬‫השיווק‬‫מודל‬‫פי‬‫על‬ .‫המוצר‬ ‫של‬ ‫בקיומו‬ ‫הכרה‬ - ‫ידיעה‬ .1 .‫ועוד‬ ‫בו‬ ‫השימוש‬ ‫אופן‬ ,‫נחיצותו‬ ,‫המוצר‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫עמוקה‬ ‫הכרה‬ - ‫מודעות‬ .2 .‫למשל‬ ‫פרסום‬ ‫כמו‬ ,‫אליו‬ ‫הקשורים‬ ‫דברים‬ ‫כלפי‬ ‫או‬ ‫המוצר‬ ‫כלפי‬ ‫חיובי‬ ‫רגש‬ - ‫אהדה‬ .3 .‫דומה‬ ‫מתחרה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫במוצר‬ ‫בוחר‬ ‫הצרכן‬ ‫שבו‬ ‫הרגע‬ - ‫העדפה‬ .4 .‫קנייה‬ .5 .‫המותגים‬ ‫בחיי‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫תפקידו‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫במודל‬ ‫השלישי‬ ‫בשלב‬ >> ‫הראש‬ ‫מרכיני‬ ,‫פארי‬ ‫אילן‬ 1.3
 32. 32. (( 37-36 )) ‫היררכיה‬‫יש‬‫זו‬‫במערכת‬.‫תודעתית‬)‫(אסוציאציות‬‫הקשרים‬‫מערכת‬‫קשורה‬‫תוכן‬‫עולם‬‫לכל‬ ‫ההקשרים‬‫נמצאים‬‫העליונה‬‫בשכבה‬.‫שכבות‬‫בכמעין‬‫הבנויה‬-"‫הקשרים‬‫"מדרג‬-‫פנימית‬ ‫מערכת‬ ‫פועלת‬ ‫כיצד‬ ‫להמחיש‬ ‫כדי‬ .‫פחות‬ ‫מידיים‬ ‫הקשרים‬ ‫ומתחתיהם‬ ‫ביותר‬ ‫המידיים‬ ‫שעולים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫ורשמו‬ ‫לירח‬ ‫הקשור‬ ‫התוכן‬ ‫עולם‬ ‫על‬ ‫רגע‬ ‫חשבו‬ ,‫מידיים‬ ‫הקשרים‬ ,‫ארמסטרונג‬ ‫ניל‬ - ‫הירח‬ ‫על‬ ‫הראשון‬ ‫האדם‬ :‫כמו‬ ‫הקשרים‬ ‫שרשמתם‬ ‫מניח‬ ‫אני‬ .‫בדעתכם‬ ‫להיזכר‬ ‫נסו‬ ,‫עכשיו‬ .'‫וכו‬ ‫אפולו‬ ,‫חלליות‬ ,‫נאס"א‬ ,"‫לאנושות‬ ‫גדול‬ ‫צעד‬ ‫לאדם‬ ‫קטן‬ ‫"צעד‬ ...‫לזכור‬ ‫קשה‬ .‫הירח‬ ‫על‬ ‫שנחת‬ ‫השני‬ ‫האדם‬ ‫מיהו‬ ‫אף‬ ?‫נפוליאון‬ ‫של‬ ‫סגנו‬ ‫היה‬ ‫מי‬ :‫היא‬ ‫השני‬ ‫לאדם‬ ‫בהקשר‬ ‫הידועה‬ ‫השאלה‬ ‫של‬ ‫סגנו‬ ‫שהיה‬ ‫שהאדם‬ ‫לנו‬ ‫מגלה‬ ‫מעניין‬ ‫היסטורי‬ ‫פרט‬ .‫יודע‬ ‫לא‬ ‫כמעט‬ ‫אחד‬ ‫נפוליאון‬ ‫מסר‬ ‫שבידיו‬ ,‫גרושי‬ ‫המרשל‬ ‫הוא‬ ,‫המפורסם‬ ‫ווטרלו‬ ‫בקרב‬ ‫נפוליאון‬ .‫בקרב‬‫הובס‬‫ונפוליאון‬‫לעזרה‬‫להגיע‬‫איחר‬‫גרושי‬.‫עתידו‬‫ואת‬‫גדול‬‫עתודה‬‫כוח‬ ‫גרושי‬ ‫אותו‬ ‫התמנה‬ ,‫מותו‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫הלנה‬ ‫סנט‬ ‫האי‬ ‫אל‬ ‫הוגלה‬ ‫נפוליאון‬ ‫כאשר‬ .‫נפוליאון‬ ‫במקום‬ ‫צרפת‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫המצביא‬ ‫לתפקיד‬ ‫את‬ ‫לשלוף‬ ‫יותר‬ ‫קשה‬ ‫ולכן‬ ‫יותר‬ ‫עמוקה‬ ‫הקשרים‬ ‫בשכבת‬ ,‫בכלל‬ ‫אם‬ ,‫יופיע‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ ‫גבוהה‬ ‫בשכבה‬ ‫נמצאים‬ ‫שההקשרים‬ ‫ככל‬ .‫כמובן‬ ,‫אולדרין‬ ‫בבאז‬ ‫מדובר‬ ,‫אגב‬ ‫דרך‬ .‫שמו‬ ‫חשובה‬ ‫זו‬ ‫נקודה‬ .‫להם‬ ‫שותף‬ ‫יהיה‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫כך‬ ,‫לשליפה‬ ‫יותר‬ ‫ונוחה‬ ‫היעד‬ ‫בקהל‬ ‫ביותר‬ ‫הרחב‬ ‫המשותף‬ ‫המכנה‬ ‫את‬ ‫תמיד‬ ‫מחפש‬ ‫הפרסום‬ ‫תחום‬ ‫כי‬ ,‫ביותר‬ ‫התודעתית‬‫בשכבה‬‫הנמצאת‬‫הקשרים‬‫למערכת‬‫ברורה‬‫העדפה‬‫בפרסום‬‫יש‬‫לכן‬.‫המוגדר‬ .‫העליונה‬ ‫שאותו‬‫מרכזי‬‫פרסומי‬‫רעיון‬‫קיים‬,‫חוצות‬‫שילוט‬‫או‬‫סרטון‬,‫מודעה‬‫זו‬‫אם‬‫בין‬,‫פרסומת‬‫בכל‬ ‫נעליים‬ ‫למשחת‬ ‫בפרסומת‬ ‫המבוקש‬ ‫שהמסר‬ ‫נניח‬ ."‫המבוקש‬ ‫"המסר‬ - ‫להעביר‬ ‫רוצים‬ ‫שהקשר‬ ‫תוכן‬ ‫עולם‬ ‫נחפש‬ ‫עכשיו‬ ."‫השתקפות‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫לנעל‬ ‫ברק‬ ‫המעניקה‬ ‫"משחה‬ ‫הוא‬ ‫של‬ ‫תוכן‬ ‫לעולם‬ ‫אותנו‬ ‫תביא‬ ‫מהירה‬ ‫חשיבה‬ .‫שלו‬ ‫העליונה‬ ‫בשכבה‬ ‫נמצא‬ ‫השתקפות‬ ‫של‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫הראשון‬ :‫תוכן‬ ‫עולמות‬ ‫שני‬ ‫בפנינו‬ ‫מעמידה‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ .‫מים‬ ‫או‬ ‫מראות‬ .‫המבוקש‬ ‫מהמסר‬ ‫הנובע‬ ‫המרכזי‬ ‫ההקשר‬ ‫את‬ ‫והשני‬ )"‫("הנושא‬ .‫מראה‬ ‫תייצג‬ ‫ההשתקפות‬ ‫הקשר‬ ‫ואת‬ ,‫נעל‬ ‫תייצג‬ "‫"הנושא‬ ‫שאת‬ ‫נחליט‬ ‫העניין‬ ‫לצורך‬ ‫בין‬ ‫נחליף‬ ‫כזו‬ ‫אחת‬ ‫שנמצא‬ ‫ברגע‬ .‫לנעל‬ ‫דומה‬ ‫שצורתה‬ ‫מראה‬ ‫למצוא‬ ‫עלינו‬ ‫הבא‬ ‫בשלב‬ ‫אופן‬‫באותו‬‫בדיוק‬,"‫חדש‬‫יצירתי‬‫אסוציאטיבי‬‫"צירוף‬,‫מדניק‬‫של‬‫בלשונו‬,‫ונייצר‬‫השתיים‬ ‫מורדילו‬ ‫של‬ ‫הג'ירפה‬ ‫וצוואר‬ ‫הקוצים‬ ‫את‬ ‫החליפו‬ ‫פיבן‬ ‫חנוך‬ ‫של‬ ‫בקיפוד‬ ‫שהמסמרים‬ .‫גשר‬ ‫החליף‬ :‫זו‬ ‫כמו‬ ‫לנעל‬ ‫דומה‬ ‫שצורתה‬ ‫מראה‬ ‫קיימת‬ ‫היכן‬ ‫להיזכר‬ ‫נסו‬ ‫המופיעה‬ ‫לתוצאה‬ ‫הגעתם‬ ‫אם‬ ‫ובדקו‬ ‫בנעל‬ ‫המראה‬ ‫של‬ ‫החלפה‬ ‫בצעו‬ ‫עכשיו‬ ?‫נזכרתם‬ .‫הבא‬ ‫בעמוד‬
 33. 33. ‫למעלעל‬ ‫שגורמת‬ ‫כזו‬ ‫ובעיקר‬ ‫חד‬ ‫מסר‬ ‫בעלת‬ ,‫ברורה‬ ,‫פשוטה‬ ‫פרסומת‬ ‫היא‬ ‫התוצאה‬ ,‫נטרף‬ ‫בה‬ ‫הטבעי‬ ‫הדברים‬ ‫סדר‬ ‫אשר‬ ‫במודעה‬ ‫לפתע‬ ‫נתקל‬ ‫הוא‬ .‫עליה‬ ‫להתעכב‬ ‫בעיתון‬ ‫(שאותו‬ "‫בוודאות‬ ‫מ"הצורך‬ ‫וכתוצאה‬ )‫מראה‬ ‫במקום‬ ‫(נעל‬ ‫מוכרת‬ ‫בסביבה‬ ‫שינוי‬ ‫ומזהה‬ .‫השינוי‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫לעצור‬ ‫נאלץ‬ ‫הוא‬ ,)‫הפעמון‬ ‫בפתיח‬ ‫הזכרתי‬ ‫של‬ ‫המידיים‬ ‫האסוציאטיביים‬ ‫ההקשרים‬ ‫מושלכים‬ ‫בנעל‬ ‫המראה‬ ‫מהחלפת‬ ‫כתוצאה‬ ‫יצירתיות‬ ‫כאן‬ ‫מתקיימת‬ ‫ומדניק‬ ‫שקלובסקי‬ ‫של‬ ‫הגדרותיהם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ."‫"הנושא‬ ‫על‬ ‫המראה‬ .‫נעל=מראה‬ :‫חדש‬ ‫אסוציאטיבי‬ ‫צירוף‬ ‫ומקיימת‬ ‫למראה‬ ‫והפכה‬ ‫הוזרה‬ ‫הנעל‬ .‫קלאסית‬ ‫לחוסר‬ ‫תוביל‬ "‫המשלים‬ ‫התוכן‬ ‫"עולם‬ ‫של‬ ‫מספיק‬ ‫מדויקת‬ ‫לא‬ ‫בחירה‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ .‫המסר‬ ‫של‬ ‫שגויה‬ ‫להבנה‬ ‫או‬ ‫הבנה‬ ‫עין‬ ‫עליה‬ ‫לשים‬ ‫שכדאי‬ ‫חדשה‬ ‫אריזה‬ ‫פרסמה‬ ‫טונה‬ ‫דגי‬ ‫המשווקת‬ ‫חברה‬ ‫הבאה‬ ‫בדוגמה‬ ...‫הדג‬ ‫עין‬ ‫את‬ ‫בעצם‬ ‫או‬ .‫זו‬ ‫חשיבה‬ ‫שבצורת‬ ‫והקסם‬ ‫הפשטות‬ ‫את‬ ‫ממחישות‬ ‫הבאות‬ ‫הדוגמאות‬ >> ‫איטליה‬ ,Asdo-Mar 1.5 >> ‫גרמניה‬ ,Erdal ‫נעליים‬ ‫משחת‬ 1.4
 • ssuserb72f83

  Jul. 23, 2021
 • ssuserc5fc9d

  Jun. 24, 2021
 • AvivTseruia

  Oct. 1, 2020
 • SharonMazliahBenlolo

  Sep. 20, 2020
 • NoamNagauker

  Aug. 17, 2020
 • shacharcohen3

  Aug. 11, 2020
 • GalitG76

  Jul. 15, 2020
 • AvrahamMaor

  May. 26, 2020
 • AvihaiLevin

  May. 12, 2020
 • ItaiGrajcer

  Apr. 25, 2020
 • YuliaYardeney

  Apr. 23, 2020
 • MosheHadady

  Apr. 21, 2020
 • AdarGil

  Apr. 18, 2020
 • ssuser010f2c

  Apr. 16, 2020
 • MendyHenig

  Apr. 14, 2020
 • MashaDenisov

  Apr. 14, 2020
 • UriLahav1

  Apr. 13, 2020
 • MayaEnoch1

  Apr. 13, 2020
 • DavidIsraeli1

  Apr. 13, 2020
 • MaayanBronstein

  Apr. 13, 2020

הספר ״הקוד היצירתי - עולמה המופלא של החשיבה היצירתית״ שראה אור ב-2009 בהוצאת ידיעות ספרים עכשיו להורדה חופשית

Vues

Nombre de vues

12 302

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

52

Actions

Téléchargements

805

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

44

×