Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Agencija

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Agencija prezentacija epa-
Agencija prezentacija epa-
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 27 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Agencija

 1. 1. Zaštita životne sredine, zakonska regulativa, inspekcijski nadzor, kontrola i praksa ; Inspekcija, kontrola i nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine Podgorica 24. 03. 2009.god.
 2. 2. <ul><li>Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu; </li></ul><ul><li>Svako ima pravo na blagovremeno i potpuno obavještavanje o stanju životne sredine, na mogućnost uticaja prilikom odlučivanja o pitanjima od značaja za životnu sredinu i na pravnu zaštitu ovih prava; </li></ul><ul><li>Svako je, a posebno država, obavezan da čuva i unapređuje životnu sredinu. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Harmonizovaćemo domaće zakonodavstvo sa međunarodnim standardima (prije svega EU) </li></ul><ul><li>Stvorićemo potreban i optimalan institucionalni okvir i organizaciju koja će obezbijediti cjelovitiju zaštitu i valorizaciju životne sredine; </li></ul><ul><li>Kadrovski i tehnološki smo spremni za izazove koje donosi koncept održivog razvoja koji se sve više (najčešće verbalno) zagovara u Crnoj Gori. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Institucionalni okvir je pitanje koje je trenutno, jedno od aktuelnijih u ovom sektoru. </li></ul><ul><li>U projekcijama koje su sve više prisutne, licitira se između opcija: </li></ul><ul><li>-državnih institucija sa javnim ovlašćenjima; </li></ul><ul><li>-nacionalnim referentnim centrima; </li></ul><ul><li>-tržišta sa jednakim šansama i javnog i privatnog sektora. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Interes države i društva u cjelini mora biti zdrava životna sredina i čovjek u njoj, a ne prilagođavanje naslijeđenoj strategiji po kojoj životna sredina može i treba da čeka da budu riješeni, ekonomski, razvojni, socijalni ili politicki odnosi I problemi. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>OVLA ŠĆ ENJ A INSPEKTORA predviđ aju da “radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, ekološki inspektor, pored prava i dužnosti utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, ima pravo I dužnost da: </li></ul><ul><li>-naredi vođenje propisane evidencije; </li></ul><ul><li>-naredi izradu procjene opasnosti od udesa, kao I preduzimanje odgovarajućih preventivnih I drugih mjera zaštite životne sredine od opasnih materija u skladu sa zakonom; </li></ul><ul><li>-naredi obavljanje monitoring o stanju životne sredine na propisan način; </li></ul><ul><li>-zabrani korišćenje ekološkog znaka suprotno odredbama ovog zakona; </li></ul><ul><li>-naredi sprovođenje mjera zaštite životne sredine u skladu sa ovim zakonom; </li></ul><ul><li>-naredi izvršenje drugih propisanih obaveza u cilju sprječavanja zagađenja životne sredine. </li></ul>
 7. 7. Agencija za za štitu životne sredine Crna Gora, Podgorica
 8. 8. Vizija: <ul><li>Crna Gora će biti jedna od zemalja u kojoj će se se živjeti u harmoniji sa prirodnom sredinom . </li></ul><ul><li> Misija: </li></ul><ul><li>A ktivno unaprijeđenje ekološki status Crne Gore na profesionalan način služeći tako prirodi, zdravlju i ekonomskim interesima sadašnj ih i budućih generacija. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>U loga AZŽS je postizanje principa zdravog upravljanja životnom sredinom u Crnoj Gori. </li></ul><ul><li>Ciljevi AZŽS su: </li></ul><ul><li>zaštita i unapređivanje prirodne sredine u Crnoj Gori za sadašnje i buduće generacije (što je i osnovni princip održivog razvoja); </li></ul><ul><li>vršenje transparentne i odgovorne implementacije zakona, propisa i politika u oblasti životne sredine; </li></ul><ul><li>pružanje pouzdanih i blagovremenih informacija javnosti, nacionalnim organima i međunarodnim organima o stanju životne sredine u Crnoj Gori . </li></ul>
 10. 10. U svom profesionalnom obavljanju zadataka, Agencija za zaštitu životne sredine prepoznaje 4 ključna aspekta zahtjeva , a to su : <ul><li>o soblje -najefikasniji kadrovi; </li></ul><ul><li>zaštit u životne sredine ; </li></ul><ul><li>komunikacij u sa zainteresovanim stranama -otvorenost; </li></ul><ul><li>primat nad svim ostalim organizacijama u javnom sektoru koje se bave zaštitom životne sredine . </li></ul>
 11. 11. Agencija za zaštitu životne sredine prepoznaje 9 glavnih vrijednosti za koje će se zalagati: <ul><li>Poštovanje pravila zakona; </li></ul><ul><li>Visok nivo poštovanja prema svim zainteresovanim stranama; </li></ul><ul><li>Redukovanje i izbjegavanje birokratskog stila ponašanja kada je god to moguće u odnosu na zakone; </li></ul><ul><li>Nekorumpiranost; </li></ul><ul><li>Izbjegavanje svih (potencijalnih) konflikta interesa ili stavljanje ličnih interesa na prvo mjesto; </li></ul><ul><li>Služenje zemlji i građanima kroz zaštitu životne sredine’ kao glavni profesionalni pokretač; </li></ul><ul><li>Biti pravedan, dosljedan, profesionalan i objeltivan, razuman i otvoren u obavljanju svojih dužnosti; </li></ul><ul><li>Obavljati posao na efikasan način; </li></ul><ul><li>Obavljati posao transparentno, odgovorno i na način koji donosi koristi životnoj sredini . </li></ul>
 12. 12. O rganizacij a Agencije za zaštitu životne sredine Izvršni direktor Director Sektor za opšte poslove Sektor za komunikaciju i PR Sektor za izdavanje dozvola Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje Sektor za inspekciju
 13. 13. Sektor za opšte poslove <ul><li>Obuhvata sljedeće funkcije: </li></ul><ul><li>pravne poslove, </li></ul><ul><li>finansije, </li></ul><ul><li>arhivu, </li></ul><ul><li>PR slu žba , </li></ul><ul><li>tehničku podršku </li></ul><ul><li>kadrovsku službu. </li></ul><ul><li>Ove funkcije ne postoje same za sebe, već njihovo vršenje ima za cilj olakšavanje primarnih procesa u okviru ostala četiri sektora. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Obuhvata sljedeće funkcije: </li></ul><ul><li>pruža i objavljuje relevantne informacije u oblasti životne sredine za sve zainteresovane strane ; </li></ul><ul><li>pruža IT tehničku podršku; </li></ul><ul><li>Njegovo osoblje organizuje edukativne događaje i kampanje, omogućava učešće javnosti u procesima donošenja odluka, radi na olakšavanju pristupa javnosti informacijama itd. ; </li></ul><ul><li>Aktivnosti sektora takođe olakšavaju internu komunikaciju AZŽS ; </li></ul><ul><li>Ovaj sektor takođe igra ulogu internog informativnog centra koji pruža podatke o tome gdje se mogu naći stručne informacije i znanje ; </li></ul><ul><li>On takođe sarađuje sa raznim mrežama i organizacijama (npr. EEA, EIONET, IMPEL, ECENA i ostale mreže koje djeluju na prostoru Evropske unije) ; </li></ul>Sektor za komunikaciju
 15. 15. <ul><li>Ovaj sektor definiše aktivnosti : </li></ul><ul><li>monitoringa na osnovu nacionalnih i međunarodnih obaveza i u skladu sa potrebama i zahtijevima strategije </li></ul><ul><li>kontaktira sa službama za monitoring, vrši integrisane analize podataka dobijenih na osnovu monitoringa </li></ul><ul><li>vodi evidenciju o svim neophodnim izvještajima . </li></ul><ul><li>uspostavlj a i održava baze podataka koje se odnose na životnu sredinu. </li></ul>Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje
 16. 16. <ul><li>Obavlja poslove: </li></ul><ul><li>planira nja i ekološke inspekcije ; </li></ul><ul><li>priprema relevantne izvještaje ; </li></ul><ul><li>n jegovo osoblje se stara o aktivnostima sprovođenja propisa u slučajevima neusaglašenosti sa zakonom i uspostavlja saradnju sa opštinama i sa drugim relevantnim organima (poput policije, ministarstava, carina, zdravstvenih institucija, inspektorata za rad) ; </li></ul><ul><li>i skustvo i informacije koje ovaj sektor prikuplja tokom svog rada biće na raspolaganju sektoru za izdavanje dozvola </li></ul>Sektor za inspekciju
 17. 17. <ul><li>S e bavi : </li></ul><ul><li>izdavanjem ekoloških dozvola i izradom programa remedijacije (čišćenja) ; </li></ul><ul><li>n jegovo osoblje radi na procedurama izdavanja dozvola, izrade dozvola, sarađuje sa ostalim zainteresovanim organima i učestvuje u procjeni uticaja na životnu sredinu ; </li></ul><ul><li>u okviru ovog sektora se ustanovljavaju i vode registri regulisane zajednice u čemu podršku pruža i sektor za inspekciju. </li></ul>Sektor za izdavanje dozvola
 18. 18. Planirani kadrovski kapacitet Agencije po sektorima U Sektoru za: <ul><li>Monitoring, analizu i izvještavanje planirano je da radi 10 zaposlenih </li></ul><ul><li>B. Izdavanje dozvola 20 </li></ul><ul><li>C. Za inspekcijski nadzor 20 </li></ul><ul><li>D. Sektor za komunikaciju i vodenje informacionog sistema 8 </li></ul><ul><li>E. Služba za opšte i finansijske poslove 2 1 </li></ul><ul><li>Ukupno 80 zaposlenih. </li></ul>
 19. 19. Agencija će u prvoj fazi rada raspolagati sa : <ul><li>16 kancelarija ; </li></ul><ul><li>2 u potpunosti opremljenje s ale za sastanke ; </li></ul><ul><li>6 automobila ; </li></ul>
 20. 21. Finansijski plan <ul><li>Planirani budžetski izdaci za : </li></ul><ul><li>2009.god. 1.200.000 Eur, </li></ul><ul><li>2010.god. planirani izdaci koji su utvrđeni po fiskalnoj procjeni iznose 2.871.626 EUR, </li></ul><ul><li>2011. god. 30% od planiranog iznosa za 2010.god. </li></ul>
 21. 22. <ul><li>U prvoj godini rada najveći dio budžeta će biti utrošen na: </li></ul><ul><li>monitoring stanja životne sredine; </li></ul><ul><li>obuku kadra Agencije; </li></ul><ul><li>opremanje radnog prostora. </li></ul>
 22. 23. <ul><li>ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU </li></ul><ul><li>Inspekcijski nadzor, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisom, vrše ministarstva i organi uprave . </li></ul>
 23. 24. <ul><li>NAČELA INSPEKCIJSKOG NADZORA : </li></ul><ul><li>-n ačelo preventivnosti ; </li></ul><ul><li>-n ačelo srazmjernosti ; </li></ul><ul><li>-n ačelo javnosti ; </li></ul><ul><li>-n ačelo samostalnosti ; </li></ul><ul><li>-n ačelo zaštite javnog interesa ; </li></ul><ul><li>-n ačelo istine ; </li></ul><ul><li>-n ačelo supsidijarnosti . </li></ul>
 24. 25. <ul><li>OVLAŠĆENJA INSPEKTORA : </li></ul><ul><li>U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima ovlašćenja da: </li></ul><ul><li>pregleda : objekte i prostorije, zemljište, opremu i uređaje, sredstva rada i druge predmete, proizvode koji se stavljaju u promet, robu u prometu, vršenje prometa robe i pružanje usluga, poslovne knjige, evidencije i registre, ugovore, javne isprave i drugu poslovnu dokumentaciju; </li></ul><ul><li>utvrđuje identitet subjekta nadzora i drugih lica; </li></ul><ul><li>uzima izjave od subjekta nadzora i drugih lica; </li></ul><ul><li>uzima uzorke koji su potrebni za utvrđivanje činjeničnog stanja; </li></ul><ul><li>naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi obezbjeđenja vršenja nad-zora; </li></ul><ul><li>privremeno oduzme dokumentaciju, predmete i druge stvari koje su neophodne ra-di utvrđivanja činjeničnog stanja; </li></ul><ul><li>zabrani vršenje određenih radnji; </li></ul><ul><li>obezbijedi izvršenje naloženih mjera; </li></ul><ul><li>preduzima i druge propisane mjere kojima se obezbjeđuje vršenje inspekcijskog nadzora. </li></ul>
 25. 26. <ul><li>ZAKLJUČAK </li></ul><ul><li>Implementiranje novih obaveza: </li></ul><ul><li>-koje se odnose na harmonizaciju domaćih propisa sa propisima EU; </li></ul><ul><li>-adekvatan pristup prekršajnih organa u radu inspekcijske kontrole ; </li></ul><ul><li>- izrada katastra zagađivača i potrebnu kategorizaciju koja će obezbijediti planski i adekvatan pristup inspekcijskoj kontroli ; </li></ul><ul><li>- u Crnoj Gori povećati broj ekoloških inspektora ; </li></ul><ul><li>-adekvatna motivacija; </li></ul><ul><li>-edukacija. </li></ul>
 26. 27. <ul><li>HVALA NA PAŽNJI! </li></ul>

×