Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
ความเปนมา
เนื่องจากในอดีตการจดทะเบียนรถเพื่อใหไดมาซึ่งหมายเลขทะเบียนที่ตนตองการหรือเปนที่
น...
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
หมายเลขทะเบียนรถที่นําออกประมูล
หมายเลขทะเบียนรถที่นําออกประมูลมีจํานวน 301 หมายเลข แบงออกเปน ...
- 2 -
กลุม หมายเลขทะเบียน
3 1188 1199 2288 2299 3388 3399 4488 4499
5588 5599 7788 7799 8811 8822 8833 8844
8855 8877 991...
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูล มีดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเขารวมประมูลจะตองวางหลั...
- 2 -
4. สถานที่ผูเขารวมประมูลสามารถเขารวมประมูลเสนอราคาตามวันที่กําหนด ดัง
นี้
4.1 ประมูลโดยวิธีเสนอราคาดวยวาจา (เค...
- 3 -
9. ผูชนะการประมูลจะตองชําระคาบริการใหแกบริษัท ปนหนึ่ง จํากัด ซึ่งเปน
ผูจัดการประมูลในอัตรา ดังนี้
ราคาประมู...
- 4 -
12. หมายเลขทะเบียนใดที่นําออกประมูลแตผูชนะการประมูลไมชําระราคาให
ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือไมใชสิทธิใน...
แผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รย.1)
ประจําปงบประมาณ 2550
สวนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ลําดับที่/...
แผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รย.1)
ประจําปงบประมาณ 2550
สวนภูมิภาค
ลําดับที่/ครั้งที่ จังห...
กลุมเลข ราคาหลักประกัน ราคาเริ่มตน และการเพิ่มราคา
สวนกลาง สวนภูมิภาค
กลุม หมายเลขทะเบียน
หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ...
- 2 -
สวนกลาง สวนภูมิภาค
กลุม หมายเลขทะเบียน
หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ่มราคาครั้งละ หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ่มราคา...
- 3 -
สวนกลาง สวนภูมิภาค
กลุม หมายเลขทะเบียน
หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ่มราคาครั้งละ หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ่มราคา...
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

3 537 vues

Publié le

Publié dans : Industrie automobile
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

 1. 1. การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ความเปนมา เนื่องจากในอดีตการจดทะเบียนรถเพื่อใหไดมาซึ่งหมายเลขทะเบียนที่ตนตองการหรือเปนที่ นิยมยังไมมีหลักเกณฑที่เหมาะสม มีเจาของรถจํานวนมากประวิงเวลาในการนํารถมาจดทะเบียน เพื่อรอใหทางราชการดําเนินการออกหมายเลขทะเบียนจนถึงหมายเลขที่ตนตองการ เปนเหตุใหมีการ นํารถที่ยังมิไดจดทะเบียนและเสียภาษีไปใชบนทองถนน นอกจากนั้นโดยที่หมายเลขทะเบียน ซึ่งเปนที่นิยมมีนอยกวาจํานวนผูตองการ จึงมักมีขอกลาวหาเกี่ยวกับความโปรงใสและกอใหเกิด ความเสียหายแกทางราชการอยูเนือง ๆ เพื่อแกไขปญหาดังกลาว กรมการขนสงทางบกจึงไดเสนอรางกฎหมาย ซึ่งตอมาไดมีการ ประกาศใชพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 เปนตนมา โดยมีหลักการสําคัญ คือ (1) ใหรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดหมายเลขทะเบียนรถที่จะนําออกประมูล (2) ใหอธิบดีกรมการขนสงทางบกนําหมายเลขดังกลาวออกประมูลเปนการทั่วไป (3) เงินที่ไดจากการประมูลใหนําเขา “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถ ใชถนน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสนับสนุนและสงเสริมดานความปลอดภัย รวมทั้งใหความ ชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากการใชรถใชถนนดวย
 2. 2. การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขทะเบียนรถที่นําออกประมูล หมายเลขทะเบียนรถที่นําออกประมูลมีจํานวน 301 หมายเลข แบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ กลุม หมายเลขทะเบียน 1 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 2 111 222 333 444 555 666 777 888 999 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8899 9988 8989 9898 8998 9889 3 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1122 1133 1144 1155 1177 2211 2233 2244 2255 2277 3311 3322 3344 3355 3377 4411 4422 4433 4455 4477 5511 5522 5533 5544 5577 7711 7722 7733 7744 7755 1221 1331 1441 1551 1771 2112 2332 2442 2552 2772 3113 3223 3443 3553 3773 4114 4224 4334 4554 4774 5115 5225 5335 5445 5775 7117 7227 7337 7447 7557 1212 1313 1414 1515 1717 2121 2323 2424 2525 2727 3131 3232 3434 3535 3737 4141 4242 4343 4545 4747 5151 5252 5353 5454 5757 7171 7272 7373 7474 7575 123 234 345 456 567 678 789 1234 2345 3456 4567 5678 6789 1881 1991 2882 2992 3883 3993 4884 4994 5885 5995 7887 7997 8118 8228 8338 8448 8558 8778 9119 9229 9339 9449 9559 9779 1818 1919 2828 2929 3838 3939 4848 4949 5858 5959 7878 7979 8181 8282 8383 8484 8585 8787 9191 9292 9393 9494 9595 9797
 3. 3. - 2 - กลุม หมายเลขทะเบียน 3 1188 1199 2288 2299 3388 3399 4488 4499 5588 5599 7788 7799 8811 8822 8833 8844 8855 8877 9911 9922 9933 9944 9955 9977 4 1100 1166 2200 2266 3300 3366 4400 4466 5500 5566 6600 6611 6622 6633 6644 6655 6677 6688 6699 7700 7766 8800 8866 9900 9966 1001 1661 2002 2662 3003 3663 4004 4664 5005 5665 6006 6116 6226 6336 6446 6556 6776 6886 6996 7007 7667 8008 8668 9009 9669 1010 1616 2020 2626 3030 3636 4040 4646 5050 5656 6060 6161 6262 6363 6464 6565 6767 6868 6969 7070 7676 8080 8686 9090 9696
 4. 4. การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูล มีดังตอไปนี้ 1. ผูประสงคจะเขารวมประมูลจะตองวางหลักประกันการประมูลเปนจํานวนเงิน ในแตละหมายเลขทะเบียนที่เขารวมประมูล โดยวิธีการชําระเงินสดหรือแคชเชียรเช็คของธนาคาร สั่งจาย “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน” หนึ่งฉบับตอหนึ่งหมายเลข และกรณี ลงทะเบียนผานระบบอินเตอรเน็ต ณ สถานที่ของตนเอง ใหโอนเงินผานธนาคารเขาบัญชีธนาคาร ออมสิน สํานักงานพหลโยธิน บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “กรมการขนสงทางบก (การประมูล หมายเลขทะเบียนรถ)” เลขที่บัญชี 96-9602-20-252883-6 2. ผูประสงคจะเขารวมประมูลโดยวิธีเสนอราคาดวยวาจา (เคาะไม) ตองทําการ ลงทะเบียนตอเจาหนาที่ไดที่สํานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนสงทางบก และที่สํานักงานขนสงจังหวัดสําหรับสวนภูมิภาค หรือผูที่จะเขาประมูล โดยวิธีเสนอราคาผานระบบอินเตอรเน็ต สามารถลงทะเบียนผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.tabienrodauction.com ไดอีกทางหนึ่งดวย ทั้งนี้ ผูเขารวมประมูลสามารถลงทะเบียนได ณ สถานที่จัดการประมูลในวันที่มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถก็ได 3. การลงทะเบียน ผูประสงคจะเขารวมประมูลจะตองแนบหลักฐานดังตอไปนี้ 3.1 บุคคลธรรมดา (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัว ประชาชน (2) กรณีเปนบุคคลตางชาติใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ได รับการตรวจลงตรา (Visa) โดยถูกตองตามกฎหมาย หรือสําเนาใบประจําตัวคนตางดาย แลวแต กรณี 3.2 นิติบุคคล (1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (2) หนังสือมอบอํานาจของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล พรอมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบ อํานาจใหผูอื่นกระทําแทน)
 5. 5. - 2 - 4. สถานที่ผูเขารวมประมูลสามารถเขารวมประมูลเสนอราคาตามวันที่กําหนด ดัง นี้ 4.1 ประมูลโดยวิธีเสนอราคาดวยวาจา (เคาะไม) ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการ- ขนสงทางบก สําหรับในสวนภูมิภาค ณ สถานที่ ที่สํานักงานขนสงแตละจังหวัดกําหนด 4.2 ประมูลโดยวิธีเสนอราคาผานระบบอินเตอรเน็ต ใหเขาสูราคา ณ สถานที่ ของผูเขารวมประมูล 5. เมื่อผูเขารวมประมูลไดดําเนินการลงทะเบียนและวางหลักประกันแลว จะไดรับ แผนปายเสนอราคาหนึ่งอันตอหนึ่งหมายเลขที่ลงทะเบียน เพื่อใชทําการประมูลสําหรับผูที่จะเขารวม ประมูลดวยการเสนอราคาดวยวาจา (เคาะไม) และผูที่จะเขารวมประมูลผานระบบอินเตอรเน็ตจะได รับรหัสผาน (Password) เพื่อเขารวมประมูลโดยวิธีเสนอราคาผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.tabienrodauction.com 6. การเขาสูราคาในแตละหมายเลข ผูเขารวมประมูลจะตองใชวิธียกแผนปาย เสนอราคาสําหรับการเสนอราคาดวยวาจา (เคาะไม) หรือกรณีเสนอราคาผานระบบอินเตอรเน็ต ใหใชวิธีการเคาะเสนอราคาผานระบบอินเตอรเน็ต ที่ www.tabienrodauction.com และสูราคาได เฉพาะหมายเลขทะเบียนในกลุมที่ลงทะเบียนไวเทานั้น เวนแตจะไดวางหลักประกันในกลุมหมายเลข ทะเบียนที่มีหลักประกันสูงกวาสามารถจะเสนอราคาและสูราคาในกลุมหมายเลขทะเบียนที่มี หลักประกันต่ํากวาที่ลงทะเบียนไวได ทั้งนี้ การเสนอราคาครั้งแรกตองไมต่ํากวาราคาเริ่มตนที่ กรมการขนสงทางบกกําหนด และการเสนอราคาในแตละครั้งถัดไปจะถือเปนการเสนอราคาเพิ่มขึ้น ตามราคาที่กรมการขนสงทางบกกําหนด 7. ผูที่เสนอราคาสูงสุดในแตละหมายเลขจะไดรับการอนุมัติหมายเลขทะเบียน โดยใชวิธีนับสามและเคาะไมใหกับผูเสนอราคาสูงสุดเปนผูชนะการประมูล 8. ผูชนะการประมูลจะตองชําระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนสวนที่เหลือ หลังจากหักหลักประกันการประมูลแลว ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันชนะการประมูล หาก ผู ชนะการประมูลไมชําระราคาหมายเลขที่ประมูลไดภายในกําหนด กรมการขนสงทางบกจะริบ หลักประกันที่วางไวทันทีและจะพิจารณาไมใหเขารวมประมูลอีก เวนแตจะไดนําหมายเลขทะเบียน นั้นออกประมูลใหมจนคุมกับราคาที่ประมูลไวเดิมหรือหมายเลขทะเบียนนั้นไดรับชําระราคาจนครบ สวนตางแลว
 6. 6. - 3 - 9. ผูชนะการประมูลจะตองชําระคาบริการใหแกบริษัท ปนหนึ่ง จํากัด ซึ่งเปน ผูจัดการประมูลในอัตรา ดังนี้ ราคาประมูลที่ไดรับอนุมัติ (บาท) คาบริการ (บาท) 0 - 5,000 5,001 - 10,000 10,001 - 30,000 30,001 - 50,000 50,001 - 70,000 70,001 - 100,000 100,001 - 200,000 200,001 - 300,000 300,001 - 400,000 400,001 - 500,000 500,001 ขึ้นไป 500 700 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 10. ผูชนะการประมูลตองใชสิทธิในหมายเลขทะเบียนรถที่ชนะการประมูลโดยนํา ไปแสดงยื่นขอจดทะเบียนรถหรือนําไปใชกับรถภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันชนะการ ประมูล หากไมใชสิทธิในหมายเลขทะเบียนรถตามระยะเวลาที่กําหนด ถือวาผูชนะการประมูลได สละสิทธิในหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได กรมการขนสงทางบกจะริบเงินที่ผูชนะการประมูลไดชําระ ราคาไวแลว ทั้งนี้ สามารถขอขยายระยะเวลาการใชสิทธิไดตามเหตุผลและความจําเปน 11. ผูที่ไมชนะการประมูลสามารถขอรับหลักประกันการประมูลคืนได โดยนําหลัก ฐานการวางหลักประกันการประมูลพรอมบัตรประชาชนมาแสดงภายในวันที่ประมูล ณ สถานที่จัด การประมูล หรืออยางชาไมเกิน 2 วันทําการถัดไป ณ กรมการขนสงทางบก หรือโอนผานธนาคาร ตามที่ไดแจงไวขณะลงทะเบียนสําหรับการประมูลโดยวิธีเสนอราคาผานระบบอินเตอรเน็ต
 7. 7. - 4 - 12. หมายเลขทะเบียนใดที่นําออกประมูลแตผูชนะการประมูลไมชําระราคาให ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือไมใชสิทธิในหมายเลขทะเบียนรถที่ชนะการประมูลภายใน ระยะเวลาที่กําหนด กรมการขนสงทางบกจะนําหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลใหมไดอีกไมเกิน 3 ครั้ง หากปรากฏวาเมื่อนําหมายเลขทะเบียนที่ผูชนะการประมูลไมชําระราคาใหครบถวนภายในระยะ เวลาที่กําหนดออกประมูลใหมไดราคาซึ่งเมื่อรวมกับหลักประกันที่ริบไวแลวไมคุมราคาประมูลหมาย เลขทะเบียนเดิม ผูชนะการประมูลที่ละเลยไมชําระราคาดังกลาวจะตองรับผิดชอบใน สวน ที่ขาด 13. หมายเลขทะเบียนใดที่นําออกประมูลแตไมมีผูเขาประมูล หรือหมายเลข ทะเบียนที่นําออกประมูลใหมและไมมีผูเขาประมูลหรือผูชนะการประมูลทําผิดหลักเกณฑหรือ เงื่อนไขที่กําหนด กรมการขนสงทางบกจะนําหมายเลขทะเบียนนั้นไปออกใหกับรถที่นํามารับการ จดทะเบียนโดยปกติตอไป 14. ในกรณีที่ผูชนะการประมูลไดรับแผนปายทะเบียนที่ไดจากการประมูล (แบบ Graphic) ไปแลว และไดทําแผนปายทะเบียนดังกลาวชํารุดหรือสูญหาย เมื่อขอใหกรมการขนสง- ทางบกออกแผนปายทะเบียนที่ไดจากการประมูล (แบบ Graphic) ใหม เจาของรถตองชําระราคา แผนปายทะเบียนในราคาแผนละ 600 บาท ผูประสงคจะเขารวมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถติดตอสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน กรมการขนสง- ทางบก หมายเลขโทรศัพท 0 2272 5936 , 0 2272 5937 , 0 2272 5938 และบริษัท ปนหนึ่ง จํากัด หมายเลขโทรศัพท 0 2711 6150
 8. 8. แผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รย.1) ประจําปงบประมาณ 2550 สวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ลําดับที่/ครั้งที่ หมวด วัน/เดือน/ป หมายเหตุ 1/44 สล , สว 14 - 15 ตุลาคม 2549 2/45 สศ , สษ 4 - 5 พฤศจิกายน 2549 3/46 สห , สฬ 18 - 19 พฤศจิกายน 2549 4/47 สส 23 - 24 ธันวาคม 2549 5/48 สอ , สฮ 13 - 14 มกราคม 2550 6/49 ชข , ชค 3 - 4 กุมภาพันธ 2550 7/50 ชง , ชจ 10 - 11 มีนาคม 2550 8/51 ชฉ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2550 9/52 ชช 21 - 22 เมษายน 2550 10/53 ชฎ , ชฐ 12 - 13 พฤษภาคม 2550 11/54 ชณ , ชต 2 - 3 มิถุนายน 2550 12/55 ชถ , ชท 23 - 24 มิถุนายน 2550 13/56 ชธ , ชบ 14 - 15 กรกฎาคม 2550 14/57 ชป , ชผ 4 - 5 สิงหาคม 2550 15/58 ชพ 25 - 26 สิงหาคม 2550 16/59 ชฟ 15 - 16 กันยายน 2550
 9. 9. แผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รย.1) ประจําปงบประมาณ 2550 สวนภูมิภาค ลําดับที่/ครั้งที่ จังหวัด หมวด วัน/เดือน/ป หมายเหตุ 1/55 ประจวบคีรีขันธ กค 28 - 29 ตุลาคม 2549 2/56 ชลบุรี (4) กย 25 - 26 พฤศจิกายน 2549 3/57 ศรีสะเกษ กค 16 - 17 ธันวาคม 2549 4/58 เชียงราย (2) กฉ 6 - 7 มกราคม 2550 5/59 พิจิตร กค 20 - 21 มกราคม 2550 6/60 อุดรธานี (2) กต 27 - 28 มกราคม 2550 7/61 ชัยภูมิ กค 10 - 11 กุมภาพันธ 2550 8/62 ขอนแกน (3) กธ 24 - 25 กุมภาพันธ 2550 9/63 ภูเก็ต (3) กต 17 - 18 มีนาคม 2550 10/64 ชุมพร กค 24 - 25 มีนาคม 2550 11/65 กาญจนบุรี กจ 28 - 29 เมษายน 2550 12/66 สุราษฎรธานี (2) กฉ 19 - 20 พฤษภาคม 2550 13/67 อุบลราชธานี (2) กฉ 26 - 27 พฤษภาคม 2550 14/68 พัทลุง กค 9 - 10 มิถุนายน 2550 15/69 นนทบุรี (2) กพ 16 - 17 มิถุนายน 2550 16/70 สงขลา (4) กบ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2550 17/71 รอยเอ็ด (2) กง 7 - 8 กรกฎาคม 2550 18/72 ลําปาง (2) กฉ 21 - 22 กรกฎาคม 2550 19/73 อุทัยธานี กค 18 - 19 สิงหาคม 2550 20/74 อางทอง กค 1 - 2 กันยายน 2550 21/75 นครนายก กค 8 - 9 กันยายน 2550
 10. 10. กลุมเลข ราคาหลักประกัน ราคาเริ่มตน และการเพิ่มราคา สวนกลาง สวนภูมิภาค กลุม หมายเลขทะเบียน หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ่มราคาครั้งละ หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ่มราคาครั้งละ 1 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 30,000 100,000 10,000 5,000 50,000 5,000 2 111 222 333 444 555 666 777 888 999 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8899 9988 8989 9898 8998 9889 10,000 30,000 5,000 2,000 10,000 2,000 3 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1122 1133 1144 1155 1177 2211 2233 2244 2255 2277 3311 3322 3344 3355 3377 4411 4422 4433 4455 4477 5511 5522 5533 5544 5577 7711 7722 7733 7744 7755 1221 1331 1441 1551 1771 2112 2332 2442 2552 2772 3113 3223 3443 3553 3773 4114 4224 4334 4554 4774 5115 5225 5335 5445 3,000 5,000 2,000 1,000 3,000 1,000
 11. 11. - 2 - สวนกลาง สวนภูมิภาค กลุม หมายเลขทะเบียน หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ่มราคาครั้งละ หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ่มราคาครั้งละ 3 5775 7117 7227 7337 7447 7557 1212 1313 1414 1515 1717 2121 2323 2424 2525 2727 3131 3232 3434 3535 3737 4141 4242 4343 4545 4747 5151 5252 5353 5454 5757 7171 7272 7373 7474 7575 123 234 345 456 567 678 789 1234 2345 3456 4567 5678 6789 1881 1991 2882 2992 3883 3993 4884 4994 5885 5995 7887 7997 8118 8228 8338 8448 8558 8778 9119 9229 9339 9449 9559 9779 1818 1919 2828 2929 3838 3939 4848 4949 5858 5959 7878 7979 8181 8282 8383 8484 8585 8787 9191 9292 9393 9494 9595 9797 3,000 5,000 2,000 1,000 3,000 1,000
 12. 12. - 3 - สวนกลาง สวนภูมิภาค กลุม หมายเลขทะเบียน หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ่มราคาครั้งละ หลักประกัน ราคาเริ่มตน เพิ่มราคาครั้งละ 3 1188 1199 2288 2299 3388 3399 4488 4499 5588 5599 7788 7799 8811 8822 8833 8844 8855 8877 9911 9922 9933 9944 9955 9977 3,000 5,000 2,000 1,000 3,000 1,000 4 1100 1166 2200 2266 3300 3366 4400 4466 5500 5566 6600 6611 6622 6633 6644 6655 6677 6688 6699 7700 7766 8800 8866 9900 9966 1001 1661 2002 2662 3003 3663 4004 4664 5005 5665 6006 6116 6226 6336 6446 6556 6776 6886 6996 7007 7667 8008 8668 9009 9669 1010 1616 2020 2626 3030 3636 4040 4646 5050 5656 6060 6161 6262 6363 6464 6565 6767 6868 6969 7070 7676 8080 8686 9090 9696 1,000 1,000 1,000 500 500 500

×