Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1) ระบุวัตถุประสงค์การสอนที่ชัดเจน
(วัตถุประสงค์จะเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู)้
2) การสอนในแต่ละขั้นตอ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Mind mapping บทที่ 3 มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Mind mapping บทที่ 3 มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา

  1. 1. 1) ระบุวัตถุประสงค์การสอนที่ชัดเจน (วัตถุประสงค์จะเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู)้ 2) การสอนในแต่ละขั้นตอนนาไปสู่การ เรียนแบบรอบรู้ในหน่วยการสอนรวม 3) ผู้เรียนได้เรียนตามอัตราการเรียนรู้ ของตนเอง 4) สอนไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้ จากง่ายไปยาก 5) การออกแบบการเรียนเป็นลักษณะ เชิงเส้นที่เป็นลาดับขั้นตอน 6) ให้ผลตอบกลับทันที เมื่อผู้เรียน กระทาพฤติกรรมนั้นเสร็จพร้อมทั้งให้ แรงเสริมทันทีในขณะที่เรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ คือ นอกจาก การเรียนรู้ การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนอง จะมุ่งเน้นเพียงเฉพาะพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตได้ เท่านั้น โดยไม่ศึกษาถึงกระบวนการภายในของมนุษย์ (การเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น สามารถวัดและสังเกตได้) มุมมองจิตวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มพุทธิปัญญานิยม เทคโนโลยีและ สื่อการศึกษา 1) การจัดระเบียบสารสนเทศใหม่และสร้างโครงสร้างสารสนเทศให้กับผู้เรียน มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ 2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสารสนเทศใหม่กับความรู้เดิม เทคโนโลยี และสื่อการศึกษา 3) ใช้เทคนิคเพื่อแนะนาและสนับสนุนให้ผู้เรียนใส่ใจ เข้ารหัสและเรียกสารสนเทศ กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น การมุ่งเน้นคาถาม เน้นข้อความสาคัญ การใช้ Mnemonic และ การสร้างภาพ เทคโนโลยีและ การเรียนรู้ ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ และสามารถถ่ายโยง ความรู้และทักษะเดิม หรือสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว ไปสู่บริบทและปัญหาใหม่ (การเรียนรู้ คือการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด) มุมมองจิตวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยม สื่อการศึกษา ผู้เรียนจะมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถจัดรวบรวมเรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้เหล่านั้น มุมมองจิตวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เทคโนโลยีและ สื่อการศึกษา สรุ ป การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เป็นรูปแบบการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประสานร่วมกันระหว่าง "สือ" (Media) กับ ่ "วิธีการ" (Methods) โดยการนาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาเป็นพื้นฐานในการ ออกแบบร่วมกับสื่อ ซึ่งมีคุณลักษณะของสื่อและระบบสัญลักษณ์ของสื่อที่ สนับสนุนการสร้างความรู้ของผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบ และหลักการสาคัญ ที่ใช้ในการออกแบบดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งการเรียนรู้ (3) ฐาน การช่วยเหลือ (4) การร่วมมือกันแก้ปัญหา และ (5) การโค้ช สาหรับการ ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จะมุ่งเน้น การ พัฒนากระบวนการคิดอย่างอิสระและ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเองของผู้เรียน งานที่สาคัญของครูก็คือ ช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีครูทา หน้าที่จัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ ที่ตอบสนองกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นายธีระยุทธ วันนา 565050273-1 เอกการสอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

×