Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

4

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Modul pengajaran pk tahun 1

Télécharger pour lire hors ligne

panduan pengajaran pk tahun 1

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Modul pengajaran pk tahun 1

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen Pendidikan Kesihatan) Tahun 1
 2. 2. Terbitan Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2016 Kurikulum Standard Sekolah Rendah Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen Pendidikan Kesihatan) Tahun 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 3. 3. Cetakan Pertama 2016 © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. KANDUNGAN RUKUN NEGARA vii FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN viii PENDAHULUAN ix 1 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 1 2 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 2 3 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 6 4 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 8 5 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 9 6 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 11 7 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 12 8 PENYALAHGUNAAN BAHAN 13 9 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI 15 10 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI 17 11 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI 22 12 KEKELUARGAAN 23 13 KEKELUARGAAN 25 14 PERHUBUNGAN 26
 5. 5. 15 PERHUBUNGAN 29 16 PERHUBUNGAN 30 17 PENYAKIT 32 18 PENYAKIT 34 19 KESELAMATAN 37 20 KESELAMATAN 39 21 KESELAMATAN 41 22 PEMAKANAN 42 23 PEMAKANAN 44 24 PERTOLONGAN CEMAS 46
 6. 6. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan dengan lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dengan berbagai-bagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 7. 7. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara” Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
 8. 8. PENDAHULUAN Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid dididik supaya sentiasa menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. Justeru itu, Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen Pendidikan Kesihatan) Tahun 1 ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (Komponen Pendidikan Kesihatan) serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Panduan pengajaran ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan pelbagai pihak. Panduan pengajaran ini mengandungi 24 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid. Kreativiti dan inovatif guru dalam mengubah suai serta menambah baik contoh aktiviti yang disediakan dalam panduan pengajaran ini amat digalakkan. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa serta tenaga dalam penghasilan panduan pengajaran ini.
 9. 9. Standard Kandungan : 1.1 Standard Pembelajaran : 1.1.1 Bahan Bantu Belajar : Set puzzle Set suku kata Cadangan Aktiviti : 1. Nyanyian lagu ‘Head, Shoulder, Knee and Toe’. 2. Puzzle i. Mencantumkan kad-kad sehingga menjadi anggota tubuh lelaki dan perempuan yang sempurna. ii. Melabelkan bahagian anggota tubuh dengan menyusun suku kata sehingga menjadi perkataan yang dikehendaki. 3. Setiap kumpulan menceritakan hasil kerja masing-masing. 4. Rumusan. Kesihatan Diri dan Reproduktif 1 Kepala : Rambut, mata, telinga, hidung, mulut, bibir, dan gigi Badan : Payu dara, dada, bahu, dan punggung Organ genital : Zakar, dan faraj Anggota lain : Tangan, paha, kaki, kuku, dan dubur NOTA
 10. 10. Standard Kandungan : 1.1 Standard Pembelajaran : 1.1.2 Bahan Bantu Belajar : Lembaran Kerja 1 Lembaran Kerja 2 Lampiran 1 Cadangan Aktiviti : 1. Nyanyian lagu ‘Jaga Kebersihan’ mengikut melodi lagu ‘Anak Itik Tok Wi’ (Lampiran 1). 2. Bersoal jawab tentang kebersihan diri. i. Fizikal ii. Pakaian iii. Alatan keperluan diri 3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Kesihatan Diri dan Reproduktif Kesihatan Diri dan Reproduktif 2 Contoh soalan: i. Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan diri? ii. Apakah yang terjadi jika kuman menjadi kawan? iii. Bolehkah sabun digantikan dengan bahan lain? NOTA
 11. 11. Lampiran 1 Jaga Kebersihan Ayuh kawan-kawan jaga kebersihan, Jaga kebersihan, jaga keterampilan, Mesti guna sabun bila kita mandi, Kawan pasti suka bila kita wangi, Mesti berus gigi dua kali sehari, Bila gigi putih senyuman berseri, Ingat basuh tangan sebelum makan, Bila tangan kotor kuman jadi kawan, Bila berpakaian mesti nampak segak, Biar nampak cantik dan bertambah kacak, Oleh itu rakan ingatlah semua Kebersihan itu amalan mulia. Kesihatan Diri dan Reproduktif 3
 12. 12. Lembaran Kerja 1 Pilih dan warnakan gambar yang menunjukkan amalan menjaga kebersihan diri. Kesihatan Diri dan Reproduktif 4
 13. 13. Lembaran Kerja 2 Mencari Perkataan Tersembunyi Baca ayat di bawah. Kemudian warnakan perkataan yang betul. c v g u h k l p t c w c i t a n g a n a a r f v b h j m k a s w t h n j u i g t m a n d i q a s s d f r t g h n r r r t w y q w p e n d e k q h s i f v f e y r h d s o i f a s y s h a h e g g f k g t y d h a g s g g d p e y g j e d s i h u t y b b l i t d o d f v k r f t u r i u g o v l g r e i t r i x f t y j k o g f l c j i d s i a d u d g t u a l a h r e c j t d y h e e y f f h f p l h l d r l y i s y a m p u w 1. Kita mesti _____________ dengan menggunakan sabun. 2. Gosok _________ sekurang-kurangnya dua kali sehari. 3. Cuci _____________________ sebelum dan selepas makan. 4. Kuku sentiasa dipotong ______________ dan bersih. 5. Cuci rambut dengan menggunakan ____________________. 6. Gunakan ___________ yang bersih selepas mandi. Kesihatan Diri dan Reproduktif 5
 14. 14. Standard Kandungan : 1.1 Standard Pembelajaran : 1.1.3 dan 1.1.4 Bahan Bantu Belajar : Gambar Cadangan Aktiviti : 1. Bahagikan murid kepada enam kumpulan untuk ‘Permainan Boom’. 2. Setiap kumpulan diberikan nama i. Mandi ii. Cuci Tangan iii. Lap Badan iv. Sikat Rambut v. Gosok Gigi vi. Potong Kuku 3. Setiap murid di dalam kumpulan akan menentukan satu gaya yang perlu dilakukan berdasarkan nama kumpulan yang diberi dan melakukan aksi tersebut apabila nama kumpulan mereka disebut. 4. Berdasarkan gambar di Lampiran 1, setiap murid akan menunjukkan kad traffic light untuk menentukan sama ada gambar yang dipamerkan i. Bersih (Kad Hijau) ii. Tidak Bersih (Kad Merah) Kesihatan Diri dan Reproduktif 6 Permainan ‘Boom’ 1. Ahli kumpulan akan menyebut: Mandi boom! Mandi boom! Mandi boom...Gosok Gigi boom! 2. Kumpulan yang dibom akan melakukan gaya kumpulan yang telah dibincang sebelum permainan bermula. 3. Kreativiti lakuan bergantung kepada ahli dalam setiap kumpulan. NOTA
 15. 15. Lampiran 1 Kesihatan Diri dan Reproduktif 7
 16. 16. Standard Kandungan : 2.1 Standard Pembelajaran : 2.1.1 Bahan Bantu Belajar : 4 buah kotak Kad warna hijau, kuning dan merah (4 Set) Kad nama bahagian tubuh badan Cadangan Aktiviti : 1. Aktiviti ‘Identification Card’ i. Murid membentuk satu bulatan berlapis. ii. Seorang murid dipilih sebagai model (berdiri di tengah-tengah bulatan) dan memegang gambar-gambar situasi pelbagai sentuhan yang diterbalikkan. iii. 4 buah kotak yang mengandungi kad warna hijau, kuning dan merah bersedia untuk diedarkan. iv. Kotak-kotak tersebut bergerak serentak apabila lagu dimainkan. v. Pemegang kotak berdiri apabila lagu dihentikan. 2. Model menunjukkan gambar situasi pelbagai sentuhan. 3. Pemegang kotak akan mengeluarkan kad warna yang bersesuaian dan jelaskan sebab kad warna itu dipilih. Kesihatan Diri dan Reproduktif Tidak Selamat Selamat Tidak Selesa 8
 17. 17. Standard Kandungan : 2.1 Standard Pembelajaran : 2.1.2 Bahan Bantu Belajar : Kad peranan Kad soalan Cadangan Aktiviti : 1. Aktiviti ‘Boleh Saya Sentuh’ i. Seorang murid dipilih untuk memegang kad peranan. ii. Murid yang memegang kad peranan akan bertanya kepada murid-murid lain di dalam kelas, “Boleh saya sentuh?” iii. Murid-murid lain akan menjawab soalan tersebut dengan jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. 2. Sekiranya jawapan ‘Ya’ i. Murid yang memegang kad peranan akan memilih satu kad soalan yang disediakan. ii. Soalan seterusnya akan dikemukakan berdasarkan kad soalan, “Boleh saya sentuh tangan?” iii. Murid-murid lain akan menjawab ‘Ya’ atau ‘Tidak’. iv. Guru akan bertanya, “Mengapa ya?” atau “Mengapa tidak?”. 3. Sekiranya jawapan ‘Tidak’, giliran murid yang memegang kad peranan akan tamat dan digantikan dengan murid lain. 4. Setelah semua kad peranan telah dijawab, permainan akan dikira tamat. 5. Perbincangan dan rumusan. Kesihatan Diri dan Reproduktif 9 Permainan ini boleh dimainkan dalam kumpulan kecil atau mengikut kesesuaian. NOTA
 18. 18. Lampiran 1 Contoh Kad Peranan Contoh Kad Soalan Boleh saya sentuh tangan? Boleh saya sentuh bahu? Boleh saya sentuh punggung? Boleh saya sentuh dada? Boleh saya sentuh kaki? Boleh saya sentuh organ genital? Ibu Ayah Guru Kawan Doktor Pakcik Kesihatan Diri dan Reproduktif 10
 19. 19. Standard Kandungan : 2.1 Standard Pembelajaran : 2.1.3 dan 2.1.4 Bahan Bantu Belajar : Klip video Cadangan Aktiviti : 1. Tayangan klip video yang mempunyai kaitan dengan kes penculikan. i. Bersoal jawab berkaitan kisah yang ditunjukkan dalam klip video. ii. Melakonkan dan menilai situasi yang memerlukan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. 2. Perbincangan dan rumusan. Kesihatan Diri dan Reproduktif Murid menunjuk cara kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa dengan kreativiti sendiri. . NOTA 11
 20. 20. Standard Kandungan : 3.1 Standard Pembelajaran : 3.1.1 dan 3.1.2 Bahan Bantu Belajar : Botol ubat Sarung ubat Label preskripsi doktor Cadangan Aktiviti : 1. Bercerita tentang pengalaman demam atau sakit dan pengambilan ubat. 2. Bersoal jawab tentang ubat, kepentingan ubat dan kepentingan mematuhi preskripsi doktor. 3. Perbincangan tentang kotak atau botol yang mengandungi label preskripsi doktor. Kesihatan Diri dan Reproduktif 12 Contoh maklumat pada label preskripsi doktor:  Nama pesakit  Sukatan yang perlu diambil  Kekerapan pengambilan ubat  Tarikh luput NOTA
 21. 21. Standard Kandungan : 3.1 Standard Pembelajaran : 3.1.3, 3.1.4 dan 3.1.5 Bahan Bantu Belajar : Risalah Cadangan Aktiviti : 1. Permainan ‘Siapa Cepat Dia Menang’ i. Beberapa murid akan dipilih sebagai ketua dan diberi kad gambar yang berlainan. ii. Ketua akan disusun mengikut kedudukan seperti di Lampiran 1. iii. Murid yang lain akan berada di tengah-tengah ruang dan dibekalkan dengan kad pernyataan. 2. Apabila arahan mula diberikan, murid di tengah-tengah ruang akan bergerak dan memadankan kad pernyataan dengan gambar yang dipegang oleh ketua di sekeliling. 3. Ketua kumpulan akan mengangkat kad hijau menunjukkan kumpulannya telah lengkap. Penyalahgunaan Bahan 13 Ketua yang mendapat ahli paling cepat dan tepat dikira sebagai pemenang. NOTA
 22. 22. Lampiran 1 Kad gambar dan pernyataan ‘Siapa Cepat Dia Menang’. Penyalahgunaan Bahan 14
 23. 23. Standard Kandungan : 4.1 Standard Pembelajaran : 4.1.1 dan 4.1.2 Bahan Bantu Belajar : Gambar Cadangan Aktiviti : 1. Secara berkumpulan murid berbincang untuk memilih ekspresi muka bagi kumpulan masing-masing. 2. Permainan ekspresi muka yang menunjukkan perasaan mengikut arahan guru secara spontan. 3. Bersoal jawab. Contoh soalan: i. Apakah yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih? ii. Bagaimanakah anda menunjukkan ekspresi sedih selain daripada menangis? iii. Apakah yang menyebabkan seseorang itu berasa gembira? iv. Bagaimanakan anda menunjukkan ekspresi gembira selain daripada tersenyum dan ketawa? 4. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan jelaskan mengapa anda memilih gambar tersebut. 5. Rumusan. Pengurusan Mental dan Emosi 15
 24. 24. Lembaran Kerja 1 Tandakan () pada ruang yang menunjukkan emosi bersesuaian dengan gambar. Bil. Gambar Emosi Gembira Malu Sedih Takut Marah 1. 2. 3. 4. 16 Pengurusan Mental dan Emosi
 25. 25. Standard Kandungan : 4.1 Standard Pembelajaran : 4.1.3 Bahan Bantu Belajar : Kad gambar Kotak misteri Cadangan Aktiviti : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak. 2. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri. 3. Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan. 4. Perbincangan murid dalam kumpulan tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan. 5. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Pengurusan Mental dan Emosi 17
 26. 26. Lampiran 1 Kad Gambar 18 Pengurusan Mental dan Emosi
 27. 27. Lampiran 2 Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan dalam lembaran kerja yang diberikan. Pengurusan Mental dan Emosi 19
 28. 28. Lembaran Kerja 1 Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak. KEHENDAK Pengurusan Mental dan Emosi 20
 29. 29. Lembaran Kerja 2 Lembaran Kerja 2 Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan. KEPERLUAN Pengurusan Mental dan Emosi 21
 30. 30. Standard Kandungan : 4.1 Standard Pembelajaran : 4.1.4 Bahan Bantu Belajar : Kad situasi Cadangan Aktiviti : 1. Murid melakukan cara meminta keperluan dan kehendak dalam kumpulan. 2. Setiap kumpulan terdiri daripada tiga orang. Murid memainkan peranan sebagai ‘anak’, ‘ibu’ dan ‘bapa’. 3. Murid akan melakonkan watak yang diberi iaitu watak anak yang akan menyuarakan keperluan dan kehendak diri kepada ibu dan bapa. 4. Guru menetapkan pilihan keperluan dan kehendak setiap kumpulan supaya tidak berlaku pertindihan pilihan yang sama antara kumpulan. Contoh: i. Hendak membeli buku ii. Hendak permainan video 5. Perbincangan dan rumusan. 22 Pengurusan Mental dan Emosi
 31. 31. Standard Kandungan : 5.1 Standard Pembelajaran : 5.1.1 dan 5.1.2 Bahan Bantu Belajar : Poster Gambar Cadangan Aktiviti : 1. Bahagikan murid kepada 5 kumpulan. i. Kumpulan ayah ii. Kumpulan ibu iii. Kumpulan adik iv. Kumpulan kakak v. Kumpulan abang 2. Setiap kumpulan diberi satu kad berwarna yang berlabel ‘ayah’, ‘ibu’, ‘adik’, ‘kakak’ dan ‘abang’. 3. Semua murid menyanyikan lagu ‘Sayang Semuanya’ (Lampiran 1). 4. Semasa menyanyikan lagu, apabila watak ‘ibu’ disebut salah seorang murid yang memegang label ‘ibu’ dalam kumpulan itu tampil ke depan dan diikuti oleh murid yang memegang kad warna yang sama dengan label ‘ayah’, ‘adik’, ‘kakak’ dan ‘abang’. 5. Setelah semua murid berada dalam ‘keluarga’ masing-masing, setiap keluarga menceritakan peranan dan keistimewaan diri serta ahli keluarga. Kekeluargaan 23
 32. 32. Lampiran 1 Sayang Semuanya Satu-satu saya sayang ibu Dua-dua juga sayang bapa Tiga-tiga sayang adik kakak Satu dua tiga sayang semuanya Satu-satu saya sayang ibu Dua-dua juga sayang bapa Tiga-tiga sayang adik kakak Satu dua tiga sayang semuanya 24 Kekeluargaan
 33. 33. Lembaran Kerja 1 Padankan peranan ahli keluarga. Bapa Ibu Abang Kakak Kekeluargaan Mengurus kerja rumah Ketua keluarga Membantu bapa Mengasuh anak Membantu ibu menjaga rumah Mengawasi keluarga Membantu ibu membuat kerja rumah 25
 34. 34. Standard Kandungan : 5.1 Standard Pembelajaran : 5.1.3 dan 5.1.4 Bahan Bantu Belajar : Poster Gambar Cadangan Aktiviti : 1. Aktiviti main peranan berdasarkan gambar. 2. Murid berada dalam kumpulan kecil (mengikut kesesuaian). 3. Setiap kumpulan diberi gambar yang berlainan dan diminta membuat perbincangan. 4. Setiap kumpulan melakonkan situasi berdasarkan gambar (Lampiran 1) yang diberi. 5. Soal jawab. Contoh soalan: Bagaimanakah cara menghormati diri, ahli keluarga dan penjaga? i. Memberi salam ii. Bersalaman iii. Membongkokkan badan semasa melintasi di hadapan orang yang lebih tua iv. Menghulurkan bantuan. 26 Kekeluargaan
 35. 35. Lampiran 1 27 Kekeluargaan
 36. 36. Standard Kandungan : 6.1 Standard Pembelajaran : 6.1.1 dan 6.1.2 Bahan Bantu Belajar : CD Lagu Radio Cadangan Aktiviti : 1. Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran1) dan menyanyi bersama-sama. 2. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan dalam kalangan ahli keluarga berpandukan kad perkataan (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai). 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. Gunting perkataan pada Lampiran 2 dan tampalkan pada Lembaran Kerja 1. 28 Perhubungan
 37. 37. Lampiran 1 Keluarga Bahagia Kasih pada ibu, Taat pada bapa, Hormat pada guru, Keluarga bahagia. Ibu dan bapa, Serta keluarga, Bimbinglah kami, Dengan penuh kasih sayang. Korus: Masa tidak menunggu kita, Oleh itu janganlah leka, Jangan menderhaka, Pada orang tua. (ulang korus) Perhubungan 29
 38. 38. Lampiran 2 Bapa Ibu Abang Adik Kakak 30 Perhubungan
 39. 39. Lembaran Kerja 2 Tampal perkataan yang sesuai (Lampiran 2) pada ruangan yang disediakan. 31 Perhubungan
 40. 40. Standard Kandungan : 6.1 Standard Pembelajaran : 6.1.3 Bahan Bantu Belajar : CD Lagu Radio Cadangan Aktiviti : 1. Menyanyikan lagu “Trek Tok Tok” mengikut melodi lagu “Trek Tek Tek”. (Lampiran 1) 2. Bincangkan etiket perhubungan antara diri dengan ibu, bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain. 3. Rumusan. 32 Perhubungan
 41. 41. Lampiran 1 Trek Tok Tok Bila masuk ke bilik ibu, Trek Tok Tok... Ketuk pintu terlebih dahulu, Trek Tok Tok... Jangan terus masuk melulu, Minta izin daripada ibu, Trek Tok Tok... Abang saya ada basikal Trek Tok Tok... Mohon izin sebelum guna Trek Tok Tok... Kalau kita sentiasa berakal Baru jadi insan berguna Trek Tok Tok... Jika kita pergi bermain Trek Tok Tok... Main bersama-sama rakan Trek Tok Tok... Jaga adab dalam pergaulan Agar tidak sesal kemudian Trek Tok Tok... Ikut ayah ke pasar malam Trek Tok Tok... Pegang tangan jangan lepaskan Trek Tok Tok... Jangan ikut orang sembarangan Nanti hilang tidak ketahuan Trek Tok Tok... 33 Perhubungan
 42. 42. Standard Kandungan : 6.1 Standard Pembelajaran : 6.1.4 Bahan Bantu Belajar : Klip video Cadangan Aktiviti : 1. Tayangan klip video “Ajar Anak Anda Menjerit” atau bersesuaian dengan topik situasi yang memerlukan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak Selamat dan sentuhan tidak selesa. 2. Membuat sumbang saran berdasarkan situasi i. individu yang tidak dikenali ii. individu yang dikenali iii. sentuhan Selamat iv. sentuhan tidak Selamat v. sentuhan tidak selesa 3. Melaporkan sentuhan yang tidak selemat dan sentuhan yang tidak selesa kepada ibu, bapa, penjaga atau individu yang dipercayai. 34 Perhubungan  Hanya ibu dan doktor sahaja yang boleh menyentuh organ genital untuk tujuan kebersihan, kesihatan dan keselamatan.  Apabila melakukan pemeriksaan doktor, seseorang itu perlu ditemani ibu atau jururawat yang bertugas.  Penerangan topik ini juga hendaklah mengambil kira aspek sosiobudaya setempat. NOTA
 43. 43. Lembaran Kerja 1 Tandakan (√) bagi situasi yang memerlukan kemahiran berkata TIDAK. 35 Perhubungan
 44. 44. Standard Kandungan : 7.1 Standard Pembelajaran : 7.1.1 dan 7.1.2 Bahan Bantu Belajar : Stiker Cadangan Aktiviti : 1. Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid. 2. Permainan ‘Antikuman’ (permainan seperti ‘Belatuk dan Belalang’). 3. Murid berada dalam 2 kumpulan i. Merah (stiker penyakit batuk) ii. Hijau (stiker penyakit selesema) 4. Murid yang dipilih akan memberi arahan dengan mengangkat kad traffic light merah atau hijau. 5. Apabila kad merah diangkat, kumpulan hijau akan berlari dan sebaliknya. 6. Murid yang mengejar akan cuba melekatkan stikernya pada pihak lawan. 7. Murid yang berjaya melekatkan stiker pada rakan lain dikira sihat dan akan keluar daripada permainan. 8. Di akhir permainan, murid yang mendapat stiker yang banyak dianggap telah dijangkiti kuman. 9. Pemain yang mendapat paling banyak stiker akan melakonkan aksi orang yang dijangkiti selesema dan batuk. 10. Perbincangan tentang maksud ‘kuman’ dan contoh cara kuman merebak melalui air, udara, sentuhan, dan jarum suntikan. 11. Rumusan. 36 Penyakit  Sediakan kad-kad perkataan bagi menerangkan maksud kuman.  Murid menyusun kad-kad menjadi ayat. (Lampiran 1) i. Organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. ii. Kuman menyebabkan pelbagai penyakit NOTA
 45. 45. Lampiran 1 a) Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. b) Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. c) Kuman adalah organisma yang berbahaya. d) Jika kita dijangkiti kuman, kita akan jatuh sakit. 37 Penyakit
 46. 46. Standard Kandungan : 7.1 Standard Pembelajaran : 7.1.3, 7.1.4 dan 7.1.5 Bahan Bantu Belajar : Jigsaw puzzle Kad imbasan Cadangan Aktiviti : 1. Bersoal jawab tentang cara kuman merebak. i. Air ii. Udara iii. Makanan yang terdedah iv. Sentuhan v. Jarum suntikan 2. Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1) kepada setiap kumpulan. 3. Berdasarkan gambar jigsaw puzzle, murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak. 4. Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis. 5. Rumusan. 38 Penyakit
 47. 47. Lampiran 1 39 Penyakit
 48. 48. Lampiran 2 40 Penyakit
 49. 49. Standard Kandungan : 8.1 Standard Pembelajaran : 8.1.1 Bahan Bantu Belajar : Klip video Kad situasi Cadangan Aktiviti : 1. Tayangan klip video atau tunjuk kad situasi berkaitan keselamatan diri. 2. Perbincangan tentang situasi selamat dan situasi tidak selamat berdasarkan tayangan klip video atau kad situasi yang ditunjukkan. 3. Pembentangan hasil dapatan dalam bentuk peta minda. 4. Perbincangan dan rumusan. Keselamatan 41  Borang kaji selidik akan dibawa pulang oleh setiap murid untuk dilengkapkan di rumah dengan bantuan ibu bapa.  Perbincangan dalam kumpulan selepas dapatan kaji selidik dikumpulkan. NOTA
 50. 50. Lampiran 1 Contoh Kad Situasi 42 Orang yang tidak dikenali memperkenalkan diri sebagai rakan ibu atau bapa. Orang itu ingin menghantar anda pulang ke rumah dengan alasan berlaku kemalangan di rumah. Guru membimbing murid supaya bertanya soalan seperti: i. Siapakah nama ibu saya? ii. Siapakah nama ayah saya? iii. Berapakah nombor telefon ibu atau ayah saya? Keselamatan
 51. 51. Standard Kandungan : 8.1 Standard Pembelajaran : 8.1.2 Bahan Bantu Belajar : Borang Kaji Selidik Cadangan Aktiviti : 1. Mengisi borang kaji selidik. Nama : ______________________________ Kelas : ______________________________ Arahan : Tandakan (√) pada ruangan yang disediakan. A. Situasi Di Rumah Selamat Tidak Selamat 1. Orang yang tidak dikenali mengetuk pintu rumah. 2. Juru jual mempromosi barang jualan ke rumah anda. 3. Rakan mengajak anda keluar tanpa pengetahuan ibu bapa. 4. Orang yang dikenali ingin memasuki rumah tanpa kehadiran ibu bapa. Keselamatan 43
 52. 52. B. Situasi Di Sekolah Selamat Tidak Selamat 1. Orang yang tidak dikenali ingin menghantar anda balik ke rumah. 2. Orang yang dikenali selain keluarga asas di rumah ingin menghantar anda balik ke rumah. 3. Rakan mengajak anda pergi ke suatu tempat terpencil untuk berbincang. 4. Murid lain mengajak anda keluar kelas tanpa pengetahuan guru. C. Situasi Di Taman Permainan Selamat Tidak Selamat 1. Orang yang tidak dikenali menghampiri tempat anda bermain. 2. Orang yang tidak dikenali menawarkan makanan semasa bermain. 3. Orang yang dikenali cuba untuk mengajak anda pergi ke tempat lain. 4. Orang yang dikenali menawarkan makanan kesukaan anda. 44 Keselamatan
 53. 53. D. Situasi Di Tempat Awam Selamat Tidak Selamat 1. Orang yang tidak dikenali cuba menarik anda ke tempat lain. 2. Orang yang dikenali memaksa anda untuk mengikutnya tanpa pengetahuan ibu bapa. 3. Orang yang dikenali memaksa anda keluar dari kenderaan tanpa pengetahuan ibu bapa. 4. Anda berkeliaran jauh dari ibu bapa semasa membeli-belah. Arahan : Tandakan (√) atau (X) pada ruangan yang disediakan. Sekiranya situasi tidak selamat berlaku pada diri saya, saya akan... Memberitahu ibu bapa Memberitahu guru Memberitahu rakan baik Mengikut orang yang tidak dikenali Bertegur sapa dengan orang yang tidak dikenali Lari ke arah ibu bapa Menangis Menjerit meminta tolong Mengambil makanan yang diberikan Menggigit tangan orang yang cuba mengganggu 45 Keselamatan
 54. 54. Standard Kandungan : 8.1 Standard Pembelajaran : 8.1.3 dan 8.1.4 Bahan Bantu Belajar : Kad perkataan Gambar Cadangan Aktiviti : 1. Murid diberi kad perkataan ‘buli’, ‘pembuli’ dan ‘mangsa buli’. 2. Perbincangan dalam kumpulan berkaitan maksud ‘buli’, ‘pembuli’ dan ‘mangsa buli’. 3. Murid memberi respons dengan mengangkat kad ‘pembuli’ atau ‘mangsa buli’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan (Lampiran 1). 4. Perbincangan berkaitan kesan perbuatan buli. 5. Murid main peranan dalam kumpulan bertiga untuk berkata ‘TIDAK’ kepada pembuli. 46 Keselamatan
 55. 55. Standard Kandungan : 9.1 Standard Pembelajaran : 9.1.1 dan 9.1.2 Bahan Bantu Belajar : Replika makanan Bekas kosong Cadangan Aktiviti : 1. Bahagikan murid mengikut kumpulan kecil. 2. Setiap kumpulan diberi bekas kosong. 3. Murid mengambil satu jenis makanan atau replika makanan secara bergilir dan memasukkan ke dalam bekas (Lampiran 1). 4. Perbincangan berkaitan kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat. 5. Rumusan. 47 Pemakanan
 56. 56. Lampiran 1 48 Pemakanan Bekas Bekas Bekas Bekas Replika Makanan
 57. 57. Standard Kandungan : 9.1 Standard Pembelajaran : 9.1.3 Bahan Bantu Belajar : Borang Kaji Selidik Cadangan Aktiviti : 1. Borang kaji selidik diberi kepada setiap murid dalam kumpulan bertiga (Lampiran 1). 2. Melawat kantin sekolah. i. Meninjau situasi di kantin. ii. Meninjau makanan yang dihidang. iii. Meninjau kebersihan kantin dan pekerja. 3. Perbincangan dalam kumpulan selepas lawatan. 4. Pembentangan hasil dapatan dalam bentuk peta minda. 5. Perbincangan. 49 Pemakanan
 58. 58. Lampiran 1 Borang Kaji Selidik Nama Ahli Kumpulan : 1. __________________________________ 2. __________________________________ 3. __________________________________ Arahan : Tandakan (√) pada ruangan yang disediakan. Bertutup Terbuka 1. Kuih 2. Mi 3. Nasi lemak 4. Bihun 5. Air minuman 6. Buah-buahan 7. 8. 9. 10. Tidak bersih Bersih Sangat bersih 1. Kebersihan kantin 2. Pakaian pekerja kantin 3. Bekas menyimpan makanan Pada pendapat saya, makanan dan minuman perlu ditutup kerana ________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 50 Pemakanan
 59. 59. Standard Kandungan : 10.1 Standard Pembelajaran : 10.1.1, 10.1.2 dan 10.1.3 Bahan Bantu Belajar : CD Pemain CD Cadangan Aktiviti : 1. Guru bunyikan siren ambulans, polis dan bomba. 2. Bersoal jawab apabila kita akan hubungi ambulans, polis dan bomba. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. Berikan kad situasi kecemasan. 4. Bincangkan tindakan yang akan diambil oleh murid dalam situasi yang ditunjukkan (Lampiran 1). 5. Murid melakonkan situasi dengan bimbingan guru. 6. Rumusan. 51 Pertolongan Cemas
 60. 60. Lampiran 1 Selimut terbakar disebabkan lingkaran ubat nyamuk. Lakonkan tindakan anda. Kaki terseliuh kerana tergelincir. Lakonkan tindakan anda. Kaki luka dan berdarah. Lakonkan tindakan anda. Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli-belah. Lakonkan tindakan anda. 52 Pertolongan Cemas
 61. 61. Lembaran Kerja 1 Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlaku kecemasan. Bulatkan jawapan yang betul. 53 Pertolongan Cemas
 62. 62. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8, BLOK E 9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA TEL: 03-88842000 FAKS: 03-88889917 http://www.moe.gov.my/bpk
 • AnieHasanudin

  Oct. 7, 2020
 • jessythomas26112011

  Aug. 2, 2020
 • HassrolNizam

  Apr. 13, 2020
 • zatiliana

  Jan. 16, 2020

panduan pengajaran pk tahun 1

Vues

Nombre de vues

902

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

161

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

4

×