4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์

noosun
                      
               
     ⌫⌫⌦⌫    ⌫  
                                        
                              ○
⌫⌫  
                                ⌫  ⌫
                                                      
                              ○
                              ○
                              ○
⌫ ⌦⌫          ⌫ ⌫
                              ○
                              ○
⌫ 
                          ⌫      ⌫ 
                                          ⌫        
                              ○
                              ○
⌫ 
    ⌫                             
                                                 
                              ○
                              ○
 ⌫ ⌫
                                   ′′
                                                
                              ○
                              ○
⌫   ⌫
            ⌦                   ⌫    
                                                        
                              ○
                              ○
                              ○
                                ⌦
                              ○
                              ○
                                ⌫  
                                          
                              ○
                              ○
     ⌫       ⌫  
                                              ⌫ 
                              ○
                              ○
   ⌫        ⌦ 
                                                    
                              ○
                              ○
⌫ ⌫   ⌫
                                  
                              ○
                              ○
                              ○
⌫
                       ⌦        
                              ○
                              ○
                  
                              ○
                              ○
⌫⌫⌫  ⌦      
                              ○
                              ○
www.cewmag.com                                                   
      
  ⌫                                   COMPUTERS & ELECTRONICS WORLD
      
                          ⌫        
          ′  ′       
                              
              ′
                                 


                                            
                                 
                          ′  ′       ⌫ 
                              ′′        Ω
                      ′            Ω
 
                              
  
                                          Ω 
                                                     
                   
                              ′  ′       ⌫ 
  ⌫             ′            µ  
⌫  ⌦                µ  
               ′              
                              ′            µ  ⌫

                                      µ  
   ⌦
                                          µ   ⌫
⌫⌫ 
                                         µ   ⌫
    ⌫ ⌫                             
                              ⌦
                                      
 
                                          
                                          
                                           
                                           
                               
                               
                                        
                                                              
                                 
www.cewmag.com                                                             
      
  ⌫                              COMPUTERS & ELECTRONICS WORLD
      
         ⌫   
                         www.cewmag.com                           

Contenu connexe

4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์

 • 1.           ⌫⌫⌦⌫ ⌫    ○ ⌫⌫    ⌫  ⌫  ○ ○ ○ ⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌫ ○ ○ ⌫       ⌫ ⌫   ⌫   ○ ○ ⌫   ⌫     ○ ○  ⌫ ⌫       ′′  ○ ○ ⌫   ⌫   ⌦ ⌫       ○ ○ ○ ⌦ ○ ○  ⌫     ○ ○ ⌫    ⌫   ⌫  ○ ○    ⌫ ⌦       ○ ○ ⌫ ⌫   ⌫     ○ ○ ○ ⌫ ⌦    ○ ○       ○ ○ ⌫⌫⌫  ⌦    ○ ○ www.cewmag.com 
 • 2.        ⌫       COMPUTERS & ELECTRONICS WORLD
 • 3.        ⌫          ′  ′                  ′          ′  ′ ⌫  ′′ Ω             ′ Ω              Ω            ′  ′ ⌫    ⌫   ′ µ   ⌫  ⌦   µ     ′    ′ µ  ⌫     µ      ⌦    µ   ⌫ ⌫⌫        µ   ⌫     ⌫ ⌫                ⌦                                   www.cewmag.com 
 • 4.        ⌫     COMPUTERS & ELECTRONICS WORLD
 • 5.        ⌫     www.cewmag.com 