เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ

noosun
210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                            www.cewmag.com   210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321

                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                       ⌫  ⌫⌫
⌫  ⌫⌫⌫
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                   ⌫⌫ 
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                   ⌫   
                                                   
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                   ⌫ ⌫
                                                          
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                   ⌫⌫⌫ ⌫
                                                         ⌫       ⌫
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                     ⌫⌫           210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                    ⌫
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                   ⌫⌫⌫ 
                                                                
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
  ⌫  
                                   ⌫ ⌫
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
  ⌫⌫ 
                                  ⌫⌫⌫ ⌫⌫
                                                            ⌫  
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
    ⌫
                                       ⌫⌫⌦ 
                                 ○
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
 ⌫⌫⌫⌦
                                  
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
  ⌫ 
     
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
⌫⌫ ⌫
                                  ⌫
                                 ○
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                 ○
                                                                      210987654321
    
                                  ⌫⌫ 
                                             
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                      ⌫
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                      
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                   
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                   
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                   ⌫ ⌫⌫⌫
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                    ⌦⌫⌫
                                                            ⌫
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                   ⌫⌫
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                        ⌫    ⌫               210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
           
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                                                                      210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                                                      210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321
           ⌫
             
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321
                                                                      210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                                                      210987654321
                                         3210987654321098765432121098765432109876543210987654321  210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
      
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
                                                                      210987654321
      
                     ⌫  ⌫


                ⌫           ○
                                        ○
                                            ⌫  ⌫⌫⌦ 
                                                                      
⌫⌫ ⌫
                          ⌫               ⌫⌫⌫ 
                                                                 
                                        ○
                                        ○
    ⌫      ⌫                ⌫⌫ 
                                                                      
                                        ○
                                        ○

                                        ○
                                          ⌫     
                                              ⌫                  
                                        ○
                                        ○
                                          ⌫     
                                                            ⌫
                                        ○
                                        ○
                                      
                                                                   
                                        ○
                                        ○
       ⌫              ⌫⌫ ⌫⌫ 
                                                             ⌫
                                        ○
                                        ○
                                        ○
⌫ ⌦⌫  ⌫ ⌫
                                             ⌫
                                                                
                                        ○
                                        ○
⌫ ⌫    
                                          ⌫
                                        ○
                                        ○
⌦⌫    
  
⌫   ⌦  
                         
   ⌫   ⌫
                      
⌫⌫  
          ⌫                  
⌫    ⌫
                                   
 ⌫  
      
                                  
   ⌫
              ⌫                    
        ⌫

       ⌫  ⌫
                
    ⌫⌫  ⌦⌫
                       
  ⌫  
         
              
      
⌫   ⌫ 
  ⌫     
⌫   
                                          ⌫   ⌫
                                          


                                                               COMPUTERS & ELECTRONICS WORLD
      



       
               
⌫  ⌫ 
         ⌫                     
⌫  ⌫
                           
⌫      
       
 ⌫
                         
⌫⌫ 
          
⌦ ⌫
             
⌫⌫ 
             
      ⌫    
  ⌫
               
 ⌫ 
                


      
                                ⌫    ⌫
⌫⌫⌫
                                
     
                  
⌫     ⌫
                            
     
                                         
   ⌫⌫
                                  
      ⌦⌫         Ω
                                          Ω
     ⌫                  Ω
             
                                           Ω
⌫⌫    ⌫     
⌦     
                                          µ    
 
                                          µ    
 ⌫
                                ⌦
                                       
                                          ⌫  
 ⌫⌫⌫
                           
                                          ⌫   
 ⌫
                                          ⌫
                                      
                                            
                                           
                                 
                                 
                                          ⌫ 
                                             
                                     
                                
                                    
www.cewmag.com                                                        

Recommandé

เครื่องเช็คฟลายแบค par
เครื่องเช็คฟลายแบคเครื่องเช็คฟลายแบค
เครื่องเช็คฟลายแบคnoosun
1.1K vues2 diapositives
กริ่งประตู 16 เสียง par
กริ่งประตู 16 เสียงกริ่งประตู 16 เสียง
กริ่งประตู 16 เสียงnoosun
1.2K vues4 diapositives
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์ par
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์noosun
691 vues4 diapositives
Vu มิเตอร์ประดับเวที par
Vu มิเตอร์ประดับเวทีVu มิเตอร์ประดับเวที
Vu มิเตอร์ประดับเวทีnoosun
674 vues5 diapositives
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์ par
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์noosun
3.1K vues5 diapositives
30 w+30w อินทิเกรทแอมป์ par
30 w+30w อินทิเกรทแอมป์30 w+30w อินทิเกรทแอมป์
30 w+30w อินทิเกรทแอมป์noosun
2K vues5 diapositives

Contenu connexe

En vedette

60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndfl par
60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndfl60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndfl
60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndflnoosun
1K vues5 diapositives
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์ par
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์noosun
999 vues7 diapositives
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน par
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝนเครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝนnoosun
606 vues4 diapositives
เครื่องตรวจสอบระดับนํา par
เครื่องตรวจสอบระดับนําเครื่องตรวจสอบระดับนํา
เครื่องตรวจสอบระดับนําnoosun
660 vues2 diapositives
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว par
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วnoosun
753 vues5 diapositives
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์ par
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์noosun
639 vues5 diapositives

En vedette(14)

60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndfl par noosun
60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndfl60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndfl
60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndfl
noosun1K vues
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์ par noosun
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์
noosun999 vues
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน par noosun
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝนเครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
noosun606 vues
เครื่องตรวจสอบระดับนํา par noosun
เครื่องตรวจสอบระดับนําเครื่องตรวจสอบระดับนํา
เครื่องตรวจสอบระดับนํา
noosun660 vues
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว par noosun
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
noosun753 vues
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์ par noosun
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
noosun639 vues
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ par noosun
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
noosun673 vues
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง par noosun
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูงเครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
noosun667 vues
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ par noosun
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟเครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
noosun574 vues
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่ par noosun
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
noosun1K vues
60 วัตต์คลาสเอเพาเวอร์แอมป์ par noosun
60 วัตต์คลาสเอเพาเวอร์แอมป์60 วัตต์คลาสเอเพาเวอร์แอมป์
60 วัตต์คลาสเอเพาเวอร์แอมป์
noosun2.1K vues
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์ par noosun
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
noosun2.7K vues
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ par noosun
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติเครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
noosun668 vues
Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์ par noosun
Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์
Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์
noosun1.2K vues

Plus de noosun

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ par
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์noosun
513 vues2 diapositives
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย par
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สายเครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สายnoosun
2.3K vues10 diapositives
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟน par
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟนเครื่องขยายเสียงเมกาโฟน
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟนnoosun
574 vues4 diapositives
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล par
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรลเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรลnoosun
998 vues2 diapositives
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ par
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอเครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอnoosun
368 vues3 diapositives
เครื่องขยายในรถยนต์ par
เครื่องขยายในรถยนต์เครื่องขยายในรถยนต์
เครื่องขยายในรถยนต์noosun
456 vues4 diapositives

Plus de noosun(13)

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ par noosun
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
noosun513 vues
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย par noosun
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สายเครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
noosun2.3K vues
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟน par noosun
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟนเครื่องขยายเสียงเมกาโฟน
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟน
noosun574 vues
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล par noosun
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรลเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
noosun998 vues
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ par noosun
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอเครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
noosun368 vues
เครื่องขยายในรถยนต์ par noosun
เครื่องขยายในรถยนต์เครื่องขยายในรถยนต์
เครื่องขยายในรถยนต์
noosun456 vues
เครื่องกำจัดเสียงรบกวน par noosun
เครื่องกำจัดเสียงรบกวนเครื่องกำจัดเสียงรบกวน
เครื่องกำจัดเสียงรบกวน
noosun733 vues
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline par noosun
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcalineเครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
noosun597 vues
คาราโอเกะรุ่นประหยัด par noosun
คาราโอเกะรุ่นประหยัดคาราโอเกะรุ่นประหยัด
คาราโอเกะรุ่นประหยัด
noosun303 vues
กุญแจสวิทช์ 7 หลัก par noosun
กุญแจสวิทช์ 7 หลักกุญแจสวิทช์ 7 หลัก
กุญแจสวิทช์ 7 หลัก
noosun554 vues
กริ่งเสียงเพลง par noosun
กริ่งเสียงเพลงกริ่งเสียงเพลง
กริ่งเสียงเพลง
noosun392 vues
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี par noosun
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรีกริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
noosun476 vues
Super low bass control par noosun
Super low bass controlSuper low bass control
Super low bass control
noosun425 vues

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ

 • 1. 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 www.cewmag.com 210987654321 210987654321 210987654321  210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 ⌫  ⌫⌫ ⌫  ⌫⌫⌫   210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 ⌫⌫  210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 ⌫      210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 ⌫ ⌫   210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 ⌫⌫⌫ ⌫   ⌫ ⌫ 210987654321 210987654321 210987654321   ⌫⌫  210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321  ⌫ 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 ⌫⌫⌫     210987654321 210987654321 ○ 210987654321 210987654321 ○   ⌫    ⌫ ⌫ 210987654321 210987654321 ○ 210987654321 210987654321 ○ 210987654321   ⌫⌫     ⌫⌫⌫ ⌫⌫    ⌫   210987654321 ○ 210987654321 210987654321 ○ 210987654321 210987654321     ⌫   ⌫⌫⌦  ○ 210987654321 210987654321 ○ 210987654321 210987654321 ○  ⌫⌫⌫⌦       210987654321 210987654321 ○ 210987654321 210987654321 ○ 210987654321   ⌫   210987654321 ○ 210987654321 210987654321 ○ 210987654321 210987654321 ⌫⌫ ⌫     ⌫ ○ 210987654321 210987654321 210987654321 ○ 210987654321        ⌫⌫    210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 ⌫ 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321    210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321  210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321  210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 ⌫ ⌫⌫⌫ 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321  ⌦⌫⌫    ⌫ 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 ⌫⌫ 210987654321 210987654321   ⌫    ⌫       210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321  210987654321 210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ⌫  3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321        210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321 210987654321
 • 2.        ⌫  ⌫                 ⌫          ○ ○   ⌫  ⌫⌫⌦     ⌫⌫ ⌫    ⌫ ⌫⌫⌫      ○ ○     ⌫  ⌫     ⌫⌫     ○ ○  ○ ⌫      ⌫   ○ ○ ⌫      ⌫ ○ ○        ○ ○ ⌫    ⌫⌫ ⌫⌫      ⌫ ○ ○ ○ ⌫ ⌦⌫  ⌫ ⌫      ⌫   ○ ○ ⌫ ⌫       ⌫ ○ ○ ⌦⌫      ⌫   ⌦          ⌫   ⌫  ⌫⌫    ⌫   ⌫    ⌫     ⌫               ⌫   ⌫         ⌫  ⌫  ⌫        ⌫⌫  ⌦⌫     ⌫                          ⌫   ⌫    ⌫  ⌫       ⌫   ⌫   COMPUTERS & ELECTRONICS WORLD
 • 3.              ⌫  ⌫  ⌫    ⌫  ⌫    ⌫          ⌫   ⌫⌫     ⌦ ⌫  ⌫⌫          ⌫     ⌫   ⌫     ⌫    ⌫ ⌫⌫⌫             ⌫     ⌫               ⌫⌫       ⌦⌫  Ω  Ω      ⌫    Ω        Ω ⌫⌫    ⌫   ⌦         µ          µ      ⌫   ⌦   ⌫    ⌫⌫⌫      ⌫     ⌫    ⌫              ⌫               www.cewmag.com 