Publicité

Entreprenöriellt lärande i Avesta kommun

17 Jun 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Entreprenöriellt lärande i Avesta kommun

 1. AVESTA KOMMUN - ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18
 2. AGENDA • DANIEL NORDSTRÖM • OM NORDSTRÖM EDUCATION • FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL • VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? • TIDIGARE GENOMFÖRDAAKTIVIETER • NULÄGESBESKRIVNING • BEVILJAD PROJKETANSÖKAN • FRÅGESTÄLLINAGAR • KOMMANDE AKTIVITETER • ÖVRIGA ÖNSKEMÅL • UTVÄRDERING 2014-06-18 2
 3. OMVÄND PRESENTATION DANIEL NORDSTRÖM Ålder Längd Bor Civil status Lärosäte Ämneskombination Fritidsintressen Sport Egenskaper 2014-06-17 3
 4. ERFARENHETER AV ENTREPRENÖRSKAP • STARTA EGET -UTBILDNING vid Kompetenscentrum • Facebookgrupp -Entreprenörskap i teori och praktik • Pedagogisk projektledare för entreprenöriellt lärande • Moderator/föreläsare SM i Ung företagsamhet • Undervisat i utbildningskonceptet Ung företagsamhet • Skolverkets entreprenörskapskurser • Styrelseuppdrag - Föreningen lärare i ekonomiska ämnen 2014-06-17 4
 5. Start: 2014 Grundare: Daniel Nordström Företagsform: Enskild firma Verksamhetsidé: Erbjuder kompetenshöjande skolutvecklingsinsatser genom processutbildning och projektledning för att främja det livslånga lärandet. Vår vision: Bidra till en ökad livskvalité där varje individ ges förutsättningar till att utvecklas maximalt för att nå sin fulla potential och framtida målsättningar. Vår mission: Bidra till en ökad välfärd, konkurrenskraft och tillväxt genom att maximera konkurrenskraften för individer, samhälle och näringsliv. 2014-06-17 5 OM OSS
 6. VÅRA UTBILDNINGAR • Entreprenörskap • Formativ bedömning • Hälsopromotion • Samverkan skola-arbetsliv 2014-06-17 6 VÅRA TJÄNSTER • Skolutvecklingsinsatser • Projektledning • Processutbildningar • Uppdragsutbildningar
 7. VERKSAMHETSINRIKTNING Vi arbetar med att främja det livslånga lärandet genom att: • Bedriva olika skolutvecklingsinsatser inom skolan • Erbjuda processutbildningar, projektledning samt olika uppdragsutbildningar • Verka för att aktivt skapa nätverk, mötesplatser och arenor för erfarenhetsutbyten samt utbildningsinsatser genom att bedriva utvecklings- och förändringsprocesser i skolan • Samordna, vidareutveckla, sammanställa och sprida lärande exempel inom skolan • Aktivt delta i olika diskussioner och forum för skolutveckling, utbildning, samt kompetensförsörjning inom skolan 2014-06-17 7
 8. VÅRA VÄRDERINGAR Kvalité - Vi eftersträvar att våra insatser håller en hög kvalité som bygger på aktuell forskning, väl beprövad erfarenhet och förankring i styrdokument. Kundfokus - Vi anser att kundens delaktighet har högsta prioritet. Vi bygger våra insatser på ett ömsesidigt utbyte och anpassar våra utbildningars syfte, mål och utbildningsform efter verksamhetens behov. Kostnadsmedvetenhet - Vi använder våra resurser för maximal nytta, samtidigt som vi i insatser arbetar efter att förhålla oss till våra kunders budgetramar och önskemål. Kontroll - Vi arbetar med ständig uppföljning och utvärdering av våra insatsers kundnytta för att förändra och förbättra våra utbildningar, tjänster och verksamhet. Kompetens - Vi värdesätter att våra insatser skall präglas av hög kompetens. Våra utbildningssamordnare skall ha adekvat utbildning och vara verksamma inom området. Kreativitet - Vi strävar efter att bryta gamla normer och värderingar. Genom att tänka utanför konventionella ramar, vill vi i våra insatser främja innovation och nytänkande som medel för utveckling och lärande. 2014-06-17 8
 9. FILMVISNING 2014-06-17 9
 10. ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE I AVSESTA KOMMUN 2014-06-17 10 1. Tidigare genomförda aktiviteter? 2. Nulägesbeskrivning? 3. Vad vill vi uppnå?
 11. BEVILJAD PROJEKTANSÖKAN Bildningsförvaltningen har beviljats 130 000 kr i utvecklingsmedel. Syfte ”Syftet är att barn och elever ska ges förutsättningar för att utveckla sina entreprenöriella förmågor, så som nyfikenhet, kreativitet, mod och initiativförmåga, samt öka ett intresse för entreprenörskap i tidig ålder. Barn och elever ska känna tilltro till den egna förmågan och kunna tillämpa sina kreativa och innovativa idéer i en medveten handling.” 2014-06-17 11
 12. KORTSIKTIGA MÅL • Genomföra en kartläggning av tidigare och pågående entreprenörskapsaktiviteter inom kommunen bland lärare, skolledare som sammanställs till ett underlag för det fortsatta arbetet. • Alla pedagoger inom förskolan och grundskolan skall utveckla sina kunskaper inom formativ bedömning för att stödja arbetet på individnivå och synliggöra bedömningsprocessen för att utveckla elevernas entreprenöriella kompetenser. • Entreprenöriellt lärande i förskolan ska med stöd av styrdokumenten ge samtliga pedagoger konkreta metoder och modeller på pedagogerna kan ha en stödjande och vägledande roll för att utveckla barnens sin kreativitet, självtillit, nyfikenhet och samarbetsförmåga utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt till barnens lärande • Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap finns på ett tydligt sätt med i förskolans och grundskolans systematiska kvalitetsarbete i arbetet med pedagogiska planering, genomförande och uppföljning samt löper som en röd tråd genom elevernas studiegång. • Eleverna står väl rustade inför sina gymnasiala studier och framtida yrkesval där de får möjlighet att nyttja sina entreprenöriella kompetenser och kan sätta kunskapen i skolan i ett större sammanhang. • Alla pedagoger ska vara förtrogna med vad entreprenörskap innebär utifrån styrdokumentens definition och arbeta i linje med detta. • Samtliga förskole- och rektorsområden ska samarbeta med Verket, genom det Kreativa lärande, vilket ska ske i olika former utifrån barn/elevers mognad och ålder. 2014-06-17 12
 13. LÅNGSIKTIGA MÅL • Förskolechefer, rektorer och pedagoger har ökade kunskaper om vad ett entreprenöriellt lärande och entreprenörskap är, samt skapar förutsättningar för att barn och elever ges möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor i berörda verksamheter. • Pedagoger inom förskolan/grundskolan ger barn och elever förutsättningar för ett entreprenöriellt lärande i alla våra verksamheter. • En webbportal ska tas fram för våra verksamheter gällande entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, där exempel och förslag på aktiviteter och material presenteras. • Våra unga har mod, intresse och kunskap för att kunna starta ett eget företag efter sin gymnasietid om läge uppstår. • Alla barn och elever vet vad entreprenörskap är och uppmuntras till att vara kreativa och aktiva i stimulerande miljöer. • Våra elever i åk 9 vet vad entreprenörskap är och har fått kunskap och tilltro för att vilja delta i UF- företag under sin gymnasietid. • Kommunens entreprenörskapsarbete bygger på evidensbaserad undervisning, systematiskt kvalitetsarbete, vetenskap och väl beprövade erfarenhet inom det entreprenöriella lärandet. 2014-06-17 13
 14. GENOMFÖRANDE • En del av ”Avesta 2020” och Bildningsförvaltningens satsning långsiktiga arbete på entreprenöriellt lärande • Projektet omfattar läsåret 14/15 • Kompetenshöjande utbildningsinsatser i förskolan och grundskolan – Skolledare – Lärare – Övrig skolpersonal • Kollegialt lärande – Helen Timperleys modell för lärares professionella lärande – Personlig handlingsplan – Gemensamat erfarenhetsutbyte och samtalsgrupper – Lärande exempel (Best practice) – Plattform för samverkan 2014-06-17 14
 15. TIDSPLAN (preliminär) Höstterminen 14 Augusti • Nollpunktsmätning, kartläggning September • Analys, kartläggning samt metodval Oktober • Entreprenöriellt lärande – Pedagogiskt förhållningsätt – Skolledarutbildning Vårterminen 15 Januari • Formativ bedömning Februari • Samverkan skola-arbetsliv April • Plattform: Entreprenöriellt lärande Maj • Verksamhets och projektrapport 2014-06-17 15
 16. Samverkan skola-arbetsliv • Utveckla samarbete med det lokala näringslivet för att sätta elevernas teoretiska kunskaper i ett större sammanhang för att medvetengöra och synliggöra kopplingen mellan skola-arbetsliv. • Skapa nya fysiska och digitala arenor för samverkan mellan det lokala näringslivet inom kommunal- såväl som privat sektor för att erbjuda eleverna en meningsfull undervisning där de får arbeta med skarpa slutprodukter som bidrar till företagsnytta såväl som samhällsnytta. • Ge lärarna nya pedagogiska arbetsformer (modeller och metoder) inom samverkan som bidrar till att utveckla nya pedagogiska arbetssätt som främjar det digitala och entreprenöriella lärandet. • Skapa möjligheter för att erbjuda eleverna alternativa examinationsformer för ämnesövergripande projekt som kan examineras i samråd med branscher, organisationer, företag och andra institutioner i samhället. 2014-06-17 16
 17. Uppföljning och utvärdering • Nollpunktsmätning – Självskattning för lärare – Attityd, kunskap och erfarenheter • Utvärdering av samtliga utbildningsmoduler • Projektrapport till Skolverket • Projektåterkoppling till projektägaren 2014-06-17 17
 18. Utdrag från enkät sept. 2013 • Besöka andra skolor • Samtala med andra lärare • Exempel på metoder • Konkreta exempel • Kontakt med företag • Inspiration • Möjlighet till reflektion • Tid • Resurser • Planeringstid • Mindre grupper • Färre grupper 2014-06-17 18
 19. TANKAR OCH REFLEKTIONER Frågeställningar • Tidigare genomförda utbildningsinsatser • Parallella pågående processer • Plattform för entreprenöriellt lärande • Förankring UTBILDNINGSINSATSER • Kollegialt lärande • Utgångspunkt från styrdokumenten • Fokus på HUR • Exempel på utbildningsformer 2014-06-17 19 Skolledarnas och projektgruppens tankar och frågor?
 20. TACK FÖR ATT NI LYSSNAT DANIEL NORDSTRÖM 2016-06-18 2014-06-18 20
Publicité