Latihan p.islam

koleksi soalan

PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR
1
Arahan: Jawab semua soalan yang berikut.
1. Ayat 1-5 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa.
(i) Senaraikan dua ciri orang yang bertakwa. (4 markah)
(ii) Beriman dengan Al-Quran merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa.
Apakah tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia? (2 markah)
(iii)Terangkan dua kelebihan terhadap orang yang beramal dengan ajaran Al-Quran.
(4 markah)
2. Ayat 34-37 surah Al-Baqarah menerangkan tantang kepatuhan malaikat terhadap
suruhan Allah S.W.T..
(i) Nyatakan bukti ketaatan malaikat kepada Allah S.W.T. (2 markah)
(ii) Nyatakan dua cara syaitan memperdayakan manusia supaya menjadi rakannya di
neraka. (4 markah)
(iii)Jelaskan dua cara untuk menjauhi diri daripada tipu daya syaitan. (4 markah)
3. Ayat 83 surah Al-Baqarah menerangkan tentang perintah Allah S.W.T. kepada Bani
Israel.
(i) Nyatakan dua perintah Allah S.W.T. kepada Bani Israel selain menyembah Allah
S.W.T. (2 markah)
(ii) Kaum kerabat ialah orang yang dekat dengan kita.
Nyatakan dua cara berbuat baik kepada kaum kerabat. (4 markah)
(iii)Jelaskan dua kelebihan berbuat baik kepada kaum kerabat. (4 markah)
PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR
2
4. Ayat 155-156 surah Al-Baqarah menerangkan tentang bentuk-bentuk ujian Allah
S.W.T. kepada manusia.
(i) Mengapakah Allah S.W.T. melarang umat Islam berputus asa dalam kehidupan?
(2 markah)
(ii) Terangkan dua hikmat ujian Allah S.W.T. kepada manusia. (4 markah)
(iii)Nyatakan dua pengajaran yang diperolehi daripada ayat di atas. (4 markah)
5. Ayat 168 surah Al-Baqarah menerangkan tentang makanan yang halal dan haram
menurut Islam.
(i) Nyatakan dua ciri makanan yang halal. (2 markah)
(ii) Terangkan dua akibat terhadap individu yang mengambil makanan yang haram.
(4 markah)
(iii)Bilakah Islam mengharuskan umatnya makan makanan yang haram? (2 markah)
6. Ayat 201 surah Al-Baqarah menerangkan tentang kepentingan doa dalam kehidupan
mukmin.
(i) Senaraikan empat adab berdoa. (4 markah)
(ii) Jelaskan dua kepentingan berdoa kepada Allah S.W.T.. (4 markah)
(iii)Apakah akibat terhadap seseorang yang berusaha tanpa berdoa? (2 markah)
7. Ayat 219 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang keburukan arak dan judi kepada
manusia.
(i) Apakah maksud arak dan judi? (2 markah)
(ii) Terangkan dua faktor yang menyebabkan seseorang itu minum arak dan berjudi.
(4 markah)
(iii)Huraikan dua hikmat pengharaman arak dan judi kepada masyarakat. (4 markah)
PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR
3
8. Ayat 255 surah Al-Baqarah dikenali sebagai ayat Kursi yang menerangkan tentang
sifat, kekuasaan, dan keluasan ilmu Allah S.W.T..
(i) Senaraikan dua nama Allah S.W.T. yang tercatat dalam ayat di atas. (2 markah)
(ii) Jelaskan dua kelebihan mengamalkan ayat Kursi dalam kehidupan harian.
(4 markah)
(iii)Jelaskan dua hikmat Allah S.W.T. menjadikan hidup dan mati? (4 markah)
9. Ayat 256 surah Al-Baqarah menjelaskan bahawa Islam member kebebasan kepada
individu memilih agama mereka sendiri.
(i) Mengapakah Islam tidak memaksa penganut agama lain memeluk agama Islam?
(2 markah)
(ii) Antara kesan buruk taghut ialah masyarakat berpecah belah.
Nyatakan dua amalan taghut yang masih berlaku dalam masyarakat islam.
(4 markah)
(iii)Terangkan dua akibat buruk terhadap orang yang tidak mengikut ajaran Islam.
(4 markah)
10.Ayat 284-286 surah Al-Baqarah menerangkan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah
S.W.T..
(i) Setiap amalan manusia akan dihisab oleh Allah S.W.T. pada hari akhirat dengan
seadil-adilnya.
Jelaskan dua hikmat beriman dengan hisab. (4 markah)
(ii) Nyatakan dua amalan batin yang baik. (2 markah)
(iii)Jelaskan dua hikmat rasul diutuskan kepada umat manusia. (4 markah)
PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR
4
11. Hadis merupakan sumber syariat Islam selepas al-Quran.
(i) Nyatakan pengertian hadis dari segi istilah. (2 markah)
(ii) Terangkan dua perbezaan antara al-Quran dengan Hadis. (4 markah)
(iii)Berikan maksud hadis aqwal ( ‫اقوال‬ ) dan hadis af’al ( ‫افعال‬ ). (4 markah)
12. Umat Islam wajib berpegang kepada akidah yang benar.
(i) Nyatakan maksud akidah. (2 markah)
(ii) Terangkan tiga faedah mempelajari ilmu akidah. (6 markah)
(iii)Nyatakan dua perkara yang membina kekuatan akidah. (4 markah)
13.(i) Nyatakan dua peranan iman dalam kehidupan manusia. (4 markah)
(iii)Terangkan dua cara untuk menjadi Muslim dan mukmin yang sejati? (4 markah)
(iii)Jelaskan dua kelebihan pelajar yang yakin dengan qadak dan qadar. (4 markah)
14. Orang Islam hendaklah yakin bahawa Allah S.W.T. itu wujud.
(i) Nyatakan dua bukti yang menunjukkan kewujudan Allah S.W.T. (4 markah)
(ii) Terangkan sexara ringkas proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran.
(4 markah)
(iii)Berikan dua tujuan Allah S.W.T. mencipta tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai
rupa, bentuk dan rasa. (2 markah)
PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR
5
15. Sabda Rasulullah s.a.w.:
‫ا‬ْ‫و‬ُّ‫ل‬ِ‫ض‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫ل‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ر‬ْ‫م‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ت‬ْ‫ك‬َ‫ر‬َ‫ت‬ : ‫قال‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النىب‬ ‫عن‬ ‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫ة‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫ه‬ ‫أيب‬ ‫عن‬
ِ‫ه‬ِ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ن‬ َ‫ة‬َّ‫ن‬ُ‫س‬َ‫و‬ ‫هللا‬ َ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ : ‫ا‬َ‫م‬ِِ‫ِب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ك‬َّ‫س‬ََ‫َت‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫م‬
‫مالك‬ ‫اه‬‫و‬‫ر‬ ()
Hadis di atas menerangkan tentang dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w.
sebagai panduan hidup mukmin.
Berdasarkan hadis di atas :
(i) Nyatakan dua panduan tersebut. (2 markah)
(ii) Terangkan dua kelebihan berpegang teguh dengan ajaran al-Quran dan hadis.
(4 markah)
(iii)Terangkan dua akibat menolak dan mempersendakan ajaran al-Quran dan Hadis.
(4 markah)
16. Sabda Rasulullah s.a.w.:
ٍ‫ر‬َ‫ك‬َ‫ب‬ ِْ‫َِب‬‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ِِ‫َّب‬‫ن‬‫ال‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ،‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النىب‬ْ‫َو‬‫أ‬ ‫ا‬ً‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ت‬ُ‫م‬ ْ‫َو‬‫أ‬ ‫ا‬ً‫م‬ِ‫ال‬َ‫ع‬ ُ‫د‬ْ‫غ‬ُ‫أ‬ : َ‫ال‬َ‫ق‬
‫ا‬ًّ‫ب‬ُِ‫ُم‬ ْ‫َو‬‫أ‬ ‫ا‬ً‫ع‬ِ‫م‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬‫ال‬ َ‫و‬ْ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َُُ‫ت‬َ‫ف‬ َ‫ة‬َ‫س‬ِ‫ام‬َ‫اخل‬ ْ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫ت‬
) ‫اين‬‫رب‬‫الط‬ ‫اه‬‫و‬‫ر‬ (
Hadis di atas menerangkan kepentingan menuntut ilmu.
Berdasarkan hadis di atas :
(i) Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud “Jangan jadi orang yang kelima, anda
akan binasa”. (2 markah)
(ii) Jelaskan dua peranan orang berilmu terhadap masyarakat. (4 markah)
(iii)Jelaskan dua akibat terhadap individu yang mengabaikan ilmu pengetahuan.
(4 markah)
PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR
6
17.Fardhu terbahagi kepada dua iaitu fardhu ain dan fardhu kifayah.
(i) Nyatakan contoh fardhu ain dan contoh fardhu kifayah. (2 markah)
(ii) Senaraikan dua kesan ke atas individu yang mengabaikan fardhu ain. (4 markah)
(iii)Nyatakan dua kepentingan fardhu kifayah kepada masyarakat Islam. (4 markah)
18. Islam menganjurkan umatnya supaya sentiasa bersuci daripada hadas dan najis.
(i) Apakah maksud bersuci menurut istilah syarak? (2 markah)
(ii) Senaraikan dua hikmat bersuci dalam Islam. (4 markah)
(iii)Istinjak boleh dilakukan dengan menggunakan air mutlak atau benda kesat.
Jelaskan cara istinjak menggunakan air dan benda kesat. (4 markah)
19.Solat ialah tiang agama.
(i) Nyatakan empat perkara yang membatalkan solat. (4 markah)
(ii) Terangkan dua hikmah solat berjamaah. (2 markah)
(iii)Jelaskan dua syarat sah khutbah Jumaat. (2 markah)
20.Islam menggalakkan umatnya melakukan solat sunat seperti solat sunat Tahiyyatul
Masjid dan solat sunat Rawatib.
(i) Jelaskan pengertian solat sunat Tahiyyatul Masjid dan solat sunat Rawatib.
(2 markah)
(ii) Terangkan dua faedah melakukan solat sunat Rawatib. (4 markah)
(iii)Nyatakan dua kelebihan solat sunat dalam kehidupan pelajar. (4 markah)
PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR
7
21.Masyarakat Arab Jahiliah mempunyai pelbagai kepercayaan atau agama.
(i) Apakah maksud jahiliah? (2 markah)
(ii) Nyatakan dua kepercayaan tersebut. (2 markah)
(iii)Terangkan dua perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap amalan masyarakat
Jahiliah. (4 markah)
22. (i) Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Rasulullah s.a.w.. (4 markah)
(ii) Jelaskan dua sebab Rasulullah s.a.w. berjaya memperolehi keuntungan yang
besar ketika menjalankan perniagaan Saidatina Khadijah r.a.. (4 markah)
(iii)Terangkan dua sifat terpuji Nabi Muhammad S.A.W. yang perlu dicontohi oleh
setiap pelajar. (2 markah)
23.Dakwah Rasulullah s.a.w. sentiasa mengikut perkembangan semasa.
(i) Nyatakan dua aspek penekanan dakwah Rasulullah s.a.w. di Mekah. (2 markah)
(ii) Nyatakan dua ancaman dan penyeksaan yang dihadapi oleh sahabat Rasulullah
S.A.W. dalam usaha Musyrikin Mekah menyekat dakwah Rasulullah S.A.W..
(4 markah)
(iii)Dakwah Rasulullah S.A.W. terbahagi kepada dua peingkat iaitu berdakwah secara
rahsia dan berdakwah secara berterus terang.
Nyatakan dua sebab Rasulullah S.A.W. berdakwah secara rahsia pada peringkat
awal dakwahnya. (4 markah)
PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR
8
24. Perjanjian Aqabah dipersetujui antara Rasulullah s.a.w. dengan beberapa orang
penduduk dari Yathrib.
(i) Senaraikan dua isi perjanjian Aqabah Pertama. (2 markah)
(ii) Jelaskan dua langkah yang telah diambil oleh Rasulullah s.a.w. untuk
mengukuhkan kedudukan umat Islam di Madinah. (4 markah)
(iii)Terangkan dua pengajaran yang diperolehi daripada peristiwa hijrah. (4 markah)
25.(i) Nyatakan dua sumbangan Saidatina Khadijah Binti Khuwailid r.a. dalam
perkembangan Islam. (2 markah)
(ii) Terangkan secara ringkas riwayat hidup Sumaiyah r.a. (4 markah)
(iii)Jelaskan secara ringkas riwayat hidup Saidina Bilal bin Rabah r.a. (4 markah)
26. (i) Nyatakan maksud adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan. (2 markah)
(ii) Senaraikan dua adab pergaulan yang sewajarnya diamalkan antara lelaki dan
perempuan muslim yang bukan mahram. (2 markah)
(iii) Remaja lelaki dan perempuan masa kini sering terjebak dengan pergaulan bebas.
Huraikan dua kesan pergaulan bebas terhadap kehidupan masyarakat. (4 markah)
27.Rakan sekelas anda yang bukan beragama Islam jatuh sakit dan dimasukkan ke
hospital.
(i) Terangkan dua tanggungjawab anda sebagai rakan sekelas. (4 markah)
(ii) Terangkan dua sifat yang perlu dijauhi ketika berkawan. (4 markah)
(iii)Nyatakan dua hikmah menjaga adab pergaulan sesama rakan sekelas. (2 markah)
PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR
9
28. (i) Mengapakah Islam mewajibkan umatnya beradab kepada ibu bapa? (2 markah)
(ii)Terangkan akibat derhaka kepada ibu bapa. (2 markah)
(iii) Nyatakan dua ganjaran terhadap anak yang taat kepada ibu bapa. (4 markah)
29. Islam menuntut umatnya supaya menjaga hubungan kekeluargaan.
(i) Mengapakah kita perlu beradab dengan keluarga? (2 markah)
(ii) Jelaskan dua kaedah yang patut dilaksanakan agar hubungan kekeluargaan tetap
utuh. (4 markah)
(iii)Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan perselisihan faham di antara ahli
keluarga? (2 markah)
30.Guru adalah orang yang mendidik kita.
(i) Berikan dua sebab kita wajib menghormati guru. (4 markah)
(ii) Terangkan dua hikmat menghormati guru. (4 markah)
(iii)Jelaskan faktor segelintir pelajar bersikap kurang sopan terhadap guru.(2 markah)
31.Umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sama ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu
kifayah.
(i) Senaraikan dua contoh ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. (4 markah)
(ii) Nyatakan dua adab menuntut ilmu seperti yang digariskan oleh Islam. (2 markah)
(iii)Jelaskan dua kepentingan menuntut ilmu. (4 markah)
PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR
10
32. Setiap pelajar bertanggungjawab menjaga keselamatan harta sekolah.
(i) Apakah kepentingan harta sekolah kepada pelajar? (2 markah)
(ii) Nyatakan dua kebaikan menjaga harta benda sekolah. (4 markah)
(iii)Jelaskan dua faktor yang berlakunya perbuatanb merosakkan harta benda
sekolah. (4 markah)
33.Setiap orang Islam hendaklah beradab dengan Al-Quran.
(i) Apakah hukum beradab terhadap Al-Quran? (2 markah)
(ii) Jelaskan dua akibat mengabaikan adab membaca Al-Quran. (4 markah)
(iii)Terangkan dua perbezaan antara adab membaca Al-Quran dengan membaca
buku. (4 markah)
34. Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.
(2 markah)
Orang mukmin yang taat seperti tekun menunaikan solat fardu, patuh kepada
ibu bapa dan guru akan dilapangkan kubur mereka seluas tujuh hasta.

Recommandé

Ujian mac t.2 par
Ujian mac t.2Ujian mac t.2
Ujian mac t.2Rosliza Md Isa
212 vues5 diapositives
Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021 par
Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021 Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021
Soalan t5 p.islam pertengahan tahun 2021 ykbek
193 vues5 diapositives
Ujian 2 pendidikan islam ting 1 par
Ujian 2 pendidikan islam ting 1 Ujian 2 pendidikan islam ting 1
Ujian 2 pendidikan islam ting 1 AbdRahimSudin
351 vues16 diapositives
Pengajian Islam -Kertas tugasan 6.5 par
Pengajian Islam -Kertas tugasan 6.5Pengajian Islam -Kertas tugasan 6.5
Pengajian Islam -Kertas tugasan 6.58arbi8
263 vues9 diapositives
Soalan set a p islam par
Soalan set a p islamSoalan set a p islam
Soalan set a p islamAzizan Ahmad
179 vues7 diapositives
Pend Islam Kertas 1 par
Pend Islam Kertas 1Pend Islam Kertas 1
Pend Islam Kertas 1Roiamah Basri
1.4K vues15 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Words from Surah Baqarah - Aayaat: 17-20 - For Madinah Book Part 2 students. par
Words from Surah Baqarah - Aayaat: 17-20 - For Madinah Book Part 2 students.Words from Surah Baqarah - Aayaat: 17-20 - For Madinah Book Part 2 students.
Words from Surah Baqarah - Aayaat: 17-20 - For Madinah Book Part 2 students.Arabic For Urdu Speakers
289 vues1 diapositive
Rpt kssr thn 4 p.moral 2014 n par
Rpt kssr thn 4 p.moral 2014 nRpt kssr thn 4 p.moral 2014 n
Rpt kssr thn 4 p.moral 2014 nyamunahsiva
277 vues13 diapositives
87520766 modul-kem-solat par
87520766 modul-kem-solat87520766 modul-kem-solat
87520766 modul-kem-solatMOHD ROZELI AL-HAFIZ
1.5K vues11 diapositives
Rancangan tahunan pendidikan moraltahun 4 par
Rancangan tahunan pendidikan moraltahun 4Rancangan tahunan pendidikan moraltahun 4
Rancangan tahunan pendidikan moraltahun 4Norma Annuar
886 vues9 diapositives
(2) modul latih tubi 1 par
(2) modul latih tubi 1(2) modul latih tubi 1
(2) modul latih tubi 1MOHD ROZELI AL-HAFIZ
1.4K vues3 diapositives
Qt003 surah-al-baqarah(6-20) par
Qt003 surah-al-baqarah(6-20)Qt003 surah-al-baqarah(6-20)
Qt003 surah-al-baqarah(6-20)connectwithquran
1.5K vues36 diapositives

En vedette(20)

Words from Surah Baqarah - Aayaat: 17-20 - For Madinah Book Part 2 students. par Arabic For Urdu Speakers
Words from Surah Baqarah - Aayaat: 17-20 - For Madinah Book Part 2 students.Words from Surah Baqarah - Aayaat: 17-20 - For Madinah Book Part 2 students.
Words from Surah Baqarah - Aayaat: 17-20 - For Madinah Book Part 2 students.
Rpt kssr thn 4 p.moral 2014 n par yamunahsiva
Rpt kssr thn 4 p.moral 2014 nRpt kssr thn 4 p.moral 2014 n
Rpt kssr thn 4 p.moral 2014 n
yamunahsiva277 vues
Rancangan tahunan pendidikan moraltahun 4 par Norma Annuar
Rancangan tahunan pendidikan moraltahun 4Rancangan tahunan pendidikan moraltahun 4
Rancangan tahunan pendidikan moraltahun 4
Norma Annuar886 vues
Doa mengelak gangguan syaitan & jin pada anak2 par Amjad Rana
Doa mengelak gangguan syaitan & jin pada anak2Doa mengelak gangguan syaitan & jin pada anak2
Doa mengelak gangguan syaitan & jin pada anak2
Amjad Rana36.3K vues
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Moral Tahun 4 par Parvita
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Moral Tahun 4Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Moral Tahun 4
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Moral Tahun 4
Parvita4.7K vues
Kertas 3 Team TG SPM 2016 par isharsmiaa
Kertas 3 Team TG SPM 2016Kertas 3 Team TG SPM 2016
Kertas 3 Team TG SPM 2016
isharsmiaa5.7K vues
Soalan pendidikan islam tingkatan 1 par syazwani wani
Soalan pendidikan islam tingkatan 1Soalan pendidikan islam tingkatan 1
Soalan pendidikan islam tingkatan 1
syazwani wani19.3K vues
Surah Al-Baqarah translation word by word urdu 01 to 40 par Sikander Ghunio
Surah Al-Baqarah translation word by word urdu 01 to 40Surah Al-Baqarah translation word by word urdu 01 to 40
Surah Al-Baqarah translation word by word urdu 01 to 40
Sikander Ghunio80.9K vues
Daftar ejaan jawi par daud5530
Daftar ejaan jawiDaftar ejaan jawi
Daftar ejaan jawi
daud5530364.6K vues
Rasulullah utusan allah par infaaz_12
Rasulullah utusan allahRasulullah utusan allah
Rasulullah utusan allah
infaaz_1231.3K vues

Similaire à Latihan p.islam

percubaan 2.doc par
percubaan 2.docpercubaan 2.doc
percubaan 2.docwirdaana
13 vues4 diapositives
percubaan 1.doc par
percubaan 1.docpercubaan 1.doc
percubaan 1.docwirdaana
11 vues4 diapositives
Bank soalan subjektif(akidah t4) par
Bank soalan subjektif(akidah t4)Bank soalan subjektif(akidah t4)
Bank soalan subjektif(akidah t4)sitiasmah64
990 vues3 diapositives
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.doc par
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.docKertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.doc
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.docwirdaana
3 vues9 diapositives
skema sum2 t3.docx par
skema sum2 t3.docxskema sum2 t3.docx
skema sum2 t3.docxworksajar
17 vues14 diapositives
K2 SEJ SPM 2005 par
K2 SEJ SPM 2005K2 SEJ SPM 2005
K2 SEJ SPM 2005isharsmiaa
1.4K vues8 diapositives

Similaire à Latihan p.islam(6)

percubaan 2.doc par wirdaana
percubaan 2.docpercubaan 2.doc
percubaan 2.doc
wirdaana13 vues
percubaan 1.doc par wirdaana
percubaan 1.docpercubaan 1.doc
percubaan 1.doc
wirdaana11 vues
Bank soalan subjektif(akidah t4) par sitiasmah64
Bank soalan subjektif(akidah t4)Bank soalan subjektif(akidah t4)
Bank soalan subjektif(akidah t4)
sitiasmah64990 vues
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.doc par wirdaana
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.docKertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.doc
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2018_soalan.doc
wirdaana3 vues
skema sum2 t3.docx par worksajar
skema sum2 t3.docxskema sum2 t3.docx
skema sum2 t3.docx
worksajar17 vues
K2 SEJ SPM 2005 par isharsmiaa
K2 SEJ SPM 2005K2 SEJ SPM 2005
K2 SEJ SPM 2005
isharsmiaa1.4K vues

Latihan p.islam

 • 1. PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR 1 Arahan: Jawab semua soalan yang berikut. 1. Ayat 1-5 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. (i) Senaraikan dua ciri orang yang bertakwa. (4 markah) (ii) Beriman dengan Al-Quran merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Apakah tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia? (2 markah) (iii)Terangkan dua kelebihan terhadap orang yang beramal dengan ajaran Al-Quran. (4 markah) 2. Ayat 34-37 surah Al-Baqarah menerangkan tantang kepatuhan malaikat terhadap suruhan Allah S.W.T.. (i) Nyatakan bukti ketaatan malaikat kepada Allah S.W.T. (2 markah) (ii) Nyatakan dua cara syaitan memperdayakan manusia supaya menjadi rakannya di neraka. (4 markah) (iii)Jelaskan dua cara untuk menjauhi diri daripada tipu daya syaitan. (4 markah) 3. Ayat 83 surah Al-Baqarah menerangkan tentang perintah Allah S.W.T. kepada Bani Israel. (i) Nyatakan dua perintah Allah S.W.T. kepada Bani Israel selain menyembah Allah S.W.T. (2 markah) (ii) Kaum kerabat ialah orang yang dekat dengan kita. Nyatakan dua cara berbuat baik kepada kaum kerabat. (4 markah) (iii)Jelaskan dua kelebihan berbuat baik kepada kaum kerabat. (4 markah)
 • 2. PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR 2 4. Ayat 155-156 surah Al-Baqarah menerangkan tentang bentuk-bentuk ujian Allah S.W.T. kepada manusia. (i) Mengapakah Allah S.W.T. melarang umat Islam berputus asa dalam kehidupan? (2 markah) (ii) Terangkan dua hikmat ujian Allah S.W.T. kepada manusia. (4 markah) (iii)Nyatakan dua pengajaran yang diperolehi daripada ayat di atas. (4 markah) 5. Ayat 168 surah Al-Baqarah menerangkan tentang makanan yang halal dan haram menurut Islam. (i) Nyatakan dua ciri makanan yang halal. (2 markah) (ii) Terangkan dua akibat terhadap individu yang mengambil makanan yang haram. (4 markah) (iii)Bilakah Islam mengharuskan umatnya makan makanan yang haram? (2 markah) 6. Ayat 201 surah Al-Baqarah menerangkan tentang kepentingan doa dalam kehidupan mukmin. (i) Senaraikan empat adab berdoa. (4 markah) (ii) Jelaskan dua kepentingan berdoa kepada Allah S.W.T.. (4 markah) (iii)Apakah akibat terhadap seseorang yang berusaha tanpa berdoa? (2 markah) 7. Ayat 219 surah Al-Baqarah menjelaskan tentang keburukan arak dan judi kepada manusia. (i) Apakah maksud arak dan judi? (2 markah) (ii) Terangkan dua faktor yang menyebabkan seseorang itu minum arak dan berjudi. (4 markah) (iii)Huraikan dua hikmat pengharaman arak dan judi kepada masyarakat. (4 markah)
 • 3. PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR 3 8. Ayat 255 surah Al-Baqarah dikenali sebagai ayat Kursi yang menerangkan tentang sifat, kekuasaan, dan keluasan ilmu Allah S.W.T.. (i) Senaraikan dua nama Allah S.W.T. yang tercatat dalam ayat di atas. (2 markah) (ii) Jelaskan dua kelebihan mengamalkan ayat Kursi dalam kehidupan harian. (4 markah) (iii)Jelaskan dua hikmat Allah S.W.T. menjadikan hidup dan mati? (4 markah) 9. Ayat 256 surah Al-Baqarah menjelaskan bahawa Islam member kebebasan kepada individu memilih agama mereka sendiri. (i) Mengapakah Islam tidak memaksa penganut agama lain memeluk agama Islam? (2 markah) (ii) Antara kesan buruk taghut ialah masyarakat berpecah belah. Nyatakan dua amalan taghut yang masih berlaku dalam masyarakat islam. (4 markah) (iii)Terangkan dua akibat buruk terhadap orang yang tidak mengikut ajaran Islam. (4 markah) 10.Ayat 284-286 surah Al-Baqarah menerangkan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah S.W.T.. (i) Setiap amalan manusia akan dihisab oleh Allah S.W.T. pada hari akhirat dengan seadil-adilnya. Jelaskan dua hikmat beriman dengan hisab. (4 markah) (ii) Nyatakan dua amalan batin yang baik. (2 markah) (iii)Jelaskan dua hikmat rasul diutuskan kepada umat manusia. (4 markah)
 • 4. PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR 4 11. Hadis merupakan sumber syariat Islam selepas al-Quran. (i) Nyatakan pengertian hadis dari segi istilah. (2 markah) (ii) Terangkan dua perbezaan antara al-Quran dengan Hadis. (4 markah) (iii)Berikan maksud hadis aqwal ( ‫اقوال‬ ) dan hadis af’al ( ‫افعال‬ ). (4 markah) 12. Umat Islam wajib berpegang kepada akidah yang benar. (i) Nyatakan maksud akidah. (2 markah) (ii) Terangkan tiga faedah mempelajari ilmu akidah. (6 markah) (iii)Nyatakan dua perkara yang membina kekuatan akidah. (4 markah) 13.(i) Nyatakan dua peranan iman dalam kehidupan manusia. (4 markah) (iii)Terangkan dua cara untuk menjadi Muslim dan mukmin yang sejati? (4 markah) (iii)Jelaskan dua kelebihan pelajar yang yakin dengan qadak dan qadar. (4 markah) 14. Orang Islam hendaklah yakin bahawa Allah S.W.T. itu wujud. (i) Nyatakan dua bukti yang menunjukkan kewujudan Allah S.W.T. (4 markah) (ii) Terangkan sexara ringkas proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran. (4 markah) (iii)Berikan dua tujuan Allah S.W.T. mencipta tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai rupa, bentuk dan rasa. (2 markah)
 • 5. PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR 5 15. Sabda Rasulullah s.a.w.: ‫ا‬ْ‫و‬ُّ‫ل‬ِ‫ض‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫ل‬ ِ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ر‬ْ‫م‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ت‬ْ‫ك‬َ‫ر‬َ‫ت‬ : ‫قال‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النىب‬ ‫عن‬ ‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ ‫ة‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫ه‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ِ‫ه‬ِ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ن‬ َ‫ة‬َّ‫ن‬ُ‫س‬َ‫و‬ ‫هللا‬ َ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ : ‫ا‬َ‫م‬ِِ‫ِب‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ك‬َّ‫س‬ََ‫َت‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫مالك‬ ‫اه‬‫و‬‫ر‬ () Hadis di atas menerangkan tentang dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai panduan hidup mukmin. Berdasarkan hadis di atas : (i) Nyatakan dua panduan tersebut. (2 markah) (ii) Terangkan dua kelebihan berpegang teguh dengan ajaran al-Quran dan hadis. (4 markah) (iii)Terangkan dua akibat menolak dan mempersendakan ajaran al-Quran dan Hadis. (4 markah) 16. Sabda Rasulullah s.a.w.: ٍ‫ر‬َ‫ك‬َ‫ب‬ ِْ‫َِب‬‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬‫عنه‬ ‫هللا‬ ‫رضي‬ِِ‫َّب‬‫ن‬‫ال‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ،‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫النىب‬ْ‫َو‬‫أ‬ ‫ا‬ً‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ت‬ُ‫م‬ ْ‫َو‬‫أ‬ ‫ا‬ً‫م‬ِ‫ال‬َ‫ع‬ ُ‫د‬ْ‫غ‬ُ‫أ‬ : َ‫ال‬َ‫ق‬ ‫ا‬ًّ‫ب‬ُِ‫ُم‬ ْ‫َو‬‫أ‬ ‫ا‬ً‫ع‬ِ‫م‬َ‫ت‬ْ‫س‬ُ‫م‬‫ال‬ َ‫و‬ْ‫ك‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َُُ‫ت‬َ‫ف‬ َ‫ة‬َ‫س‬ِ‫ام‬َ‫اخل‬ ْ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ) ‫اين‬‫رب‬‫الط‬ ‫اه‬‫و‬‫ر‬ ( Hadis di atas menerangkan kepentingan menuntut ilmu. Berdasarkan hadis di atas : (i) Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud “Jangan jadi orang yang kelima, anda akan binasa”. (2 markah) (ii) Jelaskan dua peranan orang berilmu terhadap masyarakat. (4 markah) (iii)Jelaskan dua akibat terhadap individu yang mengabaikan ilmu pengetahuan. (4 markah)
 • 6. PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR 6 17.Fardhu terbahagi kepada dua iaitu fardhu ain dan fardhu kifayah. (i) Nyatakan contoh fardhu ain dan contoh fardhu kifayah. (2 markah) (ii) Senaraikan dua kesan ke atas individu yang mengabaikan fardhu ain. (4 markah) (iii)Nyatakan dua kepentingan fardhu kifayah kepada masyarakat Islam. (4 markah) 18. Islam menganjurkan umatnya supaya sentiasa bersuci daripada hadas dan najis. (i) Apakah maksud bersuci menurut istilah syarak? (2 markah) (ii) Senaraikan dua hikmat bersuci dalam Islam. (4 markah) (iii)Istinjak boleh dilakukan dengan menggunakan air mutlak atau benda kesat. Jelaskan cara istinjak menggunakan air dan benda kesat. (4 markah) 19.Solat ialah tiang agama. (i) Nyatakan empat perkara yang membatalkan solat. (4 markah) (ii) Terangkan dua hikmah solat berjamaah. (2 markah) (iii)Jelaskan dua syarat sah khutbah Jumaat. (2 markah) 20.Islam menggalakkan umatnya melakukan solat sunat seperti solat sunat Tahiyyatul Masjid dan solat sunat Rawatib. (i) Jelaskan pengertian solat sunat Tahiyyatul Masjid dan solat sunat Rawatib. (2 markah) (ii) Terangkan dua faedah melakukan solat sunat Rawatib. (4 markah) (iii)Nyatakan dua kelebihan solat sunat dalam kehidupan pelajar. (4 markah)
 • 7. PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR 7 21.Masyarakat Arab Jahiliah mempunyai pelbagai kepercayaan atau agama. (i) Apakah maksud jahiliah? (2 markah) (ii) Nyatakan dua kepercayaan tersebut. (2 markah) (iii)Terangkan dua perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap amalan masyarakat Jahiliah. (4 markah) 22. (i) Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Rasulullah s.a.w.. (4 markah) (ii) Jelaskan dua sebab Rasulullah s.a.w. berjaya memperolehi keuntungan yang besar ketika menjalankan perniagaan Saidatina Khadijah r.a.. (4 markah) (iii)Terangkan dua sifat terpuji Nabi Muhammad S.A.W. yang perlu dicontohi oleh setiap pelajar. (2 markah) 23.Dakwah Rasulullah s.a.w. sentiasa mengikut perkembangan semasa. (i) Nyatakan dua aspek penekanan dakwah Rasulullah s.a.w. di Mekah. (2 markah) (ii) Nyatakan dua ancaman dan penyeksaan yang dihadapi oleh sahabat Rasulullah S.A.W. dalam usaha Musyrikin Mekah menyekat dakwah Rasulullah S.A.W.. (4 markah) (iii)Dakwah Rasulullah S.A.W. terbahagi kepada dua peingkat iaitu berdakwah secara rahsia dan berdakwah secara berterus terang. Nyatakan dua sebab Rasulullah S.A.W. berdakwah secara rahsia pada peringkat awal dakwahnya. (4 markah)
 • 8. PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR 8 24. Perjanjian Aqabah dipersetujui antara Rasulullah s.a.w. dengan beberapa orang penduduk dari Yathrib. (i) Senaraikan dua isi perjanjian Aqabah Pertama. (2 markah) (ii) Jelaskan dua langkah yang telah diambil oleh Rasulullah s.a.w. untuk mengukuhkan kedudukan umat Islam di Madinah. (4 markah) (iii)Terangkan dua pengajaran yang diperolehi daripada peristiwa hijrah. (4 markah) 25.(i) Nyatakan dua sumbangan Saidatina Khadijah Binti Khuwailid r.a. dalam perkembangan Islam. (2 markah) (ii) Terangkan secara ringkas riwayat hidup Sumaiyah r.a. (4 markah) (iii)Jelaskan secara ringkas riwayat hidup Saidina Bilal bin Rabah r.a. (4 markah) 26. (i) Nyatakan maksud adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan. (2 markah) (ii) Senaraikan dua adab pergaulan yang sewajarnya diamalkan antara lelaki dan perempuan muslim yang bukan mahram. (2 markah) (iii) Remaja lelaki dan perempuan masa kini sering terjebak dengan pergaulan bebas. Huraikan dua kesan pergaulan bebas terhadap kehidupan masyarakat. (4 markah) 27.Rakan sekelas anda yang bukan beragama Islam jatuh sakit dan dimasukkan ke hospital. (i) Terangkan dua tanggungjawab anda sebagai rakan sekelas. (4 markah) (ii) Terangkan dua sifat yang perlu dijauhi ketika berkawan. (4 markah) (iii)Nyatakan dua hikmah menjaga adab pergaulan sesama rakan sekelas. (2 markah)
 • 9. PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR 9 28. (i) Mengapakah Islam mewajibkan umatnya beradab kepada ibu bapa? (2 markah) (ii)Terangkan akibat derhaka kepada ibu bapa. (2 markah) (iii) Nyatakan dua ganjaran terhadap anak yang taat kepada ibu bapa. (4 markah) 29. Islam menuntut umatnya supaya menjaga hubungan kekeluargaan. (i) Mengapakah kita perlu beradab dengan keluarga? (2 markah) (ii) Jelaskan dua kaedah yang patut dilaksanakan agar hubungan kekeluargaan tetap utuh. (4 markah) (iii)Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan perselisihan faham di antara ahli keluarga? (2 markah) 30.Guru adalah orang yang mendidik kita. (i) Berikan dua sebab kita wajib menghormati guru. (4 markah) (ii) Terangkan dua hikmat menghormati guru. (4 markah) (iii)Jelaskan faktor segelintir pelajar bersikap kurang sopan terhadap guru.(2 markah) 31.Umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sama ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah. (i) Senaraikan dua contoh ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. (4 markah) (ii) Nyatakan dua adab menuntut ilmu seperti yang digariskan oleh Islam. (2 markah) (iii)Jelaskan dua kepentingan menuntut ilmu. (4 markah)
 • 10. PENDIDIKAN ISLAM MODUL 1 - PMR 10 32. Setiap pelajar bertanggungjawab menjaga keselamatan harta sekolah. (i) Apakah kepentingan harta sekolah kepada pelajar? (2 markah) (ii) Nyatakan dua kebaikan menjaga harta benda sekolah. (4 markah) (iii)Jelaskan dua faktor yang berlakunya perbuatanb merosakkan harta benda sekolah. (4 markah) 33.Setiap orang Islam hendaklah beradab dengan Al-Quran. (i) Apakah hukum beradab terhadap Al-Quran? (2 markah) (ii) Jelaskan dua akibat mengabaikan adab membaca Al-Quran. (4 markah) (iii)Terangkan dua perbezaan antara adab membaca Al-Quran dengan membaca buku. (4 markah) 34. Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. (2 markah) Orang mukmin yang taat seperti tekun menunaikan solat fardu, patuh kepada ibu bapa dan guru akan dilapangkan kubur mereka seluas tujuh hasta.