Publicité

מבוא למגזר שלישי בישראל - עמותת נובה

NOVA
NOVA
23 Jun 2014
Publicité

Contenu connexe

Similaire à מבוא למגזר שלישי בישראל - עמותת נובה(20)

Publicité

מבוא למגזר שלישי בישראל - עמותת נובה

 1. ‫אוגוסט‬2011 ‫בישראל‬ ‫שלישי‬ ‫למגזר‬ ‫מבוא‬
 2. ‫נובה‬ ‫עמותת‬–‫אנחנו‬ ‫מי‬? ‫בתחום‬ ‫בישראל‬ ‫המוביל‬ ‫הארגון‬‫אסטרטגי‬ ‫ופיתוח‬ ‫עסקי‬ ‫יעוץ‬‫חברתיים‬ ‫לארגונים‬ ‫מאז‬ ‫רשומה‬ ‫עמותה‬2005,‫מ‬ ‫בלמעלה‬ ‫ניסיון‬-160‫ייעוץ‬ ‫פרויקטי‬ ‫עד‬‫היום‬‫ל‬ ‫מעל‬-700‫מתנדבים‬‫העסקי‬ ‫מהמגזר‬ ‫בכירים‬ ‫מנטורים‬ ‫כולל‬,‫ראשי‬ ‫וסטודנטים‬ ‫מובילות‬ ‫ייעוץ‬ ‫מחברות‬ ‫צוותים‬‫בפעילות‬ ‫חלק‬ ‫לקחו‬ ‫מצטיינים‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מיקוד‬ ‫ארגונית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫פיתוח‬ ‫שיווקית‬ ‫תפעול‬ ‫מערכי‬ ‫ייעול‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫עצמאיות‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫בניית‬ ‫שלנו‬ ‫ההתמחות‬ ‫תחומי‬:
 3. ‫ואני‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬... ‫בישראל‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫על‬ ‫יודע‬ ‫באמת‬ ‫אני‬ ‫מה‬? "‫עמותות‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫יש‬"... "‫מתנדבים‬ ‫אוכלוסיית‬" "‫מתרומות‬ ‫חיים‬" "‫מהעולם‬ ‫מנותקים‬ ‫העסקי‬" "‫יעיל‬ ‫לא‬ ‫עולם‬" "‫המדינה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫חיים‬"
 4. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫למעשה‬ ‫מהו‬ ‫אז‬? ‫ועדים‬ ‫וארגוני‬ ‫עובדים‬ ‫עמותה‬ ‫קרנות‬ ‫פילנטרופיות‬ ‫קואופר‬ ‫טיביים‬ ‫אגודות‬ ‫שיתופיות‬ ‫אגודות‬ ‫עותומניות‬ ‫חברה‬ ‫לתועלת‬ ‫הציבור‬ ‫החברה‬ ‫ארגוני‬ ‫האזרחית‬=‫מגזר‬III ‫אגודות‬ ‫מקצועיות‬ 5‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫לארגון‬ ‫מחייבים‬ ‫קריטריונים‬ ‫פורמאלי‬ ‫ארגון‬–‫משפטית‬ ‫ישות‬ ‫בעל‬,‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫ופועל‬ ‫ממוסד‬. ‫פרטי‬ ‫ארגון‬–‫הציבורי‬ ‫מהמגזר‬ ‫מוסדית‬ ‫נבדל‬. ‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫ארגון‬–‫מניותיו‬ ‫לבעלי‬ ‫רווחים‬ ‫מלחלק‬ ‫מנוע‬ ‫עצמאי‬ ‫ארגון‬–‫לארגון‬ ‫מחוץ‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלט‬ ‫שאינו‬ ‫עצמי‬ ‫ניהול‬ ‫מנגנון‬ ‫בעל‬. ‫התנדבותי‬ ‫ארגון‬–‫ותרומה‬ ‫התנדבות‬ ‫של‬ ‫אלמנטים‬ ‫וכוללת‬ ‫נכפית‬ ‫אינה‬ ‫בו‬ ‫ההשתתפות‬. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬-‫ללא‬ ‫הארגונים‬ ‫מגזר‬-‫כוונות‬-‫רווח‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫כולל‬,‫ב‬ ‫הנבדלים‬: ‫גודל‬ ‫מועסקים‬ ‫מספר‬ ‫תחום‬ ‫שלישי‬ ‫למה‬?
 5. ‫רבים‬ ‫בתחומים‬ ‫עמותות‬ ‫בפעילות‬ ‫חפיפה‬ ‫בסיכון‬ ‫נוער‬ ‫של‬ ‫בתחום‬ ‫עוסקות‬ ‫עמותות‬ ‫כמה‬? !‫למחשבה‬ ‫חומר‬:‫אימפקט‬ ‫ליצר‬ ‫רוצה‬ ‫אשר‬ ‫נובה‬ ‫כמו‬ ‫ארגון‬ ‫עבור‬ ‫המשמעויות‬ ‫מהן‬ ‫חברתי‬? ‫עמותות‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬...
 6. ‫זאת‬ ‫ועם‬,‫חברתיות‬ ‫עמותות‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫לחשוב‬ ‫שנהוג‬ ‫כפי‬... 30,000‫רשומות‬ ‫עמותות‬ 16,000‫פעילות‬ ‫עמותות‬ 7,000‫מחזור‬ ‫עם‬ ‫עמותות‬ ‫מ‬ ‫הגדול‬-300,000₪ ‫ו‬/‫בשכר‬ ‫עובדים‬ ‫או‬ 9,000‫מחזור‬ ‫עם‬ ‫עמותות‬ ‫מ‬ ‫הקטן‬-300,000₪ ‫ו‬/‫בשכר‬ ‫עובדים‬ ‫ללא‬ ‫או‬ 1,000‫חברתיות‬ ‫עמותות‬2,000‫חברתיות‬ ‫עמותות‬ 45%‫קטנות‬ (5‫עובדים‬) 25%‫בינוניות‬ (15‫עובדים‬) 25%‫גדולות‬ (‫מעל‬15) •‫מ‬‫קורות‬:‫באוני‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬'‫גוריון‬ ‫בן‬,‫הכללי‬ ‫והחשב‬ ‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫עמותות‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬...
 7. ‫מתקיימות‬ ‫בעצם‬ ‫עמותות‬ ‫ממה‬ ‫אז‬? ‫מתרומות‬ ‫חיים‬... 51% 63% 52% 51% 53% 33% 27% 34% 31% 30% 16% 10% 13% 18% 16% 1991 1995 2002 2004 2007-10 ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫הכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫הציבורית‬ ‫הקופה‬ ‫עצמי‬ ‫מימון‬ ‫פילנתרופיה‬ *‫ב‬ ‫לנתונים‬2001-10‫קטגוריה‬ ‫התווספה‬"‫אחר‬( "1%) •‫מ‬‫קורות‬:‫באוני‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬'‫גוריון‬ ‫בן‬,‫הכללי‬ ‫והחשב‬ ‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫קיימות‬ ‫לתפישות‬ ‫בניגוד‬ ‫מכספי‬ ‫רק‬ ‫חיות‬ ‫אינן‬ ‫עמותות‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫תרומה‬. ‫נשענות‬ ‫מהעמותות‬ ‫גבוה‬ ‫אחוז‬ ‫ממשלה‬ ‫כספי‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫בתוך‬ ‫עצמאיים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫עמותות‬(‫לקהל‬ ‫שירותים‬ ‫מכירת‬ ‫הרחב‬,‫חברתי‬ ‫עסק‬)...
 8. ‫עמותות‬ ‫מממנת‬ ‫הציבורית‬ ‫הקופה‬ ‫למה‬? ‫שירותים‬ ‫מחליף‬ ‫למעשה‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ממשלתיים‬ ‫ובמקביל‬,‫המשק‬ ‫מן‬ ‫ניכר‬ ‫אחוז‬ ‫מעסיק‬ 69% 17% 5% 9% ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫עיסוק‬ ‫תחומי‬ ‫שירותים‬ ‫מימון‬ ‫סינגור‬ ‫אחרים‬ •‫מ‬‫קורות‬:‫באוני‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬'‫גוריון‬ ‫בן‬,‫הכללי‬ ‫והחשב‬ ‫העמותות‬ ‫רשם‬ 44% 37% 29%29%27% ‫בריאות‬‫חינוך‬‫תרבות‬‫רווחה‬‫דת‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫תעסוקה‬ ‫מתוך‬‫סה‬"‫העבודה‬ ‫כוח‬ ‫כ‬ (‫נבחרים‬ ‫בתחומים‬) ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫חיים‬ ‫המדינה‬...
 9. ‫בישראל‬ ‫פילנתרופיה‬-‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫יש‬? 10 78% 1.243, 10% 1.5, 12% ‫הפילנתרופיה‬ ‫התפלגות‬‫הישראלית‬(‫במיליארדי‬₪) ‫חו‬"‫ל‬ ‫תרומות‬‫פרטיות‬ ‫פילנתרופיה‬‫תאגידית‬ !‫למחשבה‬ ‫חומר‬:‫להתעורר‬ ‫בישראל‬ ‫לפילנתרופיה‬ ‫לגרום‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬? ‫תאגידית‬ ‫פילנתרופיה‬ ‫של‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור‬ ‫נמוך‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫תאגידים‬ ‫לעולם‬ ‫בהשוואה‬ ‫ביותר‬. ‫מושג‬ ‫את‬ ‫מעמיד‬ ‫זה‬ ‫איפה‬ ‫התאגידית‬ ‫האחריות‬? ‫מתוך‬: •"‫רווחה‬ ‫ושירותי‬ ‫רווח‬ ‫כוונת‬ ‫ללא‬ ‫ארגונים‬ ‫על‬ ‫בפילנתרופיה‬ ‫הירידה‬ ‫השלכות‬‫בישראל‬",‫רודיך‬ ‫ואבישג‬ ‫שמיד‬ ‫הלל‬ ‫פרופסור‬,2009,‫האוניברסיטה‬‫העברית‬ •‫פילנתרופיה‬‫וישראל‬-‫נייר‬‫למדיניות‬ ‫עמדה‬"‫ד‬,"‫לימור‬ ‫ניסן‬ ‫ר‬,2009,‫וחברה‬ ‫לטכנולוגיה‬ ‫המכון‬,‫אוניברסיטת‬ ‫לניהול‬ ‫הפקולטה‬‫ת‬"‫א‬ ‫חו‬"‫ל‬ ‫היא‬ ‫כיום‬ ‫ההתבססות‬ ‫עיקר‬ ‫מחו‬ ‫פילנתרופיה‬ ‫על‬"‫ל‬.‫אך‬ ‫תקין‬ ‫מצב‬ ‫זהו‬ ‫האם‬? ‫מתרומות‬ ‫חיים‬...
 10. ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬ ‫תאגידיות‬ ‫אחריות‬ ‫הארגונית‬ ‫התדמית‬ ‫שיפור‬ ‫שיווק‬ ‫לצרכי‬ ‫העמותה‬ ‫לצרכי‬ ‫אינו‬ ‫הסיוע‬ ‫האמיתיים‬ ‫רצון‬"‫חובה‬ ‫ידי‬ ‫לצאת‬" ‫קשים‬ ‫בימים‬,‫האחריות‬ ‫תיפגע‬ ‫החברתית‬ ‫עצמם‬ ‫המכבדים‬ ‫עסקים‬ ‫חברתית‬ ‫מעורבות‬ ‫מחפשים‬ (‫כסף‬,‫עמותות‬ ‫אימוץ‬, ‫התנדבות‬‫וכו‬') ‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫חברתי‬ ‫סיוע‬ ‫כל‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬:‫מעלה‬ ‫מדד‬ ‫גלובלית‬ ‫מגמה‬:UNGC ‫חברתית‬ ‫אחריות‬ ‫או‬ ‫לא‬‫אחראי‬? ‫מתרומות‬ ‫חיים‬... !‫למחשבה‬ ‫חומר‬:‫עסקים‬ ‫של‬ ‫החברתית‬ ‫האחריות‬ ‫מתחום‬ ‫מרוויח‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫האם‬?
 11. "‫בכסף‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫סיוע‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫טוב‬"... "‫אוכלוסיית‬ ‫מתנדבים‬" ‫ע‬ ‫שנערך‬ ‫העולמי‬ ‫הנתינה‬ ‫אינדקס‬"‫י‬‫גאלופ‬: ‫כלל‬153‫מדינות‬(95%‫בעולם‬ ‫מהאנשים‬) ‫ב‬ ‫נתינה‬ ‫בחן‬-3‫תצורות‬: o%‫שתרמו‬ ‫האנשים‬ o%‫שהתנדבו‬ ‫האנשים‬ o%‫לזולת‬ ‫שסייעו‬ ‫האנשים‬ ‫ישראל‬ ‫ואיפה‬? ‫העולמי‬ ‫הנתינה‬ ‫אינדקס‬(‫ספט‬' 2010)20‫הראשונים‬ ‫המקומות‬ !‫למחשבה‬ ‫חומר‬:‫בעמותה‬ ‫שמתנדבים‬ ‫מכירים‬ ‫אתם‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬?
 12. ‫זאת‬ ‫לצד‬,‫במקום‬ ‫דורך‬ ‫לא‬ ‫עצמו‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫יעיל‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫התמקצעות‬:‫תשתית‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫כניסה‬
 13. ‫זאת‬ ‫לצד‬,‫לא‬ ‫עצמו‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬‫דורך‬‫במקום‬ ‫ובאופן‬ ‫במקביל‬‫הדרגתי‬, ‫מצד‬ ‫הדרישה‬ ‫משתנה‬‫התורמים‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬‫חשיבות‬ ‫אודות‬ ‫ההבנה‬ ‫מחלחלת‬ ‫מדידת‬‫החברתי‬ ‫האימפקט‬ ‫תשומות‬ ‫תפוקות‬ ‫תשואות‬ "‫הכסף‬ ‫את‬ ‫אעביר‬ ‫אני‬,‫הוא‬ ‫אבל‬ ‫הנזקקים‬ ‫עם‬ ‫לפעילות‬ ‫נועד‬ ‫הבא‬ ‫בשבוע‬" "‫צ‬ ‫קח‬'‫רוצה‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫ותעשה‬ ‫ק‬" "‫רוצה‬ ‫ואני‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫אעביר‬ ‫אני‬ ‫שנה‬ ‫בעוד‬ ‫מכם‬ ‫לשמוע‬ ‫מהיום‬,‫להשיג‬ ‫עזר‬ ‫הוא‬ ‫כיצד‬ ‫המטרה‬ ‫את‬" !‫למחשבה‬ ‫חומר‬:‫באור‬ ‫האימפקט‬ ‫מדידת‬ ‫את‬ ‫רואות‬ ‫העמותות‬ ‫האם‬ ‫חיובי‬? ‫יעיל‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ "‫מידות‬"‫ולדרג‬ ‫עצמה‬ ‫לבחון‬ ‫לעמותה‬ ‫מאפשרת‬ ‫מדדים‬ ‫מול‬ ‫שלה‬ ‫האפקטיביות‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫מוסכמים‬. ‫מדידה‬ ‫פרוייקטי‬ ‫מבצעת‬ ‫נובה‬ ‫גם‬... ‫הבא‬ ‫הדבר‬:‫תחום‬ ‫של‬ ‫מדידה‬! ‫התמקצעות‬:‫ומדידה‬ ‫בקרה‬–"‫שהצלחנו‬ ‫נדע‬ ‫איך‬?" 1 2 3
 14. ‫זאת‬ ‫לצד‬,‫לא‬ ‫עצמו‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬‫דורך‬ ‫במקום‬ ‫מנותקים‬ ‫העסקי‬ ‫מהעולם‬ ‫קרנות‬ ‫עבור‬ ‫מחקרים‬ ‫עריכת‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫בתחום‬ ‫וממשלה‬ !‫למחשבה‬ ‫חומר‬:‫עבור‬ ‫איום‬ ‫או‬ ‫הזדמנות‬ ‫הן‬ ‫הכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫פיתוח‬ ‫האם‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬? ‫הכנסותיה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מעוניינת‬ ‫נובה‬ ‫השוטפת‬ ‫מפעילותה‬ ‫כחלק‬, ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫לנו‬ ‫מייעצים‬ ‫הייתם‬ ‫כיצד‬? ‫חברתית‬ ‫אחריות‬ ‫למנהלי‬ ‫ייעוץ‬ ‫בתאגידים‬ ‫אחר‬? 123 ‫התמקצעות‬:‫התייעלות‬ ‫למנהלי‬ ‫שונות‬ ‫תוכניות‬ ‫פיתוח‬ ‫עמותות‬
 15. ‫למדנו‬ ‫מה‬? ‫אינו‬ ‫העמותות‬ ‫מספר‬ ‫מייצג‬ ‫אומדן‬! ‫בישראל‬ ‫ההתנדבות‬ ‫בעולם‬ ‫מהנמוכות‬ ‫נחשבת‬ ‫המערבי‬ ‫מחו‬ ‫לתרומות‬"‫תפקיד‬ ‫ל‬ ‫נכבד‬,‫של‬ ‫מגמה‬ ‫קיימת‬ ‫אך‬ ‫הכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫פיתוח‬ ‫התייעלות‬ ‫של‬ ‫מגמה‬ "‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫יש‬ ‫עמותות‬"... "‫אוכלוסיית‬ ‫מתנדבים‬" "‫חיים‬ ‫מתרומות‬" "‫לא‬ ‫עולם‬ ‫יעיל‬"
 16. ‫המצגות‬ ‫לכל‬ ‫קישורים‬ 16 ‫ניהולית‬ ‫אפקטיביות‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫יעוד‬ ‫קהילות‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫שיווק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫יישום‬ ‫לתוכנית‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫של‬ ‫מדידה‬‫תוכנית‬‫טיפולית‬ ‫מודל‬‫תיעדוף‬‫פעילויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫מתנדבים‬ ‫ניהול‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫בארגון‬ ‫חדשה‬ ‫פעילות‬ ‫פיתוח‬ ‫נתונים‬ ‫מבוסס‬ ‫ניהול‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫יחידת‬ ‫הקמת‬(‫מו‬"‫פ‬)‫בעמותה‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מיזוגים‬ ‫בוחן‬ ‫מקרי‬ ‫אוגדן‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מיזוגים‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫הקמת‬ ‫בעמותה‬ ‫שינוי‬ ‫בתהליכי‬ ‫המנהל‬ ‫ועד‬ ‫תפקיד‬ ‫בונים‬ ‫איך‬‫תוכנית‬‫שעובדת‬ ‫עבודה‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ניהול‬ ‫ומתנדבים‬ ‫לעובדים‬ ‫משוב‬ ‫הדרכת‬ ‫השלישי‬ ‫למגזר‬ ‫מבוא‬ ‫בוגרים‬ ‫בקהילת‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ Capacity Building NPOS
 17. ‫קשר‬ ‫יצירת‬ http://www.novaproject.org/ info@novaproject.org ‫קרליבך‬29,‫קומה‬2.‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בלבד‬ ‫נובה‬ ‫לבוגרי‬ ‫פתוח‬

Notes de l'éditeur

 1. לפני השקף – אפשר לשאול את הפורום – מה עולה להם לראש כשהם חושבים על המגזר השלישי. רוב האנשים מחזיקים בתפישות הבאות לגבי המגזר השלישי - במהלך המפגש אנחנו נבחן את התפישות הללו אל מול המציאות ונבחן היכן כל אחד מאיתנו עומד ביחס לנושאים הללו
 2. למה שלישי? ארגונים אלו אינם חלק מהממשלה/השלטון המקומי - המגזר הציבורי ארגונים אלו אינם מחלקים רווחים – המגזר העסקי
 3. עפ"י גייד סטאר – 138 עמותות רשמו עצמן כעוסקות בנושא נוער בסיכון. כמות גדולה של עמותות שעוסקות בתחום זהה / קרוב / קשור - ללא קשר ביניהן וללא תיאום. לעיתים תכלית זהה... למה נוצרת הכפילות ? בניגוד לשוק החופשי לא "היצע וביקוש" יוצרים את נקודת שיווי המשקל אלא מעורבות תורמים פעילות אלטרואיסטית: אין מנגנון המקדם שיתופי פעולה וקונסולידציה מדידת אימפקט בעייתית- ארגונים חלשים לא ממהרים ליפול טרנדים – מה מזין את מה?
 4. אז אומרים שיש 30,000 עמותות בישראל – אבל האם זה באמת כך?
 5. הירידה המשמעותית היא בתרומות העלייה היא במכירת שירותים לממשלה.
 6. ראינו שמקורות המימון כוללים את הקופה הציבורית ובעצם שהיא רק הולכת וגדלה לאורך השנים – השאלה היא בעצם – למה? - כ- 70% מן העמותות עוסקות במתן שירותים אשר הממשלה נמנעת מלספק / מספקת באופן חלקי.
 7. פילנתרופיה בישראל חלשה אל מול העולם. JFN, שיתופים, מקדמים פילנתרופיה. תחום חשוב היום בארץ. שולחן עגול ראש ממשלה. אין הרבה תורמים אנו לא נוכל לאורך זמן להתבסס על חו"ל הנושא לא ממוקסם מבחינה רגולאטורית ומאוד לא שקוף
 8. אחריות חברתית – האם אנחנו אופטימיים או ציניים. הטיעונים לכאן ולכאן. אחרי הטיעונים – הצבעה בפורום – מי ציני ומי אופטימיסט ויצירת דיון. מצד אחד: כל תחום ה- CSR שנורא חם כיום – עסקים שנכנסים לתחום החברתי ומחייבים את עובדיהם בהתנדבות למשל. הטענה כי כל סיוע הוא טוב – ואם כבר מסייעים בנושאים חברתיים – אז למה להתלונן ? מדד מעלה – דוגמא לדרישת שינוי התרבות הארגונית ולנורמות ארגוניות חדשות. מגמה רחבה – גלובלית שמובלת על ידי האו"ם. מצד שני: שיפור התדמית הארגונית לצרכי שיווק – ארגונים רוצים לזכות בכיסוי תקשורתי אוהד, לשפר מכירות באמצעות דעת קהל חיובית. אם הסיוע היה כנה – הייתה חשיבה יחד עם העמותות על צרכיהם האמיתיים, טיפול בבעיות תשתית, בנייה לטווח ארוך, בפועל הסיוע מסתכם ביום צביעת בתים לקשישים והזנחת בעיות תשתית. "לצאת ידי חובה" – ארגונים רבים מבינים שזה כבר הפך להכרח שהיראות "חברתיים". מדובר בטרנד, בעתיד כאשר יהיו טרנדים חדשים, הנושא ייזנח (דוגמת איכות הסביבה – בשנים האחרונות, פתאום כל החברות רוצות להיות "ירוקות")
 9. - שקף מחולק ל-3 GDP, WELL BEING, GENERAL INDEX ממה מורכב הסקר (האינדקס) אז הפילנתרופיה בישראל די חלשה אך בטח תאמרו שלא כל סוג של סיוע למגזר נמדד בכסף? אבל אם נסתכל על מה שקורה למשל בתחום ההתנדבות, נראה שזה לא בדיוק המצב. על פי נתוני הלמ"ס - רק 12% מהעובדים באלכ"רים בישראל הינם מתנדבים (!) % השקעה של זמן = זמן התנדבות בארגון. % סיוע לזולת = עזרו למישהו שהם לא הכירו שהיה זקוק לסיוע. ישראל נמצאת במקום ה- 36 (מצד אחד נתון מרשים יחסית מתוך 153) מצד שני לפנינו כל העולם המערבי ומדינות כמו גינאה, טורקמיניסטן, סרי לנקה וכו'. * הממצא מעוגן גם במאמר מ"שיתופים" אודות הפילנתרופיה וההתנדבות בישראל (שהוזכר קודם). אנקדוטה מעניינת: הסקר מצא כי מדינות כי הרווחה בהן גבוהה יותר ("מאושרות יותר") תורמות יותר. אבל לפני שמתחילים לתרץ במצב הבטחוני – ישראל זכתה ב- 7.3 (מופיע בטבלה מצד ימין) שזה גבוה מרוב המדינות בטופ 20.....
 10. מצד שמאל למעלה – כתבה מ- 2005 המציינת את פעילות נובה (25 צוותים!) – סנונית לתהליך. מצד ימין למטה – גופים שנותנים שירותים לעמותות בתחומים שונים: NPTECH - תשתיות טכנולוגיות אג'נדה - אסטרטגיה שיווקית מידות - מדידת ארגונים מתאם - כוח אדם
 11. נובה כדוגמא לשינוי שעובר במגזר ולהבנה של חשיבות פעילות סדורה. הצבת מראה מול המגזר – גם אם המגזר לא רוצה לראות, כיום יש ארגונים שמראים לו את המידע – וקשה להתעלם מכך.
 12. הדרישות שמציבים התורמים ותהליך ההתמקצעות המתחיל לחלחל יצר את הצורך בפיתוח מקורות הכנסה עצמאיים המורידים את התלות מתרומות של גורמי חוץ. אך עם זאת, נותרה השאלה – כיצד כדאי לעשות זאת? בואו ניקח את נובה כדוגמא. לו היינו מחליטים לייצר מקור הכנסה לנובה – באיזה צעד הייתם בוחרים ומדוע? 1 עריכת מחקרים עבור קרנות וממשלה בתחום המגזר השלישי 2. פיתוח תוכניות למנהלי עמותות 3. ייעוץ למנהלי אחריות חברתית בתאגידים 4. אחר?
 13. מה למדנו ? בחנו את התפישות הקיימות שלנו אודות המגזר השלישי וראינו, כי התפישות שלנו אודות המגזר השלישי אינן תמיד מדויקות, ולעיתים אף רחוקות מן המציאות. סוגיות רבות במגזר השלישי הן מורכבות, ללא פתרון מוגדר, שבסוף – אתם כאנשי נובה תצטרכו להחליט מהי עמדתכם.
Publicité