תפקיד הועד המנהל בתהליכי שינוי בעמותה

NOVA
NOVANOVA
‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫תפקיד‬
‫בעמותה‬ ‫שינוי‬ ‫בתהליכי‬
‫נובמבר‬2014|‫ידע‬ ‫תיק‬
‫נובה‬ ‫עמותת‬–‫אנחנו‬ ‫מי‬?
‫בתחום‬ ‫בישראל‬ ‫המוביל‬ ‫הארגון‬‫ויישום‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ייעוץ‬‫חברתיים‬ ‫לארגונים‬
‫מאז‬ ‫רשומה‬ ‫עמותה‬2005,‫מ‬ ‫בלמעלה‬ ‫ניסיון‬-180‫ייעוץ‬ ‫פרויקטי‬
‫ל‬ ‫מעל‬-1,000‫העסקי‬ ‫מהמגזר‬ ‫בכירים‬ ‫מנטורים‬ ‫הכוללים‬ ‫מתנדבים‬,‫צוותים‬ ‫ראשי‬
‫בפעילות‬ ‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫מצטיינים‬ ‫וסטודנטים‬ ‫מובילות‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברות‬ ‫בוגרי‬
:‫שלנו‬ ‫ההתמחות‬ ‫תחומי‬
‫בעבורכם‬ ‫הוכן‬ ‫זה‬ ‫תיק‬,‫מנכ‬"‫החשיבות‬ ‫הבנת‬ ‫מתוך‬ ‫בעמותות‬ ‫שינויים‬ ‫המובילים‬ ‫לים‬
‫אלו‬ ‫בתהליכים‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫שבשיתוף‬.
‫איתכם‬ ‫אותו‬ ‫לשתף‬ ‫ורצינו‬ ‫מנהלים‬ ‫וועדים‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ ‫רב‬ ‫ניסיון‬ ‫צברנו‬ ‫השנים‬ ‫עם‬.
‫לעזר‬ ‫לכם‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫מידע‬ ‫כי‬ ‫מקווים‬ ‫אנו‬.
‫שאלות‬ ‫לקבל‬ ‫נשמח‬,‫הידע‬ ‫תיק‬ ‫על‬ ‫הארות‬ ‫או‬ ‫הערות‬:
info@novaproject.org
‫המצגת‬ ‫תכני‬
‫בעמותה‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫תפקידי‬
‫הביקורת‬ ‫ועדת‬ ‫וסמכויות‬ ‫מבנה‬
‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫יחסי‬-‫בשכר‬ ‫הנהלה‬
‫בעמותה‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫השפעת‬
5
‫הגדרת‬
‫חזון‬‫ארוך‬
‫טווח‬
‫בקרה‬
‫ייצוג‬‫העמותה‬
‫גיוס‬‫משאבים‬
‫פיתוח‬‫וגיוס‬‫משאבים‬‫להבטחת‬‫קיימות‬‫העמותה‬
‫ליווי‬‫תהליך‬‫הבניה‬‫של‬‫אסטרטגיית‬‫גיוס‬‫המשאבים‬
‫ופיקוח‬‫על‬‫יישומה‬
‫לקיחת‬‫חלק‬‫פעיל‬‫בגיוס‬‫משאבים‬
‫קביעת‬‫חזון‬‫ואסטרטגיה‬‫ומימושם‬‫לכדי‬
‫מציאות‬
‫ייזום‬‫תהליך‬‫חשיבה‬‫במסגרתו‬‫ייקבעו‬‫חזון‬
‫ואסטרטגיה‬
‫הגדרת‬‫יעדי‬‫ההשפעה‬‫ארוכי‬‫הטווח‬
‫והמדדים‬‫באמצעותם‬‫יבדקו‬
‫אישור‬‫תכנית‬‫אופרטיבית‬‫למימוש‬‫החזון‬
‫והאסטרטגיה‬
‫אישור‬‫תכניות‬‫עבודה‬‫ומדדים‬‫שנתיים‬
‫המובילים‬‫למימוש‬
‫אישור‬‫התקציב‬‫השנתי‬‫אשר‬‫הוכן‬‫על‬‫ידי‬‫ההנהלה‬
‫בקרה‬‫על‬‫שימוש‬‫בתקציב‬‫אל‬‫מול‬‫תכנית‬‫העבודה‬-
‫מחויבת‬‫על‬‫פי‬‫חוק‬‫אחת‬‫לשנה‬‫עם‬‫אישור‬‫הדוח‬
‫הכספי‬
‫עמידה‬‫בדרישות‬‫החוק‬‫בנוגע‬‫לחובות‬‫המעביד‬
‫ולתשלום‬‫מיסים‬
‫ייצוג‬‫העמותה‬‫בתקשורת‬,‫בכנסת‬,‫בקרב‬
‫תורמים‬‫ובקרב‬‫בעלי‬‫עניין‬
‫הרחבת‬‫קהילת‬‫הארגון‬-‫לקוחותיו‬,‫מתנדביו‬
‫ושותפיו‬,‫וקידום‬‫מחויבות‬‫הקהילה‬‫למטרות‬
‫העמותה‬
‫לועד‬‫המנהל‬4‫תפקידים‬
‫של‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הגדרה‬"‫מנהל‬ ‫ועד‬"‫בעמותה‬
‫העמותות‬ ‫חוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוגדרים‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫תפקידי‬
‫משפטית‬ ‫מבחינה‬,‫מלכ‬"‫משפטית‬ ‫פעולה‬ ‫לכל‬ ‫הכשירה‬ ‫משפטית‬ ‫ישות‬ ‫הוא‬ ‫ר‬.
‫התאגיד‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫החוק‬ ‫בפני‬ ‫האחראים‬ ‫הם‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫חברי‬,‫על‬ ‫ואחראים‬
‫השופטת‬ ‫והרשות‬ ‫המחוקק‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫התאגיד‬.
‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫לקיים‬ ‫צריכה‬ ‫עמותה‬ ‫כל‬3‫מוסדות‬:
‫כללית‬ ‫אסיפה‬
‫מנהל‬ ‫ועד‬
‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫שמגיש‬ ‫הכספי‬ ‫הדוח‬ ‫את‬ ‫מאשרת‬
‫הביקורת‬ ‫וועדת‬ ‫ואת‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫בוחרת‬
‫מנכ‬ ‫מינויי‬ ‫על‬ ‫אחראי‬"‫ל‬
‫תורמים‬ ‫בפני‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הכספית‬ ‫ההתנהלות‬ ‫את‬ ‫מבקר‬,
‫בשכר‬ ‫עובדים‬,‫העמותה‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫וקהל‬ ‫מתנדבים‬
‫ביקורת‬ ‫ועדת‬/‫גוף‬
‫מבקר‬
‫את‬ ‫וכן‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫והמשקיים‬ ‫הכספיים‬ ‫ענייניה‬ ‫את‬ ‫בודקת‬
‫שלה‬ ‫החשבונות‬ ‫פנקסי‬.‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫את‬ ‫להגיש‬ ‫הוועדה‬ ‫מחויבת‬
‫הדו‬ ‫על‬ ‫המלצתה‬"‫הכללית‬ ‫לאספה‬ ‫הכספי‬ ‫ח‬.
‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫עם‬ ‫בעמותה‬ ‫ארגוני‬ ‫למבנה‬ ‫דוגמא‬
‫מאד‬ ‫ומעורב‬ ‫רחב‬*
‫דרך‬‫מתנדב‬ ‫דרג‬‫מקצועי‬
‫בשכר‬
‫מקרא‬
‫אסיפה‬
‫כללית‬
‫מבקר‬‫פנים‬
‫יו‬"‫ר‬‫הוועד‬
‫המנהל‬
‫מנכ‬"‫ל‬
‫וועדות‬
‫ביקורת‬
‫יו‬"‫ר‬‫ועדת‬
‫הון‬‫אנושי‬
‫מנהל‬‫מחלקת‬
‫הון‬‫אנושי‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫יו‬"‫ר‬‫ועדת‬‫קשרי‬
‫קהילה‬
‫מנהל‬
‫מחלקת‬
‫קשרי‬‫קהילה‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫יו‬"‫ר‬‫ועדת‬
‫בטחון‬
‫מנהל‬‫מחלקת‬
‫בטחון‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫יו‬"‫ר‬‫ועדת‬
‫כספים‬
‫מנהל‬‫מחלקת‬
‫כספים‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫יו‬"‫ר‬‫וועדת‬
‫אומנות‬
‫מנהל‬
‫מחלקת‬
‫אומנות‬
‫יו‬"‫ר‬‫ועדת‬
‫תפעול‬
‫מנהל‬
‫מחלקת‬
‫תפעול‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫חבר‬
‫ועדה‬
‫מנהל‬
‫אסטרטגיה‬
*‫הדוגמא‬‫רלוונטית‬‫רק‬‫למקרים‬‫בו‬‫ועד‬‫המנהל‬‫הינו‬‫רחב‬‫ומעורב‬‫מאד‬.
‫מדובר‬‫בתתי‬‫ועדות‬‫בוועד‬‫המייעצות‬‫ומבקרות‬‫את‬‫דרג‬‫השכיר‬‫המקביל‬‫להן‬‫בהנהלה‬‫ובמטה‬.
‫המצגת‬ ‫תכני‬
‫בעמותה‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫תפקידי‬
‫הביקורת‬ ‫ועדת‬ ‫וסמכויות‬ ‫מבנה‬
‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫יחסי‬-‫בשכר‬ ‫הנהלה‬
‫בעמותה‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫השפעת‬
‫מבנה‬‫וסמכויות‬‫ועדת‬‫הביקורת‬‫ומבקר‬‫פנים‬*
‫הגוף‬
‫המבקר‬
‫סמכויות‬
‫מקור‬
‫הסמכות‬
‫ועדת‬‫ביקורת‬‫מבקר‬‫פנים‬
•‫חובה‬‫בכל‬‫עמותה‬
•‫במינוי‬‫האסיפה‬‫הכללית‬
•‫חובה‬‫בעמותה‬‫שמחזורה‬‫עולה‬‫על‬‫עשרה‬‫מיליון‬‫שקלים‬
•‫עצמאי‬‫מגופי‬‫ביקורת‬‫אחרים‬
•‫לאסיפה‬‫הכללית‬‫יש‬‫ווטו‬‫במינויו‬
•‫חבר‬‫עמותה‬
•‫שאינו‬‫נותן‬‫שירותים‬
‫לעמותה‬
•‫בגיר‬,‫אינו‬‫פסול‬-‫דין‬,
‫פושט‬‫רגל‬,‫או‬‫מורשע‬
‫בעבירה‬‫משמעותית‬
•‫תקינות‬‫פעילות‬‫העמותה‬
•‫השגת‬‫יעדי‬‫יעילות‬‫העמותה‬
•‫ביצוע‬‫החלטות‬‫האסיפה‬‫והועד‬
•‫איתור‬‫ליקויים‬‫בניהול‬‫העמותה‬
•‫ביקורת‬‫שימוש‬‫בכספי‬‫העמותה‬
•‫ישראלי‬,‫שאינו‬‫מורשע‬‫עם‬‫בעבירה‬
‫נושאת‬‫קלון‬
•‫רו‬"‫ח‬‫או‬‫עו‬"‫ד‬‫בעל‬‫ניסיון‬‫של‬‫שנתיים‬‫או‬
‫שעבר‬‫השתלמות‬‫בתחום‬
•‫אינו‬‫נושא‬‫משרה‬‫אחרת‬‫או‬‫בעל‬‫עניין‬
‫בעמותה‬,‫ואינו‬‫קרוב‬‫של‬‫כזה‬
•"‫לבדוק‬‫תהליכים‬‫בעמותה‬,‫את‬‫פעולותיה‬‫להגשמת‬‫מטרותיה‬,‫ואת‬
‫תקינות‬‫פעולות‬‫העמותה‬‫מבחינת‬‫שמירה‬‫על‬‫החוק‬‫ועל‬‫כללי‬
‫התנהלות‬‫תקינה‬"
•‫רשאי‬‫לדרוש‬‫כל‬‫מסמך‬‫רלוונטי‬‫בידי‬‫העמותה‬‫ועובדיה‬‫למען‬‫מילוי‬
‫תפקידו‬
•‫בעל‬‫גישה‬‫למאגרים‬‫ובסיסי‬‫הנתונים‬‫ולנכסיה‬‫של‬‫העמותה‬
•‫רשאי‬‫לקרוא‬‫לכינוס‬‫וועדת‬‫הביקורת‬,‫ולהיות‬‫נוכח‬‫בכל‬‫דיוניה‬
•‫אופן‬‫הטיפול‬‫בתלונות‬‫העובדים‬
•‫מינוי‬‫מבקר‬‫הפנים‬(‫עם‬‫הוועד‬)
•‫אחריות‬‫על‬‫הביקורת‬‫הפנימית‬
•‫בחינת‬‫היקף‬‫עבודת‬‫רואה‬‫החשבון‬
‫ושכרו‬
‫רו‬"‫ח‬‫שונה‬‫מזה‬‫המבקר‬‫את‬
‫הדו‬"‫חות‬‫הכספיים‬‫או‬‫מנהל‬‫את‬
‫חשבונות‬‫העמותה‬
‫רואה‬‫חשבון‬
‫גוף‬‫אחר‬
‫באישור‬‫רשם‬‫העמותות‬‫והאסיפה‬
‫הכללית‬
*‫מבקר‬‫על‬ ‫העולה‬ ‫פעילות‬ ‫מחזור‬ ‫בעלת‬ ‫בעמותה‬ ‫רק‬ ‫נדרש‬ ‫פנים‬10‫מ‬'₪
‫המצגת‬ ‫תכני‬
‫בעמותה‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫תפקידי‬
‫הביקורת‬ ‫ועדת‬ ‫וסמכויות‬ ‫מבנה‬
‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫יחסי‬-‫בשכר‬ ‫הנהלה‬
‫בעמותה‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫השפעת‬
‫תפקיד‬‫הוועד‬‫המנהל‬‫מול‬‫הנהלה‬‫בשכר‬
‫ועד‬
‫מנהל‬
‫מנכ‬"‫ל‬
‫מטה‬
‫הוועד‬‫המנהל‬‫מתווה‬‫את‬‫חזון‬‫הארגון‬‫ומכונן‬‫את‬‫המדיניות‬
‫הארגונית‬
‫נפגש‬‫אחת‬‫ל‬-3‫חודשים‬,‫אחת‬‫לחודש‬‫במקרי‬‫קיצון‬
‫המנכ‬"‫ל‬‫הוא‬‫המוציא‬‫לפועל‬‫של‬‫החזון‬‫שהתווה‬‫הוועד‬
‫המנהל‬
‫צוות‬‫ניהול‬‫מקצועי‬‫אחראי‬‫על‬‫ביצוע‬‫תכנית‬‫העבודה‬
‫הארגונית‬
12
‫במנכ‬ ‫תומך‬ ‫ומעורב‬ ‫חזק‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬"‫בפניו‬ ‫העומדים‬ ‫ובאתגרים‬ ‫ל‬
‫הארגון‬ ‫מומחיות‬ ‫הגדלת‬
•‫השכיר‬ ‫האדם‬ ‫לכוח‬ ‫משלימה‬ ‫מקצועית‬ ‫רשת‬
‫בעמותה‬
•‫השונים‬ ‫מהמגזרים‬ ‫מומחים‬ ‫הבאת‬ ‫יכולת‬
‫העמותה‬ ‫לקידום‬(‫לדוגמא‬,‫ועד‬ ‫חבר‬
‫פרסום‬ ‫מחברת‬)
‫וגיבוי‬ ‫משותפת‬ ‫אחריות‬
•‫המנכ‬ ‫עם‬ ‫שותפות‬ ‫תחושת‬"‫לבד‬ ‫שאינו‬ ‫ל‬
‫החזון‬ ‫במימוש‬
•‫המנכ‬ ‫של‬ ‫מזו‬ ‫שונה‬ ‫הסתכלות‬ ‫זווית‬ ‫יצירת‬"‫ל‬
‫מנת‬ ‫על‬"‫לקופסא‬ ‫מחוץ‬ ‫לחשוב‬"
‫העמותה‬ ‫קיימות‬ ‫חיזוק‬
•‫על‬ ‫או‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫משאבים‬ ‫גיוס‬ ‫פעילות‬ ‫קידום‬
‫המנכ‬ ‫למטלות‬ ‫במקביל‬ ‫דלתות‬ ‫פתיחת‬ ‫ידי‬"‫ל‬
•‫מול‬ ‫אל‬ ‫העמותה‬ ‫בשיווק‬ ‫פעילה‬ ‫השתתפות‬
‫השונים‬ ‫היעד‬ ‫קהלי‬
‫מנכ‬ ‫יחסי‬"‫ל‬–‫מנהל‬ ‫ועד‬
‫מנכ‬ ‫בין‬ ‫מתח‬"‫ל‬‫לועד‬‫מתבטא‬ ‫מנהל‬
‫בדר‬"‫כ‬‫ב‬...
‫באופן‬ ‫נרתמים‬ ‫אינם‬ ‫הוועד‬ ‫שחברי‬ ‫תחושה‬
‫הארגון‬ ‫מטרות‬ ‫לקידום‬ ‫מספק‬,‫לוקחים‬ ‫אינם‬
‫המשאבים‬ ‫בגיוס‬ ‫חלק‬,‫ובפתיחת‬ ‫בייצוגיות‬
‫דלתות‬
‫הועד‬ ‫חברי‬ ‫בקרב‬ ‫תחושה‬‫שהמנכ‬"‫מתייחס‬ ‫ל‬
‫בהם‬ ‫רואה‬ ‫ולא‬ ‫בלבד‬ ‫משאב‬ ‫כאל‬ ‫אליהם‬
‫בארגון‬ ‫להחלטות‬ ‫אמיתיים‬ ‫שותפים‬
‫שהמנכ‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬ ‫בקרב‬ ‫תחושה‬"‫אינו‬ ‫ל‬
‫להם‬ ‫מאפשר‬ ‫ולא‬ ‫בשקיפות‬ ‫למולם‬ ‫מתנהל‬
‫מבקר‬ ‫כגוף‬ ‫תפקידם‬ ‫את‬ ‫כראוי‬ ‫למלא‬
‫מנכ‬ ‫בין‬ ‫ופתוח‬ ‫גלוי‬ ‫שיח‬ ‫אין‬"‫לבין‬ ‫העמותה‬ ‫ל‬
‫יו‬"‫הועד‬ ‫ר‬
‫מוסדרת‬ ‫שאינה‬ ‫התנהלות‬
‫לידי‬ ‫באים‬ ‫ומועילים‬ ‫סדירים‬ ‫יחסים‬
‫ב‬ ‫ביטוי‬...
‫סדירות‬ ‫ועד‬ ‫ישיבות‬
‫מנכ‬ ‫מפגשי‬"‫ל‬-‫יו‬"‫סדיר‬ ‫באופן‬ ‫ועד‬ ‫ר‬.‫תכני‬ ‫על‬
‫המנכ‬ ‫מחליטים‬ ‫הועד‬ ‫ישיבות‬"‫ויו‬ ‫ל‬"‫הועד‬ ‫ר‬
‫במשותף‬
‫המנכ‬"‫לתכני‬ ‫הנוגע‬ ‫מפורט‬ ‫יום‬ ‫סדר‬ ‫מעביר‬ ‫ל‬
‫לפני‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫רקע‬ ‫חומר‬ ‫כולל‬ ‫הפגישה‬
‫הועד‬ ‫ישיבת‬.‫והחלטותיהם‬ ‫הוועד‬ ‫ישיבות‬
‫מתועדות‬.
‫הכוללת‬ ‫לוועד‬ ‫שנתית‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬:
•‫ועד‬ ‫חברי‬ ‫לכל‬ ‫ייחודי‬ ‫תפקיד‬
•‫משאבים‬ ‫פיתוח‬ ‫בתחומי‬ ‫הוועד‬ ‫יעדי‬,‫קשר‬
‫ועובדים‬ ‫מתנדבים‬ ‫עם‬,‫ועוד‬ ‫ייצוגיות‬.
•‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫ביעדי‬ ‫הוועד‬ ‫עמידת‬ ‫מדידת‬
‫השנתית‬
‫המצגת‬ ‫תכני‬
‫בעמותה‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫תפקידי‬
‫הביקורת‬ ‫ועדת‬ ‫וסמכויות‬ ‫מבנה‬
‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫יחסי‬-‫בשכר‬ ‫הנהלה‬
‫בעמותה‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫השפעת‬
‫בעמותה‬ ‫שינוי‬ ‫בתהליך‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫תפקיד‬
15
‫ביחד‬ ‫החלטות‬ ‫קבלו‬
‫יכול‬ ‫התהליך‬ ‫בתחילת‬ ‫האתגרים‬ ‫שיקוף‬
‫והסרת‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫עתידי‬ ‫מנוע‬ ‫להוות‬
‫התנגדויות‬
‫למצב‬ ‫משלימה‬ ‫פרספקטיבה‬ ‫לתת‬ ‫יכול‬ ‫הועד‬
‫יומי‬ ‫יום‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חווה‬ ‫שההנהלה‬ ‫כפי‬ ‫הארגון‬;
•‫רלוונטיים‬ ‫תוכן‬ ‫מומחי‬ ‫מכיל‬
•‫שנים‬ ‫ורבת‬ ‫עמוקה‬ ‫היכרות‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫מכיר‬
‫התהליך‬ ‫מתחילת‬ ‫הועד‬ ‫מעורבות‬ ‫יצירת‬
‫הלמידה‬ ‫שלב‬
‫מתהליך‬ ‫לחלק‬ ‫והפיכתו‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫שיתוף‬
‫להנעת‬ ‫שלו‬ ‫לרתימה‬ ‫יגרום‬ ‫בעמותה‬ ‫השינוי‬
‫התהליך‬
‫המנכ‬ ‫עם‬ ‫המסכים‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬"‫בשינויים‬ ‫ל‬
‫הארגון‬ ‫לייצוג‬ ‫שאת‬ ‫ביתר‬ ‫ירתם‬ ‫הנדרשים‬
‫עובר‬ ‫שהוא‬ ‫והשינוי‬,‫ולפתיחת‬ ‫משאבים‬ ‫לגיוס‬
‫היישום‬ ‫קידום‬ ‫לשם‬ ‫דלתות‬.
‫ההתפתחות‬ ‫בכיווני‬ ‫מאמין‬ ‫אשר‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬
‫המנכ‬ ‫ממליץ‬ ‫עליהם‬"‫התהליך‬ ‫את‬ ‫לבקר‬ ‫יידע‬ ‫ל‬
‫הנדרשים‬ ‫המאמצים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בתחילה‬ ‫להציף‬ ‫רצוי‬
‫השינוי‬ ‫בקידום‬ ‫מהוועד‬
‫השינוי‬ ‫התנעת‬ ‫שלב‬
‫בתהליך‬ ‫הוועד‬ ‫לשיתוף‬ ‫וממשקים‬ ‫נקודות‬
‫ההתנעה‬ ‫שלב‬
‫הלמידה‬ ‫שלב‬
‫החלטות‬ ‫וקבלת‬ ‫המסקנות‬ ‫עיבוד‬ ‫שלב‬
‫השינוי‬ ‫והנעת‬ ‫היישום‬ ‫שלב‬
info@novaproject.org
‫גאון‬ ‫סעדיה‬26,‫אביב‬ ‫תל‬
‫נובה‬ ‫פרויקט‬–
NOVA Project
NOVA ProjectNOVA_Project
‫הידע‬ ‫תיק‬ ‫לכתיבת‬ ‫שותפים‬
‫ע‬ ‫מתנדבת‬ ‫למנהיגות‬ ‫המרכז‬ ‫בשיתוף‬ ‫הוכן‬ ‫זה‬ ‫ידע‬ ‫תיק‬"‫של‬ ‫וינברג‬ ‫וסטיבן‬ ‫פני‬ ‫ש‬
‫ג‬'‫ישראל‬ ‫וינט‬(http://www.layleadership.org.il/)
‫מנהלים‬ ‫ועדים‬ ‫של‬ ‫אפקטיבי‬ ‫לפיתוח‬ ‫ומסייע‬ ‫מכווין‬ ‫ידע‬ ‫גוף‬ ‫מהווה‬ ‫המרכז‬
‫בעמותות‬‫וחל‬"‫צים‬.
‫מדריך‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫התכנים‬"‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫ארגוני‬ ‫להנהגת‬ ‫פעולה‬ ‫דרכי‬
‫בישראל‬."‫במדריך‬ ‫נמצא‬ ‫יותר‬ ‫ונרחב‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬:
(http://www.layleadership.org.il/files/Bespractices.pdf)
‫לוי‬ ‫לרונית‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫נוספות‬ ‫לשאלות‬-‫זילברשטיין‬,‫המרכז‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫מנהלת‬:
(RonitL@jdc.org.il)
1 sur 18

Recommandé

ילקוט ידע שיווק במגזר השלישי par
ילקוט ידע שיווק במגזר השלישיילקוט ידע שיווק במגזר השלישי
ילקוט ידע שיווק במגזר השלישיNOVA
1.6K vues63 diapositives
מצגת תפקיד המנכל בקשרי עבודה מטה שטח par
מצגת תפקיד המנכל בקשרי עבודה מטה שטחמצגת תפקיד המנכל בקשרי עבודה מטה שטח
מצגת תפקיד המנכל בקשרי עבודה מטה שטחsheatufim
2.5K vues19 diapositives
De « La classe inversée » aux classes inversées Enseigner et Apprendre à l’en... par
De « La classe inversée » aux classes inversées Enseigner et Apprendre à l’en...De « La classe inversée » aux classes inversées Enseigner et Apprendre à l’en...
De « La classe inversée » aux classes inversées Enseigner et Apprendre à l’en...Marcel Lebrun
2.2K vues74 diapositives
Communication interne par
Communication interneCommunication interne
Communication interneSafae Lahlou
11.3K vues38 diapositives
Jeu d'échecs et stratégie d'entreprise par
Jeu d'échecs et stratégie d'entrepriseJeu d'échecs et stratégie d'entreprise
Jeu d'échecs et stratégie d'entrepriseEchecs et Stratégie
2.4K vues168 diapositives
Tableaux De Bord pour le C. A. par
Tableaux De Bord pour le C. A.Tableaux De Bord pour le C. A.
Tableaux De Bord pour le C. A.EspaceLeadership
1.6K vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Web-Conférence - Optimisation des procédés de fabrication par
Web-Conférence - Optimisation des procédés de fabricationWeb-Conférence - Optimisation des procédés de fabrication
Web-Conférence - Optimisation des procédés de fabricationXL Groupe
1.7K vues30 diapositives
Plan d'action 2012 par
Plan d'action 2012Plan d'action 2012
Plan d'action 2012Chemin de Saint-Élie
2K vues7 diapositives
Analyse Stratégique : cas du Groupe O2 par
Analyse Stratégique : cas du Groupe O2Analyse Stratégique : cas du Groupe O2
Analyse Stratégique : cas du Groupe O2Philippe JEAN-BAPTISTE, Executive MBA, MSc, MA
14.8K vues73 diapositives
Mémoire de fin d'études : Créer de l'engagement sur les réseaux sociaux par
Mémoire de fin d'études : Créer de l'engagement sur les réseaux sociauxMémoire de fin d'études : Créer de l'engagement sur les réseaux sociaux
Mémoire de fin d'études : Créer de l'engagement sur les réseaux sociauxNina Mangeot
4.9K vues90 diapositives
Lean vs six sigma : Que choisir ? par
Lean vs six sigma : Que choisir ?Lean vs six sigma : Que choisir ?
Lean vs six sigma : Que choisir ?XL Groupe
427 vues37 diapositives
L'innovation en 5 minutes par
L'innovation en 5 minutesL'innovation en 5 minutes
L'innovation en 5 minutesguest5a43cbf
3K vues16 diapositives

Tendances(20)

Web-Conférence - Optimisation des procédés de fabrication par XL Groupe
Web-Conférence - Optimisation des procédés de fabricationWeb-Conférence - Optimisation des procédés de fabrication
Web-Conférence - Optimisation des procédés de fabrication
XL Groupe1.7K vues
Mémoire de fin d'études : Créer de l'engagement sur les réseaux sociaux par Nina Mangeot
Mémoire de fin d'études : Créer de l'engagement sur les réseaux sociauxMémoire de fin d'études : Créer de l'engagement sur les réseaux sociaux
Mémoire de fin d'études : Créer de l'engagement sur les réseaux sociaux
Nina Mangeot4.9K vues
Lean vs six sigma : Que choisir ? par XL Groupe
Lean vs six sigma : Que choisir ?Lean vs six sigma : Que choisir ?
Lean vs six sigma : Que choisir ?
XL Groupe427 vues
Création d entreprise et entrepreneuriat par Benosman Djamil
Création d entreprise et entrepreneuriatCréation d entreprise et entrepreneuriat
Création d entreprise et entrepreneuriat
Benosman Djamil3.7K vues
S'approprier l'amélioration continue et l'intégrer à ses pratiques par LITTLE FISH
S'approprier l'amélioration continue et l'intégrer à ses pratiquesS'approprier l'amélioration continue et l'intégrer à ses pratiques
S'approprier l'amélioration continue et l'intégrer à ses pratiques
LITTLE FISH8.3K vues
Innovation Etude de cas (SEB) par Sabri MOURAD
Innovation Etude de cas (SEB)Innovation Etude de cas (SEB)
Innovation Etude de cas (SEB)
Sabri MOURAD15.8K vues
Ingenierie pedagogique par Yahya Ahmedo
Ingenierie pedagogiqueIngenierie pedagogique
Ingenierie pedagogique
Yahya Ahmedo1.1K vues
с par olexii4
сс
с
olexii42.8K vues
Lapprentissage organisationnel par Emely Adams
Lapprentissage organisationnelLapprentissage organisationnel
Lapprentissage organisationnel
Emely Adams2.4K vues
Management strategique 02 2015 [mode de compatibilité] par Jawad Sabiri
Management strategique 02 2015 [mode de compatibilité]Management strategique 02 2015 [mode de compatibilité]
Management strategique 02 2015 [mode de compatibilité]
Jawad Sabiri9.4K vues
Ecoles des relations humaines (1) par elhassan2007
Ecoles des relations humaines (1)Ecoles des relations humaines (1)
Ecoles des relations humaines (1)
elhassan200743.7K vues
Adultes en formation et accompagnement des personnes par philip61
Adultes en formation et accompagnement des personnesAdultes en formation et accompagnement des personnes
Adultes en formation et accompagnement des personnes
philip6117.4K vues

Similaire à תפקיד הועד המנהל בתהליכי שינוי בעמותה

תפקידי הוועד המנהל par
תפקידי הוועד המנהלתפקידי הוועד המנהל
תפקידי הוועד המנהלsheatufim
499 vues15 diapositives
עבודה עם הנהלה מתנדבת par
עבודה עם הנהלה מתנדבתעבודה עם הנהלה מתנדבת
עבודה עם הנהלה מתנדבתsheatufim
257 vues12 diapositives
משאבי אנוש, מוביל שינוי par
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינויNiv Yaaran
684 vues16 diapositives
עמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותה par
עמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותהעמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותה
עמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותהNOVA
1.1K vues18 diapositives
Forum4 par
Forum4Forum4
Forum4sheatufim
804 vues12 diapositives
ילקוט כלים אפקטיביות ניהולית par
ילקוט כלים  אפקטיביות ניהוליתילקוט כלים  אפקטיביות ניהולית
ילקוט כלים אפקטיביות ניהוליתNOVA
1.2K vues52 diapositives

Similaire à תפקיד הועד המנהל בתהליכי שינוי בעמותה(20)

תפקידי הוועד המנהל par sheatufim
תפקידי הוועד המנהלתפקידי הוועד המנהל
תפקידי הוועד המנהל
sheatufim499 vues
עבודה עם הנהלה מתנדבת par sheatufim
עבודה עם הנהלה מתנדבתעבודה עם הנהלה מתנדבת
עבודה עם הנהלה מתנדבת
sheatufim257 vues
משאבי אנוש, מוביל שינוי par Niv Yaaran
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוי
Niv Yaaran684 vues
עמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותה par NOVA
עמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותהעמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותה
עמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותה
NOVA1.1K vues
ילקוט כלים אפקטיביות ניהולית par NOVA
ילקוט כלים  אפקטיביות ניהוליתילקוט כלים  אפקטיביות ניהולית
ילקוט כלים אפקטיביות ניהולית
NOVA1.2K vues
תפקידי הוועד המנהל par sheatufim
תפקידי הוועד המנהלתפקידי הוועד המנהל
תפקידי הוועד המנהל
sheatufim740 vues
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013 par יהושע גלעד
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
Case study basf wyandotte par Yoram Raviv
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
Yoram Raviv118 vues
Case study basf wyandotte par ESP
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
ESP129 vues
עמותת מידות - פגישה ראשונה par Alfred Cohen
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונה
Alfred Cohen262 vues
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות par ESP
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבותהעתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות
ESP139 vues
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות par Yoram Raviv
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבותהעתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות
Yoram Raviv104 vues
ניהול הקשר עם הוועד המנהל par sheatufim
ניהול הקשר עם הוועד המנהלניהול הקשר עם הוועד המנהל
ניהול הקשר עם הוועד המנהל
sheatufim217 vues
Oz Consulting Ltd. par oritzahar
Oz Consulting Ltd.Oz Consulting Ltd.
Oz Consulting Ltd.
oritzahar62 vues
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן) par NOVA
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
NOVA5.6K vues
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית par LeadersNet.co.il
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתיתתדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית
LeadersNet.co.il1.5K vues
ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים par Liat Wilde Duani
 ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים
ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים
Liat Wilde Duani240 vues
Bridging the strategy execution gap par Yoram Raviv
Bridging the strategy execution gapBridging the strategy execution gap
Bridging the strategy execution gap
Yoram Raviv29 vues

Plus de NOVA

ילקוט כלים פיתוח הכנסות עצמאיות par
ילקוט כלים  פיתוח הכנסות עצמאיותילקוט כלים  פיתוח הכנסות עצמאיות
ילקוט כלים פיתוח הכנסות עצמאיותNOVA
390 vues48 diapositives
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום par
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישוםילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישוםNOVA
819 vues61 diapositives
ילקוט כלים פיתוח פעילות חדשה par
ילקוט כלים פיתוח פעילות חדשהילקוט כלים פיתוח פעילות חדשה
ילקוט כלים פיתוח פעילות חדשהNOVA
388 vues37 diapositives
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי par
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיNOVA
1.7K vues43 diapositives
ילקוט כלים פיתוח קהילתי par
ילקוט כלים  פיתוח קהילתיילקוט כלים  פיתוח קהילתי
ילקוט כלים פיתוח קהילתיNOVA
717 vues30 diapositives
ילקוט כלים - ניהול ידע par
ילקוט כלים - ניהול ידעילקוט כלים - ניהול ידע
ילקוט כלים - ניהול ידעNOVA
6K vues30 diapositives

Plus de NOVA(17)

ילקוט כלים פיתוח הכנסות עצמאיות par NOVA
ילקוט כלים  פיתוח הכנסות עצמאיותילקוט כלים  פיתוח הכנסות עצמאיות
ילקוט כלים פיתוח הכנסות עצמאיות
NOVA390 vues
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום par NOVA
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישוםילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום
NOVA819 vues
ילקוט כלים פיתוח פעילות חדשה par NOVA
ילקוט כלים פיתוח פעילות חדשהילקוט כלים פיתוח פעילות חדשה
ילקוט כלים פיתוח פעילות חדשה
NOVA388 vues
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי par NOVA
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
NOVA1.7K vues
ילקוט כלים פיתוח קהילתי par NOVA
ילקוט כלים  פיתוח קהילתיילקוט כלים  פיתוח קהילתי
ילקוט כלים פיתוח קהילתי
NOVA717 vues
ילקוט כלים - ניהול ידע par NOVA
ילקוט כלים - ניהול ידעילקוט כלים - ניהול ידע
ילקוט כלים - ניהול ידע
NOVA6K vues
ילקוט כלים - עבודה עם רשויות מקומיות par NOVA
ילקוט כלים - עבודה עם רשויות מקומיותילקוט כלים - עבודה עם רשויות מקומיות
ילקוט כלים - עבודה עם רשויות מקומיות
NOVA1.5K vues
ילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויות par NOVA
ילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויותילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויות
ילקוט כלים מדידה של תוכנית טיפולית לבעלי מוגבלויות
NOVA775 vues
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי par NOVA
 ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
NOVA1.5K vues
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן par NOVA
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחןעמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן
NOVA881 vues
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי par NOVA
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישיעמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי
NOVA1.1K vues
עמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגרים par NOVA
עמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגריםעמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגרים
עמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגרים
NOVA6K vues
ניהול קהילת בוגרים - עמותת נובה par NOVA
ניהול קהילת בוגרים - עמותת נובהניהול קהילת בוגרים - עמותת נובה
ניהול קהילת בוגרים - עמותת נובה
NOVA4.5K vues
מדידה והערכה בקהילת בוגרים - עמותת נובה par NOVA
מדידה והערכה בקהילת בוגרים - עמותת נובהמדידה והערכה בקהילת בוגרים - עמותת נובה
מדידה והערכה בקהילת בוגרים - עמותת נובה
NOVA2.5K vues
Capacity building in NPOs - Nova Project par NOVA
Capacity building in NPOs - Nova ProjectCapacity building in NPOs - Nova Project
Capacity building in NPOs - Nova Project
NOVA1.5K vues
מבוא למגזר שלישי בישראל - עמותת נובה par NOVA
מבוא למגזר שלישי בישראל - עמותת נובהמבוא למגזר שלישי בישראל - עמותת נובה
מבוא למגזר שלישי בישראל - עמותת נובה
NOVA751 vues
הדרכת משוב לעובדים ומתנדבים תיק ידע - עמותת נובה par NOVA
הדרכת משוב לעובדים ומתנדבים תיק ידע - עמותת נובההדרכת משוב לעובדים ומתנדבים תיק ידע - עמותת נובה
הדרכת משוב לעובדים ומתנדבים תיק ידע - עמותת נובה
NOVA5.3K vues

תפקיד הועד המנהל בתהליכי שינוי בעמותה