Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článku

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 50 Publicité

Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článku

Télécharger pour lire hors ligne

Nové školstvo organizovalo dňa 19. novembra 2021 workshop expertov v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky na tému Ako nastaviť strednú úroveň riadenia školstva tak, aby efektívne a účinne pomáhala školám a zriaďovateľom?. Viac informácií na www.noveskolstvo.sk

Nové školstvo organizovalo dňa 19. novembra 2021 workshop expertov v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky na tému Ako nastaviť strednú úroveň riadenia školstva tak, aby efektívne a účinne pomáhala školám a zriaďovateľom?. Viac informácií na www.noveskolstvo.sk

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článku (20)

Plus récents (20)

Publicité

Miroslav Hřebecký (EDUin): České zkušenosti se zaváděním středního článku

 1. 1. České zkušenosti se zaváděním středního článku Miroslav Hřebecký EDUin, o.p.s. workshop Verejné komisie pre reformu vzdelávacej politiky Bratislava, 19. 11. 2021
 2. 2. pro zlepšení učení dětí Proč to celé dělat?
 3. 3. Míra decentralizace školství
 4. 4. Rok 2000 • Reforma veřejné správy a samosprávy • Konec okresů (státní správa), vznik krajů (územní samospráva) • Konec školských úřadů (okresní, pod MŠMT) • Postupný konec metodické podpory (Okresní metodická sdružení, Pedagogická centra) • Střední školy z MŠMT na kraje
 5. 5. Stát Zřizovatel Škola ČŠI
 6. 6. Role státu • Vzdělávání = veřejná služba garantovaná státem • Stát stanovuje vzdělávací obsah • Stát určuje pravidla pro vzdělávání • Stát hodnotí kvalitu a efektivitu vzdělávání • Stát financuje vzdělávací proces
 7. 7. Kdo rozhoduje o zbytku? Ředitel školy
 8. 8. TALIS 2018 Kolik času věnují ředitelé jednotlivým typům činností:
 9. 9. Role zřizovatele je nevyjasněná • Je majitelem budov. • Jmenuje ředitele na základě konkurzu. • Financuje provozní rozpočet. • Zřizovatel není zaměstnavatelem ředitele školy.
 10. 10. Zdroj: MŠMT
 11. 11. Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ Cíle: • proměnit obsah vzdělávání • snížit nerovnosti Jedno z klíčových opatření: • zavedení středního článku
 12. 12. Střední článek čeho? řízení podpory
 13. 13. Odbřemenění • Může být trojským koněm, skrze který získá střední článek důvěru • Široká agenda = nízká profesionalita a vysoká cena • Nesmí být cílem, ale jen prostředkem • Cílem je pedagogické lídrovství ředitele a zlepšení výkonnosti systému v jeho hlavních funkcích
 14. 14. Možnosti odbřemenění 1. na úrovni školy - navýšení kapacit administrativních pracovníků, zefektivnění procesů (ředitel jako hospodářka-sekretářka vychází draho, ať dělá za ty peníze raději pedagogického lídra) 2. sdílené služby na úrovni zřizovatele, svazku škol, ORP, školského okresu (sdílené = vyšší kvalita nebo nižší cena, případně obojí) 3. digitalizací správy, centrální informační systém (NPO 20% alokace!) 4. převzetí části agendy a povinností středním článkem
 15. 15. 3 modely SČ • Pilotáž středního článku MŠMT • Okresní partnerství - model středního článku iniciativy Partnerství 2030+ • Program Eduzměna
 16. 16. STŘEDNÍ ČLÁNEK PODPORY
 17. 17. 17 ◼ 2 roky ◼ 2 okresy ◼ MŠ, ZŠ a zřizovatelé ◼ centrální SČ řízení pilotáže, poradna, centrální metodická podpora ◼ regionální SČ 4 úvazky metodiků + DPP, individualizovaná podpora, podpora spolupráce PILOTÁŽ STŘEDNÍHO ČLÁNKU 2021-2023
 18. 18. PODPORA PRO ŠKOLY A ZŘIZOVATELE 18 ◼ chceme zachovat autonomii škol i roli zřizovatelů ◼ chceme posilovat principy subsidiarity a participace v území ◼ chceme podporovat pestrost a rozmanitost ◼ chceme, aby každé dítě dostalo kvalitní vzdělání v místě, kde žije Proto podpoříme školy všude tam, kde podporu potřebují, aby měly volné ruce a dostatek času a energie věnovat se kvalitní pedagogické práci adaptované na konkrétní podmínky v daném místě!
 19. 19. 1) oboustranná komunikace a informovanost z centra ◼ metodiky a manuály, vzorové dokumenty a formuláře ◼ webináře a on-line konzultace, právní poradna 2) individuální profesionální podpora škol a zřizovatelů ◼ metodické konzultace pro vedení škol a zřizovatele ◼ podpora v nepedagogické oblasti ◼ rozvoj pedagogického leadershipu ◼ komplexní podpora neaktivních a zaostávajících škol 3) propojování a spolupráce v území ◼ výbor regionálních aktérů ◼ spolupráce s MAS, MAP, KAP, ČŠI a NPI, sociálními službami a NNO ◼ propojování formálního a neformálního vzdělávání ◼ síťování a vzájemné učení ◼ podpora školských rad 19 SČ
 20. 20. 20 HELP S ČÍM ŠKOLY A OBCE CHTĚJÍ POMOCI… ◼ Legislativa, směrnice, informace ◼ Spolupráce se zřizovatelem ◼ Organizační struktura a delegování ◼ PHmax a limit nepedagogů ◼ Provozní rozpočet/RUD ◼ Neefektivní procesy ◼ Spolupráce obcí na zajišťování kapacit ◼ Hodnocení a odměňování ředitelů
 21. 21. DALŠÍ POZNATKY Z MAPOVÁNÍ 21 ◼ Kompetence ředitele jako manažera a lídra ◼ Poměr pedagogické a nepedagogické činnosti ředitele ◼ Udržitelnost a personální zajištění škol na malých obcích ◼ Vztah zřizovatel - ředitel ◼ Nedostatek poradenských služeb na školách ◼ Vysoká závislost spolupráce na funkčnosti MAPu ◼ Obce do škol investují a vytvářejí po materiální stránce skvělé podmínky ◼ Rozdíly mezi velkými školami a malotřídkami v inovacích, rozvoji
 22. 22. Soustředí se jen na odbřemenění, nikoliv na pedagogickou podporu Hlavní limit pilotu MŠMT
 23. 23. Pracovní skupina pro střední článek Partnerství 2030+
 24. 24. Východiska • Hlavní účel středního článku vedení regionálního školství (SČ) je zlepšovat vzdělávací výsledky, wellbeing a rovné šance každého žáka na území, za které SČ odpovídá. • SČ jsou lidé (odborníci, pedagogičtí lídři), kteří působí v území jako učící se tým. Svou roli chápou jako službu svým kolegům – učitelům, kteří pracují přímo s dětmi.
 25. 25. Zahraniční inspirace • Úspěšné vzdělávací systémy: Estonsko, Finsko, Ontario, Singapur • 2 top osobnosti: prof. Michael Fullan (Ontario Institute for Studies in Education), Andy Hargreaves (Boston College) • Studijní cesta do Nizozemí
 26. 26. Vývojový trend v nejlepších systémech: strategie “vedení ze středu” • je nutná koordinační síla napříč lokalitou nebo regionem • soudržný střední článek vedení • jednotící reformní strategií je Fullanův přístup vedení ze středu = „záměrná strategie, která buduje kapacity a interní soudržnost střední (územní) úrovně vedení tak, že se stává efektivnějším partnerem ve vztahu “nahoru” ke státu a “dolů” ke svým školám a komunitám.“ Understanding the Middle Tier: Comparative Costs of Academy and LA- maintained School Systems, 2019, s. 20.
 27. 27. Co navrhujeme Dlouhodobá vize: existuje školský okres jako efektivní systém vedení a podpory škol (2027) Přechodné řešení: okresní partnerství - platforma regionálních aktérů pro spolupráci se středním článkem podpory MŠMT (2021 – 2026)
 28. 28. Hlavní činnosti školského okresu 1. Odborně vést a podporovat společné učení škol, učitelů a ředitelů tak, aby se zlepšovalo učení všech dětí. 2. Odbřemeňovat ředitele od nepedagogické zátěže. 3. Spolupracovat na koordinaci vzdělávací, zdravotní a sociální podpory pro ohrožené děti. 4. Pečovat na svém území o dodržování pravidel v oblasti rovných šancí. 5. Usnadňovat spolupráci mezi školami, zřizovateli, místními aktéry, krajem a centrem.
 29. 29. Finance Odhad nákladů ze stát. rozpočtu na reg. školství: • minimálně 1 % na odborné vedení (okresní ředitel + metodici: 1 úvazek na 1800 žáků) • plus 1 % až 2 % na odbřemeňovací služby (dle rozsahu služeb) • podstatnou část nákladů na odbřemeňování pokryje realokace
 30. 30. Návrh: Školský okres nese zákonnou odpovědnost za kvalitu vzdělávání na svém území. • Společně s MŠMT, zřizovateli, pedagogy a klíčovými místními aktéry • Každoročně skládá účty veřejnosti ze zlepšování vzdělávacích výsledků a wellbeingu žáků a snižování nerovností s oporou o více zdrojů dat.
 31. 31. Jak poznáme, že střední článek funguje Prokazatelně se zlepšuje učení dětí 1. Zlepšují se vzdělávací výsledky a wellbeing dětí na daném území. 2. Snižují se rozdíly ve výsledcích mezi dětmi, třídami, školami a regiony. 3. Zlepšuje se kultura spolupráce učitelů, jejich sebedůvěra a pohoda. Můžeme to říci s oporou o řadu důkazů • Pravidelné přímé pozorování výuky. Osobní přímá zkušenost z terénu. • Pozitivní zpětná vazba od učitelů, ředitelů, dětí. • Měření klíčových vzdělávacích výsledků, sledování wellbeingu dětí i učitelů.
 32. 32. Teoretický model odkázaný na postoj MŠMT Hlavní limit modelu Partnerství 2030+
 33. 33. 33 Eduzměna nadační fond
 34. 34. Eduzměna • Vytvořen nadační fond • Kapitál 200 mil. CZK (7,8 mil. EUR), naplněno 70% • Vybrán region Kutnohorsko (ORP) • 2020 - 2025
 35. 35. Škola a region jako učící se společenství
 36. 36. 4 strategické nástroje • expertní vedení • rada leaderů • podpůrná komunita • plány rozvoje
 37. 37. ZJIŠTĚNÍ
 38. 38. Regionální plán rozvoje ROZVOJOVÉ PLÁNY ŠKOL A REGIONU sdílené potřeby lidi data analýzy evaluace Školní plány rozvoje
 39. 39. CENTRUM REGIONÁLNÍ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ AGENDA Administrativně- organizační zázemí - výkazy - GDPR - BOZP, revize - spisová služba - HACCP - správa licencí - centrální nákupy - právní servis Sdílené služby - IT správa - zápůjční fond - projektový servis - správa didaktické techniky - suplující učitelé - sociální a zdravotní služby > návaznost na další pracoviště (OSPOD, PPP…) - zápůjční fond Pedagogická podpora škol a regionu - odborní konzultantni – skupiny, školy, region - metodici - evaluace ZDROJE Vedení 1 admin služby školy Regionální rada Regionální partnerství PŘÍNOS Y Vedení 2 Vedení 3 region finance komunik ace Komunikace - info servis - komunikace tématu vzdělávání - interní komunikace Finance - fundraising - finanční řízení
 40. 40. 3 ÚROVNĚ PRÁCE skupiny školy region
 41. 41. PRO JEDNOTLIVÉ ÚROVNĚ JSME SI URČILI CÍLOVÉ STAVY A INDIKÁTORY, KE KTERÝM, V RÁMCI PILOTÁŽE, CHCEME DOJÍT
 42. 42. Cílové stavy - ukázka Ve vedení škol jsou lídři, mají kvalitní odbornou i manažerskou průpravu, k dispozici dostatek prostředků a podpůrný systém, který jim umožňuje rozvíjet sebe, učitele i školu jako celek ve prospěch žáků. Spolu se zřizovateli zodpovídají za rozvoj kvality vzdělávání ve svém regionu. Učitelé průběžně reflektují svou práci a systematicky rozvíjejí své kompetence, aby posouvali kvalitu výuky a rozvíjeli všechny své žáky s ohledem na jejich individuální potřeby. Získávají podporu od vedení školy, zároveň se podílejí na kolegiální spolupráci uvnitř školy i mezi školami v regionu. Jejich práce je baví a naplňuje. Většina škol v regionu má nastavenou vizi, cíle, a plán jak jich dosahovat, který vede ke zlepšování vzdělávacích výsledků všech dětí a zvyšování rovných šancí. Tento plán pravidelně reflektují a upravují s ohledem na nové zkušenosti. Ve školách funguje školní společenství pedagogů, dětí a jejich rodičů, jež se vzdělává, a je ochotno se měnit a přizpůsobovat novým okolnostem na cestě za svou vizí. Na školách funguje kultura, kde je vstřícné a bezpečné prostředí pro všechny aktéry, vedením školy je podporováno experimentování, výměna zkušeností, sdílení informací nejen mezi učiteli, ale i mezi učiteli, žáky, rodiči a dalšími partnery.
 43. 43. Jen jeden region, jen na 5 let, nezávislost na státu Hlavní limit modelu Eduzměna
 44. 44. Funkční střední článek přináší žákům učení jim dává větší smysl, učí se lépe a s porozuměním úspěch více vychází ze schopností dětí než z prostředí učitelům větší radost z práce, profesní sebedůvěra, odbřemenění ředitelům odbřemenění, možnost věnovat pedagogickému vedení více než 50 % času rodičům nemusejí si vybírat školu, nejlepší škola je za rohem zřizovatelům školu každého zřizovatele podporuje vysoce odborný tým společnosti kulturní, sociální, zdravotní dopady, dlouhodobý růst HDP
 45. 45. Ideové koncepty MŠMT: • Snaha o participaci Partnerství 2030+: • Učící se komunita • Teorie kolektivního dopadu (Mark Cabaj) Eduzměna: • Teorie změny (Michael Fullan) • Teorie kolektivního dopadu
 46. 46. Velké otázky • Vznikne to? (politická vůle, odpůrci, nedůvěra ředitelů) • K čemu to bude sloužit? (odbřemenění, podpora pedagogického leadershipu) • Odkud vezmeme peníze a kolik? (od nesystémového OP JAK k mandatornímu zakotvení) • Kde vezmeme lidi? (využití koordinátorů MAP, kde vzít vzdělávací experty?)
 47. 47. Kontakty Pilot MŠMT: Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol martina.betakova@msmt.cz, + 420 606 060 323 Partnerství 2030+: Vladimír Srb, vedoucí pracovní skupiny Střední článek vladimir.srb@skav.cz, +420 725 583 372 Eduzměna: Zdeněk Slejška, ředitel NF zdenek.slejska@eduzmena.cz, +420 605 967 368
 48. 48. Další zdroje • www.edu.cz – rodící se centrální portál podpory • Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné šance žáků v ČR prostřednictvím středního článku a dalších opatření – zpráva z 1. roku Partnerství 2030+ • Andy Hargreaves, Mel Ainscow: Leading from the Middle • Andy Hargreaves, Michael T. O’Connor: Vedení ke spolupracující profesionalitě • SKAV: Setkání lídrů na téma střední článek • Arnošt Veselý: Střední článek ve vzdělávání – vymezení pojmu (Orbis scholae) – odkazy na další zdroje

×