طراحی سایت

http://www.novinwebsite.com
http://www.novinwebsite.comhttp://www.novinwebsite.com

طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئو و بهینه سازی سایت , بازاریابی اینترنتی , طراحی لوگو و آرم , برندسازی , طراحی اسلایدر , طراحی اپلیکیشن http://www.novinwebsite.com

‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬
‫سئو‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫چیست؟‬ SEO ‫سئو‬
‫که‬ ‫دارد‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫یا‬ SEO ‫چون‬ ‫معادلی‬ ‫کلمات‬ ‫که‬ ‫است‬ Search Engine Optimization ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬
‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫ارتقا‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫استاندراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫معنی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫همگی‬
.‫پردازيم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دقيقتر‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫دانست‬ ‫اينترنت‬
‫سايت‬ ‫سئو‬ ‫با‬ ‫آشنايی‬
‫از‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫سرويس‬ ‫بزرگترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫اينترنت‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫ميدانيم‬ ‫همه‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬
‫مهمی‬ ‫اهميت‬ ‫ از‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫امروزه‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫معروف‬ ‫برندهای‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫شركتهای‬ ‫تا‬ ‫كار‬ ‫تازه‬ ‫و‬ ‫كوچک‬ ‫های‬ ‫شركت‬
.‫كنند‬ ‫معرفی‬ ‫جهان‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫تا‬ ‫ميكنند‬ ‫هزينه‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گذاری‬ ‫سرمايه‬ ‫تمام‬ ‫ها‬ ‫شركت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬
‫نزد‬ ‫رتبه‬ ‫بهترين‬ ‫ميتواند‬ ‫كدام‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫بازاريابی‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موفقتر‬ ‫كدام‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫همه‬ ‫اين‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫مهم‬ ‫موضوع‬ ‫اما‬
‫انجام‬ ‫های‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫بايد‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫يک‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫بايد‬ ‫را‬ ‫مراحلی‬ ‫شركت‬ ‫يک‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫همانطوركه‬ .‫كند‬ ‫كسب‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫در‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫ارتباط‬ ‫مرتبط‬ ‫كلمات‬ ‫مناسب‬ ‫محتوای‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫سئو‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ شود‬
.‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بايد‬ ‫سايت‬ ‫طراحی‬
‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ .‫ببرید‬ ‫باا‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫عبارات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫با‬
‫خود‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫نیاز‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫وا‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫افزایش‬ ‫به‬
‫کوچک‬ ‫هرچند‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ببیند‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫با‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫سئو‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوات‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫باشد‬
.‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬


0919-822-9862 ‫و‬ 021-4464-3428 :‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫رایگان‬ ‫مشاوره‬
‫اصلی‬ ‫صفحه‬‫ما‬ ‫درباره‬‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬‫پشتیبانی‬‫باگ‬‫آموزش‬
‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بازاریابی‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫میتواند‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پیشی‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دایل‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫خوب‬ ‫ارزان‬ ‫سئو‬ ‫توسط‬ ‫حتی‬ ‫شما‬ ‫اعتبار‬ ‫بردن‬ ‫باا‬ .‫ببرید‬ ‫باا‬
‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫جلوه‬ ‫بهتر‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ .‫ساخت‬ ‫خواهد‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫محترم‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫از‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اعتماد‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫شما‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شهرت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫اینترنت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫میگردند‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫اولین‬ ‫كاربران‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫درآمد‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بیشتر‬
‫اختیارشان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطاعات‬ ،‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫خود‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ .‫است‬
‫انجام‬ ‫خرید‬ ‫آناین‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مقایسه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کارآمد‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬
.‫دهند‬
‫دارد؟‬ ‫نیاز‬ SEO ‫سئو‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫چرا‬
‫می‬ ‫ترافیک‬ ‫انواع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫اگرچه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫یاهو‬ ‫و‬ ‫بینگ‬ ،‫گوگل‬ ،‫تجاری‬ ‫عمده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫توسط‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫اکثر‬
‫است‬ ‫درست‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫ناوبری‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫روش‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ،‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بازدید‬ ‫توانند‬
‫که‬ ‫هستند‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اما‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطاعات‬ ،‫محصوات‬ ،‫خدمات‬ ،‫محتوا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آیا‬ ‫که‬
.‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫چیزی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬ ‫آنها‬ ‫در‬
‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نمیتوانند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اگر‬ .‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫جاده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫جستجو‬ ‫جعبه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫جستجو‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ترافیک‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ،‫کنند‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬
‫یک‬ ‫شكستن‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫موفقعيت‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫حمل‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫ارزش‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫وارد‬
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫دیگر‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫زيادی‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ،‫تبلیغات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬ .‫باشد‬ ‫سازمان‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بازده‬ ‫استثنایی‬ ‫میزان‬ ،‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫انواع‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫جستجوگرها‬ ‫در‬
‫دهم؟‬ ‫انجام‬ ‫خودم‬ ‫برای‬ ‫را‬ SEO ‫سئو‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬
.‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫بزرگی‬ ‫تفاوت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫حتی‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫مبانی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫اکثر‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫جستجوگرها‬ ‫دنیای‬
‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫کوچک‬ ‫تمرین‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ) SEO( ‫سئو‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬
‫متخصص‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫تمایل‬ ،‫شما‬ ‫زمان‬ ‫تعهد‬ ‫به‬ ‫بسته‬ .‫باشید‬ ‫برند‬ ‫یک‬
‫خاصی‬ ‫تمرکز‬ ‫برخی‬ ‫باشند‬ ‫متفاوت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬
.‫دارند‬ ‫تر‬ ‫عمومی‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫گسترده‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫دارند‬
‫دهند؟‬ ‫تشخیص‬ ‫سئو‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫چرا‬
‫تا‬ ‫ببخشند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تاش‬ ‫همواره‬ ‫اصلی‬ ‫موتورهای‬ .‫دارند‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫هوشمند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫بررسی‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫وب‬
‫سایت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اشتباه‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ،‫كند‬ ‫جلب‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫هزاران‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫سئو‬
.‫کند‬ ‫دفن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬
‫که‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقاء‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫عاوه‬
‫را‬ ‫جستجوگرها‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫رقابتی‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫جستجوگران‬
‫موتور‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫گوگل‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫برخوردار‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫در‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬
‫ارائه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫مطالب‬ ‫یا‬ ‫ندهید‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ .‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ،‫باشد‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫عمدتا‬ ‫صفحات‬ ‫جستجو‬
.‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫خواهيد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫تا‬ ‫ندهید‬
‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬
‫و‬ ‫مفید‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫استاتیکی‬ ‫متنی‬ ‫پیوند‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ .‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫مراتب‬ ‫سلسله‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬
‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫تيتر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ .‫بنویسید‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫اطاعاتی‬
‫اگر‬ .‫است‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساختن‬ ،‫جستجوگرها‬ ‫مهم‬ ‫جنبه‬ ‫یک‬ .‫هستند‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫توصیفی‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫اسم‬ ‫های‬
‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫موتورها‬ ‫به‬ ‫سئو‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫ببینند‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫همچنان‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫پیچیده‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫چه‬
.‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬
‫موتورهای‬ .‫کنید‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ ،‫است‬ ‫صحیح‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فنی‬ ‫جزئیات‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬
‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫معیارهای‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫تکنولوژی‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫ندارند‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫فرمولی‬ ‫هیچ‬ ‫خودشان‬
‫را‬ ‫عالی‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫کامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نمیتوانید‬ ‫شما‬ ،‫بنابراین‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مردم‬ ‫آنچه‬ ‫ردیابی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫معیارها‬
.‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ ‫بنویسید؛‬
‫سئو‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫الگوريتمهای‬ ‫تغييرات‬
‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خوب‬ ‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫ازم‬ ‫های‬ ‫تاکتیک‬ ‫از‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫متا‬ ‫تگ‬ ،‫شد‬ ‫آغاز‬ 1990 ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫بازاریابی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫بازاریابی‬ ، 2011 ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سايتی‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫لينک‬ ‫بک‬ ‫گرفتن‬ ،‫ها‬ ‫لینک‬ ‫انبوه‬ ‫خرید‬ ، ‫متن‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫های‬ ‫لينک‬ ، 2004
‫تکامل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ .‫هستند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫عمودی‬ ‫جستجوی‬
.‫برسانند‬ ‫آسیب‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫کار‬ 2004 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تاکتیک‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بنابراین‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هماهنگ‬
‫اينترنت‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫بازاریابی‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫دائمی‬ ‫تغییر‬ ،‫جستجو‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫نامعلوم‬ ‫آینده‬
‫وب‬ ،‫ساده‬ ‫منطق‬ ‫جز‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دفاع‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ،‫بینیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫ندارد‬ ‫تاثيری‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ادعا‬ ‫برخی‬ .‫است‬ ‫اولویت‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬ ،‫هستند‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫ دانش‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جایگذاری‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سایت‬
http://www.novinwebsite.com.‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫دید‬ ‫و‬ ‫رافیک‬
:‫نمود‬ ‫خاصه‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫اهداف‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬
‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬
‫گوگل‬ ‫رنک‬ ‫پیج‬ ‫افزایش‬
‫برند‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫شدن‬ ‫تبديل‬
‫سايت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬
‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫رتبه‬ ‫رفتن‬ ‫باا‬
‫محصوات‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬
‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫تبليغات‬ ‫ابزار‬ ‫قدرتمندترين‬
‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬
‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬
‫صفحه‬ ‫داخل‬ ‫سئو‬
‫های‬ ‫نويسی‬ ‫كد‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫لينک‬ ‫باهم‬ ‫آنها‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫برگه‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫طراحی‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫طراحی‬ ‫بودن‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫اين‬
‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬
‫شما‬ ‫هاست‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫نوع‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫امنيت‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آنها‬ ‫حجم‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫صفحات‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫سرعت‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫اصول‬ ‫رعايت‬ ‫استاندارد‬
‫ما‬ ‫گفت‬ ‫خواهند‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ميكنند‬ ‫برگزار‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫كه‬ ‫هایی‬ ‫آموزش‬ ‫طی‬ ‫ما‬ ‫كارشناسان‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫مقاات‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫بروز‬
.‫داد‬ ‫خواهيم‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫استاندرادها‬ ‫اين‬ ‫ای‬ ‫كليه‬
‫صفحه‬ ‫خارج‬ ‫سئو‬
،‫مختوا‬ ‫تولید‬ ،‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫ميگيرد‬ ‫انجام‬ ‫ميشود‬ ‫بسته‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫سئو‬ ‫قرارداد‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫صفحه‬ ‫بيرون‬ ‫سئو‬ ‫در‬
‫سايت‬ ‫وب‬ ،‫ميدهند‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫كار‬ ‫اين‬ ‫ما‬ ‫كارشناسان‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫آگهی‬ ‫رپورتاژ‬ ، ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫سايت‬ ‫در‬ ‫تبليغات‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬
‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫كه‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫رنک‬ ‫پیج‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫بهترين‬ ‫زمانی‬ ‫شما‬
.‫باشيد‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬
‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬
‫سایت‬ ‫بررسی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ,‫کرد‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫همه‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫نمی‬
‫و‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫انتهای‬ ‫فرم‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ,‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫خوشبختانه‬ .‫است‬ ‫کارشناس‬ ‫توسط‬
.‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫بررسی‬ ‫درخواست‬
‫مطالب‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬
‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ .‫دارید‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ,‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫مناسبی‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫آنها‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫مطالب‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬
-822-9862 ‫و‬ 021-4464-3428 ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫رایگان‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ،‫خارجی‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ ‫درخواست‬ ‫جهت‬ ‫لطفا‬
.‫بگیرید‬ ‫تماس‬  0919
‫کنید‬ ‫دیدن‬ ‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬
‫کانادا‬ ‫در‬ ‫کودک‬ ‫مهد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫گیت‬ ‫وین‬
‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬
‫مطلب‬ ‫این‬ ‫اشتراک‬

‫اماک‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫شاپ‬ ‫کافی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫فود‬ ‫فست‬ ‫و‬ ‫رستوران‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫گردشگری‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫پزشکان‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫ارزان‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬
‫آرم‬ ‫و‬ ‫لوگو‬ ‫طراحی‬
‫اسایدر‬ ‫طراحی‬
‫اصلی‬ ‫صفحه‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سفارش‬
‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬
‫اسایدر‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬
‫ما‬ ‫درباره‬

Recommandé

Behine sazi par
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 vues21 diapositives
مزایای بهینه سازی سایت par
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 vues5 diapositives
کمی درباره سئو و آموزش سئو par
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
28 vues5 diapositives
META IRAN par
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 vues11 diapositives
Why seo is important for my business par
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
74 vues15 diapositives
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل par
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلطراحی وب سایت فکر برتر
49 vues3 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Why SEO? par
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?Nooshin Noroozi
48 vues14 diapositives
Seo in my business par
Seo  in my businessSeo  in my business
Seo in my businesssarakhansari
93 vues15 diapositives
Support site-پشتیبانی سایت par
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتwebnoosh web
69 vues10 diapositives
Behine saze site par
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
248 vues31 diapositives
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...Hanieh Ghofrani
251 vues238 diapositives
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) par
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)kafeniaz
18 vues84 diapositives

Tendances(19)

Support site-پشتیبانی سایت par webnoosh web
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
webnoosh web69 vues
Behine saze site par danesh_fd
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
danesh_fd248 vues
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
آموزش سئو سایت- seo-site-learning-freeبهینه سازی سایت-http://seofirstpage.ir-...
Hanieh Ghofrani251 vues
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) par kafeniaz
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 vues
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت par Hanieh Ghofrani
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani141 vues
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت par Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 vues
کتاب راهنمای صفحه فرود par Anetwork
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 vues
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری par saeed mirzakarimi
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنریاهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال par Vahid Rostamibani
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال

Similaire à طراحی سایت

افزایش بازدید رپورتاژ par
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژclickaval1
6 vues5 diapositives
خرید بازدید سایت par
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتclickaval1
11 vues7 diapositives
Seo par
SeoSeo
SeoArezouShokrdayi
85 vues12 diapositives
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO par
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOزهره علیشاهی
41 vues4 diapositives
طراحی سایت par
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتEhsan Shahsavan
92 vues3 diapositives
seo par
seoseo
seoElham Gofranpoor
468 vues35 diapositives

Similaire à طراحی سایت(16)

افزایش بازدید رپورتاژ par clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 vues
خرید بازدید سایت par clickaval1
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
clickaval111 vues
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟ par Vahid Rostamibani
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... par Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 vues
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی par Hanieh Ghofrani
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani113 vues
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx par MahdiyeRad
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
MahdiyeRad13 vues
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت par Hanieh Ghofrani
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani201 vues
افزایش ورودی گوگل par clickaval1
افزایش ورودی گوگلافزایش ورودی گوگل
افزایش ورودی گوگل
clickaval162 vues
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf par mmoghadari
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdfآنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
آنچه که یک وب سایت عالی نیاز دارد.pdf
mmoghadari1 vue

طراحی سایت

  • 1. ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬ ‫سئو‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫چیست؟‬ SEO ‫سئو‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫یا‬ SEO ‫چون‬ ‫معادلی‬ ‫کلمات‬ ‫که‬ ‫است‬ Search Engine Optimization ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫ارتقا‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫استاندراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫معنی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫همگی‬ .‫پردازيم‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫دقيقتر‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫دانست‬ ‫اينترنت‬ ‫سايت‬ ‫سئو‬ ‫با‬ ‫آشنايی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫برای‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫سرويس‬ ‫بزرگترين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫اينترنت‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫ميدانيم‬ ‫همه‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬ ‫مهمی‬ ‫اهميت‬ ‫ از‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫امروزه‬ ‫پردازند‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫معروف‬ ‫برندهای‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫شركتهای‬ ‫تا‬ ‫كار‬ ‫تازه‬ ‫و‬ ‫كوچک‬ ‫های‬ ‫شركت‬ .‫كنند‬ ‫معرفی‬ ‫جهان‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫تا‬ ‫ميكنند‬ ‫هزينه‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گذاری‬ ‫سرمايه‬ ‫تمام‬ ‫ها‬ ‫شركت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫نزد‬ ‫رتبه‬ ‫بهترين‬ ‫ميتواند‬ ‫كدام‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫بازاريابی‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موفقتر‬ ‫كدام‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫همه‬ ‫اين‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫مهم‬ ‫موضوع‬ ‫اما‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫بايد‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫يک‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫بايد‬ ‫را‬ ‫مراحلی‬ ‫شركت‬ ‫يک‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫همانطوركه‬ .‫كند‬ ‫كسب‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫ارتباط‬ ‫مرتبط‬ ‫كلمات‬ ‫مناسب‬ ‫محتوای‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫سئو‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ شود‬ .‫بگيرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بايد‬ ‫سايت‬ ‫طراحی‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ .‫ببرید‬ ‫باا‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫عبارات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫نیاز‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫وا‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫کوچک‬ ‫هرچند‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ببیند‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫ی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫فردی‬ ‫هر‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫با‬ ‫شما‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫سئو‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوات‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬   0919-822-9862 ‫و‬ 021-4464-3428 :‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫رایگان‬ ‫مشاوره‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬‫ما‬ ‫درباره‬‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬‫پشتیبانی‬‫باگ‬‫آموزش‬
  • 2. ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫گسترش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بازاریابی‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ ‫میتواند‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫این‬ ‫خود‬ ‫رقبای‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫پیشی‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دایل‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫خوب‬ ‫ارزان‬ ‫سئو‬ ‫توسط‬ ‫حتی‬ ‫شما‬ ‫اعتبار‬ ‫بردن‬ ‫باا‬ .‫ببرید‬ ‫باا‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫جلوه‬ ‫بهتر‬ ‫مردم‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ .‫ساخت‬ ‫خواهد‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫محترم‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اعتماد‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫شما‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫شهرت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫میگردند‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫اولین‬ ‫كاربران‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫درآمد‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫امتیاز‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بیشتر‬ ‫اختیارشان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطاعات‬ ،‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫خود‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوات‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫سئو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫خرید‬ ‫آناین‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مقایسه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫کارآمد‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ .‫دهند‬ ‫دارد؟‬ ‫نیاز‬ SEO ‫سئو‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫چرا‬ ‫می‬ ‫ترافیک‬ ‫انواع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫اگرچه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫یاهو‬ ‫و‬ ‫بینگ‬ ،‫گوگل‬ ،‫تجاری‬ ‫عمده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫توسط‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫اکثر‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫ناوبری‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫روش‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ،‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بازدید‬ ‫توانند‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اما‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطاعات‬ ،‫محصوات‬ ،‫خدمات‬ ،‫محتوا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آیا‬ ‫که‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫چیزی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫یا‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫نمیتوانند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اگر‬ .‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫جاده‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫جستجو‬ ‫جعبه‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫جستجو‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫ترافیک‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫نکردنی‬ ‫باور‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ،‫کنند‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ ‫یک‬ ‫شكستن‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫موفقعيت‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫حمل‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫ارزش‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ .‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫دیگر‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫زيادی‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ،‫تبلیغات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫هدفمند‬ ‫ترافیک‬ .‫باشد‬ ‫سازمان‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بازده‬ ‫استثنایی‬ ‫میزان‬ ،‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫انواع‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫جستجوگرها‬ ‫در‬ ‫دهم؟‬ ‫انجام‬ ‫خودم‬ ‫برای‬ ‫را‬ SEO ‫سئو‬ ‫توانم‬ ‫می‬ ‫آیا‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫بزرگی‬ ‫تفاوت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫حتی‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫مبانی‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫اکثر‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫جستجوگرها‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ترکیب‬ ‫کوچک‬ ‫تمرین‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫این‬ ،‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ) SEO( ‫سئو‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫متخصص‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫تصمیم‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫تمایل‬ ،‫شما‬ ‫زمان‬ ‫تعهد‬ ‫به‬ ‫بسته‬ .‫باشید‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫خاصی‬ ‫تمرکز‬ ‫برخی‬ ‫باشند‬ ‫متفاوت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫برای‬ .‫دارند‬ ‫تر‬ ‫عمومی‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫گسترده‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫دارند‬ ‫دهند؟‬ ‫تشخیص‬ ‫سئو‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫سایت‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫چرا‬ ‫تا‬ ‫ببخشند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تاش‬ ‫همواره‬ ‫اصلی‬ ‫موتورهای‬ .‫دارند‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫هوشمند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫محدودیتی‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫بررسی‬ ‫تر‬ ‫عمیق‬ ‫را‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫سایت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اشتباه‬ ‫حرکت‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ،‫كند‬ ‫جلب‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫هزاران‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫سئو‬ .‫کند‬ ‫دفن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محتوا‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫ارتقاء‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫عاوه‬ ‫را‬ ‫جستجوگرها‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫رقابتی‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫جستجوگران‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫گوگل‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫برخوردار‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫در‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ارائه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫مطالب‬ ‫یا‬ ‫ندهید‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ .‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ،‫باشد‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫عمدتا‬ ‫صفحات‬ ‫جستجو‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫خواهيد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫تا‬ ‫ندهید‬
  • 3. ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫استاتیکی‬ ‫متنی‬ ‫پیوند‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ .‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫متنی‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫مراتب‬ ‫سلسله‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫تيتر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ .‫بنویسید‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫صفحاتی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫اطاعاتی‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساختن‬ ،‫جستجوگرها‬ ‫مهم‬ ‫جنبه‬ ‫یک‬ .‫هستند‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫توصیفی‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫اسم‬ ‫های‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫موتورها‬ ‫به‬ ‫سئو‬ .‫کنند‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫ببینند‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫همچنان‬ ‫اما‬ ،‫اند‬ ‫شده‬ ‫پیچیده‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫چه‬ .‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫موتورهای‬ .‫کنید‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ ،‫است‬ ‫صحیح‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫فنی‬ ‫جزئیات‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫معیارهای‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫تکنولوژی‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ .‫ندارند‬ ‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫فرمولی‬ ‫هیچ‬ ‫خودشان‬ ‫را‬ ‫عالی‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫کامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نمیتوانید‬ ‫شما‬ ،‫بنابراین‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مردم‬ ‫آنچه‬ ‫ردیابی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫معیارها‬ .‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫همچنین‬ ‫شما‬ ‫بنویسید؛‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫الگوريتمهای‬ ‫تغييرات‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خوب‬ ‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫ازم‬ ‫های‬ ‫تاکتیک‬ ‫از‬ ‫منظم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫متا‬ ‫تگ‬ ،‫شد‬ ‫آغاز‬ 1990 ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫بازاریابی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫بازاریابی‬ ، 2011 ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سايتی‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫لينک‬ ‫بک‬ ‫گرفتن‬ ،‫ها‬ ‫لینک‬ ‫انبوه‬ ‫خرید‬ ، ‫متن‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫های‬ ‫لينک‬ ، 2004 ‫تکامل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ .‫هستند‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ،‫عمودی‬ ‫جستجوی‬ .‫برسانند‬ ‫آسیب‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫کار‬ 2004 ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تاکتیک‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بنابراین‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫هماهنگ‬ ‫اينترنت‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫بازاریابی‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫دائمی‬ ‫تغییر‬ ،‫جستجو‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫نامعلوم‬ ‫آینده‬ ‫وب‬ ،‫ساده‬ ‫منطق‬ ‫جز‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫دفاع‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ،‫بینیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫ندارد‬ ‫تاثيری‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ادعا‬ ‫برخی‬ .‫است‬ ‫اولویت‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬ ،‫هستند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫ دانش‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫رقابت‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جایگذاری‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ http://www.novinwebsite.com.‫کنند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫دید‬ ‫و‬ ‫رافیک‬ :‫نمود‬ ‫خاصه‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫اهداف‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫گوگل‬ ‫ورودی‬ ‫افزایش‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫افزایش‬ ‫گوگل‬ ‫رنک‬ ‫پیج‬ ‫افزایش‬ ‫برند‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫شدن‬ ‫تبديل‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫رتبه‬ ‫رفتن‬ ‫باا‬ ‫محصوات‬ ‫فروش‬ ‫افزایش‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫تبليغات‬ ‫ابزار‬ ‫قدرتمندترين‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫صفحه‬ ‫داخل‬ ‫سئو‬ ‫های‬ ‫نويسی‬ ‫كد‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫لينک‬ ‫باهم‬ ‫آنها‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫برگه‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫طراحی‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫طراحی‬ ‫بودن‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫اين‬
  • 4. ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬ ‫شما‬ ‫هاست‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫نوع‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫امنيت‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آنها‬ ‫حجم‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫صفحات‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫سرعت‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫اصول‬ ‫رعايت‬ ‫استاندارد‬ ‫ما‬ ‫گفت‬ ‫خواهند‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ميكنند‬ ‫برگزار‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫كه‬ ‫هایی‬ ‫آموزش‬ ‫طی‬ ‫ما‬ ‫كارشناسان‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫مقاات‬ ‫بودن‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫بروز‬ .‫داد‬ ‫خواهيم‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫استاندرادها‬ ‫اين‬ ‫ای‬ ‫كليه‬ ‫صفحه‬ ‫خارج‬ ‫سئو‬ ،‫مختوا‬ ‫تولید‬ ،‫سازی‬ ‫لینک‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫ميگيرد‬ ‫انجام‬ ‫ميشود‬ ‫بسته‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫سئو‬ ‫قرارداد‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫صفحه‬ ‫بيرون‬ ‫سئو‬ ‫در‬ ‫سايت‬ ‫وب‬ ،‫ميدهند‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫كار‬ ‫اين‬ ‫ما‬ ‫كارشناسان‬ ‫كه‬ ‫ديگر‬ ‫موارد‬ ‫خيلی‬ ‫و‬ ‫آگهی‬ ‫رپورتاژ‬ ، ‫معتبر‬ ‫های‬ ‫سايت‬ ‫در‬ ‫تبليغات‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫كه‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫رنک‬ ‫پیج‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫رتبه‬ ‫بهترين‬ ‫زمانی‬ ‫شما‬ .‫باشيد‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫سایت‬ ‫بررسی‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ,‫کرد‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫همه‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫صفحه‬ ‫انتهای‬ ‫فرم‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ,‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫خوشبختانه‬ .‫است‬ ‫کارشناس‬ ‫توسط‬ .‫کنید‬ ‫سئو‬ ‫بررسی‬ ‫درخواست‬ ‫مطالب‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫کردن‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ .‫دارید‬ ‫خود‬ ‫مطالب‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ,‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫مناسبی‬ ‫جایگاه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بتوانید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫آنها‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫مطالب‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫سئو‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ -822-9862 ‫و‬ 021-4464-3428 ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫رایگان‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫مشاوره‬ ،‫خارجی‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫هزینه‬ ‫برآورد‬ ‫درخواست‬ ‫جهت‬ ‫لطفا‬ .‫بگیرید‬ ‫تماس‬  0919 ‫کنید‬ ‫دیدن‬ ‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کانادا‬ ‫در‬ ‫کودک‬ ‫مهد‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫نوین‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫گیت‬ ‫وین‬
  • 5. ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫وب‬ ‫ﻧﻮﯾﻦ‬ | ‫ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺳﺌﻮ‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫اشتراک‬  ‫اماک‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫فروشگاهی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شرکتی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫خبری‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شاپ‬ ‫کافی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫شخصی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫فود‬ ‫فست‬ ‫و‬ ‫رستوران‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫گردشگری‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫پزشکان‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫ارزان‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫اینترنتی‬ ‫بازاریابی‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫آرم‬ ‫و‬ ‫لوگو‬ ‫طراحی‬ ‫اسایدر‬ ‫طراحی‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫سفارش‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫اسایدر‬ ‫کارهای‬ ‫نمونه‬ ‫ما‬ ‫درباره‬