Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Effective Problem Solving

1 651 vues

Publié le

ทักษะการแก้ไขและการป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

Effective Problem Solving

 1. 1. Effective PROBLEM SOLVING Nukool Thanuanram Consultant & Trainer Pages: Factory Management by Nukool
 2. 2. ตำแหน่งงานปัจจุบัน • ที่ปรึกษา • วิทยากร • พี่เลี้ยง • นักเขียน
 3. 3. Learning Objective & Target ▪ เสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหา ▪ ได้มุมมองในการปฏิบัติการเชิงป้องกัน ▪ ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ▪ สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ▪ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 4. 4. LEARNING POINTS PROBLEM SOLVING
 5. 5. D-M-A-I-C
 6. 6. KEY LEARNING • ปัญหาคืออะไร • การควบคุมกระบวนการด้วย Turtle Diagram • เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา • Case Study & Workshop
 7. 7. Term & Definition ▪ Correction การแก้ไขเบื้องต้น ▪ Corrective Action การแก้ไขอย่างเป็นระบบ ▪ Preventive Action การป้องกันอย่างเป็นระบบ ▪ Possible Cause สาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา ▪ Root Cause สาเหตุของปัญหา ▪ RCA: Root Cause Analysis การวิเคราะห์หาสาเหตุ
 8. 8. แนวคิดเกี่ยวกับปัญหา 1
 9. 9. Problem ?
 10. 10. ปัญหาในมุมมองของทีมเรา
 11. 11. Mindset ? “Positive Thinking”
 12. 12. Normality about the problem ปัญหาไม่ใช่ตัวปัญหา ทัศนคติของเราที่ที่มีต่อปัญหาต่างหากที่เป็นปัญหา
 13. 13. QC. Rule ▪ อย่าบอกว่าที่นี่ไม่มีปัญหา เพราะปัญหามีอยู่ทุกที่ ▪ ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเดิม ๆ ที่ทำให้มันเกิดขึ้น ▪ ปัญหาเกิดจากเหตุ ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่า ▪ ไม่มีใครที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหา ▪ ปัญหาคืองานในเงินเดือน
 14. 14. เวลาลูกทีมเราเจอปัญหา เราจะบอกพวกเขา ว่าอย่างไรดี ?
 15. 15. รูปแบบของปัญหา 2
 16. 16. การลำดับความสำคัญของปัญหา สำคัญมาก ด่วนน้อย สำคัญมาก ด่วนมาก สำคัญน้อย ด่วนน้อย สำคัญน้อย ด่วนมาก
 17. 17. ข้อพึงระวัง สำคัญมาก ด่วนมาก สำคัญน้อย ด่วนน้อย
 18. 18. ทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับปัญหา 3
 19. 19. ทักษะที่จำเป็น การคิดเชิงบวก...เอาน่า อย่างน้อยก็..... การคิดเชิงเหตุและผล...ผลเกิดแต่เหตุ การคิดเชิงวิเคราะห์...ทางเลือกนี้ ดีที่สุด
 20. 20. คิดอย่างเข้าใจ ทำอะไรก็สำเร็จ
 21. 21. ผลเกิดแต่เหตุ ผลหรือปัญหาสาเหตุ (s)
 22. 22. เข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการ โดยใช้แผนภูมิเต่า (Turtle Diagram) X-RAY กระบวนการทำงาน
 23. 23. Classic Model
 24. 24. Man คุณสมบัติของบุคลากร ความรู้ ทักษะ ความสามารถ อํานาจหน้าที= การฝึกอบรม การประเมินผล PROCESS STEP Machine, Material เครื=องมือ เครื=องจักร อุปกรณ์ เครื=องมือวัด สิ=งอํานวยความสะดวก โปรแกรม วัตถุดิบ Measurement เป้าหมาย KPI Action Plan การวัดผล รายงาน การวิเคราะห์ แก ้ไข ป้องกัน ปรับปรุง Method & Environment คู่มือการทํางาน มาตรฐานการทํางาน ข ้อกําหนดอื=นๆ การจูงใจ วัฒนธรรมองค์กร Input ปัจจัยป้อนเข ้าในการ ทํางาน Output ผลลัพธ์จากการทํางาน Start End
 25. 25. ▪ Man ▪ Machine ▪ Method ▪ Material ▪ Measurement ▪ Management ▪ Motivation ▪ Environment 7M 1E … Key To Control
 26. 26. EXERCISE Brainstorm with your group and Identify Key Success Factor of 7M 1E
 27. 27. Factors Key Success How • • • • • • • • • • • • • • • Key Success Factor of 7M 1E
 28. 28. PROBLEM SOLVING Tools 4
 29. 29. • ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น • วิเคราะห์หาสาเหตุ (s) • หามาตรการในการแก้ไข • กำหนดทางเลือกในการแก้ไข • ดำเนินการแก้ไข (s) • ติดตามผล ทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไข • การขยายผล การป้องกันการเกิดซ้ำ กำหนดมาตรฐาน • จัดเก็บบันทึก ISO Requirements
 30. 30. DMAIC
 31. 31. ระบุปัญหา ประเมินปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ มาตรการควบคุม ปรับปรุง
 32. 32. WORKSHOP
 33. 33. DEFINE อะไรคือปัญหา เขียนปัญหาออกมาให้หมด
 34. 34. การแก้ไขเบื้องต้น
 35. 35. การแก้ไขเบื้องต้น การดำเนินการเพื่อ ▪ ระงับผลกระทบ ▪ กักกันการลุกลาม ▪ ทำให้ปัญหานั้นหมดไปก่อน ▪ ควบคุมระดับความไม่พึงพอใจของลูกค้า
 36. 36. การแก้ไขเบื้องต้น ปัญหา การแก้ไขเบื้องต้น เพื่อนอกหัก ลูกน้อง Feedback ว่าหัวหน้า ประเมินผลงานต่ำเกินจริง เพื่อนชอบเมาว์นู่น นี่ นั่น ให้เราฟัง เราเบื่อ รำคาญ ลูกทีมทำงานไม่เป็น
 37. 37. การแก้ไขเบื้องต้น ปัญหา การแก้ไขเบื้องต้น
 38. 38. MEASURE 80% 20%
 39. 39. ความถี่ในการเกิด ความเสียหายและผลกระทบ
 40. 40. เลือกมา 1 ปัญหา
 41. 41. ANALYSIS Problem Possible Cause
 42. 42. Cause & Effect Diagram
 43. 43. Mindmap Diagram
 44. 44. C/E Diagram = Possible Cause
 45. 45. การทวนสอบสาเหตุ มันเป็นเช่นนั้น จริง ๆ หรือ ?
 46. 46. 3G Techniques ใช้เพื่อทวนสอบสถานการณ์และความเป็นจริง “FACT” ▪ Genba เจนบะ พื้นที่จริง ▪ Genbutsu เจนบุสสึ ของจริง ▪ Genjitsu เจนจิสึ สถานการณ์จริง
 47. 47. Root Cause Analysis: 5 Why ทำไมล่ะ ? ทำไมล่ะ ?
 48. 48. Example : ฝนตกทำให้รถติด ? Cause why why why why why รถติด ฝนตก กบมันร้อง ไม่รู้มัน ขับช้า มองไม่เห็น ฝนบังตา มีนำ้ฝนหน้า กระจก กลัวอุบัติเหตุ ถนนมันลื่น มีน้ำบนถนน
 49. 49. EXERCISE : ……………………………………… Cause why why why why why
 50. 50. IMPROVE Project Team Leader Target Team Member DO ACTIONs Trial No Step What Do You Expect ? Design of Experiment What Happened ? What We Learned ? How to Improved ? PLAN CHECK REQUIREMENTs CH&CONDITIONs R2R@PDCA : Routien to Research by PDCA Cycles Record การออกแบบการทดลอง
 51. 51. การตัดสินใจ ทางเลือกในการแก้ไข ข้อดี ข้อเสีย ทางเลือกไหน ดีที่สุด ?
 52. 52. Improvement Plan แนวทางในการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ งบประมาณ แล้วเรา จะทำยังไง ?
 53. 53. CONTROL Statistical Techniques Standard Operation Procedure
 54. 54. Effective Corrective Action Procedure Instruction Record Form Check Sheet
 55. 55. Q & A End of Presentation
 56. 56. CONTACT US: Nukool Thanuanram E-Mail Address: nukool2001@gmail.com Social Network: nukool2001 Website : www.factorytrainer.com Pages : Factory Management by Nukool THANK YOU

×