Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

مستندات رفتاری در انجمنهای نرم افزار های آزاد

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

مستندات رفتاری در انجمنهای نرم افزار های آزاد

 1. 1. ‫مستندات رفتاری در انجمناهای آزاد‬ ‫کاریزاز: زامیرحسین گودرزی )‪(Numb‬‬ ‫ا‌‬
 2. 2. ‫مقدمه‬ ‫اهمه ما به گونه اهای مختلف در انجمناها یا فعالیت مینکنیم‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫و یا اینکه از محتوای آموزشی آنها استفاده مینکنیم. برای‬ ‫ک‌‬ ‫مثال در انجمن نکاربران ایرانی اوبونتو نکاربران به بحث و‬ ‫تبادل نظر پرداخته و یا اینکه مشکل خود را مطرح مینکنند‬ ‫ک‌‬ ‫تا با نکمک دیگران مشکل را برطرف سازند.‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫تفاوت اصلی انجمناهای نرمافزاراهای آزاد ) نکه من در این‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ارائه از اسم انجمناهای آزاد برای آنها استفاده مینکنم( با‬ ‫ک‌ ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫دیگر انجمناهای انحصاری ) مثال انجمن نکاربران فتوشاپ و‬ ‫ا ً‬ ‫ک‌‬ ‫ا ً‬ ‫یا ...( در این است نکه در انجمناهای آزاد نکاربران صرفا‬ ‫ک‌‬ ‫جهت نکمک به جامعه و نکامال داوطلبانه به ایفای نقش‬ ‫ا ً‬ ‫میپردازند! البته ممکن است چنین افرادی نیز در‬ ‫ک‌‬ ‫انجمناهای انحصاری نیز باشند.‬ ‫ک‌‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 4. 4. ‫انجمن آزاد چیست؟‬ ‫انجمن آزاد اهمان گونه نکه از اسم آن مشخص است به‬ ‫گرواهی از نکاربران گفته میشود نکه با اهم به بحث و گفتوگو‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫، اشتراک تجربیات، بیان اخبار و... حول مباحث نرمافزار‬ ‫ک‌‬ ‫اهای آزاد میپردازند.‬ ‫ک‌‬ ‫انجمناهای آزاد فقط و فقط بر مبنای خطمشی و محور‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫نرمافزاراهای آزاد استوار است .‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 5. 5. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫۱- مدیر یا رااهبر: اهمانند پیرمردی ک‌است نکه مسیر رسیدن‬ ‫به قلهی نکوه را میداند و بقیهی افراد گروه از او پیروی نکرده‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫هّ ک‌‬ ‫و با نکمک و تدبیر وبه موقع او اعضای گروه را به موفقیت‬ ‫رسانده و از مرگ آنها جلوگیری مینکند.‬ ‫ک‌‬ ‫رااهبر به طور نکلی اهدایتنکنندهی انجمن به سوی ااهداف‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫اصلی انجمن)نرمافزار آزاد( است .‬ ‫ک‌‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 6. 6. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫۲ -ناظم یا ناظر: وظیفهی او نکمک به نکاربران ، اصالح‬ ‫ک‌‬ ‫پستاها و تاپیکاها ، جلوگیری از درگیریاها و بی احترامیاها‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫، ایجاد نظم در انجمن و ... است.‬ ‫یک ناظر خوب میتواند الگوی اخالقی بسیاری از نکاربران‬ ‫ک‌‬ ‫باشد.‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 7. 7. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫۳ -نکاربر حرفهای: در انجمناهای مختلف به این دسته از‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫نکاربراها اسماهای خاصی را نسبت میداهند مثال نکاربر ویژه‬ ‫ا ً‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫و ... . به چاقوی سوییس معروفاند و منتظرند تا زمان‬ ‫ک‌‬ ‫مناسب پیش آید تا به دیگران نکمک فنی نکنند. تنها اهدف‬ ‫آنها نکمک به جامعه آزاد است و اهدف دیگری ندارند.‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 8. 8. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫۴- نکاربر جدید: نکاربری نکه جهت یادگیری ، رفع اشکال‬ ‫خود و یا حتی رفع اشکال دیگران وارد انجمناها میشود.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫معموال تعداد پستاهای آنها زیاد نیست و با خط مشی‬ ‫ک‌‬ ‫ا ً‬ ‫انجمن زیاد آشنا نیست. گااهی اینگونه نکاربران نکم فعالیت و‬ ‫گااهی بسیار فعال .‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 9. 9. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫۵ - اسپمراها: اهدفشان تبلیغ،نمایش موضوعی نکه با اهدف‬ ‫ک‌‬ ‫انجمن اهمخوانی ندارد و ... است.‬ ‫ک‌‬ ‫این دسته از نکاربران پس از اولین یا دومین پستی نکه در‬ ‫انجمن مننویسند ، اخراج میشوند تا باعث از بین رفتن‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫نظم انجمن نشوند.‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 10. 10. ‫آشنایی با گروهاهای کاربری‬ ‫ه‌‬ ‫البته گروهاهای نکاربری دیگری اهم وجود دارد اما به اندازه‬ ‫ک‌‬ ‫این چند گروه مهم و با ااهمیت نیستند.‬ ‫‪GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GnuLinux, LibreOffice and KDE‬‬
 11. 11. ‫آشنایی با برخی اصطلاحات‬ ‫*ترول:از معروف ترین اصطالحات موجود در اینترنت‬ ‫است.بعضی آنها را جزو گروهاهای نکاربری قرار میداهند اما‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫آنها ممکن است عضو اهر گروه نکاربری باشند.قصدشان‬ ‫ایجاد دعوا بین نکاربران ، گمراه نکردن تاپیک و ... است.‬ ‫بحث با آنها فقط اعصاب شما را خورد مینکند و دردسر شما‬ ‫ک‌‬ ‫را زیاد مینکند نکه ایناها فقط و فقط باعث خوشحالی او‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫اهستند.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 12. 12. ‫آشنایی با اصطلاحات‬ ‫آفتاپیک: به پستاهایی نکه تنها اهدفشان گمراه نکردن‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫تاپیک است و معموال بهوسیله ترولاها نوشته میشوند،‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ا ً ک‌‬ ‫گفته میشود.‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 13. 13. ‫زاما‬ ‫چرزا بعیضزاز زانجمناهای لآززاد در حالت زایدهلآل خود قرزار‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫ندزارند؟‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 14. 14. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫این سوال جواب اهای مختلفی برای اهرگروه نکاربری دارد نکه‬ ‫در ادامه به بررسی آنها خوااهیم پرداخت.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 15. 15. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫نکاربران حرفهای و مدیران:‬ ‫ک‌‬ ‫۱- مدیران انجمناها را راهانکردهاند زیرا تصور مینکنند‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ناظماها میتوانند انجمن را اداره نکنند.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫۲-در موارد بسیار نادر مدیران توانایی نکنترل و مدیریت را‬ ‫ندارند.‬ ‫۳-نکاربران حرفهای نمیدانند چطور با نکاربرتازهنکار برخورد‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫داشته باشند.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 16. 16. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫۴-نکاربران حرفهای نمیدانند چه چیزی را باید به نکاربران‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫جدید آموزش داهند.‬ ‫۵-به دلیل سطح علمی باالتر، نکاربران حرفهای نمیتوانند‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫پاسخ افراد تازهنکار را به صورت واضح و روشن بداهند.‬ ‫ک‌‬ ‫۶-نکاربران حرفهای حوصله پاسخ به افراد تازهنکار را ندارند و‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫به صورت غیرمستقیم پاسخ را یا به دیگران ارجاع میداهند‬ ‫ک‌‬ ‫یا اینکه به پیونداهای دیگر.‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 17. 17. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫۷- بعضی از نکاربران حرفهای طرز مودبانه صحبت نکردن را‬ ‫ک‌‬ ‫اصال بلد نیستند.‬ ‫ا ً‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 18. 18. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫نکاربران جدید:‬ ‫۱- حوصلهی طی نکردن راهاهای طوالنی را ندارند.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫۲- نمیدانند چگونه سوال بپرسند.‬ ‫ک‌‬ ‫۳- طرز استفاده از موتوراهای جستجو را بلد نیستند چون‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫دلیل استفاده از آنها را نمیدانند.‬ ‫ک‌‬ ‫۴-نکاربران جدید محترمانه و اهوشمندانه سوال پرسیدن را‬ ‫بلد نیستند.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 19. 19. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫۵-عدم تسلط به زبان انگلیسی.‬ ‫۶-عدم مطالعه موضوعات بدست آمده توسط گوگل.‬ ‫۷-از رااهنمااها استفاده نمینکنند.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 20. 20. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫اما چیزی نکه از اهمه بیشتر دردآور تر است این است نکه‬ ‫ک‌‬ ‫گروهاهای نکاربری نمیدانند چطور باید با یکدیگر برخورد‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫داشته باشند!!!‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 21. 21. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫دالیل بروز مشکالت:‬ ‫*مشغلهی زیاد‬ ‫ک‌‬ ‫*ااهمیت نداشتن انجمناها برای افراد به این معنی است نکه‬ ‫ک‌‬ ‫انجمناها و فعالیت افراد در آناها فقط برای رفع نیاز شخصی‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫افراد صورت میگیرد و بعد از نکسب مهارت، دیگر دلیلی‬ ‫ک‌‬ ‫برای حضور در انجمناها برای افراد حرفهای باقی نمیماند.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 22. 22. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫*نداشتن دانش نسبت به لزوم حضور در انجمناها و زنده‬ ‫ک‌‬ ‫نگهداشتن روح موجود در انجمناهای آزاد.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫*پیدایش راهاهای مختلف برای برطرف نکردن مشکالت‬ ‫ک‌‬ ‫نکاربران و اهمچنین انتقال دانستهاهای خود به دیگران مانند‬ ‫ک‌‬ ‫وبالگاهای شخصی و سایتاهای خبری.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 23. 23. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫*ااهمیت مطالب علمی نسبت به مطالب اخالقی بیشتر است‬ ‫یعنی عالوهبر آموزش و رفعاشکال نکاربران جدید، باید‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫نحوهی برخورد با دیگران را نیز به نکاربران جدید آموزش‬ ‫ک‌‬ ‫داد.‬ ‫دادن پاسخ بجای یاد دادن راه رسیدن به پاسخ.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 24. 24. ‫چرا انجمناهای آزاد در احالت ایدهآل‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫خود قرار ندارند؟‬ ‫*به دلیل غرور حاضر نیستند تا جواب نکاملی رو به نکاربران‬ ‫جدید بداهند.‬ ‫*استفاده از دستورات و لغاتی نکه برای نکاربران تازه نکار‬ ‫ک‌‬ ‫مفهوم نیست.‬ ‫*به دلیل گذشت زمان زیاد، نکاربران حرفهای، برخورد و‬ ‫ک‌‬ ‫زبان ارتباطی با نکاربران جدید را از دست‬ ‫دادهاند.‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 25. 25. ‫نتیجهگیری‬ ‫ه‌‬ ‫اینکه نکاربران را مجبور نکنیم تا ااهداف ما را دنبال نکنند ،‬ ‫نکاری بسیار سخت و نشدنی است.‬ ‫ک‌‬ ‫اما میتوان با اندنکی فکر ، از بروز مشکالت جلوگیری نکرد.‬ ‫ک‌‬ ‫انجمناهای آزاد فقط برای رفع اشکالاهای علمی نیستند‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫بلکه آنجا مکانی برای تربیت افرادی است نکه گسترش‬ ‫دانش را بهترین راه پیشرفت جامعهی خود میدانند.‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 26. 26. ‫نتیجهگیری‬ ‫ه‌‬ ‫بزرگترین مشکل انجمناهای آزاد این است نکه اعضای آنها‬ ‫ک‌‬ ‫درک صحیحی از این طرز فکر یعنی نرمافزاراهای آزاد‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫ندارند و فقط فکر مینکنند رفع اشکالاهای علمی تنها راه‬ ‫ک‌‬ ‫ک‌‬ ‫نکمک است! اما حال ما میدانیم نکه چنین نیست.‬ ‫ک‌‬ ‫انجمناهای آزاد تنها در صورتی به موفقیت خوااهند رسید‬ ‫ک‌‬ ‫نکه ما صرفا به حل مشکالت بسنده نکرده و سعی به تربیت‬ ‫ا ً‬ ‫افراد برای این جامعه بکنیم.‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 27. 27. ‫با تشکر از جامعه نرمافزار آزاد‬ ‫ا‌‬ ‫با تشکر از بنیاد دانشآزاد‬ ‫ا‌‬ ‫با تشکر از محسن رزاقی به خاطر ویراستاری‬ ‫با تشکر از سید محمد مسعود صدرنژاد به خاطر نظرات سازندهاش‬ ‫ا‌‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬
 28. 28. ‫تمامی مجوزاهای این ارائه) متن،قالب ارائه و ..( برمنبای مجوز‬ ‫ا‌‬ ‫)0.3 ‪(CC BY-SA‬‬ ‫می باشد.‬ ‫این بدین معنیاست که شما اجازه به اشتراک گزاری ، تغییرات و‬ ‫ا‌‬ ‫الگو برداری و ... را دارید و حتی میتوانید از آن استفادهی‬ ‫ا‌‬ ‫ا‌‬ ‫تجاری نمایید.‬ ‫قالب ارائه‬ ‫کاری از‪ Kelly Loves Whales‬و ‪Nick Merritt‬‬ ‫‪Proudly Powered By : GNULinux, LibreOffice and KDE‬‬

×