News feb 8 14

N
08
F E B 14  Digital News Update
Topshop จับมือ Google สร้ างแฟชันโชว์ อินเทอร์ แอคทีฟเรียลไทม์
             14
                                                                                       Digital
FEB
                                                                                   Global
Marketingoops


http://www.marketingoops.com/digital/social-media/topshop-google-fashion-show/

แบรนด์แฟชันระดับโลก Topshop จับมือกับยักษ์ ใหญ่โลกอินเทอร์ เน็ต Google เพื่อยกระดับภาพลักษณ์บนโซเชียลรับการแจ้ งเกิดของงานแฟชันโชว์ครั ้งล่าสุด งานนี ้ Topshop
เลือกใช้ กล้ องดิจิตอลที่เรียกว่า ‘Model Cam’ เป็ นกล้ องดิจิตอลจิ๋วเรียลไทม์ที่นางแบบจะเป็ นผู้พกติดตัว กล้ องนี ้จะทาให้ ผ้ ชมผ่านระบบออนไลน์สามารถเห็นบรรยากาศที่นางแบบ
                                                               ู
เห็นระหว่างเดินบนรันเวย์ โดยทั ้งหมดนี ้ผู้ชมจะสามารถชมผ่านเครือข่ายสังคม Google+

วิดีโอเหล่านี ้จะถูกถ่ายทอดสดหรือ livestream บน Google+ และ YouTube จุดนี ้ หากผู้ชมใช้ งานร่วมกับแอแอพพลิเคชัน ‘Be the Buyer’ ก็จะสามารถเลือกซื ้อสินค้ าที่
ชอบจากรันเวย์ พร้ อมรับคาแนะนาในการซื ้อจากนักช้ อปทัวโลก
                           ่

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5TAF9OfL99g
                                                                                        1
10 เทคนิคปรับแต่ งและใช้ YouTube ให้ เวิร์คเพื่อการตลาด
              14
                                                        Digital
FEB
                                                    Global
Marketingoops


http://www.marketingoops.com/digital/social-media/youtube-optimisation/


1.  ดีไซน์ Channel โดยใช้ พื ้นที่ให้ ค้ มค่า
                     ุ   6.  ใช้ Tag ให้ เป็ นประโยชน์เพื่อการค้ นหา
2.  Video Content Strategy           7.  Playlist
3.  Call to Action               8.  Engage
4.  Annotation                 9.  สร้ าง Subscription และแชร์ บนแพลตฟอร์ มอื่นๆ
5.  Thumbnail                  10.  วิเคราะห์ Insight


                                                         2
ช็อคโกแลต Godiva ชวนคนญี่ปุ่นหัดกอดรับวาเลนไทน์
             13
                                                                                       Digital
FEB
                                                                                   Global
Marketingoops

http://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/godiva-valentines/

โกไดว่า (Godiva) แบรนด์ช็อคโกแลตหรูที่มีชื่อเสียงมานานในญี่ปน ล่าสุดเพื่อการโปรโมทเทศกาลแห่งความรัก และกระตุ้นยอดขาย จึงทากิจกรรมชวนคนญี่ปนหัดกอด
                              ุ่                                      ุ่
ด้ วยกิจกรรมชื่อ Love & Hug แต่การกอดนี ้เป็ นการกอดหุ่นแทนที่จะเป็ นคนจริ งๆ โดยหุ่นนั ้นมีสน ้าตาลเข้ ม เป็ นตัวแทนของสีช็อคโกแลตนันเอง
                                               ี                    ่

เหตุผลที่ทาง Godiva จัดกิจกรรมแบบนี ้ขึ ้นมาก็เพราะวัฒนธรรมของญี่ปนนั ้นไม่ใช้ การกอดเป็ นการทักทาย ดังนั ้นจึงออกกิจกรรมรณรงค์ให้ คนหัดกอด เพื่อรับรู้ ถึงความ
                                 ุ่
อบอุ่นจากการกอด โดยหุ่นนี ้จะมีเซ็นเซอร์ วดความหนักแน่นของการกอด และตีออกมาเป็ นตัวเลขเพื่อให้ คะแนนการกอดกับคนๆ นั ้น ทุกครั ้งที่กอดจะมีคะแนนขึ ้นที่ เฟซบุ๊กแฟน
                     ั
เพจของคนๆ นั ้นด้ วย ใครคะแนนดีก็ได้ รับช็อคโกแลต Godiva ไปทานฟรีๆ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8MzCpcM_ha8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nu-scS3qj0Y                                                       3
KLM Must See Map combines social media with print
          13
                                                               Digital
FEB
                                                           Global
Adverblog

http://www.adverblog.com/2013/02/13/klm-must-see-map-combines-social-media-with-print/

This is a really nice idea that brings online and real life together very well. KLM Royal Dutch Airlines recently
launched a new global social media campaign: KLM Must See Map, made by friends. The online campaign,
currently running in 24 countries, enables visitors to create a personalized city map, filled with tips from their
friends. Participants will receive the high-quality printed city map at home – all for free.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dosrsAy4ENY


                                                                4
Expedia ชวนชาว Facebook สร้ างเรื่องราวท่ องเที่ยวแนวใหม่
             11
                                                                                      Digital
FEB
                                                                                  Global
Marketingoops

http://www.marketingoops.com/digital/social-media-marketing-digital/expedia-facebook-instagram-travels/

Expedia นั ้นกาลังเริ่มต้ นแคมเปญ Find Yours เพื่อจุดประกายให้ ผ้ ใช้ ค้นหาตัวเองผ่านการเดินทาง วันนี ้ Expedia เปิ ดตัวแอปพลิเคชัน Facebook ใหม่ลาสุดที่
                                     ู                                         ่
จะทาให้ ผ้ ใช้ สามารถสร้ าง story หรือวิดีโอเรื่องราวของตัวเอง และแบ่งปั นช่วงเวลาที่แต่ละคนค้ นพบระหว่างการเดินทางได้ อย่างประทับใจ
      ู
สิงที่ Expedia ต้ องการสะท้ อนในแคมเปญ Find Yours คือการสือว่าแรงบันดาลใจ อารมณ์ และประสบการณ์ชีวิตนั ้นทาให้ การเดินทางแต่ละครังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 ่                                 ่                                    ้
และไม่ซ ้ากัน ดังนั ้นแอปพลิเคชัน Facebook ของ Expedia จึงไม่ได้ เน้ นนาเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยว แต่จะเน้ นสร้ างภาพเคลือนไหวที่เกี่ยวข้ องกับการค้ นพบระหว่าง
                                                               ่
ทาง
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eB490uu07S4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yLZINRgTz4o

                                                                                       5
ทาไม Mobile Website ถึงสาคัญกับธุรกิจ
            11
                                                                              Digital
FEB
                                                                         Global
Marketingoops

http://www.marketingoops.com/digital/mobile-website/

ntuit.com ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลและแนวคิดสาคัญๆ ในการสร้ าง Mobile Website เอาไว้ รวมทั ้งสถิติสาคัญๆ เพื่อใช้ ในการพิจารณาปรับปรุ ง Mobile Web
ซึงก็น่าสนใจทีเดียว
 ่
                                                                               6
Stockholm is Your Canvas
          11
                                                               Digital
FEB
                                                          Global
Adverblog

http://www.adverblog.com/2013/02/11/stockholm-is-your-canvas/

A new iPhone app is launched during Stockholm Art Week where everyone in Stockholm can join a new art
movement and co-create. The app captures your movements on the Stockholm map using GPS and transfers this
info to an artist who’ll paint the movements on a real canvas. Just select your brush colour in the app and start
walking.

The finished canvas will be presented at the Stockholm Art Week closing party on February 17 and then put up for
auction on the net where the surplus is donated to community art projects.
Watch the video here http://bambuser.com/v/3365136
                                                                7
Adidas Y-3 2013: Interactive Live Stream
         09
                                                            Digital
FEB
                                                        Global
Digitalbuzzblog

http://www.digitalbuzzblog.com/adidas-y-3-2013-interactive-live-stream/

Most new fashion shows are getting better at expanding into interactive online experiences, and the 2013 Y-S
show catwalk from Adidas was no different, set to a projection mapped background and staring multiple live-
stream cameras, the interactive live stream catwalk show from Adidas let people switch between various live
action shots both on the run way and behind the scenes, whist allowing users to take snaps of the show and
instantly pin them on Pinterest.

http://vimeo.com/57138721

                                                             8
10 สถิติล่าสุดของ Facebook
             08
                                                                                 Digital
FEB
                                                                             Global
Marketingoops

http://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-social-media-digital/10-stat-facebook-marketing/

อัพเดทสถิติลาสุดของ Facebook กันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้ าง
      ่

1. บัญชีผ้ ใช้ งานของ Facebook มีอยู่ 1.06 พันล้ านบัญชีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2012 (เพิ่มขึ ้น 25% จากปี ก่อน)
       ู
2. ในแต่ละวัน จะมีผ้ ใช้ งาน Facebook เฉลีย 618 ล้ านคน (เฉลียในเดือนธันวาคม 2012 เพิ่มขึ ้น 28% จากปี ก่อน)
           ู           ่         ่
3. มีผ้ ใช้ งาน Facebook ผ่านอุปกรณ์พกพาเป็ นจานวน 680 ล้ านบัญชีในเดือนธันวาคม 2012 (เพิ่มขึ ้น 57% จากปี ก่อน)
    ู
4. ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2012 มีผ้ ใช้ งาน Facebook ผ่านอุปกรณ์พกพาในแต่ละวันสูงกว่าผู้ใช้ งานผ่านเว็บเป็ นครั ้งแรก
                  ู
5. รายได้ จากการโฆษณาผ่านอุปกรณ์พกพาคิดเป็ นรายได้ 23% ของรายได้ จากโฆษณาทั ้งหมดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2012 สูงขึ ้นจาก 14% ในไตรมาสที่ 3 ของปี เดียวกัน

                                                                                  9
1 sur 10

Recommandé

News June 8-14 par
News June 8-14 News June 8-14
News June 8-14 nuthorn
238 vues11 diapositives
News Nov 2-8 par
News Nov 2-8News Nov 2-8
News Nov 2-8nuthorn
293 vues10 diapositives
News Mar 30 - Apr 5 par
News Mar 30 - Apr 5News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5nuthorn
270 vues21 diapositives
News jan 4 -10 par
News jan 4 -10News jan 4 -10
News jan 4 -10nuthorn
278 vues10 diapositives
News Jul 6-19 par
News Jul 6-19 News Jul 6-19
News Jul 6-19 nuthorn
306 vues12 diapositives
News May 4-10 par
News May 4-10News May 4-10
News May 4-10nuthorn
295 vues15 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Resume-update par
Resume-updateResume-update
Resume-updateRusli Jamidin
259 vues5 diapositives
Needle roller bearings parameter from Chik bearing par
Needle roller bearings parameter from Chik bearingNeedle roller bearings parameter from Chik bearing
Needle roller bearings parameter from Chik bearingCHIK BEARING
530 vues14 diapositives
11 things i wish i had learned final presentation par
11 things i wish i had learned final presentation11 things i wish i had learned final presentation
11 things i wish i had learned final presentationbehnbrian
148 vues48 diapositives
T type Three Valve Manifold (3VQ) par
T type Three Valve Manifold (3VQ)T type Three Valve Manifold (3VQ)
T type Three Valve Manifold (3VQ)NK Instruments Pvt. Ltd.
215 vues15 diapositives
บทที่ 2 html introduction par
บทที่ 2 html introductionบทที่ 2 html introduction
บทที่ 2 html introductionNattipong Siangyen
156 vues6 diapositives
Hizb 43 par
Hizb 43Hizb 43
Hizb 43steka36
2.1K vues10 diapositives

En vedette(20)

Needle roller bearings parameter from Chik bearing par CHIK BEARING
Needle roller bearings parameter from Chik bearingNeedle roller bearings parameter from Chik bearing
Needle roller bearings parameter from Chik bearing
CHIK BEARING530 vues
11 things i wish i had learned final presentation par behnbrian
11 things i wish i had learned final presentation11 things i wish i had learned final presentation
11 things i wish i had learned final presentation
behnbrian148 vues
Hizb 43 par steka36
Hizb 43Hizb 43
Hizb 43
steka362.1K vues
บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ par Nattipong Siangyen
บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจบทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ
บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ
บทที่ 5 การจัดการข้อความ par Nattipong Siangyen
บทที่ 5 การจัดการข้อความบทที่ 5 การจัดการข้อความ
บทที่ 5 การจัดการข้อความ
บทที่ 4 การจัดวางเนื้อหา par Nattipong Siangyen
บทที่ 4 การจัดวางเนื้อหาบทที่ 4 การจัดวางเนื้อหา
บทที่ 4 การจัดวางเนื้อหา
White Paper: Social Media ROI and Digital Customer Experience par Casey Hall
White Paper: Social Media ROI and Digital Customer ExperienceWhite Paper: Social Media ROI and Digital Customer Experience
White Paper: Social Media ROI and Digital Customer Experience
Casey Hall323 vues
Access taxi sub 4 17 summary of recommendations par rrtuttle
Access taxi sub 4 17 summary of recommendationsAccess taxi sub 4 17 summary of recommendations
Access taxi sub 4 17 summary of recommendations
rrtuttle159 vues
Marketing benchmarks-from-7000-businesses par Jacques Bouchard
Marketing benchmarks-from-7000-businessesMarketing benchmarks-from-7000-businesses
Marketing benchmarks-from-7000-businesses
Jacques Bouchard463 vues

Similaire à News feb 8 14

News Nov 30 - Dec 6 par
News Nov 30 - Dec 6 News Nov 30 - Dec 6
News Nov 30 - Dec 6 nuthorn
238 vues10 diapositives
News Jan 11 -17 par
News Jan 11 -17News Jan 11 -17
News Jan 11 -17nuthorn
258 vues10 diapositives
News May 11-17 par
News May 11-17News May 11-17
News May 11-17nuthorn
304 vues13 diapositives
News Dec 7-13 par
News Dec 7-13 News Dec 7-13
News Dec 7-13 nuthorn
228 vues10 diapositives
News Dec 7 - Dec 13 par
News Dec 7 - Dec 13 News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13 nuthorn
276 vues10 diapositives
News June 1-7 par
News June 1-7 News June 1-7
News June 1-7 nuthorn
269 vues15 diapositives

Similaire à News feb 8 14(20)

News Nov 30 - Dec 6 par nuthorn
News Nov 30 - Dec 6 News Nov 30 - Dec 6
News Nov 30 - Dec 6
nuthorn238 vues
News Jan 11 -17 par nuthorn
News Jan 11 -17News Jan 11 -17
News Jan 11 -17
nuthorn258 vues
News May 11-17 par nuthorn
News May 11-17News May 11-17
News May 11-17
nuthorn304 vues
News Dec 7-13 par nuthorn
News Dec 7-13 News Dec 7-13
News Dec 7-13
nuthorn228 vues
News Dec 7 - Dec 13 par nuthorn
News Dec 7 - Dec 13 News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13
nuthorn276 vues
News June 1-7 par nuthorn
News June 1-7 News June 1-7
News June 1-7
nuthorn269 vues
News oct 19 25 par nuthorn
News oct 19  25News oct 19  25
News oct 19 25
nuthorn245 vues
News Nov 23-29 par nuthorn
News Nov 23-29News Nov 23-29
News Nov 23-29
nuthorn327 vues
2012 - Year in Review (thumbsup - Thailand) par Moonshot Digital
2012 - Year in Review (thumbsup - Thailand)2012 - Year in Review (thumbsup - Thailand)
2012 - Year in Review (thumbsup - Thailand)
Moonshot Digital748 vues
News Apr 13-19 par nuthorn
News Apr 13-19News Apr 13-19
News Apr 13-19
nuthorn290 vues
News Apr 6 - 12 par nuthorn
News Apr 6 - 12News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12
nuthorn235 vues
Library and Marketing par Kai Janghoo
Library and MarketingLibrary and Marketing
Library and Marketing
Kai Janghoo594 vues
News Jun 21-27 par nuthorn
News Jun 21-27News Jun 21-27
News Jun 21-27
nuthorn282 vues
Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้... par Somkiat Lilitprapun
Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...
Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...

Plus de nuthorn

News May 31 - Jun 6 par
News May 31 - Jun 6News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6nuthorn
264 vues12 diapositives
News Dec 21-27 par
News Dec 21-27News Dec 21-27
News Dec 21-27nuthorn
236 vues10 diapositives
News Jul 20-26 par
News Jul 20-26News Jul 20-26
News Jul 20-26nuthorn
290 vues12 diapositives
News May 18-24 par
News May 18-24News May 18-24
News May 18-24nuthorn
215 vues17 diapositives
News Mar 9-15 par
News Mar 9-15News Mar 9-15
News Mar 9-15nuthorn
400 vues18 diapositives
News Mar 2-8 par
News Mar 2-8News Mar 2-8
News Mar 2-8nuthorn
280 vues18 diapositives

Plus de nuthorn(7)

News May 31 - Jun 6 par nuthorn
News May 31 - Jun 6News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6
nuthorn264 vues
News Dec 21-27 par nuthorn
News Dec 21-27News Dec 21-27
News Dec 21-27
nuthorn236 vues
News Jul 20-26 par nuthorn
News Jul 20-26News Jul 20-26
News Jul 20-26
nuthorn290 vues
News May 18-24 par nuthorn
News May 18-24News May 18-24
News May 18-24
nuthorn215 vues
News Mar 9-15 par nuthorn
News Mar 9-15News Mar 9-15
News Mar 9-15
nuthorn400 vues
News Mar 2-8 par nuthorn
News Mar 2-8News Mar 2-8
News Mar 2-8
nuthorn280 vues
News feb24 mar1 par nuthorn
News feb24 mar1News feb24 mar1
News feb24 mar1
nuthorn257 vues

News feb 8 14

 • 1. 08 F E B 14 Digital News Update
 • 2. Topshop จับมือ Google สร้ างแฟชันโชว์ อินเทอร์ แอคทีฟเรียลไทม์ 14 Digital FEB Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/social-media/topshop-google-fashion-show/ แบรนด์แฟชันระดับโลก Topshop จับมือกับยักษ์ ใหญ่โลกอินเทอร์ เน็ต Google เพื่อยกระดับภาพลักษณ์บนโซเชียลรับการแจ้ งเกิดของงานแฟชันโชว์ครั ้งล่าสุด งานนี ้ Topshop เลือกใช้ กล้ องดิจิตอลที่เรียกว่า ‘Model Cam’ เป็ นกล้ องดิจิตอลจิ๋วเรียลไทม์ที่นางแบบจะเป็ นผู้พกติดตัว กล้ องนี ้จะทาให้ ผ้ ชมผ่านระบบออนไลน์สามารถเห็นบรรยากาศที่นางแบบ ู เห็นระหว่างเดินบนรันเวย์ โดยทั ้งหมดนี ้ผู้ชมจะสามารถชมผ่านเครือข่ายสังคม Google+ วิดีโอเหล่านี ้จะถูกถ่ายทอดสดหรือ livestream บน Google+ และ YouTube จุดนี ้ หากผู้ชมใช้ งานร่วมกับแอแอพพลิเคชัน ‘Be the Buyer’ ก็จะสามารถเลือกซื ้อสินค้ าที่ ชอบจากรันเวย์ พร้ อมรับคาแนะนาในการซื ้อจากนักช้ อปทัวโลก ่ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5TAF9OfL99g 1
 • 3. 10 เทคนิคปรับแต่ งและใช้ YouTube ให้ เวิร์คเพื่อการตลาด 14 Digital FEB Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/social-media/youtube-optimisation/ 1. ดีไซน์ Channel โดยใช้ พื ้นที่ให้ ค้ มค่า ุ 6. ใช้ Tag ให้ เป็ นประโยชน์เพื่อการค้ นหา 2. Video Content Strategy 7. Playlist 3. Call to Action 8. Engage 4. Annotation 9. สร้ าง Subscription และแชร์ บนแพลตฟอร์ มอื่นๆ 5. Thumbnail 10. วิเคราะห์ Insight 2
 • 4. ช็อคโกแลต Godiva ชวนคนญี่ปุ่นหัดกอดรับวาเลนไทน์ 13 Digital FEB Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/godiva-valentines/ โกไดว่า (Godiva) แบรนด์ช็อคโกแลตหรูที่มีชื่อเสียงมานานในญี่ปน ล่าสุดเพื่อการโปรโมทเทศกาลแห่งความรัก และกระตุ้นยอดขาย จึงทากิจกรรมชวนคนญี่ปนหัดกอด ุ่ ุ่ ด้ วยกิจกรรมชื่อ Love & Hug แต่การกอดนี ้เป็ นการกอดหุ่นแทนที่จะเป็ นคนจริ งๆ โดยหุ่นนั ้นมีสน ้าตาลเข้ ม เป็ นตัวแทนของสีช็อคโกแลตนันเอง ี ่ เหตุผลที่ทาง Godiva จัดกิจกรรมแบบนี ้ขึ ้นมาก็เพราะวัฒนธรรมของญี่ปนนั ้นไม่ใช้ การกอดเป็ นการทักทาย ดังนั ้นจึงออกกิจกรรมรณรงค์ให้ คนหัดกอด เพื่อรับรู้ ถึงความ ุ่ อบอุ่นจากการกอด โดยหุ่นนี ้จะมีเซ็นเซอร์ วดความหนักแน่นของการกอด และตีออกมาเป็ นตัวเลขเพื่อให้ คะแนนการกอดกับคนๆ นั ้น ทุกครั ้งที่กอดจะมีคะแนนขึ ้นที่ เฟซบุ๊กแฟน ั เพจของคนๆ นั ้นด้ วย ใครคะแนนดีก็ได้ รับช็อคโกแลต Godiva ไปทานฟรีๆ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8MzCpcM_ha8 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nu-scS3qj0Y 3
 • 5. KLM Must See Map combines social media with print 13 Digital FEB Global Adverblog http://www.adverblog.com/2013/02/13/klm-must-see-map-combines-social-media-with-print/ This is a really nice idea that brings online and real life together very well. KLM Royal Dutch Airlines recently launched a new global social media campaign: KLM Must See Map, made by friends. The online campaign, currently running in 24 countries, enables visitors to create a personalized city map, filled with tips from their friends. Participants will receive the high-quality printed city map at home – all for free. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dosrsAy4ENY 4
 • 6. Expedia ชวนชาว Facebook สร้ างเรื่องราวท่ องเที่ยวแนวใหม่ 11 Digital FEB Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/social-media-marketing-digital/expedia-facebook-instagram-travels/ Expedia นั ้นกาลังเริ่มต้ นแคมเปญ Find Yours เพื่อจุดประกายให้ ผ้ ใช้ ค้นหาตัวเองผ่านการเดินทาง วันนี ้ Expedia เปิ ดตัวแอปพลิเคชัน Facebook ใหม่ลาสุดที่ ู ่ จะทาให้ ผ้ ใช้ สามารถสร้ าง story หรือวิดีโอเรื่องราวของตัวเอง และแบ่งปั นช่วงเวลาที่แต่ละคนค้ นพบระหว่างการเดินทางได้ อย่างประทับใจ ู สิงที่ Expedia ต้ องการสะท้ อนในแคมเปญ Find Yours คือการสือว่าแรงบันดาลใจ อารมณ์ และประสบการณ์ชีวิตนั ้นทาให้ การเดินทางแต่ละครังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ่ ่ ้ และไม่ซ ้ากัน ดังนั ้นแอปพลิเคชัน Facebook ของ Expedia จึงไม่ได้ เน้ นนาเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยว แต่จะเน้ นสร้ างภาพเคลือนไหวที่เกี่ยวข้ องกับการค้ นพบระหว่าง ่ ทาง http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eB490uu07S4 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yLZINRgTz4o 5
 • 7. ทาไม Mobile Website ถึงสาคัญกับธุรกิจ 11 Digital FEB Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/mobile-website/ ntuit.com ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลและแนวคิดสาคัญๆ ในการสร้ าง Mobile Website เอาไว้ รวมทั ้งสถิติสาคัญๆ เพื่อใช้ ในการพิจารณาปรับปรุ ง Mobile Web ซึงก็น่าสนใจทีเดียว ่ 6
 • 8. Stockholm is Your Canvas 11 Digital FEB Global Adverblog http://www.adverblog.com/2013/02/11/stockholm-is-your-canvas/ A new iPhone app is launched during Stockholm Art Week where everyone in Stockholm can join a new art movement and co-create. The app captures your movements on the Stockholm map using GPS and transfers this info to an artist who’ll paint the movements on a real canvas. Just select your brush colour in the app and start walking. The finished canvas will be presented at the Stockholm Art Week closing party on February 17 and then put up for auction on the net where the surplus is donated to community art projects. Watch the video here http://bambuser.com/v/3365136 7
 • 9. Adidas Y-3 2013: Interactive Live Stream 09 Digital FEB Global Digitalbuzzblog http://www.digitalbuzzblog.com/adidas-y-3-2013-interactive-live-stream/ Most new fashion shows are getting better at expanding into interactive online experiences, and the 2013 Y-S show catwalk from Adidas was no different, set to a projection mapped background and staring multiple live- stream cameras, the interactive live stream catwalk show from Adidas let people switch between various live action shots both on the run way and behind the scenes, whist allowing users to take snaps of the show and instantly pin them on Pinterest. http://vimeo.com/57138721 8
 • 10. 10 สถิติล่าสุดของ Facebook 08 Digital FEB Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-social-media-digital/10-stat-facebook-marketing/ อัพเดทสถิติลาสุดของ Facebook กันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้ าง ่ 1. บัญชีผ้ ใช้ งานของ Facebook มีอยู่ 1.06 พันล้ านบัญชีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2012 (เพิ่มขึ ้น 25% จากปี ก่อน) ู 2. ในแต่ละวัน จะมีผ้ ใช้ งาน Facebook เฉลีย 618 ล้ านคน (เฉลียในเดือนธันวาคม 2012 เพิ่มขึ ้น 28% จากปี ก่อน) ู ่ ่ 3. มีผ้ ใช้ งาน Facebook ผ่านอุปกรณ์พกพาเป็ นจานวน 680 ล้ านบัญชีในเดือนธันวาคม 2012 (เพิ่มขึ ้น 57% จากปี ก่อน) ู 4. ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2012 มีผ้ ใช้ งาน Facebook ผ่านอุปกรณ์พกพาในแต่ละวันสูงกว่าผู้ใช้ งานผ่านเว็บเป็ นครั ้งแรก ู 5. รายได้ จากการโฆษณาผ่านอุปกรณ์พกพาคิดเป็ นรายได้ 23% ของรายได้ จากโฆษณาทั ้งหมดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2012 สูงขึ ้นจาก 14% ในไตรมาสที่ 3 ของปี เดียวกัน 9