Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet)
หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อ
ระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่...
ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานเป็น
สาคัญ เช่นใช้อินเ...
1. การเชื่อมต่อแบบ Dial Up
เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เคยได้รับความนิยมในยุคแรก ๆ โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์บุคคล กับสา...
2. การเชื่อมต่อแบบ ISDN (Internet Services Digital Network)
ISDN Line เป็นเส้นทางการสื่อสารที่ใช้สายโทรศัพท์ธรรมดาแต่ทาให้...
3. การเชื่อมต่อแบบ DSL (Digital Subscriber Line)
เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้สายโทรศัพท์ธรรมดา ท...
4. การเชื่อมต่อแบบ Cable
เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านสายสื่อสารเดียวกับ Cable TV จึงทาให้เรา
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร...
5. การเชื่อมต่อแบบดาวเทียม (Satellites)
เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน...
บรรณานุกรม
http://sank15004.blogspot.com/2013/08/blog-post_1705.html
https://th.wikipedia.org/wiki/เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สมาชิกนายทวีรัชต์ คงคานนท์
ม.5/2 เลขที่ 1
นายอธิวัฒน์ จันทินมาธร
ม.5/2 เลขที่ 31
นายณัฐวร เกษรศิริ
ม.5/2 เลขที่ 37
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Com59

c o m

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Com59

 1. 1. ลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. 2. อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสาร กันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้ เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บ บอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอก แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้
 3. 3. ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานเป็น สาคัญ เช่นใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลที่บ้าน ใช้ในเชิงธุรกิจ ใช้เพื่อความ บันเทิง หรือใช้ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้นการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต จึงมีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความต้องการ รวมทั้งเงินทุนที่จะ ใช้ในการติดตั้งระบบด้วย ปัจจุบันการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่นิยมใช้มี 5 ลักษณะ
 4. 4. 1. การเชื่อมต่อแบบ Dial Up เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เคยได้รับความนิยมในยุคแรก ๆ โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์บุคคล กับสายโทรศัพท์บ้านที่เป็นสายตรงต่อเชื่อมเข้ากับโมเด็ม (Modem) ก็ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ต้องทาการติดต่อกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผ่านหมายเลขโทรศัพท์บ้าน โดยผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะกาหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) มาให้เพื่อเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
 5. 5. 2. การเชื่อมต่อแบบ ISDN (Internet Services Digital Network) ISDN Line เป็นเส้นทางการสื่อสารที่ใช้สายโทรศัพท์ธรรมดาแต่ทาให้สามารถส่งทั้ง เสียงพูด และข้อมูลได้พร้อมกันทาให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้พร้อมกับการคุยโทรศัพท์โดยข้อมูล หรือเสียงที่รับ - ส่งนั้นอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่งมีข้อดีมากว่าสัญญาณอนาล็อก นอกจากนี้ การใช้บริการ ISDN Line ยังสามารถมัลติเพล็ก (Multiplex) สัญญาณได้มากกว่า 3 สัญญาณส่งไป ในคราวเดียวกัน ทามีความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดาโดยความเร็วในการ รับ – ส่งข้อมูลสูงสุดคือ 128 Kbps
 6. 6. 3. การเชื่อมต่อแบบ DSL (Digital Subscriber Line) เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้สายโทรศัพท์ธรรมดา ที่ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและพูดผ่านสายโทร ศัพท์ปกติได้ในเวลาเดียวกัน DSL เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกของเส้นทางการสื่อสารที่เป็นสัญญาณดิจิตอลโดยเหมาะสาหรับสานักงานขนาดเล็ก หรือผู้ใช้ตามบ้านทั่วไป โดย DSL มีลักษณะการทางานเหมือนกับ ISDN Line เพียงแต่มีความเร็ว ในการรับ – ส่งข้อมูลสูงกว่า ISDN Line เท่านั้น
 7. 7. 4. การเชื่อมต่อแบบ Cable เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านสายสื่อสารเดียวกับ Cable TV จึงทาให้เรา สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับการดูทีวีได้ โดยต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ 1. ใช้ Cable Modem เพื่อเชื่อมต่อ 2. ต้องติดตั้ง Ethernet Adapter Card หรือ Lan Card ไว้ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย
 8. 8. 5. การเชื่อมต่อแบบดาวเทียม (Satellites) เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า Direct Broadcast Satellites หรือ DBS โดยผู้ใช้ต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม คือ 1. จานดาวเทียมขนาด 18-21 นิ้ว เพื่อทาหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณจากดาวเทียม 2. ใช้ Modem เพื่อเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
 9. 9. บรรณานุกรม http://sank15004.blogspot.com/2013/08/blog-post_1705.html https://th.wikipedia.org/wiki/เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 10. 10. สมาชิกนายทวีรัชต์ คงคานนท์ ม.5/2 เลขที่ 1 นายอธิวัฒน์ จันทินมาธร ม.5/2 เลขที่ 31 นายณัฐวร เกษรศิริ ม.5/2 เลขที่ 37

×