Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

โครงงานคอมพิวเตอร์PDF

โครงงานคอมพิวเตอร์

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

โครงงานคอมพิวเตอร์PDF

  1. 1. เป็ นโครงงานประเภทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหา สาเหตุของปัญหาหรือสารวจความคิดเห็น นาไปสู่การทดลองหรือค้นพบสาเหตุของปัญหา ที่ต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน เป็ นโครงงานที่ต้องออกแบบทดลอง เพื่อ การศึกษาผลการทดลองว่าเป็ นไปตามที่ ตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่ โครงงานประเภทนี้ต้อง สรุปความรู ้หรือผลการทดลองเป็ นหลักการหรือ แนวทางการปฏิบัติไว้
  2. 2. เป็ นโครงงานที่ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร ์ เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติ โดยอาศัยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานใหม่ อาจเป็ นของใช้ เครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ หรือนาวัสดุ ท้องถิ่นที่มีมากมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เ ป็ นโครงงานที่มีลักษณะเป็ นการหาความรู ้ใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์จาก สถิติแล้วอภิปราย หรือเป็ นโครงงานที่ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่เกิดจากข้อสงสัย อาจเป็ นการนา บทเรียนมาขยายเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ ความรู ้ในแง่มุมที่กว้างและลึกกว่าเดิม
  3. 3. เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร ์ในการผลิตสื่อ เพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาค แบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้ พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือ รายกลุ่ม การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร ์ช่วยนี้ ถือ ว่าเครื่องคอมพิวเตอร ์เป็ นอุปกรณ์การสอน ไม่ใช่เป็ นครูผู้สอน ซึ่งอาจเป็ นการพัฒนา บทเรียนแบบ Onlineให้นักเรียนเข้ามาศึกษาด้วย
  4. 4. เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือมาใช้ช่วย สร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็ นใน รูปซอฟต์แวร ์ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร ์วาดรูป ซอฟต์แวร ์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร ์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็ นต้น สาหรับซอฟต์แวร ์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้น เป็ นโปรแกรมประมวลผลภาษา ซึ่งจะเป็ น เครื่องมือให้เราใช้งานในงานพิมพ์ต่าง ๆ บน เครื่องคอมพิวเตอร ์เป็ นไปได้โดยง่าย เป็ นโครงงานใช้คอมพิวเตอร ์ในการจาลองการ ทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็ นโครงงานที่ผู้ทาต้อง ศึกษารวบรวมความรู ้ หลักการ ข้อเท็จจริงและ แนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ ต้องการศึกษา แล้วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสมการ สูตร หรือ คาอธิบายก็ได้ พร้อมทั้งนาเสนอวิธีการจาลอง
  5. 5. เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร ์ในการสร้าง ผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจาวัน เช่น ซอฟต์แวร ์สาหรับการออกแบบและตกแต่ง อาคาร ซอฟต์แวร ์สาหรับการผสมสี ซอฟต์แวร ์ สาหรับการระบุคนร้าย เป็ นต้น โครงงานงาน ประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร ์ดแวร ์ซอฟต์แวร ์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสร้างใหม่ หรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้ โครงงานลักษณะนี้ จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้น ๆ เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร ์เกมเพื่อความรู ้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคานวณเลข ซึ่งเกมที่ พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้น การใช้สมองเพื่อฝึ กคิดอย่างมีหลักการ

×