Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

วันสงกรานต์

  1. 1. จุ๋ บึ้ ฮี้ปู้จุ๋ฮี่ปื่ อี้จุ๋ อุ่ผุ้"ร๊รี่`ลิ๊'เ กึ๋
  2. 2. ริ้หุ่อืงู'ปู้อุ่ฐิปืกั้-ลิ๊ปื้ย๊ด่จ“อืหุ่เฝั่คุ'ลิ๊ ป๋ฐินื้จุ๊ปี๋ ด่ บี้ ` `จู๋ มุ่ฮู” 'วั'ถีจี๊^" ` ` _ หึ ` ญ์ สู่ ._ _ ปื่สื้'ปื่ขุ่วู้ คึ บ่ ขุ่วุ้ ยัเ .ฉื ตื่;'ฏิ'-ตื่" วุ":ถิ่ขุ่;ซี จ็อิ๋อุ้-'โฮ๊.ผู้-หึ ปี๋วู๊'ฐ์จ็ ตุ๋ด่ ล อี้หึบี้ยี่นิ้ะ บี ขุ่-รั`-`จุ้ ฑิกึสุจุ่อิ๊ษี'ถิ่พื่ -฿`บี้1บี้' _ หึโรู๊ญิฐ์ธูจูขุส็ชี้ธูฝะฐ์.ญิอืา};สู่|ฐิง้1ขุใ;|จู๋.|ญิฐ์มื่บื่สู่๖|มื้|ปิ๊ย๊.|มั้;|ธ -ลุ้ษุ|ญิอื[ปื,|แไจืขิสุรุ๊1ษั|,|ตื่ญิ"จ๋|ฮ้ญูรึ่วั่|ธวุ|วู๊เ` |-อึ๋ฐิ -กั้หู่ลุ่รุ๊รั่ฟื้หุ่'ปื่อุ่อืสั้ะภิธอื`ฌ-ตึอี่ธปิ๊ย๊นี๊จุ่รื้ฆฟื้'ฮุล'อ“ยิ้ปื่`คุ๊`||ยื้มงี้ย๊หุ่บ่ย๊งี้`ญี่ย๊ปิ๊หุ่'ฒ่|กี๊ฆฟื้'สุหู้ขุ:จู๋ธํฒจ๋อือื-ญิสั้.อิ๊๒มู่โหึจุ้ใขุรฮู้ขุ่ปิ๊งี้บี่หุ่'อืหุ่น้รู๊ฐี - ` ' -รื้รุ๊ฮกั้”อืขุ่ ขุ่จุงี่รึ1-ก๋ริ้ธี|]ธิ์กี๊อุ่ะหุ่จุ๊ฉืมี`1ยุ่ ยือืธรูธอืโยืย๊`อืจี๋เบิขํอุ่ถิบู๊กั้รธลุ่รุ้ฆฟื้-ศถหู่ยี่|1ยั้อ็ธีลื่'ะธบิจุ่ฐิฆ1'ขุ่บี`ะโปี๊]โยุ่:อื. `รุ่ .รุ๊ `เด่มึอิ่บ่หุ่'ต“ย๊ขํย๊'ถ`ปิ๊ปิ๊สั้อืโยิบิวุจ็หุ่ฆ่อุ่ปิ๊นั้ยุ่ .ฝึใจุ่รี้รื1บีธีงัล๊ท่อุ่บ่|สื้ปิ๊จุ๊สิ่'ปี่น้งิ้ธีกุ๊งัอิ`ป๊`ปั๊ว๊ปี๊`||'ฮึบู๊อืฝึฆัสุ่อู๊1'|บึ้`ยี'ะรุ๊ธีรอึ๋`ะปี๊`ะรุ่[ฐีงักี๊'รุ๊บ่`||`ขุ่อื`ริ้บ่บี่]ย๊อุ้ารี้ `ริ้เปั้ปี๋ซู๊ฌปิ๊*อี๊หุ่กี๊ธ:ชัอืฒว็ปื่หุ่เจ็ถีฮี่ฌรูกีนั้ปิ๊ลิ้โฌบ๊บื้ฆ์ต๊มุ่ ลํ ปื่จุ๊อ็`ะจ๋|ยื้รั่:ธย็`อ็ป๋ต๊1เ?อืงี้ย๊' | แจ็กี๊ ะ บิ๊ชัลุ่รุ้รึ1'ปื่`อ๊`ะฆัเงืโ;ใ'กุ๊กุ๊กู้1ขืบยัอืงัฝี`เวัป๊เใบี่ โ' ริ้อุ่จู๋โมึอู๊ปี้ยุ้ปื้รู๊อี๊วัจุ๋บี่๒ริ๊ปื่ นี๊|ษิ`ปั:ยัธีบ่อิ๋อึ่รํฆซุ่นั้จี้วั่ปิ๊อือืนุ๊งี้ฆหุ่รูซํย๊ธีชัฮุบ่อุ่.อ็อุ่ฒ1เ?ถีปื่หุ่|รื้บี่ฌหุ่ ใอุ๋ธีงัปิ้`ขุ่นี๊|ริ๊นี้'รุ๊บ่` .ฒ่|1ป๋ฆอึ่จู๋ด่จ็`รุงัยี่`บ่โยัปี๋พ็นี๊ยุ่นี๊ว็บู๊ขุ่วุ่
  3. 3. ดิ์ จ์ ` บ่ ขุ่ กี'ขุ่ -หึบ่ _ ซี ปุ่ นี้ฉี่มื้_ ฝึ อี๊ลี่ปุ๋กั้อืาหู่1นุ๊ ย๊โ ฒ่บิ๊บื[บ็1รู๊`ปี่อุ่5`ะ'ปืฝึ'อืปุ๋-ซิงัธีบู๊จ็ซุ่เโอุ๊ไริ๊รั่กั้ปี๊`สึใย๊ตู่อิ่รุ๊ปี้ขื่ปี๊นิ่ปี่ปี่ ๓ วุ'1นุ่'วุ่จ๋ ถี ฟุ้` `ว๊จุ๊ ”ใ โฌวุอืกั้ธแางี่จี่ธุ'นุ๊ โนั้นุ๊คบิ'า'มเวุปืย๊จ๋ยิ้ปื้|วํคิฆอุ่กุ๊รู๊ญิ'กี๊ ชุ่นั่' ขุ่` ` จี๊ ` อื่ - ` นํ- ษิ - ธีโฮื|.|บื้กั้ธน แก?ยํ ณ'ฒิ ป๋'คหุ่ย๊า'งี้1฿ฆ ถ“ย ป๋1ย๊ฮฮุ*ธูงู-อิ๊ฮี`ฌ1หุ่ `รุ่ 'ขุ่ 'ลุ้ ' รู่ขอึ๋`อี่ย๊จัรูธนี๊รู๊ธอื่'ปั๊ธุ์ร์อึ๋รุ้ถิยื่11]ปี๊อิหู่อุ้รู๊หึ`ธี|[นู๋รุ๊ปิ่อืฐิโธีนี๊บู๊'ลิ๊”อ็บื`รุ้ 'งู /1 'ง้ ' ` ' ด่ อื ' ' `.จุษิ ยี่ ใกู้ลิ๊|]ยัผิธีปินเผอธี|:วาจั้1บุอุ่:รั่1'ปี๋1ขุบ่ |.|งี้จะจ๋ป๋ย๊'ย๊ย๊|จ็อุ่บี่ถ*ผิหุ่'ป้ธิยัลจิ๋ธิ์ฆ]รุรึอืยิ้หู่รู|หู่สู่ริ้อุ้`;ฮี่ลุ้ฐีบ่ซุ่.ฒ่ปิ๊ย๊`หุ่ฎปื่โย๊ยี่ปิ๊จุ๊เอึ่อั้ษิงี่อื]`ขื่วู้ปิ้|.|$สื้บืปิ๊'ย็`ย๊ถวุฆ1ธีจ“ธีริ๊จุ๋บุ๊งูงู ด่กุ๊โ5โ|ฐิจับุ๊ตึา51บืปือึ่วืบู๊]รู๊` `ษ กีจ็ว']กี๊บ'ย๊ปป๋[ธิยุ้ นุ น้ขุยื้จูฟื้ยี่อี๊งี่อิ๋จุ๋อืจ๋กิ๊บิจ`จ*อื้รื้วิ้อิ๊ขึ้ญ์'ธีธล๊ตั๋ธีบิยื้งี้อี่วุ้;งื่ยุ้นิ้ธล๊รี้ ชื่ตื่สี้จ๊1ฟืน้รู๊ปื่ลิ้า จั้โค'ฒิแ:` หึ' ฐ์รั่งี้ 1ยี่น` นุ่อกบีาหู่ธธนู้ จ้ผ็ยสี่ริ้ร่'๖]ล๊บ่จ๋ล๊ธรบีงี้งี้รู๊ ยื้โไกั้ปิผุ้สึใรื1อื่รุ๊ปั๊รื1|ปั่ตีรั่ปั๊`ย๊งี่ฉิโไวุ้ ขุ่_`ขุ่ ` ข์ปี้ปี้ จ ลุ้ |'ย๊ ขุ่|จั้งี้ธูกี๊ปิ๊รธหธีย๊ฮ ปันั้บี้ต๊ปั๊`นสื้า“ปิ๊ ฐิฐิอืนุ๊หึ-ฐิ1ธีหุ่ป๋1ย๊บี่สื่ ๒`กี๊กั้อี้1 ขื่จู๋งี่ _"` " ` ` ` "`จู๋ถีจู๋จู๋จู๋จู๋จู๋จู๋จู๋จู๋ _หุ่"ฐีถีถี__
  4. 4. คว-|อี้1จู๋หจั้ฟื้กั๊ปิ๊ปี๋นมบิ๊ใสิ่ป่ 'ยื้'1นี้ท่อื'-'ทิย๊'ธํอุ่ล๊ปื่- ปื1ง้'1บุ๋รุ๊"จ์ยี่`จิ่1ขุรี7บั|วู๊อิ๊ / งื่รู๊ธ1ขุปุ๋ |:ปุ๊ ซุ่ย๊บีรบิ}งี้`1ขุขุ่ บ์มิอื'ย่รู|:ย๊มุ้|อื|.|กี๊จ็ เ' `ขุ่ ฉื '“'ปุ๋`ถี `บึ้บ่ปิ๊ |:ปี1ขุรํยิ้"1ขุ!รึ1หบี้:ธิยี่'ปื้ธีรชัอืรธ1ขุรํษิยุ้จ์รร่ขี|นี๊:ตุ๋|วู๊|:ย๊โ.|'ปิ้"ลึ"บ์รู๊จู๋1วิ| 'ขี้อุ้|-อื`ะ1งี้']2ริ๊1ฐิ ' *ฆั หึ ซี 'วื"1ยุ่:ย๊อิ๋.|'ธ| "- แ `จ๋ |:ป1นี๊บ่1รุ"1วุบ่ผุ้ชื้ฟื้หขื่`รํกั้งี่ล์]ธีรธอืรบ่1วุรษิยี่วู๊ `ยึ'รบืล๊"1มั'งี้บ่ “ธี-.ธ " '- | ริ๊ ๐ จีษิยี่|วั่บ่รู๊วิ้'1จ๋บ่มื้ฉี่งี้'รุ่บ่-บี้สั้บ่1ฉื'บีวั่|'ฉื ` "›ฉื 3 `ใ `ะ 'รุ|1ยุ่บ่!}วหร:บีจี้๒ธีรชั5 :ยั1ขุรษิฐีธ์ชั้ขีฮ่::'|งี้วู๊อืย๊นึอื'1ขุวํษิ'บีอืธีกั้ย๊รึรุบิปุ๋'รูบ่ฮ|}มีล๊:บ่ฮหุ่-จ็บ่::จ๋|ป์ปิ๊ธ||.ย๊'.|ลิ๊รุ่ป๋|.|.ริ้;ปุ๋::'[จ็ชัอืขิ ' ' ศ์-'วู้วุ้ ,ขึ้" ขื่ 'ถ้`นื้ วุรี้รี้นุ ป๋'5วุ่อื'อืณจ็กั้รซํรธิอื2รั่1:[|.|รูย๊'บีย๊'บี-"]|ขุ่บ่มีริ้ฮูธี] |.|.ย๊'ธ์จ็'::|'|ขุ่ย๊ปุ๊'ลุขุ่ธีบ่ผุ้:งี้จื้'1วุ:1นู้'ปี้วั่'|.|รึกี๊
  5. 5. ใ`สู่ ขิ ญ์จุ๋ ภ์จ์ ` ฮึ ภั" ขุ่" ฑ์` จุ๋จุ๋ งํ บี้ฟ้ ปี๋ ขื่ ขิ ปิ๊จุ๋จุ๋ อุ๊จุ๋จุ๋จุ๋

×