Soril2

N
Хоёр. Үгзүйн сорилгууд<br />1.Дараах эхэд заахын тийн ялгалын нөхцөлтэй үг хэд байна вэ ?<br />Жамба тэр бүхнийг зурж, сийлж, зорж, зүлгэж, урлан бүтээсээр өдийд хүрчээ. Цай чанах зуур бүтээсэн юманд нь хүртэл агт морь, атан тэмээний шан ч өгч байлаа. <br />а.2б.3в.4г.5 <br />2. Дараах үйл үгсээс өвөрмөц үйл үг байгааг олоорой. <br />а.зурб.зорв.сийлг.хүр <br />3. Хэлзүйн шинжээрээ бусдаасаа ялгаатай нэг үйл үг байгааг ол. <br />а.сийлб.зур в.өгг. бүтээ<br />4. … агт морь, атан тэмээний шан ч өгч байлаа. гэсэн өгүүлбэрийн “морь” гэдэг үг ямар тийн ялгалд байна вэ ?<br />а.нэрлэх б.заах в.харьяалах г.өгөх орших <br />5. зур гэдэг үгээс үүссэн төрөл үг дөрвийг бич. <br />а………… б…………    в. …………….     г……………. <br />6. “шагначихыг” гэдэг үгийг зөв задалсан хэсгийг ол. <br />а. шагна+ чих + ыг       б. шагна + чих + х + ыг <br />в. шан + на + чих +ыг     г. шан + на + чих + х + ыг  <br />7. “Маргаанаа шийдвэрлэ.” гэсэн өгүүлбэрт орсон “маргаанаа” гэсэн үгийг зөв задалсан хэсгийг ол.<br />а.марга + аан + аа б. мар + гаан + аа <br />в.маргаан +О /ыг/ + ааг марга + аан + О /ыг/ + аа<br />8. Дараах жагсаалтад үгзүйн шинжээрээ үл тохирох үгийг ол. <br />а. эсвэлб.боловч в. харин     г. маш<br />9. “Та хүүхдүүдээ цуглуулчихыг бодоорой.” гэсэн өгүүлбэрийн “цуглуулчихыг” гэсэн үгийг зөв задалсан хэсгийг ол. <br />а. цугла + уул + чих + ыг  б.цуг + л + уул +чих +х+ыг <br />в. цуг + ла + уул + чих +ыг     г. цуглуул +чих +ыг <br />10. Үгзүйн шинжээрээ үл тохирох үгийг ол. <br />а.халуун б. цаана в.доор    г.дэргэд<br />11. Үгзүйн шинжээрээ үл тохирох үгийг ол. <br />а. уурлахб.нарийн в.догшин    г. урт  <br />12. Дараах өгүүлбэрт орсон заахын тийн ялгалын нөхцөлтэй үгийг түүж бич.<br />Адуу хариулах хүн ямагт дулаан хувцас өмсөх хэрэгтэй. Аль ч улиралд ногт, чөдрөө ганзагалж, богино сур, хутга авч, хуйвтай уургаа барьж явдаг.<br />……………………………………………………………………………………<br />13.” Уяаг султгажээ.” өгүүлбэрийн “султгажээ” гэсэн үгийг зөв задалсан хэсгийг ол.<br />а. сул + д + га + жээ б. сул + тга + жээ <br />в. сулд + га + жээг. султ +га +жээ <br />14. “бичиг” гэсэн үгнээс төрөл үг үүсгэн бич. <br />а. …………б…………. в…………… г……………..<br />15. Үгзүйн тайлбарт тохирох үг тус бүр хоёрыг бич. <br />а. орон цагийн нэр………………………………<br />б. тодотгон холбох нөхцөлтэй үйл үг………………………..<br />в. ганц тоот жинхэнэ нэр………………………..<br />г. цагаар төгсгөх нөхцөлтэй үйл үг …………………………… <br />16. Дараах өгүүлбэрийн цэгийн оронд зохих ойлголтыг нөхөн бичнэ үү. <br />Үгийн сангийн хамгийн гол ерөнхий утгыг хадгалж ………………. задрах, …………………. эхэнд тохиолдох ………………… язгуур гэнэ. <br />17. Үгийн бүтцээр зөв задалсныг тэмдэглэ. <br />а. үйл + д + вэр + лд б.үйл +д + вэр +л + л + д<br /> в. үйлд + в + р + л +л +д г. үйлд + вэр +лэл + д <br />18. Үйлийн эрчимтэй үйлдэх байдлын нөхцөлтэй үг аль нь вэ ? <br />а.сортосхий б.цэлсхий в.годосхий г.бөхийсхий<br />19. Үүсмэл үйл үгийн бүтцийг ажиглаад бусдаасаа өвөрмөц үгийг ол.<br />а.хөхөр б.тасар в.цоор г.бяцар<br />20. Үүсмэл үгийн бүтцийг ажиглаад бусдаасаа өвөрмөц үгийг ол.<br />а. домчб.эмч в.ховч г.тогооч<br />21. “Хаана” гэдэг үгийн “на” дагавартай үг аль нь вэ?<br />а.ханаб.цаанав.гунаг.чагна<br />22. Үүсмэл үгийн бүтцийг ажиглаад бусдаасаа өвөрмөц үгийг ол.<br />а.хасуурб.хусуурв.хадуург.хянуур<br />23. Бүгд үндэс үүсгэх нөхцөл орсон хэсгийг ол.<br />а.уул,чих   б.аарай, магц  в.лаа, ийг г.схий, жээ<br />24. Чимэх үгсийн өгүүлбэрт тохиолдох байрыг ажиглаад бусдаасаа өвөрмөц үгийг ол.<br />а.машб.бизв.хагаг.битгий<br />25. “яваарай” гэсэн үйл үгийн дараа доорх чимэг үгсийн аль нь орж болох вэ?<br />а.дааб.шүүв.бизг.шив<br />26. Зэрэгцсэн нийлмэл тэмдэг нэрийг ол.<br />а.цовоо сэргэлэн б.хээр алаг в.хөх цоохор  г.хун цагаан<br />27. Дараах өгүүлбэрт хэдэн үйл үг байна вэ?<br />Талд таана хэнзэлж, ууланд тошлог хүрэнтэж эхэлсэн тэр цагт орой дээрээ хоёр цохиотой Мөстийн их нуруу уужим суудалтай эмээл шиг эзгүйрч харагдана. <br />а.3б.4в.5г.6<br />28. хэнзэл, хүрэнт, эхэл гэсэн үйл үгсийг ажиглаад бүгдэд нь үл тохирох шинжийг ол.<br />а.бүгд үүсмэл   б. Бүгд жинхэнэ нэрээс дагаврын аргаар үүссэн <br />в.бүгд энгийн үйлдэх байдалтай    г. бүгд өөрөө үйлдэх хэвтэй<br />29. Дараах жагсаалтаас тойм тоотой хэсгийг ол.<br />а.хоёр, дөчб.гучаад, тавь орчим<br />в.тавь дахь, нэгдүгээрг. гуравны нэг, хориод<br />30. Хамтрахын тийн ялгалын “тай” нөхцөл аль үгэнд байна вэ?<br />а.амжилттай сурахб.ухаантай эр<br />в.сүүтэй цайг. багштай уулзах<br />31. Дараах бүтээврийн аль нь үндэс үүсгэх вэ?<br />а.эзэнд хамаатуулахб.тийн ялгалын<br />в.олон тоог. өнгөрсөн цагийн<br />32. Дараах нийлмэл нэр үгийн аль нь хамжих аргаар бүтсэн бэ?<br />а.хов живб.эрх чөлөө в.үхэр тэрэг   г. улаан цагаан<br />33. Төрөл үгс гэдэг нь :<br />а.ижил язгууртай үгсб.ижил дагавартай үгс<br />в.ижил нөхцөлтэй үгсг. ижил утгатай үгс<br />34. “Нуурын хөвөөнд үхэр бэлчинэ” гэсэн өгүүлбэрийн “үхэр” гэсэн үгэнд тохирох хэлзүйн шинжийг ол.<br />а.ганц тооб.олон тоов.тэмдэг нэр  г. ЗТЯ-тай<br />35. Дараах эхэд зэрэгцсэн нийлмэл жинхэнэ нэр хэд байна вэ?<br />Од мичид орой дээр яралзан, агь таанын үнэртэй сэрүүн салхи сэвэлзэнэ. Сарны туяанд зүс царай нялхарч зөөлөрсөн Ногоон дарь үс гэзгээ янзлан алчуураа засан зангидаад хүлцэнгүй хөөрхөн нүдээрээ Дэмбээг ширтэв. <br />а.4б.5в.6г.7<br />36. Дээрх эхийн “алчуураа” гэсэн үгийг зөв задалсан хэсгийг ол.<br />а.арч+уур+аа    б.алчуур+аа<br />в.алчуур+Ф/ыг/+аа    г.арч+уур+ф/ыг/+аа<br />37. Дээрх өгүүлбэрт нэрлэхийн тийн ялгалд байгаа үг хэд байна вэ?<br />а.8б.6в.4г.2<br />38. Дээрх өгүүлбэрт үйлийн холбох нөхцөлтэй үг хэд байна вэ.<br />а.4б.5в.6г.7<br />39. Дээрх өгүүлбэрт заахын тийн ялгалын нөхцөлтэй үг хэд байна вэ?<br />а.2б.3в.4г.5<br />40. Дээрх өгүүлбэрт байгаа үгийн аймгийн нэрийг ол.<br />а.төлөөний үг б.тооны нэр в.холбох үг  г.орон цагийн нэр<br />41. Дараах үгсийн бүтцийг ажиглаад бусдаасаа ялгаатай үгийг ол.<br />а.дүнгэнэб.гэдгэнэв.жингэнэг.сүнгэнэ<br />42. Үгсийн хэл зүйн хэлбэрийг ажиглахад аль үг нь бусдаасаа <br />ялгаатай байна вэ?<br />а.эргэнб.хэдэнв.тоглонг.уулзан<br />43. Дараах нийлмэл үгсийн аль нь найрах аргад тулгуурлан үүссэн бэ?<br />а.морин агьб.хонин арц в.ямаан шарилжг.морин чих<br />44. Дараах үгсийн бүтцийг ажиглаад бусдаасаа ялгаатай үгийг ол.<br />а.эхэлб.эдэлв.тоглог.хэрэглэ<br />45. “Тусад орж хурга тугалын бэлчээрт хүрэх болсон цагаас тоглох <br />тоглоом минь чулуу болсон.”гэсэн өгүүлбэрийн тоглоом минь гэсэн <br />үг ямар тийн ялгалд байна вэ?<br />а.нэрлэхб.харьяалахв.заахг.үндсээрээ<br />46.Дээрх өгүүлбэрт үйлийн холбох нөхцөлтэй үг хэд байна вэ?<br />а.3б.4в.5г.6<br />47. “Тахир сэлэм” гэсэн холбоо үгийн “тахир” гэсэн үгэнд тохирохгүй <br />шинжийг ол.<br />а. тэмдэг нэрб.хамжсанв.найрсан г.тодотгол гишүүн<br />48. Үгийн сан баяжих гол аргыг нэрлээрэй.<br />а.үг нийлэхб.авиа сэлгэх<br />в.үг товчлохг.харь хэлнээс үг авах<br />49. Үг бүтэх туслах аргыг нэрлээрэй.<br />а.авиа сэлгэхб.үг нийлэх<br />в.дагаврын аргаар үг бүтэхг.нөхцөлөөр үг бүтээх<br />50. Цуснаас улаан хацартай, цаснаас цагаан царайтай гэсэн <br />өгүүлбэрийн тэмдэг нэр ямар харьцуулсан зэрэгтэй байна вэ?<br />а.ижилб.илүүв.давууг.харьцуулсан зэрэггүй<br />51. Чулуу шиг хатуу зүрхтэй. Тэмдэг нэр нь ямар харьцуулсан зэрэгт <br />байна вэ? <br />а.ижилб.илүүв.давууг.харьцуулсан зэрэггүй<br />52. Хөвсгөл- хамгийн цэнгэг, гүн нуур. Тэмдэг нэр нь ямар <br />харьцуулсан зэрэгт байна вэ? <br />а.ижилб.илүүв.давууг.харьцуулсан зэрэггүй<br />53. Дараах үгсээс идэвхгүй дуурайх язгууртай үгийг олоорой.<br />а.хагалб.цоолв.тасалг. майл<br />54. Тодорхойлолтыг гүйцээж бич. <br />Үгийн язгуур ба үндсэнд залгаж шинэ үг бүтээх үүрэгтэй залгавар бүтээврийг ……….…….. гэнэ.<br />55. Үндэс үл үүсгэх нөхцөлтэй хэсгийг ол.<br />а.-ын, миньб.нар,чуудв.чих, знаг.лга, га<br />56. Авиа сэлгэх аргаар бүтсэн үгтэй хэсгийг олоорой.<br />а.арзгар, аржгарб.үхрийн нүд в.бор шувууг.эрт орой<br />57. “Зарим оюутан” холбоо үгийн “оюутан” гэсэн үгэнд үл тохирох шинжийг ол.<br />а.олон тооб.ганц тоов.жинхэнэ нэрг. үүсмэл<br />58. Дараах үгсийн утгыг ажиглаад бусдаасаа ялгаатай үгийг ол.<br />а.бүхб.бүгдв.цөмг.олон<br />59. Ямар нэртэй нөхцөл болохыг ол. /на, жээ, чээ, лаа, в/<br />а.цагаар төгсгөхб.биеэр төгсгөх<br />в.нөхцөлдүүлэн холбохг.тодотгон холбох <br />60. Бүгд оноосон нэр байгаа хэсгийг ол.<br />а.малчин, эмч, сургуульб.Дамдин, үйлдвэр, хороо,<br />в.Балдан, олс, Хөтөлг.Эрдэнэт, Туул, Молом<br />
Soril2
Soril2
Soril2
Soril2

Recommandé

тест par
тесттест
тестenhstesteg
3K vues1 diapositive
Soril5 par
Soril5Soril5
Soril5nyamtaivan
935 vues6 diapositives
хувилбарт дасгал par
хувилбарт дасгалхувилбарт дасгал
хувилбарт дасгалjobshig
1.9K vues9 diapositives
шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1 par
 шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1 шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1
шалгалтын асуулт даалгавар 9 р анги асуулт- 1handmaa
6.2K vues5 diapositives
2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг" par
2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"
2-р анги монгол хэлний хичээл "Эсрэг утгатай үг"tsbmb
17.7K vues11 diapositives
Mon9 par
Mon9Mon9
Mon9Eb Ganaa
3.9K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

монгол xэлний зөв бичиx дүрэм par
монгол xэлний зөв бичиx дүрэммонгол xэлний зөв бичиx дүрэм
монгол xэлний зөв бичиx дүрэмguest00835cf3
62.4K vues20 diapositives
Lecture 13 14 par
Lecture 13 14Lecture 13 14
Lecture 13 14Ge Go
6.4K vues45 diapositives
Soril1 par
Soril1Soril1
Soril1nyamtaivan
385 vues3 diapositives
Mon9 1 par
Mon9 1Mon9 1
Mon9 1Eb Ganaa
6.2K vues31 diapositives
монгол хэлний шалгалт par
монгол хэлний шалгалтмонгол хэлний шалгалт
монгол хэлний шалгалтOyuhai1127
12.5K vues3 diapositives
монгол хэлний хичээл par
монгол хэлний хичээлмонгол хэлний хичээл
монгол хэлний хичээлshaagaa
5.6K vues10 diapositives

Tendances(18)

монгол xэлний зөв бичиx дүрэм par guest00835cf3
монгол xэлний зөв бичиx дүрэммонгол xэлний зөв бичиx дүрэм
монгол xэлний зөв бичиx дүрэм
guest00835cf362.4K vues
Lecture 13 14 par Ge Go
Lecture 13 14Lecture 13 14
Lecture 13 14
Ge Go6.4K vues
Mon9 1 par Eb Ganaa
Mon9 1Mon9 1
Mon9 1
Eb Ganaa6.2K vues
монгол хэлний шалгалт par Oyuhai1127
монгол хэлний шалгалтмонгол хэлний шалгалт
монгол хэлний шалгалт
Oyuhai112712.5K vues
монгол хэлний хичээл par shaagaa
монгол хэлний хичээлмонгол хэлний хичээл
монгол хэлний хичээл
shaagaa5.6K vues
цахим тест par school14
цахим тестцахим тест
цахим тест
school142.7K vues
монгол хэлний тест 11 анги par Oyuhai1127
монгол хэлний тест 11 ангимонгол хэлний тест 11 анги
монгол хэлний тест 11 анги
Oyuhai112717.4K vues
дүрэм par orgilmaa53
дүрэм дүрэм
дүрэм
orgilmaa5324.3K vues
Туршилт par tsermaa48
ТуршилтТуршилт
Туршилт
tsermaa481.6K vues
уншиж ойлгоод задлал хийх эх par Buyanjargal_b
уншиж ойлгоод задлал хийх эхуншиж ойлгоод задлал хийх эх
уншиж ойлгоод задлал хийх эх
Buyanjargal_b7.5K vues
11 р анги монгол хэл par badmaaa
11 р анги монгол хэл11 р анги монгол хэл
11 р анги монгол хэл
badmaaa8K vues
монгол хэл жишиг даалгавар par Dash Oogii
монгол хэл жишиг даалгавармонгол хэл жишиг даалгавар
монгол хэл жишиг даалгавар
Dash Oogii48K vues
монгол хэлний тест par Dash Oogii
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тест
Dash Oogii1.2K vues
сорилго монгол хэл par Dash Oogii
сорилго монгол хэлсорилго монгол хэл
сорилго монгол хэл
Dash Oogii1.8K vues

Similaire à Soril2

Soril par
SorilSoril
Sorilnyamtaivan
955 vues2 diapositives
тест монгол хэл par
 тест монгол хэл тест монгол хэл
тест монгол хэл Бямбууш Бямбаа
783 vues3 diapositives
жишиг сорил par
жишиг сорил жишиг сорил
жишиг сорил nansaaa
1.7K vues5 diapositives
жишиг сорил par
жишиг сорил жишиг сорил
жишиг сорил nansaaa
633 vues5 diapositives
Soril4 par
Soril4Soril4
Soril4nyamtaivan
846 vues7 diapositives
бие даалт ту par
бие даалт тубие даалт ту
бие даалт туBayasgalan Re
334 vues1 diapositive

Similaire à Soril2(20)

жишиг сорил par nansaaa
жишиг сорил жишиг сорил
жишиг сорил
nansaaa1.7K vues
жишиг сорил par nansaaa
жишиг сорил жишиг сорил
жишиг сорил
nansaaa633 vues
гэрийн даалгавар par N-Tsatsaa
гэрийн даалгавар гэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
N-Tsatsaa319 vues
монгол хэлний тараах материал par gganchimeg
монгол хэлний тараах материалмонгол хэлний тараах материал
монгол хэлний тараах материал
gganchimeg30.7K vues
тэнэг чоно par Ganaa12
тэнэг чонотэнэг чоно
тэнэг чоно
Ganaa12705 vues
монгол хэл хувилбар par Buujaa
монгол хэл хувилбармонгол хэл хувилбар
монгол хэл хувилбар
Buujaa6.7K vues
шалгалтын асуулт par bilegt53
шалгалтын асуулт шалгалтын асуулт
шалгалтын асуулт
bilegt53490 vues
шалгалтын асуулт par bilegt53
шалгалтын асуулт шалгалтын асуулт
шалгалтын асуулт
bilegt53472 vues
7 анги шалгалтанд бэлдэх par xaky
7 анги шалгалтанд бэлдэх7 анги шалгалтанд бэлдэх
7 анги шалгалтанд бэлдэх
xaky778 vues
цэнгээ тест par gantsengel
цэнгээ тестцэнгээ тест
цэнгээ тест
gantsengel540 vues
цахим нараа2 par huu2
цахим нараа2цахим нараа2
цахим нараа2
huu2585 vues
тест111 par onhonoo
тест111тест111
тест111
onhonoo112 vues
зөвлөгөө par duka79
зөвлөгөөзөвлөгөө
зөвлөгөө
duka79909 vues

Plus de nyamtaivan

Nyamtaivan sudalgaa par
Nyamtaivan sudalgaaNyamtaivan sudalgaa
Nyamtaivan sudalgaanyamtaivan
360 vues29 diapositives
Ehed zadlal xiix par
Ehed zadlal xiixEhed zadlal xiix
Ehed zadlal xiixnyamtaivan
1.3K vues27 diapositives
Soril3 par
Soril3Soril3
Soril3nyamtaivan
239 vues5 diapositives
Soril4 par
Soril4Soril4
Soril4nyamtaivan
465 vues8 diapositives
Soril3 par
Soril3Soril3
Soril3nyamtaivan
253 vues7 diapositives
Soril2 par
Soril2Soril2
Soril2nyamtaivan
439 vues6 diapositives

Plus de nyamtaivan(15)

Nyamtaivan sudalgaa par nyamtaivan
Nyamtaivan sudalgaaNyamtaivan sudalgaa
Nyamtaivan sudalgaa
nyamtaivan360 vues
Ehed zadlal xiix par nyamtaivan
Ehed zadlal xiixEhed zadlal xiix
Ehed zadlal xiix
nyamtaivan1.3K vues
Uguulber zui nyamtaivan par nyamtaivan
Uguulber zui nyamtaivanUguulber zui nyamtaivan
Uguulber zui nyamtaivan
nyamtaivan552 vues
Uguulber zui 3 nyamtaivan par nyamtaivan
Uguulber zui 3 nyamtaivanUguulber zui 3 nyamtaivan
Uguulber zui 3 nyamtaivan
nyamtaivan938 vues
Uguuiber zui nyamtaivan1 par nyamtaivan
Uguuiber zui nyamtaivan1Uguuiber zui nyamtaivan1
Uguuiber zui nyamtaivan1
nyamtaivan202 vues
Uguulber zui2 nyamtaivan par nyamtaivan
Uguulber zui2 nyamtaivanUguulber zui2 nyamtaivan
Uguulber zui2 nyamtaivan
nyamtaivan183 vues
11 р ангийн монгол хэл, эсээ бичих зарчим par nyamtaivan
11 р ангийн монгол хэл, эсээ бичих зарчим11 р ангийн монгол хэл, эсээ бичих зарчим
11 р ангийн монгол хэл, эсээ бичих зарчим
nyamtaivan8.1K vues

Soril2

 • 1. Хоёр. Үгзүйн сорилгууд<br />1.Дараах эхэд заахын тийн ялгалын нөхцөлтэй үг хэд байна вэ ?<br />Жамба тэр бүхнийг зурж, сийлж, зорж, зүлгэж, урлан бүтээсээр өдийд хүрчээ. Цай чанах зуур бүтээсэн юманд нь хүртэл агт морь, атан тэмээний шан ч өгч байлаа. <br />а.2б.3в.4г.5 <br />2. Дараах үйл үгсээс өвөрмөц үйл үг байгааг олоорой. <br />а.зурб.зорв.сийлг.хүр <br />3. Хэлзүйн шинжээрээ бусдаасаа ялгаатай нэг үйл үг байгааг ол. <br />а.сийлб.зур в.өгг. бүтээ<br />4. … агт морь, атан тэмээний шан ч өгч байлаа. гэсэн өгүүлбэрийн “морь” гэдэг үг ямар тийн ялгалд байна вэ ?<br />а.нэрлэх б.заах в.харьяалах г.өгөх орших <br />5. зур гэдэг үгээс үүссэн төрөл үг дөрвийг бич. <br />а………… б………… в. ……………. г……………. <br />6. “шагначихыг” гэдэг үгийг зөв задалсан хэсгийг ол. <br />а. шагна+ чих + ыг б. шагна + чих + х + ыг <br />в. шан + на + чих +ыг г. шан + на + чих + х + ыг <br />7. “Маргаанаа шийдвэрлэ.” гэсэн өгүүлбэрт орсон “маргаанаа” гэсэн үгийг зөв задалсан хэсгийг ол.<br />а.марга + аан + аа б. мар + гаан + аа <br />в.маргаан +О /ыг/ + ааг марга + аан + О /ыг/ + аа<br />8. Дараах жагсаалтад үгзүйн шинжээрээ үл тохирох үгийг ол. <br />а. эсвэлб.боловч в. харин г. маш<br />9. “Та хүүхдүүдээ цуглуулчихыг бодоорой.” гэсэн өгүүлбэрийн “цуглуулчихыг” гэсэн үгийг зөв задалсан хэсгийг ол. <br />а. цугла + уул + чих + ыг б.цуг + л + уул +чих +х+ыг <br />в. цуг + ла + уул + чих +ыг г. цуглуул +чих +ыг <br />10. Үгзүйн шинжээрээ үл тохирох үгийг ол. <br />а.халуун б. цаана в.доор г.дэргэд<br />11. Үгзүйн шинжээрээ үл тохирох үгийг ол. <br />а. уурлахб.нарийн в.догшин г. урт <br />12. Дараах өгүүлбэрт орсон заахын тийн ялгалын нөхцөлтэй үгийг түүж бич.<br />Адуу хариулах хүн ямагт дулаан хувцас өмсөх хэрэгтэй. Аль ч улиралд ногт, чөдрөө ганзагалж, богино сур, хутга авч, хуйвтай уургаа барьж явдаг.<br />……………………………………………………………………………………<br />13.” Уяаг султгажээ.” өгүүлбэрийн “султгажээ” гэсэн үгийг зөв задалсан хэсгийг ол.<br />а. сул + д + га + жээ б. сул + тга + жээ <br />в. сулд + га + жээг. султ +га +жээ <br />14. “бичиг” гэсэн үгнээс төрөл үг үүсгэн бич. <br />а. …………б…………. в…………… г……………..<br />15. Үгзүйн тайлбарт тохирох үг тус бүр хоёрыг бич. <br />а. орон цагийн нэр………………………………<br />б. тодотгон холбох нөхцөлтэй үйл үг………………………..<br />в. ганц тоот жинхэнэ нэр………………………..<br />г. цагаар төгсгөх нөхцөлтэй үйл үг …………………………… <br />16. Дараах өгүүлбэрийн цэгийн оронд зохих ойлголтыг нөхөн бичнэ үү. <br />Үгийн сангийн хамгийн гол ерөнхий утгыг хадгалж ………………. задрах, …………………. эхэнд тохиолдох ………………… язгуур гэнэ. <br />17. Үгийн бүтцээр зөв задалсныг тэмдэглэ. <br />а. үйл + д + вэр + лд б.үйл +д + вэр +л + л + д<br /> в. үйлд + в + р + л +л +д г. үйлд + вэр +лэл + д <br />18. Үйлийн эрчимтэй үйлдэх байдлын нөхцөлтэй үг аль нь вэ ? <br />а.сортосхий б.цэлсхий в.годосхий г.бөхийсхий<br />19. Үүсмэл үйл үгийн бүтцийг ажиглаад бусдаасаа өвөрмөц үгийг ол.<br />а.хөхөр б.тасар в.цоор г.бяцар<br />20. Үүсмэл үгийн бүтцийг ажиглаад бусдаасаа өвөрмөц үгийг ол.<br />а. домчб.эмч в.ховч г.тогооч<br />21. “Хаана” гэдэг үгийн “на” дагавартай үг аль нь вэ?<br />а.ханаб.цаанав.гунаг.чагна<br />22. Үүсмэл үгийн бүтцийг ажиглаад бусдаасаа өвөрмөц үгийг ол.<br />а.хасуурб.хусуурв.хадуург.хянуур<br />23. Бүгд үндэс үүсгэх нөхцөл орсон хэсгийг ол.<br />а.уул,чих б.аарай, магц в.лаа, ийг г.схий, жээ<br />24. Чимэх үгсийн өгүүлбэрт тохиолдох байрыг ажиглаад бусдаасаа өвөрмөц үгийг ол.<br />а.машб.бизв.хагаг.битгий<br />25. “яваарай” гэсэн үйл үгийн дараа доорх чимэг үгсийн аль нь орж болох вэ?<br />а.дааб.шүүв.бизг.шив<br />26. Зэрэгцсэн нийлмэл тэмдэг нэрийг ол.<br />а.цовоо сэргэлэн б.хээр алаг в.хөх цоохор г.хун цагаан<br />27. Дараах өгүүлбэрт хэдэн үйл үг байна вэ?<br />Талд таана хэнзэлж, ууланд тошлог хүрэнтэж эхэлсэн тэр цагт орой дээрээ хоёр цохиотой Мөстийн их нуруу уужим суудалтай эмээл шиг эзгүйрч харагдана. <br />а.3б.4в.5г.6<br />28. хэнзэл, хүрэнт, эхэл гэсэн үйл үгсийг ажиглаад бүгдэд нь үл тохирох шинжийг ол.<br />а.бүгд үүсмэл б. Бүгд жинхэнэ нэрээс дагаврын аргаар үүссэн <br />в.бүгд энгийн үйлдэх байдалтай г. бүгд өөрөө үйлдэх хэвтэй<br />29. Дараах жагсаалтаас тойм тоотой хэсгийг ол.<br />а.хоёр, дөчб.гучаад, тавь орчим<br />в.тавь дахь, нэгдүгээрг. гуравны нэг, хориод<br />30. Хамтрахын тийн ялгалын “тай” нөхцөл аль үгэнд байна вэ?<br />а.амжилттай сурахб.ухаантай эр<br />в.сүүтэй цайг. багштай уулзах<br />31. Дараах бүтээврийн аль нь үндэс үүсгэх вэ?<br />а.эзэнд хамаатуулахб.тийн ялгалын<br />в.олон тоог. өнгөрсөн цагийн<br />32. Дараах нийлмэл нэр үгийн аль нь хамжих аргаар бүтсэн бэ?<br />а.хов живб.эрх чөлөө в.үхэр тэрэг г. улаан цагаан<br />33. Төрөл үгс гэдэг нь :<br />а.ижил язгууртай үгсб.ижил дагавартай үгс<br />в.ижил нөхцөлтэй үгсг. ижил утгатай үгс<br />34. “Нуурын хөвөөнд үхэр бэлчинэ” гэсэн өгүүлбэрийн “үхэр” гэсэн үгэнд тохирох хэлзүйн шинжийг ол.<br />а.ганц тооб.олон тоов.тэмдэг нэр г. ЗТЯ-тай<br />35. Дараах эхэд зэрэгцсэн нийлмэл жинхэнэ нэр хэд байна вэ?<br />Од мичид орой дээр яралзан, агь таанын үнэртэй сэрүүн салхи сэвэлзэнэ. Сарны туяанд зүс царай нялхарч зөөлөрсөн Ногоон дарь үс гэзгээ янзлан алчуураа засан зангидаад хүлцэнгүй хөөрхөн нүдээрээ Дэмбээг ширтэв. <br />а.4б.5в.6г.7<br />36. Дээрх эхийн “алчуураа” гэсэн үгийг зөв задалсан хэсгийг ол.<br />а.арч+уур+аа б.алчуур+аа<br />в.алчуур+Ф/ыг/+аа г.арч+уур+ф/ыг/+аа<br />37. Дээрх өгүүлбэрт нэрлэхийн тийн ялгалд байгаа үг хэд байна вэ?<br />а.8б.6в.4г.2<br />38. Дээрх өгүүлбэрт үйлийн холбох нөхцөлтэй үг хэд байна вэ.<br />а.4б.5в.6г.7<br />39. Дээрх өгүүлбэрт заахын тийн ялгалын нөхцөлтэй үг хэд байна вэ?<br />а.2б.3в.4г.5<br />40. Дээрх өгүүлбэрт байгаа үгийн аймгийн нэрийг ол.<br />а.төлөөний үг б.тооны нэр в.холбох үг г.орон цагийн нэр<br />41. Дараах үгсийн бүтцийг ажиглаад бусдаасаа ялгаатай үгийг ол.<br />а.дүнгэнэб.гэдгэнэв.жингэнэг.сүнгэнэ<br />42. Үгсийн хэл зүйн хэлбэрийг ажиглахад аль үг нь бусдаасаа <br />ялгаатай байна вэ?<br />а.эргэнб.хэдэнв.тоглонг.уулзан<br />43. Дараах нийлмэл үгсийн аль нь найрах аргад тулгуурлан үүссэн бэ?<br />а.морин агьб.хонин арц в.ямаан шарилжг.морин чих<br />44. Дараах үгсийн бүтцийг ажиглаад бусдаасаа ялгаатай үгийг ол.<br />а.эхэлб.эдэлв.тоглог.хэрэглэ<br />45. “Тусад орж хурга тугалын бэлчээрт хүрэх болсон цагаас тоглох <br />тоглоом минь чулуу болсон.”гэсэн өгүүлбэрийн тоглоом минь гэсэн <br />үг ямар тийн ялгалд байна вэ?<br />а.нэрлэхб.харьяалахв.заахг.үндсээрээ<br />46.Дээрх өгүүлбэрт үйлийн холбох нөхцөлтэй үг хэд байна вэ?<br />а.3б.4в.5г.6<br />47. “Тахир сэлэм” гэсэн холбоо үгийн “тахир” гэсэн үгэнд тохирохгүй <br />шинжийг ол.<br />а. тэмдэг нэрб.хамжсанв.найрсан г.тодотгол гишүүн<br />48. Үгийн сан баяжих гол аргыг нэрлээрэй.<br />а.үг нийлэхб.авиа сэлгэх<br />в.үг товчлохг.харь хэлнээс үг авах<br />49. Үг бүтэх туслах аргыг нэрлээрэй.<br />а.авиа сэлгэхб.үг нийлэх<br />в.дагаврын аргаар үг бүтэхг.нөхцөлөөр үг бүтээх<br />50. Цуснаас улаан хацартай, цаснаас цагаан царайтай гэсэн <br />өгүүлбэрийн тэмдэг нэр ямар харьцуулсан зэрэгтэй байна вэ?<br />а.ижилб.илүүв.давууг.харьцуулсан зэрэггүй<br />51. Чулуу шиг хатуу зүрхтэй. Тэмдэг нэр нь ямар харьцуулсан зэрэгт <br />байна вэ? <br />а.ижилб.илүүв.давууг.харьцуулсан зэрэггүй<br />52. Хөвсгөл- хамгийн цэнгэг, гүн нуур. Тэмдэг нэр нь ямар <br />харьцуулсан зэрэгт байна вэ? <br />а.ижилб.илүүв.давууг.харьцуулсан зэрэггүй<br />53. Дараах үгсээс идэвхгүй дуурайх язгууртай үгийг олоорой.<br />а.хагалб.цоолв.тасалг. майл<br />54. Тодорхойлолтыг гүйцээж бич. <br />Үгийн язгуур ба үндсэнд залгаж шинэ үг бүтээх үүрэгтэй залгавар бүтээврийг ……….…….. гэнэ.<br />55. Үндэс үл үүсгэх нөхцөлтэй хэсгийг ол.<br />а.-ын, миньб.нар,чуудв.чих, знаг.лга, га<br />56. Авиа сэлгэх аргаар бүтсэн үгтэй хэсгийг олоорой.<br />а.арзгар, аржгарб.үхрийн нүд в.бор шувууг.эрт орой<br />57. “Зарим оюутан” холбоо үгийн “оюутан” гэсэн үгэнд үл тохирох шинжийг ол.<br />а.олон тооб.ганц тоов.жинхэнэ нэрг. үүсмэл<br />58. Дараах үгсийн утгыг ажиглаад бусдаасаа ялгаатай үгийг ол.<br />а.бүхб.бүгдв.цөмг.олон<br />59. Ямар нэртэй нөхцөл болохыг ол. /на, жээ, чээ, лаа, в/<br />а.цагаар төгсгөхб.биеэр төгсгөх<br />в.нөхцөлдүүлэн холбохг.тодотгон холбох <br />60. Бүгд оноосон нэр байгаа хэсгийг ол.<br />а.малчин, эмч, сургуульб.Дамдин, үйлдвэр, хороо,<br />в.Балдан, олс, Хөтөлг.Эрдэнэт, Туул, Молом<br />