Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
“ Ipahayag! Sa Ngalan ng iyong Panginoon na lumikha,     Na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay.   Ipahayag! At ...
MGA NILALAMANPanimulaAno ang Islam?Sino ang Allah?Sino ang Muslim?Sino si Muhammad?Ano ang Banal na Qur’an?Paniniwala ng m...
Narito ang ilang katawagang pang-Islam bilang pangunahing impormasyonna dapat malaman.ANO ANG ISLAM?Ang Islam ay hindi hin...
Ayon sa Banal na Qur’an (32 : 4)“Ang Allah ay (Siyang) lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng lahat ngnasa pagitan ng mga...
kanyang pook (Makkah). Kaya naman siya ay tinaguriang Al-Amin (AngMapagkakatiwalaan).Noong siya ay apatnapung taong gulang...
anak, ama o ina. Hindi Siya maaaring ihambing kaninuman o sa anuman naKanyang nilikha.Ayon Sa Banal na Qur’an (112 : 3-4 )...
Ang mga Orihinal na kapahayagan na nabanggit ay pinaniniwalaan ng mgaMuslim sapagkat iisa lamang ang kanilang pinagmulan,-...
iisa. Silang lahat ay tuwirang tumalima at nagpatirapa sa Allah sa kanilangpagdarasal.Sadyang iisa ang buod ng Mensahe ng ...
6. 6. Paniniwala sa Kahihinatnan at Walang Hanggang Kaalaman ng  Allah.Ang Muslim ay kailangang maniwala na ang lahat ng ...
Pagbibigay ng taunang kawanggawa (Zakat). Ito ay dalawa at kalahating(2.5 %) porsiyento sa natitirang kayamanan o salapi n...
“ Sa araw na ito ay Aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyongrelihiyon para sa inyo, Aking ginawang ganap ang tulong...
maituwid ang anumang maling haka-haka o impormasyon bunga ngpatuloy na paninira sa Islam hanggang sa kasalukuyan.Para sa k...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Ang aklat na ito ay para sa iyo

2 861 vues

Publié le

Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan.
Ang lathalaing ito ay inihanda upang ibigay ang pangunahing mensahe ng
Islam lalong-lalo na sa mga di-Muslim na may maling haka-haka o
impormasyon tungkol dito na sadyang lihis sa tunay na kahulugan o diwa ng
Islam.
Tanggapin nawa ng Allah ang pagsisikap na ito na isinagawa bilang matapat
na paglilingkod sa Kanya.
Taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga kapatid sa Islam na naghikayat sa
akin upang inihanda ang lathalaing ito. Gayundin sa mga tumulong sa
pagsasaayos ng nilalaman nito. Nawa’y sumakanila ang pagpapala ng Allah.
Maraming salamat at nawa’y patnubayan tayo ng Allah sa tamang landas
tungo sa Kanyang Paraiso.

Publié dans : Spirituel, Technologie
 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Ang aklat na ito ay para sa iyo

 1. 1. “ Ipahayag! Sa Ngalan ng iyong Panginoon na lumikha, Na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay. Ipahayag! At ang iyong Panginoon ay Ang Mapagbigay, Siya na nagturo (sa paggamit ) ng panulat, Na nagturo sa tao sa hindi niya nalalaman.” ( Qur’an 96 : 1-5 ) Inihanda Ni Omar R.S. Penalber (ISCAG- Philippines ) PANIMULAAng lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan.Ang lathalaing ito ay inihanda upang ibigay ang pangunahing mensahe ngIslam lalong-lalo na sa mga di-Muslim na may maling haka-haka oimpormasyon tungkol dito na sadyang lihis sa tunay na kahulugan o diwa ngIslam.Tanggapin nawa ng Allah ang pagsisikap na ito na isinagawa bilang matapatna paglilingkod sa Kanya.Taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga kapatid sa Islam na naghikayat saakin upang inihanda ang lathalaing ito. Gayundin sa mga tumulong sapagsasaayos ng nilalaman nito. Nawa’y sumakanila ang pagpapala ng Allah.Maraming salamat at nawa’y patnubayan tayo ng Allah sa tamang landastungo sa Kanyang Paraiso.Omar R.S. PenalberISCAG – PhilipinesJanuary 1994
 2. 2. MGA NILALAMANPanimulaAno ang Islam?Sino ang Allah?Sino ang Muslim?Sino si Muhammad?Ano ang Banal na Qur’an?Paniniwala ng mga Muslim• • Paniniwala Sa Kaisahan ng Allah• • Paniniwala Sa mga Orihinal na kasulatan• • Paniniwala Sa mga Anghel• • Paniniwala Sa mga Propeta• • Paniniwala Sa Araw ng Paghuhukom• • Paniniwala Sa KahihinatnanMga Haligi ng Islam Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala Ang MahabaginSa kabila ng patuloy na paninira at panunuligsa ng Kanluran at mga bansangnaimpluwensiyahan nito, sadyang kapuna-puna na marami pa ring mga taosa buong daigdig ang pumapasok sa pananampalatayang Islam. Sinumanang matapat na naghahanap ng katotohanan at nagnanais na matamo angkapayapaan ay tiyak na matatagpuan lamang niya ito sa Islam. Siya aymalayang yumakap sa Islam maging anuman ang kanyang lahi, kulay okatayuan sa buhay.Inaanyayahan ko ang lahat na maging matapat sa sarili sa paghahanap ngkatotohanan. Ang talino at kaisipan na ipinagkaloob ng Dakilang Lumikhaay nararapat lamang na unang pairalin kaysa sa bugso ng damdamin. Angpaggamit ng emosyon lamang ay nagsisilbing balakid sa paghahanap ngtamang landas. Ang bawat pananampalataya ay nag-aangkin ng kaligtasan atkatotohanan. Ngunit ang pag-aangkin na ito ay dapat lamang na magkaroonng tunay at sapat na batayan. Ang tamang pangangatwiran na maymapananaligang batayan ay kailangan upang malaman at matiyak angmakatotohanan.
 3. 3. Narito ang ilang katawagang pang-Islam bilang pangunahing impormasyonna dapat malaman.ANO ANG ISLAM?Ang Islam ay hindi hinango sa pangalan ng tao, pook, tribo o anumangbagay na nilikha ng Diyos. Ito ay kaiba sa ibang relihiyon sapagkat angkanilang pangalan ay hinango sa mga nilikhang bagay. Halimbawa: AngKristiyanismo ay hinango sa katagang Kristo; Ang Budhismo sa pangalan niGautama Buddha; Hinduismo sa tribo ng Indes Valley sa India; at Hudaismosa tribo ng Juda.Ang Islam ay isang katagang Arabik na hinango sa salitang ugat na Salamna nangangahulugan ng Kapayapaan. Ito ay nangangahulugan din ngPagsunod, Pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Tunay at Iisang Diyos. Angtunay na kapaayapaan ay nasa puso, isip at kaluluwa na nagdudulot ngkapayapaan sa kapaligiran at lipunan.Ang Kapayapaan ay hindi kailanmanmatatamo sa antas ng karunungan, kayamanan o katanyagan. Bagkus ito aymatatamo lamang sa pamamagitan ng ganap at tapat na pagsunod, pagsukoat pagtalima sa kalooban ng Nag-iisang Tunay na Diyos (Allah) – ang likasna pananampalatayang ibinigay Niya sa sandaigdigan.SINO ANG ALLAHAng Allah ay ang tunay at tanging Tagapaglikha. Siya ay walang anak athindi rin ipinanganak. Siya ay walang katulad. Ang Allah ay Diyos, hindi ngisa lamang na tribo o pangkat ng tao, bagkus Siya ang Tunay naPanginoon ng lahat. Kaya’t Siya lamang ang karapat-dapat na sambahin atwala ng iba pa. Siya ang nagpadala ng mga Sugo upang turuan ang tao sapagsamba tanging sa Kanya lamang. Ang ilan sa kanila ay sina: PropetaNoah, Abraham, Moses, Hesus, Mohammad (SAWS)1Pinanatili ng mga Muslim na Siya ay tawagin sa pangalang Allah. Siya(Allah) mismo ang nagbigay ng Kanyang pangalan sa pamamagitan ngkapahayagan o rebelasyon na Kanyang ipinadala sa mga piling Propeta. Siyaang tanging Tagapaglikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at nindinakikita.1 SAWS: Sallallahu Alaihi Wasallam ( Nawa’y itampok ng Allah ang pagbanggit Sa Kanya at nawa’y iligtassiya Sa anumang masama.)
 4. 4. Ayon sa Banal na Qur’an (32 : 4)“Ang Allah ay (Siyang) lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng lahat ngnasa pagitan ng mga ito…..”SINO ANG MUSLIM?Marami ang nag-aakala na ang tunay na Muslim ay ang isang tao naisinilang mula sa mga magulang na Muslim, o di kaya ay isang taongisinilang sa bansang Muslim. Ang lahi, kulay, tribo,angkan o pangalan ayhindi mga batayan upang ang isang tao ay matawag na tunay na Muslim.Ang tunay na Muslim ay ang nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko attumatalima sa Kanyang mga Kautusan. sa katunayan, hindi ang tao lamangang matatawag na Muslim. Maging ang lahat ng mga nilikha ng Allah bukodpa sa tao (katulad ng mga bituin sa kalangitan,ang araw, buwan, hangin,hayop, atbp.) ay maituturing na Muslim, sapagkat silang lahat ay mganilikha na sumusnod sa likas na batas na inilagay ng Allah sa kalikasan.Isang kamalian at hindi kailanman matatanggap ng mga Muslim na sila aytawaging Mohammadan sapagkat ito ay nagbibigay kahulugan ng pagsambakay Propeta Muhammad (SAWS). Ang Islam ay hindi kailanman nagtuturong pagsamba sa Propeta o anumang nilikha lamang ng Allah. Bagkus, ito aynaghihikayat sa tao na sumamba tangi sa nag-iisa lamang na Allah, atnagbabawal sa anumang uri ng pagsamba na iniuukol sa nilikha.SINO SI MOHAMMAD?Si Mohammad (SAWS) ay isinilang sa lungsod ng Makkah ( O Bacca SaBibliya) isang kilalang lungsod na nasasakop ng Saudi Arabia sakasalakuyan. Siya ay isang tao na pinili ng Allah bilang huwaran ngsangkatauhan. Siya ang panghuling Sugo at Propeta ng Allah at ang kanyangmensahe ay para sa lahat ng tao.Ang pagitan nina Propeta Mohammad at Propeta Hesus (SAWS) ay humigitkumulang sa 570 taon. Sa katunayan, si Propeta Hesus at PropetaMuhammad ay iisa ang pinagmulan. Ito ay si Propeta Abraham (SAWS) angtinaguriang – Ama ng Mananampalataya. Si Propeta Hesus ay nanggaling salahi ni Propeta Isaac at si Propeta Muhammad naman ay sa lahi ni PropetaIsmael. Si Propeta Mohammad (SAWS) ay hindi marunong sumulat atbumasa. Siya ay kilala bilang isang mabait at mapagkakatiwalaang tao sa
 5. 5. kanyang pook (Makkah). Kaya naman siya ay tinaguriang Al-Amin (AngMapagkakatiwalaan).Noong siya ay apatnapung taong gulang, siya ay hinirang ng Allah bilangpanghuling Propeta. At dito rin nagsimulang ipahayag sa kanya ang hulingkapahayagan o rebelasyon ng Allah – ang Banal na Qur’an. Si PropetaMuhammad (SAWS) ay namatay sa gulang na animnapu’t tatlo. Siya ayinilibing sa Madina, na ngayon ay isang lungsod ng Saudi Arabia.ANO ANG BANAL QUR’AN?Ang Banal na Qur’an ay ang pangunahing kapahayagan ng Allah. Ito aytunay na salita ng Allah na napanatili sa kanyang Orihinal na Anyo. AngBanal na Qur’an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad (SAWS) sapamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng dalawampu’t tatlong taon. Itoang saligan o batayan ng pananampalatayang Islam. Ang kapahayagang itoay siyang binibigkas ng mga Muslim sa tuwing nagdarasal ng limang besessa maghapon. Ang Banal na qur’an ay ipinahayag ng Allah bilang gabay sasangkatauhan. Sa katunayan, maraming Muslim ang nasasaulo ang buongbanal na Qur;an. Ito ay isang patunay na ang Banal na Qur’an ay hindimaaaring baguhin magpakailanman at isang tanda na ito aypinangangalagaan ng Allah laban sa anumang pagbabago.Sa Banal na Qur’an ( 15 : 9 ) ang Allah ay nagsabi:“ Katotohanan, Aming ipinadala ang Kapahayagan; at katiyakangpangangalagaan Namin ito (sa anumang pagbabago ).”PANINIWALA NG MGA MUSLIMAng Muslim ay may matapat at buong pusong paniniwala sa mgasumusunod:1. 1. Paniniwala sa Kaisahan ng Allah at ang Pagsamba sa Kanya lamang.Ang Muslim ay naniniwala sa nag-iisa lamang na Diyos (Allah). Siyalamang ang karapat-dapat na sambahin sapagka’t Siya lamang angnagkaloob ng buhay sa lahat. Ang tunay na paniniwala sa kaisahan ng Allahay ang taus-pusong pagsaksi na Siya ay nag-iisang Diyos. Siya ay walang
 6. 6. anak, ama o ina. Hindi Siya maaaring ihambing kaninuman o sa anuman naKanyang nilikha.Ayon Sa Banal na Qur’an (112 : 3-4 )“…….. Hindi Siya nagka-anak at hindi Siya ipinanganaak, at Siya aywalang katulad.”Ang Allah –Ang Maawain at ang Mahabagin ay nagpapatawad sa lahat ngkasalanan na Kanyang naisin. Subalit ang kasalanang hindi Niyamapatatawad ay ang pagtatambal sa Kanya sa anumang kalagayan at angpagsamba sa iba maliban sa Kanya. Kapag ang tao ay namatay sa isangkalagayan na siya ay sumasamba sa iba o nagtatambal sa Allah nganuman sa anumang kalagayan, isinara na niya ang kanyang tadhana saParaiso. Subalit habang siya ay nabubuhay, mayroon siyang pagkakataongbumalik sa likas na pagsamba sa Dakilang Lumikha. Ang Allah ay lagingnagpapatawad sa kaninumang matapat na nagsisisi.Ayon Sa Banal na Qur’an (4 :48 )“ Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang pagbibigay katambal sapagsamba sa Kanya, ngunit pinatatawad Niya ang lahat (maliban dito) sakaninuman na Kanyang naisin….”Ang Islam ay naghihikayat sa tao na kilalanin nang tapat ang Lumikha nanagkaloob ng buhay sa kanya. Kaya’t ang Allah lamang ang dapat na pag-ukulan ng pagsamba.2. 2. Paniniwala Sa mga Orihinal na KasulatanAng Muslim ay naniniwala sa lahat ng mga Orihinal na kasulatan naipinadala ng Allah sa Kanyang mga Propeta. Ang mga kasulatangnababanggit sa Banal na Qur’an ay ang mga sumusunod:i) i) Suhuf (Kalatas) na ipinahayag kay Propeta Abraham (SAWS)ii) ii) Tawrat (Torah) na ipinahayag kay Propeta Moses (SAWS)iii) iii) Zabur (Salmo ) na ipinahayag kay Propeta David (SAWS)iv) iv) Injeel (Ebanghelyo) na ipinahayag kay Propeta Hesus (SAWS)v) v) Qur’an na ipinahayag kay Propeta Muhammad (SAWS )
 7. 7. Ang mga Orihinal na kapahayagan na nabanggit ay pinaniniwalaan ng mgaMuslim sapagkat iisa lamang ang kanilang pinagmulan,- ang Allah.Ngunit sa kasalukuyan, tanging ang Banal na Qur’an na lamang angnalalabing kapahayagan na nananatili sa kanyang Orihinal na anyo. Ito aynagsisilbing patotoo sa mga naunang mga aklat na ipinahayag sa mganaunang Propeta.3. 3. Paniniwala Sa mga AnghelAng mga Muslim ay matapat na naniniwala sa mga Anghel. Nilikha ngAllah ang mga Anghel mula sa liwanag samantalang ang tao ay nilikha mulasa alabok. Bawat tao ay may dalawang anghel na nagbabantay at nagtatala salahat ng kanyang ginagawa, mabuti man o masama.Ang talaang ito aytinatawag na Talaan ng Gawa. Ito ang ihaharap sa tao sa Araw ngPaghuhukom. Kung matimbang ang kanyang mabubuting gawa, siya aymapuputa sa Paraiso. Ngunit kung higit na matimbang ang kanyangmasasamang gawa, siya ay mapupunta sa Impiyerno.Kung tutuusin, nag pagkakalikha sa tao ay nakahihigit kaysa sa Anghel sadahilang ang tao ay nilikha ng Allah na may kalayaan – ang sumunod osumuway. Ngunit ang mga Anghel ay nilikha ng Allah na walang layangsumuway. Tanging ang ipinag-uutos lamang ng Allah ang kanilangginagawa.4. 4. Paniniwala sa mga PropetaMahigpit na ipinag-uutos sa mga Muslim ang maniwala sa lahat ng mgaPropeta. Hindi siya matatawag na Muslim kung itatakwil niya ang isa mansa mga Propeta . Ang ilan aa mga Propetang ito ay sina: Noah, Abraham,Ismael, Isaac, Jacob, David, Solomon, Joseph, Moises, Aaron, Juan Bautista,Hesus at si Mohammad (SAWS)Ang Paniniwala sa kanila ay pantay at walang pagtatangi. Kailangangmahalin at igalang silang lahat sapagkat sila ay isinugo ng Nag-iisangTagapaglikha—ang Allah. Magkagayunman, ni isa sa kanila ay hindi dapatsambahin. sa katunayan, walang sinumang Propeta ang nagturo na siyamismo ay dapat sambahin. Ang lahat ng Propeta ay Muslim sapagkat sila,noong kanilang panahon ay sumunod, sumuko at tumalima sa Iisang Allah-Ang Tagapaglikha. Ang kanilang pangunahing turo o aral ay ang pagsamba,pagsuko at pagtalima sa Allah. Ang pamamaraan ng kanilang pagsamba ay
 8. 8. iisa. Silang lahat ay tuwirang tumalima at nagpatirapa sa Allah sa kanilangpagdarasal.Sadyang iisa ang buod ng Mensahe ng lahat ng Propeta sa dahilang iisa angAllah na nagsugo sa kanila. Kung marami man ang uri ng pananampalatayasa ngayon, ang mga ito ay hindi nagmula sa Allah bagkus ay nagmula sapagtuturo ng tao.Ang pagmamahal at paggalang sa mga Propeta ay kailangan sapagkat silaang daan, ang ilaw at ang katotohanan. Ang aral o mensahe nilang lahat aynagmula sa Iisang Tagapagsugo—ang Allah. At tiyak na makakamtan ng taoang kaligtasan sa Araw ng Paghuhukom kung siya ay tunay na sumusunodsa aral at turo ng Propeta.5. Paniniwala sa Araw ng PaghuhukomAng Muslim ay kailangang maniwala sa Araw ng Paghuhukom. Ang lahatng tao ay mamamatay na siya namang simula ng buhay na walang-hanggan;Paraiso o Impiyerno.Sa Banal na Qur’an (3 :185 ), ang Allah ay nagsabi:“Ang lahat ng tao ay makararanas ng kamatayaan at sa Araw ngPaghuhukom lamang kayo’y gagawaran ng sapat na kabayaran…”At sa Araw na iyon, ang lahat ng tao ay ibabangong muli ng Allah atKanyang hahatulan batay sa kanilang gawa. Sinuman ang sumamba tangingsa Allah lamang at gumawa ng mabuti ay mapupunta sa Paraiso. Ngunit angsinumang sumamba sa iba maliban sa Allah ay mapupunta sa Impiyerno.Dapat lamang na maniwala sa Araw ng Paghuhukom upang magkaroon ngsaysay ang buhay ng tao sa mundong ito. Sa batas ng tao, marami anggumagawa ng mabuti ngunit hindi nabibigyan ng sapat na gantimpala.Marami din ang gumagawa ng masama ngunit hindi nahahatulan onabibigyan ng tamang kaparusahan. Subalit sa Araw ng Paghuhukom, angAllah na Siyang Makapangyarihan at Dakilang Hukom ay magbibigay ngtama at sapat na gantimpala o parusa sa lahat.Sa Araw na iyon, doon matatagpuan at makakamtan ang lahat ng tunay nakatarungan, at tanging ang Allah lamang ang makapagbibigay nito.
 9. 9. 6. 6. Paniniwala sa Kahihinatnan at Walang Hanggang Kaalaman ng Allah.Ang Muslim ay kailangang maniwala na ang lahat ng nangyayari aypinahihintulutan ng Allah: mabuti man o masama sa paningin ng tao. Walangmagaganap sa kaharian ng Allah na salungat sa kanyang nais. Siya angMaalam at ang Maawain, at ano man ang Kanyang naisin ay maymakahulugangg layunin.Dapat din siyang maniwala na ano man ang kanyang mga kahihinatnan aypinahihintulutan ng Allah. Ang kahihinatnan ng tao ay bunga rin ng kanyanggawa sapagkat binigyan siya ng Allah ng kalayaan na pumili ng mabuti omasama.Anuman ang magiging bunga ng kanyang pagpili ay itinalaga at pinahintulotng Allah. Ang Allah lamang ang tanging nakababatid sa kahihinatnan nglahat ng pagsisikap ng tao. Kung ito ay mailalagay ng tao sa kanyang puso,tatanggapin niya ng buong pananampalataya ang lahat ng loobin ng Allahkahit ito ay hindi niya nauunawaan nang ganap.Dapat ding paniwalaan ng Muslim na bagamat hindi niya nakikita angAllah, ay nakikita naman siya Nito. Batid ng Allah ang lahat maging angnakatago sa puso.Bukod sa mga nabanggit na paniniwala ng Muslim, ang Islam ay mayroonding limang haligi na dapat gampanan o isagawa. Ang Paniniwala ay hindisapat. Ang pananampalataya na walang gawa ay walang buhay o saysay. SaIslam, ang mga sumusunod ay nararapat na isagawa ng isang Muslim bilangpangunahing daan tungo sa kaligtasan at upang matamo ang biyaya ngAlllah.ANG HALIGI NG ISLAMAng Shahaadah (Pagsaksi) na walang tunay na diyos na dapat pag-ukulanng Pagsamba maliban sa Allah at si Mohammad ay Sugo at Propeta ngAllah”.Pag-aalay ng limang ulit na pagdarasal (Salaah ) sa maghapon bilangpasasalamat at pag-aalaala sa Allah.
 10. 10. Pagbibigay ng taunang kawanggawa (Zakat). Ito ay dalawa at kalahating(2.5 %) porsiyento sa natitirang kayamanan o salapi na naipon sa loob ngisang taon. Ito ay ipinamimigay sa mga nangangailangan at nararapatmakinabang.Pag-aayuno (Siyam) tuwing buwan ng Ramadan na isinasagawa ng tangingsa Allah lamang inuuukol upang ipadama ang pagiging matapat sa Kanya.Paglalakbay sa Makkah (Hajj) minsan sa tanang buhay ng sinumang maymainam na kaisipan, mabuting kalusugan at may sapat na salapinggugugulin sa paglalakbay.Ang mga haliging nabanggit ay nararapat na paniwalaan at gampanan nangtaus-puso bilang pagsasagawa ng pangunahing pagsamba, pagsunod atpagtalima sa ipinag-uutos ng Allah.Sa Banal na Qur’an (51 : 56 ) ang Allah ay nagsabi:“ Nilikha ko lamang ang Jinn at Tao upang sambahin Ako.”Sa dahilang ang Allah ang nagbigay ng pananampalatayang Islam, ito angtanging relihiyon na magpapalaya sa tao sa kanyang pagkabilanggo sa mgahuwad at di-maipaliwanag na doktrina. Ang mga doktrinang ito ay gawalamang ng tao kaya’t kailanman ay hindi magiging malaya sapagsasalungatan.Ang Islam lamang ang Pananampalatayang ipinadala ng Dakilang Lumikhasa sangkatauhan.Sa Banal na Qur’an (3 :19 ) ang Allah ay nagsabi:“ Katotohanang ang pananampalataya sa paningin ng Allah ay ang Islam(pagsunod, pagsuko at Pagtalima sa Kanya)”Tanging sa Islam lamang matatagpuan ang ganap na patnubay nasumasaklaw sa bawat bahagi o aspeto ng buhay. Ang mga alituntunin nadinala ng mga Propeta ay binigyang kaganapan ng Allah kay PropetaMohammad (SAWS). Kaya naman, ang Islam ay nagbibigay ng maliwanag ,praktikal at ganap na alintuntunin na kayang isakatuparan ng tao sa kanyangaraw-araw na pamumuhay.Ang Allah ay nagsabi ( 5 :3 ):
 11. 11. “ Sa araw na ito ay Aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyongrelihiyon para sa inyo, Aking ginawang ganap ang tulong sa inyo, at piniliang Islam bilang inyong relihiyon.”Nasasaad din Sa Banal na Qur’an ( 3 : 85 ):“Sinuman ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam (Pagsunod,Pagsuko, at Pagtalima sa Allah), kailanma’y hindi ito tatanggapin sa kanyaat sa huling araw, siya ay makakasama ng mga talunan.” (Pagkakaitan ngbuhay sa Paraiso )Inaanyayahan namin kayo na patuloy na sa pananaliksik sa itinuturo ngIslam na may bukas na kalooban at kaisipan upang makita ang tunay nakatotohanan.Si Propeta (SAWS) ay nagsabi :“ Sinuman ang magsikap na matamo ang kaalaman (sa pananampalataya)gagawin ng Allah na maginhawa sa kanya ang landas tungo sa Paraiso”.Alalahanin natin na ang buhay sa mundong ito ay panandalian lamang. Anglahat ay magwawakas at ang lahat ng tao ay magbabalik at haharap sa Allahupang litisin.Ayon Sa Banal na Qur’an ( 2 :156 )“…… katotohanan, tayo ay nagmula sa Allah at sa kanya rin tayo mulingmagbabalik.”Gayundin ang Allah ay nagsabi ( 31 :34 )“…. At walang sinumang nakababatid sa kanyang kinabukasan. At walaring nakababatid kung saang pook siya mamamatay, katotohanan, angAllah lamang ang nakababatid (ng lahat ng bagay)”.Hindi ba nararapat na higit nating bigyan ng pansin at paghandaan angkabilang buhay?Nawa’y ang maikling mensaheng ito ay nakapagbigay linaw sa pangunahingimpormasyon na dapat malaman tungkol sa Islam. Hangad namin na
 12. 12. maituwid ang anumang maling haka-haka o impormasyon bunga ngpatuloy na paninira sa Islam hanggang sa kasalukuyan.Para sa karagdagang impormasyon at libreng lathalain tungkol sa Islam,mangyaring sumulat, tumawag o makipagkita sa sumusunod na tanggapan oalinmang tanggapang Islamiko na malapit sa inyong pook.ISCAG – Philippines( Islamic Call & Guidance –Phil. )Main Office: Salitran II, Dasmarinas, CaviteTel.0063 – 46 – 416 –3371 / Fax 0063 – 46 – 416 – 3629Branch Office: 1st Floor Dona Salamon Bldg.E. Rodriguez Sr. Avenue, Cubao, Quezon CityTel. 0063 –2 –911 – 0130 / Fax 0063 – 2 – 911 - 5311http://www.al-sunnah.com/philippine/omar.htm

×