Bernulijeva jednacina-sk

O
Бернулијева једначина

За инжењерску анализу струјних проблема најважнија је Бернулијева једначина. Скоро сви
практични задаци решавају се директно - применом Бернулијеве једначине (Б.ј.) са њеним пратећим
условом – једначином континуитета. Значај једначине огледа се у њеном садржају који представља
биланс поједи них врста флуидне енергије.

Њен општепознат облик без губитака (z оса оријентисана навише)
                  v2 p       ⎡ J ⎤
                   + + gz = const. ⎢ ⎥
                  2 ρ        ⎣ kg ⎦
је основни облик. Сваки члан на левој страни представља енергију коју у себи садржи јединична маса
флуидне струје. Први члан представља кинетичку енергију, други енергију притиска, а трећи
положајну енергију. Константа на десној страни означава да је збир наведене три врсте енергије
константан за било коју тачку струјнице. Делимичним ограничењем за кинетичку енергију, могуће је
прећи са струјнице на струјно влакно, струјну цев и на произвољне, замишљене или стварне,
проточне пресеке, између којих постоји флуидни континуитет.

Други, врло често употребљаван облик Бренулијеве једначине је:
                v2  p         ⎡J⎤
                  +
                2g ρ g
                    + z = const.   ⎢ N ⎥ [ mST ]
                            ⎣ ⎦
где су [ mST ] метри стуба течности, најчешће воде [ mVS] . Овде су поједине врсте енергије дате у
метрима стуба течности која струји кроз посматране пресеке. Погодна је за квантитативно и
дијаграмско поређење свих врста енергије преко одговарајућих висина стубова проточне течности.
Чланови су редом: брзинска висина, притисна (пијезометарска) висина и геодезијска висина.

Снага флуидне струје добија се множењем сваког члана Бернулијеве једначине са проточном масом
(ρQ), па је
                 1
               P=   ρ Qv 2 + pQ + z ρ gQ = const. [ W ] .
                 2
Први члан одређује снагу флуидне струје при атмосферском притиску. Друга два члана одређују
снагу када постоји разлика притисака у флуидној струји и околини у односу на коју се мери снага
(најчешће атмосферски притисак). Ова снага може да буде позитивна и негативна, а уобичајено је да
се даје са P = ∆pQ .

Основни облик Б.ј. (без губитака) описује струјање идеалног флуида, док проширени облик (са
губицима) даје слику енергијских промена реалног, вискозног флуида. Губици при струјању стварног
флуида приказани су уз помоћ експерименталних података у процентима кинетичке енергије основне
флуидне струје. На овакав начин обрачунавање вискозних утицаја упутила је немогућност потпуне
теоријске анализе струјања реалног флуида (турбулентан режим).

Подела притисака према карактеру и основни начин за њихово одређивање

При кретању, поред статичког притиска ps (сви ранији притисци имају карактер статичког), постоји и
динамички притисак pd који је мера кинетичке енергије флуидне струје. Збир ова два притисака је
тотални притисак pt, што проистиче из примене Б.ј. за тачке S и T (слика 1).
                      pt = ps + pd .
Динамички притисак дат је изразом


                                                67
1 2
                      pd =   ρ v [ Pa ]
                          2
где су: ρ - густина, а v – брзина флуидне струје.
         Слика 1. Статички и тотални притисак при опструјавњу око тела

Тотални притисак мери се у тачкама где је брзине флуида једнака нули, тј. у зауставним тачкама, па
се зато назива и зауставни притисак.

Инструмент за одређивање тоталног притиска назива се Питова цев (слика 2).
           Слика 2. Принцип мерења тоталног притиска Питовом цеви

Статички притисак мери се на површинама преко којих флуид прелази непромењеним брзинама (нпр.
рупе на зидовима цеви) (слика 3).
             Слика 3. Мерење статичког притиска помоћу U цеви

Динамички притисак одређује се посредним путем, мерењем разлике тоталног и статичког притиска.
Уређај за мерење динамичког притиска зове се Прантлова сонда и приказан је на слици 4.
                                                68
Слика 4. Принцип мерења динамичког притиска и Прантловa сонда

Упутства за примену Бернулијеве једначине
Ефикасна примена Б.ј. захтева поштовање одређених упутстава.

1. Б.ј. се увек пише само за два пресека и то тако да се са леве стране налази флуидна енергија у
пресеку одакле тече струја (1), а са десне стране флуидна енергија у пресеку ка коме се струјање
врши (2) (слика 5). Испред Б.ј. обавезно се ставља податак Б.ј. 1-2 којим је означено за које тачке је
написана Бернулијева једначина.

Увек треба имати на уму да су чланови Б.ј. енергије делића течности који се налази у уоченом
положају. Тако нпр. ако су два флуидна делића на различитим висинама, онај у вишој тачки има
вишу положајну енергију за њихову висинску разлику gh (слика 6).
           Слика 5. Уочени струјни пресеци и њихове карактеристике

2. За било које две тачке које могу да се повежу замишљеном или стварном струјницом, Б.ј. је
пуноважна (слика 7).

3. Уз Б.ј. која у основном облику садржи шест непознатих (v1, v2, p1, p2, h1, h2), увек се везује и
једначина континуитета. У простим цевним проблемима ЈК гласи:
                        π d12     π d 22
                     v1      = v2
                        4        4
и у Бј елиминише једну непознату – брзину. Ако се геодезијске висине (енергије положаја) оцењују у
односу на ниже означен пресек, у Б.ј. уместо висина h1 и h2 јавља се њихова разлика као једна
непозната.

                                                  69
Иако су увођењем једначине континуитета и реперног нивоа од ниже тачке елиминисане две
непознате, основни облик Б.Ј. садржи још 4 непозанте и због тога се мора посветити посебна пажња
избору карактеристичних тачака 1 и 2. Пресеке (нпр. тачке 1 и 2) треба узимати на местима за која
постоји највећи број познатих података.
              Слика 6. Висинска разлика флуидних делића
       Слика 7. Повезивање две тачке замишљеном или стварном струјницом

За случај претакања (без губитака) из једног резервоара у други (слика 7), код којих је површина
течности много већа од површине пресека спојне цеви, карактеристичне тачке Б.ј. су слободни нивои
течности у резервоарима. На њима су кинетичке енергије делића течности занемарљиве, тј. v1=v2=0, а
притисак p1=pa. Тада Б.ј. 1-2 гласи:
                   pa    v12    p v2
                      +    + hg = 2 + 2
                   ρ     2     ρ 2
односно
                        p2 − pa    p2 m
                    hg =        =     .
                          ρ      ρ
              Слика 8. Слободно истицање у атмосферу

За случај слободног истицања у атмосферу (без губитака) (слика 8), карактеристичне тачке 1 и 2 су
ниво течности у резервоару и завршни пресек цевовода у коме влада атмосферски притисак pa, па је
Б.ј.1-2:                                                70
pa    v12    p v2
                       +    + hg = a + 2
                    ρ     2     ρ 2
односно
                             2
                            v2
                          h=
                            2g
4. Ако се поред постојеће Б.ј. за неки струјни проблем могу написати и друге Б.ј., такве да се у њима
јављају нове непознате величине, оне су такође пуноважне. То се редовно дешава при решавању
проблема сложених цевовода.

5. У Б.ј. треба уносити интензитете средњих брзина (ознака v) и статичке притиска (ознака p) који су
непроменљиви у целом попречном пресеку цевовода. Са апсолутних притисака врло је лако прећи на
релативне – манометарске и вакуумметарске. За енергијски преглед проблема најјаснија представа
добија се када се чланови Б.ј. изражавају у метрима стуба течности (mST).

6. Пре постављања Б.ј. требало би извршити анализу проблема: схватити и потврдити његов физички
смисао, одредити карактеристичне тачке и редослед решавања једначина. Нумеричко решење даће
квантитативне односе тражених и задатих величина и потврдиће оправданост постављеног задатка.
Уколико је решење сумњиве вредности, разматрање енергијског биланса са графичком представом
дуж тока струјања лако ће открити рачунску и формалну грешку.


            Корекциони фактор кинетичке енергије

Када је Б.ј. написана за струјницу, кинетичка енергија проточне масе флуида (v2/2) представљена је
брзином v у означеној тачки, а када је Б.ј. написана за неки проточни пресек, онда v представља
средњу брзину флуида (vsr) кроз цео пресек. Међутим, у зависности од врсте струјања (ламинарно,
                2
прелазно, турбулентно) члан vsr 2 не даје увек праву величину кинетичке енергије и потребно је
увести корекциони фактор α, који ће помножен са vsr 2 , дати стварну величину кинетичке енергије
                         2

по јединици масе, тј.
                             2
                             vsr
                         Ek = α
                             2
(vsr се обично пише без индекса). Ова енергија треба да се уведе у Б.ј. За ламинарно струјање кроз
цеви је α=2, а за турбулентно струјање је α=1,01-1,1, па се најчешће узима као 1.

Б.ј. са корекционим фактором гласи:
                 p1    v12    p   v2
                    +α    + gz1 = 2 + α 2 + gz2
                 ρ     2     ρ   2
На корекциони фактор обраћа се пажња када ламинарно струјање прелази у турбулентно и када је
ламинарно струјање кроз цео цевовод. Због економичности, у цевоводима су углавном турбулентна
струјања, па се корекциони фактор не пише.


             Цевни проблеми – облик са губицима

Струјање реалног флуида прате губици. Теоријска анализа струјања реалног флуида заснива се на
Навије-Стоксовој једначини која због комплексности не може да се користи у пракси. Вискозне силе
које се јављају при струјању кроз цевоводе у практичним задацима представљају се члановима који у
себи садрже губитке енергије. Грубици се дела на локалне губитке и губитке услед трења. И ови
чланови са губицима енергије представљају се у процентима кинетичке енергије. За локалне губитке
члан губитка представљен је производом коефицијента локалног губитака ζ и динамичког притиска


                                                 71
ρ v 2 2 за цевни пресек непосредно испред локалног отпора. За губитке услед трења, члан губитака
представља се као
                        l ρ v2
                        λ
                        d 2
где су λ коефицијент трења, l дужина цевне деонице и d унутрашњи пресек цеви.

Локални губици јављају се при промени вектора брзине. Карактеристична места где се јављају
локални губици су: колена, вентили, засуни, бленде, нагла проширења и сужења, усисне корпе, рачве
и др.


Део укупне флуидне енергије у пресеку 1 (слика 9) троши се на савладавање губитака који се јављају
при струјању на путу до пресека 2. Због тога је укупна енергија у пресеку 2 мања од енергије у
пресеку 1, за вредност губитака. Изгубљена енергија (губици) hig у Б.ј. на уносе се са десне стране:
 Слика 9. Примена Бернулијеве једначине са губицима на цевовод са променљивим цевним пресеком
                p1  v12   p2   2
                          v2
                 + α + gz1 =  + α + gz2 + hi g
                ρ   2    ρ   2

Коефицијенти локалних губитака
Локални губици могу да се распореде у неколико група: проширења, сужења, кривине, рачве и цевне
арматуре.

Проширења
                  Слика 10. Нагло проширење

Пад притиска и коефицијент локалног губитка су:
                       1
                        ρ ( v1 − v2 )
                               2
                    ∆p =
                       2
                                 2
                       ∆p  ⎛  A ⎞
                   ζ =    = ⎜1 − 1 ⎟
                     1 2 ⎝ A2 ⎠
                      ρ v1
                     2


                                                 72
′
Испитивања су показала да притисак у вртложној зони p1 није једнак притиску у улазној деоници p1,
па се због тога уводи корекциони фактор С, те је кориговани коефицијент губитка:
                                    2
                       ∆p  ⎛  A ⎞
                     ζ = 2 = C ⎜1 − 1 ⎟
                      ρ v1 2 ⎝  A2 ⎠
где је С незнатно веће од 1. Изгу бљена снага услед наглог проширења дата је са P = ∆pQ .

Дифузор

Употребом дифузора (слика 11) смањује се губитак у односу на нагло проширење. Експерименти су
показали да је коефицијент губитка
                      ∆p           ∆p
                ζ =           =            ,
                   1           1 2 ⎛ ⎛ A1 ⎞ ⎞
                    ρ ( v12 − v2 )
                                      2
                          2

                   2            ρ v1 ⎜1 − ⎜ ⎟ ⎟
                               2   ⎜ ⎝ A2 ⎠ ⎟
                                  ⎝     ⎠
функција угла θ и односа површина А2/А1. Његова вредност и вредност степена корисности дифузора
( η = 1 − ζ ) дате су на слици 12. степен корисности показује колико се енергије сачувало после
дифузора.
                       Слика 11. Дифузор
        Слика 12. Коефицијент губитка ζ и степен корисности η дифузора

Испитивања су показала да је:                                               73
o  угао проширења, који даје најбољи коефицијент корисности око 6°-8° за цеви кружног
    пресека, 6° за цеви квадратног пресека и 11° за правоугаоне цеви;
  o  за задани однос А2/А1, дифузор са кружним пресеком и квадратним наставком даје најбоље η;
  o  дужина цеви пре дифузора треба да буде што је могуће краћа. У извесној граници η је
    функција производа θ и l/D1, где је l/D1 - ″ефективна улазна дужина″;
  o  дужина цеви иза дифузора побољшава η; дужина излазне цеви треба да буде 4-6 пута већа од
    већег пречника D.

У пракси се дифузор најчешће користи за трансформацију кинетичке енергије у енергију притиска.
Када је дифузор постављен на крају цевовода, а на улазу у резервоар, треба очекивати повећање
протока, због смањења излазног губитка.

Сужења

Нагло сужење

При струјању флуида кроз нагло сужење проточна површина смањује се како је приказано на слици
13. Постигнувши низводно од сужења најмањи пресек ("vena contracta") струја се постепено шири да
би најзад потпуно попунила пресек. Вртлози који се стварају између зидова цеви и граничних
струјница, користе струјну енергију која их држи у ротацији.
                   Слика 13. Нагло сужење

Занемарујући губитке кроз сужени део "venе contracta" губитак у проширеној деоници, који је много
већи (због неповољног grad p) је
                                   2
                  1       2 1 2⎛ A    ⎞
                ∆p = ρ (vmax − v2 ) = ρ v2 ⎜ 2 − 1⎟
                  2        2   ⎝ A0  ⎠
односно
                               2
                        ∆p  ⎛A   ⎞
                    ζ =    = ⎜ 2 − 1⎟ .
                      1 2 ⎝ A0    ⎠
                       ρ v2
                      2
Количник А2/А0 зависи од А2/А1, па је коефицијент губитка ζ у функцији од А2/А1. Неке вредности за ζ
дате су у табели 1.

Табела 1. Вредности ζ за нагла сужења

     А2/А1      0,2       0,4      0,6       0,8    1,0
      ζ      0,34      0,27      0,16       0,05    0

Млазник

Постепено сужење (слика 14), у нормално изведеним конструкцијама, одликује се малим
коефицијентом губитка ζ. Губитак се везује за брзину v2, тј.

                                                 74
2
                              v2
                         ∆p = ζρ    .
                              2
                      Слика 14. Млазник

У табели 2 дати су експериментални подаци за ζ у функцији угла θ и односа улазног и излазног
пречника.

Табела 2. Вредности ζ за млазнике
    за D1/D2=1,2   θ [°]       10          20     30   40
              ζ       0,04         0,05    0,07  0,08
    за D1/D2=2    θ [°]       10          20     30   40
              ζ       0,07         0,08    0,12  0,14
    за D1/D2=3    θ [°]       10          20     30   40
              ζ       0,08         0,10    0,14  0,17

Улазни губитак

Улазни губици мањи су уколико је улаз подешен тако да је блажа промена струјнице. На слици 15
дате су вредности коефицијента губитака ζ за неке врсте цевних улаза.
                 Слика 15. Различите врсте цевних улаза

Треба избегавати усвајање наглог сужења за улаз у цевоводе, а уместо тога практиковати заобљене
прелазе. Постепено сужавајућим, добро обрађеним пресеком могуће је највише смањити улазни
губитак.


                                              75
Кривине

Колено

Губици у коленима већи су од губитака у правим цевима исте дужине. Ти додатни губици
проузроковани су повећаном турбуленцијом која је последица промене смера струјања. Промена
струјања изазива повећање притиска на спољашњој страни кривине и смањење притиска на
унутрашњој. Због тога се нарушава профил брзине и центрифугалне силе изазивају секундарно
струјање као што је приказано на слици 16. Струја флуида напута колено крећући се у дуплој спирали
која нестаје тек у доста удаљеном низводном пресеку. Међутим, подразумева се да је пун ефекат
губитка концентрисан на колено.
           Слика 16. Струјна слика и распоред притиска у колену
Слика 17. Коефицијент губитка ζ за колено до 90° и оштро колено до 90° у зависности од односа r/D

Коефицијент губитка дефинише се као
                         ∆p
                      ζ =     ,
                         1 2
                          ρv
                         2

                                                76
и зависи од односа r/D, а не зависи од Re. На следећим дијаграмима дате су вредности коефицијента
губитка ζ за колено до 90° и оштро колено до 90° (слика 17), као и за колено од 90° (слика 18).
   Слика 18. Коефицијент губитка ζ за колено од 90° у зависности од односа r/D и релативне
                    храпавости е/D

Цевне кривине мање од 90° имају мањи коефицијент губитка ζ (слика 17). Међутим, да би се
коефицијент губитка ζ знатније смањио, угао α мора бити мањи од 45°. За веће односе r/D
занамарљив је губитак проузрокован одлепљивањем струје, али је испољен губитак услед појаве
секундарне спиралне струје, тако да се са порастом угла α постепено повећава губитак. Нпр.
коефицијент губитка за колено од 180° само је за око 50 % већи од истог коефицијента за колено од
90°.
Слика 19. Коефицијент губитка ζ за оштро колено од 90° са скретним лопатицама у зависности од
 облика скретних лопатица – крива 1 лопатице облика аеропрофила а); криве 2, 3 и 4 кружни лук
                различитог облика б) и односа s/c

Уградњом скретних лопатица у оштро колено губици се знатно смањују. На следећем дијаграму
(слика 19) дати су коефицијенти губитака ζ за разне врсте скретних лопатица.

Да би се флуидна струја скренула тачно за 90°, потребно је лопатице савити за додатни угао δ, због
ранијег одлепљивања струје (слика 20).                                                77
Слика 20. Додатно савијање лопатица у циљу постизања скретања струје за 90°

Рачве

Рачве и тројници

У табели 3 дати су коефицијенти губитака ζ за неке случајеве рачвања и сучељавања флуидне струје
(слика 21). Притисци у појединим гранама једне рачве (θ<90°), или тројника (θ=90°), међусобно се
разликују само за величину губитка који се одређује преко одговарајућег коефицијента губитка и
брзине основног тока струје.

Губитак у рачви може се смањити заобљивањем улазних ивица.

Табела 3. Коефицијент ζ за рачвање и сучељавање (слика 21)
                 v2/v1   0    0,2   0,4      0,6  0,8   1,0
       Рачвање а)      ζ1-2  0,96  0,88   0,89     0,96  1,10   1,0
         θ=90°       ζ1-3  0,05  -0,08  -0,04     0,07  0,21  0,35
       Рачвање б)      ζ1-2  0,90  0,66   0,47     0,33  0,29   0,35
         θ=45°       ζ1-3  0,04  -0,06  -0,04     0,07  0,20  0,33
      Сучељавање ц)     ζ2-1  -1,04  -0,40   0,20     0,47  0,73  0,92
         θ=90°       ζ3-1  0,06  0,18   0,30     0,40  0,50   0,60
      Сучељавање д)     ζ2-1  -0,90  -0,37    0     0,22  0,37  0,38
         θ=45°       ζ3-1  0,05  0,17  0,18     0,05  -0,20  -0,57
             Слика 21. Неки случајеви рачвања и сучељавања

Пад притиска правцем струјања одређен је коефицијентом губитка ζ и брзином флуидне струје v1.
Нпр. за случај сучељавања (ц) за v2/v1=0,2, пад притиска од рачве до хоризонталне цеви је негативан
                      2       2
                      v      v
               ∆ p 2−1 = ζ 2−1 1 ρ = −0, 4 1 ρ = −0, 2 ρ v1 ,
                                    2

                       2      2
што значи да је притисак од рачве до хоризонталне цеви порастао.

Цевне арматуре

Усисна корпа

У зависности од конструкције, вредност коефицијента губитка је ζ=1÷5. На слици 22 приказана је
једноставна корпа. За усисну корпу са једносмерним вентилом, конструкције према слици 23,

                                                78
коефицијент губитка дат је у функцији пречника усисног цевовода и износи
                           2, 2
                        ζ =    ,
                            D
где је D [m].
   Слика 22. Једноставна усисна корпа


                         Слика 23. Усисна корпа са једносмерним вентилом

Затварач (лептир)

Коефицијент губитка у функцији угла θ дат је табелом 4.

Табела 4. Коефицијент ζ за лептир затварач (слика 24)
   θ [°]  5   10   15  20   25   30   40        50  60   65   70   90
    ζ  0,24 0,52 0,90 1,54 2,51 3,91 10,8            32,6  118  256  751  ∞
                  Слика 24. Лептир затварач

Славина

Коефицијент губитка у функцији угла θ и односа површина А1/А0, дат је табелом 5. На слици
                     Слика 25. Славина

Табела 5. Коефицијент ζ за славину (слика 25)
   θ [°]  5   10   15   20   25    30      35   40   45   50   55  67
   А1/А0 0,93 0,85 0,77 0,69 0,60       0,52     0,44  0,35  0,27  0,19  0,11  0
    ζ  0,05 0,31 0,88 1,84 3,45       6,15     11,2  20,7  41,0  95,3  275  ∞


                                                    79
Засун

Коефицијент губитка за засун са симетричним језгром (слика 26) у зависности од геометријских
карактеристика дат је у табели 6.
Табела 6. Коефицијент ζ за симетричан засун
       D [mm]        Dc/D        L/D          ζ
        300         0,67        1,50        1,45
        300         0,67        2,68        2,80
        250         0,80        1,50        0,39
        200         0,75        1,33        0,60
               Слика 26. Засун са симетричним језгром

Вентил

Коефицијент губитка за различито изведене конструкције вентила, дат је дијаграмски на слици 27.

Табела 7. Коефицијент губитка за вентиле са подеоним зидом у зависности од називног пречника
(слике 28 и 29)
           D [mm]    ζ - са подеоним   ζ - са подеоним
                  зидом од 45°     зидом од 90°
            13        10,8         15,9
            20         8,0         10,5
            25         -          9,3
            30         -          8,6
            40         4,9         7,6
            50         -          6,9
            80        4,0          -
            100        4,1          -
            150        4,4          -
            200        4,7          -
            250        5,1          -
            300        5,4          -
            350        5,5          -
                                                 80
Слика 27. Коефицијенти губитака вентила различитих конструкција
  Слика 28. Вентил са подеоним зидом од 45°     Слика 28. Вентил са подеоним зидом од 90°


Излазни губитак

При истицању флуида из цеви у резервоар (слика 29) кинетичка енергија, коју је флуид поседовао у
цеви, губи се у великим димензијама резервоара и остаје неискоришћена. Овај губитак одређен је са
                         1 2
                      ∆p =  ρv ,
                         2
а коефицијент губитка ζ=1 - за турбулентно струјање, ζ=2 - за ламинарно струјање.
             Слика 29. Истицање флуида из цеви у резервоар                  Коефицијент трења


Губици који се јављају због трења последица су вискозности и изражавају се са Дарси-Вајсбаховом
(Darcy-Weisbach) формулом

                                                 81
l v2
                       ht g = λ   ,
                           d 2
где су: l, d - дужина и пречник цевовода за који се одређује губитак,
    v - средња брзина струјања флуида кроз цевовод,
    λ - коефицијент трења.

Коефицијент трења зависи од режима струјања (Рејнолдсовог броја Rе) и од релативне храпавости
цевовода δ=е/d (е-апсолутна храпавост - табела 8). За практично решавање цевних проблема
зависност између λ, Rе и δ дата је Мудијевим (Moody) дијаграмом (слика 30).

У Мудијевом дијаграму разликују се три области: ламинарна, прелазна и турбулентна.

У ламинарном подручју коефицијент трења λ дат је Стоксовом формулом
                        64
                      λ=   .
                        Re
Између ламинарне и прелазне области налази се критична зона, 2000<Rе<4000, у којој се може
очекивати ламинаран или турбулентан режим струјања флуида.

Табела 8. Вредности апсолутне храпавости за најчешће употребљаване цеви
   ВРСТА ЦЕВИ - МАТЕРИЈАЛ        СТАЊЕ ЦЕВИ           е [mm]
   ВУЧЕНЕ ЦЕВИ ИЗ БАКРА,      ТЕХНИЧКИ ГЛАТКЕ           0.0015
   МЕСИНГА ИЛИ СТАКЛА И
         СЛ.
    ВУЧЕНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ          НОВЕ             0,03
      ( МАННЕСМАНН )        ЧИШ]ЕНЕ ПОСЛЕ          0,15 - 0,2
                    ДУЖЕ УПОТРЕБЕ
                      ЗАРЂАЛЕ             0,4
                  СА ЈАКОМ КОРОЗИЈОМ          до 3
                       И РЂОМ
   ЗАВАРЕНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ      НОВЕ, БИТУМИРАНЕ           0,05
    (ЗА ХИДРО ЦЕНТРАЛЕ И      УПОТРЕБЉАВАНЕ
   ДРУГЕ ВЕЛИКЕ ЦЕВОВОДЕ)      ЈЕДНОЛИКО ЛАКО           0,15
                      ЗАРЂАНЕ
                  ПОСЛЕ ДУГОГОДИШЊЕ            0,5
                      УПОТРЕБЕ
                     ЈАЧЕ ЗАРЂАНЕ           1 - 1,5
                    ЈАКО ЗАРЂАНЕ И           2-4
                     КОРОДИРАНЕ
   ПОЦИНКОВАНЕ ГАСНЕ И           НОВЕ           0,05 - 0,1
  ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ ОД 1/2″-4″
       ЛИВЕНЕ ЦЕВИ           НОВЕ            0,25 - 1
                   НОВЕ, БИТУМИРАНЕ         0,1 - 0,15
                    УПОТРЕБЉАВНЕ
                  МЕСТИМИЧНО ЗАРЂАНЕ           1 - 1,5
                    ЗА КОРОДИРАНИМ           1,5 - 4
                      ГНЕЗДИМА
                    ОЧИШ]ЕНЕ ПОСЛЕ          0,3 - 1,5
                    ДУГЕ УПОТРЕБЕ
       ДРВЕНЕ ЦЕВИ           РАЗНЕ            0,2 - 1
      БЕТОНСКЕ ЦЕВИ          ГЛАЧАНЕ           0,3 - 0,8
                     НЕОБРАЂЕНЕ
     ЦЕВИ ОД АЗБЕСТНОГ          НОВЕ            0,05 - 1
        ЦЕМЕНТА


                                             82
Слика 30. Мудијев дијаграм

У прелазној зони коефицијент трења зависи од вискозности (Rе) и од релативне храпавости. За
вредности релативне храпавости δ=0,001 и мање, при смањењу Rе, λ се приближава вредности за
глатке цеви, што је условљено стварањем ламинарног слоја на зидовима цеви који делимично

                                            83
прекрива све неравнине. За извесне вредности Rе у прелазној зони филм потпуно прекрива мале
неравнине и вредност коефицијента трења λ иста је као иза потпуно глатку цев. За веће Rе, неравнине
се пробијају кроз ламинарни слој што проузрокује додатну турбуленцију и повећани губитак
енергије.

За област потпуне турбуленције (храпаве цеви) дебљина филма је занемарљива у односу на
храпавост, што изазива потпуно турбулентно струјање у целом пресеку цеви. Вискозност нема
утицаја на изгубљену енергију која је сразмерна v2 и коефицијент трења не зависи од Rе.

Губитак услед трења у цевима различитих попречних пресека

Инжењерска пракса захтева познавање струјања и кроз цеви различитих попречних пресека
(вентилација, хлађење, струјање у отвореним каналима и др.). За одређивање падова притисака при
струјању кроз различите попречне пресеке користи се уобичајени израз
                                l v2
                         h ig = λ
                               Dh 2
са ниже представљеним појмом хидрауличног пречника Dh.

Укупна сила трења на граници струјне површине (зидови цеви) је
                            FT = Olτ 0
где су: О - унутрашњи обим цеви; l - дужина цеви; τ0 - тангенцијални напон на зиду цеви. За дати
попречни пресек и проток (према томе и средњу брзину v) сила трења пропорционална је обиму
попречног пресека (или обиму оквашеног попречног пресека, када флуид делимично попуњава
пресек). Кружни попречни пресек има најмањи обим за дату површину пресека, па је због тога, с
гледишта изгубљене енергије, најповољнији за употребу.

Ако се основни критеријум за струјање, Рејнолдсов број, изрази преко хидрауличког пречника Dh; за
одређивање коефицијента трења, при турбулентном протицању кроз разне пресеке, може се
користити Мудијев дијаграм. Хидраулични полупречник Rh дефинисан је као
                         A
                          , Rh =
                         O
где су А и О површина и обим оквашеног проточног пресека. Хидраулични пречник који се уврсти у
Rе број (Rе=vDh/ν) и губитак енергије услед трења
                         ∆p      l v2
                            =λ     ,
                          ρ     Dh 2
везан је са Re релацијом
                            Dh = 4 Rh
За цев кружног попречног пресека (слика 31 горе) је
                           D
                       Dh = D ; Rh =
                             .
                            4
За правоугаони попречни пресек (2а×2б) (слика 31 средина)
                      4ab    ab
                      Dh = Rh =   .
                      a+b    a+b
За квадратни попречни пресек (2а×2а) (слика 31 доле)
                      a
              Dh = 2a ; Rh =   .
                      2
                                                84
Слика 31. Кружни, правоугаони и квадратни попречни пресек

Ламинарно струјање кроз квадратни и елиптични пресек једини су случајеви када се за одређивање
коефицијента трења, са довољном тачношћу може искористити коефицијент трења λ за одговарајћи
(исте површине) кружни попречни пресек.

За одређивање коефицијента трења, односно падова притисака, устаљеног ламинарног струјања кроз
прстенасте, елиптичне и правоугаоне пресеке употребљавају се ниже наведени изрази, добијени
теоријским разматрањем одговарајућег ламинарног струјања.

За струјање између два саосна цилиндра (слика 32)
                           8η lv
                    ∆p =
                             r2 − r2
                       r22 − r12 − 2 1
                               r
                              ln 2
                                r1
(v је средња брзина).

За врло уске прстенасте пресеке је
                            12η lv
                       ∆p =
                            δ2
где је δ = r2 − r1 - ширина прстенастог процепа. Хидраулични пречник је Dh=2δ, а коефицијент трења
је
                            48
                        λ=    ,
                            Re
где је
                        vDh     2vδ
                     Re =      =     .
                          ν     ν
За струјање кроз процеп који образују ексцентрични цилиндри (слика 33), приближна формула за пад
притиска је
                       12η lv    1
                    ∆p =
                        δ  2
                            ⎛ 3 e2 ⎞
                            ⎜1 +  2⎟
                            ⎝ 2δ ⎠


                                                85
где је:
е - ексцентрицитет
δ = r2 − r1 - ширина процепа саосно постављених цилиндара.
Слика 32. Струјање између два
                    Слика 33. Струјање кроз процеп      Слика 34. Струјање кроз
    саосна цилиндра
                     између два ексцентрична         елиптичан пресек
                         цилиндра

За струјање кроз цеви елиптичног пресека (слика 34), коефицијент трења се одређује према
коефицијенту трења за струјање кроз цев одговарајућег кружног пресека,
                           64 64ν
                        λ=   =
                           Re vDh
где се Dh одређује из
                    1  1⎡ 1    1 ⎤ 1 a2 + b2
                     = ⎢    +    ⎥=     ,
                    Dh 2 ⎣ (2a) 2 (2b) 2 ⎦ 8 a 2b 2
                    2


односно
                         2   8a 2 b 2
                         Dh =       .
                            a +b
                             2   2


За струјање кроз цев правоугаоног пресека важи
    3η lv       4ab
∆p = 2       и Dh =   .
   b f (b / a )    a+b
Вредности рачунске функције f (b / a ) су у табели 9.

Табела 9. Вредности функције f (b / a ) за струјање кроз правоугаоне пресеке
      а/b      1   1,25   1,5    2      3     4    5   10   ∞
     f (b / a )  0,422  0,515  0,585  0,686    0,789   0,824  0,874  0,938  1

Веза између коефицијената трења и датих падова притисака добија се из раније наведеног израза
                          l v2
                        λ     ρ = ∆p .
                          Dh 2

За одређивање коефицијента трења за струјање у потпуно турбулентној зони, поред Мудијевог
дијаграма, може се употребљавати и формула
                                0,25
                            ⎛ e ⎞
                        λ = 0,11⎜  ⎟
                            ⎝ Dh ⎠
где је е - апсолутна храпавост.
                                                     86
Према најновијим истраживањима утврђено је да се хидраулични пречник може користити за
турбулентна струјања кроз правоугаоне попречне пресеке код којих је однос ширине и висине у
границама 0,3<а/b<3. Коришћењем хидрауличног радијуса у Мудијевом дијаграму не могу се
очекивати довољно тачни резултати при турбулентном струјању између две паралелне плоче и
између два саосна цилиндра.                  Метод приближавања


Величине v, d и λ су у међусобној зависности преко Бернулијеве једначине и Мудијевог дијаграма.
Врло чест случај је да су две величине, од неведене три, непознате (скоро увек λ), а за њихово
одређивање располаже се само једним аналитичким изразом - Бернулијевом једначином. Тада се
приступа методу приближавања, нпр. за непознате λ и v. Редослед операција је следећи: прво се
претпостави вредност λ и из Бернулијеве једначине одређује се друга непозната v; затим се са
познатим производом vd ν улази у дијаграм и одређује ново λ, које се поново уводи у Бернулијеву
једначину и процес се понавља. Када се поклопи претпостављена са добијеном вредношћу, непознате
λ и v су одређене. Претпоставља се она вредност која се најмање мења (λ), а тачно решења редовно се
добија после два до три понављања, јер непознате врло брзо конвергирају ка тачном решењу.

Наведеном методом добија се тачно решење јер Мудијев дијаграм и Бернулијева једначина
представљају две међусобно независне хидродинамичке релације. Цевовод са турбомашином; критични притисак; затворен цевни системАко се између тачака 1 и 2 цевног система (слика 35), који је обухваћен Бернулијевом једначином,
налази пумпа, њен напор YP (gHP) треба убележити са леве стране једначине. Напор пумпе YP је
енергија коју радно коло пумпе преда свакој јединици проточне масе флуида. Пумпа придодаје
енергију основној струји флуида и тако повећава укупну расположиву енергију. Укупна расположива
енергија, која се налази са леве стране Бернулијеве једначине, користи се за постизање крајњих
хидродинамичких параметара флуида у тачки 2 (p2, v2, z2) и савлађивање свих успутних губитака. Са
гледишта Бернулијеве једначине свеједно је где се налази пумпа између тачака 1 и 2. У положају I
пумпа свој одпринос флуиду остварује повећањем притиска на потисној страни, а у положају II
снижавањем притиска на усисној страни (када су једнаки пресеци усисног и потисног цевовода
пумпе). У положају II, притисак на усисној страни пумпе мора да буде већи од критичног притиска
pk. Бернулијева једначина за тачке 1 и 2 између којих се налази пумпа дата је са
                  p1        p
                    + gz1 + H1 g = 2 + gz2 + ∑ gh i
                 ρ        ρ
                                                87
Слика 35. Цевовод са туромашином

Напор турбине YP треба убележити са десне стране Бернулијеве једначине, са стране губитака, јер
турбина одузима од флуида енергију да би се прерадила у други облик, нпр. електричну енергију.

Снага пумпе на спојници електромотора и пумпе, и снага турбине на спојници турбине и генератора
дата је следећим релацијама:
- за пумпу
                      ρ QYP g
                    P=     [W] ;
                        ηP
- за турбину
                     P = ρYP gηT [ W ] ;

где су:
ρ [kg/m3] и Q [m3/s] - густина и проток флуида,
YP, YT [J/kg] - напор пумпе, турбине,
ηP, ηT - укупни степен корисности пумпе, турбине.

Места у цевоводу на којима се јављају најнижи притисци карактеристична су и на њих треба
обратити пажњу. То су: улаз у пумпу, највише тачке цевовода, нагла сужења, улази у резервоаре у
којима влада потпритисак и сл. У тим тачкама мора се обезбедити већи притисак од критичног p>pk,
како би се онемогућило испаравање флуида, развој кавитацијских појава и образовање парног мехура
са прекидом флуидне струје.
                                               88
Слика 36. Основна шема пумпног постројења

Основна шема пумпног постројења, приказана на слици 36 састоји се од пумпе 4, усисне цеви 2 и
потисног цевовда 6. На улазу у усисну цев налази се усисна корпа 1 са једносмерним вентилом који
при пуњењу усисне цеви пумпе (пре почетка или после завршетка рада) не дозвољава води да истече
из цеви. Са 3 и 5 означени су вакуумметар и манометар који се уграђују на усисној, односно на
потисној страни пумпе и служе за контролу правилног рада.

Укупан напор пумпе за дату шему изражеј је са
                           p2 − p1
                   YP = gH +         + ghi
                             ρ
или
                      pm + pv    v2 − v12
                              2
                   YP =       +      + gz
                       ρ       2
где су са ghi = ghu + ghp означени сви губици у усисном и потисном делу цевовода. Висинска разлика
z је за случај класичних манометара и вакуумметара, растојање између оса инструмената, а не
њихових прикључних места.

У свим индустријским гранама центрифугална пумпа је најприсутнија машина. Њени основни
делови: ротор и кућиште као и карактеристични дијаграм, приказани су на сликама 37 и 38. Поред
неопходне Q-H криве (Q [m3/s], gHP [J/kg] или HP [mST]) која је на скици представљена кривом (1); за
одређивање карактеристика радне тачке потребни су: карактеристика цевовода (2), крива снаге (3) и
крива степена корисности пумпе (4). Радна тачка налази се у пресеку карактеристике цевовода и Q-H
(Q-∆p за вентилаторе) криве.

Сагласно теорији сличности за пумпе се могу дефинисати следећи бездимензијски критеријуми:

                                                 89
Q1   Q
             3
              = 2 3 = φ = const. − значица протока
           n1 D1 n2 D2
           YP1  Y
           2 2
             = 2P 2 2 = ψ = const. − значица брзоходости
           n1 D1 n2 D2
            P        P2
             1
                =         = µ = const. − значица снаге
           3
             ρ
           n1 1 D15    3
                  n2  ρ 2 D2
                       5


           n1Q1 2
              1
                 n Q1 2
                = 2 23 4 = φ 1 2ψ 3 4 = const. − специфичан број обртаја
           ( gh1 )3 4 ( gh2 )
    Слика 37. Основни делови центрифугалне пумпе           Слика 38. Карактеристике пумпе

За једну пумпу и исто η при промени броја обртаја следи
                                 2       3
                       Q1 n1 H1 ⎛ n1 ⎞ P ⎛ n1 ⎞
                        = ;  =⎜ ⎟ ; 1 =⎜ ⎟
                       Q2 n2 H 2 ⎝ n2 ⎠ P2 ⎝ n2 ⎠
што је довољно за конструисање кривих H=f(Q); P=F(Q) за различито n.

Поред наведених карактеристика редовно се прилаже крива NPSH која одређује максимално
дозвољену усисну висину да би улазни елементи пумпе били заштићени од кавитације.

Препоручљива регулација Q-H кривих је са континуалном променом броја обртаја. У недостатку
такве опреме обично се спроводи пригушење вентилом на потисном цевоводу пумпе. Ефекти таквог
пригушења приказани су на слици 39. Шрафирана површина представља изгубљену енергију –
енергију утрошену на пригушење. За случај смањења протока са Q на Q1 користан напор се са
вредности Н (када је потпуно отоврен вентил) смањио на вредност Н1. Изгубљена снага је
                        ρ Q1 g ∆H
                     ∆N =
                         1000η1
где је ∆H = H10 − H1 .
                                                     90
Слика 39. Ефекти пригушења вентила на потисној грани цевовода

Смањењем пречника ротора остварује се ефекат сличан смањењу броја обртаја (слика 40). Законитост
овог поступка дата је са
                              2
                  Q  D  H  ⎛ D ⎞
                   =  ;  =⎜   ⎟ ,
                  Qsm Dsm H sm ⎝ Dsm ⎠
где је D – спољашњи пречник ротора. Дозвољено смањење спољашњег пречника ротора је до 10 %.
             Слика 40. Ефекат смањења пречника ротора

Затворен цевни систем (нпр. хладњак) карактерише цевна петља кроз коју циркулише флуид.
Енергија пумпе троши се само на савладавање локалних отпора и трења без обзира колике су
висинске разлике у појединим тачкама система. У највишим тачкама цевовода проверава се да ли је
притисак већи од критичног.


                 Енергијски дијаграм


Дијаграмско представљање стања појединих врста енергије дуж струјања омогућава континуалан
увид у промене енергије притиска, кинетичке енергије, енергије утрошене на савладавање отпора и
расположиве положајне енергије. Овакав графички преглед упозорава на карактеристична места која
заслужују детаљнију анализу.
Уобичајено је да се у дијаграмима енергија флуидне струје представља по јединици тежинског
протока, тако да се димензије појединих врста енергије изражавају у метрима стуба флуида.

                                               91
Енергија натпритиска pm/ρg назива се пијезометарском висином. Она је позитивна, за разлику од
негативне пијезометарске висине pv/ρg.

На слици 41 приказан је пример енергијског дијаграма за цевни систем променљивог пресека са
уграђеним вентилом који спаја два резервоара.
                  Слика 41. Енергијски дијаграм

Никурадзеове једначине

Никурадзе је, на бази израчунавања линеарног распореда тангенцијалног напона у цеви кружног
пресека и тангенцијалних напона изазваних турбуленцијом, представљених Прант-Кармановом
једначином
                                 4
                              ⎛ dv ⎞
                              ⎜ ⎟
                      ⎛  y⎞    2 ⎝ dy ⎠
                  τ = τ 0 ⎜1 − ⎟ = ρ k      2
                      ⎝ R⎠      ⎛ d2v ⎞
                              ⎜ 2⎟
                              ⎝ dy ⎠
одредио изразе за распоред брзине, средњу брзину, тангенцијални напон на зиду цеви, коефицијент
трења и дебљину ламинарног слоја при турбулентном струјању у глатким и храпавим цевима. У овим
изразима делимично су кориговане константе према многобројним огледима које је извео Никурадзе.

Релације су следеће:

- За турбулентно струјање кроз глатке цеви

а) Распоред брзина одређује се према општем изразу
                    vmax − v     y
                       *
                         = −2,5ln
                      v       R
или према огледима за глатке цеви
                    v         v* y
                      = 5,5 + 5,75log
                    v*         ν
где је v* привидна брзина одређена са


                                              92
τ0
                        v* =
                             ρ

б) Однос средње и максималне брзине дат је општим изразом
                    vsr     1
                       =
                    vmax       λ
                        1 + 4,07
                            8

в) Коефицијент трења λ за Re бројеве веће од 5000 са довољном тачношћу може да се одреди из
                    1
                     = −0,8 + 2,0log Re λ
                   λ

г) Тангенцијални напон на зиду цеви одређен је општим изразом
                            vsr ρ
                             2
                        τ0 = λ     .
                             8

д) Дебљина ламинарног слоја одређује се према
                        δ    32,8
                          =     .
                        D    Re λ

- За турбулентно струјање кроз храпаве цеви (слика 42)
         Слика 42. Распоред брзине при турбулентном струјање кроз цеви

а) Распоред брзина одређује се према наведеном општем изразу; или према
                    v           y
                     *
                      = 8, 48 + 5,75log
                    v           e

б) Однос средње и максималне брзине једнак је наведеном општем изразу.

в) Коефицијент трења λ одређује се према
                      1           D
                        = 1,14 + 2log
                      λ           e
г) Тангенцијални напон на зиду одређује се према наведеном општем изразу.

Никарадзеове једначине дају податке о унутрашњој структури струјања кроз цеви. Појмови који се
овде срећу биће објашњени у поглављу Динамика вискозног флуида.
                                               93
Сложени цевоводи


При рачвању и сучељавању струје укупни проток једнак је збиру или разлици протока у гранама, а
падови притисака од тачке рачвања до тачке сучељавања, исти су у свакој грани. Основне релације за
решавање проблема добијају се из Бернулијевих једначина које треба написати за струјнице кроз
грану цевовода 1-А-I-Б-2 и 1-А-II-Б-2 (слика 43). Анализа стационарног стања притиска и протока у
цевним системима је од великог значаја за инжињерску праксу. Потребне једначине које описују
хидраулички феномен представљају систем нелинеарних алгебарских једначина које се могу решити
директно. Уобичајено је да се те једначине изражавају на два основна начина: у функцији непознатих
протока уцевима, или непознатих притисака (пијезометара) у чворним тачкама мреже.
                   Слика 43. Сложен цевовод

Једначине дате у функцији непознатих протока у литератури називају се “једначинама петљи”, док се
други начин изражавања везује за “једначине чворних тачака”. Данас постоји развијен већи број
алгоритама за решавашње овог система једначина и они се са мање или више успеха користе у
инжињерској пракси. Већина тих техника примењује се са ограничењима која су везана или за
конфигурацију цевног система или за хидрауличке компоненте које су практично увек присутне. Као
коначан циљ у овој области хидраулике могло би да се да у задатак постављање алгоритма за решење
система једначина које описују потпуно општу конфигурацију мреже са неограниченим бројем свих
врста хидрауличких компоненти.

Општи принципи које треба да задовољи сваки програм којим се анализира стање у мрежи, могу се
свести на следеће:
  o програм треба да је довољно брз
  o ефикасан при коришћењу меморије рачунара
  o једносатаван за примену.

Мреже које се таквим програмом решавају морају задовољити следеће захтеве:
  o Физички опис мреже мора бити познат. Он се састоји од дефинисаних пречника цеви, дужина,
   храпавости, потрошње у чворовима тачака и свих потребних информација које се односе на:
   резервоаре, пумпе, арматуру итд.
  o Графички приказ мреже може бити сасвим шематски. Цеви се могу сећи у равни без рачвања.
  o Мрежа се може састојати од цеви које чине петље и цеви које су ван петљи, са потрошњом у
   било којој чворној тачки.
  o Пумпе и арматура могу се налазити без ограничења у било којој цевној деоници.

“Једначине петљи” (једначине у функцији непознатих протока) добијају се на следећи начин.

За сваки чвор (слика 44) за ρ = const. важи

                   (∑Q )  i
                         izlaz
                             −  (∑Q )
                                 i
                                   ulaz
                                       =C

где је С “потрошач” који се флуидом снабдева из тог чвора. За дату илустрацију С=-5 l/s због
                    Q6 − Q1 − Q2 − Q5 = −5 .


                                                94
Слика 44. Чвор у сложеном цевоводу

Уколико цевна мрежа садржи Ј чворова, а сви потрошачи су познати, онда се може написати Ј-1
независних једначина континуитета које су нелинеарне.

Енергијска једначина (Б.j.) је задовољена уколико је пад притиска око сваке цевне мреже (I, II, …)
једнак нули (слика 45). Ове нелинеарне једначине пишу се у облику
                        4

                        ∑K Q
                        lr =1
                            l  l
                              nl
                                 =0


                        ∑K Q
                        lII
                            l  l
                              nl
                                 =0

где су:
KlI ,II -коефицијенти пада притиска,
nlI ,II -експоненти протока, брзине (најчешће 2).
                 Слика 45. Петља у сложеном цевоводу

L посебних петљи и N цеви који сачињавају укупну мрежузадовољавају једначину
                     N = ( J − 1) + L .
Једначине “чворних тачака” (када су непознати притисци у чворовима), добијају се тако што се
протоци прво изразе зависно од падова притиска дуж сваке гране петље.
      1        1
   ⎛ hij ⎞ nij ⎛ H i − H j ⎞ nij
Qij = ⎜   ⎟ =⎜       ⎟
   ⎜ K ij ⎟  ⎜ K ij ⎟
   ⎝   ⎠  ⎝      ⎠
па се, затим, замене у једначину континуитета чвора
                                                95
⎡            1
                           ⎤    ⎡            1
                                             ⎤
              ⎢    ⎛ Hi − H j  ⎞ nij ⎥    ⎢    ⎛ Hi − H j  ⎞ nij ⎥
              ⎢  ∑  ⎜
                  ⎜ K ij
                        ⎟ ⎥
                        ⎟
                               −⎢  ∑  ⎜
                                   ⎜ K ij
                                          ⎟
                                          ⎟ ⎥
                                                =C
              ⎢    ⎝      ⎠ ⎥      ⎢    ⎝      ⎠ ⎥
              ⎣             ⎦ izlaz ⎣             ⎦ ulaz

Овде индекси i и ј означавају чворове, а H i − H j        представља пад притиска у цеви између чворова i
и ј са смером струјања флуида од i према ј.Наведени системи једначина континуитета и енергијских
једначина решавају се, како је напоменуто, итерацијским методама помоћу рачунара. Рачунарски
програми мрежних система укључују утицаје: пумпних станица, резервоара и цевне арматуре.


                Истицање кроз отворе и наглавке

Својства млаза који истиче изражена су преко четири кофицијента:
φ - коефицијент брзине
µ - коефицијент протока
ψ - коефицијент контракције
ζ - коефицијент губитка при истицању.

Смисао ових коефицијената дат је у примеру слободног истицања у атмосфери.

Отвори
Истицање течности у атмосферу кроз отвор са оштрим ивицама
      Слика 46. Истицање течности у атмосферу кроз отвор са оштрим ивицама

Струја течности при истицању сужава се и на блиском растојању од отвора ( ≈ D/2) пресек струје је
најмањи (слика 46). Однос површина
                       Amin
                          =ψ
                        A
зове се коефицијент контракције. Тек у најужем пресеку, због паралелних струјница, притисак је
атмосферски и Б.j. за ниво течности у суду и тај пресек одређује брзину v у најужем пресеку (највећа
брзина)
                               v2
                           Hg =    (1 + ζ ) ,
                               2
одакле је
                              1
                          v=         2 gH
                              1+ ζ
       1
Вредност     = φ назива се коефицијент брзине, тако да је
      1+ ζ
                            v = φ 2 gH .
Коефицијент протока µ одређује се из израза за проток

                                                       96
Q = vAmin = φ 2 gH ψ A = φψ A 2 gH
где је
                        µ = φψ .
У случају идеалног флуида (ζ=0, односно φ = 1 ) теоријска или идеална брзина истицања је
                       vt = 2 gH ,
тако да се коефицијент брзине φ може представити и као однос стварне и идеалне брзине
                        v
                      φ = <1
                        vt
јер је због трења, стварна брзина увек мања од теоријске.

У пресеку отвора, само у централној зони млаза, брзина је иста и практично једнака теоријској
брзини. У спољним слојевима брзина услед трења опада.

Истицање кроз отвор у танком зиду идентично је истицању кроз отвор са оштрим ивицама, јер мала
дебљина зида не проузрокује појаву ефекта “лепљења” млаза уз граничне површине отвора (слика
47).
     Слика 47. Истицање кроз отовор у танком зиду и кроз отовр са оштром ивицом

Истицање течности кроз потопљен отвор
            Слика 48. Истицање течности кроз потопљен отвор

Б.ј. за ниво течности у суду А и најужи пресек млаза у коме је брзина струје течности v (слика 48),
гласи
                       v2
                      Hg = (1 + ζ ) ,
                        2
тако да су сви коефицијенти дефинисани на потпуно исти начин као и у претходном случају, тј.

                                                97
1
                   φ=     ; v = φ 2 gH
                      1+ ζ
и
                   µ = ψφ ; Q = µA 2 gH .

Експерименти су показали да је коефицијент протока кроз потопљен отвор приближно једнак
коефицијенту отпора при слободном истицању у атмосферу.

Коефицијенти: контракције ψ, губирака ζ, брзине φ и протока µ зависе од облика отвора, затим, као и
сви други хидраулички коефицијенти, од Rе. На дијаграму (слика 49) приказане су вредности ψ, φ и µ
у функцији од Ret за кружни отвор. Овде је
                        vt D    2 gH D
                    Ret =     =      .
                        ν      ν
       Слика 49. Коефицијент истицања млаза у функцији Рејнолдсовог броја

За врло мале вредности Ret (Ret<25) ефекат вискозности је најважнији и смањeње брзине према
ивицама отвора толико је велико да практично нема контракције ψ=1 и φ=µ. За ову област важе
следеће теоријске формуле, потврђене експериментима
                       D 3π gH   Re
                   Q=       ; µ= t .
                        50ν     25
Повећањем Ret (вискозност губи значај) због смањивања ψ, расте φ. Смањена контракција ψ резултат
је малог смањења брзине према ивицама отвора и пoстизања већег полупречника кривине код “vena
contracta”. Када Ret → ∞, φ и ψ добијају вредности као при истицању идеалног флуида, φ→1, а ψ→0,6.
Максималан коефицијент протока µmax=0,69 добија се за Ret≈350.

При истицању мање вискозних течности (вода, бензин, керозин) кроз кружне отворе у танким
зидовима, за инжињерске проблеме, најчешће се усвајају вредности:
                ψ=0,63; φ=0,97; µ=0,61 и ζ=0,065.

Делимична контракција

Делимична контракција појављује се када се излазни отвор налази у близини зидова резервоара. Ако
је отвор симетричан у односу на резервоар (слика 50), зидови резервоара усмеравају струју кроз
отвор, чиме се спречава пуна контракција. Коефицијент контракције повећава се па, према томе, и
проток.


                                                98
Слика 50. Истицање из отвора симетрично постављеног у односу на резервоар

За истицање мање вискозне течности кроз кружне отворе распоређене у оси цилиндричних
резервоара, коефицијент контракције ψ1 може се одредити према експерименталној формули
                     ψ1   0,37 2
                      =1+   n
                         ψ      ψ
где је n = A0 / A1 , а ψ коефицијент контракције отвора за пуну контракцију. Ако је n ≈ 1 , вредности за
ζ и φ су ζ=0,065 и φ=0,97. Проток и коефицијент протока могу се одредити уз помоћ Б.ј. за пресеке 1
и2
               p1    v12 p2 v22
                         v2
                 +   =  + + ζ 2 , v1 A1 = v2 A2 = v2ψ 1 A .
               ρ     2  ρ 2  2
Одатле је
                           1         p1 − p2
                    v2 =            2g      ,
                       1 + ζ − ψ 12 n 2      ρg
и
                                 ∆p
                        Q = µ1 A 2 g
                                 ρg
где је
                               ψ1
                       µ1 =            .
                             1 + ζ − ψ 1n 2
Ако је делимична контракција остварена на начин приказан на слици 51 (за осносиметрично или
раванско струјање), коефицијент контракције ψ за отвор, и крај цеви, одређен је према дијаграму исте
слике.
        Слика 51. Коефицијент контракције млаза за делимичну контракцију

У случају када се излазни отвор налази сасвим при дну резервоара, као што је приказано на слици 52,
коефицијент протока може да се одреди према експерименталној формули

                                                   99
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk
Bernulijeva jednacina-sk

Contenu connexe

Tendances

Merenje pritrskaMerenje pritrska
Merenje pritrskatensazangecu
11.7K vues35 diapositives
TermodinamikaTermodinamika
Termodinamikaigoriv
5.9K vues13 diapositives
Hidroelektrane.pptHidroelektrane.ppt
Hidroelektrane.pptNamikHadziibrahimovi2
696 vues120 diapositives
SaobracajSaobracaj
Saobracajkarlicicboba
405 vues50 diapositives

Tendances(20)

Merenje pritrskaMerenje pritrska
Merenje pritrska
tensazangecu11.7K vues
TermodinamikaTermodinamika
Termodinamika
igoriv5.9K vues
Hidroelektrane.pptHidroelektrane.ppt
Hidroelektrane.ppt
NamikHadziibrahimovi2696 vues
SaobracajSaobracaj
Saobracaj
karlicicboba405 vues
сила трењасила трења
сила трења
Тања Давинић Михајловић619 vues
Piramida i zarubljena_piramidaPiramida i zarubljena_piramida
Piramida i zarubljena_piramida
Bojan Maksimovic1.8K vues
сила трења 1сила трења 1
сила трења 1
Тања Давинић Михајловић4.1K vues
Vozni parkVozni park
Vozni park
HarisLigata5K vues
Bela GrivaBela Griva
Bela Griva
Ивана Ћуковић6.1K vues
AkumulatoriAkumulatori
Akumulatori
igoriv5.2K vues
Izracunavamo nepoznati cinilacIzracunavamo nepoznati cinilac
Izracunavamo nepoznati cinilac
saculatac4.1K vues
Grupni portfolioGrupni portfolio
Grupni portfolio
Vesna Josipovic31.8K vues
појам и подела радапојам и подела рада
појам и подела рада
angelinabrankovic516K vues
Saobracaj 5 razredSaobracaj 5 razred
Saobracaj 5 razred
Dragana Barac Cakarevic5.4K vues
Bermudski trougaoBermudski trougao
Bermudski trougao
Jelena Volarov4.3K vues
Sistem za prenos snageSistem za prenos snage
Sistem za prenos snage
igoriv12.3K vues
Power point prezentacijaPower point prezentacija
Power point prezentacija
VesnaKolak190 vues

En vedette(9)

Problemi iz Mehanickih OperacijaProblemi iz Mehanickih Operacija
Problemi iz Mehanickih Operacija
Dr Goran Vladisavljevic3.9K vues
Frekventna regulacijaFrekventna regulacija
Frekventna regulacija
dracic763.8K vues
jednacine_strujanjajednacine_strujanja
jednacine_strujanja
skepi2.2K vues
Visiting Professor VladisavljevicVisiting Professor Vladisavljevic
Visiting Professor Vladisavljevic
Dr Goran Vladisavljevic204 vues
BranoviBranovi
Branovi
Александар Сиљановски2.7K vues
звучни брановизвучни бранови
звучни бранови
Марина Јовановска9.5K vues
DIPLOMSKI RAD - 2012DIPLOMSKI RAD - 2012
DIPLOMSKI RAD - 2012
Dejvid Varga7.1K vues
мехникамехника
мехника
Martin Milosevski2K vues

Bernulijeva jednacina-sk

 • 1. Бернулијева једначина За инжењерску анализу струјних проблема најважнија је Бернулијева једначина. Скоро сви практични задаци решавају се директно - применом Бернулијеве једначине (Б.ј.) са њеним пратећим условом – једначином континуитета. Значај једначине огледа се у њеном садржају који представља биланс поједи них врста флуидне енергије. Њен општепознат облик без губитака (z оса оријентисана навише) v2 p ⎡ J ⎤ + + gz = const. ⎢ ⎥ 2 ρ ⎣ kg ⎦ је основни облик. Сваки члан на левој страни представља енергију коју у себи садржи јединична маса флуидне струје. Први члан представља кинетичку енергију, други енергију притиска, а трећи положајну енергију. Константа на десној страни означава да је збир наведене три врсте енергије константан за било коју тачку струјнице. Делимичним ограничењем за кинетичку енергију, могуће је прећи са струјнице на струјно влакно, струјну цев и на произвољне, замишљене или стварне, проточне пресеке, између којих постоји флуидни континуитет. Други, врло често употребљаван облик Бренулијеве једначине је: v2 p ⎡J⎤ + 2g ρ g + z = const. ⎢ N ⎥ [ mST ] ⎣ ⎦ где су [ mST ] метри стуба течности, најчешће воде [ mVS] . Овде су поједине врсте енергије дате у метрима стуба течности која струји кроз посматране пресеке. Погодна је за квантитативно и дијаграмско поређење свих врста енергије преко одговарајућих висина стубова проточне течности. Чланови су редом: брзинска висина, притисна (пијезометарска) висина и геодезијска висина. Снага флуидне струје добија се множењем сваког члана Бернулијеве једначине са проточном масом (ρQ), па је 1 P= ρ Qv 2 + pQ + z ρ gQ = const. [ W ] . 2 Први члан одређује снагу флуидне струје при атмосферском притиску. Друга два члана одређују снагу када постоји разлика притисака у флуидној струји и околини у односу на коју се мери снага (најчешће атмосферски притисак). Ова снага може да буде позитивна и негативна, а уобичајено је да се даје са P = ∆pQ . Основни облик Б.ј. (без губитака) описује струјање идеалног флуида, док проширени облик (са губицима) даје слику енергијских промена реалног, вискозног флуида. Губици при струјању стварног флуида приказани су уз помоћ експерименталних података у процентима кинетичке енергије основне флуидне струје. На овакав начин обрачунавање вискозних утицаја упутила је немогућност потпуне теоријске анализе струјања реалног флуида (турбулентан режим). Подела притисака према карактеру и основни начин за њихово одређивање При кретању, поред статичког притиска ps (сви ранији притисци имају карактер статичког), постоји и динамички притисак pd који је мера кинетичке енергије флуидне струје. Збир ова два притисака је тотални притисак pt, што проистиче из примене Б.ј. за тачке S и T (слика 1). pt = ps + pd . Динамички притисак дат је изразом 67
 • 2. 1 2 pd = ρ v [ Pa ] 2 где су: ρ - густина, а v – брзина флуидне струје. Слика 1. Статички и тотални притисак при опструјавњу око тела Тотални притисак мери се у тачкама где је брзине флуида једнака нули, тј. у зауставним тачкама, па се зато назива и зауставни притисак. Инструмент за одређивање тоталног притиска назива се Питова цев (слика 2). Слика 2. Принцип мерења тоталног притиска Питовом цеви Статички притисак мери се на површинама преко којих флуид прелази непромењеним брзинама (нпр. рупе на зидовима цеви) (слика 3). Слика 3. Мерење статичког притиска помоћу U цеви Динамички притисак одређује се посредним путем, мерењем разлике тоталног и статичког притиска. Уређај за мерење динамичког притиска зове се Прантлова сонда и приказан је на слици 4. 68
 • 3. Слика 4. Принцип мерења динамичког притиска и Прантловa сонда Упутства за примену Бернулијеве једначине Ефикасна примена Б.ј. захтева поштовање одређених упутстава. 1. Б.ј. се увек пише само за два пресека и то тако да се са леве стране налази флуидна енергија у пресеку одакле тече струја (1), а са десне стране флуидна енергија у пресеку ка коме се струјање врши (2) (слика 5). Испред Б.ј. обавезно се ставља податак Б.ј. 1-2 којим је означено за које тачке је написана Бернулијева једначина. Увек треба имати на уму да су чланови Б.ј. енергије делића течности који се налази у уоченом положају. Тако нпр. ако су два флуидна делића на различитим висинама, онај у вишој тачки има вишу положајну енергију за њихову висинску разлику gh (слика 6). Слика 5. Уочени струјни пресеци и њихове карактеристике 2. За било које две тачке које могу да се повежу замишљеном или стварном струјницом, Б.ј. је пуноважна (слика 7). 3. Уз Б.ј. која у основном облику садржи шест непознатих (v1, v2, p1, p2, h1, h2), увек се везује и једначина континуитета. У простим цевним проблемима ЈК гласи: π d12 π d 22 v1 = v2 4 4 и у Бј елиминише једну непознату – брзину. Ако се геодезијске висине (енергије положаја) оцењују у односу на ниже означен пресек, у Б.ј. уместо висина h1 и h2 јавља се њихова разлика као једна непозната. 69
 • 4. Иако су увођењем једначине континуитета и реперног нивоа од ниже тачке елиминисане две непознате, основни облик Б.Ј. садржи још 4 непозанте и због тога се мора посветити посебна пажња избору карактеристичних тачака 1 и 2. Пресеке (нпр. тачке 1 и 2) треба узимати на местима за која постоји највећи број познатих података. Слика 6. Висинска разлика флуидних делића Слика 7. Повезивање две тачке замишљеном или стварном струјницом За случај претакања (без губитака) из једног резервоара у други (слика 7), код којих је површина течности много већа од површине пресека спојне цеви, карактеристичне тачке Б.ј. су слободни нивои течности у резервоарима. На њима су кинетичке енергије делића течности занемарљиве, тј. v1=v2=0, а притисак p1=pa. Тада Б.ј. 1-2 гласи: pa v12 p v2 + + hg = 2 + 2 ρ 2 ρ 2 односно p2 − pa p2 m hg = = . ρ ρ Слика 8. Слободно истицање у атмосферу За случај слободног истицања у атмосферу (без губитака) (слика 8), карактеристичне тачке 1 и 2 су ниво течности у резервоару и завршни пресек цевовода у коме влада атмосферски притисак pa, па је Б.ј.1-2: 70
 • 5. pa v12 p v2 + + hg = a + 2 ρ 2 ρ 2 односно 2 v2 h= 2g 4. Ако се поред постојеће Б.ј. за неки струјни проблем могу написати и друге Б.ј., такве да се у њима јављају нове непознате величине, оне су такође пуноважне. То се редовно дешава при решавању проблема сложених цевовода. 5. У Б.ј. треба уносити интензитете средњих брзина (ознака v) и статичке притиска (ознака p) који су непроменљиви у целом попречном пресеку цевовода. Са апсолутних притисака врло је лако прећи на релативне – манометарске и вакуумметарске. За енергијски преглед проблема најјаснија представа добија се када се чланови Б.ј. изражавају у метрима стуба течности (mST). 6. Пре постављања Б.ј. требало би извршити анализу проблема: схватити и потврдити његов физички смисао, одредити карактеристичне тачке и редослед решавања једначина. Нумеричко решење даће квантитативне односе тражених и задатих величина и потврдиће оправданост постављеног задатка. Уколико је решење сумњиве вредности, разматрање енергијског биланса са графичком представом дуж тока струјања лако ће открити рачунску и формалну грешку. Корекциони фактор кинетичке енергије Када је Б.ј. написана за струјницу, кинетичка енергија проточне масе флуида (v2/2) представљена је брзином v у означеној тачки, а када је Б.ј. написана за неки проточни пресек, онда v представља средњу брзину флуида (vsr) кроз цео пресек. Међутим, у зависности од врсте струјања (ламинарно, 2 прелазно, турбулентно) члан vsr 2 не даје увек праву величину кинетичке енергије и потребно је увести корекциони фактор α, који ће помножен са vsr 2 , дати стварну величину кинетичке енергије 2 по јединици масе, тј. 2 vsr Ek = α 2 (vsr се обично пише без индекса). Ова енергија треба да се уведе у Б.ј. За ламинарно струјање кроз цеви је α=2, а за турбулентно струјање је α=1,01-1,1, па се најчешће узима као 1. Б.ј. са корекционим фактором гласи: p1 v12 p v2 +α + gz1 = 2 + α 2 + gz2 ρ 2 ρ 2 На корекциони фактор обраћа се пажња када ламинарно струјање прелази у турбулентно и када је ламинарно струјање кроз цео цевовод. Због економичности, у цевоводима су углавном турбулентна струјања, па се корекциони фактор не пише. Цевни проблеми – облик са губицима Струјање реалног флуида прате губици. Теоријска анализа струјања реалног флуида заснива се на Навије-Стоксовој једначини која због комплексности не може да се користи у пракси. Вискозне силе које се јављају при струјању кроз цевоводе у практичним задацима представљају се члановима који у себи садрже губитке енергије. Грубици се дела на локалне губитке и губитке услед трења. И ови чланови са губицима енергије представљају се у процентима кинетичке енергије. За локалне губитке члан губитка представљен је производом коефицијента локалног губитака ζ и динамичког притиска 71
 • 6. ρ v 2 2 за цевни пресек непосредно испред локалног отпора. За губитке услед трења, члан губитака представља се као l ρ v2 λ d 2 где су λ коефицијент трења, l дужина цевне деонице и d унутрашњи пресек цеви. Локални губици јављају се при промени вектора брзине. Карактеристична места где се јављају локални губици су: колена, вентили, засуни, бленде, нагла проширења и сужења, усисне корпе, рачве и др. Део укупне флуидне енергије у пресеку 1 (слика 9) троши се на савладавање губитака који се јављају при струјању на путу до пресека 2. Због тога је укупна енергија у пресеку 2 мања од енергије у пресеку 1, за вредност губитака. Изгубљена енергија (губици) hig у Б.ј. на уносе се са десне стране: Слика 9. Примена Бернулијеве једначине са губицима на цевовод са променљивим цевним пресеком p1 v12 p2 2 v2 + α + gz1 = + α + gz2 + hi g ρ 2 ρ 2 Коефицијенти локалних губитака Локални губици могу да се распореде у неколико група: проширења, сужења, кривине, рачве и цевне арматуре. Проширења Слика 10. Нагло проширење Пад притиска и коефицијент локалног губитка су: 1 ρ ( v1 − v2 ) 2 ∆p = 2 2 ∆p ⎛ A ⎞ ζ = = ⎜1 − 1 ⎟ 1 2 ⎝ A2 ⎠ ρ v1 2 72
 • 7. ′ Испитивања су показала да притисак у вртложној зони p1 није једнак притиску у улазној деоници p1, па се због тога уводи корекциони фактор С, те је кориговани коефицијент губитка: 2 ∆p ⎛ A ⎞ ζ = 2 = C ⎜1 − 1 ⎟ ρ v1 2 ⎝ A2 ⎠ где је С незнатно веће од 1. Изгу бљена снага услед наглог проширења дата је са P = ∆pQ . Дифузор Употребом дифузора (слика 11) смањује се губитак у односу на нагло проширење. Експерименти су показали да је коефицијент губитка ∆p ∆p ζ = = , 1 1 2 ⎛ ⎛ A1 ⎞ ⎞ ρ ( v12 − v2 ) 2 2 2 ρ v1 ⎜1 − ⎜ ⎟ ⎟ 2 ⎜ ⎝ A2 ⎠ ⎟ ⎝ ⎠ функција угла θ и односа површина А2/А1. Његова вредност и вредност степена корисности дифузора ( η = 1 − ζ ) дате су на слици 12. степен корисности показује колико се енергије сачувало после дифузора. Слика 11. Дифузор Слика 12. Коефицијент губитка ζ и степен корисности η дифузора Испитивања су показала да је: 73
 • 8. o угао проширења, који даје најбољи коефицијент корисности око 6°-8° за цеви кружног пресека, 6° за цеви квадратног пресека и 11° за правоугаоне цеви; o за задани однос А2/А1, дифузор са кружним пресеком и квадратним наставком даје најбоље η; o дужина цеви пре дифузора треба да буде што је могуће краћа. У извесној граници η је функција производа θ и l/D1, где је l/D1 - ″ефективна улазна дужина″; o дужина цеви иза дифузора побољшава η; дужина излазне цеви треба да буде 4-6 пута већа од већег пречника D. У пракси се дифузор најчешће користи за трансформацију кинетичке енергије у енергију притиска. Када је дифузор постављен на крају цевовода, а на улазу у резервоар, треба очекивати повећање протока, због смањења излазног губитка. Сужења Нагло сужење При струјању флуида кроз нагло сужење проточна површина смањује се како је приказано на слици 13. Постигнувши низводно од сужења најмањи пресек ("vena contracta") струја се постепено шири да би најзад потпуно попунила пресек. Вртлози који се стварају између зидова цеви и граничних струјница, користе струјну енергију која их држи у ротацији. Слика 13. Нагло сужење Занемарујући губитке кроз сужени део "venе contracta" губитак у проширеној деоници, који је много већи (због неповољног grad p) је 2 1 2 1 2⎛ A ⎞ ∆p = ρ (vmax − v2 ) = ρ v2 ⎜ 2 − 1⎟ 2 2 ⎝ A0 ⎠ односно 2 ∆p ⎛A ⎞ ζ = = ⎜ 2 − 1⎟ . 1 2 ⎝ A0 ⎠ ρ v2 2 Количник А2/А0 зависи од А2/А1, па је коефицијент губитка ζ у функцији од А2/А1. Неке вредности за ζ дате су у табели 1. Табела 1. Вредности ζ за нагла сужења А2/А1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ζ 0,34 0,27 0,16 0,05 0 Млазник Постепено сужење (слика 14), у нормално изведеним конструкцијама, одликује се малим коефицијентом губитка ζ. Губитак се везује за брзину v2, тј. 74
 • 9. 2 v2 ∆p = ζρ . 2 Слика 14. Млазник У табели 2 дати су експериментални подаци за ζ у функцији угла θ и односа улазног и излазног пречника. Табела 2. Вредности ζ за млазнике за D1/D2=1,2 θ [°] 10 20 30 40 ζ 0,04 0,05 0,07 0,08 за D1/D2=2 θ [°] 10 20 30 40 ζ 0,07 0,08 0,12 0,14 за D1/D2=3 θ [°] 10 20 30 40 ζ 0,08 0,10 0,14 0,17 Улазни губитак Улазни губици мањи су уколико је улаз подешен тако да је блажа промена струјнице. На слици 15 дате су вредности коефицијента губитака ζ за неке врсте цевних улаза. Слика 15. Различите врсте цевних улаза Треба избегавати усвајање наглог сужења за улаз у цевоводе, а уместо тога практиковати заобљене прелазе. Постепено сужавајућим, добро обрађеним пресеком могуће је највише смањити улазни губитак. 75
 • 10. Кривине Колено Губици у коленима већи су од губитака у правим цевима исте дужине. Ти додатни губици проузроковани су повећаном турбуленцијом која је последица промене смера струјања. Промена струјања изазива повећање притиска на спољашњој страни кривине и смањење притиска на унутрашњој. Због тога се нарушава профил брзине и центрифугалне силе изазивају секундарно струјање као што је приказано на слици 16. Струја флуида напута колено крећући се у дуплој спирали која нестаје тек у доста удаљеном низводном пресеку. Међутим, подразумева се да је пун ефекат губитка концентрисан на колено. Слика 16. Струјна слика и распоред притиска у колену Слика 17. Коефицијент губитка ζ за колено до 90° и оштро колено до 90° у зависности од односа r/D Коефицијент губитка дефинише се као ∆p ζ = , 1 2 ρv 2 76
 • 11. и зависи од односа r/D, а не зависи од Re. На следећим дијаграмима дате су вредности коефицијента губитка ζ за колено до 90° и оштро колено до 90° (слика 17), као и за колено од 90° (слика 18). Слика 18. Коефицијент губитка ζ за колено од 90° у зависности од односа r/D и релативне храпавости е/D Цевне кривине мање од 90° имају мањи коефицијент губитка ζ (слика 17). Међутим, да би се коефицијент губитка ζ знатније смањио, угао α мора бити мањи од 45°. За веће односе r/D занамарљив је губитак проузрокован одлепљивањем струје, али је испољен губитак услед појаве секундарне спиралне струје, тако да се са порастом угла α постепено повећава губитак. Нпр. коефицијент губитка за колено од 180° само је за око 50 % већи од истог коефицијента за колено од 90°. Слика 19. Коефицијент губитка ζ за оштро колено од 90° са скретним лопатицама у зависности од облика скретних лопатица – крива 1 лопатице облика аеропрофила а); криве 2, 3 и 4 кружни лук различитог облика б) и односа s/c Уградњом скретних лопатица у оштро колено губици се знатно смањују. На следећем дијаграму (слика 19) дати су коефицијенти губитака ζ за разне врсте скретних лопатица. Да би се флуидна струја скренула тачно за 90°, потребно је лопатице савити за додатни угао δ, због ранијег одлепљивања струје (слика 20). 77
 • 12. Слика 20. Додатно савијање лопатица у циљу постизања скретања струје за 90° Рачве Рачве и тројници У табели 3 дати су коефицијенти губитака ζ за неке случајеве рачвања и сучељавања флуидне струје (слика 21). Притисци у појединим гранама једне рачве (θ<90°), или тројника (θ=90°), међусобно се разликују само за величину губитка који се одређује преко одговарајућег коефицијента губитка и брзине основног тока струје. Губитак у рачви може се смањити заобљивањем улазних ивица. Табела 3. Коефицијент ζ за рачвање и сучељавање (слика 21) v2/v1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Рачвање а) ζ1-2 0,96 0,88 0,89 0,96 1,10 1,0 θ=90° ζ1-3 0,05 -0,08 -0,04 0,07 0,21 0,35 Рачвање б) ζ1-2 0,90 0,66 0,47 0,33 0,29 0,35 θ=45° ζ1-3 0,04 -0,06 -0,04 0,07 0,20 0,33 Сучељавање ц) ζ2-1 -1,04 -0,40 0,20 0,47 0,73 0,92 θ=90° ζ3-1 0,06 0,18 0,30 0,40 0,50 0,60 Сучељавање д) ζ2-1 -0,90 -0,37 0 0,22 0,37 0,38 θ=45° ζ3-1 0,05 0,17 0,18 0,05 -0,20 -0,57 Слика 21. Неки случајеви рачвања и сучељавања Пад притиска правцем струјања одређен је коефицијентом губитка ζ и брзином флуидне струје v1. Нпр. за случај сучељавања (ц) за v2/v1=0,2, пад притиска од рачве до хоризонталне цеви је негативан 2 2 v v ∆ p 2−1 = ζ 2−1 1 ρ = −0, 4 1 ρ = −0, 2 ρ v1 , 2 2 2 што значи да је притисак од рачве до хоризонталне цеви порастао. Цевне арматуре Усисна корпа У зависности од конструкције, вредност коефицијента губитка је ζ=1÷5. На слици 22 приказана је једноставна корпа. За усисну корпу са једносмерним вентилом, конструкције према слици 23, 78
 • 13. коефицијент губитка дат је у функцији пречника усисног цевовода и износи 2, 2 ζ = , D где је D [m]. Слика 22. Једноставна усисна корпа Слика 23. Усисна корпа са једносмерним вентилом Затварач (лептир) Коефицијент губитка у функцији угла θ дат је табелом 4. Табела 4. Коефицијент ζ за лептир затварач (слика 24) θ [°] 5 10 15 20 25 30 40 50 60 65 70 90 ζ 0,24 0,52 0,90 1,54 2,51 3,91 10,8 32,6 118 256 751 ∞ Слика 24. Лептир затварач Славина Коефицијент губитка у функцији угла θ и односа површина А1/А0, дат је табелом 5. На слици Слика 25. Славина Табела 5. Коефицијент ζ за славину (слика 25) θ [°] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 67 А1/А0 0,93 0,85 0,77 0,69 0,60 0,52 0,44 0,35 0,27 0,19 0,11 0 ζ 0,05 0,31 0,88 1,84 3,45 6,15 11,2 20,7 41,0 95,3 275 ∞ 79
 • 14. Засун Коефицијент губитка за засун са симетричним језгром (слика 26) у зависности од геометријских карактеристика дат је у табели 6. Табела 6. Коефицијент ζ за симетричан засун D [mm] Dc/D L/D ζ 300 0,67 1,50 1,45 300 0,67 2,68 2,80 250 0,80 1,50 0,39 200 0,75 1,33 0,60 Слика 26. Засун са симетричним језгром Вентил Коефицијент губитка за различито изведене конструкције вентила, дат је дијаграмски на слици 27. Табела 7. Коефицијент губитка за вентиле са подеоним зидом у зависности од називног пречника (слике 28 и 29) D [mm] ζ - са подеоним ζ - са подеоним зидом од 45° зидом од 90° 13 10,8 15,9 20 8,0 10,5 25 - 9,3 30 - 8,6 40 4,9 7,6 50 - 6,9 80 4,0 - 100 4,1 - 150 4,4 - 200 4,7 - 250 5,1 - 300 5,4 - 350 5,5 - 80
 • 15. Слика 27. Коефицијенти губитака вентила различитих конструкција Слика 28. Вентил са подеоним зидом од 45° Слика 28. Вентил са подеоним зидом од 90° Излазни губитак При истицању флуида из цеви у резервоар (слика 29) кинетичка енергија, коју је флуид поседовао у цеви, губи се у великим димензијама резервоара и остаје неискоришћена. Овај губитак одређен је са 1 2 ∆p = ρv , 2 а коефицијент губитка ζ=1 - за турбулентно струјање, ζ=2 - за ламинарно струјање. Слика 29. Истицање флуида из цеви у резервоар Коефицијент трења Губици који се јављају због трења последица су вискозности и изражавају се са Дарси-Вајсбаховом (Darcy-Weisbach) формулом 81
 • 16. l v2 ht g = λ , d 2 где су: l, d - дужина и пречник цевовода за који се одређује губитак, v - средња брзина струјања флуида кроз цевовод, λ - коефицијент трења. Коефицијент трења зависи од режима струјања (Рејнолдсовог броја Rе) и од релативне храпавости цевовода δ=е/d (е-апсолутна храпавост - табела 8). За практично решавање цевних проблема зависност између λ, Rе и δ дата је Мудијевим (Moody) дијаграмом (слика 30). У Мудијевом дијаграму разликују се три области: ламинарна, прелазна и турбулентна. У ламинарном подручју коефицијент трења λ дат је Стоксовом формулом 64 λ= . Re Између ламинарне и прелазне области налази се критична зона, 2000<Rе<4000, у којој се може очекивати ламинаран или турбулентан режим струјања флуида. Табела 8. Вредности апсолутне храпавости за најчешће употребљаване цеви ВРСТА ЦЕВИ - МАТЕРИЈАЛ СТАЊЕ ЦЕВИ е [mm] ВУЧЕНЕ ЦЕВИ ИЗ БАКРА, ТЕХНИЧКИ ГЛАТКЕ 0.0015 МЕСИНГА ИЛИ СТАКЛА И СЛ. ВУЧЕНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ НОВЕ 0,03 ( МАННЕСМАНН ) ЧИШ]ЕНЕ ПОСЛЕ 0,15 - 0,2 ДУЖЕ УПОТРЕБЕ ЗАРЂАЛЕ 0,4 СА ЈАКОМ КОРОЗИЈОМ до 3 И РЂОМ ЗАВАРЕНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ НОВЕ, БИТУМИРАНЕ 0,05 (ЗА ХИДРО ЦЕНТРАЛЕ И УПОТРЕБЉАВАНЕ ДРУГЕ ВЕЛИКЕ ЦЕВОВОДЕ) ЈЕДНОЛИКО ЛАКО 0,15 ЗАРЂАНЕ ПОСЛЕ ДУГОГОДИШЊЕ 0,5 УПОТРЕБЕ ЈАЧЕ ЗАРЂАНЕ 1 - 1,5 ЈАКО ЗАРЂАНЕ И 2-4 КОРОДИРАНЕ ПОЦИНКОВАНЕ ГАСНЕ И НОВЕ 0,05 - 0,1 ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ ОД 1/2″-4″ ЛИВЕНЕ ЦЕВИ НОВЕ 0,25 - 1 НОВЕ, БИТУМИРАНЕ 0,1 - 0,15 УПОТРЕБЉАВНЕ МЕСТИМИЧНО ЗАРЂАНЕ 1 - 1,5 ЗА КОРОДИРАНИМ 1,5 - 4 ГНЕЗДИМА ОЧИШ]ЕНЕ ПОСЛЕ 0,3 - 1,5 ДУГЕ УПОТРЕБЕ ДРВЕНЕ ЦЕВИ РАЗНЕ 0,2 - 1 БЕТОНСКЕ ЦЕВИ ГЛАЧАНЕ 0,3 - 0,8 НЕОБРАЂЕНЕ ЦЕВИ ОД АЗБЕСТНОГ НОВЕ 0,05 - 1 ЦЕМЕНТА 82
 • 17. Слика 30. Мудијев дијаграм У прелазној зони коефицијент трења зависи од вискозности (Rе) и од релативне храпавости. За вредности релативне храпавости δ=0,001 и мање, при смањењу Rе, λ се приближава вредности за глатке цеви, што је условљено стварањем ламинарног слоја на зидовима цеви који делимично 83
 • 18. прекрива све неравнине. За извесне вредности Rе у прелазној зони филм потпуно прекрива мале неравнине и вредност коефицијента трења λ иста је као иза потпуно глатку цев. За веће Rе, неравнине се пробијају кроз ламинарни слој што проузрокује додатну турбуленцију и повећани губитак енергије. За област потпуне турбуленције (храпаве цеви) дебљина филма је занемарљива у односу на храпавост, што изазива потпуно турбулентно струјање у целом пресеку цеви. Вискозност нема утицаја на изгубљену енергију која је сразмерна v2 и коефицијент трења не зависи од Rе. Губитак услед трења у цевима различитих попречних пресека Инжењерска пракса захтева познавање струјања и кроз цеви различитих попречних пресека (вентилација, хлађење, струјање у отвореним каналима и др.). За одређивање падова притисака при струјању кроз различите попречне пресеке користи се уобичајени израз l v2 h ig = λ Dh 2 са ниже представљеним појмом хидрауличног пречника Dh. Укупна сила трења на граници струјне површине (зидови цеви) је FT = Olτ 0 где су: О - унутрашњи обим цеви; l - дужина цеви; τ0 - тангенцијални напон на зиду цеви. За дати попречни пресек и проток (према томе и средњу брзину v) сила трења пропорционална је обиму попречног пресека (или обиму оквашеног попречног пресека, када флуид делимично попуњава пресек). Кружни попречни пресек има најмањи обим за дату површину пресека, па је због тога, с гледишта изгубљене енергије, најповољнији за употребу. Ако се основни критеријум за струјање, Рејнолдсов број, изрази преко хидрауличког пречника Dh; за одређивање коефицијента трења, при турбулентном протицању кроз разне пресеке, може се користити Мудијев дијаграм. Хидраулични полупречник Rh дефинисан је као A , Rh = O где су А и О површина и обим оквашеног проточног пресека. Хидраулични пречник који се уврсти у Rе број (Rе=vDh/ν) и губитак енергије услед трења ∆p l v2 =λ , ρ Dh 2 везан је са Re релацијом Dh = 4 Rh За цев кружног попречног пресека (слика 31 горе) је D Dh = D ; Rh = . 4 За правоугаони попречни пресек (2а×2б) (слика 31 средина) 4ab ab Dh = Rh = . a+b a+b За квадратни попречни пресек (2а×2а) (слика 31 доле) a Dh = 2a ; Rh = . 2 84
 • 19. Слика 31. Кружни, правоугаони и квадратни попречни пресек Ламинарно струјање кроз квадратни и елиптични пресек једини су случајеви када се за одређивање коефицијента трења, са довољном тачношћу може искористити коефицијент трења λ за одговарајћи (исте површине) кружни попречни пресек. За одређивање коефицијента трења, односно падова притисака, устаљеног ламинарног струјања кроз прстенасте, елиптичне и правоугаоне пресеке употребљавају се ниже наведени изрази, добијени теоријским разматрањем одговарајућег ламинарног струјања. За струјање између два саосна цилиндра (слика 32) 8η lv ∆p = r2 − r2 r22 − r12 − 2 1 r ln 2 r1 (v је средња брзина). За врло уске прстенасте пресеке је 12η lv ∆p = δ2 где је δ = r2 − r1 - ширина прстенастог процепа. Хидраулични пречник је Dh=2δ, а коефицијент трења је 48 λ= , Re где је vDh 2vδ Re = = . ν ν За струјање кроз процеп који образују ексцентрични цилиндри (слика 33), приближна формула за пад притиска је 12η lv 1 ∆p = δ 2 ⎛ 3 e2 ⎞ ⎜1 + 2⎟ ⎝ 2δ ⎠ 85
 • 20. где је: е - ексцентрицитет δ = r2 − r1 - ширина процепа саосно постављених цилиндара. Слика 32. Струјање између два Слика 33. Струјање кроз процеп Слика 34. Струјање кроз саосна цилиндра између два ексцентрична елиптичан пресек цилиндра За струјање кроз цеви елиптичног пресека (слика 34), коефицијент трења се одређује према коефицијенту трења за струјање кроз цев одговарајућег кружног пресека, 64 64ν λ= = Re vDh где се Dh одређује из 1 1⎡ 1 1 ⎤ 1 a2 + b2 = ⎢ + ⎥= , Dh 2 ⎣ (2a) 2 (2b) 2 ⎦ 8 a 2b 2 2 односно 2 8a 2 b 2 Dh = . a +b 2 2 За струјање кроз цев правоугаоног пресека важи 3η lv 4ab ∆p = 2 и Dh = . b f (b / a ) a+b Вредности рачунске функције f (b / a ) су у табели 9. Табела 9. Вредности функције f (b / a ) за струјање кроз правоугаоне пресеке а/b 1 1,25 1,5 2 3 4 5 10 ∞ f (b / a ) 0,422 0,515 0,585 0,686 0,789 0,824 0,874 0,938 1 Веза између коефицијената трења и датих падова притисака добија се из раније наведеног израза l v2 λ ρ = ∆p . Dh 2 За одређивање коефицијента трења за струјање у потпуно турбулентној зони, поред Мудијевог дијаграма, може се употребљавати и формула 0,25 ⎛ e ⎞ λ = 0,11⎜ ⎟ ⎝ Dh ⎠ где је е - апсолутна храпавост. 86
 • 21. Према најновијим истраживањима утврђено је да се хидраулични пречник може користити за турбулентна струјања кроз правоугаоне попречне пресеке код којих је однос ширине и висине у границама 0,3<а/b<3. Коришћењем хидрауличног радијуса у Мудијевом дијаграму не могу се очекивати довољно тачни резултати при турбулентном струјању између две паралелне плоче и између два саосна цилиндра. Метод приближавања Величине v, d и λ су у међусобној зависности преко Бернулијеве једначине и Мудијевог дијаграма. Врло чест случај је да су две величине, од неведене три, непознате (скоро увек λ), а за њихово одређивање располаже се само једним аналитичким изразом - Бернулијевом једначином. Тада се приступа методу приближавања, нпр. за непознате λ и v. Редослед операција је следећи: прво се претпостави вредност λ и из Бернулијеве једначине одређује се друга непозната v; затим се са познатим производом vd ν улази у дијаграм и одређује ново λ, које се поново уводи у Бернулијеву једначину и процес се понавља. Када се поклопи претпостављена са добијеном вредношћу, непознате λ и v су одређене. Претпоставља се она вредност која се најмање мења (λ), а тачно решења редовно се добија после два до три понављања, јер непознате врло брзо конвергирају ка тачном решењу. Наведеном методом добија се тачно решење јер Мудијев дијаграм и Бернулијева једначина представљају две међусобно независне хидродинамичке релације. Цевовод са турбомашином; критични притисак; затворен цевни систем Ако се између тачака 1 и 2 цевног система (слика 35), који је обухваћен Бернулијевом једначином, налази пумпа, њен напор YP (gHP) треба убележити са леве стране једначине. Напор пумпе YP је енергија коју радно коло пумпе преда свакој јединици проточне масе флуида. Пумпа придодаје енергију основној струји флуида и тако повећава укупну расположиву енергију. Укупна расположива енергија, која се налази са леве стране Бернулијеве једначине, користи се за постизање крајњих хидродинамичких параметара флуида у тачки 2 (p2, v2, z2) и савлађивање свих успутних губитака. Са гледишта Бернулијеве једначине свеједно је где се налази пумпа између тачака 1 и 2. У положају I пумпа свој одпринос флуиду остварује повећањем притиска на потисној страни, а у положају II снижавањем притиска на усисној страни (када су једнаки пресеци усисног и потисног цевовода пумпе). У положају II, притисак на усисној страни пумпе мора да буде већи од критичног притиска pk. Бернулијева једначина за тачке 1 и 2 између којих се налази пумпа дата је са p1 p + gz1 + H1 g = 2 + gz2 + ∑ gh i ρ ρ 87
 • 22. Слика 35. Цевовод са туромашином Напор турбине YP треба убележити са десне стране Бернулијеве једначине, са стране губитака, јер турбина одузима од флуида енергију да би се прерадила у други облик, нпр. електричну енергију. Снага пумпе на спојници електромотора и пумпе, и снага турбине на спојници турбине и генератора дата је следећим релацијама: - за пумпу ρ QYP g P= [W] ; ηP - за турбину P = ρYP gηT [ W ] ; где су: ρ [kg/m3] и Q [m3/s] - густина и проток флуида, YP, YT [J/kg] - напор пумпе, турбине, ηP, ηT - укупни степен корисности пумпе, турбине. Места у цевоводу на којима се јављају најнижи притисци карактеристична су и на њих треба обратити пажњу. То су: улаз у пумпу, највише тачке цевовода, нагла сужења, улази у резервоаре у којима влада потпритисак и сл. У тим тачкама мора се обезбедити већи притисак од критичног p>pk, како би се онемогућило испаравање флуида, развој кавитацијских појава и образовање парног мехура са прекидом флуидне струје. 88
 • 23. Слика 36. Основна шема пумпног постројења Основна шема пумпног постројења, приказана на слици 36 састоји се од пумпе 4, усисне цеви 2 и потисног цевовда 6. На улазу у усисну цев налази се усисна корпа 1 са једносмерним вентилом који при пуњењу усисне цеви пумпе (пре почетка или после завршетка рада) не дозвољава води да истече из цеви. Са 3 и 5 означени су вакуумметар и манометар који се уграђују на усисној, односно на потисној страни пумпе и служе за контролу правилног рада. Укупан напор пумпе за дату шему изражеј је са p2 − p1 YP = gH + + ghi ρ или pm + pv v2 − v12 2 YP = + + gz ρ 2 где су са ghi = ghu + ghp означени сви губици у усисном и потисном делу цевовода. Висинска разлика z је за случај класичних манометара и вакуумметара, растојање између оса инструмената, а не њихових прикључних места. У свим индустријским гранама центрифугална пумпа је најприсутнија машина. Њени основни делови: ротор и кућиште као и карактеристични дијаграм, приказани су на сликама 37 и 38. Поред неопходне Q-H криве (Q [m3/s], gHP [J/kg] или HP [mST]) која је на скици представљена кривом (1); за одређивање карактеристика радне тачке потребни су: карактеристика цевовода (2), крива снаге (3) и крива степена корисности пумпе (4). Радна тачка налази се у пресеку карактеристике цевовода и Q-H (Q-∆p за вентилаторе) криве. Сагласно теорији сличности за пумпе се могу дефинисати следећи бездимензијски критеријуми: 89
 • 24. Q1 Q 3 = 2 3 = φ = const. − значица протока n1 D1 n2 D2 YP1 Y 2 2 = 2P 2 2 = ψ = const. − значица брзоходости n1 D1 n2 D2 P P2 1 = = µ = const. − значица снаге 3 ρ n1 1 D15 3 n2 ρ 2 D2 5 n1Q1 2 1 n Q1 2 = 2 23 4 = φ 1 2ψ 3 4 = const. − специфичан број обртаја ( gh1 )3 4 ( gh2 ) Слика 37. Основни делови центрифугалне пумпе Слика 38. Карактеристике пумпе За једну пумпу и исто η при промени броја обртаја следи 2 3 Q1 n1 H1 ⎛ n1 ⎞ P ⎛ n1 ⎞ = ; =⎜ ⎟ ; 1 =⎜ ⎟ Q2 n2 H 2 ⎝ n2 ⎠ P2 ⎝ n2 ⎠ што је довољно за конструисање кривих H=f(Q); P=F(Q) за различито n. Поред наведених карактеристика редовно се прилаже крива NPSH која одређује максимално дозвољену усисну висину да би улазни елементи пумпе били заштићени од кавитације. Препоручљива регулација Q-H кривих је са континуалном променом броја обртаја. У недостатку такве опреме обично се спроводи пригушење вентилом на потисном цевоводу пумпе. Ефекти таквог пригушења приказани су на слици 39. Шрафирана површина представља изгубљену енергију – енергију утрошену на пригушење. За случај смањења протока са Q на Q1 користан напор се са вредности Н (када је потпуно отоврен вентил) смањио на вредност Н1. Изгубљена снага је ρ Q1 g ∆H ∆N = 1000η1 где је ∆H = H10 − H1 . 90
 • 25. Слика 39. Ефекти пригушења вентила на потисној грани цевовода Смањењем пречника ротора остварује се ефекат сличан смањењу броја обртаја (слика 40). Законитост овог поступка дата је са 2 Q D H ⎛ D ⎞ = ; =⎜ ⎟ , Qsm Dsm H sm ⎝ Dsm ⎠ где је D – спољашњи пречник ротора. Дозвољено смањење спољашњег пречника ротора је до 10 %. Слика 40. Ефекат смањења пречника ротора Затворен цевни систем (нпр. хладњак) карактерише цевна петља кроз коју циркулише флуид. Енергија пумпе троши се само на савладавање локалних отпора и трења без обзира колике су висинске разлике у појединим тачкама система. У највишим тачкама цевовода проверава се да ли је притисак већи од критичног. Енергијски дијаграм Дијаграмско представљање стања појединих врста енергије дуж струјања омогућава континуалан увид у промене енергије притиска, кинетичке енергије, енергије утрошене на савладавање отпора и расположиве положајне енергије. Овакав графички преглед упозорава на карактеристична места која заслужују детаљнију анализу. Уобичајено је да се у дијаграмима енергија флуидне струје представља по јединици тежинског протока, тако да се димензије појединих врста енергије изражавају у метрима стуба флуида. 91
 • 26. Енергија натпритиска pm/ρg назива се пијезометарском висином. Она је позитивна, за разлику од негативне пијезометарске висине pv/ρg. На слици 41 приказан је пример енергијског дијаграма за цевни систем променљивог пресека са уграђеним вентилом који спаја два резервоара. Слика 41. Енергијски дијаграм Никурадзеове једначине Никурадзе је, на бази израчунавања линеарног распореда тангенцијалног напона у цеви кружног пресека и тангенцијалних напона изазваних турбуленцијом, представљених Прант-Кармановом једначином 4 ⎛ dv ⎞ ⎜ ⎟ ⎛ y⎞ 2 ⎝ dy ⎠ τ = τ 0 ⎜1 − ⎟ = ρ k 2 ⎝ R⎠ ⎛ d2v ⎞ ⎜ 2⎟ ⎝ dy ⎠ одредио изразе за распоред брзине, средњу брзину, тангенцијални напон на зиду цеви, коефицијент трења и дебљину ламинарног слоја при турбулентном струјању у глатким и храпавим цевима. У овим изразима делимично су кориговане константе према многобројним огледима које је извео Никурадзе. Релације су следеће: - За турбулентно струјање кроз глатке цеви а) Распоред брзина одређује се према општем изразу vmax − v y * = −2,5ln v R или према огледима за глатке цеви v v* y = 5,5 + 5,75log v* ν где је v* привидна брзина одређена са 92
 • 27. τ0 v* = ρ б) Однос средње и максималне брзине дат је општим изразом vsr 1 = vmax λ 1 + 4,07 8 в) Коефицијент трења λ за Re бројеве веће од 5000 са довољном тачношћу може да се одреди из 1 = −0,8 + 2,0log Re λ λ г) Тангенцијални напон на зиду цеви одређен је општим изразом vsr ρ 2 τ0 = λ . 8 д) Дебљина ламинарног слоја одређује се према δ 32,8 = . D Re λ - За турбулентно струјање кроз храпаве цеви (слика 42) Слика 42. Распоред брзине при турбулентном струјање кроз цеви а) Распоред брзина одређује се према наведеном општем изразу; или према v y * = 8, 48 + 5,75log v e б) Однос средње и максималне брзине једнак је наведеном општем изразу. в) Коефицијент трења λ одређује се према 1 D = 1,14 + 2log λ e г) Тангенцијални напон на зиду одређује се према наведеном општем изразу. Никарадзеове једначине дају податке о унутрашњој структури струјања кроз цеви. Појмови који се овде срећу биће објашњени у поглављу Динамика вискозног флуида. 93
 • 28. Сложени цевоводи При рачвању и сучељавању струје укупни проток једнак је збиру или разлици протока у гранама, а падови притисака од тачке рачвања до тачке сучељавања, исти су у свакој грани. Основне релације за решавање проблема добијају се из Бернулијевих једначина које треба написати за струјнице кроз грану цевовода 1-А-I-Б-2 и 1-А-II-Б-2 (слика 43). Анализа стационарног стања притиска и протока у цевним системима је од великог значаја за инжињерску праксу. Потребне једначине које описују хидраулички феномен представљају систем нелинеарних алгебарских једначина које се могу решити директно. Уобичајено је да се те једначине изражавају на два основна начина: у функцији непознатих протока уцевима, или непознатих притисака (пијезометара) у чворним тачкама мреже. Слика 43. Сложен цевовод Једначине дате у функцији непознатих протока у литератури називају се “једначинама петљи”, док се други начин изражавања везује за “једначине чворних тачака”. Данас постоји развијен већи број алгоритама за решавашње овог система једначина и они се са мање или више успеха користе у инжињерској пракси. Већина тих техника примењује се са ограничењима која су везана или за конфигурацију цевног система или за хидрауличке компоненте које су практично увек присутне. Као коначан циљ у овој области хидраулике могло би да се да у задатак постављање алгоритма за решење система једначина које описују потпуно општу конфигурацију мреже са неограниченим бројем свих врста хидрауличких компоненти. Општи принципи које треба да задовољи сваки програм којим се анализира стање у мрежи, могу се свести на следеће: o програм треба да је довољно брз o ефикасан при коришћењу меморије рачунара o једносатаван за примену. Мреже које се таквим програмом решавају морају задовољити следеће захтеве: o Физички опис мреже мора бити познат. Он се састоји од дефинисаних пречника цеви, дужина, храпавости, потрошње у чворовима тачака и свих потребних информација које се односе на: резервоаре, пумпе, арматуру итд. o Графички приказ мреже може бити сасвим шематски. Цеви се могу сећи у равни без рачвања. o Мрежа се може састојати од цеви које чине петље и цеви које су ван петљи, са потрошњом у било којој чворној тачки. o Пумпе и арматура могу се налазити без ограничења у било којој цевној деоници. “Једначине петљи” (једначине у функцији непознатих протока) добијају се на следећи начин. За сваки чвор (слика 44) за ρ = const. важи (∑Q ) i izlaz − (∑Q ) i ulaz =C где је С “потрошач” који се флуидом снабдева из тог чвора. За дату илустрацију С=-5 l/s због Q6 − Q1 − Q2 − Q5 = −5 . 94
 • 29. Слика 44. Чвор у сложеном цевоводу Уколико цевна мрежа садржи Ј чворова, а сви потрошачи су познати, онда се може написати Ј-1 независних једначина континуитета које су нелинеарне. Енергијска једначина (Б.j.) је задовољена уколико је пад притиска око сваке цевне мреже (I, II, …) једнак нули (слика 45). Ове нелинеарне једначине пишу се у облику 4 ∑K Q lr =1 l l nl =0 ∑K Q lII l l nl =0 где су: KlI ,II -коефицијенти пада притиска, nlI ,II -експоненти протока, брзине (најчешће 2). Слика 45. Петља у сложеном цевоводу L посебних петљи и N цеви који сачињавају укупну мрежузадовољавају једначину N = ( J − 1) + L . Једначине “чворних тачака” (када су непознати притисци у чворовима), добијају се тако што се протоци прво изразе зависно од падова притиска дуж сваке гране петље. 1 1 ⎛ hij ⎞ nij ⎛ H i − H j ⎞ nij Qij = ⎜ ⎟ =⎜ ⎟ ⎜ K ij ⎟ ⎜ K ij ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ па се, затим, замене у једначину континуитета чвора 95
 • 30. 1 ⎤ ⎡ 1 ⎤ ⎢ ⎛ Hi − H j ⎞ nij ⎥ ⎢ ⎛ Hi − H j ⎞ nij ⎥ ⎢ ∑ ⎜ ⎜ K ij ⎟ ⎥ ⎟ −⎢ ∑ ⎜ ⎜ K ij ⎟ ⎟ ⎥ =C ⎢ ⎝ ⎠ ⎥ ⎢ ⎝ ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ izlaz ⎣ ⎦ ulaz Овде индекси i и ј означавају чворове, а H i − H j представља пад притиска у цеви између чворова i и ј са смером струјања флуида од i према ј.Наведени системи једначина континуитета и енергијских једначина решавају се, како је напоменуто, итерацијским методама помоћу рачунара. Рачунарски програми мрежних система укључују утицаје: пумпних станица, резервоара и цевне арматуре. Истицање кроз отворе и наглавке Својства млаза који истиче изражена су преко четири кофицијента: φ - коефицијент брзине µ - коефицијент протока ψ - коефицијент контракције ζ - коефицијент губитка при истицању. Смисао ових коефицијената дат је у примеру слободног истицања у атмосфери. Отвори Истицање течности у атмосферу кроз отвор са оштрим ивицама Слика 46. Истицање течности у атмосферу кроз отвор са оштрим ивицама Струја течности при истицању сужава се и на блиском растојању од отвора ( ≈ D/2) пресек струје је најмањи (слика 46). Однос површина Amin =ψ A зове се коефицијент контракције. Тек у најужем пресеку, због паралелних струјница, притисак је атмосферски и Б.j. за ниво течности у суду и тај пресек одређује брзину v у најужем пресеку (највећа брзина) v2 Hg = (1 + ζ ) , 2 одакле је 1 v= 2 gH 1+ ζ 1 Вредност = φ назива се коефицијент брзине, тако да је 1+ ζ v = φ 2 gH . Коефицијент протока µ одређује се из израза за проток 96
 • 31. Q = vAmin = φ 2 gH ψ A = φψ A 2 gH где је µ = φψ . У случају идеалног флуида (ζ=0, односно φ = 1 ) теоријска или идеална брзина истицања је vt = 2 gH , тако да се коефицијент брзине φ може представити и као однос стварне и идеалне брзине v φ = <1 vt јер је због трења, стварна брзина увек мања од теоријске. У пресеку отвора, само у централној зони млаза, брзина је иста и практично једнака теоријској брзини. У спољним слојевима брзина услед трења опада. Истицање кроз отвор у танком зиду идентично је истицању кроз отвор са оштрим ивицама, јер мала дебљина зида не проузрокује појаву ефекта “лепљења” млаза уз граничне површине отвора (слика 47). Слика 47. Истицање кроз отовор у танком зиду и кроз отовр са оштром ивицом Истицање течности кроз потопљен отвор Слика 48. Истицање течности кроз потопљен отвор Б.ј. за ниво течности у суду А и најужи пресек млаза у коме је брзина струје течности v (слика 48), гласи v2 Hg = (1 + ζ ) , 2 тако да су сви коефицијенти дефинисани на потпуно исти начин као и у претходном случају, тј. 97
 • 32. 1 φ= ; v = φ 2 gH 1+ ζ и µ = ψφ ; Q = µA 2 gH . Експерименти су показали да је коефицијент протока кроз потопљен отвор приближно једнак коефицијенту отпора при слободном истицању у атмосферу. Коефицијенти: контракције ψ, губирака ζ, брзине φ и протока µ зависе од облика отвора, затим, као и сви други хидраулички коефицијенти, од Rе. На дијаграму (слика 49) приказане су вредности ψ, φ и µ у функцији од Ret за кружни отвор. Овде је vt D 2 gH D Ret = = . ν ν Слика 49. Коефицијент истицања млаза у функцији Рејнолдсовог броја За врло мале вредности Ret (Ret<25) ефекат вискозности је најважнији и смањeње брзине према ивицама отвора толико је велико да практично нема контракције ψ=1 и φ=µ. За ову област важе следеће теоријске формуле, потврђене експериментима D 3π gH Re Q= ; µ= t . 50ν 25 Повећањем Ret (вискозност губи значај) због смањивања ψ, расте φ. Смањена контракција ψ резултат је малог смањења брзине према ивицама отвора и пoстизања већег полупречника кривине код “vena contracta”. Када Ret → ∞, φ и ψ добијају вредности као при истицању идеалног флуида, φ→1, а ψ→0,6. Максималан коефицијент протока µmax=0,69 добија се за Ret≈350. При истицању мање вискозних течности (вода, бензин, керозин) кроз кружне отворе у танким зидовима, за инжињерске проблеме, најчешће се усвајају вредности: ψ=0,63; φ=0,97; µ=0,61 и ζ=0,065. Делимична контракција Делимична контракција појављује се када се излазни отвор налази у близини зидова резервоара. Ако је отвор симетричан у односу на резервоар (слика 50), зидови резервоара усмеравају струју кроз отвор, чиме се спречава пуна контракција. Коефицијент контракције повећава се па, према томе, и проток. 98
 • 33. Слика 50. Истицање из отвора симетрично постављеног у односу на резервоар За истицање мање вискозне течности кроз кружне отворе распоређене у оси цилиндричних резервоара, коефицијент контракције ψ1 може се одредити према експерименталној формули ψ1 0,37 2 =1+ n ψ ψ где је n = A0 / A1 , а ψ коефицијент контракције отвора за пуну контракцију. Ако је n ≈ 1 , вредности за ζ и φ су ζ=0,065 и φ=0,97. Проток и коефицијент протока могу се одредити уз помоћ Б.ј. за пресеке 1 и2 p1 v12 p2 v22 v2 + = + + ζ 2 , v1 A1 = v2 A2 = v2ψ 1 A . ρ 2 ρ 2 2 Одатле је 1 p1 − p2 v2 = 2g , 1 + ζ − ψ 12 n 2 ρg и ∆p Q = µ1 A 2 g ρg где је ψ1 µ1 = . 1 + ζ − ψ 1n 2 Ако је делимична контракција остварена на начин приказан на слици 51 (за осносиметрично или раванско струјање), коефицијент контракције ψ за отвор, и крај цеви, одређен је према дијаграму исте слике. Слика 51. Коефицијент контракције млаза за делимичну контракцију У случају када се излазни отвор налази сасвим при дну резервоара, као што је приказано на слици 52, коефицијент протока може да се одреди према експерименталној формули 99