Презентация стану викладання

Моніторинг освітнього процесу та
умов функціонування освітньої
системи в загальноосвітньому
навчальному закладі
Бобеляк Н.Є., методист кабінету розвитку освіти
ЛОІППО
Освітній моніторинг – система заходів щодо організації збору , збереження, обробки та
поширення інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервний аналіз
стану системи і прогнозування її розвитку.
Моніторинг умов
функціонування
освітньої
системи
Моніторинг
освітнього
процесу
Моніторинг
результатів
освітнього
процесу
 якість кадрового
забезпечення;
 рівень навчально-
методичного,
матеріально-
технічного
забезпечення;
 рівень
науково-
методичної
роботи
• стан
запровадження
профільного
навчання;
• рівень
викладання
базових
дисциплін;
• стан
запровадження
освітніх
інновацій;
• рівень
реалізації
виховних систем
• рівень навченості
учнів з ключових
дисциплін;
 рівень
соціального,
психічного,
фізичного
розвитку
особистості;
 рівень
вихованості
учнів
Напрями моніторингу якості освіти
Метою моніторингу освітнього процесу в
загальноосвітньому навчальному закладі є
з’ясування факторів, що впливають на
результативність навчально-виховного процесу.
Завдання моніторингу полягає у наданні
методичної допомоги вчителям, виявленні та
розповсюдженні кращого педагогічного досвіду
Аспекти моніторингу освітнього процесу в
загальноосвітньому навчальному закладі
 виконання вчителями державних вимог до
викладання предметів;
 вивчення і узагальнення роботи вчителів;
 об’єктивне оцінювання роботи педагогів;
 перевірка навчальних досягнень учнів, вивчення
системи оцінювання їх знань, умінь і навиків;
 з’ясування раціонального використання у процесі
навчання навчально-матеріальної бази.
Моніторинг освітнього процесу
Предмет
Навчальний рік
2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Українська мова
та література
Моніторинг рівня
навчальних досягнень
учнів
( Н )
Стан викладання
( П )
Дотримання
обов’язкових
видів робіт учнів
( Н )
Аналіз
ефективності
роботи з
обдарованими
учнями ( І )
Стан викладання
( П )
Впровадження
інноваційних освітніх
технологій
( М )
Іноземна мова Моніторинг рівня
навчальних досягнень
учнів
( Н )
Дотримання
обов’язкових
видів робіт учнів
( Н )
Стан викладання
( П )
Впровадження
ІКТ у навчальний
процес
( М )
Стан організації
позаурочної
роботи з учнями
( Н )
Дотримання
нормативних вимог
до оцінювання учнів
( І )
Історія Впровадження
інноваційних освітніх
технологій
( М )
Моніторинг
рівня навчальних
досягнень учнів
( Н )
Аналіз
ефективності
роботи з
обдарованими
учнями ( І )
Здійснення
міжпредметних
зв’язків
( І )
Стан викладання
( П )
Впровадження ІКТ у
навчальний процес
( М )
Математика Стан викладання
( П )
Аналіз
ефективності
роботи з
обдарованими
учнями
( І )
Моніторинг
рівня навчальних
досягнень учнів
( Н )
Впровадження
ІКТ у навчальний
процес
( М )
Дотримання
обов’язкових
видів робіт учнів
( Н )
Стан викладання
( П )
Фізика та
астрономія
Дотримання
обов’язкових видів
робіт учнів
( Н )
Стан викладання
( П )
Моніторинг
рівня навчальних
досягнень учнів
( Н )
Впровадження
ІКТ у навчальний
процес
( М )
Аналіз
ефективності
роботи з
обдарованими
учнями
( І )
Впровадження ІКТ у
навчальний процес
( М )
* ( Н ) – до наказу; ( П ) – до педради; ( І ) – на інструктивно-методичну нараду; ( М ) – на засідання МО
Алгоритм моніторингу
Формування мети і
завдань моніторингу
Розробка
інструментарію
Організація
дослідження
Збір даних
Ознайомлення
з результатами
моніторингу
Корекція і
контроль
Вироблення
рекомендацій
Обробка і
аналіз даних
Алгоритм моніторингу
 Формування мети і завдань моніторингу
 Розробка інструментарію для проведення моніторингу
(вибір анкет, тестів, методик, карт спостережень.
 Організація дослідження (складання пам’ятки , критеріїв,
показників, індикаторів якості вимірювання , плану
дослідження, визначення терміну проведення і реалізації
дослідження у спланованому режимі, визначення
відповідальних осіб).
 Збір даних (заповнення анкет, виконання тестів, проведення
спостережень за обраними методиками).
 Обробка та аналіз даних ( використання математичної
статистики, факторного аналізу, описове пояснення).
 Вироблення рекомендацій, прийняття відповідних
управлінських рішень
 Корекція і контроль, вироблення шляхів подолання
недоліків, розвитку перспективних напрямків діяльності
 Ознайомлення з результатами моніторингу і врахування їх
у подальшому плануванні освітньої діяльності.
Моніторинг стану
викладання
предметів
Організація НВП
на уроках:
моделювання
уроку
Матеріально-технічне
забезпечення
Результативність
навчання
учнів
Позакласна
робота з предмета
Дотримання правил
безпеки праці
Кадрове
забезпечення
викладання
предмету
Програмно-
методичне
забезпечення
викладання
предмету
Методична робота
Cтруктура вивчення стану викладання предметів
Критерії
оцінювання
Показники Об”єкти
відстеження
Нормативно-
правова
база
Інструментарій
Кадрове
забезпечення
викладання
предмету
 кількість педагогів, їх освітній рівень,
навантаження
 якісний склад (кваліфікаційні категорії,
звання,), педагогічний стаж
Державний стандарт
базової та повної
загальної середньої
освіти
Навчальні програми для
1-4,5-9,10-11 класів
загальноосвітніх
навчальних закладів
Типові навчальні плани
загальноосвітніх
навчальних закладів І, ІІ
ІІІ ступеня
Орієнтовний перелік
навчально-методичного
забезпечення базових
дисциплін
Моделі визначення
професійної
компетентності вчителів
( в т.ч. кваліметричні
моделі)
Карта
спостереження
Програмно-
методичне
забезпечення
викладання
предмету
 забезпеченість програмами та
підручниками, їх відповідність
нормативним вимогам
 якість календарно-тематичного
планування
 рівень використання методичних
посібників, фахових журналів,
додаткової літератури
 забезпеченість наочними
друкованими засобами (таблиці, схеми);
 забезпеченість електроннихми
засобами навчального призначення
(ЕЗНП)
Календарно-
тематичні плани
Поурочні плани
Дидактичний
матеріал
Урок
Співбесіда
з учителем
Анкетування
Карта
спостереження
Методична робота  різноманітність форм і методів
методичної роботи шкільного МО з
даного предмету;
 методичне забезпечення
впровадження інноваційних навчальних
технологій
Плани роботи
шкільних МО
Поурочні плани
Урок
Анкетування
вчителів
Підготовка
вчителя до уроку
 рівень професійної компетентності
вчителя ;
 знання навчальних програм,
методичних рекомендацій щодо
викладання предмету;
 знання сучасних технологій
викладання предмету
Співбесіда
З учителем
Карта
спостереження
Організація НВП на уроках: моделювання уроку
Показники Об’єкти відстеження Нормативно-
правова
база
Інструментарій
 Рівень цілепокладання (визначення мети і завдань,
відповідність їх навчальній програмі)
 Відповідність змісту навчальним програмам, меті і завданням
 Мотивація і актуалізація пізнавальної діяльності учнів
Календарно-тематичні плани
Поурочні плани
Дидактичний матеріал
Урок
Інструктивно-
методичні
рекомендації
щодо
викладання
базових
дисциплін
Схеми аналізу
уроку
Орієнтовні
вимоги до
оцінювання
навчальних
досягнень учнів
в системі
загальної
середньої освіти
з предметів
інваріантної
складової
навчального
плану
Типові вимоги
до оцінки
ступеня
реалізації
компетентісного
підходу
Спостереження
Аналіз
уроку за
допомогою
карти
спостережень
Самоаналіз
уроку
 Оптимальність і доцільність добору форм і методів навчання
 Раціональність структури уроку
 Рівень організації самостійної пізнавальної діяльності учнів
 Ступінь реалізації індивідуального і диференційованого підходу
 Дотримання дидактичних принципів(доступність, наочність,
послідовність, системність)
 Дотримання психологічних вимог до уроку
 Реалізація виховних завдань уроку
Календарно-тематичні плани
Поурочні плани
Дидактичний матеріал
Урок
 Ступінь реалізації компетентісного підходу (формування
інформаційної, соціальної, комунікативної, самоосвітньої,
життєзбережувальної компетенцій)
Поурочні плани
Дидактичний матеріал
Банк тестових завдань
Урок
 Рівень оцінювальної діяльності вчителя на уроці ( яким чином
віноцінює навчальні досягнення учнів, використання
різнорівневих завдань, тестових технологій; використання
самооцінювання; дотримання критеріїв оцінювання)
Поурочні плани
Класні журнали
Зошити для контрольних,
лабораторних, практичних робіт
Робочі зошити
Урок
 Якість роботи на різних етапах уроку, домашнє завдання:
обсяг, диференціація, доцільність.
Поурочні плани
Картки індивідуального контролю
Урок
Критерії Показники Об’єкти
відстеження
Нормативно-
правова
база
Інструментарій
Матеріально-
технічне
забезпечення
 Відповідність обладнання кабінету Типовому переліку
(відповідно до паспорта кабінету)
 Забезпеченість технічними засобами навчання ( в т.ч.
комп’ютерною технікою), наявність умов для їх
раціонального використання
 Стан зберігання, систематизації обладнання та
методичних матеріалів
 Рівень використання матеріально-технічного
забезпечення кабінету
 Використання ІКТ
Навчальний кабінет
Паспорт кабінету
План роботи кабінету
 Положення про
навчальний
кабінет
загальноосвітньо
го навчального
закладу
 Інструктивно-
методичні
матеріали
«Безпечне
проведення
занять у
кабінетах
природничо-
математичного
напряму у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
 Державний
стандарт
початкової
загальної освіти
 Державний
стандарт повної
загальної освіти
 Орієнтовні
вимоги до
оцінювання
навчальних
досягнень учнів
із базових
дисциплін
у системі
загальної
середньої освіти
Пам’ятка
вивчення
Урок
Дотримання
правил
безпеки праці
 Ступінь дотримання правил безпеки праці Інструкції з безпеки праці
Журнали реєстрації
інструктажів з безпеки
праці
Результати
навчання
 Ступінь відповідності знань, вмінь і навичок державним
стандартам
 Рівень навчальних досягнень учнів (динаміка успішності
на протязі навчання в даному класі)
 Дотримання вчителем орієнтовних вимог до оцінювання
навчальних досягнень учнів
 Порівняння результатів успішності учнів , яких навчають
вчителі - члени МО
 Ступінь задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків
(за результатами опитування)
 Розвиток творчих здібностей учнів (результати творчої
діяльності, участь в олімпіадах, конкурсах)
Класний журнал
Робочі зошити
Зошити для
контрольних,
лабораторних,
практичних робіт
Тексти контрольних
робіт
Різнорівневі тестові
завдання
Анкети учнів та їх
батьків
Тексти
контрольних
робіт
Тести
Анкетування
батьків та учнів
Аналіз уроку за
картою
спостереження
Позаурочна
робота
 Спрямованість позаурочної роботи на розвиток творчих
здібностей і пізнавального інтересу
 Рівень проведення позаурочних заходів
 Використання матеріально-технічної бази закладу
Плани роботи гуртків
Матеріали предметних
тижнів
План роботи з
обдарованими дітьми
Програма
спостереження
План моніторингу стану викладання навчального предмета
Етапи Заходи Термін Відповідальні
Підготовчий
 Визначення предметів, класів; вчителів;
 створення робочої групи;
 створення програми (пам’ятки), розробка критеріїв та показників оцінки стану
вивчення;
 підготовка інструментарію (тестові роботи, протоколи аналізу та самоаналізу,
форми для аналізу навчально-методичного забезпечення ; кваліметричні моделі,
анкети для вчителів та учнів);
Серпень
Вересень
Практичний
 Ознайомлення з нормативними документами, шкільною документацією
 Співвбесіда з учителем (учителями) Вересень, грудень
травень
 Анкетування учнів;
 анкетування учителів
Жовтень, грудень
травень
 Вивчення стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення
( за окремими формами)
Вересень, травень
 Експертиза календарно-тематичного планування, поурочне планування Вересень, травень
 Відвідування уроків (аналіз та самоаналіз) За окремим
графіком
 Самооцінка власної діяльності Вересень, квітень
 Оцінка діяльності вчителя керівником шкільного методичного об’єднання або
заступником директора з навчально-виховної роботи
Вересень, квітень
 Проведення тестових робіт Вересень,
грудень, квітень
Підсумково-
аналітичний
 Узагальнення та аналіз отриманих даних;
 використання методів обробки даних;
 представлення даних у табличній та графічній формах ;
 підготовка аналітичних звітів та рекомендацій для вчителів;
 розробка корекцйних заходів.
Жовтень, січень,
травень
 Підготовка довідок, наказів Травень,
Орієнтовна схема повного аналізу уроку
Визначення типу і структури уроку
Аналіз змісту уроку
Загальна характеристика мети уроку
Характер методів
і прийомів
навчання
Аналіз методів і прийомів
навчання на уроці
Методика
проведення різних
частин уроку
Аналіз діяльності
вчителя та учнів
на уроці
Загальні висновки
про ефективність
уроку
Системний підхід до аналізу уроку
Оцінка діяльності учнів на уроці
Оцінка змісту діяльності
вчителя і учнів
Оцінка основних особистісних
якостей учителя
Оцінка мети та результатів
проведеного уроку
Оцінка ефективності способів
діяльності вчителя і учнів
Системний підхід до аналізу уроку(!)
Оцінка основних особистісних якостей учителя
1. Загальна та фахова підготовка.
2 .Рівень педагогічної і методичної майстерності.
3. Культура мовлення, його образність та емоційність. Темп та дикція.
4. Рівень тактовності й демократичності взаємин з учнями.
5. Зовнішній вигляд, культура, міміка і жести.
Оцінка діяльності учнів на уроці
1. Рівень пізнавальної активності, творчості й самостійності.
2. Рівень розвитку загальнонавчальних та спеціальних вмінь та навичок.
3 .Наявність та ефективність колективних (групових) форм роботи учнів на уроці.
4. Рівень дисциплінованості, організованості та зацікавленості при вивченні цього навчального
предмета взагалі і на уроці зокрема.
Оцінка змісту діяльності вчителя і учнів
1. Науковість, доступність і посильність матеріалу, що вивчається.
2. Актуальність і зв’язок із життям.
3. Ступінь новизни та привабливості навчальної інформації.
4. Оптимальність обсягу запропонованого для засвоєння нового матеріалу.
Оцінка ефективності способів діяльності вчителя та учнів
1. Раціональність та ефективність використання часу уроку, оптимальність темпу, а також чергування і
зміни видів діяльності в ході уроку.
2. Доцільність та ефективність використання наочності та технічних засобів на уроці.
3. Раціональність та ефективність використання методів і організаційних форм роботи.
4. Наявність зворотнього зв’язку з усіма учнями в ході уроку.
5. Ефективність контролю за роботою учнів і рівень дотримання вимог до оцінюваня рівня навчальних
досягнень.
7. Ступінь дотримання правил охорони праці і техніки безпеки вчителем та учнями в ході уроку.
Оцінка мети та результатів проведеного уроку
1. Ступінь конкретності, чіткості і лаконічності формулювання мети уроку.
2. Реальність і досяжність мети.
3. Ступінь навчального впливу уроку на учнів.
4. Ступінь виховного впливу (що і якою мірою сприяло вихованню учнів в ході уроку).
5. Ступінь впливу уроку на розвиток учнів (що і якою мірою сприяло їхньому розвитку).
ОРІЄНТОВНА СХЕМА САМОАНАЛІЗУ УРОКУ
1. Навчальні цілі уроку.
2. Місце даного уроку в темі, розділі, курсі. Як пов’язаний даний
урок з
попередніми, яка його роль у вивченні матеріалу теми. Тип
уроку та
його структура.
3. Чи раціонально був розподілений час на всі етапи уроку, чи
логічним
був перехід від одного етапу до іншого?
4. Назвати та дати обгрунтування вибору методів навчання. Які
форми
навчання використовувались на уроці?
5. Яка реальна характеристика навчальних можливостей учнів?
Які
особливості учнів були враховані при проведенні даного
уроку?
6. Чи була забезпечена висока працездатність учнів на уроці,
яким
чином? Чи була забезпечена атмосфера доброзичливості та
взаєморозуміння на уроці?
7. Як здійснювався контроль засвоєння навчальних досягнень
учнів?
8. Як використовувався на уроці кабінет, засоби навчання, з
якою
Основний показник ефективності навчання –
кінцевий результат
Моніторинг якості навчання може проводитися на рівні
навчального закладу з таких напрямків:
 моніторинг результативності навчання - дослідження
загальної результативності навчання навчального закладу;
 предметний моніторинг - дослідження рівня навченості
учнів з навчальних предметів, їх відповідності Державному
стандарту освіти.
Моніторинг результативності навчання проводиться
у два етапи:
 проміжний (січень)
 вихідний (червень)
Основна інформація, що збирається:
 загальна кількість учнів,
 кількість учнів за рівнями навчальних досягнень.
Джерела інформації для дослідження:
Класні журнали з підсумковими оцінками учнів за
семестр та рік.
Основні показники:
 кількість учнів, що мають початковий середній, достатній,
високий рівні навчальних досягнень;
 показник успішності;
 показник якості ;
 середній бал ( по школі, з предмету, по класу, за семестр,
рік).
Предметний моніторинг проводиться в
три етапи:
 Вхідний (нульовий замір) (вересень)
 Проміжний (контрольний замір)(грудень)
 Вихідний (підсумковий замір) (травень).
Основна інформація, що збирається:
 загальна кількість учнів,
 кількість учнів за рівнями навчальних досягнень.
Джерела інформації для дослідження:
діагностичні контрольні роботи з предметів інваріантної
частини навчального плану.
Основні показники:
 кількість учнів, що мають початковий, середній, достатній,
високий рівень навчальних досягнень;
 показник успішності ;
 показник якості ;
 середній бал за роботу;
 коефіцієнт об’єктивності;
 коефіцієнт засвоєння.
Завданнями кожного із етапів предметного
моніторингового дослідження є:
 нульовий замір – отримати об’єктивну інформацію
про рівень залишкових знань, готовність учнів класу
до нового етапу навчання;
 контрольний замір – оцінити зміни в знаннях учнів
при вивченні основних предметів інваріантної
частини навчального плану на протязі семестру;
 підсумковий замір – визначити рівень навченості
учнів за підсумками проведеного циклу навчання та
оцінити динаміку рівнів навченості на протязі трьох
етапів моніторингових досліджень.
Нульовий замір знань
№
з.п.
Прізвище учня Оцінка за рік Рівень навч.
досягнень
Оцінка
за контрольну
роботу
Рівень навч.
досягнень
Коефіцієнт
об’єктивності
1.
2.
Середній бал
за рік
Показник
успішності
Показник
якості
Середній бал
за роботу
Показник
успішності
Показник
якості
Результати нульового заміру знань
К-сть учнів Результати по рівнях
Початковий Середній Достатній Високий
Дані за результатами
річного оцінювання
Дані за роботу
Діаграмна картина
Контрольний замір
№
з.п.
Прізвище
учня
Оцінка за
контрольну
роботу
Рівень
навчальних
досягнень
Оцінка за атестації Середній
бал за
атестації
Рівень
навчальних
досягнень
Коефіцієнт
об’’єктивно
сті
№1 №2 №3
1.
2.
Середній бал
за контрольний
замір
Показник
успішності
Показник
якості
Середній бал за
атестації
Показник
успішності
Показник
якості
Результати контрольного заміруК-сть учнів Результати по рівнях
Початковий Середній Достатній Високий
Дані за атестації
(середній бал)
Дані за роботу
Діаграмна картина
Підсумковий замір
№
з.п.
Прізвище
учня
Оцінка за
контрольну
роботу
Рівень
навчальних
досягнень
Оцінка за атестації Середній
бал за
атестації
Рівень
навчальних
досягнень
Коефіцієнт
об’’єктивно
сті
№1 №2 №3
1.
2.
Середній бал за
підсумковий
замір
Показник
успішності
Показник
якості
Середній бал за
атестації
Показник
успішності
Показник якості
Результати підсумкового заміруК-сть учнів Результати по рівнях
Початковий Середній Достатній Високий
Дані за атестації
(середній бал)
Дані за роботу
Діаграмна картина
Динаміка навчальних досягнень учнів з _______ (предмета)
Предмет Нульовий замір Контрольний замір Підсумковий замір
П С Д В П С Д В П С Д В
Українська
мова
Показник успішності (%)
Показник якості (%)
Середній бал
Коефіцієнт об’єктивності
Показник успішності (%)
Показник якості (%)
Середній бал
Коефіцієнт об’єктивності
Показник успішності (%)
Показник якості (%)
Середній бал
Коефіцієнт об’єктивності
Математика П С Д В П С Д В П С Д В
Діаграмна картина
Динаміка навчальних досягнень учнів з предмета _____________
Навчальний
рік
5 клас 6 клас 7 кл. 8 клас 9 клас 10 клас
П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Динаміка
за рівнями
Динаміка
за класами
Діаграмна картина
№
З/
п
Прізвище
та
ініціали
вчителя
Предмет
Навчальний рік
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П
П
П
П
Діаграмний аналіз
всьогоучнів
Ступінькомпетентності
Ступінькомпетентності
Ступінькомпетентності
Ступінькомпетентності
Всьогоучнів
Всьогоучнів
Всьогоучнів
Моніторинг навчально-методичного та матеріально-
технічного забезпечення
 Комплектування фонду шкільної бібліотеки навчальною
літературою,фаховими періодичними виданнями, підручниками.
 Стан забезпечення підручниками по предметах та класах.
 Наявність бібліотечного фонду на електронних засобах інформації.
Електронний каталог фонду.
 Навчальні кабінети з предметів, їх відповідність Положенню про навчальні
кабінети.
 Рівень комплектації кабінету засобами навчання (укомплектовано повністю,
укомплектовано частково, не укомплектовано)
 Рівень оснащення робочого місця вчителя у навчальному кабінеті
(комп’ютер, принтер, сканер, інтерактивна дошка, ксерокс, Інтернет,
мультимедійний проектор).
 Рівень використання вчителями електронних засобів навчального
призначення (електронні посібники, видання, віртуальні лабораторії, освітні
портали, теле- і радіопередачі, спеціалізовані Web-cайти, власні презентації,
відеоматеріали з Інтернету).
 Джерела поповнення навчально-методичного та матеріально-технічного
поповнення в кабінеті.
Забезпеченість навчального закладу технічними
засобами навчання
№
з.п.
Найменування 2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
1. Телевізор
2. Комп’ютери
3. Принтер
4. Сканер
5. Дошка інтерактивна
6. Ксерокс
7. Мультимедійний
проектор
8. Музичний центр
Діаграмний аналіз
Забезпеченість навчального закладу комп’ютерною
технікою
№
з.п
.
Тип
комп’ютера
Навчальний рік
2011-2012 2012-2013 2013-2014
Діаграмна картина
Всього
Використовуютьсяу
навчальномупроцесі
К-стькомп’ютерів
наодногоучня
Всього
Використовуютьсяу
навчальномупроцесі
К-стькомп’ютерів
наодногоучня
Всього
Використовуютьсяу
навчальномупроцесі
К-стькомп’ютерів
наодногоучня
Підключенідомережі
Інтернет
Підключенідомережі
Інтернет
Підключенідомережі
Інтернет
Динаміка покращення навчально-методичного та матеріально-
технічного забезпечення кабінетів
№
з.
п.
Кабінет 2011-2012 2012-2013 2013-2014
1. Українська
мова та
література
2. Математика
Діаграмна картина
Навчально-методична
література
Спеціалізовані
столи
Комп’ютери
Мультимедійний
комплекс
Навчальнеобладнання
Навчально-методична
література
Навчально-методична
література
Спеціалізовані
столи
Спеціалізовані
столи
Комп’ютери
Комп’ютери
Мультимедійний
комплекс
Мультимедійний
комплекс
Навчальнеобладнання
Навчальнеобладнання
Дякую за увагу!
1 sur 31

Recommandé

Моніторинг стану ведення журналів.pdf par
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfolha1koval
3.9K vues6 diapositives
Класний журнал 5-11 класи par
Класний журнал 5-11 класиКласний журнал 5-11 класи
Класний журнал 5-11 класиkoblevoschool1
90.3K vues35 diapositives
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx par
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docxОсвітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docxНина Ибрагимова
3.8K vues38 diapositives
засоби навчання par
засоби навчаннязасоби навчання
засоби навчанняIrynairyna94
4.9K vues30 diapositives
особистісно орієнтоване навчаня презентація par
особистісно орієнтоване навчаня презентаціяособистісно орієнтоване навчаня презентація
особистісно орієнтоване навчаня презентаціяСветлана Андрущенко
2.4K vues27 diapositives
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptx par
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptxОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptx
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НУШ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.pptxssuser5ba546
1.1K vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Вимоги до ведення журналів par
Вимоги до ведення журналівВимоги до ведення журналів
Вимоги до ведення журналівdolidn
242.7K vues39 diapositives
формулювання мети уроку par
формулювання мети урокуформулювання мети уроку
формулювання мети урокуVanya0508
8.2K vues6 diapositives
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ par
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШФормувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШssuserea2612
2.7K vues18 diapositives
Аналіз відвіданого уроку par
Аналіз відвіданого урокуАналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого урокуВіталій Ісаєв
30.8K vues2 diapositives
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини par
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщиниз досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщиниMARO51
18.3K vues64 diapositives
Документація з руху учнів в школі. par
Документація з руху учнів в школі.Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.Ковпитська ЗОШ
8.8K vues7 diapositives

Tendances(20)

Вимоги до ведення журналів par dolidn
Вимоги до ведення журналівВимоги до ведення журналів
Вимоги до ведення журналів
dolidn242.7K vues
формулювання мети уроку par Vanya0508
формулювання мети урокуформулювання мети уроку
формулювання мети уроку
Vanya05088.2K vues
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ par ssuserea2612
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШФормувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
ssuserea26122.7K vues
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини par MARO51
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщиниз досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
MARO5118.3K vues
звіт та аналіз анкет самооцінки par ssuser1dca561
звіт та аналіз анкет самооцінкизвіт та аналіз анкет самооцінки
звіт та аналіз анкет самооцінки
ssuser1dca561456 vues
Захист практики par Lona_Pugach
Захист практикиЗахист практики
Захист практики
Lona_Pugach9.2K vues
3 Стилі педагогічного спілкування par Marina Radchenko
3 Стилі педагогічного спілкування3 Стилі педагогічного спілкування
3 Стилі педагогічного спілкування
Педагогічне дослідження. Структура. Методи par Marina Radchenko
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Marina Radchenko12K vues
Критерії оцінювання дітей з ООП par ssuser887c54
Критерії оцінювання дітей з ООПКритерії оцінювання дітей з ООП
Критерії оцінювання дітей з ООП
ssuser887c543K vues
Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація. par DorokhGala
Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.
Роберт Льюїс Стівенсон. Презентація.
DorokhGala10.5K vues
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури par ltymnevaLA
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
ltymnevaLA93.1K vues
Звіт самооцінювання 2021-2022.pptx par Ukraine13
Звіт самооцінювання 2021-2022.pptxЗвіт самооцінювання 2021-2022.pptx
Звіт самооцінювання 2021-2022.pptx
Ukraine13437 vues
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг par MARO51
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторингметод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
метод.посібн.внутрішньошкільн.моніторинг
MARO516.4K vues

En vedette

виступ на педраді par
виступ на педрадівиступ на педраді
виступ на педрадіСветлана Олейник
1.5K vues1 diapositive
виступ на педраді par
виступ на педрадівиступ на педраді
виступ на педрадіannajni
4.7K vues29 diapositives
довідка костенко о.і. про стан викладання інформатики 2015р. par
довідка костенко о.і. про стан викладання інформатики 2015р.довідка костенко о.і. про стан викладання інформатики 2015р.
довідка костенко о.і. про стан викладання інформатики 2015р.Александр Дрон
4.1K vues10 diapositives
Педрада якість викладання par
Педрада якість викладанняПедрада якість викладання
Педрада якість викладанняAlusya
1.5K vues17 diapositives
стан викладання математики та інформатики par
стан викладання математики та інформатикистан викладання математики та інформатики
стан викладання математики та інформатикиSerhio Padles
2.4K vues16 diapositives
педрада 2014 par
педрада 2014педрада 2014
педрада 2014Ваня Рацин
1.6K vues28 diapositives

En vedette(20)

виступ на педраді par annajni
виступ на педрадівиступ на педраді
виступ на педраді
annajni4.7K vues
довідка костенко о.і. про стан викладання інформатики 2015р. par Александр Дрон
довідка костенко о.і. про стан викладання інформатики 2015р.довідка костенко о.і. про стан викладання інформатики 2015р.
довідка костенко о.і. про стан викладання інформатики 2015р.
Педрада якість викладання par Alusya
Педрада якість викладанняПедрада якість викладання
Педрада якість викладання
Alusya1.5K vues
стан викладання математики та інформатики par Serhio Padles
стан викладання математики та інформатикистан викладання математики та інформатики
стан викладання математики та інформатики
Serhio Padles2.4K vues
Презентація досвіду роботи вчителя par Natalyachapay
Презентація досвіду роботи вчителяПрезентація досвіду роботи вчителя
Презентація досвіду роботи вчителя
Natalyachapay1.1K vues
педрада "Створення в новій школі умов... par Alusya
педрада "Створення в новій школі умов...педрада "Створення в новій школі умов...
педрада "Створення в новій школі умов...
Alusya2.6K vues
порівняльний аналіз par Alusya
порівняльний аналізпорівняльний аналіз
порівняльний аналіз
Alusya1.1K vues
сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007 par liliya2896
сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007
сучасні наукові підходи до організації навчально виховного процесу 2007
liliya28965.9K vues
використання інноваційних технологій в навчальному процесі par Tamara Emec
використання інноваційних технологій в навчальному процесівикористання інноваційних технологій в навчальному процесі
використання інноваційних технологій в навчальному процесі
Tamara Emec512 vues
моніторинг в управлінській діяльності par Nataliya Pazina
моніторинг в управлінській діяльностімоніторинг в управлінській діяльності
моніторинг в управлінській діяльності
Nataliya Pazina1.4K vues
використання інноваційних технологій в управлінській діяльності par Tamara Emec
використання інноваційних технологій в управлінській діяльностівикористання інноваційних технологій в управлінській діяльності
використання інноваційних технологій в управлінській діяльності
Tamara Emec653 vues
інноваційні технології в управлінні діяльністю педагогічними колективами впл ... par Светлана Методкаб
інноваційні технології в управлінні діяльністю педагогічними колективами впл ...інноваційні технології в управлінні діяльністю педагогічними колективами впл ...
інноваційні технології в управлінні діяльністю педагогічними колективами впл ...
Інноваційні підходи в управлінській діяльності та навчально-виховній роботі в... par Kristina Savka
Інноваційні підходи в управлінській діяльності та навчально-виховній роботі в...Інноваційні підходи в управлінській діяльності та навчально-виховній роботі в...
Інноваційні підходи в управлінській діяльності та навчально-виховній роботі в...
Kristina Savka2.6K vues
інноваційні підходи до форм та розвитку управлінської компетентності керівник... par Ольга Демидова
інноваційні підходи до форм та розвитку управлінської компетентності керівник...інноваційні підходи до форм та розвитку управлінської компетентності керівник...
інноваційні підходи до форм та розвитку управлінської компетентності керівник...
презентация par truvativ
презентацияпрезентация
презентация
truvativ1.4K vues
Педрада березень 2016 par rozumivskazosh
Педрада березень 2016Педрада березень 2016
Педрада березень 2016
rozumivskazosh448 vues

Similaire à Презентация стану викладання

03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом par
03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом
03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесомАндррей Малахов
2.5K vues39 diapositives
педрада 2016 + par
педрада 2016 +педрада 2016 +
педрада 2016 +Ольга Рябошапка
773 vues23 diapositives
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57 par
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57головні чинники забезпечення якості освіти зош №57
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57Андррей Малахов
3.9K vues22 diapositives
внутрішня система забезпечення якості освіти par
внутрішня система забезпечення якості освітивнутрішня система забезпечення якості освіти
внутрішня система забезпечення якості освітиssuser551660
163 vues27 diapositives
архипова par
архиповаархипова
архиповаmetodistinf
794 vues25 diapositives
вшк семінар par
вшк семінарвшк семінар
вшк семінарYpravlinnya Osvitu
337 vues39 diapositives

Similaire à Презентация стану викладання(20)

03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом par Андррей Малахов
03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом
03 мішустіна моніторинг якості освіти в управлінні навчальним процесом
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57 par Андррей Малахов
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57головні чинники забезпечення якості освіти зош №57
головні чинники забезпечення якості освіти зош №57
внутрішня система забезпечення якості освіти par ssuser551660
внутрішня система забезпечення якості освітивнутрішня система забезпечення якості освіти
внутрішня система забезпечення якості освіти
ssuser551660163 vues
модернізація системи керування par Cshkilniy
модернізація системи керуваннямодернізація системи керування
модернізація системи керування
Cshkilniy236 vues
модель моніторингу у знз 31.10.17 par MARO51
модель моніторингу у знз 31.10.17модель моніторингу у знз 31.10.17
модель моніторингу у знз 31.10.17
MARO51541 vues
Впрповадження моніторингових досліджень у практику роботи par MARO51
Впрповадження моніторингових досліджень у практику роботиВпрповадження моніторингових досліджень у практику роботи
Впрповадження моніторингових досліджень у практику роботи
MARO51603 vues
Polozhennia pro vnutrishniu_sistemu_zabezpechennia_iakosti_osviti par ssuser962a39
Polozhennia pro vnutrishniu_sistemu_zabezpechennia_iakosti_osvitiPolozhennia pro vnutrishniu_sistemu_zabezpechennia_iakosti_osviti
Polozhennia pro vnutrishniu_sistemu_zabezpechennia_iakosti_osviti
ssuser962a3950 vues
положення про моніторинг якості освіти par ssuser58a979
положення про моніторинг якості освіти положення про моніторинг якості освіти
положення про моніторинг якості освіти
ssuser58a979128 vues
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗО НВК № 111 ДМР par Оксана Козачек
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗО НВК № 111 ДМРПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗО НВК № 111 ДМР
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗО НВК № 111 ДМР
положення про моніторинг якості освіти (2) par ssuser58a979
положення про моніторинг якості освіти (2)положення про моніторинг якості освіти (2)
положення про моніторинг якості освіти (2)
ssuser58a979111 vues
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx par ssuser7b850e1
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docxположення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
ssuser7b850e140 vues
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc par Rebbit2015
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.docПоложення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Rebbit201521 vues
Положення про внутрішню систему якості освіти par Andrey Podgayko
Положення про внутрішню систему якості освітиПоложення про внутрішню систему якості освіти
Положення про внутрішню систему якості освіти
Andrey Podgayko85 vues

Plus de Олександр Майборода

Форум - театр par
Форум - театрФорум - театр
Форум - театрОлександр Майборода
954 vues11 diapositives
презентация 29.08.2014 par
презентация 29.08.2014презентация 29.08.2014
презентация 29.08.2014Олександр Майборода
1.3K vues84 diapositives
презентація герої ххі par
презентація герої ххіпрезентація герої ххі
презентація герої ххіОлександр Майборода
3.3K vues29 diapositives
презентация ремонтні роботи par
презентация ремонтні роботипрезентация ремонтні роботи
презентация ремонтні роботиОлександр Майборода
988 vues32 diapositives
давидівська зош par
давидівська зошдавидівська зош
давидівська зошОлександр Майборода
573 vues38 diapositives
презентація школи 2014 par
презентація школи 2014презентація школи 2014
презентація школи 2014Олександр Майборода
329 vues39 diapositives

Plus de Олександр Майборода(20)

Зміни до Переліку завдань, заходів та показників Програми розвитку освіти Льв... par Олександр Майборода
Зміни до Переліку завдань, заходів та показників Програми розвитку освіти Льв...Зміни до Переліку завдань, заходів та показників Програми розвитку освіти Льв...
Зміни до Переліку завдань, заходів та показників Програми розвитку освіти Льв...

Презентация стану викладання

 • 1. Моніторинг освітнього процесу та умов функціонування освітньої системи в загальноосвітньому навчальному закладі Бобеляк Н.Є., методист кабінету розвитку освіти ЛОІППО
 • 2. Освітній моніторинг – система заходів щодо організації збору , збереження, обробки та поширення інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервний аналіз стану системи і прогнозування її розвитку. Моніторинг умов функціонування освітньої системи Моніторинг освітнього процесу Моніторинг результатів освітнього процесу  якість кадрового забезпечення;  рівень навчально- методичного, матеріально- технічного забезпечення;  рівень науково- методичної роботи • стан запровадження профільного навчання; • рівень викладання базових дисциплін; • стан запровадження освітніх інновацій; • рівень реалізації виховних систем • рівень навченості учнів з ключових дисциплін;  рівень соціального, психічного, фізичного розвитку особистості;  рівень вихованості учнів Напрями моніторингу якості освіти
 • 3. Метою моніторингу освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є з’ясування факторів, що впливають на результативність навчально-виховного процесу. Завдання моніторингу полягає у наданні методичної допомоги вчителям, виявленні та розповсюдженні кращого педагогічного досвіду
 • 4. Аспекти моніторингу освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі  виконання вчителями державних вимог до викладання предметів;  вивчення і узагальнення роботи вчителів;  об’єктивне оцінювання роботи педагогів;  перевірка навчальних досягнень учнів, вивчення системи оцінювання їх знань, умінь і навиків;  з’ясування раціонального використання у процесі навчання навчально-матеріальної бази.
 • 5. Моніторинг освітнього процесу Предмет Навчальний рік 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 Українська мова та література Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ( Н ) Стан викладання ( П ) Дотримання обов’язкових видів робіт учнів ( Н ) Аналіз ефективності роботи з обдарованими учнями ( І ) Стан викладання ( П ) Впровадження інноваційних освітніх технологій ( М ) Іноземна мова Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ( Н ) Дотримання обов’язкових видів робіт учнів ( Н ) Стан викладання ( П ) Впровадження ІКТ у навчальний процес ( М ) Стан організації позаурочної роботи з учнями ( Н ) Дотримання нормативних вимог до оцінювання учнів ( І ) Історія Впровадження інноваційних освітніх технологій ( М ) Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ( Н ) Аналіз ефективності роботи з обдарованими учнями ( І ) Здійснення міжпредметних зв’язків ( І ) Стан викладання ( П ) Впровадження ІКТ у навчальний процес ( М ) Математика Стан викладання ( П ) Аналіз ефективності роботи з обдарованими учнями ( І ) Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ( Н ) Впровадження ІКТ у навчальний процес ( М ) Дотримання обов’язкових видів робіт учнів ( Н ) Стан викладання ( П ) Фізика та астрономія Дотримання обов’язкових видів робіт учнів ( Н ) Стан викладання ( П ) Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ( Н ) Впровадження ІКТ у навчальний процес ( М ) Аналіз ефективності роботи з обдарованими учнями ( І ) Впровадження ІКТ у навчальний процес ( М ) * ( Н ) – до наказу; ( П ) – до педради; ( І ) – на інструктивно-методичну нараду; ( М ) – на засідання МО
 • 6. Алгоритм моніторингу Формування мети і завдань моніторингу Розробка інструментарію Організація дослідження Збір даних Ознайомлення з результатами моніторингу Корекція і контроль Вироблення рекомендацій Обробка і аналіз даних
 • 7. Алгоритм моніторингу  Формування мети і завдань моніторингу  Розробка інструментарію для проведення моніторингу (вибір анкет, тестів, методик, карт спостережень.  Організація дослідження (складання пам’ятки , критеріїв, показників, індикаторів якості вимірювання , плану дослідження, визначення терміну проведення і реалізації дослідження у спланованому режимі, визначення відповідальних осіб).  Збір даних (заповнення анкет, виконання тестів, проведення спостережень за обраними методиками).  Обробка та аналіз даних ( використання математичної статистики, факторного аналізу, описове пояснення).  Вироблення рекомендацій, прийняття відповідних управлінських рішень  Корекція і контроль, вироблення шляхів подолання недоліків, розвитку перспективних напрямків діяльності  Ознайомлення з результатами моніторингу і врахування їх у подальшому плануванні освітньої діяльності.
 • 8. Моніторинг стану викладання предметів Організація НВП на уроках: моделювання уроку Матеріально-технічне забезпечення Результативність навчання учнів Позакласна робота з предмета Дотримання правил безпеки праці Кадрове забезпечення викладання предмету Програмно- методичне забезпечення викладання предмету Методична робота Cтруктура вивчення стану викладання предметів
 • 9. Критерії оцінювання Показники Об”єкти відстеження Нормативно- правова база Інструментарій Кадрове забезпечення викладання предмету  кількість педагогів, їх освітній рівень, навантаження  якісний склад (кваліфікаційні категорії, звання,), педагогічний стаж Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти Навчальні програми для 1-4,5-9,10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ ІІІ ступеня Орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін Моделі визначення професійної компетентності вчителів ( в т.ч. кваліметричні моделі) Карта спостереження Програмно- методичне забезпечення викладання предмету  забезпеченість програмами та підручниками, їх відповідність нормативним вимогам  якість календарно-тематичного планування  рівень використання методичних посібників, фахових журналів, додаткової літератури  забезпеченість наочними друкованими засобами (таблиці, схеми);  забезпеченість електроннихми засобами навчального призначення (ЕЗНП) Календарно- тематичні плани Поурочні плани Дидактичний матеріал Урок Співбесіда з учителем Анкетування Карта спостереження Методична робота  різноманітність форм і методів методичної роботи шкільного МО з даного предмету;  методичне забезпечення впровадження інноваційних навчальних технологій Плани роботи шкільних МО Поурочні плани Урок Анкетування вчителів Підготовка вчителя до уроку  рівень професійної компетентності вчителя ;  знання навчальних програм, методичних рекомендацій щодо викладання предмету;  знання сучасних технологій викладання предмету Співбесіда З учителем Карта спостереження
 • 10. Організація НВП на уроках: моделювання уроку Показники Об’єкти відстеження Нормативно- правова база Інструментарій  Рівень цілепокладання (визначення мети і завдань, відповідність їх навчальній програмі)  Відповідність змісту навчальним програмам, меті і завданням  Мотивація і актуалізація пізнавальної діяльності учнів Календарно-тематичні плани Поурочні плани Дидактичний матеріал Урок Інструктивно- методичні рекомендації щодо викладання базових дисциплін Схеми аналізу уроку Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану Типові вимоги до оцінки ступеня реалізації компетентісного підходу Спостереження Аналіз уроку за допомогою карти спостережень Самоаналіз уроку  Оптимальність і доцільність добору форм і методів навчання  Раціональність структури уроку  Рівень організації самостійної пізнавальної діяльності учнів  Ступінь реалізації індивідуального і диференційованого підходу  Дотримання дидактичних принципів(доступність, наочність, послідовність, системність)  Дотримання психологічних вимог до уроку  Реалізація виховних завдань уроку Календарно-тематичні плани Поурочні плани Дидактичний матеріал Урок  Ступінь реалізації компетентісного підходу (формування інформаційної, соціальної, комунікативної, самоосвітньої, життєзбережувальної компетенцій) Поурочні плани Дидактичний матеріал Банк тестових завдань Урок  Рівень оцінювальної діяльності вчителя на уроці ( яким чином віноцінює навчальні досягнення учнів, використання різнорівневих завдань, тестових технологій; використання самооцінювання; дотримання критеріїв оцінювання) Поурочні плани Класні журнали Зошити для контрольних, лабораторних, практичних робіт Робочі зошити Урок  Якість роботи на різних етапах уроку, домашнє завдання: обсяг, диференціація, доцільність. Поурочні плани Картки індивідуального контролю Урок
 • 11. Критерії Показники Об’єкти відстеження Нормативно- правова база Інструментарій Матеріально- технічне забезпечення  Відповідність обладнання кабінету Типовому переліку (відповідно до паспорта кабінету)  Забезпеченість технічними засобами навчання ( в т.ч. комп’ютерною технікою), наявність умов для їх раціонального використання  Стан зберігання, систематизації обладнання та методичних матеріалів  Рівень використання матеріально-технічного забезпечення кабінету  Використання ІКТ Навчальний кабінет Паспорт кабінету План роботи кабінету  Положення про навчальний кабінет загальноосвітньо го навчального закладу  Інструктивно- методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо- математичного напряму у загальноосвітніх навчальних закладах  Державний стандарт початкової загальної освіти  Державний стандарт повної загальної освіти  Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти Пам’ятка вивчення Урок Дотримання правил безпеки праці  Ступінь дотримання правил безпеки праці Інструкції з безпеки праці Журнали реєстрації інструктажів з безпеки праці Результати навчання  Ступінь відповідності знань, вмінь і навичок державним стандартам  Рівень навчальних досягнень учнів (динаміка успішності на протязі навчання в даному класі)  Дотримання вчителем орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів  Порівняння результатів успішності учнів , яких навчають вчителі - члени МО  Ступінь задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків (за результатами опитування)  Розвиток творчих здібностей учнів (результати творчої діяльності, участь в олімпіадах, конкурсах) Класний журнал Робочі зошити Зошити для контрольних, лабораторних, практичних робіт Тексти контрольних робіт Різнорівневі тестові завдання Анкети учнів та їх батьків Тексти контрольних робіт Тести Анкетування батьків та учнів Аналіз уроку за картою спостереження Позаурочна робота  Спрямованість позаурочної роботи на розвиток творчих здібностей і пізнавального інтересу  Рівень проведення позаурочних заходів  Використання матеріально-технічної бази закладу Плани роботи гуртків Матеріали предметних тижнів План роботи з обдарованими дітьми Програма спостереження
 • 12. План моніторингу стану викладання навчального предмета Етапи Заходи Термін Відповідальні Підготовчий  Визначення предметів, класів; вчителів;  створення робочої групи;  створення програми (пам’ятки), розробка критеріїв та показників оцінки стану вивчення;  підготовка інструментарію (тестові роботи, протоколи аналізу та самоаналізу, форми для аналізу навчально-методичного забезпечення ; кваліметричні моделі, анкети для вчителів та учнів); Серпень Вересень Практичний  Ознайомлення з нормативними документами, шкільною документацією  Співвбесіда з учителем (учителями) Вересень, грудень травень  Анкетування учнів;  анкетування учителів Жовтень, грудень травень  Вивчення стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення ( за окремими формами) Вересень, травень  Експертиза календарно-тематичного планування, поурочне планування Вересень, травень  Відвідування уроків (аналіз та самоаналіз) За окремим графіком  Самооцінка власної діяльності Вересень, квітень  Оцінка діяльності вчителя керівником шкільного методичного об’єднання або заступником директора з навчально-виховної роботи Вересень, квітень  Проведення тестових робіт Вересень, грудень, квітень Підсумково- аналітичний  Узагальнення та аналіз отриманих даних;  використання методів обробки даних;  представлення даних у табличній та графічній формах ;  підготовка аналітичних звітів та рекомендацій для вчителів;  розробка корекцйних заходів. Жовтень, січень, травень  Підготовка довідок, наказів Травень,
 • 13. Орієнтовна схема повного аналізу уроку Визначення типу і структури уроку Аналіз змісту уроку Загальна характеристика мети уроку Характер методів і прийомів навчання Аналіз методів і прийомів навчання на уроці Методика проведення різних частин уроку Аналіз діяльності вчителя та учнів на уроці Загальні висновки про ефективність уроку
 • 14. Системний підхід до аналізу уроку Оцінка діяльності учнів на уроці Оцінка змісту діяльності вчителя і учнів Оцінка основних особистісних якостей учителя Оцінка мети та результатів проведеного уроку Оцінка ефективності способів діяльності вчителя і учнів
 • 15. Системний підхід до аналізу уроку(!) Оцінка основних особистісних якостей учителя 1. Загальна та фахова підготовка. 2 .Рівень педагогічної і методичної майстерності. 3. Культура мовлення, його образність та емоційність. Темп та дикція. 4. Рівень тактовності й демократичності взаємин з учнями. 5. Зовнішній вигляд, культура, міміка і жести. Оцінка діяльності учнів на уроці 1. Рівень пізнавальної активності, творчості й самостійності. 2. Рівень розвитку загальнонавчальних та спеціальних вмінь та навичок. 3 .Наявність та ефективність колективних (групових) форм роботи учнів на уроці. 4. Рівень дисциплінованості, організованості та зацікавленості при вивченні цього навчального предмета взагалі і на уроці зокрема. Оцінка змісту діяльності вчителя і учнів 1. Науковість, доступність і посильність матеріалу, що вивчається. 2. Актуальність і зв’язок із життям. 3. Ступінь новизни та привабливості навчальної інформації. 4. Оптимальність обсягу запропонованого для засвоєння нового матеріалу. Оцінка ефективності способів діяльності вчителя та учнів 1. Раціональність та ефективність використання часу уроку, оптимальність темпу, а також чергування і зміни видів діяльності в ході уроку. 2. Доцільність та ефективність використання наочності та технічних засобів на уроці. 3. Раціональність та ефективність використання методів і організаційних форм роботи. 4. Наявність зворотнього зв’язку з усіма учнями в ході уроку. 5. Ефективність контролю за роботою учнів і рівень дотримання вимог до оцінюваня рівня навчальних досягнень. 7. Ступінь дотримання правил охорони праці і техніки безпеки вчителем та учнями в ході уроку. Оцінка мети та результатів проведеного уроку 1. Ступінь конкретності, чіткості і лаконічності формулювання мети уроку. 2. Реальність і досяжність мети. 3. Ступінь навчального впливу уроку на учнів. 4. Ступінь виховного впливу (що і якою мірою сприяло вихованню учнів в ході уроку). 5. Ступінь впливу уроку на розвиток учнів (що і якою мірою сприяло їхньому розвитку).
 • 16. ОРІЄНТОВНА СХЕМА САМОАНАЛІЗУ УРОКУ 1. Навчальні цілі уроку. 2. Місце даного уроку в темі, розділі, курсі. Як пов’язаний даний урок з попередніми, яка його роль у вивченні матеріалу теми. Тип уроку та його структура. 3. Чи раціонально був розподілений час на всі етапи уроку, чи логічним був перехід від одного етапу до іншого? 4. Назвати та дати обгрунтування вибору методів навчання. Які форми навчання використовувались на уроці? 5. Яка реальна характеристика навчальних можливостей учнів? Які особливості учнів були враховані при проведенні даного уроку? 6. Чи була забезпечена висока працездатність учнів на уроці, яким чином? Чи була забезпечена атмосфера доброзичливості та взаєморозуміння на уроці? 7. Як здійснювався контроль засвоєння навчальних досягнень учнів? 8. Як використовувався на уроці кабінет, засоби навчання, з якою
 • 17. Основний показник ефективності навчання – кінцевий результат Моніторинг якості навчання може проводитися на рівні навчального закладу з таких напрямків:  моніторинг результативності навчання - дослідження загальної результативності навчання навчального закладу;  предметний моніторинг - дослідження рівня навченості учнів з навчальних предметів, їх відповідності Державному стандарту освіти.
 • 18. Моніторинг результативності навчання проводиться у два етапи:  проміжний (січень)  вихідний (червень) Основна інформація, що збирається:  загальна кількість учнів,  кількість учнів за рівнями навчальних досягнень. Джерела інформації для дослідження: Класні журнали з підсумковими оцінками учнів за семестр та рік. Основні показники:  кількість учнів, що мають початковий середній, достатній, високий рівні навчальних досягнень;  показник успішності;  показник якості ;  середній бал ( по школі, з предмету, по класу, за семестр, рік).
 • 19. Предметний моніторинг проводиться в три етапи:  Вхідний (нульовий замір) (вересень)  Проміжний (контрольний замір)(грудень)  Вихідний (підсумковий замір) (травень). Основна інформація, що збирається:  загальна кількість учнів,  кількість учнів за рівнями навчальних досягнень. Джерела інформації для дослідження: діагностичні контрольні роботи з предметів інваріантної частини навчального плану. Основні показники:  кількість учнів, що мають початковий, середній, достатній, високий рівень навчальних досягнень;  показник успішності ;  показник якості ;  середній бал за роботу;  коефіцієнт об’єктивності;  коефіцієнт засвоєння.
 • 20. Завданнями кожного із етапів предметного моніторингового дослідження є:  нульовий замір – отримати об’єктивну інформацію про рівень залишкових знань, готовність учнів класу до нового етапу навчання;  контрольний замір – оцінити зміни в знаннях учнів при вивченні основних предметів інваріантної частини навчального плану на протязі семестру;  підсумковий замір – визначити рівень навченості учнів за підсумками проведеного циклу навчання та оцінити динаміку рівнів навченості на протязі трьох етапів моніторингових досліджень.
 • 21. Нульовий замір знань № з.п. Прізвище учня Оцінка за рік Рівень навч. досягнень Оцінка за контрольну роботу Рівень навч. досягнень Коефіцієнт об’єктивності 1. 2. Середній бал за рік Показник успішності Показник якості Середній бал за роботу Показник успішності Показник якості Результати нульового заміру знань К-сть учнів Результати по рівнях Початковий Середній Достатній Високий Дані за результатами річного оцінювання Дані за роботу Діаграмна картина
 • 22. Контрольний замір № з.п. Прізвище учня Оцінка за контрольну роботу Рівень навчальних досягнень Оцінка за атестації Середній бал за атестації Рівень навчальних досягнень Коефіцієнт об’’єктивно сті №1 №2 №3 1. 2. Середній бал за контрольний замір Показник успішності Показник якості Середній бал за атестації Показник успішності Показник якості Результати контрольного заміруК-сть учнів Результати по рівнях Початковий Середній Достатній Високий Дані за атестації (середній бал) Дані за роботу Діаграмна картина
 • 23. Підсумковий замір № з.п. Прізвище учня Оцінка за контрольну роботу Рівень навчальних досягнень Оцінка за атестації Середній бал за атестації Рівень навчальних досягнень Коефіцієнт об’’єктивно сті №1 №2 №3 1. 2. Середній бал за підсумковий замір Показник успішності Показник якості Середній бал за атестації Показник успішності Показник якості Результати підсумкового заміруК-сть учнів Результати по рівнях Початковий Середній Достатній Високий Дані за атестації (середній бал) Дані за роботу Діаграмна картина
 • 24. Динаміка навчальних досягнень учнів з _______ (предмета) Предмет Нульовий замір Контрольний замір Підсумковий замір П С Д В П С Д В П С Д В Українська мова Показник успішності (%) Показник якості (%) Середній бал Коефіцієнт об’єктивності Показник успішності (%) Показник якості (%) Середній бал Коефіцієнт об’єктивності Показник успішності (%) Показник якості (%) Середній бал Коефіцієнт об’єктивності Математика П С Д В П С Д В П С Д В Діаграмна картина
 • 25. Динаміка навчальних досягнень учнів з предмета _____________ Навчальний рік 5 клас 6 клас 7 кл. 8 клас 9 клас 10 клас П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Динаміка за рівнями Динаміка за класами Діаграмна картина
 • 26. № З/ п Прізвище та ініціали вчителя Предмет Навчальний рік 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П П П П Діаграмний аналіз всьогоучнів Ступінькомпетентності Ступінькомпетентності Ступінькомпетентності Ступінькомпетентності Всьогоучнів Всьогоучнів Всьогоучнів
 • 27. Моніторинг навчально-методичного та матеріально- технічного забезпечення  Комплектування фонду шкільної бібліотеки навчальною літературою,фаховими періодичними виданнями, підручниками.  Стан забезпечення підручниками по предметах та класах.  Наявність бібліотечного фонду на електронних засобах інформації. Електронний каталог фонду.  Навчальні кабінети з предметів, їх відповідність Положенню про навчальні кабінети.  Рівень комплектації кабінету засобами навчання (укомплектовано повністю, укомплектовано частково, не укомплектовано)  Рівень оснащення робочого місця вчителя у навчальному кабінеті (комп’ютер, принтер, сканер, інтерактивна дошка, ксерокс, Інтернет, мультимедійний проектор).  Рівень використання вчителями електронних засобів навчального призначення (електронні посібники, видання, віртуальні лабораторії, освітні портали, теле- і радіопередачі, спеціалізовані Web-cайти, власні презентації, відеоматеріали з Інтернету).  Джерела поповнення навчально-методичного та матеріально-технічного поповнення в кабінеті.
 • 28. Забезпеченість навчального закладу технічними засобами навчання № з.п. Найменування 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 1. Телевізор 2. Комп’ютери 3. Принтер 4. Сканер 5. Дошка інтерактивна 6. Ксерокс 7. Мультимедійний проектор 8. Музичний центр Діаграмний аналіз
 • 29. Забезпеченість навчального закладу комп’ютерною технікою № з.п . Тип комп’ютера Навчальний рік 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Діаграмна картина Всього Використовуютьсяу навчальномупроцесі К-стькомп’ютерів наодногоучня Всього Використовуютьсяу навчальномупроцесі К-стькомп’ютерів наодногоучня Всього Використовуютьсяу навчальномупроцесі К-стькомп’ютерів наодногоучня Підключенідомережі Інтернет Підключенідомережі Інтернет Підключенідомережі Інтернет
 • 30. Динаміка покращення навчально-методичного та матеріально- технічного забезпечення кабінетів № з. п. Кабінет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 1. Українська мова та література 2. Математика Діаграмна картина Навчально-методична література Спеціалізовані столи Комп’ютери Мультимедійний комплекс Навчальнеобладнання Навчально-методична література Навчально-методична література Спеціалізовані столи Спеціалізовані столи Комп’ютери Комп’ютери Мультимедійний комплекс Мультимедійний комплекс Навчальнеобладнання Навчальнеобладнання