M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКАТренінг для координаторів РТЦ30 – 31 серпня 2011 року,[object Object],©Любов Паливода, PhD,[object Object],Творчий центр ТЦК,[object Object],044 574-6411,[object Object],palyvoda@ccc.kiev.ua,[object Object]
Що виміряне, те й зроблено!,[object Object],Якщо ви не вимірюєте результати, ви не можете відрізнити успіх від невдачі.,[object Object],Якщо ви не можете побачити успіх, ви не можете його винагородити.,[object Object],Якщо ви не винагороджуєте успіх, ви, можливо, винагороджуєте невдачу.,[object Object],Якщо ви не можете побачити успіх, ви не зможете навчитись з нього.,[object Object],Якщо ви не можете визначити невдачу, ви не можете її виправити.,[object Object],Якщо ви можете продемонструвати результати, ви зможете завоювати підтримку людей.,[object Object],Osborn & Gaebler (1992) Result-Oriented Government,[object Object]
МОНІТОРИНГ,[object Object]
Визначення,[object Object],Моніторинг - це постійне відстеження ходу робіт (в рамках проекту, програми або організації) для порівняння поточного стану справ з планом. Систематичний збір інформації про хід робіт (в рамках моніторингу) - свого роду «сканування» ситуації - проводиться як рутинна процедура, призначена, головним чином, для того, щоб вчасно виявляти відхилення від накреслених планів. ,[object Object]
Моніторинг,[object Object],Моніторинг- цепроцесустановленогозборуінформації по всіх аспектах проекту/програми. ,[object Object],Моніторингзабезпечуєкерівникаінформацієюнеобхідною для:,[object Object],Аналізуданоїситуації,[object Object],Визначенняпроблеми та знаходженнярішень,[object Object],Дотримування плану виконання проекту,[object Object],Вимірюванняпрогресу у виконанніпоставлених задач та формулюванні/переглядімайбутніхцілейта задач,[object Object],Прийняттярішеннь про людські, фінансові та матеріальніресурси,[object Object]
Завданнямоніторингу,[object Object],Визначити стан досягнення запланованих цілей (очікуваних результатів); ,[object Object],Уточнити чи переглянути перелік робіт і ресурсного забезпечення проекту/програми з метою уточнення плану їх виконання або перепланування; ,[object Object],Виміряти та уточнити основні показники проекту/програми;,[object Object],Відслідкуватизміни у значимому середовищіпроекту/програми, включно з нормативно-правовою базою;,[object Object],Перевірити стан фінансування проекту/програми та ефективність використання коштів;,[object Object],Підготовити звіт для громадськості.,[object Object]
Моніторинг,[object Object],Моніторингценеперервнийпроцес. Система моніторингу повинна бути розробленаще до початку роботи проекту. Роботи по моніторингуповинні бути внесені в робочий план проекту.,[object Object],Перший рівеньмоніторингуздійснюється персоналом, якийпрацює над проектом/програмою. Менеджеривідповідають за моніторингом персоналу та роботою, яку вінвиконує. А керівниквідповідає за моніторингомвсіхаспектівпроекту/програми.,[object Object],Другийрівеньмоніторингуздійснюється донором /зацікавленими сторонами. ,[object Object]
Система моніторингу ,[object Object],Моніторинг проводиться, для отримання оперативної інформації про стан справ. Для цього необхідно зробити наступне:,[object Object],Визначити індикатори, за якими можна буде відстежувати хід проекту. ,[object Object],Встановити джерела інформації для проведення моніторингу;,[object Object],Вибрати методи збору інформації;,[object Object],Визначити частоту і графік збору інформації з урахуванням інтенсивності діяльності, яку потрібно оцінити; ,[object Object],Призначити відповідальних за отримання необхідної інформації і домовитися з тими, хто цю інформацію буде надавати;,[object Object],Визначити технологію обробки і аналізу отриманої інформації; ,[object Object],Спланувати, як і кому будуть передані дані моніторингу, а також, хто і як буде їх використовувати;,[object Object],Врахувати в бюджеті витрати, необхідні для проведення моніторингу. ,[object Object]
ОЦІНКА,[object Object]
Визначення,[object Object],Оцінка – це аналіз результатів діяльності і/або отриманого ефекту і співвіднесення цих результатів з певними критеріями. За підсумками оцінки робиться висновок про ефективність програми, проекту або діяльності організації і формулюються рекомендації на майбутнє. Оцінка передбачає більш глибоке (у порівнянні з моніторингом) проникнення в сутність того, що відбувається. ,[object Object]
Цілі оцінки,[object Object],Демонстрація, що цілі проекту чи програми досягнуті;,[object Object],Показати, що досягнення цілей було зроблено ефективно та ресурси використані найкращим чином;,[object Object],Допомогти менеджерам розробити та/або покращити програми та проекти; ,[object Object]
Цілі оцінки (1),[object Object],Надавати, по мірі можливості, періодичну оцінку ефективності програм, їх очікуваний та неочікуваний вплив, та альтернативні шляхи досягнення результатів; та ,[object Object],Вивчити уроки для того, щоб в покращити як виконання проектів/програм, так і процеси прийняття рішень.,[object Object]
Оцінка використовується для:,[object Object],Визначення значущості стратегій, програм та проектів в досягненні змін через:,[object Object],Надання достовірних результатів;,[object Object],Вимірювання досягнутого прогресу; ,[object Object],Впровадження нових знань, а не лише практики; та,[object Object],Впливу на формування майбутніх стратегій та програм.,[object Object]
Оцінка відповідає на запитання:,[object Object],Чи ми робимо правильні речі? ,[object Object],та,[object Object],Чи ми робимо речі правильно?,[object Object]
Види оцінки,[object Object]
Форми оцінки,[object Object],Внутрішня оцінка - виконавці проекту самостійно здійснюють аналіз результатів проекту.,[object Object],Зовнішня оцінка-до проведення аналізу результатів проекту залучаються зовнішні організаціїчиексперти.,[object Object], ,[object Object],Вибір того чи іншого варіанту залежить від завдань оцінки, характеру проекту, доступними ресурсами.,[object Object]
Критерії оцінки,[object Object],Відповідність, тобто сумісність завдань проекту з реальними проблем і потребам громади та клієнтів.,[object Object],Результативність, тобто рівень досягнення та реалізації визначених завдань та заходів проекту, його наслідки та вплив на становище бенефіціарів, громади в цілому.,[object Object],Ефективність, тобто забезпечення реалізації залач проекту за помірні ресурси.,[object Object],Сталість, тобто ймовірність продовження позитивного впливу реалізації проекту після закінчення періоду його реалізації;,[object Object],Вплив, тобто ефект, що дав проект.,[object Object]
Аспекти М&О,[object Object],Стратегії – план діяльності організації, який показує загальний напрямок необхідних витрат.,[object Object],Програми – набір процедур та практичної діяльності, розроблені для втілення стратегії та досягнення визначених в них (стратегіях) цілей.,[object Object],Проекти – окремі компоненти в рамках програм. ,[object Object]
М&О: СХОЖІСТЬ ,[object Object],ТА ,[object Object],ВІДМІННІСТЬ,[object Object]
Практичне завдання в групах,[object Object],Група 1 та 2:,[object Object],Вкажіть 4 схожих риси моніторингу та оцінки,[object Object],Група 3 та 4:,[object Object],Вкажіть 4 відмінності між моніторингом та оцінкою,[object Object],Час – 10 хвилин,[object Object]
М&О: схожість та відмінність,[object Object],Якщо моніторинг ставить собі за мету відслідковувати хід реалізації стратегії чи проекту, то оцінка може проводитись для: ,[object Object],Вияснення наскільки правильно були розроблені програма/проект,[object Object],Визначення доцільності формату програми/проекту,[object Object],Перевірки стану виконання програми/проекту ,[object Object],Вивчення уроків,[object Object],Тощо ,[object Object], ,[object Object]
М&О: схожість та відмінність (1),[object Object],Особливості моніторингу та оцінки,[object Object],Моніторинг:,[object Object],проводиться постійно,[object Object],надає інформацію про проблеми у впровадженні,[object Object],фактичні результати діяльності порівнюються із запланованими,[object Object],одержана інформація використовується для покращення управлінської діяльності,[object Object],Оцінка:,[object Object],проводиться на ключовихетапахвпровадження,[object Object],пояснює причини виникнення проблем і пропонує шляхи їх розв’язання,[object Object],аналізує причини досягнення / не досягнення запланованих результатів,[object Object],одержана інформація може бути використана не лише для покращення поточної діяльності, але й для уточнення планів на майбутнє,[object Object]
Логіка виконання ,[object Object]
Розробка системи М&О,[object Object],Система моніторингу та оцінки – це система, яка уможливлює отримання, зберігання, обробку й представлення даних виконаної програми. Архітектура системи повинна враховувати необхідність періодичної розробки звітів щодо прогресу (регресу) у впровадженні стратегії, а також доступу до інформації з боку інституцій, що проводять моніторинг та оцінку, та громадськості. ,[object Object],Основніпитання, на які повинна дативідповідь система М&О:,[object Object],Які дані збираються та їх джерела? (індикатори),[object Object],Як часто і коли збираються дані ? (періодичність моніторингу) ,[object Object],Як збираються дані ? (методологія),[object Object],Хто збирає дані ? ,[object Object],Хто аналізує дані ?,[object Object],Для кого збираються дані ?,[object Object],Як готується звіт та для перед ким відбувається звітування ?,[object Object]
Розробка системи М&О (1)ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН,[object Object]
Матриця,[object Object]
Індикатори ,[object Object],Індикатори- це характеристика об’єктаабосистеми, щоє доступною для спостереження та вимірюваннязарадиоцінкизмін, щовідбуваються в даному об’єктіабосистемі.,[object Object],Індикатори– цезагальніцифровісвідчення, щодопоможуть вам порівнятибажанірезультатизнаявними. ,[object Object],Вони допомогаютьдативідповідь на запитання: «Звідкивизнаєте, щопросуваєтеь до встановленихцілей ?»,[object Object]
Індикатори (1),[object Object]
Вимоги до відбору індикаторів,[object Object],чіткі,[object Object],доцільні,[object Object],об’єктивноперевірені,[object Object],їх незначна кількість,[object Object],невеликі затрати на збір даних для індикаторів,[object Object],доступність даних для індикаторів,[object Object],можливість періодичного визначення індикаторів,[object Object],вимірюваність (числа або відсотки),[object Object],доступність і легкість тлумачення індикаторів,[object Object]
“Золотіправила” щодо індикаторів,[object Object],Повинен існувати чіткий зв’язок між індикатором та метою, завданнями та результатами програми;,[object Object],Індикатори треба вимірювати регулярно;,[object Object],Необхідно мати незалежних експертів (підрозділ), що збирають індикатори;,[object Object],Використовуйте лише 100% надійні дані.,[object Object]
Джерела інформації,[object Object],Державна статистика,[object Object],Звітність місцевих органів державної виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,,[object Object],Опитування громадської думки, зокрема бенефіціарів програми, проведених у формі анкетування, телефонного, електронного чи усного опитування,[object Object],Глибинні інтерв’ю,[object Object],Форуми чи дискусійні групи,[object Object],Прикладні дослідження,[object Object],Тексти відповідних державних та регіональних стратегій і програм, що реалізовуються на цільовій території,[object Object],Дані моніторингу,[object Object],Інтерв’ю, фокус-груп з виконавцями, бенефіціарами,[object Object],Спостереження за виконанням заходів програми;,[object Object],Незалежний експертний аналіз ,[object Object],Звіти про попередні та проміжні оцінки,[object Object],Аналіз політичних, адміністративних, фінансових впливів на хід реалізації стратегії,[object Object]
Що слід пам'ятати?,[object Object],Вимоги щодо відбору індикаторів:,[object Object],їх незначна кількість,[object Object],невеликі затрати на збір даних для індикаторів,[object Object],доступність даних для індикаторів,[object Object],можливість періодичного визначення індикаторів,[object Object],вимірюваність (числа або відсотки),[object Object],доступність і легкість тлумачення індикаторів,[object Object],Джерела інформації мають бути доступними,[object Object]
Що слід пам'ятати? (1),[object Object],Якщо прогрес є незначним, то система моніторингу має врахувати наступне:,[object Object],Базові дані;,[object Object],Одиницю вимірювання;,[object Object],Інструмент вимірювання даних;,[object Object],Періодичність вимірювання;,[object Object],Підходи до порівняння для кожного індикатора,[object Object]
Практичне завдання ,[object Object],Розробити індикатори для кожного заходу у відповідних стратегічних напрямках робочого плану УБА на 2011 рік та вказати джерела даних для кожного індикатора,[object Object],Презентувати результати роботи в групах,[object Object],Час – 45 хвилин,[object Object]
Методи збору інформації,[object Object]
Вибір відповідних методів,[object Object],Програмні заходи:,[object Object],Різноманітні кількісні виміри, такі як, кількість людей або споруд, рівень безробіття, суми прибутків, або міра участі у програмних заходах.,[object Object],Усні або письмові питання: анкети, інтерв’ю, огляди, спостереження, зустрічі, магнітофонні записи.,[object Object],Спостереження та фотографії.,[object Object],Письмова інформація: звіти та записи.,[object Object]
Вибір відповідних методів (1),[object Object],Структура та організація програми:,[object Object],Письмова інформація: записи, звіти, бюджети, плани, проведені оцінки, журнали записів, тести, відомості, протоколи зустрічей.,[object Object],Усні або письмові питання, наприклад, анкети.,[object Object],Інтерв’ю.,[object Object],Спостереження.,[object Object],Дискусії та магнітофонні записи.,[object Object],Записи особистої роботи або робочі щоденники,[object Object]
Вибір відповідних методів (2),[object Object],Методи, що використовуються для оцінки впливу на людей є такими:,[object Object],Усні питання, наприклад такі, що їх ставлять під час опитувань, інтерв’ю, тестів на знання та професійні навички, записів, зустрічей, обговорень.,[object Object],Письмові питання в анкетах, тестах на виявлення знань та професійних навичок, позицій з того чи іншого питання.,[object Object],Аналіз наявної інформації, наприклад, записів, звітів, щоденників та автобіографій (того, що люди пишуть про самих себе).,[object Object],Спостереження, фотографії та малюнки звичаїв, звичок, процедур.,[object Object]
Зустріч з громадою,[object Object],Публічні дискусії,[object Object],Зустрічі за місцем проживання,[object Object],Зустрічі з різними спільнотами ,[object Object],Опитування громадської думки,[object Object]
Фокус-група,[object Object],якісний метод збору інформації в однорідних групах;,[object Object],це з’ясування точок зору, установок людей, їх конкретного досвіду за допомогою групової дискусії, яку проводить модератор, використовуючи гайд; ,[object Object],беруть участь 7-12 людей, підібрані за заздалегідь сформульованими критеріями. Групова дискусія зазвичай триває 1,5-2 години; ,[object Object],якісний аналіз даних результатів.,[object Object]
Аналіз документів,[object Object],Документ — цезасібзакріпленнярізним способом на спеціальномуматеріаліінформаціїщодофактів, подій, явищоб'єктивноїдійсностійрозумовоїдіяльностілюдини,[object Object],Види документів: нормативно-правові акти, офіційні звіти, листування, збірки, публікації (офіційні дані, офіційна інформація) тощо,[object Object],Методианалізудокументівбуваютьнеформалізовані (традиційні) та формалізовані.,[object Object]
Методи аналізу документів,[object Object],Неформалізований метод — тлумачення документа через з'ясуванняосновних думок та ідей конкретного тексту, оцінкуйогозмістузгіднозкритеріями.Вінпередбачаєзовнішнійівнутрішнійаналіз документа. ,[object Object],Зовнішнійаналіз— цевідновленняобставинстворення документа в історичномуісоціальному планах. ,[object Object],Внутрішнійаналіз— безпосереднійаналіззмісту документа, спрямований на виявленнярозбіжностейміжфактичнимілітературнимзмістом, встановленнярівнякомпетентності автора, систематизаціювідомостей, якімістяться у документах.,[object Object]
Методи аналізу документів,[object Object],Формалізований метод — пошук таких ознак документа, які б відображалиістотністоронийогозмісту.,[object Object],Найчастішепідцимрозуміютьконтент-аналіз— точнедослідженнязмістутекстовихмасивівз метою виявленнячивимірутенденцій, репрезентованихцимимасивами,[object Object],Методика контент-аналізу: система підрахунку «час — простір», наявністьознак у тексті, частота появиодиницьпідрахунку. ,[object Object]
Інструменти,[object Object],Інструментарій є системою методичних та технічних прийомів проведення моніторингу та оцінки, який втілений у відповідних операціях та процедурах та представлена у формі різноманітних документів (анкета, гайд тощо). ,[object Object],Приклади:,[object Object],[object Object]
Фокус-група: гайд
Аналіз документів: критерії, за якими здійснюється контент-аналіз,[object Object]
Інструменти: анкета (1),[object Object],Технічне оформлення анкети. ,[object Object],Наявністьрізного роду інструктивнихвказівок та орієнтирів;,[object Object],нумераціязапитаньіваріантіввідповідей в єдинійцифровійсистемі;,[object Object],коректнанумерація у випадкахскладних, табличних за формою запитань.,[object Object],Поліграфічніякостіанкети.  ,[object Object],Типологізаціязапитань.,[object Object]
Інструменти: гайд фокус-групи,[object Object],1 частина. Вступ (10-15 хвилин).Пояснення про мету фокус-групи, умови і правила і т.п. ,[object Object], 2 частина. Питання для обговорення,[object Object],Два метода послідовності питань:,[object Object], 3 частина. Завершення обговорення. Мета цієї фази: зняти негатив, емоції, залишити позитивне враження, задати „інші” питання. ,[object Object]
Інструменти: критерії для аналізу документу,[object Object],Вибірка: за який період, якого виду документу, рівень документу, вид та автор документу,[object Object],Частота згадування в тексті одиниці аналізу,[object Object],Частота посилань на одиницю аналізу,[object Object],Згадування в позитиві та/або негативі,[object Object],………….,[object Object]
Логіка виконання ,[object Object]
Розробка системи М&О,[object Object],Система моніторингу та оцінки – це система, яка уможливлює отримання, зберігання, обробку й представлення даних виконаної програми. Архітектура системи повинна враховувати необхідність періодичної розробки звітів щодо прогресу (регресу) у впровадженні стратегії, а також доступу до інформації з боку інституцій, що проводять моніторинг та оцінку, та громадськості. ,[object Object],Основніпитання, на які повинна дативідповідь система М&О:,[object Object],Які дані збираються та їх джерела? (індикатори),[object Object],Як часто і коли збираються дані ? (періодичність моніторингу) ,[object Object],Як збираються дані ? (методологія),[object Object],Хто збирає дані ? ,[object Object],Хто аналізує дані ?,[object Object],Для кого збираються дані ?,[object Object],Як готується звіт та для перед ким відбувається звітування ?,[object Object]
Розробка системи М&О (1)ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН,[object Object]
Матриця,[object Object]
Домашнє завдання,[object Object],Для 2-х напрямків діяльності РТЦ та визначених завдань (діяльності) на 2-й рік визначити короткотермінові, довготермінові результати та результати впливу (Таблиця 1);,[object Object],Для 2-х завдань та визначених короткотермінових, довготермінових результатів та результатів впливу розробити показники, джерела інформації для їх збору, методи збору та періодичність (Таблиця 2);,[object Object],Підготовити презентацію роботи;,[object Object],Провести 10-ти хвилинну презентацію для групи. ,[object Object]
Таблиця 1,[object Object]
Таблиця 2,[object Object]
Збірданих,[object Object]
Аналіз даних ,[object Object],Отримані дані,[object Object],Інформація ,[object Object],Знання,[object Object]
Аналіз даних ,[object Object],Зведення даних = Аналіз даних,[object Object]
Типи аналізу даних,[object Object],Кількісний аналіз,[object Object],Якісний аналіз,[object Object],Комбінований,[object Object]
Загальнасхемааналізуданих,[object Object],Що виявлено ? (виклад даних),[object Object],Як це можна пояснити ? (інтерпретація даних, взаємозв’язків між ними),[object Object],Який необхідно зробити висновок ? (на основі інтерпретації виробляються судження, чи у необхідному напрямку і чи необхідними методами реалізується програма),[object Object],Що потрібно тепер робити ? (на основі висновків виробляються рекомендації),[object Object]
Аналіз даних,[object Object]
Процедура підготовки висновків,[object Object],Дані моніторингу (результати);,[object Object],Висновки моніторингу;,[object Object],Визначення причин і наслідків висновків;,[object Object],Вироблення рекомендацій.,[object Object]
Висновки за результатами – це:,[object Object],особливі дані, які збираються, щоб відповісти на питання моніторингу, підтвердити припущення, тези тощо;,[object Object],становлять основу для рекомендацій, які повинні бути практичними.,[object Object]
Процес розробки рекомендацій,[object Object],Що необхідно зробити з Вашої точки зору конкретній інституції, посадовій особі, керівнику, працівнику і т.п.?,[object Object],Чому вони мають це робити?,[object Object],У який спосіб вони повинні це зробити?,[object Object]
Типові помилки інтерпретації,[object Object],Посилання на дані, отриманіневідомоким, невідомо коли іневідомо як.,[object Object],Неповнотавідповідей на певнезапитання, що часто не даєзмогисудити про результат.,[object Object],Не подаєтьсяформулюваннязапитання, щодоякогооприлюднюютьсярезультатиопитування. ,[object Object],Дані, отримані на однійсукупностіреспондентів, поширюютьсянаіншу, яку вони не представляють. ,[object Object],Порівнюютьсярезультатиопитувань, проведених у різний час. ,[object Object],Порівнюютьсярезультатиопитуваньрізнихсоціологічнихфірмз того самого питання, яке ставилося у різнихформулюваннях.,[object Object],Даніопитуваньсприймаються як прогнози,[object Object],Не розрізняються рейтинги довіри, рейтингиоцінкидіяльності та виборчі рейтинги,[object Object],Ігноруєтьсятакийпоказник, як похибкавибірки.,[object Object]
Використання даних,[object Object],Як minimum для:,[object Object],визначення рівня досягнення визначених цілей,[object Object],уточнення чи перегляд переліку і ресурсного забезпечення програми,[object Object],уточнення планових показників реалізації програми,[object Object]
Використання даних,[object Object],Як maximum для:,[object Object],демонстрації підзвітності (перед різними структурами влади, зацікавленими сторонами, бенефіціарами, громадськістю),[object Object],аргументації потреби реалізації програми, або її коригування, або припинення її реалізації,[object Object],вироблення висновків, які необхідно врахувати під час розробки інших документів,[object Object],ведення документації щодо реалізації програми,[object Object],залучення зацікавлених сторін, бенефіціарів, громадськості,[object Object],отримання підтримки від інших органів влади, зацікавлених сторін, бенефіціарів, громадськості,[object Object],підвищення рівня розуміння процесів, які відбуваються у сфері реалізації програми ,[object Object]
Підготовказвіту за результатами М&О,[object Object],Формат звітувключає:,[object Object],Титульний лист,[object Object],Резюме,[object Object],Зміст,[object Object],Вступ,[object Object],Мета/завдання оцінки та методологія проведення,[object Object],Отримані результати відповідно до мети та завдань,[object Object],Висновки,[object Object],Рекомендації ,[object Object]
Ключові фактори успіху виконання проекту,[object Object],Чіткі методологічні підходи: якість документу, чіткі зв'язки між документами всіх рівнів, інструкції “якробити”; ,[object Object],Відповідні часові рамки: відвести належний час на побудову мережі партнерів, підготовку документів, знаходження консенсусу на регіональному рівні, обговоренню документів;,[object Object],Партнерський підхід: залучити всі зацікавлені групи, створити робочі групи залучивши до їх роботи партнерські установи та забезпечивши їх фінансами, робочими процедурами, та сформулювати очікувані результати; ,[object Object],Супроводження: комунікаційні кампанії, напрацювання ідей, технічна допомога на підготовку проектів, визначення альтернативних джерел інформації.,[object Object],Моніторинг та оцінка: механізми та процедури, прозорість, періодичність.,[object Object],North-West RDA Director, Romania,[object Object]
ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ,[object Object]
Модель Киркпатрика-Филипса,[object Object],1-й уровень – оценка реакции на тренинг, или ПОНРАВИЛСЯ ЛИ ТРЕНИНГ?,[object Object],2-й уровень – оценка полученных знаний и навыков на тренинге, или КАКИЕ ЗНАНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ?,[object Object],3-й уровень – оценка практического применения знаний и навыков полученных на тренинге, или КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ?,[object Object],4-й уровень – оценка результатов/влияния тренинга, или ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В СООБЩЕСТВЕ?,[object Object],5-й уровень – оценка ROI (возвращенных инвестиций), или КАКОВА ПРИБЫЛЬ ОТ ТРЕНИНГА?,[object Object]
Модель Киркпатрика (прод.),[object Object],Логическая схема проведения оценки:,[object Object],Цель оценки,[object Object],Что измеряем, или задачи оценки?,[object Object],Индикаторы,[object Object],Источники информации,[object Object],Метод сбора информации,[object Object],Время/периодичность оценки,[object Object]
Цель проведения оценки,[object Object],Цель – определяет какое качественное изменение ожидается по данной программе. Она указывает на:,[object Object],Приоритеты организации;,[object Object],Четкие направления деятельности организации;,[object Object],Ожидаемые результаты и влияние деятельности;,[object Object],Основа для определения задач.,[object Object]
Задачи проведения оценки,[object Object],Задачи – измеряемые шаги программы, которые ожидаются достичь в ходе выполнения программы в определенный момент времени,[object Object],Пример: ,[object Object],Задачи проведения оценки:,[object Object],Определить впечатления участников тренингов;,[object Object],Измерить уровень использования полученных на тренингах знаний и навыков;,[object Object],Измерить влияние тренингов на деятельность организации;,[object Object],Измерить влияние деятельности организаций на общество во время избирательной кампании.,[object Object]
Индикаторы (примеры),[object Object],% участников, которые прослушали тренинг до конца,[object Object],% участников, которые принимали активное участие в тренинге,[object Object],% участников, которые отметили в оценочных анкетах актуальность темы тренинга – очень актуальная,[object Object],% участников, которые поделились полученными знаниями и навыками в своей организации,[object Object],% организаций, которые использовались в своей деятельности предоставленную участниками информацию, полученную на тренинге,[object Object]
Источники информации,[object Object],Люди (участники, тренеры, менеджеры, директор организации, донор),[object Object],Анкеты участников,[object Object],Отчеты тренеров, участников, т.д.,[object Object],Списки участников,[object Object],Тренинговые материалы,[object Object],Заявка на проведение тренинга,[object Object],Годовые отчеты,[object Object],Аудиторские отчеты,[object Object]
Методы сбора информации,[object Object],Анкетирование ,[object Object],Интервью – личное, по телефону, по почте;,[object Object],Наблюдение – аккредитация, визит, «клиент»;,[object Object],Фокус группа – участники выбраны случайно, регулярные встречи наблюдательного совета, т.д.;,[object Object]
Время/периодичность оценки,[object Object],Сразу же после проведения тренинга,[object Object],Один-два месяца после тренинга,[object Object],Шесть месяцев после тренинга,[object Object]
Сведение и интерпретация результатов оценки,[object Object],Результаты: Количественные (количество тренингов, количество участников, т.д.) и Качественные (т.е. влияние тренинга на качество жизни клиентов организации),[object Object],Анализ результатов (статистический),[object Object],Представление результатов (таблицы, графики, диаграммы, истории, т.д.),[object Object]
1 sur 80

Recommandé

Tc koordinators 11_2012_kyiv par
Tc koordinators 11_2012_kyivTc koordinators 11_2012_kyiv
Tc koordinators 11_2012_kyivOlena Bashun
160 vues17 diapositives
Керівництво до написання соціального проекту par
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проектуs_icps
1.6K vues20 diapositives
Л2 Управління проектами. Визначення та концепції par
Л2 Управління проектами. Визначення та концепціїЛ2 Управління проектами. Визначення та концепції
Л2 Управління проектами. Визначення та концепціїOleg Nazarevych
496 vues42 diapositives
Оцінка трудомісткості і термінів проекту par
Оцінка трудомісткості і термінів проектуОцінка трудомісткості і термінів проекту
Оцінка трудомісткості і термінів проектуOleg Nazarevych
831 vues21 diapositives
Моніторинг ділових очікувань – основа для прийняття рішень в процесі стратегі... par
Моніторинг ділових очікувань – основа для прийняття рішень в процесі стратегі...Моніторинг ділових очікувань – основа для прийняття рішень в процесі стратегі...
Моніторинг ділових очікувань – основа для прийняття рішень в процесі стратегі...USAID LEV
246 vues15 diapositives
завдання 3 par
завдання 3завдання 3
завдання 3AnastasiaVoloshyna2
11 vues15 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Zolushka par
ZolushkaZolushka
ZolushkaAlyosha_A
222 vues11 diapositives
Aplicaciones de la informática educativa a la enseñanza-Assignment 1 par
Aplicaciones de la informática educativa a la enseñanza-Assignment 1Aplicaciones de la informática educativa a la enseñanza-Assignment 1
Aplicaciones de la informática educativa a la enseñanza-Assignment 1Andrea
269 vues10 diapositives
соціальні медіа для бібліотек par
соціальні медіа для бібліотексоціальні медіа для бібліотек
соціальні медіа для бібліотекOlena Bashun
521 vues33 diapositives
Investeren in duurzame energietechnieken par
Investeren in duurzame energietechniekenInvesteren in duurzame energietechnieken
Investeren in duurzame energietechniekenNetherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
234 vues18 diapositives
De nieuwe energieprestatienorm EPG par
De nieuwe energieprestatienorm EPGDe nieuwe energieprestatienorm EPG
De nieuwe energieprestatienorm EPGNetherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
937 vues21 diapositives
Alfabeto emocional par
Alfabeto emocionalAlfabeto emocional
Alfabeto emocionalCris Araújo
214 vues7 diapositives

En vedette(19)

Aplicaciones de la informática educativa a la enseñanza-Assignment 1 par Andrea
Aplicaciones de la informática educativa a la enseñanza-Assignment 1Aplicaciones de la informática educativa a la enseñanza-Assignment 1
Aplicaciones de la informática educativa a la enseñanza-Assignment 1
Andrea269 vues
соціальні медіа для бібліотек par Olena Bashun
соціальні медіа для бібліотексоціальні медіа для бібліотек
соціальні медіа для бібліотек
Olena Bashun521 vues
Dolce amp amp_gabbana par Alyosha_A
Dolce amp amp_gabbanaDolce amp amp_gabbana
Dolce amp amp_gabbana
Alyosha_A1.7K vues
Environmental Issues par aectnet
Environmental IssuesEnvironmental Issues
Environmental Issues
aectnet390 vues
Застосування елементів інтерактивних методів навчання на уроках світової літе... par Tamara Emec
Застосування елементів інтерактивних методів навчання на уроках світової літе...Застосування елементів інтерактивних методів навчання на уроках світової літе...
Застосування елементів інтерактивних методів навчання на уроках світової літе...
Tamara Emec1.8K vues
Missiezondag 2010 par Ten Bos
Missiezondag 2010Missiezondag 2010
Missiezondag 2010
Ten Bos409 vues
Certificate_Specialist_megtaylo par Megan Taylor
Certificate_Specialist_megtayloCertificate_Specialist_megtaylo
Certificate_Specialist_megtaylo
Megan Taylor86 vues
Social media van contact naar contract - 0344 samen par Budeco
Social media van contact naar contract - 0344 samenSocial media van contact naar contract - 0344 samen
Social media van contact naar contract - 0344 samen
Budeco345 vues
IMPLANTAÇÃO DE PEDÁGIO URBANO NA CIDADE DE SÃO PAULO UTILIZANDO A INFRAESTRU... par hundrot
IMPLANTAÇÃO DE PEDÁGIO URBANO NA CIDADE DE SÃO PAULO UTILIZANDO A INFRAESTRU...IMPLANTAÇÃO DE PEDÁGIO URBANO NA CIDADE DE SÃO PAULO UTILIZANDO A INFRAESTRU...
IMPLANTAÇÃO DE PEDÁGIO URBANO NA CIDADE DE SÃO PAULO UTILIZANDO A INFRAESTRU...
hundrot731 vues
Manna in de woestijn (18de zondag dhj B) par Ten Bos
Manna in de woestijn (18de zondag dhj B)Manna in de woestijn (18de zondag dhj B)
Manna in de woestijn (18de zondag dhj B)
Ten Bos548 vues
Para Que Serve Uma Relação par Cris Araújo
Para Que Serve Uma RelaçãoPara Que Serve Uma Relação
Para Que Serve Uma Relação
Cris Araújo479 vues

Similaire à M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new

Роман Сахаров "Stakeholders and expectations, или когда проекты успешны?" par
 Роман Сахаров "Stakeholders and expectations, или когда проекты успешны?" Роман Сахаров "Stakeholders and expectations, или когда проекты успешны?"
Роман Сахаров "Stakeholders and expectations, или когда проекты успешны?"Fwdays
492 vues26 diapositives
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш... par
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...Octopus Events
205 vues64 diapositives
Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства par
Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільстваСтруктура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства
Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільстваMaksym Klyuchar
445 vues30 diapositives
Як писати проект par
Як писати проектЯк писати проект
Як писати проектDudnikVladimir
4.5K vues22 diapositives
4 Планування проекту (2018) par
4 Планування проекту (2018)4 Планування проекту (2018)
4 Планування проекту (2018)Oleg Nazarevych
1.6K vues18 diapositives
для мед волонтера par
для мед волонтерадля мед волонтера
для мед волонтераMaksim Chikal
160 vues24 diapositives

Similaire à M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new(20)

Роман Сахаров "Stakeholders and expectations, или когда проекты успешны?" par Fwdays
 Роман Сахаров "Stakeholders and expectations, или когда проекты успешны?" Роман Сахаров "Stakeholders and expectations, или когда проекты успешны?"
Роман Сахаров "Stakeholders and expectations, или когда проекты успешны?"
Fwdays492 vues
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш... par Octopus Events
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Юрий Грузинский. Стратегія — цілі, амбіції та бажання чи жорсткий, рутинний ш...
Octopus Events205 vues
Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства par Maksym Klyuchar
Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільстваСтруктура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства
Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства
Maksym Klyuchar445 vues
Як писати проект par DudnikVladimir
Як писати проектЯк писати проект
Як писати проект
DudnikVladimir4.5K vues
4 Планування проекту (2018) par Oleg Nazarevych
4 Планування проекту (2018)4 Планування проекту (2018)
4 Планування проекту (2018)
Oleg Nazarevych1.6K vues
для мед волонтера par Maksim Chikal
для мед волонтерадля мед волонтера
для мед волонтера
Maksim Chikal160 vues
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1... par Improve Medical LLC
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО par ssuser7541ef1
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДОЩо потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
ssuser7541ef133 vues
Лекція 4 - Планування проекту par Oleg Nazarevych
Лекція 4 - Планування проектуЛекція 4 - Планування проекту
Лекція 4 - Планування проекту
Oleg Nazarevych393 vues
2015 впровадження СМЯ в медичних лабораторіях par ACCLMU
2015 впровадження СМЯ в медичних лабораторіях2015 впровадження СМЯ в медичних лабораторіях
2015 впровадження СМЯ в медичних лабораторіях
ACCLMU3.5K vues
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това... par ssuser6b7e921
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
ssuser6b7e9216 vues
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту par Angela Olkhoskay
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збутутема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
тема 5.3. прогнозн¦ досл¦дження збуту
Angela Olkhoskay1.4K vues
методики підготовки проекту par Library Franko
методики підготовки проектуметодики підготовки проекту
методики підготовки проекту
Library Franko442 vues

Plus de Olena Bashun

English 123 укр.ppt par
English 123 укр.pptEnglish 123 укр.ppt
English 123 укр.pptOlena Bashun
960 vues24 diapositives
English 123 укр1 par
English 123 укр1English 123 укр1
English 123 укр1Olena Bashun
637 vues24 diapositives
нарада рег. предст. 23.05.2013.pot par
нарада рег. предст. 23.05.2013.potнарада рег. предст. 23.05.2013.pot
нарада рег. предст. 23.05.2013.potOlena Bashun
596 vues35 diapositives
кочарян а.б. par
кочарян а.б.кочарян а.б.
кочарян а.б.Olena Bashun
559 vues15 diapositives
Tot march 2013 par
Tot march 2013Tot march 2013
Tot march 2013Olena Bashun
567 vues30 diapositives
складові тренінгового процесу par
складові тренінгового процесускладові тренінгового процесу
складові тренінгового процесуOlena Bashun
1.2K vues14 diapositives

Plus de Olena Bashun(20)

нарада рег. предст. 23.05.2013.pot par Olena Bashun
нарада рег. предст. 23.05.2013.potнарада рег. предст. 23.05.2013.pot
нарада рег. предст. 23.05.2013.pot
Olena Bashun596 vues
складові тренінгового процесу par Olena Bashun
складові тренінгового процесускладові тренінгового процесу
складові тренінгового процесу
Olena Bashun1.2K vues
Useful links courses for slavske confo par Olena Bashun
Useful links courses for slavske confoUseful links courses for slavske confo
Useful links courses for slavske confo
Olena Bashun420 vues
Slavske trainers conference presentation yt par Olena Bashun
Slavske trainers conference presentation ytSlavske trainers conference presentation yt
Slavske trainers conference presentation yt
Olena Bashun476 vues
Creating engaged and motivated learners for slavske par Olena Bashun
Creating engaged and motivated learners for slavskeCreating engaged and motivated learners for slavske
Creating engaged and motivated learners for slavske
Olena Bashun366 vues
славсько 2013 львівська одб par Olena Bashun
славсько 2013 львівська одбславсько 2013 львівська одб
славсько 2013 львівська одб
Olena Bashun403 vues
соціальне партнерство сумський ртц par Olena Bashun
соціальне партнерство сумський ртцсоціальне партнерство сумський ртц
соціальне партнерство сумський ртц
Olena Bashun489 vues
чернівці бібліотека і громадські організації par Olena Bashun
чернівці  бібліотека і громадські організаціїчернівці  бібліотека і громадські організації
чернівці бібліотека і громадські організації
Olena Bashun512 vues
нуо і бібліотека закарпаття par Olena Bashun
нуо і бібліотека закарпаттянуо і бібліотека закарпаття
нуо і бібліотека закарпаття
Olena Bashun383 vues
Internet крокує кіровоградщиною 2013 par Olena Bashun
Internet крокує кіровоградщиною 2013Internet крокує кіровоградщиною 2013
Internet крокує кіровоградщиною 2013
Olena Bashun407 vues
бібліотека знання під рукою дніпропетр. ртц par Olena Bashun
бібліотека  знання під рукою дніпропетр. ртцбібліотека  знання під рукою дніпропетр. ртц
бібліотека знання під рукою дніпропетр. ртц
Olena Bashun364 vues
лугова славське 2013 львівська обд par Olena Bashun
лугова славське 2013 львівська обдлугова славське 2013 львівська обд
лугова славське 2013 львівська обд
Olena Bashun331 vues
богза славське 2013 миколаївська оунб par Olena Bashun
богза славське 2013 миколаївська оунббогза славське 2013 миколаївська оунб
богза славське 2013 миколаївська оунб
Olena Bashun461 vues
школа майбутніх лідерів вступ par Olena Bashun
школа майбутніх лідерів вступшкола майбутніх лідерів вступ
школа майбутніх лідерів вступ
Olena Bashun412 vues

M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • 76.
 • 77.
 • 78.
 • 79.
 • 80.
 • 81.