Drejtshkrimi i gjuhes shqipe

O
DREJTSHKRIMI I GJUHES SHQIPE
SHKOLLA PUBLIKE
‘’LUSH KOLA’’
PUNOI:OLGERT NUHI,ANDIS
GJADRI,FLORENTINA NDOCI,KRISTINA
TANUSHI,ERGEN LINI.
BARBULLUSH,SHKODER 2016
KLASA/VI
PARIME TE PERGJITHSHME
1. DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I GJUHËS SHQIPE ËSHTË
SHPREHJE E KRISTALIZIMIT TË NORMËS LETRARE
KOMBËTARE NË TË GJITHA HALLKAT KRYESORE TË
STRUKTURËS FONETIKE, GRAMATIKORE,
FJALËFORMUESE E LEKSIKORE. AI PASQYRON
GJENDJEN E SOTME DHE PRIRJET E PËRGJITHSHME TË
ZHVILLIMIT TE GJUHËS SONE LETRARE, E CILA
MBËSHTETET GJERËSISHT NË GJUHËN E FOLUR TË
POPULLIT. DUKE NGRITUR NË NJË SHKALLË MË TË
LARTË TRADITËN E SHKRIMIT TË SHQIPES,
DREJTSHKRIMI I SOTËM SYNON NJËSIMIN E
MËTEJSHËM TË NORMËS SË GJUHËS LETRARE
KOMBËTARE MBI BAZÉN E TRAJTAVE TÊ
PËRBASHKËTA QË JANË PËRVETËSUAR E
PËRVETBEHEN PREJ SAJ.
2. PARIMI THEMELOR I DREJTSHKRIMIT TË SHQIPES
ËSHTË PARIMI FONETIK: NË PËRGJITHËSI FJALËT DHE
PJESËT E TYRE TË KUPTIMSHME SHKRUHEN ASHTU
SIC SHQIPTOHEN NË LIGJËRIMIN LETRAR. THELBI I
PARIMIT FONETIK NË DREJTSHKRIMIN E SHQIPES, QË
MBËSHTETET NË NJË SISTEM GRAFIK KU KA NJË
LIDHJE TË DREJTPËRDREJTË MIDIS SHKRONJÊS DHE
TINGULLIT-FONEMË, ËSHTË ASPEKTI FONOLOGJIK,
DOMETHËNË PRËRDORIMI SOCIAL I TINGUJVE TË
GJUHËS NË PROCESIN E MARRËDHËNIEVE MIDIS
NJERËZVE. PARIMI FONETIK SYNON VENDOSJEN E NJË
TIDHJEJE SA MË TË NGUSHTË MIDIS TRAJTËS SË
SHKRUAR DHE TRAJTËS SË FOLUR TË GJUHËS
LETRARE. PRANDAJ KUR NË SHQIP LETRAR KA
VARIANTE TÊ LEJUARA NGA NORMA E SOTME,
DREJTSHKRIMI MBËBHTETET TEK AJO TRAJTÈ QË
ËSHTË MË E PËRGJITHSHME DHE QË PAJTOHET ME
PRIRJEN E ZHVILLIMIT TË SISTEMIT FONETIK TÉ
3. KRAHAS PARIMIT FONETIK, DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I
SHQIPES MBËSHTETET GJERËSISHT EDHE NË PARIMIN
MORFOLOGJIK, I CILI KËRKON QË FJALËT DHE PJESËT E
TYRE PËRBËRËSE TË SISTEMIT TRAJTËFORMUES E
FJALËFORMUES TË SHKRUHEN NJËSOJ, PAVARËSISHT NGA
NDRYSHIMET TINGULLORE TÊ SHKAKTUARA PREJ LIGJEVE
FONETIKE QË VEPROJNË SOT NË GJUHËN TONË. PARIMI
MORFOLOGJIK ZBATOHET KRYESISHT NË ATO RASTE,
KUR ZBATIMI I VEÇUAR I PARIMIT FONETIK DO TË
ÇONTE NË ERRËSIMIN A NË PRISHJEN E STRUKTURËS
MORFOIOGJIKE E FJALËFORMUESE TË FJALËVE. AI
NDIHMON KÉSHTU PËR TA RUAJTUR SA MË TË QARTË NÊ
SHKRIM KËTË STRUKTURË, SI EDHE NJËSINË E TRAJTAVE.
DUKE PASUR SI BAZË ANALOGJITË MORFOLOGJIKE,
PARIMI MORFOLOGJIK LEJON RRAFSHIMIN E THJESHTIMIN
SA MË TË MADH TË RREGULLAVE DREJTSHKRIMORE TË
SHQIPES DHE NDIHMON QË KËTO RREGULLA TË
PASQVROJNË NË MËNYRËN SA MË ORGANIKE ZHVILLIMIN
E BASHKËLIDHUR TË STRUKTURËS FONETIKE,
MORFOLOGJIKE E FJALËFORMUESE TË GJUHËS SONË
LETRARE KOMBËTARE.
4. GËRSHETIMI I PARIMIT FONETIK ME PARIMIN
MORFOLOGJIK NË DREJTSHKRIMIN E SHQIPES
PLOTËSOHET EDHE NGA ZBATIMI I DISA
PARIMEVE TË TJERA SIC JANË PARIMI LEKSIKOR-
KUPTIMOR, AI HISTORIK-TRADICIONAL ETJ.
FUSHAT E ZBATIMIT TË KËTYRE PARIMEVE JANË
MË TË NGUSHTA DHE PËRFSHIJNË ANË TË
VEÇANTA TË DREJTSHKRIMIT.
5. DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I GJUHÊS SHQIPE
KURORËZON NJË ETAPË TË GJATË PËRPJEKJESH
PËR FORMIMIN E NJË GJUHE LETRARE TË VETME E
TË PËRBASHKËT PËR GJITHË POPULLIN SHQIPTAR
DHE ÇEL RRUGËN PËR TA PËRMIRËSUAR MË TEJ
NORMËN DREJTSHKRIMORE TË KËSAJ GJUHE NË
PAJTIM ME ZHVILLIMIN E MËTEJSHËM TÊ GJUHËS
E TË KULTURËS SONË KOMBËTARE.
II. DREJTSHKRIMI I
BASHKTINGLLOREVE
BASHKËTINGËLLORET E ZËSHME B, D, H, G, GJ, T,
R,H, Z, ZH SHKRUHEN SI TË TILLA, ASHTU SIÇ
SHQIPTOHEN KUR JANË PÉRPARA NJË ZANOREJE,
EDHE KUR GJENDEN NË FUND TË FJALËS OSE NË
TRUP TË SAJ PÊRPARA NJÊ BASHKËTINGËLLOREJE
TË SHURDHËT A PËRPARA BASHKËTINGËLLORES
B:
ELB (ELBI), GJEMB (GJEMBI), U KALB (U KALBA),
KORB (KORBI), LAB (LABI), ROB (ROBI);FUND
(FUNDI), KËND (KËNDI), MUND (MUNDI), QIND
(QINDI), STANDARD (STANDARDI), SHKUND
(SHKUNDA), VEND (VENDI); BREDH (BREDHI),
DREDH (DRODHA), GARDH, (GARDHI), LIDH
(LIDHËM), LIVADH (LIVADHI), NDODH
(NDODHET), NDRYDH (NDRYDHET), ZBARDH
(ZBARDHA); BREG (BREGU), BURG (BURGU), LARG
(I LARGËT), LËNG (LËNGU), I LIG (I LIGU).
S H Ë N I M 1. EMRAT KËNDES (KËNDESI), MES
(MESI), MËNGJES (MËNGJESI) SHKRUHEN ME S
FUNDORE PO KËSHTU EDHE FORMIMET PREJ
TYRE SI MESATAR, MËNGJESORE ETJ.
S H Ë N I M 2. SHKRUHEN ME -S NDAJFOLJET E
FORMUARA ME PRAPASHTESËN -AS: BARAS,
BARKAS, BEFAS, DJATHTAS, FSHEHTAS, HAPTAS,
KËMBADORAS, KRAHAS, MAJTAS, RISHTAS (POR:
BARAZI, BARKAZI, FSHEHTAZI,
HAPTAZI,RISHTAZI, ETJ).
RREGULLAT E
DREJTSHKRIMIT
 RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT TË
MBËSHTETEN SA ME GJERË NË TRAJTAT E
PËRBASHKËTA TË GJUHËS KOMBËTARE
SHQIPE. PARIM THEMELOR I RREGULLAVE TË
DREJTSHKRIMIT TË SHQIPES TË JETË PARIMI
FONETIK. KY PARIM DO TË ZBATOHET NË TË
GJITHA RASTET KUR SHQIPTIMI LETRAR
PARAQITET I NJËSUAR; NË KËTË MËNYRË DO
TË VENDOSET NJË LIDHJE E NGUSHTË MIDIS
FORMËS SË SHKRUAR DHE FORMËS SË FOLUR
TË GJUHËS LETRARE. KUR NË SHQIPTIMIN
LETRAR KA VARIANTE NORMATIVE,
DREJTSHKRIMI DO TË MBËSHTETET TEK AJO
TRAJTË QË ËSHTË MË E PËRGJITHSHME, DHE
QË PAJTOHET ME PRIRJEN E ZHVILLIMIT TË
SISTEMIT FONETIK TË GJUHËS LETRARE.
 MEQENËSE SHKRIMI PASQYRON JO VETËM
STRUKTURËN FONETIKE, POR EDHE VEÇORITË
E STRUKTURËS GRAMATIKORE, LEKSIKORE E
FJALËFORMUESE TË GJUHËS, RREGULLAT E
DREJTSHKRIMIT DO TË MBËSHTETEN EDHE NË
PARIMIN MORFOLOGJIK, I CILI KËRKON QË
FJALËT DHE PJESËT E TYRE PËRBËRËSE TË
SISTEMIT TRAJTËFORMUES E FJALËFORMUES
TË SHKRUHEN NJËSOJ, PAVARËSISHT NGA
NDRYSHIMET TINGULLORE QË SHKAKTOHEN
NGA LIGJET E GJALLA FONETIKE QË VEPROJNË
NË GJUHËN TONË. PARIMI MORFOLOGJIK DO
TË ZBATOHET NË ATO RASTE KUR PARIMI
FONETIK DO TË ÇONTE NË ERRËSIMIN E NË
PRISHJEN E STRUKTURËS SË SOTME
MORFOLOGJIKE E FJALËFORMUESE TË FJALËS.
PARIMI HISTORIK-TRADICIONAL
DO TË PRANOHET NË PAK
RASTE, KUR NË GJUHËN
LETRARE KA NJË TRADITË
SHKRIMI TË VJETËR, TË
NGULITUR PREJ KOHËSH.
 RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT
TË JENË SA MË NJËSUESE: TË
PAKËSOHEN NË MASËN MË TË
SKAJSHME ZGJIDHJET E
DYFISHTA.
 DUKE MARRË PARASYSH GJENDJEN
E SOTME TË NORMËS
GRAMATIKORE, PËR T'IU
PËRGJEGJUR NEVOJAVE TË
PRAKTIKËS, NË "RREGULLAT E
DREJTSHKRIMIT" TË PËRFSHIHET
NJË KAPITULL, KU TË TRAJTOHEN
ÇËSHTJE GRAMATIKORE QË LIDHEN
NGUSHTË ME DREJTSHKRIMIN.
 RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT
TË ZANOREVE E TË
BASHKËTINGËLLOREVE TË
NDËRTOHEN E TË RENDITEN
SIPAS ÇËSHTJEVE FONETIKE
ZANORJA E E PATHEKSUAR
TEK EMRAT FEMËRORË, TË CILËT KANË NJË -E
FUNDORE TË PATHEKSUAR NË TRAJTËN E
PASHQUAR TË NJËJËSIT, NË EMËROREN E
SHQUAR BIE -E-JA, NDËRSA NË RASAT E TJERA
AJO SHKRUHET:
ARTISTE - ARTISTJA, ARTISTEJE; FITORE -
FITORJA, FITOREJE; LULE - LULJA, LULEJE;
LULISHTE - LULISHTJA, LULISHTEJE; MËSUESE -
MËSUESJA, MËSUESEJE; NXËNËSE - NXËNËSJA,
NXËNËSEJE; PERDE - PERDJA, PERDEJE;
STUDENTE - STUDENTJA, STUDENTEJE; SHISHE -
SHISHJA, SHISHEJE; ANIJE - ANIJA, ANIJEJE;
ARDHJE - ARDHJA, ARDHJEJE; ÇËSHTJE -
ÇËSHTJA, ÇËSHTJEJE; FAMILJE - FAMILJA,
FAMILJEJE; KORRJE - KORRJA, KORRJEJE; NISJE -
NISJA, NISJEJE; PYETJE - PYETJA, PYETJEJE;
RROKJE - RROKJA, RROKJEJE; ULJE - ULJA, ULJEJE
ETJ.
ZANORJA E E THEKSUAR
1. SHKRUHEN ME E (DHE JO ME Ë) FJALËT KU KJO
ZANORE ËSHTÊ E THEKSUAR DHE NDIQET OSE
KA QENË NDJEKUR NË TË KALUARËN NGA NJË
BASHKËTINGËILORE HUNDORE (M, N, NJ). ME E
SHKRUHEN GJITHASHTU FJALËT E PREJARDHURA
OSE TË PËRBÊRA TË FORMUARA PREJ TYRE,
PAVARËSISHT NGA LËVIZJA E THEKSIT:
(MË) DHEMB, DHEMBJE, EMËR, EMËROR, FEMËR,
FEMËRORE, GJEMB, GJEMBAÇ,SHEMBULL,
SHEMBULLOR, I PASHEMBULLT, SHTREMËR, I
SHTREMBËR, SHTREMBËROJ ETJ.; ARGJEND,
ARGJENDAR, BRENDA, BRENDI, I BRENDSHËM
,MEND, MENDJE, MENDOJ, MENDIM, PËRMEND,
PËRMENDORE, MENDËR, PARMENDË,
PENDË,QENDËR, QENDROR, (KAM) QENË, QENIE,
QENËSI ETJ.; E ENJTE, GËSHTENJË, NDENJA, (Î, E)
NDENJUR, PENI-TË,SHENJË ETJ
ZANORJA Ë E THEKSUAR
SHKRUHEN ME Ë TÉ GJITHA FJATËT TE TË CILAT
KJO ZANORE E THEKSUAR I PËRGJIGJET
HISTORIKISHT NJË A-JE TË NDJEKUR NGA NJË
BASHKËTINGËLLORE HUNDORE. ME Ë SHKRUHEN
EDHE TË GJITHA FJALET E PREJARDHURA OSE TE
PËRBËRA, TË FORMUARA PREJ TYRE, PAVARËSISHT
NGA LËVIZJA E THEKSIT:
BËJ, DËM, DËMTOJ, DHËMB, DHËMBALLË,
DHËNDËR, (KAM) DHËNË, DHËNIE, E ËMA, (I, E)
ËMBËL, ËMBËLSI, ËNDËRR, ËNDJE, FRËNGJISHT,
GËRSHËRË, GOJËDHËNË, GJË, GJËMË, GJËNDËR,
HËNË, KËMBË, KËMBËSOR, KËND, KËNDSHËM,
KËNGË, KËNGËTAR,LËND, LËMË, LËNDË, LËNG,
MBRËMJE, MËNGË, NËNTË, NËNTOR, (KAM)
NGRËNË, NXËNËS, NJË, (I, E) NJËJTË, NJËRI, NJËRA,
NJËRI - TJETRI, NJËSI, PËRZË, (I, E) RËNDË, RËNDOJ,
(KAM) RËNË, RRËNJË, RRËZË, SHKËMB, SHTATZËNË,
SHULLË,TËRË, TËRËSI, TËRSHËRË,ETJ..
TAKIME
BASHKETINGËLIORESH
TAKIMI I T-SË ME SH-NË
TE MBIEMRAT E FORMUAR ME
PRAPASHTESEN -SHËM DHE TE TRAJTAT E
DËSHIRORES, KUR SH-JA E PRAPASHTESA
TAKOHET ME -T-NË E TEMÊS, SHKRUHEN
QË TË DYJA KËTO BASHKËTINGËLLORE (PA
U ASIMILUAR NÊ Ç): I BEGATSHËM, I
ÇUDITSHËM, I MËRZITSHËM, NDRITSHËM, I
PËRBOTSHËM, I PËRDITSHËM,
PËRSHPIRTSHËM, I PËRSHTATSHËM, ETJ.
SHËNIM. NË PAJTIM ME SHKRUHEN ME Ç: I
MOÇËM; TË MIJA (PAS) DHJETË VJETESH.
ME DISA TIPA FJALESH ME
PREJARDHJE TE HUAJ DHE
EMRASH TË PERVEÇ TE HUAJ
FJALËT ME PREJARDHJE TË HUAJ, QË KANË
HYRË NË GJUHËN TONË KRYESISHT PAS
SHPALLJES SË PAVARËSISË, NË PËRGJITHESI
NÊPÊRMJET GJUHÊS SË SHKRUAR, DHE QË I
TAKOJNË SIDOMOS TERMINOLOGJISË
TEKNIKO-SHKENCORE, SHKRUHEN
KËSHTU:
A) FJALËT QË KANË: -IA-, -IE-, -IO-, -IU-,
ME I TË PATHEKSUAR NË TRUP TË TYRE,
SHKRUHEN ME -IA-, -IE-, -IO-, -IU- DHE
JO ME -JA-, -JE-, -JO-, -JU-
TANI DO TE SHOHIM DISA
GABIME DREJTSHKRIMORE:
NËSE ËSHTË FJALA PËR VITIN E RI SHQIPTAR (TË SHQIPTARËVE), PËRSËRI
FJALA SHQIPTAR NUK SHKRUHET ME "Ë" SEPSE KJO E KTHEN NË SHUMËS, E
QË NË RASTIN E PËRDORIMIT, FJALA SHQIPTAR ËSHTË SI MBIEMËR, GJË QË
NUK SHKON ME Ë, E NËSE KA DASHUR T’UA UROJË VITIN E RI SHQIPTARËVE,
NË FORMËN “URIME VITIN E RI SHQIPTARË”, ATËHERË PJESA E FUNDIT E
FJALISË "DHE BALLKANI" E BËN PËRSËRI KËTË FJALI TË PAKUPTIMTË.
FORMA SI ËSHTË SHKRUAR KY MBISHKRIM, NUK KA KUPTIM SEMANTIK DHE
KËTË GABIM E BËN MË TË RËNDË FAKTI QË KJO ËSHTË NJË KONFERENCË JO E
ÇFARËDOSHME, POR KU PO MERR PJESË KRYEMINISTRI I SHQIPËRISË.
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
JU FALEMINDERIT PER
VÉMÉNDJEN !
PUNUAN:
O.NUHI
A.GJADRI
K.TANUSHI
F.NDOCI
1 sur 37

Recommandé

Pastrimi i gjuhes shqipe par
Pastrimi i gjuhes shqipePastrimi i gjuhes shqipe
Pastrimi i gjuhes shqipeolinuhi
9K vues23 diapositives
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre par
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreDialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreKlevi Hoxha
26.6K vues15 diapositives
Hebrenjtë në Shqipëri par
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K vues13 diapositives
Filozofia gjate shekullit XVII par
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIDenisa Caushi
6.7K vues5 diapositives
Te drejtat e femijeve par
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
41.1K vues12 diapositives
Ngrohja globale par
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.3K vues8 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Semundjet e trashegueshme par
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshmeAn An
19K vues37 diapositives
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz) par
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Denisa Caushi
7.7K vues6 diapositives
Uji eshte jete par
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jetesonja prendi
45.4K vues10 diapositives
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore par
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Mirsad
114.2K vues20 diapositives
matematika projekt par
matematika projektmatematika projekt
matematika projektFacebook
62.7K vues9 diapositives
Kimia ne jeten e perditshme par
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Orven Bregu
86.6K vues14 diapositives

Tendances(20)

Semundjet e trashegueshme par An An
Semundjet e trashegueshmeSemundjet e trashegueshme
Semundjet e trashegueshme
An An19K vues
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz) par Denisa Caushi
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Denisa Caushi7.7K vues
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore par Mirsad
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Mirsad114.2K vues
matematika projekt par Facebook
matematika projektmatematika projekt
matematika projekt
Facebook62.7K vues
Kimia ne jeten e perditshme par Orven Bregu
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.6K vues
energjia par ANA KOSHI
energjia energjia
energjia
ANA KOSHI27.1K vues
Historia e skënderbeut par enis vladi
Historia e skënderbeutHistoria e skënderbeut
Historia e skënderbeut
enis vladi24.2K vues
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre par Fatjon Cane
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyreprojekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
projekt: shkrimtaret bashkohor shqiptar dhe veprat e tyre
Fatjon Cane30.9K vues
Projekt ne fizike par Daniela Ela
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
Daniela Ela26.4K vues
Letersia dhe artet e tjera par EGLI TAFA
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjera
EGLI TAFA22.3K vues
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratet par Korba Ferizaj
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratetProteinat yndyrnat dhe karbohidratet
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratet
Korba Ferizaj41.5K vues
Jeronim De Rada par Muki Huduti
Jeronim De RadaJeronim De Rada
Jeronim De Rada
Muki Huduti12.4K vues
Historia e zhvillimit te matematikes par Xhuliana Haxhiu
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
Xhuliana Haxhiu203.5K vues

Plus de olinuhi

Revista kulturore redaksia e arsimit par
Revista kulturore redaksia e arsimitRevista kulturore redaksia e arsimit
Revista kulturore redaksia e arsimitolinuhi
1.1K vues10 diapositives
Mendimi filozofik ne Antikitet par
Mendimi filozofik ne AntikitetMendimi filozofik ne Antikitet
Mendimi filozofik ne Antikitetolinuhi
2.4K vues45 diapositives
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipe par
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes ShqipeDialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipe
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipeolinuhi
3.2K vues12 diapositives
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europianolinuhi
16.6K vues17 diapositives
Autizmi par
AutizmiAutizmi
Autizmiolinuhi
1.6K vues7 diapositives
Rendesia dhe elementet e zhurmave par
Rendesia dhe elementet e zhurmaveRendesia dhe elementet e zhurmave
Rendesia dhe elementet e zhurmaveolinuhi
2.3K vues6 diapositives

Plus de olinuhi(19)

Revista kulturore redaksia e arsimit par olinuhi
Revista kulturore redaksia e arsimitRevista kulturore redaksia e arsimit
Revista kulturore redaksia e arsimit
olinuhi1.1K vues
Mendimi filozofik ne Antikitet par olinuhi
Mendimi filozofik ne AntikitetMendimi filozofik ne Antikitet
Mendimi filozofik ne Antikitet
olinuhi2.4K vues
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipe par olinuhi
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes ShqipeDialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipe
Dialektet dhe Nendialektet e Gjuhes Shqipe
olinuhi3.2K vues
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par olinuhi
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.6K vues
Autizmi par olinuhi
AutizmiAutizmi
Autizmi
olinuhi1.6K vues
Rendesia dhe elementet e zhurmave par olinuhi
Rendesia dhe elementet e zhurmaveRendesia dhe elementet e zhurmave
Rendesia dhe elementet e zhurmave
olinuhi2.3K vues
Perdorimi i paisjeve me decibel te ulet par olinuhi
Perdorimi i paisjeve me decibel te uletPerdorimi i paisjeve me decibel te ulet
Perdorimi i paisjeve me decibel te ulet
olinuhi15.4K vues
Mikrofonat par olinuhi
MikrofonatMikrofonat
Mikrofonat
olinuhi535 vues
Shkaqet e ndotjes akustike par olinuhi
Shkaqet e ndotjes akustikeShkaqet e ndotjes akustike
Shkaqet e ndotjes akustike
olinuhi36.1K vues
Pjeset e Veshit par olinuhi
Pjeset e VeshitPjeset e Veshit
Pjeset e Veshit
olinuhi1.2K vues
Shqiperia Turistike par olinuhi
Shqiperia TuristikeShqiperia Turistike
Shqiperia Turistike
olinuhi3.3K vues
Te drejtat e femijeve par olinuhi
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
olinuhi392 vues
Figurat e rilindjes sonë kombëtare par olinuhi
Figurat e rilindjes sonë kombëtareFigurat e rilindjes sonë kombëtare
Figurat e rilindjes sonë kombëtare
olinuhi20.8K vues
Mjedisi yne-lokal par olinuhi
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K vues
Robotët par olinuhi
RobotëtRobotët
Robotët
olinuhi99 vues
Perdorimi dhe prodhimi i sapuneve par olinuhi
Perdorimi dhe prodhimi i sapunevePerdorimi dhe prodhimi i sapuneve
Perdorimi dhe prodhimi i sapuneve
olinuhi1.5K vues
Trevat Shqiptare Ne Greqi par olinuhi
Trevat Shqiptare Ne GreqiTrevat Shqiptare Ne Greqi
Trevat Shqiptare Ne Greqi
olinuhi10.7K vues
Shqiptaret ne itali par olinuhi
Shqiptaret ne italiShqiptaret ne itali
Shqiptaret ne itali
olinuhi1.1K vues
Lidhja e matematikes me lendet e tjera par olinuhi
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
olinuhi44.2K vues

Dernier

المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... par
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...ssuser4178d6
12 vues21 diapositives
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf par
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfCasuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdf
Casuisticas de Concurso de Ascenso Docente X4 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
16 vues121 diapositives
Виписка з реєстру.pdf par
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdfssuser46127c
10 vues2 diapositives
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf par
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfSean Michael Morris
5 vues30 diapositives
Музей.pdf par
Музей.pdfМузей.pdf
Музей.pdfssuser46127c
6 vues4 diapositives
Рішення про перепрофідювання.pdf par
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdfssuser46127c
9 vues3 diapositives

Dernier(10)

المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ... par ssuser4178d6
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع       محمد بركات متفقد مدارس ...
المقاربة بالكفايات تسهم في تشكيل المجتمع محمد بركات متفقد مدارس ...
ssuser4178d612 vues
Виписка з реєстру.pdf par ssuser46127c
Виписка з реєстру.pdfВиписка з реєстру.pdf
Виписка з реєстру.pdf
ssuser46127c10 vues
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf par Sean Michael Morris
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdfThe Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
The Necessity of Hope: Critical Digital Pedagogy Today .pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf par ssuser46127c
Рішення про перепрофідювання.pdfРішення про перепрофідювання.pdf
Рішення про перепрофідювання.pdf
ssuser46127c9 vues
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf par bandertu
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
‎⁨التعلم التعاوني⁩.pdf
bandertu33 vues
Витяг з реєстру.pdf par ssuser46127c
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c14 vues

Drejtshkrimi i gjuhes shqipe

 • 2. SHKOLLA PUBLIKE ‘’LUSH KOLA’’ PUNOI:OLGERT NUHI,ANDIS GJADRI,FLORENTINA NDOCI,KRISTINA TANUSHI,ERGEN LINI. BARBULLUSH,SHKODER 2016 KLASA/VI
 • 4. 1. DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I GJUHËS SHQIPE ËSHTË SHPREHJE E KRISTALIZIMIT TË NORMËS LETRARE KOMBËTARE NË TË GJITHA HALLKAT KRYESORE TË STRUKTURËS FONETIKE, GRAMATIKORE, FJALËFORMUESE E LEKSIKORE. AI PASQYRON GJENDJEN E SOTME DHE PRIRJET E PËRGJITHSHME TË ZHVILLIMIT TE GJUHËS SONE LETRARE, E CILA MBËSHTETET GJERËSISHT NË GJUHËN E FOLUR TË POPULLIT. DUKE NGRITUR NË NJË SHKALLË MË TË LARTË TRADITËN E SHKRIMIT TË SHQIPES, DREJTSHKRIMI I SOTËM SYNON NJËSIMIN E MËTEJSHËM TË NORMËS SË GJUHËS LETRARE KOMBËTARE MBI BAZÉN E TRAJTAVE TÊ PËRBASHKËTA QË JANË PËRVETËSUAR E PËRVETBEHEN PREJ SAJ.
 • 5. 2. PARIMI THEMELOR I DREJTSHKRIMIT TË SHQIPES ËSHTË PARIMI FONETIK: NË PËRGJITHËSI FJALËT DHE PJESËT E TYRE TË KUPTIMSHME SHKRUHEN ASHTU SIC SHQIPTOHEN NË LIGJËRIMIN LETRAR. THELBI I PARIMIT FONETIK NË DREJTSHKRIMIN E SHQIPES, QË MBËSHTETET NË NJË SISTEM GRAFIK KU KA NJË LIDHJE TË DREJTPËRDREJTË MIDIS SHKRONJÊS DHE TINGULLIT-FONEMË, ËSHTË ASPEKTI FONOLOGJIK, DOMETHËNË PRËRDORIMI SOCIAL I TINGUJVE TË GJUHËS NË PROCESIN E MARRËDHËNIEVE MIDIS NJERËZVE. PARIMI FONETIK SYNON VENDOSJEN E NJË TIDHJEJE SA MË TË NGUSHTË MIDIS TRAJTËS SË SHKRUAR DHE TRAJTËS SË FOLUR TË GJUHËS LETRARE. PRANDAJ KUR NË SHQIP LETRAR KA VARIANTE TÊ LEJUARA NGA NORMA E SOTME, DREJTSHKRIMI MBËBHTETET TEK AJO TRAJTÈ QË ËSHTË MË E PËRGJITHSHME DHE QË PAJTOHET ME PRIRJEN E ZHVILLIMIT TË SISTEMIT FONETIK TÉ
 • 6. 3. KRAHAS PARIMIT FONETIK, DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I SHQIPES MBËSHTETET GJERËSISHT EDHE NË PARIMIN MORFOLOGJIK, I CILI KËRKON QË FJALËT DHE PJESËT E TYRE PËRBËRËSE TË SISTEMIT TRAJTËFORMUES E FJALËFORMUES TË SHKRUHEN NJËSOJ, PAVARËSISHT NGA NDRYSHIMET TINGULLORE TÊ SHKAKTUARA PREJ LIGJEVE FONETIKE QË VEPROJNË SOT NË GJUHËN TONË. PARIMI MORFOLOGJIK ZBATOHET KRYESISHT NË ATO RASTE, KUR ZBATIMI I VEÇUAR I PARIMIT FONETIK DO TË ÇONTE NË ERRËSIMIN A NË PRISHJEN E STRUKTURËS MORFOIOGJIKE E FJALËFORMUESE TË FJALËVE. AI NDIHMON KÉSHTU PËR TA RUAJTUR SA MË TË QARTË NÊ SHKRIM KËTË STRUKTURË, SI EDHE NJËSINË E TRAJTAVE. DUKE PASUR SI BAZË ANALOGJITË MORFOLOGJIKE, PARIMI MORFOLOGJIK LEJON RRAFSHIMIN E THJESHTIMIN SA MË TË MADH TË RREGULLAVE DREJTSHKRIMORE TË SHQIPES DHE NDIHMON QË KËTO RREGULLA TË PASQVROJNË NË MËNYRËN SA MË ORGANIKE ZHVILLIMIN E BASHKËLIDHUR TË STRUKTURËS FONETIKE, MORFOLOGJIKE E FJALËFORMUESE TË GJUHËS SONË LETRARE KOMBËTARE.
 • 7. 4. GËRSHETIMI I PARIMIT FONETIK ME PARIMIN MORFOLOGJIK NË DREJTSHKRIMIN E SHQIPES PLOTËSOHET EDHE NGA ZBATIMI I DISA PARIMEVE TË TJERA SIC JANË PARIMI LEKSIKOR- KUPTIMOR, AI HISTORIK-TRADICIONAL ETJ. FUSHAT E ZBATIMIT TË KËTYRE PARIMEVE JANË MË TË NGUSHTA DHE PËRFSHIJNË ANË TË VEÇANTA TË DREJTSHKRIMIT.
 • 8. 5. DREJTSHKRIMI I NJËSUAR I GJUHÊS SHQIPE KURORËZON NJË ETAPË TË GJATË PËRPJEKJESH PËR FORMIMIN E NJË GJUHE LETRARE TË VETME E TË PËRBASHKËT PËR GJITHË POPULLIN SHQIPTAR DHE ÇEL RRUGËN PËR TA PËRMIRËSUAR MË TEJ NORMËN DREJTSHKRIMORE TË KËSAJ GJUHE NË PAJTIM ME ZHVILLIMIN E MËTEJSHËM TÊ GJUHËS E TË KULTURËS SONË KOMBËTARE.
 • 10. BASHKËTINGËLLORET E ZËSHME B, D, H, G, GJ, T, R,H, Z, ZH SHKRUHEN SI TË TILLA, ASHTU SIÇ SHQIPTOHEN KUR JANË PÉRPARA NJË ZANOREJE, EDHE KUR GJENDEN NË FUND TË FJALËS OSE NË TRUP TË SAJ PÊRPARA NJÊ BASHKËTINGËLLOREJE TË SHURDHËT A PËRPARA BASHKËTINGËLLORES B: ELB (ELBI), GJEMB (GJEMBI), U KALB (U KALBA), KORB (KORBI), LAB (LABI), ROB (ROBI);FUND (FUNDI), KËND (KËNDI), MUND (MUNDI), QIND (QINDI), STANDARD (STANDARDI), SHKUND (SHKUNDA), VEND (VENDI); BREDH (BREDHI), DREDH (DRODHA), GARDH, (GARDHI), LIDH (LIDHËM), LIVADH (LIVADHI), NDODH (NDODHET), NDRYDH (NDRYDHET), ZBARDH (ZBARDHA); BREG (BREGU), BURG (BURGU), LARG (I LARGËT), LËNG (LËNGU), I LIG (I LIGU).
 • 11. S H Ë N I M 1. EMRAT KËNDES (KËNDESI), MES (MESI), MËNGJES (MËNGJESI) SHKRUHEN ME S FUNDORE PO KËSHTU EDHE FORMIMET PREJ TYRE SI MESATAR, MËNGJESORE ETJ. S H Ë N I M 2. SHKRUHEN ME -S NDAJFOLJET E FORMUARA ME PRAPASHTESËN -AS: BARAS, BARKAS, BEFAS, DJATHTAS, FSHEHTAS, HAPTAS, KËMBADORAS, KRAHAS, MAJTAS, RISHTAS (POR: BARAZI, BARKAZI, FSHEHTAZI, HAPTAZI,RISHTAZI, ETJ).
 • 13.  RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT TË MBËSHTETEN SA ME GJERË NË TRAJTAT E PËRBASHKËTA TË GJUHËS KOMBËTARE SHQIPE. PARIM THEMELOR I RREGULLAVE TË DREJTSHKRIMIT TË SHQIPES TË JETË PARIMI FONETIK. KY PARIM DO TË ZBATOHET NË TË GJITHA RASTET KUR SHQIPTIMI LETRAR PARAQITET I NJËSUAR; NË KËTË MËNYRË DO TË VENDOSET NJË LIDHJE E NGUSHTË MIDIS FORMËS SË SHKRUAR DHE FORMËS SË FOLUR TË GJUHËS LETRARE. KUR NË SHQIPTIMIN LETRAR KA VARIANTE NORMATIVE, DREJTSHKRIMI DO TË MBËSHTETET TEK AJO TRAJTË QË ËSHTË MË E PËRGJITHSHME, DHE QË PAJTOHET ME PRIRJEN E ZHVILLIMIT TË SISTEMIT FONETIK TË GJUHËS LETRARE.
 • 14.  MEQENËSE SHKRIMI PASQYRON JO VETËM STRUKTURËN FONETIKE, POR EDHE VEÇORITË E STRUKTURËS GRAMATIKORE, LEKSIKORE E FJALËFORMUESE TË GJUHËS, RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT DO TË MBËSHTETEN EDHE NË PARIMIN MORFOLOGJIK, I CILI KËRKON QË FJALËT DHE PJESËT E TYRE PËRBËRËSE TË SISTEMIT TRAJTËFORMUES E FJALËFORMUES TË SHKRUHEN NJËSOJ, PAVARËSISHT NGA NDRYSHIMET TINGULLORE QË SHKAKTOHEN NGA LIGJET E GJALLA FONETIKE QË VEPROJNË NË GJUHËN TONË. PARIMI MORFOLOGJIK DO TË ZBATOHET NË ATO RASTE KUR PARIMI FONETIK DO TË ÇONTE NË ERRËSIMIN E NË PRISHJEN E STRUKTURËS SË SOTME MORFOLOGJIKE E FJALËFORMUESE TË FJALËS.
 • 15. PARIMI HISTORIK-TRADICIONAL DO TË PRANOHET NË PAK RASTE, KUR NË GJUHËN LETRARE KA NJË TRADITË SHKRIMI TË VJETËR, TË NGULITUR PREJ KOHËSH.
 • 16.  RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT TË JENË SA MË NJËSUESE: TË PAKËSOHEN NË MASËN MË TË SKAJSHME ZGJIDHJET E DYFISHTA.
 • 17.  DUKE MARRË PARASYSH GJENDJEN E SOTME TË NORMËS GRAMATIKORE, PËR T'IU PËRGJEGJUR NEVOJAVE TË PRAKTIKËS, NË "RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT" TË PËRFSHIHET NJË KAPITULL, KU TË TRAJTOHEN ÇËSHTJE GRAMATIKORE QË LIDHEN NGUSHTË ME DREJTSHKRIMIN.
 • 18.  RREGULLAT E DREJTSHKRIMIT TË ZANOREVE E TË BASHKËTINGËLLOREVE TË NDËRTOHEN E TË RENDITEN SIPAS ÇËSHTJEVE FONETIKE
 • 19. ZANORJA E E PATHEKSUAR
 • 20. TEK EMRAT FEMËRORË, TË CILËT KANË NJË -E FUNDORE TË PATHEKSUAR NË TRAJTËN E PASHQUAR TË NJËJËSIT, NË EMËROREN E SHQUAR BIE -E-JA, NDËRSA NË RASAT E TJERA AJO SHKRUHET: ARTISTE - ARTISTJA, ARTISTEJE; FITORE - FITORJA, FITOREJE; LULE - LULJA, LULEJE; LULISHTE - LULISHTJA, LULISHTEJE; MËSUESE - MËSUESJA, MËSUESEJE; NXËNËSE - NXËNËSJA, NXËNËSEJE; PERDE - PERDJA, PERDEJE; STUDENTE - STUDENTJA, STUDENTEJE; SHISHE - SHISHJA, SHISHEJE; ANIJE - ANIJA, ANIJEJE; ARDHJE - ARDHJA, ARDHJEJE; ÇËSHTJE - ÇËSHTJA, ÇËSHTJEJE; FAMILJE - FAMILJA, FAMILJEJE; KORRJE - KORRJA, KORRJEJE; NISJE - NISJA, NISJEJE; PYETJE - PYETJA, PYETJEJE; RROKJE - RROKJA, RROKJEJE; ULJE - ULJA, ULJEJE ETJ.
 • 21. ZANORJA E E THEKSUAR
 • 22. 1. SHKRUHEN ME E (DHE JO ME Ë) FJALËT KU KJO ZANORE ËSHTÊ E THEKSUAR DHE NDIQET OSE KA QENË NDJEKUR NË TË KALUARËN NGA NJË BASHKËTINGËILORE HUNDORE (M, N, NJ). ME E SHKRUHEN GJITHASHTU FJALËT E PREJARDHURA OSE TË PËRBÊRA TË FORMUARA PREJ TYRE, PAVARËSISHT NGA LËVIZJA E THEKSIT: (MË) DHEMB, DHEMBJE, EMËR, EMËROR, FEMËR, FEMËRORE, GJEMB, GJEMBAÇ,SHEMBULL, SHEMBULLOR, I PASHEMBULLT, SHTREMËR, I SHTREMBËR, SHTREMBËROJ ETJ.; ARGJEND, ARGJENDAR, BRENDA, BRENDI, I BRENDSHËM ,MEND, MENDJE, MENDOJ, MENDIM, PËRMEND, PËRMENDORE, MENDËR, PARMENDË, PENDË,QENDËR, QENDROR, (KAM) QENË, QENIE, QENËSI ETJ.; E ENJTE, GËSHTENJË, NDENJA, (Î, E) NDENJUR, PENI-TË,SHENJË ETJ
 • 23. ZANORJA Ë E THEKSUAR
 • 24. SHKRUHEN ME Ë TÉ GJITHA FJATËT TE TË CILAT KJO ZANORE E THEKSUAR I PËRGJIGJET HISTORIKISHT NJË A-JE TË NDJEKUR NGA NJË BASHKËTINGËLLORE HUNDORE. ME Ë SHKRUHEN EDHE TË GJITHA FJALET E PREJARDHURA OSE TE PËRBËRA, TË FORMUARA PREJ TYRE, PAVARËSISHT NGA LËVIZJA E THEKSIT: BËJ, DËM, DËMTOJ, DHËMB, DHËMBALLË, DHËNDËR, (KAM) DHËNË, DHËNIE, E ËMA, (I, E) ËMBËL, ËMBËLSI, ËNDËRR, ËNDJE, FRËNGJISHT, GËRSHËRË, GOJËDHËNË, GJË, GJËMË, GJËNDËR, HËNË, KËMBË, KËMBËSOR, KËND, KËNDSHËM, KËNGË, KËNGËTAR,LËND, LËMË, LËNDË, LËNG, MBRËMJE, MËNGË, NËNTË, NËNTOR, (KAM) NGRËNË, NXËNËS, NJË, (I, E) NJËJTË, NJËRI, NJËRA, NJËRI - TJETRI, NJËSI, PËRZË, (I, E) RËNDË, RËNDOJ, (KAM) RËNË, RRËNJË, RRËZË, SHKËMB, SHTATZËNË, SHULLË,TËRË, TËRËSI, TËRSHËRË,ETJ..
 • 26. TE MBIEMRAT E FORMUAR ME PRAPASHTESEN -SHËM DHE TE TRAJTAT E DËSHIRORES, KUR SH-JA E PRAPASHTESA TAKOHET ME -T-NË E TEMÊS, SHKRUHEN QË TË DYJA KËTO BASHKËTINGËLLORE (PA U ASIMILUAR NÊ Ç): I BEGATSHËM, I ÇUDITSHËM, I MËRZITSHËM, NDRITSHËM, I PËRBOTSHËM, I PËRDITSHËM, PËRSHPIRTSHËM, I PËRSHTATSHËM, ETJ. SHËNIM. NË PAJTIM ME SHKRUHEN ME Ç: I MOÇËM; TË MIJA (PAS) DHJETË VJETESH.
 • 27. ME DISA TIPA FJALESH ME PREJARDHJE TE HUAJ DHE EMRASH TË PERVEÇ TE HUAJ
 • 28. FJALËT ME PREJARDHJE TË HUAJ, QË KANË HYRË NË GJUHËN TONË KRYESISHT PAS SHPALLJES SË PAVARËSISË, NË PËRGJITHESI NÊPÊRMJET GJUHÊS SË SHKRUAR, DHE QË I TAKOJNË SIDOMOS TERMINOLOGJISË TEKNIKO-SHKENCORE, SHKRUHEN KËSHTU: A) FJALËT QË KANË: -IA-, -IE-, -IO-, -IU-, ME I TË PATHEKSUAR NË TRUP TË TYRE, SHKRUHEN ME -IA-, -IE-, -IO-, -IU- DHE JO ME -JA-, -JE-, -JO-, -JU-
 • 29. TANI DO TE SHOHIM DISA GABIME DREJTSHKRIMORE:
 • 30. NËSE ËSHTË FJALA PËR VITIN E RI SHQIPTAR (TË SHQIPTARËVE), PËRSËRI FJALA SHQIPTAR NUK SHKRUHET ME "Ë" SEPSE KJO E KTHEN NË SHUMËS, E QË NË RASTIN E PËRDORIMIT, FJALA SHQIPTAR ËSHTË SI MBIEMËR, GJË QË NUK SHKON ME Ë, E NËSE KA DASHUR T’UA UROJË VITIN E RI SHQIPTARËVE, NË FORMËN “URIME VITIN E RI SHQIPTARË”, ATËHERË PJESA E FUNDIT E FJALISË "DHE BALLKANI" E BËN PËRSËRI KËTË FJALI TË PAKUPTIMTË. FORMA SI ËSHTË SHKRUAR KY MBISHKRIM, NUK KA KUPTIM SEMANTIK DHE KËTË GABIM E BËN MË TË RËNDË FAKTI QË KJO ËSHTË NJË KONFERENCË JO E ÇFARËDOSHME, POR KU PO MERR PJESË KRYEMINISTRI I SHQIPËRISË.
 • 37. JU FALEMINDERIT PER VÉMÉNDJEN ! PUNUAN: O.NUHI A.GJADRI K.TANUSHI F.NDOCI