Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ਜਮਾਤ ਨੋਵੀਂ ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ 1(ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਯੂਮੰਡਲ)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

ਜਮਾਤ ਨੋਵੀਂ ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ 1(ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਯੂਮੰਡਲ)

Télécharger pour lire hors ligne

environment is changing very fast we must have some knowledge of our surrounding .It i essential for the students to keep the pace up to the mark to coup with the forthcoming problems regarding environment.After all they are the coming generation of the world.

environment is changing very fast we must have some knowledge of our surrounding .It i essential for the students to keep the pace up to the mark to coup with the forthcoming problems regarding environment.After all they are the coming generation of the world.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

ਜਮਾਤ ਨੋਵੀਂ ਭੂਗੋਲ ਪਾਠ 1(ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਯੂਮੰਡਲ)

 1. 1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰ ਡਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ:- ਉਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸ.ਸ.ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੇਖੇ ਪਪੰ ਡ ਜਲੰ ਧਰ
 2. 2. 13-05-15 2 ਪਕਸੇ ਪੋਦੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...? 1. ਚਾਹ 2. ਦੁਧ 3. ਰੋਟੀ 4. ਸਬ੍ਜ਼ੀ 5. ਪਾਣੀ 6. ਦਾਲ
 3. 3. 13-05-15 ਜੀ ,ਹਾਂ ਪੋਦੇ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ,ਹਵਾ ਅਤੇ ਧੁੁੱ ਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁੱ ਤ ਪੋਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ.....? ਤਾਂ ਪਫਰ ਉਸਦਾ ਪਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ . ਪਕਉਂਪਕ ਉਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 4. 4. ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਕਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਵਕਾਸ ਪਵੁੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਕ..... ਪਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
 5. 5. AwksIjn kwrbn-fwieAwkswief hwiefrojn Awrgn
 6. 6. ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੂੰ ਪਜਉਂਦੇ ਰਪਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਵੁੱ ਚ ਪਕਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 13-05-15 •nweItrojn •ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ •ਹਾਈਡਰੋਜਨ •ਆਰਗਨ •ਆਕਸੀਜਨ
 7. 7. 13-05-15 ਪਕਸੇ ਮਨੁੁੱ ਖ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਪਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ...? 1. ਅੁੱ ਗ 2. ਪਮੁੱ ਟੀ 3. ਤੂੜੀ 4. ਦਵਾਈਆਂ 5. ਆਕਾਸ਼
 8. 8. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਚਾਰ ਤੁੱ ਤ ਹਨ 13-05-15 1. ਜਲ 2. ਥਲ 3. ਵਾਯੂ 4. ਜੀਵ ਵਾਤਾਵਰਣ
 9. 9. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਇਹ ਤੱਤ ਦੋ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਿ • ਜਲ,ਥਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਭੋਪਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੋਦੇ, ਮਨੁੁੱ ਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜੰ ਤੁ ਜੀਵ-ਮੰ ਡਲ ਦਾ ਪਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 13-05-15
 10. 10. ਭੋਪਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਵੁੱ ਚ ਵਾਯੂ-ਜਲ ਅਤੇ........? • ਵਾਯੂ ਭੋਨਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੁਰਣ ਤੱਤ ਹੈ • ਜਲ ਭੋਨਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਹੈ
 11. 11. 13-05-15 11 ਜੀਵ-ਮੰ ਡਲ ਪਵੁੱ ਚ ਮਨੁੁੱ ਖ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ..........?
 12. 12. 13-05-15 ਆਉ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂਮੰ ਡਲ ਦੀ ਗੁੱ ਲ ਕਰੀ ਵਾਯੂਮੰ ਡਲ ਪਵੁੱ ਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਜਲ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਭੰ ਨ-ਪਭੰ ਨ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.
 13. 13. 13-05-15 lVI nM: gYsW pRqISq mwqrw 1 nweItrojn 78.03 % 2 AwksIjn 20.99 % 3 Awrgn 0.94 % 4 kwrbn fwieAwkswief .03 % 5 hwiefrojn .01 %
 14. 14. ASWq mMfl smqwp mMfl ਉਜ਼ੋਨ ਮੰ ਡਲ ਆਇਨ ਮੰ ਡਲ ਵਾਯੁਮੰ ਡਲ ਦੀਆਂ ਪਤਹਾਂ
 15. 15. 13-05-15 Educational 16 ਅਸ਼ਾੰਤ ਮੰ ਡਲ ਪਵੁੱ ਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਪਹੰ ਦੇ ਹਨ

Notes de l'éditeur

 • Class IX Lesson-1 (Part-One Geography )

×