Publicité
Fail Meja - Panduan Penyediaan
Fail Meja - Panduan Penyediaan
Fail Meja - Panduan Penyediaan
Fail Meja - Panduan Penyediaan
Prochain SlideShare
Fail Meja - Panduan PenyediaanFail Meja - Panduan Penyediaan
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Fail Meja - Panduan Penyediaan

  1. BAHAGIAN 3 FORMAT FM UiTM i
  2. MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA PPP 2007, 5.4 Ketua Jabatan hendaklah: a) menggubal Manual Prosedur Kerja yang komprehensif bagi jabatannya; b) memastikan setiap pegawai mempunyai Fail Meja yang lengkap dan kemas kini; dan c) Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja hendaklah dikemaskinikan pada setiap masa FAIL MEJA PKPA 8/91, 3. Fail Meja pula adalah dokumen rujukan bagi peringkat individu/ jawatan. Dokumen ini, antara lain, mengandungi carta jabatan/ pejabat yang menunjukkan kedudukan individu dalam jabatan/pejabat berkenaan, objektif Jabatan dan Bahagian di mana individu ini ditempatkan serta prosedur kerja yang terlibat dengan jawatan individu yang berkenaan. Apabila mereka jelas mengenai tuju arah jabatan/pejabat dan jelas juga mengenai peranan yang perlu dilaksanakan serta mempunyai garispanduan yang lengkap bagi menjalankan kerja, tugas mereka dapat dijalankan dengan cekap dan sempurna serta mengelakkan kelewatan dalam menyelesaikan sesuatu kerja. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja adalah alat pengurusan yang dapat menyumbang kepada peningkatan kecekapan serta keberkesanan jabatan/pejabat. LANGKAH-LANGKAH PENYEDIAAN FM PKPA 8/91, 61. Bagi menyediakan kandungan FM, langkah-langkah berikut perlu dilaksanakan: a. Sertakan objektif jabatan/pejabat yang telah disediakan bagi MPK; b. Sediakan objektif bahagian/unit; c. Tandakan kedudukan bahagian/unit di dalam carta organisasi jabatan/pejabat yang disediakan bagi MPK; d. Sediakancarta organisasi bahagian/unit dan tandakan kedudukan kedudukan pegawai di dalam bahagian/unit; e. Senaraikan tugas, tanggungjawab, kuasa dan hubungan kerja pegawai berkenaan; f. Senaraikan semua peraturan-peraturan pentadbiran bagi aktiviti-aktiviti utama (senarai aktiviti adalah seperti yang disediakan bagi MPK); g. Senaraikan semua proses kerja yang perlu di bawah tiap-tiap tugas dan tanggungjawab; h. Senaraikan semua pegawai berkenaan yang memberi kelulusan; i. Senaraikan undang-undang dan peraturan yang berkaitan; j. Sediakan carta aliran kerja bagi tiap-tiap tugas; k. Sediakan checklist/senarai semak bagi tiap-tiap tugas; l. Rekodkan norma kerja yang ada; ii
  3. m. Senaraikan jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai; n. Sediakan format senarai tugas harian; dan o. Gunakan norma-norma kerja yang ada bagi jadual norma kerja. KANDUNGAN FAIL MEJA PKPA 8/91, 32. FM mengandungi 14 perkara utama seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. KANDUNGAN FM FAIL MEJA 1. Objektif Jabatan/Pejabat 2. Objektif Bahagian/Unit 3. Carta Organisasi Jabatan/Pejabat 4. Carta Organisasi Kedudukan Pegawai 5. Senarai Tugas/ Kuasa dan hubungan 6. Peraturan-Peraturan Pentadbiran 7. Proses Kerja 8. Carta Aliran kerja 9. Senarai Semak/Checklist 10. Senarai Undang- Undang/Peraturan 11. Senarai J/Kuasa YangDianggotai 12. Senarai Borang Yang Digunakan 13. Norma Kerja 14. Senarai Tugas Harian FORMAT FAIL UiTM FM UiTM adalah disesuaikan dengan dokumentasi ISO 9001:2000 dan mengandungi 10 bahagian. Susunan 14 perkara utama FM dalam FM UiTM adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. iii
  4. Format FM UiTM SenaraiSenarai TugasTugas HarianHarianBahagian 14 Senarai Tugas Harian BahagianBahagian GG BahagianBahagian EE Bahagian 13 Norma Kerja BahagianBahagian IIBahagian 12 Senarai J/kuasa Yang Dianggotai BahagianBahagian HHBahagian 11 Senarai Borang Yang Diguna Bahagian 10 Senarai Undang-undang/Peraturan Bahagian 9 Senarai Semak/Cheklist BahagianBahagian BBRekod Pindaan BahagianBahagian AAKawalan Dokumen BahagianBahagian 88 CartaCarta AliranAliran KerjaKerja BahagianBahagian 77 ProsesProses KerjaKerja BahagianBahagian FFBahagianBahagian 66 PeraturanPeraturan--peraturanperaturan PentadbiranPentadbiran BahagianBahagian 55 Senarai Tugas/Kuasa dan Hubungan BahagianBahagian 44 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai BahagianBahagian DDBahagianBahagian 33 Carta Jabatan/Pejabat BahagianBahagian 22 Objektif Bahagian/Unit BahagianBahagian CCBahagianBahagian 11 ObjektifObjektif Jabatan/Pejabat FM UiTMFM PKPA 8/91 iv
Publicité