Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

7 bài tập fe cu

2 508 vues

Publié le

7 bài tập fe cu

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

7 bài tập fe cu

 1. 1. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 1 7. Bài tập Fe, Cu Câu 1.Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD Cho phương trình hóa học: aFe + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dSO2 ↑ + eH2O Tỉ lệ a : b là A. 1 : 3. B. 1 : 2. C. 2 : 3. D. 2 : 9. Câu 2.Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD Phương trình hóa học nào sau đây là sai? A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2. B. Ca + 2HCl → CaCl2 +H2. C. Fe + CuSO4 →FeSO4 + Cu. D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2. Câu 3.Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD Nhận định nào sau đây là sai? A. Gang và thép đều là hợp kim. B. Crom còn được dùng để mạ thép. C. Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất. D. Thép có hàm lượng Fe cao hơn gang. Câu 4.Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là A. 0,560. B. 2,240. C. 2,800. D. 1,435. Câu 5.Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD Cho dãy các chất sau: Cu, Al, KNO3, FeCl3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 6.Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch A. Cho m gam Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn E. Giá trị gần nhất của m là
 2. 2. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 2 A. 6,6. B. 11,0. C. 13,2. D. 8,8. Câu 7.Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 34,1. B. 28,7. C. 10,8. D. 57,4. Câu 8.Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD Ba dung dịch A, B, C thoả mãn: - A tác dụng với B thì có kết tủa xuất hiện; - B tác dụng với C thì có kết tủa xuất hiện; - A tác dụng với C thì có khí thoát ra. A, B, C lần lượt là: A. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4. B. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3. C. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3. D. NaHCO3, NaHSO4, BaCl2. Câu 9.Đề thi minh họa môn hóa kì thi THPT Quốc Gia 2015 của BGD Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉchứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 15. B. 20. C. 25. D. 30. Câu 10.Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Cho 7,68g Cu và 200 mL dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ( sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là: A. 20,16g. B. 19,20g. C. 19,76g D. 22,56g. Câu 11.Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Thực hiện các thí nghiệm với hỗn hợp X gồm Ag và Cu: (a) Cho X vào bình chứa một lượng khí O3 (ở điều kiện thường.) (b) Cho X vào một lượng dư dung dịch HNO3 (đặc.) (c) Cho X vào một lượng dư dung dịch HCl (không có mặt O2). (d) Cho X vào một lượng dư dung dịch FeCl3. Thí nghiệm mà Cu bị oxi hóa còn Ag không bị oxi hóa là ? Tài liệu ôn thi 10, 11, 12 và kỳ thi THPT Quốc gia: diendan.onthi360.com
 3. 3. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 3 A. (d). B. (b). C. (c). D. (a). Câu 12.Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Cho dung dịch Fe(NO3)2 lần lượt tác dụng với các dung dịch Na2S, H2SO4loãng, H2S, H2SO4đặc, NH3, AgNO3, Na2CO3, Br2. Số trường hợp xảy ra phản ứng là: A. 5. B. 7. C. 8. D. 6. Câu 13.Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Cho hỗn hợp X gồm F e2O3, ZnO, Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa gồm : A. Fe(OH)2 và Cu(OH)2. B. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2. C. Fe(OH)3. D.Fe(OH)3 và Zn(OH)2. Câu 14.Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Cho m gam bột Cu vào 400 mL dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn và Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là: A. 6,40. B. 5,76. C. 3,84. D. 5,12. Câu 15.Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Nhúng một thanh Fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh Fe tăng m gam (coi toàn bộ lượng kim loại sinh ra đều bám vào thanh sắt). Giá trị của m là: A. 1,44. B. 3,60. C. 5,36. D. 2,00. Câu 16.Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Cho hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa 3 muối. Các muối trong dung dịch X là : A. Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2. B. Al(NO3)3, Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2. C. Al(NO3)3, Fe(NO3)2 và AgNO3. D. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. Câu 17. Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nónglà:
 4. 4. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 4 A. 10. B. 12. C. 18. D. 20. Câu 18.Đề thi thử THPT QG - lần 1 trường chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N +5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 4,20. B. 4,06. C. 3,92. D. 2,40. Câu 19.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Cho sơ đồ: Kết tủa K và L lần lượt là: A: Cu(OH)2 và CuO B: CaCO3 và Ag C: BaSO4 và Cu(OH)2 D: Fe(OH)2 và CuO Câu 20.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 68,92 gam chất rắn khan. Để hòa tan hết m gam Fe trên cần tối thiểu bao nhiêu ml đung dịch hỗn hợp H2SO4 0,2M và Fe(NO3)3 0,025 M (Sản phẩm khử N+5 là NO duy nhất) ? A: 800 ml B: 560 ml C: 400 ml D: 200 ml Câu 21.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 3 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe dư. Hóa tan A vừa đủ bởi 200 ml dung dịch HNO3 thu được 0,56 lít khí NO duy nhất (đktc). Tính m và nồng độ mol/l của dung dịch HNO3? A: Đáp án khác B: 2,52 gam và 0,8M C: 194 gam và 0,5M D: 194 gam và 0,8M Câu 22.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Hòa tan 26,64 gam chất tinh thể muối sunfat của kim loại M vào nước được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch NH3 vừa đủ thu được kết tủa Y, nung Y ở nhiệt độ cao đến khối
 5. 5. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 5 lượng không đổi được 4,08 gam oxit. Mặt khác, cho X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư được 27,96 gam kết tủa. Công thức của tinh thể trên là A: CuSO4.6H2O B: Fe2(SO4)3.12H2O C: Al2(SO4)3.24H2O D: Al2(SO4)3.18H2O Câu 23.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp NaNO3, Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí thoát ra được dãn vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng O2 hòa tan không đáng kể). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là A: 10,2 gam B: 18,8 gam C: 4,4 gam D: 86 gam Câu 24.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015 Đốt cháy hỗn hợp gồm 2,4g Mg ; 4,48g Fe với hỗn hợp X gồm có Cl2 và O2 ; sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua( không có khí dư). Hòa tan Y vào lượng vừa đủ 120 ml HCl 2M thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào Z thu được 61,01g kết tủa. Phần trăm V của O2 trong X là: A.51,72% B.53,85% C.46,15% D.76,70% Câu 25.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015 Cho 11,04g hỗn hợp X gồm FeO ; Fe2O3 ; S ; FeS2 ; CuS trong đó O chiếm 14,5% về khối lượng. Cho X tác dụng vừa đủ với H2SO4 đặc nóng sinh ra 0,31 mol SO2 và dung dịch Y. Nhúng thanh Mg dư vào Y sau khí các phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại tăng 2,8g ( giả sử 100% kim loại tạo ra bám hết vào thanh Mg).Đốthoàn toàn m g X bằng lượng vừa đủ V(lit) (dktc) hỗn hợp A gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 20. Giá trị của V là: A. 2,7776 B.2,0608 C.2,9568 D.5,9136 Câu 26. Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015 Hòa tan hết 1 lượng S và 0,01 mol Cu2S trong HNO3 đặc nóng sau phản ứng thu được dung dịch chứa 1 chất tan duy nhất và sản phẩm khử là NO2 duy nhất. Hấp thụ hết lượng NO2 này bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A.15,2 B.12,64 C.13,92 D.18,4 Câu 27.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015 Hòa tan a(gam) Fe vào dung dịch HCl thu được 2,24 l khí (dktc) và dung dịch D. Cô cạn D thu được m (gam) muối khan. Cho lượng muối trên vào 160 ml ( KMnO4/ H2SO4) 0,25M sau
 6. 6. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 6 phản ứng hoàn toàn thu được V (lit) khí. Giá trị của V là: A. 0,336 B.0,28 C. 2,24 D.1,12 Câu 28.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015 Công thức chung của hidrocacbon là CxHy. Mối liên hệ giữa x và y là: A. y ≤ 2x + 2 B.y = 2x + 2 C. y=2x D. y ≥ 2x – 2 Câu 29.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên Thái Nguyên lần 3 - năm 2015 Cho các chất sau : FeCO3 ;FeS ;Fe3O4 ;Fe(OH)2 . Nếu hòa tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là: A.FeCO3 B.Fe(OH)2 C.Fe3O4 D.FeS Câu 30.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015 Nhiệt phân Fe(NO3)2 trong môi trường khí trơ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm gồm A. FeO, NO2,O2. B. Fe2O3, NO2,O2. C. Fe3O4, NO2,O2. D. Fe, NO2,O2. Câu 31.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015 Cho phản ứng: FeS + H2SO4 đặc o t  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Sau khicânbằng phản ứng hoá học trên vớihệsốcủa cácchấtlànhữngsốnguyên dương,tối giản thì tổnghệsốcủaH2SO4 và FeS là A. 12. B. 10. C. 14. D. 16 Câu 32.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015 Cho m gam bột Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 9,2 gam chất rắn Y. Giá trị của m là A. 5,6. B. 8,4. C. 11,2. D. 2,8. Câu 33.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015 Phương trình hóa học nào sau đây là sai: A. Cr2O3 + 2 Al o t  Al2O3 + 2Cr B. Fe3O4 + 8HI  3FeI2 + I2 + 4H2O C. FeCl3 + 3AgNO3 Fe(NO3)3 + 3AgCl D. 2FeCl3 + 3H2S  2FeS + S + 6HCl Câu 34.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015
 7. 7. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 7 Cho sơ đồ phản ứng sau: (NH4)2Cr2O7 o t C  X o dd HCl; t C  Y 2Cl + NaOH du Z 2 4H SO (l)  T Trong đó X, Y, Z, T đều là các hợp chất khác nhau của crom. Chất T là A. K2Cr2O7. B. K2CrO4. C.Cr2(SO4)3. D. CrSO4. Câu 35.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015 Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4? A. H2S. B. BaCl2. C. Fe2O3. D.NaOH Câu 36.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Vinh - năm 2015 Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu (x, y nguyên dương) vào 600 ml dung dịch HCl 1M,thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 6,4 gam kim loại không tan. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 102,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 22,7. B. 34,1. C. 29,1. D. 27,5. Câu 37.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015 Ở điều kiện thường Fe phản ứng với dung dịch nào sau đây: A.FeCl3 B. NaCl C.ZnCl2 D.MgCl2 Câu 38.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015 Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp Fe ;Mg trong oxi thu được 5,92 gam hỗn hợp chỉ gồm toàn các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong HCl thu được dung dịch Y. Cho NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z, Nung Z trongkhông khí đến khối lượng không đổi thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác, Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu đượcm gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 32,11 B.10,80 C.31,57 D.32,65 Câu 39.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015 Hỗn hợp X gồm FeO; Fe2O3 ; Fe3O4 . Cho khí CO đi qua m gam X sau 1 thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư đến hoàn toàn thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác hòatan hoàn toàn Y trong H2SO4 đặc nóng dư thu được 1,008 lit SO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở dktc) và 18 gam muối . Giá trị của m là: A. 7,12 B.6,80 C.5,68 Câu 40.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015
 8. 8. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 8 Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư , kết thúc phản ứng thu được2,24 lít khí H2(dktc). Khối lượng Fe trong m gam X là: A.2,8 B.16,8 C.11,2 D.5,6 Câu 41.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015 Cho các phát biểu sau : (1) Kim loại sắt có tính nhiễm từ. (2) Trong tự nhiên Crom chỉ tồn tại trong dạng đơn chất. (3) Fe(OH)3 là chất rắn mầu đỏ nâu. (4) CrO3 là 1 oxit axit Số phát biểu đúng là: A.4 B.3 C.1 D.2 Câu 42.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015 Cho 5,36 g hỗn hợp X gồm FeO ; Fe2O3 ; Fe3O4 tác dụng với HCl dư . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu dược 3,81 g FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của mlà: A.4,875 B.6,5 C.2,4375 D.7,80 Câu 43.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015 Hỗn hơp X gồm 3,92 g Fe ; 16 g Fe2O3 và m g Al.Nung X ở nhiệt độ cao không có không khí thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau: -Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4a molH2 -Phần 2: tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được a mol khí (biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn). Giá trị của m là: A. 5,04 B.3,51 C.7,02 D.4,05 Câu 44.Đề thi thử THPT QG - trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 - năm 2015 Cho 18,2 g hỗn hợp X gồm các kim loại Fe;Cr;Cu tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãngnóng trong điều kiện không có không khí thu được dung dịch Y và chất rắn Z cùng 5,6 lit H2 (dktc). Nếu cho 18,2 g X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nguội thì thu được 1,68 lit khí SO2 (dktc). Thành phần % về khối lượng của Crom và đồng trong X là: A. 42,86% và 26,37% B. 42,86% và 48,21% C. 48,21% và 42,56% D. 48,21% và 9,23% Câu 45.Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Hoàn tan hết m gam gồm Fe và một oxit sắt (FexOy) trong 800ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch X và 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch
 9. 9. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 9 AgNO3 dư thu được 132,08 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 27,52 gam B. 23,04 gam C. 25,6 gam D. 21,5472 gam Câu 46.Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Để chuẩn độ 100ml dung dịch Fe2+ đã axit hoá người ta cho vào 80 ml dung dịch K2Cr2O7 0,02M. Để chuẩn độ K2Cr2O7 dư phải dùng hết 120ml dung dịch KI 0,03M. Để chuẩn độ 150ml dung dịch Fe2+ trên bằng dung dịch KMnO4 thì thể tích dung dịch KMnO4 0,02M cần dùng là: A. 120 ml B. 60 ml C. 30 ml D. 90 ml Câu 47.Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Cho 33,2 gam hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,48mol H2SO4 (loãng) thì thu được khí NO duy nhất và dung dịch B chỉ chứa 2 muối sunfat. Cô cạn B thu được m gam muối khan. m có giá trị gần nhất là: A. 75,9 B. 64,4 C. 67,8. D. 65, 6 Câu 48.Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Hỗn hợp A gồm Fe,Cu,Al,Mg (có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1:2:2). Hoà tan 22,2g hỗn hợp A cần vừa đủ 950ml dung dịch HNO3 2M sau các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và V lit (đktc) hỗn hợp khí Y gồm 4 khí N2, NO, N2O, NO2 trong đó 2 khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn rất cẩn thận dung dịch X thu được 117,2 gam muối. Giá trị V là: A. 6,72 B. 8,86 C. 5,04 D. 7,84 Câu 49.Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Cho 5,8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được hỗn hợp khí chứa CO2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị của mlà: A. 16 gam B. 11,2 gam C. 14,4 gam D. 9,6 gam Câu 50.Đề thi thử THPT QG lần 4 -Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chiếm 22,74% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 13,44 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau 1 thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 20. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch T và 10,416 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T thu được 3,186m gam muối khan. m có giá trị gần nhất là: A. 48 B. 47 C. 46 D. 40
 10. 10. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 10 Câu 51.Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội - năm 2015 Cho hỗn hợp gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 và AgNO3 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và hỗn hợp rắn Y gồm 2 kim loại. Trong các nhận xét sau đây, nhận xét không đúng là: A. Dung dịch X chứa 2 hoặc 3 muối. B. Dung dịch X có thể chứa Fe(NO3)3. C. 2 kim loại trong hỗn hợp Y gồm Ag và Cu. D. 2 kim loại Mg , Fe và AgNO3 đã phản ứnghết Câu 52.Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội Trong các loại quặng sắt thì quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là: A. Hematit đỏ B. Hematit nâu C. Manhetit D. xiderit Câu 53.Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội : Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al trong dung dịch HNO3 đặc nóngthu được 1,344 lit khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất , dktc) và dung dịch Y. Sục NH3 dư vào Y sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa . Phần trăm về khối lượng của Cu trong X và giá trị của m là: A. 21,95% và 2,25 B. 21,95% và 0,78 C. 78,05% và 2,25 D. 78,05% và 0,78 Câu 54.Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội Cho 1,37 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi vào dung dịch HCl dư thu được 1,232 lít H2 (dktc) . Mặt khác X phản ứng vừa đủ với lượng Cl2 được điều chế từ 3,792 g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong X là 3 : 1. Kim loại Mlà: A. Zn B. Al C. Cu D. Mg Câu 55.Đề thi thử THPT QG lần 6 - Trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội Hòa tan quặng xiderit chứa 13% tạp chất trơ vào HNO3 dư giải phóng 4,48 lit hỗn hợpkhí gồm NO và CO2 (dktc). Tính khối lượng quặng đem hòatan: A. 20 g B.35,6 g C. 26,95 g D. 15,138 g
 11. 11. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 11 Câu 56.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long Cho hỗn hợp X gồm hai kim loại Al, Fe (trộn đều theo tỉ lệ mol 2:1). Nếu cho 7,15 gam X vào 100 ml dung dịch AgNO3 3,9M rồi khuấy kỹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị m là A. 42,12 gam. B. 32,4 gam. C. 45,76 gam. D. 47,56 gam. Câu 57.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long Cho các dung dịch riêng lẽ mỗi chất sau: KCl, CuSO4, Al(NO3)3, Pb(NO3)2, HCl, Fe(NO3)3, HNO3 loãng, (NH4)2SO4, H2SO4 đặc nóng. Nếu cho một ít bột Fe lần lượt vào mỗi dung dịch thì tổng trường hợp có phản ứng tạo ra muối Fe2+ là A. 5. B. 6. C. 7. D. 4. Câu 58.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long Hòa tan hoàn toàn 26 gam hỗn hợp rắn gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe trong 910 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch X và giải phóng 4,368 lít H2 (đkc). Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị m là: A. 37,44 gam. B. 31,20 gam. C. 28,08 gam. D. 24,96 gam. Câu 59.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO (tỉ lệ mol tương ứng là 3:2) trong lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y (điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện không đổi 5A, đến khi khối lượng dung dịch giảm 11,18 gam thì dừng điện phân và thu được dung dịch Z. Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,1M trong H2SO4 loãng. Giá trị của V là A. 240 ml. B. 80 ml. C. 160 ml. D. 400 ml. Câu 60.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015 Cho 14,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Zn tác dụng với oxi thu được 18,0 gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thấy thoát ra V lít khí SO2 (đktc). SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 53,2 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là (cho S = 32, O =16, Fe = 56, Al =27, Zn = 65) A. 8,96. B. 3,36. C. 4,48. D. 3,92. Câu 61.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015
 12. 12. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 12 Hòa tan hoàn toàn 17,44 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chiếm 18,35% về khối lượng) trong dung dịch chứa 0,804 mol HNO3 loãng (dư 20% so với lượng cần cho phản ứng), kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và V lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O (tỷ lệ số mol tương ứng là 2:3). Cho dung dịch NaOH tới dư vàoY rồi đun nóng, không có khí thoát ra. Giá trị của V là A. 0,56. B. 0,448. C. 1,39. D. 1,12. Câu 62.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015 Cho sơ đồ phản ứng 2 0 +Cl , dd NaOH t Cr X Y   2+Br +ddNaOH Z 2BaCl T   Nhận xét nào sau đây sai ? A. Trong phản ứng tạo Z, Y đóng vai trò là chất khử. B. T là kết tủa màu trắng. C. Z có thể tác dụng với dung dịch HCl. D. Chất X vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. Câu 63.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ - năm 2015 Cho dãy các chất: Fe2O3, FeS, Fe(OH)2, Fe3O4, FeCO3, Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư không tạo khí SO2 là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 64.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng: A. Nhúng thanh sắt (dư) vào dung dịch AgNO3 thấy thanh sắt dần có màu trắng bạc và dung dịch xuất hiện màu vàng nâu. B. Nhúng thanh sắt (dư) vào dung dịch Cu(NO3)2 thấy thanh sắt chuyển qua màu đỏ và dung dịch nhạt màu xanh. C. Nhúng thanh đồng (dư) vào dung dịch FeCl3 thấy màu vàng nâu của dung dịch nhạt dần và thay thế bằng màu xanh. D. Nhúng thanh sắt (dư) vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy màu vàng nâu của dung dịch nhạt dần đến màu xanh nhạt. Câu 65.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Hỗn hợp X gồm m gam Al và m gam các oxit của sắt. Nung nóng hỗn hợp X sau 1 thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 18,0096 lít H2 (đktc) và
 13. 13. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 13 dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 103,2635 gam muối khan. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 13,2757 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là A. 16,3296 B. 14,7744 C. 11.6640 D. 15,5520 Câu 66.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Cho dung dịch FeCl3 dư lần lượt vào các chất sau Cu, Ag, Na2CO3, AgNO3, H2S, Cl2, Na2S, Fe, NH3, NaOH. Có tổng số bao nhiêu phản ứng sinh kết tủa? A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 Câu 67.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Trong các hợp chất của sắt sau đây : FeS , FeS2, Fe2O3, FeO , chất nào có hàm lượng sắt lớn nhất ? A. FeS2 B. FeO C. Fe2O3 D. FeS Câu 68.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Hỗn hợp X gồm Al, Mg , FeO, Fe3O4 trong đó oxi chiếm 20,22% khối lượng hỗn hợp. Cho 25,32 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 3,584 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 15,875 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Nung muối khan nầy trong không khí đến khối lượng không đổi 30,92 gam chất rắn khan. Giá trị gần nhất của m là A. 106 B. 103 C. 105 D. 107 Câu 69.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Cho hỗn hợp X gồm CuO và NaOH có tỉ lệ số mol 1:1 tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam hỗn hợp muối trung hoà . Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ màng ngăn xốp cường độ I=2,68A đến khi khối lượng dung dịch giảm 20,225 gam mất t giây thì dừng lại thu được dung dịch Z. Cho m gam Fe vào dung dịch Z sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,9675m gam hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của t là A. 11523 B. 10684 C. 12124 D. 14024 Câu 70.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 4,16 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 5,2 gam Zn vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,82 gam chất rắn Z và dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất. Giá trị m gần nhất với
 14. 14. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 14 A. 1,75. B. 2,25. C. 2,00. D. 1,50. Câu 71.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp FeS2, Fe, ZnS và S (đều có cùng số mol) trong H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,8 mol một chất khí duy nhất là SO2. Giá trị của m là A. 23,33. B. 15,25. C. 61,00. D. 18,30. Câu 72.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Cho 3,76 gam hỗn hợp các kim loại Mg, Fe, Cu hòa tan hết vào dung dịch HNO3 loãng, dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,06 mol NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 6,64. B. 5,68. C. 4,72. D. 5,2. Câu 73.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol Fe và 0,01 mol Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,1M và HCl 0,4M thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thì xuất hiện a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử của NO1 3  là khí NO duy nhất. Giá trị của a là A. 11,48. B. 13,64. C. 2,16. D. 12,02. Câu 74.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Để luyện được 600 tấn gang có hàm lượng sắt 84% , cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 2%. Giá trị của x là A. 696. B. 870. C. 852,6. D. 887,8. Câu 75.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Bến Tre- năm 2015 Cho 6,06 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 400 ml dung dịch AgNO3 x mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch E và 48,6 gam chất rắn. Biết trong E có hai muối có cùng số mol. Phần trăm số mol của một muối trong dung dịch E là A. 37,5%. B. 31,25% C. 62,5%. D. 15,87% Câu 76.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây lần 3- năm 2015 Để phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch CrCl3 1M cần m gam Zn. Giá trị m là: A. 6,5 B. 9,75 C. 13 D. 19,5 Câu 77.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây lần 3- năm 2015
 15. 15. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 15 Cho 57,12 (g) hỗn hợp Cu, Fe3O4 vào V ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X và thấy còn 3,84 (g)chất rắn. Cho dung dịch AgNO3 dư tác dụng với dung dịch X thấy có 1,12 lít khí không màu hoá nâu ngoài không khí bay ra và m gam kết tủa . giá trị gần nhất của m là A. 226,08 B. 238,58 C. 235,34 D. 209,88 Câu 78.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần 5- năm 2015 Hỗn hợp X gồm Cr , Al , Cu . Cho hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl , đun nóng (không có không khí ) tạo ra 8,96 lít (đktc) và 12,7 gam chất rắn không tan. Lọc lấy dung dịch thêm lượng dư dung dịch NaOH và nước clo rồi cho dung dịch BaCl2 dư vào , thu được 25,3 gam kết tủa màu vàng. Phần tram khối lượng của Al trong hỗn hợp là A. 23,18% B. 19,52% C. 40,15% D. 22,31% Câu 79.15.31 (ID: 99832): Cần dung dịch chứa bao nhiêu mol HCl khi cho tác dụng với 15,05 gam hỗn hợp gồm FeO và NaNO3 để sau phản ứng thu được sản phẩm duy nhất là NO và dung dịch chỉ chứa NaCl và FeCl3. A. 0,4 mol B. 0,6 mol C. 0,5 mol D. 0,3 mol Câu 80.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đào Duy Từ lần 5- năm 2015 Chia m gam Cu(NO3)2 thành 2 phần bằng nhau - Phần 1: Đem nhiệt phân hoàn toàn được chất rắn X - Phần 2: Đem điện phân hoàn toàn được chất rắn Y. Đem hòa tan hoàn toàn rắn X và Y trong dung dịch HNO3 được sản phẩm khử duy nhất NO. Lượng HNO3 đem dùng trong 2 trường hợp hơn kém nhau 0,06 mol. Tính m A. 34,48 gam B. 37,6 gam C. 33,84 gam D. 30,08 gam Câu 81.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đào Duy Từ lần 5- năm 2015 Cho 2,24 gam bột Fe vào dung dịch chứa 8,86 gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3. Kết thúc phản ứng được chất rắn Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch FeCl3 dư cho tới khi ngừng phản ứng thì thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 1,56 gam. Tính tỉ lệ % khối lượng AgNO3 trong hỗn hợp ban đầu A. 57,56% B. 28,75% C. 43,25% D. 62,44% Câu 82.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015 Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 5,24 gam chất rắn. Giá trị a nào sau đây là phù hợp? A. 11,5. B. 9,2. C. 10,35. D. 9,43.
 16. 16. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 16 Câu 83.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015 Hòa tan Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong các chất sau: Br2, H2S, KMnO4, NaNO3, BaCl2, NaOH, KI? A. 6. B. 5. C. 4. D. 7. Câu 84.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt- năm 2015 Cho 2,236 gam hỗn hợp A dạng bột gồm Fe và Fe3O4 hòa tan hoàn toàn trong 100ml dung dịch HNO3 có nồng độ C (mol/l), có 246,4 ml khí NO (dktc) thoát ra. Sau phản ứng còn lại 0,448 gam kim loại. Trị số của C là: A. 0,5M B. 0,68M C. 0,4M D. 0,72M Câu 85.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Cho hỗn hợp chứa a mol Fe tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu2+ và c mol Ag+, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A chứa 3 cation kim loại và chất rắn B . Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa E. Nung E trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp chất rắn chứa hai chất. Điều kiện của a so với b, c là: A. a < 2b + c B. c c < a < 3 2 C. c a < c 3  D. c < a < 2b+c 3 Câu 86.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Hoà tan m(g) hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 và S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch Y (không chứa muối amoni) và 49,28 lít hỗn hợp khí NO, NO2 nặng 85,2 (g). Cho Ba(OH)2 dư vào Y, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 148,5 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 38,4 (g). B. 24,8 (g). C. 28,8. D. 27,4. Câu 87.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe o 2O ,t  X 0 ,CO t Y 3FeCl  Z ( )T  Fe(NO3)3. Các chất Y và T lần lượt là A. Fe3O4; dung dịch NaNO3. B. Fe ; dung dịch Cu(NO3)2. C. Fe ; dung dịch AgNO3. D. Fe2O3; dung dịch HNO3. Câu 88.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Câu 89.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt
 17. 17. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 17 Cho m gam bột Mg vào 400ml dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 0,1M và H2SO4 0,75M. Đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A(không chứa muối amoni), 1,12 gam chất rắn B, khí C . Giá trị m là A. 6,72 g B. 4,08g C. 7,2g D. 6,0g Câu 90.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Cho các phản ứng: (1) Cu2O + Cu2S o t  (2) Cu(NO3)2 o t  (3) CuO + CO o t  (4) CuO + NH3 o t  (5) Cu(OH)2 o t  Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 91.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp Cu(NO3)2 và H2SO4 (loãng). Sau một thời gian, Zn tan hoàn toàn, thu được khí X và dung dịch Y. Cô cạn Y được 20,1 gam hỗn hợp 2 muối khan. Xác định thể tích khí X (biết trong phản ứng N+5 chỉ bị khử về N+2, thể tích khí đo ở đktc). A. 2,24 lít B. 1,68 lít C. 1,49 lít D. 2,80 lít Câu 92.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Cho 3,6 gam bột Mg vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,12 mol và FeCl3 0,02 mol. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn A . Khối lượng chất rắn A là: A. 8,24g B. 8,16g C. 8,46g D. 8,8g Câu 93.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015 Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2; AgNO3 và Ca(NO3)2 (số mol của AgNO3 gấp 4 lần số mol của Ca(NO3)2 thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ hoàn toàn khí Y vào H2O dư thu được dung dịch Z (không có khí bay ra). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp X là: A. 64,98% B. 25,93% C. 36,95% D. 63,05% Câu 94.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015 Cho dãy các kim loại: Ca, Ba, Al, K, Mg, Cu. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là:
 18. 18. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 18 A. 5 B. 3 C. 6 D. 3 Câu 95.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015 Cho m gam hỗn hợp A gồm bột Fe và Cu có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 2:3 vào 200ml dung dịch AgNO3 2M sau một thời gian phản ứng thu được 62,4 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X rồi thêm 27,3 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 28,7 gam chất rắn Z. Để hòa tan hết m gam hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 tạo sản phẩm khử duy nhất là NO thì cần số mol HNO3 tối thiểu là: A. 1,53 B. 1,6 C. 1,48 D. 1,8 Câu 96.Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ lần 2- năm 2015 Dùng 100 tấn quặng có chứa 80% khối lượng là Fe3O4 (còn lại là tạp chất trơ) để luyện gang (có 95% Fe về khối lượng) với hiệu suất quá trình là 93% thì khối lượng của gang thu được là: A. 56,2 tấn B. 55,8 tấn C. 60,9 tấn D. 56,71 tấn Câu 97.Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Hòa tan hết 8,4gam Fe trong dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 đặc , nóng thu được dung dịch A và V lít khí SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Gía trị của V và m lần lượt là A. 5,6 và 27,6 B. 4,48 và 22,8 C. 4,48 và 27,6 D. 5,04 và 30,0 Câu 98.Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Hỗn hợp X gồm FexOy và Cu (tỉ lệ mol là 2 :1) . Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,08 mol HCl kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và còn lại m1 gam chất rắn Z. Cho dung dịch Y tác dụng tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m2 gam kết tủa. Gía trị m1, m2 lần lượt là A. 0,64 gam ; 14,72gam B. 0,64gam ;11,48 gam C. 0,64gam ; 3,24 gam D. 0,32 gam ;14,72 gam Câu 99.Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Cho Cu phản ứng với dung dịch HNO3 đặc cho khí NO2 .Tổng hệ số cân bằng nguyên của các chất phản ứng là
 19. 19. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 19 A. 10 B. 9 C. 12 D. 11 Câu 100. Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Số oxi hóa đặc trưng của crom là A. +2 ,+3 ,+4 B. +2 ,+3 ,+6 C. +2 ,+4 ,+6 D. +2 ,+3 ,+5 Câu 101. Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7 gam hỗn hợp chất rắn (X) và dung dịch (Y). Lọc tách (X) , rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch (Y) , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn . Gía trị của m là A. 5,76 B. 6,4 C.3,84 D.3,2 Câu 102. Đề thi thử THPT Quốc Gia - Sở GD thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Một oxit của sắt khi tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A làm mất màu thuốc tím và có khả năng hòa tan Cu . Công thức oxit là A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO2 D. FeO Câu 103. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN- năm 2015 Nung m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 sau một thời gian thu được chất rắn Y. Để hoàn tan hết Y cần Vml dung dịch H2SO4 0,7M (loãng). Sau phản ứng thu được dung dịch Z và 9,846 lít khí (đo ở 1,5atm, 270 C). Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Z đến dư, thu được kết tủa M. Nung M trong chân không đến khối lượng không đổi thu được 44 gam chất rắn T Cho 50 gam hỗn hợp X1 gồm CO và CO2 qua ống sứ đựng chất rắn T nung nóng. Sau khi T phản ứng hết thu được hỗn hợp khí X2 có khối lượng gấp 1,208 lần khối lượng của X1 Giá trị của m và V lần lượt là: A. 59,9 và 1091 B. 66,9 và 1900 C. 57,2 và 2000 D. 59,9 và 2000 Câu 104. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN- năm 2015 Hỗn hợp chất rắn X gồm FeCl3 ; MgCl2 ; CuCl2 hòa tan trong nước được dung dịch Y. Nếu cho Y tác dụng với Na2S dư thì thu được m1 gam kết tủa. Nếu cho Y tác dụng với lượng dư H2S thì thu được m2 gam kết tủa. Biết m1 = 2,51m2 Nếu giữ nguyên lượng các chất MgCl2 ; CuCl2 trong X và thay FeCl3 bằng FeCl2 có cùng khối lượng sau đó cũng hòa tan chúng vào nước thì được dung dịch Z. Nếu cho Z tác dụng với Na2S dư
 20. 20. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 20 thì được m3 gam kết tủa. Nếu cho Z tác dụng với H2S dư thì thu được m4gam kết tủa. Biết m3 = 3,36m4 Phần trăm khối lượng FeCl3 trong mẫu chất rắn X ban đầu gần gía trị nào dưới đây nhất A. 52% B. 14% C. 68% D. 36% Câu 105. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN Hỗn hợp M gồm Fe, FeO ; Fe2O3 nặng 14,16 gam. Chia M thành 3 phần đều nhau. Cho dòng khí H2(dư) đi qua phần 1 (nung nóng) thì thu được 3,92 gam Fe. Cho phần 2 vào lượng dư dung dịch CuSO4 thì thu được 4,96 gam hỗn hợp rắn. Phần 3 được hòa tan vừa hết bởi lượng tối thiểu V ml dung dịch HCl 7,3% (d = 1,03g/ml). Sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 được a gam kết tủa. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V và a lần lượt là: A. 60,25 và 15,12 B. 67,96 và 14,35 C. 56,34 và 27,56 D. 67,96 và 27,65 Câu 106. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN Hòa tan hoàn toàn a gam Fe3O4 vào lượng dư axit HCl thu được dung dịch X. Thêm lượng dư bột đồng kim loại vào X, khuấy đều cho các phản ứng hoàn toàn. Lọc bỏ phần không tan. Thêm lượng dung dịch NaOH dư vào dung dịch nước lọc, rồi lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6,4 gam chất rắn. Giá trị của a là : A. 8,38 B. 4,64 C. 6,96 D. 2,32 Câu 107. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN Cho sơ đồ các phản ứng (xảy ra trong dung dịch) giữa sắt và hợp chất: 2 4 4 2 4H SO KMnO H SO Fe Z Fe X Y X FeS        Các chất X và Z lần lượt là: A. Fe2(SO4)3 và S B. FeSO4 và H2S C. FeSO4 và CuS D. FeSO4 và K2S Câu 108. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN Trong điều kiện không có oxi, phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Cr tác dụng với dung dịch HCl (nóng) tạo thành CrCl3 B. Kim loại Cr tan được trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội và dung dịch NaOH C. Zn khử được muối Cr(III) thành Cr(II) trong môi trường axit D. Muối Cr(III) chỉ thể hiện tính oxi hóa, không có tính khử Câu 109. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN
 21. 21. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 21 Cho 14,4 gam hỗn hợp Fe, Mg, Cu (số mol mỗi kim loại bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư) thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm 4 khí N2 ; NO, N2O, NO2 trong đó 2 khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì được 58,8 gam muối khan. Số mol HNO3 đã phản ứng là : A. 0,868 mol B. 0,707mol C. 0,456mol D. 0,893mol Câu 110. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên KHTN Cho hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH loãng (dư) vào Y thu được kết tủa: A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2 B. Fe(OH)3 C. Fe(OH)2 và Zn(OH)2 D. Fe(OH)2 Câu 111. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng- năm 2015 Cho hỗn hợp có a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. Kết thúc phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Biết 0,5c < a < b + 0,5c. Kết luận nào sau đây đúng? A. X chứa 1 muối và Y có 2 kim loại. B. X chứa 2 muối và Y chứa 2 kim loại. C. X chứa 3 muối và Y chứa 2 kim loại. D. X chứa 2 muối và Y có 1 kim loại. Câu 112. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng- năm 2015 Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo ra 2 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X và Y là: A. Fe và Fe2O3. B. FeO và Fe3O4. C. Fe3O4 và Fe2O3. D. Fe và FeO. Câu 113. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng- năm 2015 Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3).  Trộn 5 mL dung dịch (1) với 5 mL dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO.  Trộn 5 mL dung dịch (1) với 5 mL dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO.  Trộn 5 mL dung dịch (2) với 5 mL dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 3V1 lít khí NO. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng? A. V2 = V1. B. V2 = 3V1. C. V2 = 2V1. D. 2V2 = V1. Câu 114. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng- năm 2015 Phát biểu nào sau đây là sai?
 22. 22. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 22 A. CrO3 là một oxit axit. B. Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH. C. Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành Cr2+ . D. Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa 2CrO thành 2 2 7Cr O  . Câu 115. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015 Cho m gam Mg vào dung dịch có 0,12 mol FeCl3 sau phản ứng hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 2,16 B. 4,32 C. 5,04 D. 2,88 Câu 116. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015 Cho 26,88 gam bột Fe vào 600 ml dung dịch hỗn hợp A gồm Cu(NO3)2 0,4M và NaHSO4 1,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn B và khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là: A. 15,92 B. 13,44 C. 17,04 D. 23,52 Câu 117. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015 Cho a mol Al vào dung dịch chứa b mol Cu2+ và c mol Ag+ , kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối. Kết luận đúng là: A. c/3 a < c/3 + 2b/3 B. c/3 a c/3 + 2b/3 C. 3c a 2b/3 D. c/3  a b/3 Câu 118. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 100g dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu được 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (không tạo thêm sản phẩm khử khác) có khối lượng 31,35g và dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a gần nhất với : A. 43 B. 63 C. 46 D. 57 Câu 119. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015 Cho 6,16 gam Fe vào 300 ml dd AgNO3 x mol/l. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hỗn hợp 2 muối của sắt có tổng khối lượng 24,76 gam. Tính x? A. 2M B. 1,2M C. 1,5M D. 1M Câu 120. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên Hà Giang- năm 2015 Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là A. CH3NH2 B. CH3COOCH3 C. CH3OH D. CH3COOH Câu 121. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015
 23. 23. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 23 Dẫn khí than ướt qua m gam hỗn hợp X gồm các chất Fe2O3; CuO; Fe3O4 (có số mol bằng nhau) đung nóng thu được 36 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của m là: A. 47,2g B. 46,1g C. 54,2g D. 48,2g Câu 122. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015 Cho 20,7 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Cu, Zn vào dung dịch HCl dư, đến khi các phản ứng kết thúc thấy thoát ra 11,2 lít khí H2(đktc) và thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m có thể là: A. 56,2 B. 59,05 C. 58,45 D. 49,8 Câu 123. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn lần lượt m1 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe rồi m2 gam một oxit sắt trong dung dịch H2SO4 loãng, rất dư, thu được dung dịch Y và 1,12 lít khí H2(đktc). Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KmnO4 0,15M thu được dung dịch Z chứa 36,37 gam hỗn hợp muối trung hòa. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là : A. 1.68 và 6.4 B. 2.32 và 9.28 C. 4.56 và 2.88 D. 3.26 và 4.64 Câu 124. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015 Hỗn hợp X gồm các chất CuO; Fe3O4; Al có số mol bằng nhau. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 33,9 gam X trong môi trường khí trơ, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử Z chỉ gồm NO2; NO có tổng thể thích 4,48 lít (đtkc). Tỉ khối của Z so với heli là: A. 10.5 B. 21 C. 9.5 D. 19 Câu 125. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Chuyên, Đại Học Vinh- năm 2015 Hòa tan hết m gam chất rắn X gồm Fe, FeS, FeS2 bằng dung dịch HNO3 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thud được 4,48 lí (đktc) hỗn hợp sản phảm khử chỉ gỏm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 17,4 và dung dịch Y chỉ chứa hai chất tan. Giá trị của m là: A. 11.52 B. 2.08 C. 4.64 D. 4.16 Câu 126. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015 Cho Cu vào 200ml dung dịch chứa H2SO4 0,5M và HNO3 1M cho tới dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và sản phẩm khử duy nhất là NO. Cô cạn dung dịch X, khối lượng muối khan thu được là: A.25,4 B. 28,2 C. 24 D. 52,2
 24. 24. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 24 Câu 127. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015 Cho m1 g Al vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 g chất rắn X. Nếu cho m2 g X tác dụng với lượng dư HCl thì thu được 0,336 l khí dktc. Giá trị của m1 và m2 là: A. 8,1 và 5,43 B. 1,08 và 5,43 C. 0,54 và 5,16 D. 1,08 và 5,16 Câu 128. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn 8,4g Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là: A. 90 B. 30 C. 60 D. 120 Câu 129. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015 Cho m g hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại Zn;Cr;Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng nóng thu được dung dịch Y và khí H2. Cô cạn dụng dịch Y thu được 8,98g muối khan. Nếu cho m g hỗn hợp X tác dụng với O2 dư thì tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2 dktc phản ứng là: A. 2,016 l B. 1,008 l C. 0,672 l D. 1,344 l Câu 130. Đề thi thử THPT QG lần 4 - Trường THPT chuyên Sư Phạm HN- năm 2015 Cho hỗn hợp kim loại X gồm: Cu, Fe, Mg. Lấy 10,88 gam X tác dụng với clo dư thu được 28,275 gam chất rắn. Nếu lấy 0,44 mol X tác dụng với axit HCl dư thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Giá trị thành phần % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp X gần với giá trị nào sau đây nhất ? A. 58,82% B. 25,73% C. 22,69% D. 22,63 Câu 131. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam Cho 10 gam hỗn hợp Cu, Fe (Fe chiếm 56% về khối lượng) vào 400 ml dung dịch HNO3 aM thấy giải phóng khí NO duy nhất và còn lại 0,24 gam chất không tan. Giá trị của a là: A. 0,9M B. 1M C. 0,85M D. 1,1M Câu 132. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HCl a mol/lít được dung dịch Y và còn lại 1 gam đồng không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xong, nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng tăng 4 gam so với ban đầu và có 1,12 lít khí H2 (đktc) bay ra.(Giả thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám vào thanh Mg). Khối lượng của Cu trong X và giá trị của a là: A. 4,2g và a = 1M. B. 4,8g và 2M. C. 1,0g và a = 1M D. 3,2g và 2M.
 25. 25. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 25 Câu 133. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu ở dạng bột vào 100 ml dung dịch AgNO3 1M thu được dung dịch Y và 12,08 gam chất rắn Z. Thêm NaOH dư vào Y, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là : A. 5,6. B. 4. C. 3,2. D. 7,2. Câu 134. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4 ? A. dd H2SO4 loãng B. dd NaOH C. dd HNO3 D. dd HCl Câu 135. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 7,02. B. 4,05. C. 5,40. D. 3,51. Câu 136. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - năm 2015 Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 và S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch Y (không chứa muối amoni) và 49,28 lít hỗn hợp khí NO, NO2 nặng 85,2 gam. Cho Ba(OH)2 dư vào Y, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 148,5 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 38,4. B. 24,8. C. 27,4. D. 9,36. Câu 137. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015 Cho 3 thí nghiệm sau: (1) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Fe(NO3)2 (2) Cho từ từ AgNO3 vào dd FeCl3 (3) Cho bột sắt từ từ đến dư vào dd FeCl3 Thí nghiệm nào ứng với sơ đồ sau: Fe3+ Fe3+ Fe3+
 26. 26. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 26 (a) (b) (c) A. 1-b, 2-a, 3-c B. 1-a, 2-b, 3-c C. 1-c, 2-b, 3-a D. 1-a, 2-c, 3-b Câu 138. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015 Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 4 ion( không kể H+ và OH- của H2O) và 16,8 lít hỗn hợp T gồm 3 khí trong đó có 2 khí có cùng phân tử khối và 1 khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của T so với H2 là 19,2. Cô cạn 1/10 dung dịch Z thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là A. 39,385. B. 37,950. C. 39,835 . D. 39,705. Câu 139. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015 Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 103,67. B. 43,84. C. 70,24. D. 55,44. Câu 140. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đô Lương Nghệ An- năm 2015 Bốn kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng: - X; Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy - X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối - Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. X, Y, Z, T theo thứ tự là A. Al; Na; Fe; Cu. B. Na; Al; Fe; Cu. C. Al; Na; Cu; Fe. D. Na; Fe; Al; Cu. Câu 141. Đề thi thử THPT QG lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn 11,15 gam hỗn hợp X gồm crom và thiếc vào dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Số mol O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,15 gam X là: A. 0,15 B. 0,125 C. 0,1 D. 0,075 Câu 142. Đề thi thử THPT QG lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015
 27. 27. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 27 Cho m gam bột Zn vào 750 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 14,4 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là A. 20,80. B. 40,16. C. 31,2. D. 32,50. Câu 143. Đề thi thử THPT QG lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015 Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS (tỉ lệ mol 1:2; M là kim loại có số oxi hóa không đổi trong các hợp chất). Cho 71,76 gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 83,328 lít NO2 (đktc,sản phẩm khử duy nhất). Thêm BaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng trên thấy tách ra m gam kết tủa . Giá trị của m là: A. 178,56 gam B. 173,64 gam C. 55,92 gam D. 111,84 gam Câu 144. Đề thi thử THPT QG lần 2- Trường THPT Sơn Tây- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X và hỗn hợp khí B . Cho 500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trong dung dịch X chất tan có nồng độ % cao nhất có giá trị gần với giá trị nào sau đây: A. 20% B. 30% C. 25% D. 10 % Câu 145. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên KHTN lần 3- năm 2015 Từ 400 kg quặng hematit đỏ chứa 60% Fe2O3 về khối lượng có thể luyện được m kg gang có hàm lượng sắt bằng 95%. Biết lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 2%. Giá trị của m là: A.116,2 B.180,5 C.155,1 D.173,3 Câu 146. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên KHTN lần 3- năm 2015 Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ được hỗn hợp khí G gồm CO;CO2; H2. Toàn bộ lượng khí G qua Fe2O3 dư, to thu được x mol Fe và 10,8 g H2O . Cho x mol sắt tan vừa hết trong y mol H2SO4 thu được dung dịch chỉ có 105,6 g muối và 1 sản phẩm khử duy nhất, biết y=2,5x ; giả sử Fe2O3 chỉ bị khử về Fe . Phần trăm thể tích gần đúng của CO2 trong G là: A. 19,60% B.13,05% C.16,45% D. 14,30% Câu 147. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Sông Lô- năm 2015 Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Tính m.
 28. 28. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 28 A. 1,755 gam. B. 0,810gam. C. 1,080 gam. D. 0,540gam. Câu 148. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Sông Lô- năm 2015 Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là A. 16,53. B. 6,40. C. 12,80. D. 12,00. Câu 149. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Sông Lô- năm 2015 Nhúng một lá sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy lá sắt ra cân nặng hơn so với ban đầu 0,2 g, khối lượng đồng bám vào lá sắt là: A. 1,6gam B. 6,4gam C. 3,2gam D. 0,2gam Câu 150. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Sông Lô- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn 2,4g hỗn hợp X gồm FeS2 , FeS, S (số mol FeS = số mol S) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư. Thể tích khí SO2 thoát ra ở đktc là : A. 3,36 lít B. 4,48 lít C. 0,896 lít D. 2,464 lít Câu 151. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Sông Lô- năm 2015 Cho các kim loại Cu , Fe, Ag lần lượt vào các dung dịch riêng biệt sau: HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp chất có phản ứng với nhau là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 152. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Sông Lô- năm 2015 Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 . Quan sát thấy hiện tượng gì? A. Thanh Fe có trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh. B. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh. C. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch có dần màu xanh Câu 153. Đề thi thử THPT QG lần 2 - Trường THPT Sông Lô- năm 2015 Nhận xét về tính chất hóa học của các hợp chất Fe(III) nào dưới đây là đúng? A. Hợp chất Fe2O3 có tính axit, chỉ có oxi hóa B. Hợp chất Fe2(SO4)3 có tính axit, chỉ có oxi hóa C. Hợp chất Fe(OH)3 có tính bazơ, chỉ có tính khử D. Hợp chất FeCl3 có tính trung tính, vừa oxi hóa vừa khử Câu 154. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm 2015
 29. 29. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 29 Hỗn hợp X gồm bột Al (dư), Fe3O4 và CuO. Nung nóng hỗn hợp X đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y không phản ứng được với: A. NaOH B. H2 C. H2SO4 loãng D. AgNO3 Câu 155. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm 2015 Đem nung nóng một lượng quặng hematit (chứa Fe2O3, có lẫn tạp chất trơ) và cho luồng khí CO đi qua, thu được 300,8 gam hỗn hợp các chất rắn, đồng thời có hỗn hợp khí thoát ra. Cho hấp thụ hỗn hợp khí này vào bình đựng lượng dư dung dịch xút thì thấy khối lượng bình tăng thêm 52,8 gam. Nếu hòa tan hết hỗn hợp chất rắn trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thì thu được 387,2 gam một muối nitrat. Hàm lượng Fe2O3 (% khối lượng) trong loại quặng hematit này là: A. 60% B. 40% C. 20% D. 80% Câu 156. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm 2015 Cho 13,36 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V1 lít SO2 và dung dịch Y. Cho Y phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa T, nung kết tủa này đến khối lượng không đổi thu được 15,2 gam rắn Q. Nếu cũng cho lượng X như trên vào 400 ml dung dịch P chứa HNO3 và H2SO4 thấy có V2 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất thoát ra, còn 0,64 gam kim loại chưa tan hết. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc. Giá trị V1, V2 là A. 2,576 và 0,224 B. 2,576 và 0,896 C. 2,912 và 0,224 D. 2,576 và 0,672 Câu 157. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm 2015
 30. 30. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 30 Cho sơ đồ phản ứng: Z (là hợp chất của crom) Chất Z trong sơ đồ trên là A. Na2Cr2O7 B. Na2CrO4 C. H2CrO4 D. Na2CrO2 Câu 158. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm 2015 Cho hỗn hợp gồm Na, Al, Fe, FeCO3, Fe3O4 vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng kết thúc thu được phần rắn, lọc lấy phần rắn rồi chia làm 2 phần : - Phần 1: Tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư - Phần 2: Hòa tan vừa hết với dung dịch HCl. Số phản ứng oxi hóa khử tối đa có thể xảy ra là A. 8 B. 6 C. 7 D. 5 Câu 159. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội- năm 2015 Dung dịch Y gồm FeSO4 và CuSO4. Cho NH3 dư vào Y, lọc kết tủa đem nung trong khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là A. Fe2O3 B. FeO,CuO C. FeO D. Fe2O3,CuO Câu 160. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội- năm 2015
 31. 31. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 31 Hòa tan hết 2,24 g Fe trong 120ml dung dịch HCl 1M bị loãng được dung dịch X. Cho AgNO3 dư vào X tạo m g kết tủa. Giá trị của m là A. 19,40 B. 17,22 C. 21,54 D. 18,30 Câu 161. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội- năm 2015 Hợp chất nào sau đây không tác dụng với NaOH: A.Cr(OH)3 B. CrCl3 C. NaCrO2 D. CrO3 Câu 162. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội- năm 2015 Cho sơ đồ chuyển hóa trong dd Cr(OH)3 𝑁𝑎𝑂𝐻 → X 𝑁𝑎𝑂𝐻,𝐵𝑟2 → Y (X ,Y là hợp chất của Crom). X,Y lần lượt là A. Na2CrO4 , CrBr3 B. Na2CrO4 , Na2Cr2O7 C. NaCrO2 , CrBr3 D. NaCrO2 , Na2CrO4 Câu 163. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội- năm 2015 Cho 4,2g bột Fe tác dụng với 250 ml dung dịch gồm AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m g chất rắn. Giá trị của m là: A. 10,00 B. 5,9 C. 9,1 D. 8,6 Câu 164. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội- năm 2015 Cho 5g hỗn hợp X gồm Al và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư . Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,24l H2 (dktc). Phần trăm khối lượng Cu trong X là: A. 36% B. 68% C. 64% D. 32% Câu 165. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội- năm 2015 Cho hỗn Hợp Fe(NO3)2 và ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Thu được dung dịch Y. Cho NaOH dư vào y thu được kết tủa gồm: A. Fe(OH)3 B. Fe(OH)3 ; Zn(OH)2 C. Fe(OH)2 D. Fe(OH)2 ; Zn(OH)2 Câu 166. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội- năm 2015 Dẫn hơi nước đi qua bột sắt nung nóng theo sơ đồ hình vẽ Ở nhiệt độ thấp hơn 570o C thì Fe bị nước oxi hóa thành: A. Fe(OH)2 B. Fe3O4 C. Fe(OH)3 D. Fe2O3 Câu 167. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội- năm 2015 Trong hàm lượng của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là: A. S B. Fe C. Si D. Mn
 32. 32. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 32 Câu 168. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội- năm 2015 cho các phát biểu sau (a) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học , crom thuộc chu kì 4 nhóm VIB (b) Các oxit của crom đề là oxit bazo (c) Trong các hợp chất , số oxi hóa cao nhất của crom là +6 (d) Trong các phản ứng hóa học , hợp chất crom(III) chỉ đóng vai trò chất oxi hóa (e) khi phản ứng với khí Cl2 dư , crom tạo ra hợp chất crom (III) Trong các phát biểu trên phát biểu nào đúng A. a, b và e B. a,c và e C b, d và e D . b,c và e Câu 169. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội- năm 2015 cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Cr tác dụng với dung dịch HCl loãng dư , đun nóng thấy giải phóng 3,36l khí ( đktc) . Mặt khác , khi cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Cl2, đun nóng thì thể tích Cl2 ( đktc) đã tham gia phản ứng là A . 2,24l B.3,36l C.5,04l D. 4,48l Câu 170. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội- năm 2015 để hòa tan 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4và Fe2O3 ( trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3 ) cần dung vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M . Giá trị của V là A. 0,23 B.0,18 C. 0.08 D. 0,16 Câu 171. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1 M và HCl 0,4 M , thu được khí NO ( khí duy nhất ) và dung dịch X . Cho vào dung dịch AgNO3 dư thu được m gam chất rắn , biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn , NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng . Giá trị của m là A 29,24 B. 30,05 C. 28,7 D . 34,1 Câu 172. Đề thi thử THPT QG lần 3 - Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội- năm 2015 Hòa tan hỗn hợp bột m gam Cu và 2,32 g Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 ( loãng rất dư ) sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X . Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 50ml dung dịch KMnO4 0,1 M . Giá trị của m là A0,62 B. 0,32 C. 1,6 D. 0,48 Câu 173. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên- năm 2015
 33. 33. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 33 Cho hỗn hợp kim loại X gồm: Cu, Fe, Mg. Lấy 10,88 gam X tác dụng với clo dư thu được 28,275 gam chất rắn. Nếu lấy 0,44 mol X tác dụng với axit HCl dư thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Giá trị thành phần % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp X gần với giá trị nào sau đây nhất ? A. 58,82% B. 25,73% C. 22,69% D. 22,63 Câu 174. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên- năm 2015 Kim loại nào thuộc cùng nhóm với sắt trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học? A. kẽm B. thiếc C. niken D. mangan Câu 175. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên- năm 2015 Hòa tan hết 4 gam oxit FexOy cần dùng 52,14 ml dung dịch HCl 10% ( d= 1,05 g/ml). Để khử hóa hoàn toàn 4 gam oxit này cần ít nhất V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là A. 1,545. B. 1,68. C. 1,24 . D. 0,056. Câu 176. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên- năm 2015 Cho (a) mol bột nhôm vào dung dịch chứa (b) mol Fe3+ , phản ứng hoàn toàn, nếu a< b < 3 a thì dung dịch X thu được chứa các ion là A. Fe2+ , Fe3+ , Al3+ . B. Al3+ . C. Fe3+ , Al3+ . D. Fe2+ , Al3+ . Câu 177. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên- năm 2015 Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 21,67 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng Al khử Fe2O3 thành kim loại). Hòa tan hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít H2 (đktc) và 12,4 gam chất rắn không tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. 45%. B. 50%. C. 80%. D. 75%. Câu 178. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên- năm 2015 Hoà tan 1,68 gam Fe bằng dung dịch HNO3 đặc nóng (dư), sinh ra V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 2,106. B. 2,24. C. 2,016. D. 3,36. Câu 179. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 ( sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm về khối lượng của FexOy trong X là A. 79,34%. B. 73,77%. C. 26,23%. D. 13,11%. Câu 180. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Quảng Xương 3- năm 2015
 34. 34. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 34 Cho bột sắt đến dư vào 200 ml dung dịch HNO3 4M (phản ứng giải phóng khí NO), lọc bỏ phần rắn không tan thu được dung dịch X, cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn? A. 16 gam B. 24 gam C. 20 gam D. 32 gam Câu 181. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Quảng Xương 3- năm 2015 Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch chứa HNO3 4M và H2SO4 2M thu được khí NO và dung dịch X. Hãy cho biết dung dịch X có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3 - . A. 19,2 gam B. 12,8 gam C. 32 gam D. 25,6 gam Câu 182. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Quảng Xương 3- năm 2015 Trường hợp nào sau đây có phản ứng xảy ra? A. Ag + CuSO4 → B. Cu + FeSO4 → C. Fe + MgSO4 → D. Fe + CuSO4 → Câu 183. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Quảng Xương 3- năm 2015
 35. 35. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 35 Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Fe và Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 5,6 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch X thu được 24 gam kết tủa. Vậy giá trị của m là: A. 11,25 gam B. 10,75 gam C. 10,25 gam D. 12,25 gam Câu 184. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Quảng Xương 3- năm 2015 X là một hợp chất của sắt. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch Y. Cho bột Cu vào dung dịch Y thu được dung dịch có màu xanh. Mặt khác, cho dung dịch KMnO4 vào dung dịch Y thấy dung dịch KMnO4 mất màu. Vậy X có thể là chất nào sau đây? A. Fe(OH)2 B. Fe(OH)3 C. Fe3O4 D. FeO Câu 185. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh- năm 2015 Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? A. FeCl3. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. Fe(OH)3. Câu 186. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh- năm 2015 Hỗn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe và Cu, trong đó oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua 35,25 gam M nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn N và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hết toàn bộ N trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối (không có muối NH4NO3 sinh ra) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16,75. Giá trị của m là A. 96,25. B. 117,95. C. 80,75. D. 139,50. Câu 187. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn m gam bột Fe vào 100 ml dung dịch X gồm CuSO4; H2SO4 và Fe2(SO4)3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y; m gam chất rắn Z và 0,224 lít H2 (đktc). Giá trị của m là A. 8,96. B. 12,80. C. 17,92. D. 4,48. Câu 188. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh- năm 2015 Cho dung dịch chứa FeCl2, ZnCl2 và CuCl2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem toàn bộ lượng kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp rắn gồm A. FeO, CuO, ZnO. B. Fe2O3, ZnO, CuO. C. FeO, CuO. D. Fe2O3, CuO. Câu 189. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT Chuyên Vinh, Đại Học Vinh- năm 2015
 36. 36. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 36 X là quặng hematit đỏ chứa 64,0% Fe2O3 (còn lại là tạp chất không chứa nguyên tố Fe). Y là quặng manhetit chứa 92,8% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa nguyên tố Fe). Trộn m1 tấn quặng X với m2 tấn quặng Y thu được 1 tấn hỗn hợp Z. Đem toàn bộ Z luyện gang, rồi luyện thép thì thu được 420,42 kg thép chứa 0,1% gồm cacbon và các tạp chất. Giả thiết hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Tỉ lệ m1 : m2 là A. 1 : 2. B. 1 : 1. C. 2 : 1. D. 3 : 4. Câu 190. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang- năm 2015 Hòa tan hết 4 gam hỗn hợp A gồm Fe và 1 oxit sắt trong dung dịch axit HCl (dư) thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 cho đến dư vào X thu được dung dịch Y chứa 9,75 gam muối tan. Nếu cho 4 gam A tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được V lít NO(sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là A. 0,747. B. 1,120. C. 0,726. D. 0,896 Câu 191. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang- năm 2015 Khi cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được chất rắn X và dung dịch Y. Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dd Y? A. BaCl2, HCl, Cl2. B. NaOH, Na2SO4,Cl2. C. KI, NH3, NH4Cl. D. Br2, NaNO3, KMnO4. Câu 192. Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015 Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại A. Sr. B. Li. C. Ba. D. Zn. Câu 193. Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015 Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư A. kim loại Ba. B. kim loại Cu. C. kim loại Ag. D. kim loại Mg. Câu 194. Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015 Hòa tan hoàn toàn 4,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, MgO và ZnO bằng một lượng vừa đủ 150ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; Cl = 35,5; Fe = 56; Zn = 65) A. 8,445. B. 9,795. C. 7,095. D. 7,995 Câu 195. Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015
 37. 37. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 37 Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56) A. Fe3O4; 75%. B. FeO; 75%. C. Fe2O3; 75%. D. Fe2O3; 65%. Câu 196. Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015 Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là A. MgSO4. B. MgSO4 và Fe2(SO4)3. C. MgSO4 và FeSO4. D. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4. Câu 197. Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015 Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe X FeCl3 Y Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là A. HCl, NaOH. B. Cl2, NaOH. C. NaCl, Cu(OH)2. D. HCl, Al(OH)3. Câu 198. Đề thi thử THPT QG - Trường Hà Nội - Amsterdam- năm 2015 Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%; O = 16; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56) A. 20,33%. B. 36,71%. C. 50,67%. D. 66,67%. Câu 199. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Hà Giang- năm 2015 Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)2 ở nhiệt độ cao trong không khí thu được chất rắn là A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe. D. Fe2O3. Câu 200. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Hà Giang- năm 2015 Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 thu khí SO2 , toàn bộ khí đó được hấp thu hết vào 100 ml dung dịch chứa NaOH - 1 M và Ba(OH)2 - 1 M thu được 21,7 g kết tủa . Giá trị của m là : A. 14 gam B. 6,0gam C. 12 gam D. 6,0 hoăc 12 gam Câu 201. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Hà Giang- năm 2015 Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO- 3 và không có khí H2 bay ra. A. 6,4 B. 2,4 C. 3,2 D. 1,6 Câu 202. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Hà Giang- năm 2015
 38. 38. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 38 Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 18 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu có tỷ lệ mol tương ứng 1 : 1 (biết rằng phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NO) là A. 1 lit B. 0,6 lit C. 0,8 lit D. 1,2 lit Câu 203. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Hà Giang- năm 2015 Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Fe, Mg, Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được m gam chất kết tủa và dung dịch X . Cho NH3 dư vào dung dịch X , lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9,1 gam chất rắn Y. Giá trị m là : A. 48,6 B. 10,8 C. 32,4 D. 28,0 Câu 204. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Hà Giang- năm 2015 Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X gồm Al , Fe , FeO , Fe3O4 , Al2O3 . Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là A. 41,97 B. 32,46 C. 32,79 D. 31,97 Câu 205. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Hà Giang- năm 2015 Ở nhiệt độ thường, dung dịch FeCl2 tác dụng được với kim loại A. Zn. B. Ag. C. Cu. D. Au. Câu 206. Đề thi thử THPT QG lần 1 - Trường THPT chuyên Hà Giang- năm 2015
 39. 39. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 39 Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III)? A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl. B. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4. C. Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng D. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư). Câu 207. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây- năm 2015 Hỗn hợp A gồm Fe2O3; Fe3O4; FeO với số mol bằng nhau. Lấy x gam A cho vào một ống sứ, nung nóng rồi cho 1 luồng khí CO đi qua, toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được y gam kết tủa . Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng 13,2 gam gồm Fe, FeO và Fe3O4, Fe2O3. Cho hỗn hợp này tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được 1,12lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của x và y tương ứng là: A. 13,92 và 8,865. B. 13,92 và 47,28. C. 20,880 và 1,970. D. 18,826 và 1,970. Câu 208. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây- năm 2015 Những nhận xét sau nhận xét nào sai : A. Cr(OH)2 và Fe(OH)2 cùng tác dụng với oxi khi có mặt nước để tạo ra Cr(OH)3 và Fe(OH)3 B. Nhôm và Crôm cùng tác dụng với HCl tạo ra muối có mức oxi hóa là +3 C. Sắt và Crôm cùng tác dụng với khí clo tạo ra muối có dạng MCl3 D. Nhôm và Crôm cùng bị thụ động trong dung dịch axit sunfuric đặc Câu 209. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây- năm 2015 Hỗn hợp X gồm Fe và Al , khối lượng 11 gam. Cho X vào 1 lít dung dịch A chứa AgNO3 0,2M và dung dịch Cu(NO3)2 0,3M. Sau khi phản ứng kết thúc được chất rắn B (hoàn toàn không tác dụng với dung dịch HCl ) và dung dịch C (hoàn toàn không có màu xanh của Cu2+ ) . Khối lượng của chất rắn B và % Al có trong hỗn hợp X lần lượt là: A. 40,8gam và 31,18% B. 40,8g và 49,09% C. 46,4g và 49,09% D . 46,4 gam và 50,91% Câu 210. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây- năm 2015
 40. 40. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 40 Có các dung dịch muối riêng biệt: Al(NO3 )3 , Cu(NO3 )2 , Zn(NO3 )2 , Fe(NO3 )3 , AgNO3 ,Mg(NO3 )2 . Nếu cho các dung dịch trên lần lượt tác dụng với dd NH3 cho đến dư hoặc dd NaOH cho đến dư, thì sau phản ứng số kết tủa dưới dạng hiđrôxit thu được lần lượt là: A. Đều bằng 3 B. Đều bằng 6 C. 3 và 4 D. 4 và 3 Câu 211. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây- năm 2015 Nhúng một thanh Nhôm vào dung dịch có chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,3 mol Cu(NO3)2 , sau một thời gian lấy thanh kim loại ra cân lại thấy khối lượng tăng 25,6 gam. Khối lượng Nhôm đã phản ứng là: A. 24,3 gam B. 27 gam C. 13,5 gam D. 21,6 gam Câu 212. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây- năm 2015 Sục khí H2S dư vào dung dịch muối có chứa m gam hỗn hợp gồm CuCl2 và FeCl3 lọc tách được 0,3 mol hỗn hợp chất kết tủa và dung dịch X . Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch X . Lọc kết tủa nung ngoài không khí được 32 gam chất rắn .Các phản ứng xảy ra hoàn toàn .Giá trị của m là : A. 78,5 g. B. 90,4g. C. 43,25 g. D. 122,9g. Câu 213. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Sơn Tây- năm 2015 Điện phân 100 ml hỗn hợp dung dịch gồm FeCl3 1M , FeCl2 1M , CuCl2 0,5M và HCl 3M với điện cực trơ có màng ngăn xốp cường độ dòng điện là 5A trong 2 giờ 40 phút 50 giây ở catot thu được: A. Chỉ có 11,2g Fe B. Chỉ có 5,6 g Fe C. Chỉ 3,2 g Cu D. 5,6 g Fe v à 3,2 g Cu Câu 214. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Thăng Long- năm 2015 Cho 28,8 gam bột Cu vào 200ml hỗn hợp axit HNO3 1,0M và H2SO4 0,5M thấy thoát ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Giá trị của V là: A. 4,48 lít B. 6,72 lít C. 1,12 lít D. 2,24 lít Câu 215. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT chuyên Thăng Long- năm 2015 Cho 100ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 1M và Al2(SO4)3 1,5M tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là: A. 8,0 gam B. 30,6 gam C. 23,3 gam D. 15,3 gam Câu 216. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa- năm 2015
 41. 41. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 41 Cho 26,88 gam bột sắt vào 600 ml dung dịch hỗn hợp A gồm Cu(NO3)2 0,4M và NaHSO4 1,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn B và khí NO( sản phản khử duy nhất ở đktc). Giá trị của m là A.17,04 B. 15,36 C. 15,92 D. 13,44 Câu 217. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa- năm 2015 Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm bột Al và FexOy trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi chia thành 2 phần: - Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư, đun nóng thu được dung dịch Z và 0,165 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). - Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được 0,015 mol khí H2 và còn lại 2,52 gam chất rắn. Công thức của oxit sắt và giá trị của m lần lượt là A. FeO và 19,32. B. Fe3O4 và 19,32. C. Fe3O4 và 28,98. D. Fe2O3 và 28,98. Câu 218. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa- năm 2015 Đốt Fe trong khí clo thiếu thu được hỗn hợp X gồm 2 chất rắn. Hai chất trong X là A. FeCl3 và Fe. B. FeCl2 và Fe. C. FeCl2 và FeCl3. D. FeO và FeCl2. Câu 219. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương- năm 2015 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,01 mol FeS2 và y mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được ddX (chỉ chứa hai muối sunfat) và V lít khí NO2 (đkc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là A. 2,912. B. 2,24. C. 4,48. D. 3,136. Câu 220. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương- năm 2015 Cho Mg vào dung dịch chứa FeSO4 và CuSO4. Sau phản ứng thu được chất rắn A chỉ có một kim loại và dung dịch B chứa 2 muối. Phát biểu nào sau đây đúng? A. FeSO4 dư, CuSO4 chưa phản ứng, Mg hết. B. CuSO4 dư, FeSO4 chưa phản ứng, Mg hết. C. CuSO4 hết, FeSO4 chưa phản ứng, Mg hết. D. CuSO4 và FeSO4 hết, Mg dư. Câu 221. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương- năm 2015 Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam hỗn hợp chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là A. 0,8 gam. B. 2,0 gam. C. 8,3 gam. D. 4,0 gam. Câu 222. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương- năm 2015
 42. 42. Truy cập vào: http://onthi360.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 42 Hoà tan hết 17,92 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeO, Fe, CuO, Cu, Al và Al2O3 (trong đó Oxi chiếm 25,446% về khối lượng) vào dung dịch HNO3 loãng dư, kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,736 lít (đkc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O, tỉ khối của Z so với H2 là 15,29. Cho dung dịch NaOH tới dư vào Y rồi đun nóng, không có khí thoát ra. Số mol HNO3 đã phản ứng với X là A. 0,75. B. 1,392. C. 1,215. D. 1,475. Câu 223. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương- năm 2015 Cho các chất Cu, Fe, Ag và các dung dịch HCl, CuSO4, FeCl2, FeCl3. Số cặp chất có phản ứng với nhau là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3. Câu 224. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Vĩnh Bảo Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dd X. Cho dd AgNO3 (dư) vào dd X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 68,2 B. 57,4 C. 10,8 D. 28,7 Câu 225. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Vĩnh Bảo Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dd HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là: A. 600 ml B. 200 ml C. 800 ml D. 400 ml Câu 226. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Vĩnh Bảo Cho m gam Mg vào dd chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 5,04 B. 2,88 C. 4,32 D. 2,16 Câu 227. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Vĩnh Bảo Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dd chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là: A. Al, Cu, Ag B. Fe, Cu, Ag C. Al, Fe, Cu D. Al, Fe, Ag Câu 228. Đề thi thử THPT QG - Trường THPT Vĩnh Bảo Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dd HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Giá trị của m là: A. 8,32 B. 4,16 C. 3,90 D. 6,40

×