Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

XAMK-delfoi 3.2.2017

146 vues

Publié le

Valittuja kalvoja Delfoi-työskentelyyn

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

XAMK-delfoi 3.2.2017

 1. 1. MAJORITEETTI MINORITEETTI VARMATOSI EPÄVARMATOSI FYSIKAALISET MUUTOSVOIMAT (jaettu varma tieto) NÄKYMÄTTÖMÄT MUUTOSVOIMAT (jakamaton varma tieto) MARGINAALISET MUUTOSVOIMAT (eriytyvät uskomukset) SOSIAALISET MUUTOSVOIMAT (jaetut uskomukset)
 2. 2. TIME 2022 2028 20322017 driving force weak signal IDEAS, GOALS, MINDSET,... megatrend wild card OBSERVATIONS,ACTIVITY,... trend CULTURENATURE EXOSOMATIC INFORMATION FLOW? FUTURIBLESSCENARIOS force (driver)? black swan
 3. 3. de- regu- laatio virtu- aali- suus AR robo- tiikka liik.- kuol. ilma- liik. hyb- org kapo- taasi MaaS seka-sorto kau- punki- “valtiot” alusta- talous keski- luokka turval- lisuus tehdas perus- tulo dro- ne mind- set eko- teho ener- gia kierto- ener- gia kimp- pa auto- pilot yh- teisö- auto block- chain uus- jako sote- uud. 3D verkko- kauppa Tal- sinki hyper - loop “ma- mu” antic. log. dig. id design- hallinto in- sourc- ing JAK koillis- kaap. mod. kevyt- tutk. skep- tisis- mi big open data IKÄ YKS AUT kone- oppi deep learn. maa- liik. vesi- liik. varas- tointi posti lento- matk. rata- liik. meri- rahti ajo- neuvo- kauppa ILM KAU out- come- ekon. PAL ÄLY GLO DIG
 4. 4. SOSIOTEKNISEN MUUTOKSEN MONITASOMALLI
 5. 5. RAKENNEMUUTOSALAT Miten tunnistetaan rakennemuutosriskit ja varaudutaan muutokseen? Miten tuetaan “positiivista” alakohtaista rakennemuutosta? Esim. graafinen teollisuus, vähittäiskauppa, tuotantoteollisuus, julkinen hallinto KASVUALAT Miten tunnistaa varhaisessa vaiheessa kehittyvät osaamisen ekosysteemit? Mitä erityisiä osaamistarpeita (kvalifikaatiot) kasvualoilla? Esim. digitaalisten palveluiden tuottajat, biotalous AURINGONLASKUN ALAT Alojen uudistamisedellytykset? Miten osaamisen kehittämisellä voitaisiin vaikuttaa uudistumiseen? Esim. käsityöalat, toimistotyö HITAAN MUUTOKSEN ALAT Miten luodaan TKI-toiminnan ja osaamisen kehittämisellä edellytyksiä alojen tuottavuuden kasvulle (digitalisaatio)? Esim. parturi Työpaikkojen ennakoitu kehitys Rakenteiset muutokset (toimiala, klusteri, yritys-, koulutus- ja osaamisrakenne)
 6. 6. MUUTOSILMIÖIDEN TIETOKANTA ILMIÖ PESTE (5) MUUTTUJA (5) KLUSTERI (9) KRITEERIT (⅖) 4-KENTTÄ LÄHDE 1 Diverging global population trends soc. driver sote antis., tod. 1 EU 2 Towards a more urban world soc. driver sote antis., tod. 1 EU 3 Changing disease burdens and risks of pandemics soc. eko driver sote antis., tod. 3 EU 4 5 6 7 8 9
 7. 7. Muutosilmiöiden tietokanta
 8. 8. ILMIÖ TILA 1 TILA 2 TILA 3 TILA 4 15. “Osallistuva mediakasvatus” Tiedon muodostaja Opettajien kouluttaja Pedagoginen innovaattori/ integroija “Valontuoja” 16. “Ihmisen ja koneen suhde” Mediateknologia Mediasosiaalisuu s Mediaparadigma Mediaintegroija 17. “Yksityiset kuplat” Kriitikko Dialogi Valistaja Argumentoija 18. “Sananvapaus” Mielipiteen vapaus Mielipiteen säätely Marginaalien ääni Sanan paljastaja 19. “Kriittinen teknologia” Intressikeskeisyys Sisältökeskeisyys Teknokeskeisyys Välinekeskeisyys 20. “Yksityisyys” Avointa riistaa Itsesäätely Regulointi Intressisovittelu 21. “Koulutus- vienti” Sisäpolitiikka Koulutuspolitiikka Ulkopolitiikka Kauppapolitiikka TULEVAISUUSTAULUKKO C (MEDIA)
 9. 9. Tavoitteet sisältä Tulevaisuuskuvat Tavoitteet ulkoa AvoinHierarkia Teho Tekno Turva Tori
 10. 10. BAU JA MUUTOSSKENAARIO by TEM
 11. 11. LÄHTÖKOHTANA ANTISIPAATIOAJATTELU Roberto Poli (Unesco) asemoi kolme erilaista tulevaisuudentutkimuksen (futures studies) tulevaisuusorientaatiota: 1. Forecast on tilastollisten menetelmien perusteella tapahtuvaa trendien jatkuvuuden arviointia (aikasarjojen jatkamista). 2. Foresight on mahdollisten tulevaisuuksien (esim. skenaarioiden) analyyttistä tutkimista (exploration). 3. Anticipation (antisipaatio, ennakkoaavistus, -toimenpide) on prosessi, joka käyttää tulevaisuutta nykyisyydessä. Siinä on kaksi osaa (1) eteenpäin katsova prosessi, ja (2) tämän prosessin tulosten hyödyntäminen tämän päivän toiminnassa. Ennakoiva käyttäytyminen on malli-perustaista. Mallit voivat olla systeemille ulkoisia tai sisäisiä. Sisäiset ovat sikäli kiinnostavimpia, että niissä malli on osa toimivaa systeemiä, oli se sitten ihminen, organisaatio tai yhteiskunta. Antisipaatio- ajattelun mukaan ennakoiva käyttäytyminen on ihmiselle keskeisempää kuin reaktiivinen. - by Antti Hautamäki http://www.anthauta.blogspot.fi/
 12. 12. ANTISIPAATIOTEORIA Antisipaatio-teorian kolme kulmakiveä ovat Riedel Millerin mukaan: 1. Kyky tuottaa kertomuksia (narrative capacity) 2. Yhteisöäly (collective intelligence) 3. Kyky asettaa asioita uusiin puitteisiin ja konteksteihin (capacity to reframe) Toimivaan tulevaisuuskarttaan voi sijoittaa havaintoja, joiden pohjalta on mahdollista yhteisöalyä käyttäen tuottaa tulevaisuustarinoita, jotka asettavat asioita, ilmiöitä ja toimijoita uusiin puitteisiin ja konteksteihin. Malli/systeemiajattelu, Delfoi ja SSM ! Ks. http://www.projectanticipation.org/ !
 13. 13. Oppimisen tulevaisuus 2030 Argumentteja todennäköisen, haluttavan ja mahdollisen tulevaisuuden puolesta 01Katsotaan riittävän kauas jotta intressien vaikutus laimenee 02Nuuskitaan käännepisteitä ja paradigmamurroksia (laadullinen ennakointi) 03Tähyillään ajopuita, liukumia ja valumisia käytäntöihin, joita kukaan ei kerro haluavansa 04Etsitään systeemisiä malleja, vuorovaikutuksia, relaatioita ja vipuvaikutuksia 05Lietsotaan, laajennetaan ja ylläpidetään argumenttien markkinoita 06Käynnistetään dialogeja ja osallistetaan toimijoita (oppijat, vanhemmat, koulut, kunnat) 07Delfoi-metodi: asiantuntijuus, asianosaisuus, anonyymisyys ja iteratiivisuus 08eDelfoi-työkalu: internet (pääsy, saavutettavuus), reaali-aikaisuus (kohtaaminen, dialogi), kumulatiivisuus (aikasarja, paneelit) 09Toimintaperiaatteiksi ”open source”, ”open data” ja ”open argument”
 14. 14. ULKOISTETTU OPETUS ”Kunnat lakkauttavat opettajien vakanssit ja ostavat opetuspanokset keikkaopettajafirmoilta. Palkkiot on sidottu opetussuoritteisiin, opettajan osaamiseen, maineeseen ja kykyyn neuvotella sopimuksensa.” Selite Vuonna 2030 kollegiaalisesti opettajainhuoneisiin organisoitunut opettajakunta on purkautunut, kun mahdollisuudet toimia perinteisiä kansallisia ja kansainvälisiä rajoja - organisaatio, kieli, luokka, koulu, koulumuoto - ylittäen ovat lisääntyneet. Opettajat tarjoavat osaamistaan rajojen yli ja kilpailevat keskenään niin hinnalla kuin osaamisen laadulla. Samalla kuntien taloustilanne ja kustannussäästöt ovat johtaneet siihen, että pysyvien opettajavakanssien määrä on vähentynyt. 2010Tulevaisuusteesi (Delfoi)
 15. 15. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030 2010Kiistakysymys
 16. 16. Todennäköinen ja toivottava tulevaisuus 2030 2010Nelikenttä
 17. 17. Teesien kolmijako Teesien tilat KIISTA ▪ Näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat oppimisen kannalta tärkeässä asiassa usein tunnepitoiseksi kiistakysymykseksi. DIALOGI ▪ Käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi näkökulmiksi ja tulevaisuuspoluiksi, jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa yhteiseen keskusteluun. RATKAISU ▪ Panelistit ovat tulevaisuusväitteestä suhteellisen yksimielisiä. Pääkysymykseksi muodostuukin se, milloin ja miten muutos tapahtuu. 2011
 18. 18. Puolesta Vastaan Kilpailu tulee myös kouluihin, ja tulokset ratkaisevat. Huonot palveluntuottajat karsiutuvat ja opetuksen ostajat määrittelevät tavoitteet. Ei kuulu reaalimaailmaan perusopetuksessa. Pieni koululainen tarvitsee oman ja pysyvän opettajan, joka voi rauhassa keskittyä kasvatukseen ja opetukseen vailla "suorituspaineita". Väittämä on kovin arvolatautunut, mutta idea sisällä ihan hyvä. Itse en usko 2030 meille kellekään yhteen professioon (esim. vain ope) tai yhteen malliin – palkkatyö ja yrittäjyys lomittuvat ja värjäytyvät. Tämä on hyvä tulevaisuudenkuva! En kannata missään tapauksessa. Ruotsissa on esimerkkejä, joissa koulujen tuottama voitto menee pääomasijoittajille. Koululaitoksen pitää olla yhteiskunnan peruspalvelua, ei yritystoimintaa! Ostettujen opetuspanosten kohdalla on suuri riski opetuksen laadun ja toisaalta pysyvien opettaja- oppilaskontaktien säilymisen kannalta. Toisaalta ostetut opetusjaksot voivat parhaimmillaan nostaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja todella rikastuttaa oppimisympäristöä ja tilanteita. Stor risk för att skolan därefter skulle vara mycket ojämlik och inte kunna garantera en likvärdig grundutbildning för alla. Mindre orter skulle lida mest. Finlands befolkning skulle än mera koncentreras till Nyland och huvudstads-regionen samt några få andra större orter ! Icke önskvärt - skulle medföra betydligt större samhälleliga problem. Argumentaatio
 19. 19. eDELFOI
 20. 20. METAFORINEN TULEVAISUUSKARTTA2013
 21. 21. OPETUS TIIMIYTYY JA MONINAISTUU Jin jang
 22. 22. Opetusprofession metamorfoosi 2030 Kollegiaalinen, lapsiorientoitunut ja koulutettu opettajisto (professio), joka hetkeksi rakensi maailman parhaan Pisa-koulun. Teknologia avaa (oppimisen), tiimityö laventaa (opetuksen), yhteiskunta paineistaa (suorituksiin)! Koulujen kehitys eriytyy? Rikastuva ja moninaistuva opetusprofessio, joka mukautuu oppijan tarpeisiin ja ominaisuuksiin. Iso kysymys on keille kaikille ja ketä varten? Opetuksen “3D-printteri”! “MAALI“ Group thinking Not-knowing approach
 23. 23. DELFOI-MENETELMÄ ”Delfoi-tekniikkaa voi luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa”. 1. Delfoi-menetelmällä on kolme keskeistä piirrettä: panelistien tunnistamattomuus eli anonymiteetti, argumenttien iteraatio ja kaksi tai useampia palautekierroksia (huom. Real-Time Delphi). 2. Menetelmään kuuluu että ... • asiantuntijat voivat vapaasti muuttaa kannanottojaan (usein asiantuntijan on vaikea luopua kannanotostaan, jos se on tehty julkisesti), • voimakkaat mielipidejohtajat eivät voi vaikuttaa asiantuntijaryhmän yleiseen mielipiteen muodostukseen, • uusia ideoita voisivat esittää myös sellaiset asiantuntijat, joilla ei ole korkeaa statusta organisaatiossa, ja • hyviä ideoita voidaan koota yhteiseen käsittelyyn mahdollisimman monipuolisesti monen erilaisen asiantuntijan toimesta 1. Metodi on hyödyllinen mm. – julkisen instituution toimintaympäristöä – normatiivisten ts. hallinnollisten tavoitteiden ja toimintaohjelmien muotoilua, – potentiaalisen toimintaohjelman löytämistä,
 24. 24. DELFOI-VAIHEET 1. tutkimusongelman rajaus ja tutkimuksen tavoitteiden määrittely 2. suunnittelevan tutkijaryhmän kokoaminen tutkimuksen toteuttamista varten 3. varsinaisen asiantuntijapaneelin kokoaminen ja valinta 4. kyselylomakkeen rakentaminen, testaaminen ja korjaus ensimmäistä kyselykierrosta varten 5. ensimmäinen kyselykierros joko kirjallisena (tai atk-avusteisena) tai suullisena haastattelukyselynä 6. ensimmäisen kyselykierroksen vastausten analyysi 7. toisen kierroksen kyselylomakkeen rakentaminen ja mahdollinen testaus 8. toisen kyselykierroksen toteuttaminen ja vastausten arviointi 9. raportointi tutkimuksen tuloksista 10.jatkotutkimus: skenaariot, strategiat, päätökset
 25. 25. ILMIÖ MANAGERI KYSELYT PANEELIT
 26. 26. DELFOI SO FTA: eDelfoi M ETODI:pajat KOULUTUS:formaali TEEMAT: interaktio MINDHIVE OY HAMK LAHDENOPISTO TVA DEMOSHELSINKI DODO HELSINKI TTY LUT METODIXOY LAUREA XAMK HAAGA-HELIA TUTU-SEURA OTAVANOPISTO TUTU-KESKUS STEINER PALVELU- YHTEISÖ KEHITTÄJÄ- YHTEISÖ UWASA M ETATAVU O Y O PETUSHALLITUS MEDIAKASVATUSSEURA HUMAK MEDIAMAISTERI OY KRIITTINEN KORKEAKOULU HYBRIDI KOULUTUSYHTEISÖ UTU AALTO UTA VIESTINTÄKASVATUS HCIPROD.OY MIKKELI LAHTI DISIPLIINIT OTAVAN OPISTO RDALUEKEHITYSOY
 27. 27. eDELFOI Ammatillisen opettajanosaamisen ennakointi(OAMK) HaagaHeliaLaureaHumakMamkKyamkHamk Sivistysbarometri 2017 (OKM), Oppimisen tulevaisuus 2030 (OPH) TYYNE, työn ja työelämän tulevaisuus (OKM, eOppimiskeskus) Radikaalit teknologiat (Tuva) Ihminen + (Jyväskylän yo) Mobiiliteknologia (Tampereen tekn. yliopisto) PelipedagogiaSOTE(Vaasanyliopisto) Ammattientulevaisuudet (AV-ala,graafikko, muusikko,ym.) Johtamisen tulevaisuus (Itä-Suomen yliopisto) Smart Energy (Aalto) Erikoistumiskoulutus (Turun ja Tampereen yliopistot) Hybriditliiketoiminta- suunnitelmat(Oulun yliopisto) Turvallisuusyhteistyö (Maanpuolustuskk) SAVE(Turun yliopisto) Lääkäri2040(Turun yliopisto) Eurooppalainen metsäklusteri (EU, Itä- Suomen yo) THL/EU (päihdetutkimus) Uudetpuumateriaalit Bric (Aalto) Osaavat ... Maaseudun tulevaisuus. Smart Rural (Vaasan ja Jyväskylän yliopistot) Sustainable lifestyles 2050 (Demos Helsinki) Huumebarometri (Polamk) Ruoan tulevaisuusAmmattikeittiön tulevaisuus Kestävä liiketoiminta (Lut)
 28. 28. eDelphi Kirjuri Live- Delphi? eBaro- metri Tutu- kanta ? Iris AI Moni- asteik- ko

×