Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
16004 EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena        N.º 164 ZK.       B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 ...
EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena       N.º 164 ZK.     B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 16005Agindu b...
16006 EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena         N.º 164 ZK.       B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 ...
EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena       N.º 164 ZK.     B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 16007  Aipat...
16008 EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena         N.º 164 ZK.       B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998...
EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena       N.º 164 ZK.     B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 16009rralde-o...
16010 EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena        N.º 164 ZK.       B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Resolución 24 7 1998_aacc_país vasco

662 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Resolución 24 7 1998_aacc_país vasco

 1. 1. 16004 EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena N.º 164 ZK. B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 3.– Hiru horien txostenak jasota, Ikastetxeen Lurral- 3.– Con estos informes la Jefatura Territorial de Cen-de Burutzak bere proposamena Hezkuntzako Lurralde tros elevará al Delegado o Delegada Territorial de Edu-Ordezkaritzari helaraziko dio. cación la propuesta correspondiente. 4.– Hezkuntzako lurralde ordezkariak, Ikastetxeen 4.– El Delegado o Delegada Territorial de Educa-Lurralde Burutzaren proposamenari jarraituz, Ikaste- ción, a tenor de la propuesta realizada por la Jefaturatxeen Lurralde Zuzendaritzara bidaliko du eskabidea. Territorial de Centros tramitará la solicitud a la Direc- ción de Centros Escolares que adoptará la decisión que proceda.AZKEN XEDAPENAK DISPOSICIONES FINALES Lehenengoa.– Hezkuntza Sailburuordetzak baime- Primera.– Se autoriza a la Viceconsejería de Educa-na du agindu hau bere irizpideei jarraituz aplikatu, in- ción para dictar las instrucciones precisas para la apli-terpretatu eta garatzeko. cación, interpretación y desarrollo de la presente Or- den. Bigarrena.– Agindu hau EHAAn argitaratu eta hu- Segunda.– La presente Orden entrará en vigor al díarrengo egunetik indarrean egongo da. siguiente al de su publicación en el BOPV. Vitoria-Gasteiz, 1998ko uztailaren 30a. Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 1998.Hezkuntza, Unibertsitate El Consejero de Educación, Universidadeseta Ikerketa sailburua, e Investigación,INAXIO OLIVERI ALBISU. INAXIO OLIVERI ALBISU.Zk-3913 N°-3913ERABAKIA, 1998ko uztailaren 24koa, Hezkuntza Sai- RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1998, de la Vicecon- lordetzarena, aparteko gaitasunak edukitzeagatik he- sejería de Educación por la que se regulan los pro- ziketa-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntza- cedimientos para orientar la respuesta educativa al ren aldetik eman beharreko erantzuna nondik nora alumnado con necesidades educativas especiales aso- bideratu arautzen duena. ciadas a condiciones personales de sobredotación. Ekainaren 23ko 118 /1998 Dekretuaren arabera (eta El Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenacióndekretu horretan dago arauturik hezkuntzaren aldetik de la respuesta educativa al alumnado con necesidadeszein erantzun eman behar zaien -eskola ulerkor eta in- educativas especiales en el marco de una escuela com-tegratzaile batean- heziketa-premia bereziak dituzten prensiva e integradora, señala que la atención educati-ikasleei), aparteko gaitasun intelektualak dituzten va que se preste al alumnado sobredotado intelectual-ikasleei, hezkuntzaren bidez, ikasketa-etapa baterako mente atenderá, de manera especial al desarrollo equi-eta besterako zehaztuta dauden helburuak lortzeko gai- librado de las capacidades establecidas en los objetivostasunak neurriz garatzen lagundu behar diegu batez ere. generales de las diferentes etapas educativas previendoHorretarako, hainbat neurri ematen dizkigu aukeran, a tal efecto la adopción de diversas medidas entre laseta, besteak beste, derrigorrezko eskolatze-aldia labur- que se contempla la posibilidad de reducción del pe-tzeko aukera ere bai, baldin eta, beti ere, komenigarria riodo de escolarización obligatoria en aquellos casos enbada, ikaslea nahikoa garatu eta heldurik dagoelako, bai que el desarrollo personal del alumno o alumna y su gra-pertsona modura, eta bai afektibitate eta hartu-emanen do de madurez socio-afectiva lo haga aconsejable.aldetik ere. Aparteko gaitasun intelektualak dituztela-eta hezi- Por Orden de 24 de abril de 1996 se regulan, conketa-premia bereziak dituzten ikasle horien eskolatze- carácter de norma básica, las condiciones y el procedi-aldiaren iraupena -salbuespen modura- nola malgutu miento para flexibilizar, con carácter excepcional, la du-(baldintzak eta jardunbidea) 1996ko apirilaren 24ko ración del periodo de escolarización obligatoria del
 2. 2. EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena N.º 164 ZK. B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 16005Agindu batean dago araututa. Agindu hori oinarrizko alumnado con necesidades educativas especiales asocia-araua da. das a condiciones personales de sobredotación intelec- tual. Beste alde batetik, egin beharreko ebaluaketa psi- Por otra parte es preciso determinar los procesos dekopedagogikoak eta aplikatu beharreko aparteko curri- evaluación psicopedagógica que habrán de seguirse yculum-neurriak ere zehaztu beharko ditugu, benetan concretar las medidas curriculares extraordinarias conbermatu nahi baldin badugu aparteko gaitasunak di- cuya aplicación se garantice el desarrollo pleno y equi-tuen ikasle horrek bere ahalmenak bete-betean, neurriz librado de las capacidades del alumnado con sobredo-eta eskola-inguru normalizatu batean garatuko ditue- tación intelectual en un contexto escolar normalizado.la. Curriculumaren barruan erabakirik hartu aurretik, Las decisiones curriculares que se adopten habrán debehar bezain ondo arrazoitu beharko ditugu, eta, alde estar suficientemente acreditadas y a tal efecto procedehorretatik, ikaslea eskolaratzeko araudi orokorra alda- adecuar la normativa general de escolarización del alum-tzea ere komeni da. nado. Hori guztia ikusirik; dagozkigun aginpideak bitar- En su virtud, en ejercicio de sus competencias y ateko; heziketa-premia bereziak dituzten ikasleei esko- tenor de lo previsto en el Decreto 118/1998 y en apli-la ulerkor eta integratzaile batean hezkuntzaren alde- cación de lo dispuesto en la disposición final segundatik zein erantzun eman arautzen duen 118/1998 Dek- de la Orden de 24 de abril de 1996 por la que se regu-retuan zer jartzen duen kontuan; aparteko gaitasun in- lan, con carácter de norma básica, las condiciones y eltelektualak dituztela-eta heziketa-premia bereziak di- procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcio-tuzten ikasle horien eskolatze-aldiaren iraupena -sal- nal, la duración del periodo de escolarización obligato-buespen modura eta oinarrizko arauen indarrarekin- no- ria del alumnado con necesidades educativas especialesla malgutu (baldintzak eta jardunbidea) arautzen duen asociadas a condiciones personales de sobredotación in-xedapenean (1996ko apirilaren 24ko Aginduko azken telectual, esta Viceconsejería de Educaciónxedapenetan bigarrenean) erabakitakoa betetzeko, Hez-kuntza Sailordetzak honako hau ERABAKI DU: HA RESUELTO: Lehenengoa.– Non aplikatuko den. Primero.– Ámbito de aplicación. Erabaki honek Euskal Autonomia Erkidegoan derri- La presente Resolución será de aplicación en los cen-gorrezko hezkuntza ematen duten ikastetxeetarako ba- tros docentes que impartan la enseñanza obligatoria enlio du. la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bigarrena.– Xedea. Segundo.– Objeto. Hona hemen erabaki honek zein xede duen: eskola- Es objeto de la presente Resolución es establecer eltze-aldia malgutzeko eskatzeko zer egin behar den ze- procedimiento para solicitar la flexibilización del pe-haztea; zein ebaluaketa beharko den zehaztea; aparteko riodo de escolarización, señalar la evaluación precisa, de-curriculum-neurriak erregistratzeko sistema zehaztea terminar el sistema de registro de las medidas curricu-(halakorik hartu behar bada); eta aparteko gaitasunak lares excepcionales que pudieran adoptarse y orientardituztela-eta heziketa-premia bereziak dituzten ikasleei la respuesta educativa al alumnado con necesidades edu-hezkuntzaren aldetik eman beharreko erantzunak zer- cativas especiales asociadas a condiciones personales denolakoa izan behar duen argitzea. sobredotación. Hirugarrena.– Hezkuntzak eskaini beharreko arre- Tercero.– Atención educativa.ta. 1.– Aparteko gaitasun intelektualak dituztela-eta 1.– Los alumnos y alumnas con necesidades educa-heziketa-premia bereziak dauzkaten ikasleek ohiko es- tivas especiales asociadas a condiciones personales de so-koletan ikasi behar dute. bredotación intelectual serán escolarizados en centros ordinarios. 2.– Ikasle horiek direla-eta curriculumean egokitza- 2.– Las adaptaciones curriculares que se realicen pro-penik egitekotan, aparteko gaitasun intelektualak di- moverán, en todo caso, el desarrollo pleno y equilibra-tuzten ikasleei beren ahalmenak bete-betean, neurriz do de las capacidades de los alumnos y alumnas con so-eta eskola-inguru normalizatu batean garatzen lagun- bredotación intelectual en un contexto escolar norma-tzeko balio beharko dute aldaketa horiek. lizado.
 3. 3. 16006 EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena N.º 164 ZK. B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 3.– Aparteko gaitasunak dituztela-eta heziketa-pre- 3.– La respuesta educativa al alumnado con necesi-mia bereziak dituzten ikasleei hezkuntzaren aldetik dades educativas especiales asociadas a condiciones deeman beharreko erantzuna bi bidetatik etor daiteke: cu- sobredotación podrá suponer la adaptación curricular derriculuma zabaltzea; edo derrigorrezko eskolatze-aldia ampliación o la flexibilización del periodo de escolari-malgutzea eta curriculumak banan-banan egokitzea, be- zación obligatoria, con la correspondiente adaptaciónraz. individual del curriculo. 4.– Neurri berezi horietako bat edo bestea hartu, 4.– Se informará a los responsables legales del alum-ikaslearen legezko tutoreei jakinarazi behar zaie auke- nado de la posibilidad de adopción de cualquiera de es-ra horren berri. Neurriak martxan jarri aurretik, ados tas medidas extraordinarias, recabando su conformidaddaudela eta onartu ere egiten dutela adierazi beharko y consentimiento escrito, con carácter previo al iniciodute idatziz. del procedimiento. Laugarrena.– Ebaluaketa psikopedagogikoa. Cuarto.– Evaluación psicopedagógica. 1.– Ikasleari buruz jasotako informazioak honako al- 1.– La información que se recabe en relación con elderdi hauek bildu behar ditu derrigorrez: alumnado recogerá necesariamente los siguientes extre- mos: a) Ikasleari buruzkoak: ikasle bakoitzaren aparteko a) Relativos al alumno o alumna: Condiciones per-gaitasunak; eskolako ibilbidea; curriculum-mailako sonales de sobredotación; historia escolar; competenciagaitasuna; nola ikasten duen; curriculumean garatzen curricular; estilo de aprendizaje; condiciones persona-diren gaitasunak zenbateraino betetzen dituen, eta, ba- les en relación con las capacidades que desarrolla el cu-tez ere, inolako oreka-gabeziarik ba ote duen intelek- rriculo con particular atención a los posibles desequi-toaren eta alderdi psikomotorraren artean, hizkuntza eta librios entre los aspectos intelectual y psicomotor, dearrazoitzeko gaitasunaren artean, sentimenduak eta in- lenguaje y de razonamiento y afectivo e intelectual; eltelektoaren artean; autokontzeptua; zein eratara ikas- autoconcepto; el estilo de aprendizaje concretándose porten duen eta zein eduki eta aktibitate nahiago dituen, áreas los contenidos y tipo de actividades que prefiere;arloka banaturik; buruhausteak konpondu eta berriak su habilidad para resolver y plantear problemas; sus me-sortzeko abilidadea; helburuak, ekina ote den eta ikas- tas, su perseverancia y su ritmo de aprendizaje.teko erritmoa. b) Eskolari buruzkoak: hezkuntza-interbentzioaren b) Relativas al contexto escolar: Características de laezaugarriak; taldeko edo gelako beste ikasleekin eta ira- intervención educativa; interacciones que establece conkasleekin zer-nolako harremanak dituen; hezkuntzaren los compañeros y compañeras del grupo clase y con elaldetik eman beharreko erantzuna nola antolatu. Profesorado; organización de la respuesta educativa. c) Familiari eta gizarteari buruzkoak: familiaren c) En relación con el contexto familiar y social: Ca-ezaugarriak; inguruaren ezaugarriak; gurasoek zer es- racterísticas familiares; características del entorno; ex-pero duten; programarik antolatzen bada, laguntzeko pectativas de la familia; cooperación en el desarrollo delgertu dauden; ikasleak, bere inguruan, pertsona modu- posible programa de actuación; recursos culturales y so-ra garatzen lagunduko dion beste baliabiderik ba ote ciales de la zona que puedan contribuir a favorecer com-duen kulturaren edo gizartearen esparruan. plementariamente a su desarrollo personal. 2.– Ebaluaketaren ondorengo txosten psikopedago- 2.– El informe psicopedagógico que se eleve tras lagikoan aurreko puntuko edukin horiek denak hartu be- evaluación realizada recogerá de forma explícita los con-harko dira kontuan, eta nondik jo behar dugun adiera- tenidos reseñados en el punto anterior e incluirá la opor-zi beharko digu. Beharrezkoa bada, curriculuma zabal- tuna orientación, proponiendo, si procede, la adaptacióntzeko edo derrigorrezko eskolatze-aldia malgutzeko de ampliación o la flexibilización del periodo de esco-proposatuko digu. Kasu batean zein bestean, curricu- larización, con la pertinente adaptación curricular in-luma egokitu egin beharko da, banan-banan. dividual en ambos supuestos. Curriculum-egokitzapenean kontuan hartu beharre- Se concretarán aquellos aspectos singulares que de-ko berezitasunak ere zehaztu beharko ditu. ba recoger la adaptación del curriculo. Bosgarrena.– Curriculum-neurriak. Quinto.– Medidas curriculares. 1.– Ikaslearen aparteko etekina arlo jakin batzueta- 1.– La adaptación curricular de ampliación se lleva-koa dela ikusten bada ebaluaketa psikopedagogikoan, rá a cabo cuando en la evaluación psicopedagógica seorduan curriculuma egokitu eta zabaldu egin beharko valore que el alumno o alumna tiene un rendimientodugu. Horixe bera egin beharko dugu, ikaslearen apar- excepcional en un número definido de áreas. De igualteko emaitzak orokorrak eta jarraiak izanagatik ere, modo se procederá si tiene un rendimiento global ex-afektibitatearen aldetik edo gizartearekiko harremane- cepcional y continuado pero se detecta disincronía contan hutsunerik erakusten badu. los ámbitos afectivos y de inserción social.
 4. 4. EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena N.º 164 ZK. B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 16007 Aipatu dugun banan banako curriculum-egokitza- La correspondiente adaptación individual del curri-penaren bitartez, helburuak eta edukinak aberastu, eba- culo recogerá el enriquecimiento de los objetivos y con-luaketa-irizpideak malgutu eta, ikasleak nola ikasten tenidos, la flexibilización de los criterios de evaluación,duen kontuan harturik, zein metodologia zehatz erabil- y la metodología especifica que conviene utilizar tenien-tzea komeni den azaldu beharko dugu. do en cuenta el estilo de aprendizaje del alumno o alum- na y el contexto escolar. Zabaltze-egokitzapen hori dezenteko curriculum- Esta adaptación de ampliación será considerada co-egokitzapen modura hartu beharko dugu. mo una adaptación curricular significativa. 2.– Ebaluaketa psikopedagogiko horretan, eskolara- 2.– La anticipación del inicio de la escolarizacióntuta dagoen zikloko edo ikasturteko helburuak dagoe- obligatoria o la reducción del período de escolarizaciónneko lortuak dituela agertzen bada, derrigorrezko es- se llevará a cabo, de acuerdo con lo establecido en lakolatze-aldia lehenago hasteko aukera eman, edo garai Orden de 24 de abril de 1996, cuando en la evaluaciónhori laburtu ere egin daiteke, baldin eta, horrela, ikas- psicopedagógica se valore que el alumno o alumna tie-leari mesede egingo diogula uste badugu, bai haren ore- ne adquiridos los objetivos del ciclo o curso en que seka pertsonala garatzeko, bai eskola-lanetarako ere. Neu- escolariza y se prevea que esta medida es adecuada pa-rri bata zein bestea, dena dela, 1996ko apirilaren 24ko ra el desarrollo de su equilibrio personal y de su socia-aginduan xedatutakoaren arabera hartu beharko dira. lización. Batean zein bestean, curriculuma egokitu egin be- En cualquiera de los casos, la necesaria adaptaciónharko da banan-banan, eta egokitzapen horren barruan: individual del curriculo recogerá la adecuación o am-helburuak eta edukinak egokitu edo areagotu, ebalua- pliación de los objetivos y contenidos, la flexibilizaciónketa-irizpideak malgutu eta, ikasleak nola ikasten duen de los criterios de evaluación y la metodología especi-kontuan harturik, zein metodologia zehatz erabiltzea fica que conviene utilizar, teniendo en cuenta la capa-komeni den azaldu beharko dugu. cidad de aprendizaje del alumno o alumna y el contex- to escolar en que se desenvuelve. 3.– Banan banako curriculum-egokitzapen hori 3.– En Educación Primaria la adaptación individualHaur Hezkuntzan egin behar denean, aukeretako bat - del curriculo podrá incluir, desde los primeros nivelesikastetxearen ahalemenak kontuan, beti ere- hasiera-ha- de escolarización y de acuerdo con la disponibilidad delsierako eskola-mailetatik justu gorogoko arlo edo eza- centro, trabajar en el nivel inmediatamente superior al-gutza-esparruren bat lantzen hastea da. Beste aukera bat guna área o campo definido de conocimientos, así co-ikaslea aberasteko hainbat neurri hartzea da: besteak mo medidas de enriquecimiento dirigidas tanto a la ad-beste informatika eta musikako lenguaiak ikasi eta ga- quisición y desarrollo de los lenguajes informáticos yratzeko, edo atzerriko hizkuntzak ikasteko. musical entre otros, como al aprendizaje de idiomas ex- tranjeros. 4.– Aparteko gaitasun intelektualak dauzkaten ikas- 4.– En Educación Secundaria Obligatoria, la adap-leen banan banako curriculum-egokitzapenak Derrigo- tación individual del curriculo para los alumnos y alum-rrezko Bigarren Hezkuntzan egin behar direnean, ere, nas con sobredotación intelectual, podrá prever que unaarlo bat edo bat baino gehiago -aukerakoak izan edo ez- o más áreas, sean optativas o no, puedan trabajarse enjustu goragoko mailan lantzeko aukera izango dugu. el nivel inmediatamente superior cuando se valore queHorretarako, ikasleak, jarraian-jarraian, arlo horietan su rendimiento en ellas es alto y continuado y que tie-etekin handia lortzen duela erakutsi beharko du, eta da- ne adquiridos en dichas materias los objetivos y capa-gokion ziklo edo mailan ikasiko lituzkeen ezagutza eta cidades del ciclo o nivel que le corresponde cursar.gaitasunak dagoeneko ikasiak eduki beharko ditu. 5.– Metodologiaren aldetik, berriz, estrategia mo- 5.– Como estrategias metodológicas se utilizarán en-dura, antolakera malguak erabil ditzakegu, ikasleak, ba- tre otras, fórmulas organizativas flexibles que facilitentzuetan, beste maila batzuetako taldeetan parte hartze- la incorporación del alumnado, en determinados mo-ko aukera izan dezan, hau da, curriculum-gaitasunen al- mentos, a grupos de diferente nivel de competencia cu-detik adinez dagokionaz besteko mailetan. rricular al que le corresponde por edad. 6.– Curriculumean dezente egokitu ditugun arlo edo 6.– La evaluación de los aprendizajes de este alum-ikasgaietan ikasle horiek zer ikasi duten ebaluatzeko, nado, en aquellas áreas o materias que hubieran sido ob-dagozkion egokitzapenetan ikasle horientzat berariaz jeto de adaptaciones curriculares significativas, se efec-zehaztutako ebaluaketa-xede eta ebaluaketa-irizpidak tuará tomando como referencia los objetivos y criterioserabili beharko ditugu. de evaluación expresamente fijados para ellos en las adaptaciones correspondientes. Seigarrena.– Zer egin curriculum-mailako neurri Sexto.– Procedimiento para solicitar las medidas cu-egokiak eskatzeko ikasle horientzat. rriculares adecuadas para la atención de este alumnado.
 5. 5. 16008 EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena N.º 164 ZK. B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 1.– Curriculumaren zabaltze-egokitzapena: 1.– Adaptación curricular de ampliación: Curriculuma egokitu eta zabaltzeko baimena ema- El procedimiento para la autorización de adaptacio-teko, banan banako curriculum-egokitzapen esangura- nes curriculares de ampliación será el mismo que se con-tsuetarako aginduan zehazten den bide bera erabili be- templa en la Orden 24 de julio de 1998, para las adap-harko da (1998ko uztailaren 24ko agindua). Dena de- taciones curriculares individuales significativas de lala, ebaluaketa psikopedagogikoaren txosten osoa ere etapa correspondiente, al que se adjuntará el informeerantsi beharko diogu, erabaki honetan zehaztutako completo de la evaluación psicopedagógica junto conbeste gorabehera jakinekin batera. los aspectos específicos que se determinan en esta Re- solución. 2.– Eskolatze-aldia aurreratzea edo laburtzea, Derri- 2.– Anticipación de la escolarización o reducción delgorrezeko Hezkuntzan: periodo de escolarización en la enseñanza obligatoria: Hona hemen zein bide erabili behar dugun, Lehen El procedimiento a seguir para solicitar la anticipa-Hezkuntzan eskolatze-aldia lehenago hasteko eskatze- ción de la escolarización en Educación Primaria o la re-ko, edo derrigorrezko hezkuntzako zikloren bat labur- ducción de la duración de un ciclo en la enseñanza obli-tzeko eskatzeko: gatoria será el siguiente: a) Ikaslearen ezaugarriei antzemanik, eta hezkuntza- a) Detectadas las características del alumno o alum-premia bereziak dituela ikusirik, ikastetxeko zuzenda- na y sus necesidades educativas especiales, al comienzoriak, dagokion ziklo hasieran, egoera legezko tutoreei del ciclo correspondiente la Dirección del centro infor-azaldu, eta, haien baimenarekin -idatziz beharko du mará a los representantes legales y, con su conformidadizan- talde multiprofesionalei deituko die. Talde horiek escrita, solicitará la intervención del Equipo Multipro-egingo dute erabaki honetako laugarren puntuan zehaz- fesional que realizará la evaluación psicopedagógica re-tutako ebaluaketa psikopedagogikoa. ferenciada en el punto cuarto de esta Resolución. b) Ikastetxeko zuzendaritzak eskaria Pedagogi Be- b) La Dirección del centro presentará a la Jefaturarrikuntzarako Lurralde Burutzaren eskuetan utzi behar- Territorial de Renovación Pedagógica la solicitud, queko du. Eskari horri, honako agiri hauek erantsi behar- en todos los casos incluirá la siguiente documentación:ko dizkio, beti: – Irakasle-taldearen txostena. Koordinazioa ikaslea- – Informe del equipo docente coordinado por el pro-ren tutoreak egin beharko du eta aholkualaritza-lana, fesorado tutor del alumno o alumna y asesorado por elberriz, irakasle aholkulariak edo ikastetxeko orientatzai- profesorado consultor u orientador del centro, si los hu-leak halakorik baldin badago. biere. – Curriculuma egokitzeko proposamen zehatza, ikas- – La propuesta concreta de modificación del curri-tetxeko zuzendariaren izenpearekin. Hona hemen pro- culo firmada por la Dirección del centro. Esta propues-posamen horri nahitaez erantsi beharrekoak: zein hel- ta contendrá, necesariamente: Los objetivos, contenidosburu, edukin eta ebaluaketa-irizpide proposatu nahi di- y criterios de evaluación que se proponen, las opcionesren; metodologiaren aldetik egokienak iruditzen zaiz- metodológicas que se consideran adecuadas y las medi-kigun aukerak; eta ikastetxeak antolakuntza dela-eta das organizativas que el centro se plantee relativas alzein neurri hartzeko asmoa duen: taldeketetarako, ba- agrupamiento, a los materiales y a la distribución deliabideetarako eta tokia eta denbora banatzeko. espacios y tiempos. – Agiri bat, idatziz adieraziko duena legezko tuto- – Constancia documental de la conformidad de losreak ados daudela proposaturiko interbentzio-planare- representantes legales respecto del plan de interven-kin. ción propuesto. c) Pedagogi Berrikuntzarako Lurralde Burutzak c) La Jefatura Territorial de Renovación Pedagógicatxosten psikopedagogikoak egiteko eskatuko die talde recabará el informe psicopedagógico realizado por elmultiprofesionalari eta Hezkuntzako Ikuskaritzari. Az- Equipo Multiprofesional y por la Inspección Técnica deken horretan, curriculuma egokitzeko proposamenek Educación haciendo constar en este último la adecua-indarrean dagoen legedia betetzen duten eta ikaslearen ción de las propuestas de modificación del curriculo aeta familiaren eskubideak bete diren edo ez zehaztu be- la normativa vigente y sobre si los derechos del alum-harko da. no o alumna y su familia han sido respetados. d) Pedagogi Berrikuntzarako Lurralde Burutzak ha- d) La Jefatura Territorial de Renovación Pedagógi-mabost eguneko epea izango du a) eta b) puntuetan ai- ca remitirá, en el plazo de quince días, la documenta-paturiko agiriak Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendari- ción mencionada en los puntos a) y b) a la Dirección detzara bidaltzeko. Renovación Pedagógica. e) Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaritzak hiru hi- e) La Dirección de Renovación Pedagógica resolve-labeteko epea izango du erabakia hartzeko (eskaria lu- rá en el plazo de tres meses, a contar desde la presen-
 6. 6. EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena N.º 164 ZK. B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 16009rralde-ordezkaritzan aurkezten duten egunetik aurrera). tación de la solicitud en la Jefatura Territorial de Re-Erabaki hori ikastetxeko zuzendaritzari jakinarazi be- novación Pedagógica. Dicha resolución se comunicaráharko dio, idatziz; eta zuzendaritza horrek helaraziko por escrito a la Dirección del centro, para su traslado adie interesatuei. los interesados. 3.– Ikasturte hasierako argibideetan zehaztuko da 3.– En las instrucciones de principio de curso se es-zein epe dagoen bai curriculumaren zabaltze-egokitza- tablecerán los plazos en los que debe tramitarse tantopena izapidetzeko, bai eskolatze-aldia aurreratzeko edo la adaptación curricular de ampliación como la antici-eskolatze-aldi hori murrizteko ere (derrigorrezko irakas- pación de la escolarización o reducción del periodo dekuntzan, beti ere). escolarización en la enseñanza obligatoria. Zazpigarrena.– Aparteko neurriak erregistratzea. Séptimo.– Registro de las medidas excepcionales. 1.– Eskolatze-aldia malgutzekotan, horrela jaso be- 1.– La flexibilización del periodo de escolarizaciónharko da ebaluaketa-agirietan: se consignará en los documentos de evaluación de la si- guiente forma: a) Lehen Hezkuntza: a) En Educación Primaria: Eskolatze-aldia aurreratu edo laburtu egiten badu- La anticipación o reducción de la escolarización segu, «Derrigorrezko eskolatze-aldi malgututa: lehena- consignará en el expediente académico del alumno ogo hasi da» edo «laburtu egin dugu» jarri beharko du- alumna mediante la expresión «Flexibilización del Pe-gu ikaslearen espedientean, hain zuzen ere, «datu me- riodo Obligatorio de Escolarización: Anticipación» odiku eta psikopedagogiko garrantzitsuak» izeneko «Reducción» , en el apartado «datos médicos y psico-orrian. Txosten psikopedagogikoa eta curriculum-ego- pedagógicos relevantes» . Se incluirá en el expedientekitzapena ere jaso beharko ditugu espedientean. mencionado el informe psicopedagógico y la adaptación curricular realizada. b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan: Eskolatze- b) En Educación Secundaria Obligatoria: La reduc-aldia laburtu egiten badugu, «Derrigorrezko eskolatze- ción del período de escolarización se consignará en elaldia malgututa: laburtu egin dugu» jarri beharko du- expediente académico del alumno o alumna mediantegu ikaslearen espedientean, hain zuzen ere, «datu me- la expresión «Flexibilización del Periodo Obligatorio dediku eta psikopedagogiko garrantzitsuak» izeneko Escolarización: Reducción» en el apartado «Datos mé-orrian. Ebaluaketa psikopedagogikoko txostena eta ci- dicos y psicopedagógicos relevantes» . Asimismo se in-rriculum-egokitzapena ere espedientean jaso beharko cluirá en dicho expediente el informe de evaluación psi-ditugu. copedagógica y la adaptación curricular realizada. c) Eskolatze-aldia malgutu egiten baldin badugu - c) La flexibilización del periodo de escolarización,Lehen Hezkuntzan nahiz Derrigorrezko Bigarren Hez- tanto en la Educación Primaria como en la Educaciónkuntzan-, Oinarrizko Hezkuntzako Eskolaketa Libu- Secundaria Obligatoria, se consignará en el Libro de Es-ruan zehaztu beharko dugu, Oharren artean. Zehazta- colaridad de la Enseñanza Básica mediante la diligen-pen horretan, laburtzeko baimena emateko erabakia cia correspondiente en el apartado Observaciones, en lazein egunetakoa den ere jarri beharko dugu. que constará la fecha de la Resolución por la que se au- toriza esta medida. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren iraupena mal- Cuando el alumno o alumna no alcance los objeti-gutu ondoren ikasleak ez baldin baditu beretzat ego- vos para él adaptados al flexibilizar la duración de lakituriko helburuak lortzen, eta proposamena lehen zik- Educación Secundaria Obligatoria, si la propuesta hu-loa laburtzeko baldin bazen, bigarren ikasturtea amai- biera sido para reducir la duración del primer ciclo, latzen denean erregistratuko da ebaluaketa eskolaketa-li- evaluación se registrará en el Libro de Escolaridad cuan-buruan. Bigarren eta hirugarren ikasturteetarako bada, do finalice el segundo curso. Si fuera para los cursos se-lehen zikloko eta hirugarren ikasturteko ebaluaketak gundo y tercero, la evaluación del primer ciclo y del ter-bananduta erregistratuko dira; eta horixe bera egingo cer curso se registrará por separado, actuando del mis-dugu hirugarren eta laugarren ikasturteetarako bada mo modo si fuese para los cursos tercero y cuarto.ere. 2.– Ikastetxeak Lehen Hezkuntzako lehen ikastur- 2.– Cuando el centro solicite los Libros de Escolari-teko ikasleentzako eskolaketa-liburua eskatzen due- dad para el alumnado del primer curso de Educaciónnean, ikasleen zerrenda ere aurkeztu beharko du, eta, Primaria incluirá en la relación a los alumnos o alum-zerrenda horretan, aparteko gaitasunak dituztela-eta nas con sobredotación intelectual que se incorporen aikasturte horretan behar baino -edo adinez egokitu bai- dicho curso un año antes del que le corresponde porno- urtebete lehenago hasi behar duten ikasleak ere ze- edad, adjuntando a la solicitud una copia de las resolu-haztu beharko ditu. Eskariarekin batera, baimen-eraba- ciones individuales de autorización.ki guztien -banan-banan ikasle guztienak, algia- kopiakere aurkeztu beharko ditu, eskari horri erantsita.
 7. 7. 16010 EHAA - 1998ko abuztuak 31, astelehena N.º 164 ZK. B.O.P.V. - lunes 31 de agosto de 1998 3.– Curriculum-egokitzapenen erregistroak 1998ko 3.– El registro de las adaptaciones curriculares seuztailaren 24ko Aginduan erabakitako moduan egin be- ajustará a lo dispuesto en la Orden de 24 de julio deharko dira, agindu horretan baitaude araututa curricu- 1998 por la que se regula la autorización de las adap-lum-egokitzapenetarako baimenak. taciones curriculares. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, ikasleak justu En Educación Secundaria Obligatoria, cuando elgoragoko ikasturteko gairen bat ere ikasten baldin ba- alumno o alumna curse alguna materia del curso inme-du, gorabehera hori ikasketa-espedientean, ebaluakete- diatamente superior, esta circunstancia se hará constartako notetan eta banan banako ebaluaketa-txostenean en el expediente académico, en las notas de evaluaciónere jaso beharko da. Ebaluaketa-aktetan eta eskolake- y en el informe individual de evaluación. En las actasta-liburuan dilijentzia bidez jaso beharko dira, eskola- de evaluación y en el Libro de Escolaridad se consigna-ratzeari buruzko Oharren artean. rá mediante diligencia en el apartado Observaciones so- bre la escolaridad. 4.– Ikasleak beste ikastetxe batean hasi behar badu, 4.– Cuando el alumno o alumna se traslade de cen-lehengo ikastetxeak honako agiri hauen kopiak bidali tro, el de procedencia remitirá copia del informe psi-beharko dizkio berriari: txosten psikopedagogikoa, copedagógico, de la adaptación curricular realizada y deegindako curriculum-egokitzapena eta baimena emate- la resolución de autorización correspondiente.ko erabakia.AZKEN XEDAPENAK DISPOSICIONES FINALES Lehenengoa.– Pedagogi Berrikuntzarako Zuzenda- Primera.– Se autoriza a la Dirección de Renovaciónritzak eta Hezkuntzako Ikuskaritza Nagusiak -dagoz- Pedagógica y a la Inspección General de Educación akien aginpideen barruan, betiere- erabaki honetan xe- dictar, en el ámbito de sus competencias, las instruc-daturikoa garatu eta betetzeko beharrezko aginduak ciones oportunas para el desarrollo y aplicación de loemateko baimena dute. dispuesto en esta Resolución. Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz- Segunda.– Esta resolución entrará en vigor el día si-karian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da in- guiente al de su publicación en el Boletín Oficial deldarrean erabaki hau. País Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1998ko uztailaren 24a. Vitoria-Gasteiz, 24 de julio de 1998.Hezkuntza sailburuordea, El Viceconsejero de Educación,ALFONSO UNCETA SATRÚSTEGUI. ALFONSO UNCETA SATRÚSTEGUI.KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE CULTURAZk-3914 N°-3914AGINDUA, 1998ko abuztuaren 14koa, Kultura sail- ORDEN de 14 de agosto de 1998, de la Consejera de buruarena, 1998/99 ikasturterako, Soin Hezkuntza- Cultura, de modificación de la Orden por la que se ko Euskal Erakundeko (SHEE-IVEF) zerbitzuenga- fijan los precios a satisfacer por la prestación de ser- tik ordaindu beharko diren prezioak finkatzen di- vicios en el Instituto Vasco de Educación Física pa- tuen Agindua aldatzen duena. ra el curso académico 1998/99. 1998ko abuztuaren 12ko Euskal Herriko Agintari- Con fecha 12 de agosto de 1998 ha aparecido publi-tzaren Aldizkarian, Soin Hezkuntzako Euskal Erakun- cada en el Boletín Oficial del País Vasco, la Orden dedeko (SHEE-IVEF) zerbitzuengatik ordaindu beharko 31 de julio de 1998, de la Consejera de Cultura, por ladiren prezioak finkatzen dituen Kultura sailburuaren que se fijan los precios a satisfacer por la prestación de1998ko uztailaren 31ko Agindua, argitaratu da. servicios en el Instituto Vasco de Educación Física. Agindu horren zioen adierazpenean Euskadiko Au- En el expositivo de dicha Orden se hacía alusión atonomia Erkidegoaren Administrazioaren Ariel eta Pre- la Ley 3/1990, de 31 de mayo de tasas y precios públi-

×