Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

презентация калениченко алли днз № 10

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

презентация калениченко алли днз № 10

Télécharger pour lire hors ligne

презентація

презентація

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à презентация калениченко алли днз № 10 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

презентация калениченко алли днз № 10

 1. 1. :Анкетні дані 1. ПІП: Алла Миколаївна Калениченко 2. Дата і місце народження: 01.02.1970 р., м. Прилуки, Чернігівської області 3. Стаж роботи: 25 рік 4. Освіта: Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського, 1994 р. 5. Фах за дипломом: педагогіка психологія (дошкільна). 6. Кваліфікаційна категорія, звання: вихователь вищої категорії. 7. Нагороди: Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, 2006 р. Почесна грамота Прилуцької міської ради, 2009 р.,2013р.
 2. 2. Тема, над якою працює вихователь: ““Мовленнєвий розвиток дітейМовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку черезстаршого дошкільного віку через пізнання природи ”пізнання природи ”
 3. 3. Циклограма видів діяльності з екологічного спрямування протягом тижня Ранок Прогулянка II пол. дня ПОНЕДІЛОК Ранкові зустрічі Спостереження і праця в куточку природи Спостереження в неживій природі (загадки, прислів’я, прикмети, вірші). Акції. Читання художньої літератури. Крісло мрійника ВІВТОРОК Спостереження і вирішення проблемних ситуацій Екологічна стежина Полілог. Художня праця (вироби з природного матеріалу) СЕРЕДА Пошуково- дослідницька діяльність Спостереження за життям тварин, птахів. Праця в природі. Хвилинки мислення Пальчикова гімнастика ЧЕТВЕР Спостереження і праця в куточку природи (з включенням мовних завдань) Краєзнавчо- туристична робота. Ігри з природний матеріалом. П’ ЯТНИЦЯ Хвилинки милування Спостереження та праця в природі (досліди). Дидактичні ігри. Мистецтвознавче спостереження. Праця в природі.
 4. 4. Методи і прийоми:Методи і прийоми:  комунікативні доручення в природікомунікативні доручення в природі;;  ранкові привітання;ранкові привітання;  бесіди вихователя з дітьми та організація їх мовленнєвогобесіди вихователя з дітьми та організація їх мовленнєвого спілкування в природі;спілкування в природі;  створення проблемних ситуацій;створення проблемних ситуацій;  розповіді вихователя й дітей на теми з власного досвіду ;розповіді вихователя й дітей на теми з власного досвіду ;  складання листів, усних газет;складання листів, усних газет;  розігрування художніх творів у формі діалогу;розігрування художніх творів у формі діалогу;  ігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри, словесні дидактичніігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри, словесні дидактичні ігри;ігри;  підготовка і проведення свят, розваг, тематичного дня;підготовка і проведення свят, розваг, тематичного дня;  організація спільних видів діяльності та спілкування у процесіорганізація спільних видів діяльності та спілкування у процесі їх виконання;їх виконання;  моделювання ситуацій спілкування на заняттях та в іншихмоделювання ситуацій спілкування на заняттях та в інших видах дитячої діяльності, організація спілкування між дітьмивидах дитячої діяльності, організація спілкування між дітьми різного віку;різного віку;  створення в групі доброзичливої атмосфери, налагодженнястворення в групі доброзичливої атмосфери, налагодження вихователемвихователем  емоційно-особистісних стосунків з кожною дитиною під часемоційно-особистісних стосунків з кожною дитиною під час спільної роботи в природі;спільної роботи в природі;  індивідуальний підхід до дитини у процесі мовленнєвогоіндивідуальний підхід до дитини у процесі мовленнєвого спілкування в природі (навчального й повсякденного);спілкування в природі (навчального й повсякденного);  уроки мисленняуроки мислення в природі.в природі.
 5. 5. Прийоми логічного мислення: порівняння, протиставлення, аналогії;  класифікація і систематизація;  формування уміння робити висновки.
 6. 6. Методи та прийоми інтерактивного навчання: 1. Метод вирішення проблеми або “Древо рішень”. 2. Метод “Побудуємо ланцюжок”. 3. Метод відкриття законів життя. Етапи даного методу: • пошук екологічної проблеми; • організація різних видів спілкування з природою; • обмін між дітьми відчуттям, враженнями, емоціями, думками; • фіксування результатів у малюнках, схемах, оповіданнях, віршах. 4. Метод інформаційних хвилинок. 5. Метод перевтілень. 6. Метод “Піраміда запитань” 7. Метод “Дослідницький фартух”. 8. Метод “Зелений мікрофон”. 9. Прийом “Ланцюг взаємозв'язку”. 10. Прийом “Трудовий десант”. 11. Прийом навмисних помилок. 12. Метод “каталогу”. 13. “Мозковий штурм”.
 7. 7. Кредо інтерактивного навчання: , , .Те що я чую я забуваю , , ' .Те що я чую і бачу я трохи пам ятаю , , , – –Те що чую бачу обговорюю і роблю я набуваю .я починаю розуміти , , –Коли я чую бачу обговорюю і роблю я набуваю .знань і навичок , .Коли я передаю знання іншим я стаю майстром
 8. 8. Принципи інтерактивного навчання:  безпосередня участь кожної дитини;безпосередня участь кожної дитини;  взаємне інформаційне, духовне збагачення;взаємне інформаційне, духовне збагачення; особистісно – орієнтоване навчання.особистісно – орієнтоване навчання.
 9. 9. Базові принципи природничо- мовленнєвих ігор:  принцип активності;принцип активності;  принцип творчості;принцип творчості; принцип партнерства .принцип партнерства .
 10. 10. Принципи роботи сумісної діяльності вихователя та дітей:  бажання, прагнення дітей;бажання, прагнення дітей; педагогічна варіативність форм,педагогічна варіативність форм, методів, засобів розвиваючихметодів, засобів розвиваючих впливів вихователя;впливів вихователя; психологічні закономірностіпсихологічні закономірності природничого розвитку спільноїприродничого розвитку спільної діяльності дітей та дорослих (віддіяльності дітей та дорослих (від бажання – до творчого рівнябажання – до творчого рівня реалізації задуму).реалізації задуму).
 11. 11. Педагогічні принципи роботи: самостійність;самостійність; діяльнісний підхід;діяльнісний підхід; актуалізація суб'єктивноїактуалізація суб'єктивної позиції дитини в педагогічномупозиції дитини в педагогічному процесі;процесі; співробітництво дітей таспівробітництво дітей та дорослих;дорослих; облік вікових, індивідуальнихоблік вікових, індивідуальних особливостей дітей;особливостей дітей; взаємодія педагогічноговзаємодія педагогічного процесу з навколишнімпроцесу з навколишнім середовищем.середовищем.
 12. 12. Мовленнєва компетентність дошкільників засобами природи: 1. Навчання мови:1. Навчання мови: − звук, склад, слово, речення,звук, склад, слово, речення, текст;текст; − граматична будова мови.граматична будова мови. 2. Мовленнєве виховання:2. Мовленнєве виховання: − інтерес, шанобливеінтерес, шанобливе ставлення доставлення до навколишнього оточення,навколишнього оточення, рідної мови та рідноїрідної мови та рідної природи;природи; − культура мовленнєвогокультура мовленнєвого спілкування.спілкування. 3. Розвиток мовлення:3. Розвиток мовлення: − зв'язне мовлення;зв'язне мовлення; − діалогічне мовлення;діалогічне мовлення; − монологічне мовлення;монологічне мовлення; − інтелектуальне мовлення;інтелектуальне мовлення; − описове мовлення.описове мовлення.
 13. 13. Форми організації роботи щодо мовленнєвого розвитку старших дошкільників засобами природи: 1. Тематичні комплексні заняття:1. Тематичні комплексні заняття: − Рідна природа.Рідна природа. − Мовленнєве спілкування.Мовленнєве спілкування. − Художня література.Художня література. − Образотворча діяльність.Образотворча діяльність. −Тематичний день.Тематичний день.
 14. 14. 2. Прогулянки, екскурсії в природу:2. Прогулянки, екскурсії в природу: − Уроки мислення.Уроки мислення. − Екологічні стежини.Екологічні стежини. − Хвилинки милування.Хвилинки милування. − Хвилинки прислуховування.Хвилинки прислуховування. − Хвилинки мислення.Хвилинки мислення. − Хвилинки чарівника.Хвилинки чарівника. − Хвилинки мрійника.Хвилинки мрійника. − Хвилинки озвучення.Хвилинки озвучення. − Хвилинки споглядання.Хвилинки споглядання. − Трудові десанти.Трудові десанти. − Проблемні ситуації.Проблемні ситуації. − Милування.Милування.
 15. 15. 3. Закріплення знань у3. Закріплення знань у повсякденному житті:повсякденному житті: − Дослідно-пошукова робота.Дослідно-пошукова робота. − Дослідницька робота.Дослідницька робота. − Мистецтво – знаючеМистецтво – знаюче спостереження.спостереження. − Ігри з природнім матеріалом.Ігри з природнім матеріалом.
 16. 16. 4. Створення предметно-4. Створення предметно- розвивального середовища:розвивального середовища: − куточки природи;куточки природи; − розвивальні осередки;розвивальні осередки; − квітники;квітники; − куточки городу, саду, лісу.куточки городу, саду, лісу. 5. Самореалізація:5. Самореалізація: − самостійна мовна діяльність;самостійна мовна діяльність; − самостійно-художня діяльність;самостійно-художня діяльність; − виставки дитячих малюнків;виставки дитячих малюнків; − гра;гра; − розваги, конкурси.розваги, конкурси.
 17. 17. Форми роботи з батьками: 1.1. Родинні свята та розваги.Родинні свята та розваги. 2.2. Батьківські збори.Батьківські збори. 3.3. Диспути.Диспути. 4.4. Тренінги.Тренінги. 5.5. Круглі столи.Круглі столи. 6.6. Бесіди, консультації.Бесіди, консультації. 7.7. Усний журнал.Усний журнал. 8.8. Папки-пересувки.Папки-пересувки. 9.9. Скринька довіри.Скринька довіри. 10.10. Анкетування.Анкетування. 11.11. Дні відкритих дверей.Дні відкритих дверей.
 18. 18. Форми роботи з педагогами: 1.1. Консультації.Консультації. 2.2. Педагогічний практикум.Педагогічний практикум. 3.3. Педагогічні ради.Педагогічні ради. 4.4. Творчі групи.Творчі групи. 5.5. Тренінги.Тренінги. 6.6. Показові заняття.Показові заняття.
 19. 19. Діагностування знань дітей на початку і на кінець навчального року 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 високий середній низький 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 високий середній низький
 20. 20. Прилуки – 2010 Управління освіти Прилуцької міської ради науково-методичний центр “Вчимо мислити серед природи” А.М. Калениченко Методичний посібник для вихователів дошкільних навчальних закладів

Notes de l'éditeur

 • Калениченко А.М.

×