4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular

INS Escola Intermunicipal del Penedès
INS Escola Intermunicipal del PenedèsProfessor à INS Escola Intermunicipal del Penedès
Tema 1
La cèl.lula i la divisió cel.lular
1. Els nivells d’organització de la matèria viva
Per facilitar l’estudi de la naturalesa, es distingueixen set nivells de
complexitat en la materia viva
1. Els nivells d’organització de la matèria viva
1. NIVELL SUBATÒMIC
Partícules més petites de la matèria : electrons, protons i neutrons
1. Els nivells d’organització de la matèria viva
2. NIVELL ATÒMIC
Inclou els àtoms que són la part més petita d’un element químic.
1. Els nivells d’organització de la matèria viva
3. NIVELL MOLECULAR
Inclou les molècules que són la unió de dos àtoms o més.
1. Els nivells d’organització de la matèria viva
3. NIVELL MOLECULAR
Inclou les molècules que són la unió de dos àtoms o més.
• Molècules de baix pes molecular
• Macromolècules
• Complexes supramoleculars
• Orgànuls cel.lulars
1. Els nivells d’organització de la matèria viva
4. NIVELL CEL.LULAR
Inclou les cèl.lules procariotes i eucariotes
1. Els nivells d’organització de la matèria viva
5. NIVELL PLURICEL.LULAR
Inclou les colònies, els tal.lus, els teixits, els òrgans, els sistemes i els
aparells.
1. Els nivells d’organització de la matèria viva
6. NIVELL POBLACIÓ
Conté els individus d’una mateixa espècie que viuen en una mateixa
área i en un temps determinat.
1. Els nivells d’organització de la matèria viva
7. NIVELL D’ECOSISTEMA
Comprèn els conjunts de diferents tipus de poblacions que conviuen en
un lloc determinat i les relacions que s’estableixen entre si i el seu
entorn.
2. La teoria cel.lular
L’estudi i el coneixement de les cèl.lules va lligat al descobriment
i el perfeccionament d’instruments òptics (lupes, microscopis, etc.)
1666
Robert
Hooke
Corcho
Microscopi
1675
Anthony van Leeuwenhoek
Microscopi
Animálculos
1838
Matthias J. Schleiden
y
Theodor Schwann
TEORIA
CELULAR
La célula es:
- La unidad estructural de los
seres vivos
- La unidad funcional de los
seres vivos
1855
Rudolf Virchow
3.er
principio
TEORÍA
CELULAR
- Toda célula procede, por
división, de otra célula
preexistente.
2. La teoria cel.lular
Actualment la teoria cel.lular es resumeix en els punts següents
• La cèl.lula és la unitat estructural dels éssers vius. Tots els éssers vius
estan constituïts per una cèl.lula o més.
• La cèl.lula és la unitat fisiològica dels éssers vius. Du a terme les tasques
necessàries per estar viva : reproducció, resposta als estímuls i nutrició.
• Totes les cèl.lules provenen, per divisió, d’altres de preexistents.
3. Parts d’una cèl.lula
Totes les cèl.lules comparteixen una organització comuna que consta de :
• Membrana plasmàtica
Estructura externa que delimita la cèl.lula i l’aïlla del medi extern. Hi
regula el pas de substàncies i en permet la comunicación entre cèl.lules.
3. Parts d’una cèl.lula
Totes les cèl.lules comparteixen una organització comuna que consta de :
• Citoplasma
Espai intern en què es duen a terme els procesos metabòlics de la
cèl.lula. Està compost pel citosol, de naturalesa aquosa i amb
molècules orgàniques abundants, i un tipus d’orgànuls, els ribosomes.
3. Parts d’una cèl.lula
Totes les cèl.lules comparteixen una organització comuna que consta de :
• Material genètic
Conté el material hereditari que es transmet
de la cèl.lula mare a les filles. Es troba en
forma d’ADN, un tipus d’àcid nucleic.
3. Parts d’una cèl.lula
Totes les cèl.lules comparteixen una organització comuna que consta de :
• Membrana plasmàtica
• Citoplasma
• Material genètic
4. Els tipus cel.lulars
Hi ha dos tipus de cèl.lules segons la complexitat i l’organització :
PROCARIOTA i EUCARIOTA
4. Els tipus cel.lulars
CÈL.LULA PROCARIOTA
Càpsula
Paret cel.lular
Membrana plasmática
Citoplasma
Nucleoide
Plàsmid
Ribosomes
Pili
Flagel
4. Els tipus cel.lulars
CÈL.LULA PROCARIOTA
• El material genètic no està separat per una membrana de la
resta del citoplasma.
• Complexitat organitzativa més petita
• Mida d’1 a 10 µm
• Exemple de procariotes : Bacteris
4. Els tipus cel.lulars
CÈL.LULA EUCARIOTA
• El material genètic està embolcall i constitueix el nucli.
• Citosol, a part dels ribosomes i tenen altres orgànuls.
• Complexitat organitzativa alta
• Mida d’10 a 100 µm
• Exemple de procariotes : Animals, vegetals, fongs i protoctists.
5. Teoria endosimbiòtica
És la teoria més acceptada per explicar l’origen de les cèl.lules eucariotes
proposada per Lynn Margulis.
5. Teoria endosimbiòtica
És la teoria més acceptada per explicar
l’origen de les cèl.lules eucariotes
proposada per Lynn Margulis.
• La cèl.lula procariota perd la paret
• Replega la membrana i en forma d’internes
• Ingereix bacteris que serán mitocondris
• Ingereix bacteris fotosintètics que
esdevindran cloroplasts
6. La cèl.lula eucariota.
6.1. Estructura cel.lular. Orgànuls i funcions.
6. La cèl.lula eucariota
El citoplasma de les cèl.lules eucariotes conté el citoesquelet i diversos
orgànuls, tant amb membranes com sense, que proporcionen
compartiments interns en què es duen a terme funcions específiques.
6. La cèl.lula eucariota
Activitat conjunta a la classe
Grups
Cada grup un orgànul
Cada grup haura de fer una explicació teatral
Què fa, cap on es mou, funcions, etc.
iCell
VR Animal cell
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Conjunt de membranes que formen tubs i sacs aplanats que es
comuniquen entre ells.
Quan tenen ribosomes enganxats se’n diu RE rugós. Quan no en té se’n
diu RE llis.
EL RETICLE ENDOPLASMÀTIC (RE)
En el RE rugós participa en l’embolcall nuclear i es du a terme síntesi,
emmagatzematge i transport de proteïnes.
En el RE llis es fa de lípids.
EL RETICLE ENDOPLASMÀTIC (RE)
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Al microscopi electrònic es veu així...
EL RETICLE ENDOPLASMÀTIC (RE)
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Conjunt de sacs aplanats sense connexió entre ells, envoltats de
vesícules. Intervé en la modificació de substàncies sintetitzades per el RE,
la secreció de substàncies a l’exterior cel.lular i formació de molècules.
APARELL DE GOLGI
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
APARELL DE GOLGI
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Aquestes vesícules
que surten a
l’exterior poden ser
vesícules de
secreció o
lisosomes.
LISOSOMES
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Són vesícules membranoses de forma esfèrica provinents de l’aparell de
Golgi que porten enzims digestius. Participen en la degradació o
digestió de substàncies, partícules o orgànuls ingerits per la cèl.lula o
procedents de l’interior.
LISOSOMES
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Són vesícules membranoses de forma esfèrica provinents de l’aparell de
Golgi que porten enzims digestius. Participen en la degradació o
digestió de substàncies, partícules o orgànuls ingerits per la cèl.lula o
procedents de l’interior.
VÀCUOLS
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Són estructures globulars delimitades per una membrana.
Emmagatzemen aigua, nutrients, substàncies de reserva i de rebuig. A
les cèl.lules vegetals són molt grans i a les animals són molt petits i
s’anomenen vesícules.
MITOCONDRIS
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Són orgànuls allargats formats per una doble membrana : una
d’externa llisa, i una d’interna amb nombrosos replecs anomenats
crestes mitocondrials. Tenen la funció de fer la respiració cel.lular amb
la qual s’obté energia a partir de la matèria orgànica i l’oxigen.
MITOCONDRIS
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
MITOCONDRIS
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
CLOROPLASTS
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Són orgànuls propis de les cèl.lules vegetals. Són allargats formats per
una doble membrana. Té uns sàculs al seu interior anomenats
til.lacoides en els quals hi trobem la clorofil.la que du a terme la
fotosíntesi.
CENTROSOMA
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
És l’orgànul que forma les fibres del fus cromàtic, que és l’estructura
filamentosa encarregada de la separació dels cromosomes durant la
divisió cel.lular.
CENTROSOMA
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Només en les cèl.lules animals,...
RIBOSOMES
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Orgànuls no membranosos que poden estar aïllats o adherits a la
membrana del RE rúgos o de l’embolcall nuclear. S’hi fa la síntesi de
proteïnes.
PARET VEGETAL (o cel.lular)
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Coberta de greix i rígida que envolta la membrana plasmàtica de les
cèl.lules vegetals. Té la funció de donar forma i rigidesa a la cèl.lula
vegetal per impedir que es trenqui.
CILIS I FLAGELS
6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
Extensions de la membrana abundanrs i curtes (cilis) o escasses i
llargues (flagels). Se sostenen internament pel citoesquelet. Permeten el
moviment de la cèl.lula en medis aquosos.
Quina relació hi ha entre el RE i l’aparell de
golgi I les funcions que duen a terme?
A totes les cèl.lules eucariotes hi ha centríols ?
Classifica els organuls en membranosos i no
membranosos.
Quins són els orgànuls productors d’energia ?
ORGÀNUL FUNCIÓ
Modificació de substàncies
sintetitzades pel RE
Cloroplast
Citoesquelet
S’hi fa la síntesi de proteïnes
Degradació de substàncies
Dóna forma a la cèl.lula vegetal
Mitocondri
Forma el citoesquelet
Ribosomes
Completa la següent taula :
7. El nucli cel.lular
És el component més gran de la cèl.lula eucariota. Conté la informació
genètica en forma d’ADN i té la funció de controlar i regular les funcions
de la cèl.lula.
Quants nuclis hi ha ?
1 SOL NUCLI POLINUCLEADES CAP NUCLI
CÈL.LULES POLINUCLEADES
Altres característiques...
• Té mida variable (però propocional a la cèl.lula)
• Sol ocupar una posició central
• Sol tenir forma esfèrica (però tb ovalada, amb projeccions)
ESTRUCTURA DEL NUCLI
Quan la cèl.lula no està en divisió s’hi observa …
NUCLEOPLASMA
Medi intern aquós del nucli
NUCLÈOL
Corpuscle esfèric no membranós. La seva funció principal és la de
fabricar ribosomes. Pot haver-n’hi més d’un.
EMBOLCALL NUCLEAR
Format per 2 membranes. Una d’interna i una d’externa, amb
ribosomes adherits, que continua amb el RER.
EMBOLCALL NUCLEAR
Té porus nuclears que permet l’intercanvi de material entre el nucli i
el citoplasma.
CROMATINA
Llargs filaments de embolicats d’ADN associats a proteïnes
denominades histones.
CROMATINA
Quan els filaments de cromatina es condensen, es fan més gruixuts
i curts i, formen els cromosomes.
CROMATINA
Hi ha cromosoma eucariota conté una única mol.lècula d’ADN
lineal molt llarga. Hi ha tants filaments de cromatina com
cromosomes té la cèl.lula.
8. El cicle cel.lular
Des de que una cèl.lula neix per divisió fins que es torna a dividir, hi ha una
sèrie d’esdeveniments que formen part del cicle cel.lular.
Del tipus de cèl.lula De factors externs
Quant de temps necessita una cèl.lula per
dividir-se ?
NO ES DIVIDEIXEN MAI CADA 8 HORES
Quant de temps necessita una cèl.lula per
dividir-se ?
CICLE CEL.LULAR
CICLE DE VIDA CREIXEMENT
REPARAR TEIXITS
UNICEL.LULARS PLURICEL.LULARS
TREBALL EN GRUP PER
COMPLETAR ELS PRÒXIMS PUNTS
8. El cicle cel.lular
9. Cromosomes
10. La mitosi
1 sur 64

Recommandé

02. Els nivells d’organització de la matèria par
02. Els nivells d’organització de la matèria02. Els nivells d’organització de la matèria
02. Els nivells d’organització de la matèriaDani Ribo
46.1K vues11 diapositives
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA par
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIADepartament d'Educació
24.8K vues36 diapositives
Cicle cel·lular par
Cicle cel·lularCicle cel·lular
Cicle cel·lularciencies.mon.contemporani
7.2K vues21 diapositives
Elements i compostos (2) par
Elements i compostos (2)Elements i compostos (2)
Elements i compostos (2)Ramon Grau
18.3K vues9 diapositives
3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1) par
3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)
3 eso u1 l'organitzacio del cos huma (1)maria buigues
6.6K vues30 diapositives
GENÈTICA par
GENÈTICAGENÈTICA
GENÈTICADepartament d'Educació
61.5K vues51 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals par
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsBiologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsOriol Baradad
13.6K vues47 diapositives
43. El reticle endoplasmàtic par
43. El reticle endoplasmàtic43. El reticle endoplasmàtic
43. El reticle endoplasmàticDani Ribo
8.9K vues11 diapositives
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli par
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliOriol Baradad
22.1K vues85 diapositives
Els teixits cel·lulars par
Els teixits cel·lularsEls teixits cel·lulars
Els teixits cel·lularsDepartament d'Educació
131.9K vues20 diapositives
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO) par
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)Anna Giro
6.9K vues71 diapositives
Cèl·lula unitat de vida par
Cèl·lula  unitat de vidaCèl·lula  unitat de vida
Cèl·lula unitat de vidaTania Rodríguez
230 vues15 diapositives

Tendances(20)

Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals par Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals mineralsBiologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Biologia 2n Batxillerat. U02. Els bioelements, l'aigua i les sals minerals
Oriol Baradad13.6K vues
43. El reticle endoplasmàtic par Dani Ribo
43. El reticle endoplasmàtic43. El reticle endoplasmàtic
43. El reticle endoplasmàtic
Dani Ribo8.9K vues
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli par Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucliBiologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Biologia 2n Batxillerat. U07. La cèl·lula. El nucli
Oriol Baradad22.1K vues
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO) par Anna Giro
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)
La cèl·lula, unitat de vida (4t ESO)
Anna Giro6.9K vues
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO par Jordi Pipó
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
Jordi Pipó2.3K vues
La cèl·lula 1 par M T
La cèl·lula 1La cèl·lula 1
La cèl·lula 1
M T83.7K vues
Metodes separacio mescles par gsirvent
Metodes separacio mesclesMetodes separacio mescles
Metodes separacio mescles
gsirvent70.6K vues
Activitats cèl·lula par annalarroy
Activitats cèl·lulaActivitats cèl·lula
Activitats cèl·lula
annalarroy6.4K vues
MITOSI I MEIOSI par Jsus28
MITOSI I MEIOSIMITOSI I MEIOSI
MITOSI I MEIOSI
Jsus2819.4K vues
Les cèl·lules mare par Anna Giro
Les cèl·lules mareLes cèl·lules mare
Les cèl·lules mare
Anna Giro4.3K vues
Orgànuls cel.lulars par conchi
Orgànuls cel.lularsOrgànuls cel.lulars
Orgànuls cel.lulars
conchi15.8K vues
Unitat_1_ 4t_ESO par ebanqueri
Unitat_1_ 4t_ESOUnitat_1_ 4t_ESO
Unitat_1_ 4t_ESO
ebanqueri2.3K vues

En vedette

Kode unit-jap.ta02.001.01 par
Kode unit-jap.ta02.001.01Kode unit-jap.ta02.001.01
Kode unit-jap.ta02.001.01Budi Santoso
526 vues4 diapositives
5 basic tools of yoga, meditation par
5 basic tools of yoga, meditation5 basic tools of yoga, meditation
5 basic tools of yoga, meditationPuneet Srivastava
656 vues30 diapositives
3Com 3C13840 par
3Com 3C138403Com 3C13840
3Com 3C13840savomir
60 vues6 diapositives
SIRUP - Serendipity in Recommendation through User Perception par
SIRUP - Serendipity in Recommendation through User PerceptionSIRUP - Serendipity in Recommendation through User Perception
SIRUP - Serendipity in Recommendation through User PerceptionValentina Maccatrozzo
224 vues14 diapositives
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 10 - Fongs, Protoctists i moneres par
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 10 - Fongs, Protoctists i moneres1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 10 - Fongs, Protoctists i moneres
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 10 - Fongs, Protoctists i moneresINS Escola Intermunicipal del Penedès
7.3K vues88 diapositives
Produccion porcina PATOLOGIA DE LOS CERDOS par
Produccion porcina  PATOLOGIA DE LOS CERDOSProduccion porcina  PATOLOGIA DE LOS CERDOS
Produccion porcina PATOLOGIA DE LOS CERDOSGuillaume Michigan
4.9K vues28 diapositives

En vedette(16)

Kode unit-jap.ta02.001.01 par Budi Santoso
Kode unit-jap.ta02.001.01Kode unit-jap.ta02.001.01
Kode unit-jap.ta02.001.01
Budi Santoso526 vues
3Com 3C13840 par savomir
3Com 3C138403Com 3C13840
3Com 3C13840
savomir60 vues
SIRUP - Serendipity in Recommendation through User Perception par Valentina Maccatrozzo
SIRUP - Serendipity in Recommendation through User PerceptionSIRUP - Serendipity in Recommendation through User Perception
SIRUP - Serendipity in Recommendation through User Perception
49. Els cloroplasts par Dani Ribo
49. Els cloroplasts49. Els cloroplasts
49. Els cloroplasts
Dani Ribo3.8K vues
How to expand internationally by BPI france par Gauthier SIX
How to expand internationally by BPI franceHow to expand internationally by BPI france
How to expand internationally by BPI france
Gauthier SIX127 vues
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes par Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnesBiologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Biologia 2n Batxillerat. U05. Les proteïnes
Oriol Baradad15.3K vues
48. Els mitocondris par Dani Ribo
48. Els mitocondris48. Els mitocondris
48. Els mitocondris
Dani Ribo6.5K vues
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses par Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranosesBiologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Biologia 2n Batxillerat. U08.Citosol i estructures no membranoses
Oriol Baradad8.2K vues
Клинические испытания в гомеопатии: аргументы для скептиков par Vubuntu Vera
Клинические испытания в гомеопатии: аргументы для скептиковКлинические испытания в гомеопатии: аргументы для скептиков
Клинические испытания в гомеопатии: аргументы для скептиков
Vubuntu Vera2.1K vues

Similaire à 4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular

La matèria viva.tema 1 par
La matèria viva.tema 1La matèria viva.tema 1
La matèria viva.tema 1avazqu23
915 vues11 diapositives
La cèl·lula par
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lulatxellrocaprevera
2.6K vues82 diapositives
La Cel par
La CelLa Cel
La Celconchi
1.5K vues39 diapositives
El cos humà par
El cos humàEl cos humà
El cos humàipenam
3.1K vues35 diapositives
La cèl·lula par
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lulaMprof
23.6K vues16 diapositives
LA CÈL·LULA par
LA CÈL·LULALA CÈL·LULA
LA CÈL·LULAjborra10
3.1K vues28 diapositives

Similaire à 4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular(20)

La matèria viva.tema 1 par avazqu23
La matèria viva.tema 1La matèria viva.tema 1
La matèria viva.tema 1
avazqu23915 vues
La Cel par conchi
La CelLa Cel
La Cel
conchi1.5K vues
El cos humà par ipenam
El cos humàEl cos humà
El cos humà
ipenam3.1K vues
La cèl·lula par Mprof
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Mprof23.6K vues
LA CÈL·LULA par jborra10
LA CÈL·LULALA CÈL·LULA
LA CÈL·LULA
jborra103.1K vues
La cèl·lula i organització humana apunts par Marta Barceló
La cèl·lula i organització humana apuntsLa cèl·lula i organització humana apunts
La cèl·lula i organització humana apunts
Marta Barceló4.5K vues
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció par Bfalco
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Bfalco1.5K vues
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció par Bfalco
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funcióUd6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Ud6 la cèl·lula, unitat d’estructura i funció
Bfalco2.9K vues
2 La Cel Lula par Fub
2 La Cel Lula2 La Cel Lula
2 La Cel Lula
Fub8.3K vues
La cèl·lula par Jordi Bas
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Jordi Bas4.9K vues
06 eucariota vegetal (sabe a mixta)2 par Javier
06 eucariota vegetal (sabe a mixta)206 eucariota vegetal (sabe a mixta)2
06 eucariota vegetal (sabe a mixta)2
Javier2.4K vues
La cèl·lula, la unitat mínima de vida par bsaura2
La cèl·lula, la unitat mínima de vidaLa cèl·lula, la unitat mínima de vida
La cèl·lula, la unitat mínima de vida
bsaura26.4K vues

Dernier

PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vues48 diapositives
RECORDAR.pptx par
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vues19 diapositives
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 vues22 diapositives
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre par
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 vues1 diapositive
Redissenyar la nostra feina.pdf par
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vues4 diapositives
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T par
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 vues48 diapositives

4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 01 - La cèl.lula i la divisió cel.lular

 • 1. Tema 1 La cèl.lula i la divisió cel.lular
 • 2. 1. Els nivells d’organització de la matèria viva Per facilitar l’estudi de la naturalesa, es distingueixen set nivells de complexitat en la materia viva
 • 3. 1. Els nivells d’organització de la matèria viva 1. NIVELL SUBATÒMIC Partícules més petites de la matèria : electrons, protons i neutrons
 • 4. 1. Els nivells d’organització de la matèria viva 2. NIVELL ATÒMIC Inclou els àtoms que són la part més petita d’un element químic.
 • 5. 1. Els nivells d’organització de la matèria viva 3. NIVELL MOLECULAR Inclou les molècules que són la unió de dos àtoms o més.
 • 6. 1. Els nivells d’organització de la matèria viva 3. NIVELL MOLECULAR Inclou les molècules que són la unió de dos àtoms o més. • Molècules de baix pes molecular • Macromolècules • Complexes supramoleculars • Orgànuls cel.lulars
 • 7. 1. Els nivells d’organització de la matèria viva 4. NIVELL CEL.LULAR Inclou les cèl.lules procariotes i eucariotes
 • 8. 1. Els nivells d’organització de la matèria viva 5. NIVELL PLURICEL.LULAR Inclou les colònies, els tal.lus, els teixits, els òrgans, els sistemes i els aparells.
 • 9. 1. Els nivells d’organització de la matèria viva 6. NIVELL POBLACIÓ Conté els individus d’una mateixa espècie que viuen en una mateixa área i en un temps determinat.
 • 10. 1. Els nivells d’organització de la matèria viva 7. NIVELL D’ECOSISTEMA Comprèn els conjunts de diferents tipus de poblacions que conviuen en un lloc determinat i les relacions que s’estableixen entre si i el seu entorn.
 • 11. 2. La teoria cel.lular L’estudi i el coneixement de les cèl.lules va lligat al descobriment i el perfeccionament d’instruments òptics (lupes, microscopis, etc.) 1666 Robert Hooke Corcho Microscopi 1675 Anthony van Leeuwenhoek Microscopi Animálculos 1838 Matthias J. Schleiden y Theodor Schwann TEORIA CELULAR La célula es: - La unidad estructural de los seres vivos - La unidad funcional de los seres vivos 1855 Rudolf Virchow 3.er principio TEORÍA CELULAR - Toda célula procede, por división, de otra célula preexistente.
 • 12. 2. La teoria cel.lular Actualment la teoria cel.lular es resumeix en els punts següents • La cèl.lula és la unitat estructural dels éssers vius. Tots els éssers vius estan constituïts per una cèl.lula o més. • La cèl.lula és la unitat fisiològica dels éssers vius. Du a terme les tasques necessàries per estar viva : reproducció, resposta als estímuls i nutrició. • Totes les cèl.lules provenen, per divisió, d’altres de preexistents.
 • 13. 3. Parts d’una cèl.lula Totes les cèl.lules comparteixen una organització comuna que consta de : • Membrana plasmàtica Estructura externa que delimita la cèl.lula i l’aïlla del medi extern. Hi regula el pas de substàncies i en permet la comunicación entre cèl.lules.
 • 14. 3. Parts d’una cèl.lula Totes les cèl.lules comparteixen una organització comuna que consta de : • Citoplasma Espai intern en què es duen a terme els procesos metabòlics de la cèl.lula. Està compost pel citosol, de naturalesa aquosa i amb molècules orgàniques abundants, i un tipus d’orgànuls, els ribosomes.
 • 15. 3. Parts d’una cèl.lula Totes les cèl.lules comparteixen una organització comuna que consta de : • Material genètic Conté el material hereditari que es transmet de la cèl.lula mare a les filles. Es troba en forma d’ADN, un tipus d’àcid nucleic.
 • 16. 3. Parts d’una cèl.lula Totes les cèl.lules comparteixen una organització comuna que consta de : • Membrana plasmàtica • Citoplasma • Material genètic
 • 17. 4. Els tipus cel.lulars Hi ha dos tipus de cèl.lules segons la complexitat i l’organització : PROCARIOTA i EUCARIOTA
 • 18. 4. Els tipus cel.lulars CÈL.LULA PROCARIOTA Càpsula Paret cel.lular Membrana plasmática Citoplasma Nucleoide Plàsmid Ribosomes Pili Flagel
 • 19. 4. Els tipus cel.lulars CÈL.LULA PROCARIOTA • El material genètic no està separat per una membrana de la resta del citoplasma. • Complexitat organitzativa més petita • Mida d’1 a 10 µm • Exemple de procariotes : Bacteris
 • 20. 4. Els tipus cel.lulars CÈL.LULA EUCARIOTA • El material genètic està embolcall i constitueix el nucli. • Citosol, a part dels ribosomes i tenen altres orgànuls. • Complexitat organitzativa alta • Mida d’10 a 100 µm • Exemple de procariotes : Animals, vegetals, fongs i protoctists.
 • 21. 5. Teoria endosimbiòtica És la teoria més acceptada per explicar l’origen de les cèl.lules eucariotes proposada per Lynn Margulis.
 • 22. 5. Teoria endosimbiòtica És la teoria més acceptada per explicar l’origen de les cèl.lules eucariotes proposada per Lynn Margulis. • La cèl.lula procariota perd la paret • Replega la membrana i en forma d’internes • Ingereix bacteris que serán mitocondris • Ingereix bacteris fotosintètics que esdevindran cloroplasts
 • 23. 6. La cèl.lula eucariota. 6.1. Estructura cel.lular. Orgànuls i funcions.
 • 24. 6. La cèl.lula eucariota El citoplasma de les cèl.lules eucariotes conté el citoesquelet i diversos orgànuls, tant amb membranes com sense, que proporcionen compartiments interns en què es duen a terme funcions específiques.
 • 25. 6. La cèl.lula eucariota Activitat conjunta a la classe Grups Cada grup un orgànul Cada grup haura de fer una explicació teatral Què fa, cap on es mou, funcions, etc. iCell VR Animal cell
 • 26. 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Conjunt de membranes que formen tubs i sacs aplanats que es comuniquen entre ells. Quan tenen ribosomes enganxats se’n diu RE rugós. Quan no en té se’n diu RE llis. EL RETICLE ENDOPLASMÀTIC (RE)
 • 27. En el RE rugós participa en l’embolcall nuclear i es du a terme síntesi, emmagatzematge i transport de proteïnes. En el RE llis es fa de lípids. EL RETICLE ENDOPLASMÀTIC (RE) 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
 • 28. Al microscopi electrònic es veu així... EL RETICLE ENDOPLASMÀTIC (RE) 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
 • 29. Conjunt de sacs aplanats sense connexió entre ells, envoltats de vesícules. Intervé en la modificació de substàncies sintetitzades per el RE, la secreció de substàncies a l’exterior cel.lular i formació de molècules. APARELL DE GOLGI 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
 • 30. APARELL DE GOLGI 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Aquestes vesícules que surten a l’exterior poden ser vesícules de secreció o lisosomes.
 • 31. LISOSOMES 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Són vesícules membranoses de forma esfèrica provinents de l’aparell de Golgi que porten enzims digestius. Participen en la degradació o digestió de substàncies, partícules o orgànuls ingerits per la cèl.lula o procedents de l’interior.
 • 32. LISOSOMES 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Són vesícules membranoses de forma esfèrica provinents de l’aparell de Golgi que porten enzims digestius. Participen en la degradació o digestió de substàncies, partícules o orgànuls ingerits per la cèl.lula o procedents de l’interior.
 • 33. VÀCUOLS 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Són estructures globulars delimitades per una membrana. Emmagatzemen aigua, nutrients, substàncies de reserva i de rebuig. A les cèl.lules vegetals són molt grans i a les animals són molt petits i s’anomenen vesícules.
 • 34. MITOCONDRIS 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Són orgànuls allargats formats per una doble membrana : una d’externa llisa, i una d’interna amb nombrosos replecs anomenats crestes mitocondrials. Tenen la funció de fer la respiració cel.lular amb la qual s’obté energia a partir de la matèria orgànica i l’oxigen.
 • 35. MITOCONDRIS 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
 • 36. MITOCONDRIS 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls
 • 37. CLOROPLASTS 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Són orgànuls propis de les cèl.lules vegetals. Són allargats formats per una doble membrana. Té uns sàculs al seu interior anomenats til.lacoides en els quals hi trobem la clorofil.la que du a terme la fotosíntesi.
 • 38. CENTROSOMA 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls És l’orgànul que forma les fibres del fus cromàtic, que és l’estructura filamentosa encarregada de la separació dels cromosomes durant la divisió cel.lular.
 • 39. CENTROSOMA 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Només en les cèl.lules animals,...
 • 40. RIBOSOMES 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Orgànuls no membranosos que poden estar aïllats o adherits a la membrana del RE rúgos o de l’embolcall nuclear. S’hi fa la síntesi de proteïnes.
 • 41. PARET VEGETAL (o cel.lular) 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Coberta de greix i rígida que envolta la membrana plasmàtica de les cèl.lules vegetals. Té la funció de donar forma i rigidesa a la cèl.lula vegetal per impedir que es trenqui.
 • 42. CILIS I FLAGELS 6. La cèl.lula eucariota. Els orgànuls Extensions de la membrana abundanrs i curtes (cilis) o escasses i llargues (flagels). Se sostenen internament pel citoesquelet. Permeten el moviment de la cèl.lula en medis aquosos.
 • 43. Quina relació hi ha entre el RE i l’aparell de golgi I les funcions que duen a terme?
 • 44. A totes les cèl.lules eucariotes hi ha centríols ?
 • 45. Classifica els organuls en membranosos i no membranosos.
 • 46. Quins són els orgànuls productors d’energia ?
 • 47. ORGÀNUL FUNCIÓ Modificació de substàncies sintetitzades pel RE Cloroplast Citoesquelet S’hi fa la síntesi de proteïnes Degradació de substàncies Dóna forma a la cèl.lula vegetal Mitocondri Forma el citoesquelet Ribosomes Completa la següent taula :
 • 48. 7. El nucli cel.lular És el component més gran de la cèl.lula eucariota. Conté la informació genètica en forma d’ADN i té la funció de controlar i regular les funcions de la cèl.lula.
 • 49. Quants nuclis hi ha ? 1 SOL NUCLI POLINUCLEADES CAP NUCLI
 • 51. Altres característiques... • Té mida variable (però propocional a la cèl.lula) • Sol ocupar una posició central • Sol tenir forma esfèrica (però tb ovalada, amb projeccions)
 • 52. ESTRUCTURA DEL NUCLI Quan la cèl.lula no està en divisió s’hi observa …
 • 54. NUCLÈOL Corpuscle esfèric no membranós. La seva funció principal és la de fabricar ribosomes. Pot haver-n’hi més d’un.
 • 55. EMBOLCALL NUCLEAR Format per 2 membranes. Una d’interna i una d’externa, amb ribosomes adherits, que continua amb el RER.
 • 56. EMBOLCALL NUCLEAR Té porus nuclears que permet l’intercanvi de material entre el nucli i el citoplasma.
 • 57. CROMATINA Llargs filaments de embolicats d’ADN associats a proteïnes denominades histones.
 • 58. CROMATINA Quan els filaments de cromatina es condensen, es fan més gruixuts i curts i, formen els cromosomes.
 • 59. CROMATINA Hi ha cromosoma eucariota conté una única mol.lècula d’ADN lineal molt llarga. Hi ha tants filaments de cromatina com cromosomes té la cèl.lula.
 • 60. 8. El cicle cel.lular Des de que una cèl.lula neix per divisió fins que es torna a dividir, hi ha una sèrie d’esdeveniments que formen part del cicle cel.lular.
 • 61. Del tipus de cèl.lula De factors externs Quant de temps necessita una cèl.lula per dividir-se ?
 • 62. NO ES DIVIDEIXEN MAI CADA 8 HORES Quant de temps necessita una cèl.lula per dividir-se ?
 • 63. CICLE CEL.LULAR CICLE DE VIDA CREIXEMENT REPARAR TEIXITS UNICEL.LULARS PLURICEL.LULARS
 • 64. TREBALL EN GRUP PER COMPLETAR ELS PRÒXIMS PUNTS 8. El cicle cel.lular 9. Cromosomes 10. La mitosi