Opis dosvidu ostrogradska_t_o

---

Опис системи роботи
вчителя англійської мови
Кременчуцької спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 10 з поглибленим вивченням
англійської мови
Остроградської
Тетяни Олексіївни
з реалізації проблеми
«Використання можливостей
і ресурсів сучасних цифрових
технологій при вивченні
англійської мови в умовах
лінгафонного кабінету»
Останнім часом набуває великої значущості питання про використання
новітніх технологій в загальноосвітній школі. Це не тільки нові технічні засоби,
але й нові форми та методи навчання, новий підхід до процесу навчання.
Головна ціль навчання іноземних мов – оволодіння школярами новими
способами діяльності, що дозволяють сформувати компетенції, необхідні для
успішного саморозвитку їхньої творчої індивідуальності й професійного росту,
високого попиту випускників на ринку праці, а також для навчання
практичного оволодіння іноземною мовою.
Інформатизація освітнього простору школи й відновлення навчальних
курсів з урахуванням реалій інформаційного суспільства є передумовою для
досягнення поставлених цілей.
Гуманізації освіти присвячена велика кількість досліджень вітчизняних і
закордонних учених: Ш.А.Амонашвілі, М.Н.Берулави, Е.В.Бондаревської,
А.Маслоу, К.Роджерса й ін. Проблема гуманізації освіти при використанні
інформаційних і комунікаційних технологій розробляється С.В.Панюковою,
Е.С.Полат, Е.А.Ямбургом.
В ході власного пошукового інтернет-дослідження я з’ясувала, що
проблемою застосування сучасних інформаційних технологій займалося також
багато психологів та лінгвістів. Вивчення доцільності їх використання у
навчально-виховному процесі відбувалося за кількома напрямами. Наприклад,
професор Є. C. Полат на ряду з іншими досліджувала проблему застосування
інформаційних технологій в освіті, дослідники А. Н. Леонов та Є. І. Машбіц
вивчали проблеми забезпечення навчального процесу комп’ютерними
засобами, а такі вчені, як Н. П. Аносова, М. А. Бовтенко та багато інших
зробили предметом свого дослідження використання сучасних інформаційних
технологій у вивченні іноземної мови. Однак вищенаведені праці неповністю
розкривають потенціал використання сучасних інформаційних технологій у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Актуальність проблеми використання сучасних інформаційних технологій
на уроках англійської мови зумовлена підготовкою учнів до повноцінної
життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. На сьогоднішній день
все більше і більше з’являється різних методик і технологій навчання і
виховання за допомогою сучасних інформаційних технологій. А досягнення
науки та техніки вимагають нових підходів до планування та реалізації уроків.
Адже застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі
значно розширює можливості уроку, вивільняє час вчителя для творчої
діяльності, сприяє засвоєнню учнями нових професійних навиків та викликає
інтерес до вивчення мови. Особливим аргументом використання комп’ютерної
підтримки на уроці є зацікавленість сучасних учнів інформатикою та новими
технічними винаходами.
Потрібно відмітити можливості, які надає використання інформаційних
технологій на уроках:
• розвивати мислення;
• формувати інформаційну культуру, уміння обробляти інформацію;
• здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність
(комп’ютерне моделювання);
• готувати учнів до майбутньої професійної діяльності.
Важливі переваги використання сучасних інформаційних технологій для
інтенсифікації викладання англійської мови:
• підвищення ефективності, якості, результативності процесу
навчання, завдяки максимальному наближенню учня до культурно-мовного
середовища;
• забезпечення спонукальних стимулів, що зумовлюють активізацію
пізнавальної діяльності (комп’ютерна візуалізація навчальної інформації);
• поглиблення міжпредметних зв'язків.
Я вважаю, що важливим завданням є призвичаювання учнів до цінностей
народу - носія мови. Для виконання цього завдання велике значення має
використання автентичних засобів (малюнок, текст, звукозапис, відеозапис,
тощо). Знайомство з життям англомовних країн відбувається через текст та
ілюстрації до нього, документальний відеофільм, або навіть краще, повний
опис історії та мальовничі зображення відповідних подій на сайтах Інтернету.
Окрім цього, існує спеціальне програмне забезпечення та інформаційні
технології для навчання іноземних мов, такі як: мультимедія-лінгофонні класи,
програми, окремі інтернет-сторінки тощо.
Також велику роль грають інформаційні сайти періодичних англомовних
видань, які можуть скоротити час вчителю на підготовку та пояснення
матеріалу.
Взагалі, саме поняття мультимедіа об’єднує різноманітні інформаційні
об’єкти - такі як текст, графіка, відео, анімація та звук, які можуть
використовуватися як учнями так і вчителями при проектуванні власних
розробок. При цьому застосовуються інструментальні засоби розробки
навчальних мультимедіа-матеріалів, які включають гіперпосилання, цифрові
фотографії, скановані зображення, фрагменти фільмів і текстів.
На уроці мультимедійну презентацію можна продемонструвати на екрані
монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних
пристроїв - мультимедійного проектора, плазмового екрану тощо.
Таким чином, мультимедійні засоби можна використовувати в різних
ситуаціях на всіх етапах вивчення матеріалу: під час вивчення нового
матеріалу, для узагальнення та систематизації знань, для повторення, для
контролю засвоєного матеріалу, а також на позакласних заходах (семінари,
вікторини, конкурси).
На мою думку, інформаційно-комп’ютерні технології - це досить потужні
механізми, які мають багато можливостей, вони не заміняють викладача, а
можуть бути тільки інструментом у його руках. Причому таким інструментом,
який має дуже великий ресурс використання.
Вивчаючи це питання я дізналася, що в галузі викладання іноземних мов
існує величезна кількість програмного забезпечення для вивчення
безпосередньо мови.
Сучасні інформаційні технології також є засобом для вирішення ще одної
проблеми сучасної школи - підтримка інтересу учня до навчання взагалі та
англійської мови зокрема. Сучасним учням цікаві нові технічні засоби, оскільки
вони досить привабливі і витримують конкуренцію з популярними серед
школярів електронними пристроями (MP3-плеєрами, мобільними телефонами і
кишеньковими іграми), привертаючи їхню увагу до вивчення англійської мови.
Розробивши спеціальну методику для оцінки навчальних програм,
співробітники Національного інституту наукових досліджень прийшли до
висновку, що недостатньо ввести комп'ютери й програмне забезпечення в
навчальні заклади. Необхідно, щоб учителі перейнялися ідеєю їхнього
використання, зрозуміли їхню ефективність. Зміцнюючи віру вчителів у
високоякісну продукцію, оцінка засобів програмного забезпечення підтримує
їхній інтерес до нових технологій.
Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності:
викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від
того або іншого виду діяльності існують різні можливості використання
сучасних інформаційних технологій, що дають можливість отримувати,
передавати, систематизувати, обробляти інформацію, здійснювати комунікацію
між колегами, учнями та їх батьками тощо.
На мою думку, ми – вчителі нового покоління. Саме ми повинні
вдосконалювати навички користування сучасними інформаційними
технологіями та впроваджувати їх у життя.
Будучи сучасною людиною я постійно шукала нові методи та засоби
використання інформаційних технологій на уроках англійської мови. У 2013
році я була у відрядження у м. Львів по обміну досвідом з колегами
спеціалізованої школи І-их ступенів №4. Я була присутня і на міському
семінарі, де і познайомилась з методистом «Оксфорд Юніверсіті Прес» Лідією
Петровою, що є представником цієї організацієї у м. Львові. Саме вона і
познайомила нас з представником «Оксфорд Юніверсіті Прес» у нашому
регіоні, Катериною Завгородньою, яка в свою чергу розказала про нові
можливості використання сучасних інформаційних технологій, а саме про
цифрові ресурси. Отже, саме 2 роки назад я і захопилася цією ідеєю.
Наступним чинником, що дозволив мені вдосконалювати свою можливості
використання цифрових ресурсів на уроках, було відкриття у нашій школі
сучасного лінгафонного кабінету та призначення мене завідуючою цим
кабінетом. З того часу моїм можливостям немає меж. Але я все ще вчусь
працювати, використовуючи якомога більше можливостей найсучаснішого
кабінету під час уроку та в позаурочний час. Я також намагаюсь ділитися своїм
досвідом з колегами, проводячи семінари по роботі в лінгафонному кабінеті та
використання цифрового ресурсу на різних рівнях навчального процесу.
У нашому лінгафонному кабінеті є сучасна мультимедійна (інтерактивна)
дошка. Це універсальний технічний засіб візуальної комунікації і навчання, в
якому поєднуються характеристики звичайної дошки і новітніх комп’ютерних
технологій.
Мультимедійна дошка є принципово новим інтерактивним технічним
засобом навчання. Вона поєднує в собі можливості звукових, аудіозвукових та
екранних технічних засобів навчання. Використовуючи такий технічний засіб, я
маю можливість інтенсифікувати навчальний процес, урізноманітнити
наочність, навчити школярів представляти результати своєї роботи,
використовувати різні програмні засоби, а головне, вирішити визначальну
проблему шкільної освіти - формування в учнів стійкого активного інтересу до
процесу вивчення англійської мови або будь-якого іншого предмету.
За допомогою вмонтованої мультимедійної дошки і проектора, я маю
можливість користуватися одним із найсучасніших цифрових ресурсів, що
тільки-но входить в систему освіти. Це розроблений Oxford University Press
інтерактивний диск I-Tools до навчально-методичного комплексу Family and
Friends. На щастя, я маю можливість користуватися відповідними цифровими
ресурсами і до інших навчально-методичних комплексів, таких як Solutions та
English Plus.
Я використовую I-Tools на кожному уроці і у кожному класі, у якому
працюю. За два роки користування цією технологією, я помітила зріс
зацікавленості учнів до навчання англійської мови. Покращилась і успішність
учнів, що мають звичку проводити багато часу за іграми на планшетах та
комп’ютерах. Виконуючи завдання на мультимедійній дошці, вони
задовольняють свою потребу користування комп’ютером та отримують
продуктивний результат.
Кожен рівень сучасних I-Tools складається з 4 розділів: книги, ресурси,
закладки та додаткові ресурси.
У розділі «книги» можна знайти всі сторінки підручника та зошита з
друкованою основою, розділеного по юні так, з прямим посиланням від одного
підручника до іншого. Можна легко знайти потрібний розділ чи сторінку,
необхідну для роботи на уроці.
У розділі «ресурси» міститься всі додаткові розробки до цих підручників.
У розділі «закладки» ми можемо утворити та структурувати папки, додати
у них сторінки, на яких ми вже зробили певні помітки.
У розділі «додаткові ресурси» створюються папки, у які додаються
створені вчителем матеріали
Існує два видання цифрового ресурсу I-Tools. Друге видання, як і перше,
використовує найбільш ефективну програму формування навичок читання,
говоріння, аудіювання та письма, яка базується на поступовому прогресі від
простого до складного. Кожний урок в розділі має чітку, зручну для роботи
структуру. Кожен I-Tools складається з підручника та зошита з друкованою
основою відповідного рівня, карток, аудіо та відео матеріалів.
У другому виданні I-Tools є матеріали для розвитку швидкості мовлення
(секції Fluency Time); більше вправ для навчання письма, аудіювання та
говоріння, що можна виконувати онлайн; можливість співати караоке; сторінки
з країнознавства, які допомагають учням порівнювати своє шкільне та особисте
життя з життям дітей в інших країнах; практичні проектні роботи та творчі
завдання, що мотивують дітей говорити; реалістичні відео кліпи для розвитку
мовлення; онлайнові сторінки, які створені спеціально для України і
пропонують додаткові вправи та завдання для навчання читання (Quick Links на
www.oup.com/elt).
На кожній сторінці I-Tools є безліч додаткових завдань, для покращення
знань з англійської мови, шляхом використання можливостей сучасних
інноваційних технологій. Також, я маю можливість виділити головне,
виправити, зробити помилку, та дати дітям її виправити, зробити посилання на
будь-який Інтернет-ресурс, що знадобиться для досягнення мети уроку.
Таким чином, використовуючи цей ресурс на уроках англійської мови, я
маю значний прогрес у бажанні моїх учнів вивчати іноземну мову. Вони мають
можливість постійно вдосконалювати себе у навичках користування
англійською в повсякденному житті.
Спираючись на мій досвід по використанню нових інформаційних
технологій на уроках англійської мови, хочу впевнено заявити, що застосування
сучасних інформаційних технологій на даному етапі є вже вимогою часу.
Таким чином, щоб іти в ногу з часом, сам учитель повинен також володіти
основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в
даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених
комп’ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою
інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя,
користуватися Інтернетом та шукати нові шляхи, способи та методи для
використання сучасних інформаційних технологій з метою отримання якомога
кращого результату.
пропонують додаткові вправи та завдання для навчання читання (Quick Links на
www.oup.com/elt).
На кожній сторінці I-Tools є безліч додаткових завдань, для покращення
знань з англійської мови, шляхом використання можливостей сучасних
інноваційних технологій. Також, я маю можливість виділити головне,
виправити, зробити помилку, та дати дітям її виправити, зробити посилання на
будь-який Інтернет-ресурс, що знадобиться для досягнення мети уроку.
Таким чином, використовуючи цей ресурс на уроках англійської мови, я
маю значний прогрес у бажанні моїх учнів вивчати іноземну мову. Вони мають
можливість постійно вдосконалювати себе у навичках користування
англійською в повсякденному житті.
Спираючись на мій досвід по використанню нових інформаційних
технологій на уроках англійської мови, хочу впевнено заявити, що застосування
сучасних інформаційних технологій на даному етапі є вже вимогою часу.
Таким чином, щоб іти в ногу з часом, сам учитель повинен також володіти
основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в
даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених
комп’ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою
інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя,
користуватися Інтернетом та шукати нові шляхи, способи та методи для
використання сучасних інформаційних технологій з метою отримання якомога
кращого результату.

Contenu connexe

Tendances(19)

62  _-____62  _-____
62 _-____
Василь Возняк454 vues
презентація 2презентація 2
презентація 2
KarinaStepanova78 vues
Використання ІКТ на уроках математикиВикористання ІКТ на уроках математики
Використання ІКТ на уроках математики
ЗШ №10 м.Світловодська158 vues
Майстер-клас Лучкова А.С.Майстер-клас Лучкова А.С.
Майстер-клас Лучкова А.С.
Марганецкая школа №5587 vues
іктікт
ікт
Sveta20141.4K vues
методика методика
методика
natalishodinki3K vues
Cтепанова КаринаCтепанова Карина
Cтепанова Карина
KarinaStepanova142 vues
9191
91
ssusera012b067 vues

Similaire à Opis dosvidu ostrogradska_t_o(20)

Ікт на уроках географіїІкт на уроках географії
Ікт на уроках географії
Вікторія Тихомирова1.5K vues
 2015 doc 2015 doc
2015 doc
max_technics854 vues
Опис досвіду роботиОпис досвіду роботи
Опис досвіду роботи
Olha Horobchenko1.2K vues
Yulya ivchenko cheholkaYulya ivchenko cheholka
Yulya ivchenko cheholka
yulya cheholka457 vues
148148
148
ssusera012b089 vues
234,23.docx234,23.docx
234,23.docx
Репетитор Історія України32 vues

Plus de ostrohradska

Lingafonniy kabinet(2)Lingafonniy kabinet(2)
Lingafonniy kabinet(2)ostrohradska
1K vues6 diapositives
Serafima's presentationSerafima's presentation
Serafima's presentationostrohradska
258 vues10 diapositives
Konovalov DimaKonovalov Dima
Konovalov Dimaostrohradska
311 vues11 diapositives

Plus de ostrohradska(8)

Lingafonniy kabinet(2)Lingafonniy kabinet(2)
Lingafonniy kabinet(2)
ostrohradska1K vues
презентація учняпрезентація учня
презентація учня
ostrohradska272 vues
Serafima's presentationSerafima's presentation
Serafima's presentation
ostrohradska258 vues
Konovalov DimaKonovalov Dima
Konovalov Dima
ostrohradska311 vues
Mykyta ProtsenkoMykyta Protsenko
Mykyta Protsenko
ostrohradska285 vues

Opis dosvidu ostrogradska_t_o

  • 1. Опис системи роботи вчителя англійської мови Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 з поглибленим вивченням англійської мови Остроградської Тетяни Олексіївни з реалізації проблеми «Використання можливостей і ресурсів сучасних цифрових технологій при вивченні англійської мови в умовах лінгафонного кабінету»
  • 2. Останнім часом набуває великої значущості питання про використання новітніх технологій в загальноосвітній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але й нові форми та методи навчання, новий підхід до процесу навчання. Головна ціль навчання іноземних мов – оволодіння школярами новими способами діяльності, що дозволяють сформувати компетенції, необхідні для успішного саморозвитку їхньої творчої індивідуальності й професійного росту, високого попиту випускників на ринку праці, а також для навчання практичного оволодіння іноземною мовою. Інформатизація освітнього простору школи й відновлення навчальних курсів з урахуванням реалій інформаційного суспільства є передумовою для досягнення поставлених цілей. Гуманізації освіти присвячена велика кількість досліджень вітчизняних і закордонних учених: Ш.А.Амонашвілі, М.Н.Берулави, Е.В.Бондаревської, А.Маслоу, К.Роджерса й ін. Проблема гуманізації освіти при використанні інформаційних і комунікаційних технологій розробляється С.В.Панюковою, Е.С.Полат, Е.А.Ямбургом. В ході власного пошукового інтернет-дослідження я з’ясувала, що проблемою застосування сучасних інформаційних технологій займалося також багато психологів та лінгвістів. Вивчення доцільності їх використання у навчально-виховному процесі відбувалося за кількома напрямами. Наприклад, професор Є. C. Полат на ряду з іншими досліджувала проблему застосування інформаційних технологій в освіті, дослідники А. Н. Леонов та Є. І. Машбіц вивчали проблеми забезпечення навчального процесу комп’ютерними засобами, а такі вчені, як Н. П. Аносова, М. А. Бовтенко та багато інших зробили предметом свого дослідження використання сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземної мови. Однак вищенаведені праці неповністю розкривають потенціал використання сучасних інформаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах. Актуальність проблеми використання сучасних інформаційних технологій на уроках англійської мови зумовлена підготовкою учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. На сьогоднішній день все більше і більше з’являється різних методик і технологій навчання і виховання за допомогою сучасних інформаційних технологій. А досягнення науки та техніки вимагають нових підходів до планування та реалізації уроків. Адже застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі значно розширює можливості уроку, вивільняє час вчителя для творчої діяльності, сприяє засвоєнню учнями нових професійних навиків та викликає інтерес до вивчення мови. Особливим аргументом використання комп’ютерної підтримки на уроці є зацікавленість сучасних учнів інформатикою та новими технічними винаходами. Потрібно відмітити можливості, які надає використання інформаційних технологій на уроках: • розвивати мислення; • формувати інформаційну культуру, уміння обробляти інформацію;
  • 3. • здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність (комп’ютерне моделювання); • готувати учнів до майбутньої професійної діяльності. Важливі переваги використання сучасних інформаційних технологій для інтенсифікації викладання англійської мови: • підвищення ефективності, якості, результативності процесу навчання, завдяки максимальному наближенню учня до культурно-мовного середовища; • забезпечення спонукальних стимулів, що зумовлюють активізацію пізнавальної діяльності (комп’ютерна візуалізація навчальної інформації); • поглиблення міжпредметних зв'язків. Я вважаю, що важливим завданням є призвичаювання учнів до цінностей народу - носія мови. Для виконання цього завдання велике значення має використання автентичних засобів (малюнок, текст, звукозапис, відеозапис, тощо). Знайомство з життям англомовних країн відбувається через текст та ілюстрації до нього, документальний відеофільм, або навіть краще, повний опис історії та мальовничі зображення відповідних подій на сайтах Інтернету. Окрім цього, існує спеціальне програмне забезпечення та інформаційні технології для навчання іноземних мов, такі як: мультимедія-лінгофонні класи, програми, окремі інтернет-сторінки тощо. Також велику роль грають інформаційні сайти періодичних англомовних видань, які можуть скоротити час вчителю на підготовку та пояснення матеріалу. Взагалі, саме поняття мультимедіа об’єднує різноманітні інформаційні об’єкти - такі як текст, графіка, відео, анімація та звук, які можуть використовуватися як учнями так і вчителями при проектуванні власних розробок. При цьому застосовуються інструментальні засоби розробки навчальних мультимедіа-матеріалів, які включають гіперпосилання, цифрові фотографії, скановані зображення, фрагменти фільмів і текстів. На уроці мультимедійну презентацію можна продемонструвати на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв - мультимедійного проектора, плазмового екрану тощо. Таким чином, мультимедійні засоби можна використовувати в різних ситуаціях на всіх етапах вивчення матеріалу: під час вивчення нового матеріалу, для узагальнення та систематизації знань, для повторення, для контролю засвоєного матеріалу, а також на позакласних заходах (семінари, вікторини, конкурси). На мою думку, інформаційно-комп’ютерні технології - це досить потужні механізми, які мають багато можливостей, вони не заміняють викладача, а можуть бути тільки інструментом у його руках. Причому таким інструментом, який має дуже великий ресурс використання. Вивчаючи це питання я дізналася, що в галузі викладання іноземних мов існує величезна кількість програмного забезпечення для вивчення безпосередньо мови.
  • 4. Сучасні інформаційні технології також є засобом для вирішення ще одної проблеми сучасної школи - підтримка інтересу учня до навчання взагалі та англійської мови зокрема. Сучасним учням цікаві нові технічні засоби, оскільки вони досить привабливі і витримують конкуренцію з популярними серед школярів електронними пристроями (MP3-плеєрами, мобільними телефонами і кишеньковими іграми), привертаючи їхню увагу до вивчення англійської мови. Розробивши спеціальну методику для оцінки навчальних програм, співробітники Національного інституту наукових досліджень прийшли до висновку, що недостатньо ввести комп'ютери й програмне забезпечення в навчальні заклади. Необхідно, щоб учителі перейнялися ідеєю їхнього використання, зрозуміли їхню ефективність. Зміцнюючи віру вчителів у високоякісну продукцію, оцінка засобів програмного забезпечення підтримує їхній інтерес до нових технологій. Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності: викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від того або іншого виду діяльності існують різні можливості використання сучасних інформаційних технологій, що дають можливість отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, здійснювати комунікацію між колегами, учнями та їх батьками тощо. На мою думку, ми – вчителі нового покоління. Саме ми повинні вдосконалювати навички користування сучасними інформаційними технологіями та впроваджувати їх у життя. Будучи сучасною людиною я постійно шукала нові методи та засоби використання інформаційних технологій на уроках англійської мови. У 2013 році я була у відрядження у м. Львів по обміну досвідом з колегами спеціалізованої школи І-их ступенів №4. Я була присутня і на міському семінарі, де і познайомилась з методистом «Оксфорд Юніверсіті Прес» Лідією Петровою, що є представником цієї організацієї у м. Львові. Саме вона і познайомила нас з представником «Оксфорд Юніверсіті Прес» у нашому регіоні, Катериною Завгородньою, яка в свою чергу розказала про нові можливості використання сучасних інформаційних технологій, а саме про цифрові ресурси. Отже, саме 2 роки назад я і захопилася цією ідеєю. Наступним чинником, що дозволив мені вдосконалювати свою можливості використання цифрових ресурсів на уроках, було відкриття у нашій школі сучасного лінгафонного кабінету та призначення мене завідуючою цим кабінетом. З того часу моїм можливостям немає меж. Але я все ще вчусь працювати, використовуючи якомога більше можливостей найсучаснішого кабінету під час уроку та в позаурочний час. Я також намагаюсь ділитися своїм досвідом з колегами, проводячи семінари по роботі в лінгафонному кабінеті та використання цифрового ресурсу на різних рівнях навчального процесу. У нашому лінгафонному кабінеті є сучасна мультимедійна (інтерактивна) дошка. Це універсальний технічний засіб візуальної комунікації і навчання, в якому поєднуються характеристики звичайної дошки і новітніх комп’ютерних технологій. Мультимедійна дошка є принципово новим інтерактивним технічним
  • 5. засобом навчання. Вона поєднує в собі можливості звукових, аудіозвукових та екранних технічних засобів навчання. Використовуючи такий технічний засіб, я маю можливість інтенсифікувати навчальний процес, урізноманітнити наочність, навчити школярів представляти результати своєї роботи, використовувати різні програмні засоби, а головне, вирішити визначальну проблему шкільної освіти - формування в учнів стійкого активного інтересу до процесу вивчення англійської мови або будь-якого іншого предмету. За допомогою вмонтованої мультимедійної дошки і проектора, я маю можливість користуватися одним із найсучасніших цифрових ресурсів, що тільки-но входить в систему освіти. Це розроблений Oxford University Press інтерактивний диск I-Tools до навчально-методичного комплексу Family and Friends. На щастя, я маю можливість користуватися відповідними цифровими ресурсами і до інших навчально-методичних комплексів, таких як Solutions та English Plus. Я використовую I-Tools на кожному уроці і у кожному класі, у якому працюю. За два роки користування цією технологією, я помітила зріс зацікавленості учнів до навчання англійської мови. Покращилась і успішність учнів, що мають звичку проводити багато часу за іграми на планшетах та комп’ютерах. Виконуючи завдання на мультимедійній дошці, вони задовольняють свою потребу користування комп’ютером та отримують продуктивний результат. Кожен рівень сучасних I-Tools складається з 4 розділів: книги, ресурси, закладки та додаткові ресурси. У розділі «книги» можна знайти всі сторінки підручника та зошита з друкованою основою, розділеного по юні так, з прямим посиланням від одного підручника до іншого. Можна легко знайти потрібний розділ чи сторінку, необхідну для роботи на уроці. У розділі «ресурси» міститься всі додаткові розробки до цих підручників. У розділі «закладки» ми можемо утворити та структурувати папки, додати у них сторінки, на яких ми вже зробили певні помітки. У розділі «додаткові ресурси» створюються папки, у які додаються створені вчителем матеріали Існує два видання цифрового ресурсу I-Tools. Друге видання, як і перше, використовує найбільш ефективну програму формування навичок читання, говоріння, аудіювання та письма, яка базується на поступовому прогресі від простого до складного. Кожний урок в розділі має чітку, зручну для роботи структуру. Кожен I-Tools складається з підручника та зошита з друкованою основою відповідного рівня, карток, аудіо та відео матеріалів. У другому виданні I-Tools є матеріали для розвитку швидкості мовлення (секції Fluency Time); більше вправ для навчання письма, аудіювання та говоріння, що можна виконувати онлайн; можливість співати караоке; сторінки з країнознавства, які допомагають учням порівнювати своє шкільне та особисте життя з життям дітей в інших країнах; практичні проектні роботи та творчі завдання, що мотивують дітей говорити; реалістичні відео кліпи для розвитку мовлення; онлайнові сторінки, які створені спеціально для України і
  • 6. пропонують додаткові вправи та завдання для навчання читання (Quick Links на www.oup.com/elt). На кожній сторінці I-Tools є безліч додаткових завдань, для покращення знань з англійської мови, шляхом використання можливостей сучасних інноваційних технологій. Також, я маю можливість виділити головне, виправити, зробити помилку, та дати дітям її виправити, зробити посилання на будь-який Інтернет-ресурс, що знадобиться для досягнення мети уроку. Таким чином, використовуючи цей ресурс на уроках англійської мови, я маю значний прогрес у бажанні моїх учнів вивчати іноземну мову. Вони мають можливість постійно вдосконалювати себе у навичках користування англійською в повсякденному житті. Спираючись на мій досвід по використанню нових інформаційних технологій на уроках англійської мови, хочу впевнено заявити, що застосування сучасних інформаційних технологій на даному етапі є вже вимогою часу. Таким чином, щоб іти в ногу з часом, сам учитель повинен також володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп’ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом та шукати нові шляхи, способи та методи для використання сучасних інформаційних технологій з метою отримання якомога кращого результату.
  • 7. пропонують додаткові вправи та завдання для навчання читання (Quick Links на www.oup.com/elt). На кожній сторінці I-Tools є безліч додаткових завдань, для покращення знань з англійської мови, шляхом використання можливостей сучасних інноваційних технологій. Також, я маю можливість виділити головне, виправити, зробити помилку, та дати дітям її виправити, зробити посилання на будь-який Інтернет-ресурс, що знадобиться для досягнення мети уроку. Таким чином, використовуючи цей ресурс на уроках англійської мови, я маю значний прогрес у бажанні моїх учнів вивчати іноземну мову. Вони мають можливість постійно вдосконалювати себе у навичках користування англійською в повсякденному житті. Спираючись на мій досвід по використанню нових інформаційних технологій на уроках англійської мови, хочу впевнено заявити, що застосування сучасних інформаційних технологій на даному етапі є вже вимогою часу. Таким чином, щоб іти в ногу з часом, сам учитель повинен також володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп’ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом та шукати нові шляхи, способи та методи для використання сучасних інформаційних технологій з метою отримання якомога кращого результату.