Publicité

Pres supsys-sv-2011

Senior Lecturer/Researcher à University of Gothenburg
17 Sep 2012
Pres supsys-sv-2011
Pres supsys-sv-2011
Pres supsys-sv-2011
Pres supsys-sv-2011
Publicité
Pres supsys-sv-2011
Pres supsys-sv-2011
Prochain SlideShare
Rektorers kont-larande-per linderothRektorers kont-larande-per linderoth
Chargement dans ... 3
1 sur 6
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Pres supsys-sv-2011

  1. Copyright Jobring/Svensson 2011 All Rights Reserved - Får inte spridas eller dupliceras Ove Jobring – Göteborgs universitet, Alexandersoninstitutet Ingemar Svensson - Upendo 2011-01-11 Presentation Projekt SupSys (Supportive Systems) Stödjande system online för yrkesverksammas kontinuerliga kvalifikationsutveckling Utvecklingen av sociala medier och onlinemiljöer ändrar utbildningssystem innehåll och form. Samtidigt ökar kraven för yrkesverksamma att vara kontinuerligt uppdaterade och anställningsbara. Projektet SupSys utvecklar ett alternativ till etablerade former av utbildning i form av ett Stödjande system online som svarar mot dagens utveckling. Morgondagens fråga är hur att "Stödja Stödjande system" som kontinuerligt stärker individens kompetens och därmed verksamheters effektivitet. Stödjande system skiljer sig från utbildningssystemen genom att kontinuerligt hjälpa yrkesverksamma med vägar för att i samverkan med andra förbättra sina färdigheter, kunskaper och kompetens – sin yrkeskvalifikation. 1
  2. Copyright Jobring/Svensson 2011 All Rights Reserved - Får inte spridas eller dupliceras Bakgrund - problemet SupSys ska bidra till en lösning på företag och verksamheters behov av flexibel kompetensförsörjning och den enskilde yrkesverksammes behov av stöd. Hård konkurrens och globalisering gör att flexibel anpassningsförmåga och kundanpassade erbjudanden blir viktiga faktorer för företags och verksamheters konkurrenskraft. Det ställer krav på att medarbetares kompetensförsörjning är anpassade efter dagens sätt att organisera verksamhet. Den traditionella kompetensutvecklingen där alla deltagare får samma erbjudande genom utbildning kan inte i alla avseende motsvara en sådan utveckling. Samtidigt ökar kraven på den enskilde yrkesverksamma att ständigt vara uppdaterad och anställningsbar. Tidigare hade organisationer/arbetsgivare och samhälle ansvaret och skapade tydliga riktlinjer för den yrkesverksammes kunskap och kompetensutveckling. Det har förändrats och individen ansvarar i ökande grad själv för sin kompetensutveckling. Utvecklingen har beskrivits genom ”individualiseringstesen” som innebär att människors livsutrymme utvidgats med fler och friare valmöjligheter. Som en konsekvens är individen ansvarig för sina val och därmed sin egen kvalifikationsutveckling. Särskilt avser det situationer där organisationer, arbetsgivare och samhället hade ansvar och tidigare levererade vägledning och färdplaner för professionella kunskaper och färdigheter. Förändringen medför ett behov av ett kontinuerligt, ständigt existerande stöd för den enskildes personliga utveckling, och som hjälper individen att navigera i sitt lärande, sitt arbete och sin livsmiljö. Så sker inte idag och det är ett problem. Bidrag till lösning SupSys skall vara utveckling av moderna olinemiljöer där yrkesverksammas kvalifikation kontinuerligt utvecklas kvalitativt, varaktigt och med progression. Det vägleder och underlättar för individer i verksamhet som medvetet strävar efter att öka sin kompetens och sina färdigheter genom informella arbetssätt. Det leder till ökad effektivitet i verksamheter och det leder till ökad konkurrenskraft. I projektet SupSys utvecklar vi genom metodutveckling ett alternativ till etablerade utbildnings- och träningsformer i form av ett Stödjande System online som kontinuerligt stödjer yrkesverksamma i sin utveckling. Nya former för sociala media och onlinemiljöer utgör redan idag till viss del sådana stödjande system för enskildas utveckling – men skulle kunna utvecklas med institutionell input. Utveckling sker snabbt inom onlinebaserade informella miljöer, numera vanligen benämnda Personliga Nätverk (Personal Learning Network - PLN). Här sker ett lärande och en individuell utveckling i en rad olika former som berättelser, egen reflektion och genom olika former av ömsesidigt utbyte mellan deltagare. Exempel på sådana olinemiljöer är communities som LinkedIn, bloggar och mikrobloggar som Twitter och sociala media som Facebook. Som en konsekvens av den ökande delaktigheten på nätet har ett behov av samordning skapats för den enskilde användaren. Lösningen kallas Personliga lärmiljöer 2
  3. Copyright Jobring/Svensson 2011 All Rights Reserved - Får inte spridas eller dupliceras (Personal Learning Environment PLE) som är den enskilde invididens sammanställning av olika informationskällor. Det senare utpekas bland annat i en Horizon rapport (2010) som en av fyra framtida viktiga utvecklingstendenser på nätet. Parallellt med utvecklingen av onlinemiljöer sker även en aktiv utveckling online inom områden som fria utbildningsresurser och fria kurser. EU-kommissionen konstaterar att “an increasing share of learning occurs at the workplace, in non-formal contexts and in leisure time - often through new ICT-based learning tools and methods” (European Commission 2008). I praktiken utgör sålunda den moderna medieutvecklingen redan till del ett stödjande system som kontinuerligt backar upp den enskilde medverkandes förkovran. Vad innebär ett stödjande system? Ett stödjande system innebär en strukturerad och planerad kvalifikationsutveckling online enligt en EQF-programplan. De sammanvävda individuella utvecklingsprocesser som försiggår i en olinemiljö har en speciell karakteristik vilket utgör en väsentlig förutsättning för utveckling av ett stödjande system. Fyra olika skillnader mellan formella utbildningssystem och Stödjande system kan urskiljas vilka måste beaktas för att konstruera ett system. Från en traditionell Utbildningssituation till ett Stödjande system är de fyra 1) Från preproducerat till användargenererat innehåll, 2) från enskilda ämnesmotiv till gemensamma kvalifikationsintressen, 3) från tidsbegränsad till kontinuerlig och varaktig aktivitet, 4) från ämne och tematiska områden till ett brett perspektiv på deltagarnas skicklighet. Det fyra skillnaderna medför att ett kunskapsämne inte kan tas som utgångspunkt – ett Stödjande system är ingen kurs eller utbildning. Det kräver ett bredare perspektiv och baseras då på de medverkandes gemensamma intresse istället för ett specifikt ämne. Det är då mer ändamålsenligt att använda yrkesmässig kvalifikation för individers utveckling. Genom European Qualification Framework har EU stadgat en definition: Kvalifikation innebär i åtta olika nivåer:  Resultat av lärande som uttrycks i kunskaper, färdigheter och kompetens,  Kunskaper som är resultat av tillgodogörande av information genom lärande.  Färdigheter är förmågan att tillämpa kunskaper för att utföra uppgifter och lösa problem.  Kompetens är visad förmåga att använda kunskaper och färdigheter i yrkesrelaterad utveckling. Uttrycks i ansvar och självständighet. Ett stödjande system innebär då en strukturerad och planerad kvalifikationsutveckling enligt en ”EQF-programplan” där man medvetet stämmer av och ökar deltagarnas kvalifikation. Systemet bygger till sin princip på existerande former för onlinemiljöer men som vidareutvecklas och understöds metodiskt och systematiskt. Ett stödjande system kan bestå av en kombination av olika enheter – exakt vilka och hur de samverkar ska utvecklas i projektet. Personliga lärmiljöer utgör emellertid fundamentet. Det utgör källan i systemet. Genom sitt arbete, genom omvärldsbevakning och kontakter generar den enskilda input till systemet. Denna input förs vidare till en gemensam plattform där den 3
  4. Copyright Jobring/Svensson 2011 All Rights Reserved - Får inte spridas eller dupliceras skapar en ström av meddelanden och händelser som behandlas i ett gemensamt nätverk. Input blir föremål för behandling och ger feedback till den enskilde medverkande – det blir ett cirkulärt förlopp som beskrivs enligt figur nedan: Figur: Grunderna i en Cirkulär metod För att detta ska medföra progression och en avstämning mot en EQF-plan krävs en metodik, likväl som planering och struktur och ledning – vilket ska utvecklas i projektet. Metoden kallas efter det cirkulära förloppet för en Cirkulär metod - CM. För metodikens utveckling har vi hämtat influenser från de japanska företagsstudiegrupperna Sho shudan katsudo, från den svenska folkbildningens studiecirkelmetodik och från europeiska Learning circles. Processen för cirkulär metod innebär en kontinuerlig växelverkan mellan medverkandes input och avsnitt av sekvenser av informellt lärande och formell kvalifikationsutveckling. Kombinationen av input och informella/formella avsnitt i sekvenser förutsätter och ställer krav på struktur, stöd och ledning – exakt hur och på vilket sätt ska utvecklas i projektet. Målgrupp för ett stödjande system Medarbetare med gemensamma kvalifikationsintressen har största möjligheter att utveckla en progressiv och kontinuerlig utveckling i ett stödjande system online. Möjliga målgrupper är:  Medarbetare i olika SME med likaratade verksamhetsområden. Exempel: Ekonomichefer i olika SME, Produktionschefer i olika SME  Medarbetare i större verksamheter, företag eller koncerner med likartade verksamhetsområden Exempel: Butikschefer i en större detaljhandelskedja, HR-personal i olika kommuner.  Enskilda yrkesverksamma knutna till samma bransch utan att vara geografiskt eller inbördes konkurrerande Exempel: Skomakare, Revisorer, Tandläkare och Jordbrukare  Medlemmar i bransch, fack och intresseorganisationer. Exempel: Lärare, Konsulter, Terapeuter, Yrkesgrupper i fackliga organisationer 4
  5. Copyright Jobring/Svensson 2011 All Rights Reserved - Får inte spridas eller dupliceras SupSys Syfte Syftet med SupSys projektet är att på europeisk basis utveckla ett system för effektivisering av företag och verksamheter som processuellt stödjer yrkesgruppers kontinuerliga kvalifikationsutveckling där kvalifikation står för en kombination av kunskap, färdighet och kompetens. Programupplägg SupSys projektet planeras i fyra faser och tio Work Package (WP) som beskrivs i figur nedan: Figur: SupSys Project Outline I projektet planeras fyra faser: Den första fasen avser analyser av förutsättningar för stödjande system samt utveckling av underlag för en metodik i olika WP. Den andra fasen innebär att de olika utvecklingsdelarna sammanförs i en enhetlig metodik enligt principerna för en Cirkulär metodik. Den tredje fasen innebär att stödjande system implementeras och genomförs i ett antal SMEs. I den fjärde fasen sammanställs slutsatser och rekommendationer i ett ramverk som utgör underlag och metodböcker för utveckling och genomförande av Stödjande system. De olika WP som presenteras i figur ovan representerar i princip en partner vardera. Projektet innehåller fyra obligatoriska WP för ledning och spridning och nyttiggörande av resultat - WP 1, 2, 9 och 10. Genom WP 3 till WP 7 avser vi att analysera och utveckla den cirkulära metoden och WP 8 är företagens medverkan i projektet i form av ett antal Pilots. 5
  6. Copyright Jobring/Svensson 2011 All Rights Reserved - Får inte spridas eller dupliceras Referenser Skillnaderna mellan traditionell utbildning och stödjande system har beskrivits i följande artikel. 2010 Jobring, Svensson: Supportive systems for continuous and online professional development, i elearningpapers: http://bit.ly/SupSys2 (finns även i svensk version på hemsidan) Beck., U., Beck-Gernsheim, E., (2002) Individualization Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences, Sage Publications (CA), London European Commission (2008). Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 22 May 2008 on promoting creativity and innovation through education and training, (2008/C 141/10) Horizon Report (2010) http://wp.nmc.org/horizon2010/ 6
Publicité