Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
المعلم 
iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üdG 
: ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØΠd Qô≤ªdG AõédG 
¢SOÉ°ùdG ≈àM ∫hC’G øe ∫ƒ°üØdG 
≥«Π©Jh OGóYEG 
óMGƒdG ...
ΩÉg ¬jƒæJ 
á«HôàdG IQGRh ¬JôbCG πjó©J ôNB’ É`≤kÑW 
Ω 2013 ¢ù````£°ùZCG ô```¡°T ≈a º````«Π©àdGh 
( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) á°üb QG...
3 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
. áYGQõdG á«ΠμH PÉà°SC’G ( êG...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 4 
الشخصية المكان التعـــــــــريف بهـــــــــا 
, ...
5 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
المكان 
الشخصية التعـــــــــ...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 6 
الشخصية التعـــــــــريف بهـــــــــا 
المكان 
G...
7 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
المكان 
الشخصية التعـــــــــ...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 8 
الشخصية التعـــــــــريف بهـــــــــا 
المكان 
ô...
9 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
. q ≈ 
pHnCG Ö©°T á°üb - 2 . ...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 10 
mán«për°†nJh mándƒo£oHnh má``YÉné 
nCG nó``ngÉn...
11 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
ΣQóàdh ; ΣOGóLCG ᪶Y ¢ùªΠàd...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 12 
n¿ƒo°û«p©nj GƒofÉnc (1)pIÉnYtôdG nø 
pe mánYÉnª...
13 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
pInórΠnH 
≈a Ghoô 
nμr°ùnYh ...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 14 
: o∫ƒo≤nj p¢Sƒo°ùrμo¡ 
rdG o∫ƒo°SnQ nOÉnY sº 
o...
oL 
15 ( rQ 
ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
pAn’oDƒng p∫Énàpb ≈`...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 16 
o∂pΠne ÉnYnóna . ( ¢ùjQGhCG ) rº``p¡pμrΠoe pá``...
17 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
nô 
r« 
nZ p¢Sƒo°ùrμo¡dG o∂`...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 18 
( ¢ùjQGnh 
nCG ) Ió``rΠnH ≈pa Ghoô 
nμr°ùnYnh ,...
19 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
. ø«ªpdÉs¶dG pIɨt£dGh , ø«p...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 20 
? ¬àdƒ£H á°üb Éeh ? ( øJGƒ°oS ) §HÉ°†dG øY ±ô©J...
21 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
: ( D ) Oƒª©dG øe ¬Ñ°SÉæj ɪ...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 22 
¿hOô``°ûjh , º¡dGƒeCG ¿ƒbô``°ùjh , º¡JGƒbCG ¿ƒÑ...
23 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
™e , áë«ë°üdG ô«Z IQÉÑ©dG ΩÉ...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 24 
á¶aÉëªH ( ¢ùjQGhCG ) IóΠH ≈dEG º¡ØMR π°Uh ≈àM á...
25 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
. á©jóîdGh áΠ«ëdG ≈dEG CÉéΠj...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 26 
, (2)páJɪà°S’Gh p´É``nauódG ≈nΠnY (1)n¿ƒoª 
uª...
o¡ 
nƒ 
oL 
w ≈ 
27 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
, ¬ãpjpónM ...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 28 
p¢SÉn°SnCG ≈nΠnY , pánª«pdnƒ 
dG p√pòng nô 
nCG...
sƒ 
rô 
rL 
nô 
29 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
ÉkeGpc ºpgpO...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 30 
°ürep ºμëHp ºΠoëj ( õ«Ñªb ) ¢Sô``ØodG ∂o``Πe ¿É...
31 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
(1) 
. nô 
r°üpe ≈nΠnY pán°S...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 32 
, º¡H ´É≤jEÓd º¡FGóYCG ø``e Ió«μe É¡fCG ™«ªédG ...
33 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
: ( D ) Oƒª©dG øe ¬Ñ°SÉæj ɪ...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 34 
: ≈Πj Ée á≤HÉ°ùdG IQÉÑ©dG øe äÉg ( C ) 
. z §î°...
35 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
? º¡æX ≥≤ëJ πgh ? ô°üe ≈a ôe...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 36 
? É¡H QÉ°TCG iòdG øeh ? õ«Ñªb ≈dEG ádÉ°SôdG √òg...
37 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
. iô¨°üdG É«°SBGh ΩÉ°ûdG ≈a ...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 38 
nCG GƒoΠNó«d nô°üe ≈ndpEG oIGõ¨dG nAÉnL 
HƒtjnC...
39 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 
. πrÑ 
ofh áeÉ¡n°T ≈a oπpJÉn...
∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 40 
nCG mΩrƒ 
nj ≈a , (2)oΩ 
o√ôNBGh Énænd o¬odsh 
...
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى

5 608 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à aimer ceci

قصة كفاح شعب مصر الثانى الإعدادى

 1. 1. المعلم iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üdG : ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØΠd Qô≤ªdG AõédG ¢SOÉ°ùdG ≈àM ∫hC’G øe ∫ƒ°üØdG ≥«Π©Jh OGóYEG óMGƒdG óÑY ≈ΠY ó«°ùdG : PÉà°SC’G المؤسسة العربية الحديثـة سكندريــة للطبـع والنشـر والتوزيـع بالقاهــرة وا 8 شارع المنطقة الصناعية بالعباسية ـ الرقم البريدى : 11381 26823792 أو الرقم المجانى : 08002220000 - ت : 24677183
 2. 2. ΩÉg ¬jƒæJ á«HôàdG IQGRh ¬JôbCG πjó©J ôNB’ É`≤kÑW Ω 2013 ¢ù````£°ùZCG ô```¡°T ≈a º````«Π©àdGh ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) á°üb QGôbEG IOÉYEÉH iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞`°üΠd á«Hô©dG á`¨ΠdG IOÉ`ªd ∂dòd IOQGƒdG ( IôëdG IAGô≤dG ) áΠÄ°SCG ™«ªL ∫GóÑà°SG ºJ á«Hô©dG á¨Πd ºΠ©ªdG ÜÉàμH IQô≤ªdG á°ü≤dG áΠÄ°SCÉH
 3. 3. 3 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG . áYGQõdG á«ΠμH PÉà°SC’G ( êGôa øjódG õY ) QƒàcódG ºdÉ©dG ÖjOC’G ƒg ● . ( ø«JÉ°ùÑdG ) ≈a √GQƒàcódG áLQO ∫Éfh , 1936 ΩÉY á©eÉédG ≈a êôîJ ● : á«HOC’G ¬JÉØdƒDe øeh .. ÜGOB’Gh ΩƒΠ©dG ≈a IójóY äÉØdƒDe ¬d ● ... ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) , ( Üô©dG ó«dÉ≤J ) , ( ∫É£HC’Gh ádƒ£ÑdG ÖcGƒe ) . ádhódG õFGƒL øe ójó©dG ∫Éf ● . Ék≤«bO Gkôjƒ°üJ çGóMC’G ôjƒ°üJ ≈ΠY ¬JQó≤eh , 샰VƒdGh ádƒ¡°ùdÉH ¬HƒΠ°SCG RÉàªj ● ≈a , AGóah á«ë°†Jh , AÉ£Yh ∫ò``Hh , AÉHEGh áYÉé°T øe iô°üªdG Ö©°ûdG ¬H ™àªàj É``e QÉ``¡XEG ● . Qƒ°ü©dG ôÑY øjô«¨ªdG äɪégh , ïjQÉàdG çGóMCG á¡LGƒe , ìÉØμdG Qƒ°U øe ábô°ûe IQƒ°U ¢VôYh , øjódÉîdG ÉgOGshQh , á«Hô©dG ä’ƒ£ÑΠd êPɪf RGôHEG ● , ¿hôª©à°ùªdG ô``HÉc ɪ¡e , ΩÉ°ùédG QÉ£NC’G ΩÉ``eCG ¬JóMhh , ô°üe Ö©°T á``dÉ°UCG ≈ΠY ∫ó``J . ø««æWƒdG ≈ΠY äÉ«ë°†àdG âΠZ ɪ¡eh áΠFÉ©dG ™``ªéJ ≈a í°†àJ ≈àdG , ô``°üe Ö©°T ó``«dÉ≤Jh äɪ°Sh äGOÉ``Y ¢†©H ≈``ΠY ±ƒ``bƒdG ● . Iô«ÑμdG ájô°üªdG πª©dGh , ÜÉgQEGh ºΠX øe ¬°VôØj Éeh , ºFGôL øe ¬ÑμJQG Éeh Qɪ©à°S’G Ö«dÉ°SCG øY ∞°ûμdG ● . ≈°VɪdG øe IôÑ©dG òNCGh , ¬Πn«Mph √ÉjGƒf í°†a ≈ΠY ô°ùμæJ ≈àdG ´QódG ≈g ¬JóMhh , CGõéàj ’ πwc ≈Hô©dG øWƒdÉa , IóMƒdGh øeÉ°†àdG ≈dEG IƒYódG ● . IGõ¨dG äÉLƒe É¡«ΠY
 4. 4. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 4 الشخصية المكان التعـــــــــريف بهـــــــــا , ô°üe ≈ΠY GhQÉZCG , É«°SBG ≈a ¿ƒ``°û«©j GƒfÉc , IÉYôdG øe á``YɪL @ : ¢Sƒ°ùμ¡dG . á«bô°ûdG á¶aÉëe É¡fÉμeh , ¢ùjQGhCG ≈a Ghôμ°ùYh ΣQÉ©ªdG ióMGE ≈a Gók«¡°T §≤°S , ø«°üΠîªdG ô°üe AGôeCG iƒbGC øe @ : ´Q øæ≤°S . AÓNódG IÉYôdG ó°V ó©H ¢Sƒ°ùμ¡dG ÜQÉM , z ÖàM ìÉjEG { ¬eCGh , z ´Q øæ≤°S { øHG @ : ¢SƒeÉc . ≈aƒoJ ºK , º¡æe ó«©°üdG ô¡Wh , º¡«ΠY ô°üàfGh , ¬«HCG IÉah â©é°Th , ±ô°ûdG áMÉ°S ≈dEG É¡LhR â©aO , z ´Q øæ≤°S { áLhR @ : ÖàM ìÉjEG . ÜôëdG áΠ°UGƒe ≈ΠY ¢SƒeÉc É¡æHG Ωõg , áÑ«W ô«eGC , √OÓÑd º¡°üΠNCGh AÉjƒbC’G ô°üe ∫ÉLQ øe πLQ @ : ¢ùªMCG . ºgQhô°Th º¡°û£H øe ô°üe ò≤fCGh , ¢Sƒ°ùμ¡dG . ¬ΠLCG øe ≈ë°†jh , ¬æWh Öëj , √OÓÑd ¢üΠîe iô°üe §HÉ°V @ : øJGƒ°S íàa , Ék«°SÉb Égkƒà©e ¿Éc , ô°üe ≈ΠY º¡àΠªM óFÉbh ¢Sô`ØdG ∂Πe @ : õ«Ñªb . ( 27 ) ádÓ°ùdG É¡«a ¢ù°SCGh , ájô°üªdG OÓÑdG , ø«jô°üªdG IQƒK ≈ΠY ¬H ≈°†≤«d ; ¢û«L õ«¡éàH ΩÉb , ¢SôØdG ∂Πe @ : GQGO . ≈fÉãdG GQGO ¬æHG ¢û«édG IOÉ«b ≈dƒàa , ¬Π¡ªj ºd 䃪dG øμdh ÅWÉ°T ≈ΠY , ô°üe ≈a áªjób áæjóe : ¿ƒ«ΠHÉH hCG ¢ù«Øªe hCG ∞``æe @ : ∞æe , áæYGôØdG ᪰UÉY áΠjƒW äGƒæ°ùd âfÉc , IôgÉ≤dG øe Üô≤dÉH π«ædG ácô©e ≈a z ø««£fõ«ÑdG { Ωõg ¿CG ó©H z ¢UÉ©dG øH hôªY { É``¡ëàa . Ω 641 áæ°S ¢ùª°T ø«Y OhóM ≈ΠY , ó«©°SQƒH ¥ô°T , ¢†«HC’G ô``ëÑdG πMÉ°S ≈ΠY á``æjóe @ : ΩƒjRƒΠH . AÓNódG ¢SôØdG √AGóYCG ô°üe ¢û«L É¡«a Ωõg , á«bô°ûdG ô°üe . ô°übC’G ≈a ¿B’G É¡fÉμe , ɪkjób ô°üe ᪰UÉY @ : áÑ«W . ¢Sƒ°ùμ¡dG ÜôM ≈a ÉghDGôeCG Σôà°TG ájô°üe äGQÉeEG @ : ( âæeQCG `` §Øb `` ƒJƒH )
 5. 5. 5 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG المكان الشخصية التعـــــــــريف بهـــــــــا . º¡d ᪰UÉY ¢Sƒ°ùμ¡dG ÉgòîJG , á«bô°ûdG á¶aÉëe ≈a É¡fÉμe @ : ¢ùjQGhCG . õ«Ñªb ∫ƒ°SQ πàb Ωó©H QÉ°TCG , ¢üΠîe ≈cP πLQ @ : Qƒ¡°Tƒj ¢Só≤ªdG â«H íàa , áÑ«W á`ΠeÉ©e iô°SC’G π``eÉY , π«Ñf º`¡°T ó`FÉb @ : ≈HƒjC’G øjódG ìÓ°U . ø«£M á©bƒe ≈a ø««Ñ«Π°üdG Ωõgh , `g 583 áæ°S πgCG øe Iójó°T áehÉ≤e ≈b’ óbh , ô°üe ≈ΠY á«Ñ«Π°üdG áΠªëdG óFÉb @ : ™°SÉàdG ¢ùjƒd . IQƒ°üæªdÉH ¿Éª≤d øHG QGO ≈a ô°SoCGh , IQƒ°üæªdGh •É«eO ¢ùjƒd πeCG ™``£b , ô°üe ≈``ΠY á«Ñ«Π°üdG á``ΠªëdG AÉ``æKCG ô°üe ∂``Πe @ : ídÉ°üdG ∂ΠªdG . √ójó¡Jh √óYƒàH ∫ÉÑj ºdh , ™°SÉàdG OôdG ±ô°T ¬d ¿Éc , ídÉ°üdG ∂ΠªdG πnÑbp øe ≈μΠªdG ¿GƒjóΠd Ö``JÉc @ : ô«gR øjódG AÉ¡H ídÉ°üdG ∂ΠªdG ≈dEG π°SQCG ÉeóæY ( ™°SÉàdG ¢ùjƒd ) É°ùfôa ∂Πe ≈``ΠY . ¢ùdófC’G Üô©H ¿ÉÑ°SC’G π©a ɪH ¬auƒîjh √óYƒàj IÉah CÉÑf ≈ØîJ ¿CG âYÉ£à°SG , áÄjôL ICGôeG , í``dÉ°üdG ∂ΠªdG á``LhR @ : QódG ôé°T º°SÉH ôeGhC’G QGó``°UEGh , ∂ΠªdG ¿ƒÄ°T ∞jô°üàH âeÉbh , É``¡LhR .¢û«édG IOÉ«b ≈dEG É¡LhR , Ω 1260 - 1259 ø«jôëÑdG ∂«dɪªdG å``dÉK : ôضªdG ∂``ΠªdG @ : õ``£b Év«°Uh íÑ°UCG º``K , áæ£Π°ùdG ÖFÉf ¬æs«Y º``K , ∂ÑjCG ¿É£Π°ùdG √Gô``à°TG , ∫ƒ¨ªdG ™``e áauô°ûe ∞bGƒe ¬``d , ¬dÉ«àZG ó``©H ¿É£Π°ùdG ø``HG ≈``ΠY ájôb óæY º¡H ≈``≤àdG ó≤a , º¡«ΠY ô°üàfGh , á``Ø«æY áehÉ≤e º``¡ehÉb ΣQÉ©ªdG äCGó``Hh , äƒ``dÉL ô¡f ó``æY ™≤J ≈``àdG ( äƒ``dÉL ø``«Y ) Ωƒj ¿Éch , ∫ƒ``¨ªdG øe ΩÉ°ûdG ¢VQCG ¿ƒ``jô°üªdG ô¡Wh , IQÉ``ÑédG . Égô°SCÉH á«fóªdGh ºdÉ©dG ïjQÉJ ≈a Gkó«ée Ékeƒj ( äƒdÉL ø«Y ) . ( õ£b ) ôضªdG ∂ΠªdG ΩÉeCG Ωõpgo , º¡ª«YRh ∫ƒ¨ªdG ô«Ñc @ : ƒc’ƒg GƒHQÉMh , ø«°üdG q≈dɪ°T É«dƒ¨æe OÓH GƒæWƒà°SG Ωƒb ºg : ∫ƒ``¨ªdGh . ø«°üdG ájQƒWGôÑeEG ≈dEG ô£°VGh , iô°üªdG Ö``©°ûdG ΩÉeCG Ωõpgo , á«°ùfôØdG áΠªëdG ó``FÉb @ : äôHÉfƒH ¿ƒ«ΠHÉf . Ω 1799 áæ°S án«ØrNo ô°üe IQOɨe
 6. 6. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 6 الشخصية التعـــــــــريف بهـــــــــا المكان GókHGC ôμØj ºd , á«°ùfôØdG áΠªëdG äAÉL ÉeóæY , ájQóæμ°SE’G ßaÉëe @ : ºjôc óªëe ó«°ùdG ´ónîroj ºdh , √OÓ``H áeóîd πª©j ¿Éc ɪfEGh , Ö``°üæe hCG õcôe ≈``a . ≈ÑæLC’ á°ùjôa √OÓH ¿ƒμJ ¿CÉH n¢Vrô nj ºdh , ¬d ¿ƒ`«ΠHÉf óYƒH ≈cPCG ¿CG ó``©H ôª©à°ùªdG í``aÉc , ºjôc ó``ªëe ó©H á``eÉYõdG ≈``dƒJ @ : Ωôμe ôªY óMCG á«æ«°ùëdG âfÉch , á«æWƒdG ìhQ º¡«a åHh , Ö``©°ûdG ¢SɪM . √ó¡Y ≈a ¿ƒ«ΠHÉf âéYRCG ≈àdG IôgÉ≤dG AÉ«MCG ¿ƒ```HÉ``°üs≤dG : ( ¿hQGõédG ) . ø««°ùfôØdG áehÉ≤e ≈a ô«Ñc QhO º¡d ¿Éc @ IQƒãH πHpƒbo , OÓ``ÑdG ¿ƒ«ΠHÉf IQOɨe ó``©H ô°üe ≈a ø««°ùfôØdG ó``FÉb @ : ôÑ«Πc . ¢SÉædG §în°nS ∫Éfh , óqM πc âbÉa áØ«æY á≤£æªd ɪk«YR ¿Éc , äôHÉfƒH π``FÉ°SQ ≈a ¬ª°SG OOqôJ , º«¶Y π``LQ @ : QÉHƒW ø°ùM , Iô«ëÑdG √òg ÅWGƒ°T ¿Éμ°S ≈ΠY É°†kjCG áeÉYõdG ¬d âfÉch , ádõæªdG ¬dƒM ∞q``nàrdGh , äô``HÉfƒH á``ΠªM ΩÉeCG Oƒ``ª°üdG ≈``a ô``«Ñc QhO ¬``d . ™«ªédG Üòàéj ¿CG OGQCG , ôÑ«Πc ™``eh , äôHÉfƒH ó©H á«°ùfôØdG áΠªëdG OÉ``b @ : ( ∫É«a ) ∫Gôæ˝dG . ÉkeɪJ ∂dP ¢†aQ QÉHƒW ¿CG ’EG , ¬Huô≤jh QÉHƒW ø°ùM OƒæédG øe QCÉãj ¿GC ≈``ΠY ΩõY , ó«©°üdG ≈a á«Ñ©°ûdG áehÉ≤ªdG º``«YR @ : iOƒæHC’G óªMCG Ö©°ûdG ¬dƒM ∞àdGh , Éæ°VQCG ÜÉ°üàZ’ GhAÉ``L øjòdG , ø««°ùfôØdG , IQOÉf á``≤FÉa áYÉé°ûH AGó``YC’G ¬LGh . ¬ØFGƒW ™``«ªéH iô``°üªdG . IGõ¨dG âΠgPCG ádƒ£Hh á«æWh ¢†«Øj ÖΠbh ¬Ñ©°T Öëj ’ , É``k«°SÉb GóvÑà°ùe ɪkcÉMh , É``ªkdÉX Gók``°SÉa É``k«dGh ¿Éc @ : ó«°TQƒN . ¬°ùØæd ôaGƒdG ∫ɪdG ™ªéj ¿CG ¬ªg ¿Éc , ¢SÉ`ædÉH á`ªMôdG ±ô©j ’h . É«côJ ¿É£Π°S ¬æe ¥É°V ¿CG ó©H , ¬dõYh ¬«ΠY Ö©°ûdG Ö°†Z . Ω 1807 ΩÉY ájQóæμ°SE’G ≈ΠY ájõ«ΠéfE’G áΠªëdG óFÉb @ : Qõjôa
 7. 7. 7 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG المكان الشخصية التعـــــــــريف بهـــــــــا É¡ªΠ°S , â``bƒdG ∂dP ≈``a ájQóæμ°SE’G ß``aÉëeh , π``°UC’G ≈``côJ @ : ÉZCG ø«eCG . π«°UC’G ΩódG ¬bhôY ≈a iôéj ’h , OÓÑdG Öëj ’ ¬fC’ ; ø«uΠàëªΠd ⫪°Sh , ôª©à°ùªdG ó``°V OÉ¡édG ≈``dEG ÉYO , AÉaô°ûdG •É``Ñ°†dG ø``e @ : ≈HGôY óªMCG , ƒjóîdG ó°V áYÉé°T áØbh ∞bh . ( á``«HGô©dG IQƒãdG ) ¬ª°SÉH IQƒ``ãdG . ô°üe ≈dEG ∫ƒNódG ¿CÉ°ûH õ«ΠéfE’G ™e ≥ØJG ƒjóîdG ¿CG ºΠY ¿CG ó©H É¡FÉæHCG ™FÉÑ£H OÉ°TCGh , á≤«à©dG ájô°üªdG áeC’G øY çóëJ , ô«Ñc ñQƒDe @ : hô«Ñ°SÉe . ø«æ°ùdG qôe ≈ΠY º¡àYÉé°Th Gôkjôe GOkÉ``¡L ógÉL , ô``°üªd ¬JÉ«M Ö``gh , ´Éé°T iô``°üe ÜÉ``°T @ : πeÉc ≈Ø£°üe . ô°üe õjõ©dG ¬``æWh á«°†b ø``Y ∫hC’G ≈eÉëªdG í``Ñ°UCGh , á``ªΠμdÉH ∞ë°üdG ≈a á«æWƒdG ä’É≤ªdÉH ; √óΠH øY ´ÉaóΠd πFÉ°SƒdG πc ò``îJG QhO ¬d . É¡LQÉNh ô°üe πNGO ô``«gɪédG ΩÉeCG Ö£îdGh , á``jô°üªdG . iGƒ°ûfO áKOÉM ó©H á°UÉNh , áaô°ûe ∞bGƒeh ô«Ñc øY √AÉ°übEG É«fÉ£jôH äCGQh , ¬``«ΠY iGƒ°ûfO á``KOÉM á«dƒÄ°ùe â``n«≤prdCoG @ : ôehôc OQƒΠdG . ɡ੪°ùd GkPÉ≤fEG ¬Ñ°üæe ≈ahCGh AÉæeC’G ô``ÑcGC øe ¿Éch , π``eÉc ≈Ø£°üe ó``©H ádÉ°SôdG π``ªM @ : ójôa óªëe ƒYój πXh , ô°üe πLCG øe , ¬dÉeh ¬àMGQh , ¬àë°üH ≈ë°V , AÉ«ahC’G . Gôk«≤a É°†kjôe ¬eÉjCG ôNGhCG ≈a ¢TÉYh , ¬dÉe óØf ≈àM √OÓH ∫Ó≤à°S’ , ihGô©°T ≈ΠYh , ≈ª¡a õjõ©dG óÑY : ¬«Π«eR ™e Ω 1919 IQƒK óFÉb @ : ∫ƒΠZR ó©°S pØof ¬fCG ’EG , ∫Ó≤à°S’ÉH á``ÑdÉ£ªdGh OÉ¡édG ájGQ ™aQ ≈ΠY ó``©°S ΩõY äô£°VGh , ¬JQƒK OɪNEG ≈a âΠ°ûa É«fÉ£jôH øμdh , nOuô n ≈ °oTh Ünòu``Yh á«fÉ£jôÑdG ájɪëdG ≈``¨ΠJ ¿CG , Ö©°ûdG Iƒb ΩÉeCGh , √ó¡Y ≈a É``«fÉ£jôH . áΠ≤à°ùe ádhO ô°üe íÑ°üJh , ô°üe øY ånHh , ójóL ôéa ô``¡X ¬JQƒãHh , Ω 1952 ƒ«dƒj 23 IQƒ``K ó``FÉb @ : ô°UÉædG óÑY ∫ɪL r© . ô°üe øY É«fÉ£jôH âΠMQ √ó¡Y ≈ah , ójóL
 8. 8. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 8 الشخصية التعـــــــــريف بهـــــــــا المكان ô«Ñc QhO ¬d , CÉ°ûæªdG ió``«©°U , ¿ƒΠdG ôª°SGC , áeÉ≤dG π``jƒW ìÓ``a @ : óªëe ¢ûjhÉ°ûdG . áaô°ûe ∞bGƒe ¬dh , ô°üe ≈ΠY ≈KÓãdG ¿Ghó©dG AÉæKCG ójô``ÑdG Ö``àμe äÉ`«àa : ó«©°SQƒÑH ´ƒ°†îdG nø °†raQ , á``«æWƒdG øe ≥aóàe QÉ``«Jh , á°SɪëdG øe á``Π©°T @ ≈dEG øΠ°Srô oj øsch , ø``ªãdG ¿Éc ɪ¡e , ÖàμªdG º«Π°ùJh ô``ª©à°ùªΠd . ¢UÉ°UôdG øe ÓkHGh hó©dG äÉHÉHO ≈bƒ°SódG ∫ÓL : ídÉ°U ≈ΠYh ¬ª°SG ´Gòj Év«FGóah , ábQÉN Iƒb ɪ¡æe πc ¿Éc , ¿É``jôëH ¿É``£HÉ°V @ ≈dEG ∫ÓL ≥Π£fG ÉeóæY , á«dƒ£H á``aô°ûe ∞bGƒe ¬d . ΩÉjC’G qô e ≈``ΠY É¡H ôNÉØàJ á«°ùfôa IOGôW Üô°Vh , ¢ùdôÑdG Iô`«ëH ΩÉ`eCG hó©dG øØ°S ; Iôeóe Üô°V ÉeóæY ídÉ°U ≈``ΠY ¬Π«eR ¬Πãe π©a Gòμgh . É``°ùfôa . ≈bƒ°SódG ∫ÓL ¬Π«eR ™e OÉ¡édG ±ô°T ∫Éæ«d ≥Π£fÉa , Ió«ªM ∞bGƒe ¬d âfÉc , ¬eO ≈a OƒΠîdGh AÉ≤ÑdG ôt°S iôn°S @ : ≈æ°ùM OGƒL ÖdÉ£dG πΠ°ùJ AÉ°ùe äGPh , ø``WƒdG AGóf ≈ÑΠj ≈æWƒdG ¢SôëdG ÜÉ``MQ ≈a GƒæXh ¿ƒ«°ùfôØdG nô YpPo ≈àM , QÉ``ædG É¡«ΠY ≥ΠWCGh á«°ùfôa áÑ«àc ≈``dEG . ájƒb áÑ«àc ¬fCG IOGQEG ΩÉeCG Ωõp``go , á«Π«FGô°SE’Gh á«°ùfôØdGh á``«fÉ£jôÑdG äGƒ≤dG ó``FÉb @ : ≈Πàc . √É°ùæj ød É°kSQO Ö©°ûdG √É£YCGh , Ö©°ûdG øe ≈àdG ΩÉ¡ªdG ò``«Øæàd AɪdG ≈a ¿ƒ``°Uƒ¨j ø««FGóØdG ø``e á``Yƒªée @ : ájô°ûÑdG ´OÉØ°†dG . AGóYC’G øe π«ædGh øWƒdG øY ´ÉaódG É¡fCÉ°T
 9. 9. 9 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG . q ≈ pHnCG Ö©°T á°üb - 2 . ¢ü°ü≤dG ´Éª°S ≈ΠY ¢üjôM øH’G - 1 . IGõ¨dG ô¡≤j ó«éªdG Ö©°ûdG - 4 . QOÉædG ºgOÉ¡Lh , OGóLC’G ᪶Y - 3 sπoc (1)≈pfoOpQÉn£oJ , n∂``pàn°SGnQ pO øe ≈ndhC’G pánΠnM rô rdG ≈``a lô«p¨n°U lπrØpW nârfnCGh ipó``ndnh Éj nâ``ræ nª oc ás°üpb uπc ≈a oópénJ nâæch , más°üp≤pH mánΠr« nd uπoc ≈a (2)≈n¶rë nJ ÉkªFGnO nâræ och , kás°üpb ∂nd s¢üobnC’ mAÉn°ùne . kán© rà eoh ák«Πp°rùnJ nC’G ná©«pÑnW ΣpQróoj ≈kàna nârë pçGnórM nÑ°UrCnGh , änôÑc ób ∂nHp GPnEpGh , iópndhn Éj ΩÉsjCn’G ∂Hp âr°†nenh nás°üpb , pópdÉnîdG u ≈ Hnô n©dG ÉnæpÑ©n°T nás°üpb ; inô rÑ μodG án°üs≤pdG ∂«ΠY ¢süboCnG ¿CnG ósoH’n ¿Éμa , ¬ondƒM ápjQpÉédG . pQƒo°üo©dGh p¿hoô o≤dG (3)nô rÑYn óp«épªdG ÉæÑ©°T , p¬r« ndpEG pÜÉ°ùàf’ÉH o±oô°ûnf ipòsdG ÉnæpÑr© n°T ná≤«p≤nM É¡«pa inô nàd ; päÉnë nØs°üdG p√pòng ∂nd oΩ uónboCG nΩ n«dGh rƒ (6)nónª n°U n∞«ch , (5)p܃o£îdGh p√pQÉnμªdG ≈nΠnY ônÑn°U n∞r« pªrdG nΩ ÉenCG nânÑnK n∞«c inô nch , (4)pønë nàdh nàr°ùªdG (8)pAnÓnNtódGh (7)pIGnõo¨dG p¬rLnh ≈a n∞nbnh n∞r« . øjpôpªr© nch , pQƒoe oC’G pºpFÉn¶nY nΩ Éne nCG ; nΣpOGnórL nCG nánª nCG ipóndnhÉj päÉnë ¶nYn (10)n¢ùªrΠnàpd , ≈p°VɪdG nçGnórMnCG ∂nd (9)iphrQ Øn°üsdG √pòpgn ≈a násdnòªdG Ékª pFGnO (12)≈nHrCÉnj n¿Éch , nán© rauôdGh nIsõp©rdG Ékª pFGnO oójpôoj n¿Énc mº«p¶nY mÖr© °nT øe ∂nsfCnG (11)ΣnQpóroàdph . (13)¿Gnƒ n¡dGh . ≈æ≤MÓJh , ≈æ©HÉàJ ≈fOQÉ£J 1 . ójôJ Ée ∫ÉæJ : OGôªdG ≈¶ëJ 2 . ∫ÓN ôÑY 3 . á«ΠÑdGh , Ió°ûdGh , áÑ«°üªdG ≈gh , áæëe ™ªL øëªdG 4 . º«¶©dG çóëdG ƒgh , Ö£N ™ªL ܃£îdG 5 . âÑK óª°U 6 . ( iRɨdG : OôتdG ) , ¿ƒHQÉëªdG IGõ¨dG 7 . Öjô¨dG ƒgh , π«NódG : ÉgOôØe AÓNódG 8 . ¢übCG ihQCG 9 . ô©°ûJh , ±ô©J : OGôªdG ¢ùªΠJ 10 p©nJh , º¡Øàd 11 ΣQóàd . n ≈ . ( πÑ≤j : OÉ°†ªdG ) , ¢†aôj ≈HCÉj 12 . ( õ©dG : OÉ°†ªdG ) , ∫òdG ¿Gƒ¡dG 13 ```` ````
 10. 10. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 10 mán«për°†nJh mándƒo£oHnh má``YÉné nCG nó``ngÉnL n∞r« n°T ≈a ΣoOGnórL nC’G p√pò``ng n∂``nd iphrQ nc inô nàpd ; nçGnórM nCG Énª na , É`næperƒ nb pá``s«p°ürî``n°Th ÉnæpÑr©``n°T pá``n©«pÑnW rø pe Ghoô u«n¨oj ¿nCG oIGnõ``o¨rdG n∫nhÉnM n∞``r« nc inô nàpdnh , mInQ OpÉ``nf ∫ÉnÑpédG øe nânÑrKnCG pΩÉ``sjnC’G n™ ne n¿Énch , (2)n¿Énμnàr°SG n’h n™ n°†nN É``ne nh , n∞o© °Vn ’h É``æoÑ©r```°nT (1)¿n’n . kInópdÉnN ÉnfoOnÓH rân«p≤nÑna , (4)pPn’ƒoØrdG nø pe nÖ nΠr°UnCGh , (3)GkOƒoª °Uo , Én¡ pfÉsμo°S n¥rƒ na (6)Ék°VÉn≤rfnCG Én¡ sfCnG GƒtæXnh , ¿nƒoÑ°UpɨndG ÉnfOnÓnHp (5)nìÉnàrLG mIsô nfoóoe GƒoÑnΠnb ºo¡ ne rø pe rº ncnh . pQÉnª r© pàr°S’G nQÉnÑoZ o¬ræ nY (8)o¢†oØræj (7)oπ«p°UnC’G oÖ r© °sûdG GPnEpÉan , p¬°ùrØnæpH n≥pãnj r¿nCG oó«pénªdG ÉnæoÑr© n°T n´Én£nàr°SG n∞r« nc pán©HÉnànàªdG ∫ƒo°üoØdG p√pòng ≈a ipóndnh Éj inô rÑ né nàn°S¿rnCG ¬pfɪjpEGnh ¬ppànYÉn°Th p√nh pô``n°üpH n´Én£nàr°SG n∞r« nc oΣpQróoàn°Sh , máªjpônc mIsô``oM mIÉn«nM ≈a p¬u≤në H øn``epƒDrojh rJnC’G n™ ne ¢ûnjÉn© . õ«pΠpérfpE’G ΩphÉn≤ojnh , nø«u«p°ùrfnôØdG s∫pòojh , ΣGnô nànj , nø«u«pÑ«pΠs°üdGh n∫ƒo¨nªrdG nΩ põr¡ nj ªpd ºo«¶©dG ÉnæÑ©°T ¢nVôs©J ó``≤dh ● 1 ¿’ . OÉ≤fGh , πo¡ °nS . ™°†N , ∫P ¿Éμà°SG 2 . ÉkJÉÑK GOkƒª°U 3 . iƒ≤dG ójóëdG øe ´ƒf P’ƒØdG 4 nÑdGh ∫É``«nîdG øe ƒL ≈a ¿ƒo°û«©j º``o¡ . ∫É°üÄà°SGh ΣÓgEG OGQCG ìÉàLG 5 6 Ék°VÉ≤fCG . ( ¢†r≤pf : OôتdG ) , AÉæÑdG øe Ωsón¡ nJ Ée . ≥jô©dG π«°UC’G 7 . πjõj ¢†Øæj 8 áné r¡ oΠ©éJh , á«pΠ°ùnJnh á``©àoe á°ü≤dG ≈a o∫É``ØWC’G ó``éj ● . ¢ü°ün≤pdG ´Éª°nS ≈ΠY ∫oÉØWC’G ¢oUôëj ∂dòd ; á©àªodGh ≈àdG ¢ü°ü≤pdG ≥jôWn øY , º¡JpGônÑN IOÉjRh , º``¡FpÉæHCG ±QpÉ©e ᫪æJ ≈ΠY AoÉHB’G ¢oUôëj É``ªc ● . ¿Én°ùfEG tπc ¬«dEG ÜÉn°ùàf’ÉH ±oô r°ûj iòdG , ópdÉîdG q ≈ HC’G º¡Ñ©°T ìÉØc ∫hÉ`æàJ ônÑ°Uh , ópFGó°ûdG nΩ ÉeCG nâ``Ñãa , á°Spôn°T äGnQÉZh , Inô«ãc ø``në . ºp¡pàneGnô ncnh ºp¡pJsõpY ≈ΠY oOGóLC’G ßaÉMh , mádÉn°ùnÑpH o√nAGóYCG nΩ hÉbh , √QpÉμnªdG ≈ΠY , ø«u«Ñ«Πs°üdGh ∫ƒ``o¨ªdG Ωpõ¡j ¿CG , ¬fÉnªjEGh ¬``pàYÉé°Th √ôÑn°üpH t ≈ HC’G Öo``©°ûdG Gòg ´É``£à°SGh ● . õ«ΠéfE’G ñhuójh , ø«u«°ùfôØdG ∫qòjh , ΣGôJC’G ™e ¢ûjÉ©àjh
 11. 11. 11 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG ΣQóàdh ; ΣOGóLCG ᪶Y ¢ùªΠàd , ≈°VɪdG çGóMCG ∂d ihQCG iódh Éj äÉëØ°üdG √òg ≈a { 1¢S . z º«¶Y Ö©°T øe ∂fCG n. Ạ«fÉãdG OôØeh ≈dhC’G áªΠμdG ≈æ©e äÉg z çGóMCG - ihQCG { ( C ) ? ( iôÑμdG á°ü≤dG ) º°SG á°ü≤dG √òg ≈ΠY ÖjOC’G ≥ΠWCG pd ( D ) ? √ÉHCÉj ¿Éc iòdG Éeh ? º«¶©dG Ö©°ûdG Gòg √ójôj ¿Éc iòdG Ée (A) . z .. É¡fÉμ°S ¥ƒa É°VkÉ≤fCG É¡fóe GƒÑΠb º¡fCG GƒæXh , ¿ƒÑ°UɨdG ÉfOÓH ìÉàLG Iôe øe ºch { 2¢S . á«fÉãdG ≈æ©e ô°ùah , ≈dhC’G áªΠμdG ™ªL äÉg : z ¢VÉ≤fCG - Iôe { ( C ) ? øëªdG ∂ΠJ øe ≈Hô©dG Ö©°ûdG êôN ∞«ch ? IQÉÑ©dG √òg ≈a ( ºc ) äOÉaCG GPÉe ( D ) . ÉfOÓH GƒMÉàLG øjòdG ø«Ñ°UɨdG ¢†©H Aɪ°SCG ôcPG (A) . z Qɪ©à°S’G QÉÑZ ¬æY ¢†Øæj π«°UC’G Ö©°ûdG GPEÉa { 3¢S ? z Qɪ©à°S’G QÉÑZ ¬æY ¢†Øæj { : ÖjOC’G ∫ƒ≤H Oƒ°ü≤ªdG Ée ( C ) ? øjô«¨ªdG Ωõ¡j ¿CG ≈HC’G Ö©°ûdG Gòg ´É£à°SG ∞«c ( D ) ? GhOGQCG Ée º¡d ≥≤ëJ πgh ? IGõ¨dG ¬«dEG ±ó¡j ¿Éc iòdG Ée (A) , ¬°ùØæH ≥ãj ¿CG ó«`éªdG Éæ``Ñ©°T ´É£à°SG ∞«c á©HÉààªdG ∫ƒ°üØdG √òg ≈a iódh Éj iôà°Sh { 4¢S ¿CG ¬fɪjEGh ¬àYÉé°Th √ôÑ°üH ´É£à°SG ∞«c ΣQóà°Sh , áªjôc IôM IÉ«M ≈a ¬≤ëH øeDƒjh . z õ«ΠéfE’G ñhqójh , ø««°ùfôØdG ∫òjh , ΣGôJC’G âà°ûjh , ø««Ñ«Π°üdGh ∫ƒ¨ªdG Ωõ¡j áªΠμd ≈橪dG ≈``a OÉ°†ªdG É``eh ? ( ¬°ùØæH ≥ãj ) ≈``æ©e É``eh ? ( á``©HÉààªdG ) ±OGô``e É``e ( C ) ? ( âà°ûj ) ≈ΠY QÉ°üàf’Gh , ø``ëªdG ΩÉeCG Oƒ``ª°üdG ≈ΠY ô°üe Ö``©°T äóYÉ°S ≈àdG π``eGƒ©dG É``e ( D ) ? øjô«¨ªdG ? á°ü≤dG ∞dƒDe øY ±ô©J GPÉe (A)
 12. 12. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 12 n¿ƒo°û«p©nj GƒofÉnc (1)pIÉnYtôdG nø pe mánYÉnªnL ás°üp≤pH , pó``«péªdG ÉnæÑ©n°T pìÉnØc rø pe o∫shC’G oπr°ünØdG oCGnó``rÑ nj . ¢Sƒo°ùrμo¡ rdÉH n¿ƒoanô r© ojh , Én«°rSBG ≈a øpe Én¡ r« nΠnY (3)GhoQÉ``nZnCGh , pánæpYGnô nCG nΩ É``sjnCG , nô nØdG É``nfpOGnórL r°üpe ≈dEG oΩ ƒr``≤ndG Ap’nƒDogn (2)π``Πs°nùnJ ór``≤nnd ßØëdÉH GôkeCG ≈dƒàj øe πc ƒgh , ≈YGôdG : OôتdG IÉYôdG 1 . ºcÉëdGh , ô«eC’Gh , ∂ΠªdÉc , á°SÉ«°ùdGh . ám«ØNo ≈a πNnOnπΠs°ùJ 2 . Gƒªég GhQÉZCG 3 . ô°üe ≈a º¡ªFGôLh z ¢Sƒ°ùμ¡dG { ºΠX - 1 . áÑ«W ô«eCG z ´Q øæ≤°S { `d z ¢Sƒ°ùμ¡dG { ójó¡J - 2 . IGõ¨dG ó°V ±ƒØ°üdG ó«MƒJh , ô°üe AGôeCG ¿hÉ©J - 3 . AGóYCÓd á≤MÉ°S áªjõg - 5 . z ¢ùªMCG { IOÉ«≤H øjô«¨ªdG ≈ΠY ∞Mõj ô°üe ¢û«L - 4
 13. 13. 13 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG pInórΠnH ≈a Ghoô nμr°ùnYh , á``s«pbrô s°ûdG nán¶naÉnë oe ¿B’G ¬``«uª n°ùof Éne ≈ndpEG ºo¡ oØrM nR nπ``n°Unh ≈sànM , ∫É``ªs°ûdG . (1)Én¡ pH n¿ƒoª p°ünàr© nj kánª p°UÉnY ÉngƒoΠn© nL nh , Én¡ pH GƒoeÉnbnCGh ( ¢ùjQGhnCG ) rø pe mô`«pãnc ≈ndpEG ºogoPƒoØof sónàreG ≈sànM ¿ƒoØMõnjh ; nô r°üpe p¿ƒoÄo°T ≈a n¿ƒoΠsNnónànj oΩ ≤ndG Ap’nƒDogn CnGónnHh rƒ . ¬pànª pΠnc p±Én© r°VEGh , p¬pJsƒ ob (3)pOÉnª rNpEGh , pÖr© s°ûdG p±ƒoØo°U pánbpôrØnJ ≈nΠnY nø«pΠpeÉnY , (2)Én¡ pFÉnL nCG rQ , ºo¡ ndGnƒ re nCG n¿ƒobpôr°ùnjnh , (5)ºo¡JGnƒ rbnCG (4)n¿ƒoÑn¡ njnh , n¢SÉsædG n¿ƒoª ræ pΠr¶nj ipóndnh Énj oΩ rƒ n≤dG pAn’oDƒng nìGnQ rfnCG n™«pªnL (6)o§rît°ùdGh oÖ . pOnÓpÑdG (7)pAÉnë n°†n¨rdG sº nCG n¿hoOuô nY ≈sàM ; ºognAÉnærH °nûojh nø«ujpôr°üpªdG päGnOÉnY øpe (10)n¿hoô (8) în°rùnj GƒMoGQ πrnH , ∂dpP πuμH (9)oA nÓnNtódG pAn’oDƒng p∞nàrμnj rº ndh . ánÑ«pW ô«penCG z ´nQ øær≤°S { rø pe nô nîr°ùnj r¿nCG º¡pμ«pΠnª sànM ºgpó«pdÉn≤nJnh pH nnΠnH n ≈ ºogsón°TnCGnh , √pOÓ``pÑpd Ék°UÓrNpEG ºognô nãrcnCGnh , nô``r°üpe pAGnô ne oCG inƒ``rbnCG mò``pÄnàrbnh z ´nQ ø``ær≤°S { n¿Écnh . pAÓnNtódG pÖpfÉLCn’G pAn’oDƒng pºrμoëpd kán°VnQÉ©oe ánnÑ«Wp ≈a ôëÑdG (11)n¢SGnô ranCG s¿pEG { : z ´nQ øær≤°S { ```d o∫ƒo≤nj k’ƒo°SnQ p¢Sƒo°ùrμo¡rdG o∂pΠne nπ``n°SrQ nCG øne oπp°Srô o«n°ùna päGnƒ r°UC’G p√pòng rø nY ô``ëÑdG o¢SGnô nd GPEGh , (12)( ¢ùjQGhnCG ) ≈a ¬``oé ranCG s∞oμnJ rº YpõroJ . z (13)Éngoó«pÑoj ... (14)ló«pYnh nh lójpór¡ nJ Gnòng : p¢Sƒo°ùrμo¡ rdG p∂pΠne p∫ƒo°Snôdp ÓkFpÉbn ÉkÑ°VpÉZn z ´Qn øæ≤r°S { ìnÉ``°ünan mπ«pe ánFɪo© rÑ n°S ( n¢ùjQGhnCG ) h ( nánÑ«pW ) nø nH oánaÉn°ùªdGh , ( ná``nÑ«pW ) ≈a ôëÑdG o¢SGnô r« ranCG (15)o¬``oé YpõroJCnG !? óojõpnJ hCnG . É¡H ¿ƒªàëjh É¡«dEG ¿ƒÄéΠj É¡H ¿ƒª°üà©j 1 . ( ÉLQ : ÉgOôØe ) , É¡«MGƒf É¡FÉLQCG 2 . ±É©°VEG : OGôªdG OɪNEG 3 . ¿ƒªæà¨j ¿ƒÑ¡æj 4 . ΩÉ©£dG ƒgh , äƒb : OôتdG äGƒbCG 5 . ( É°VôdG : OÉ°†ªdG ) , Ö°†¨dGh √ôμdG §î°ùdG 6 7 AÉëfCG . ( ƒrë nf : ÉgOôØe ) , äÉ¡L , ÖfGƒL . ô°übC’G ¿B’G É¡fÉμe áÑ«W 8 . ( π«NódG : OôتdG ) , ÖfÉLC’G AÓNódG 9 . ¿ƒFõ¡à°ùj ¿hôî°ùj 10 : OôتdG ) , ájôëÑdG Σɪ°SC’G ø``e ¢SÉæLCG ¢SGôaCG 11 ¢SCGQ ¬``Ñ°ûJ É``¡°SCGQ ¿C’ Gkô``¶fh , ( ¢Sô``a . ô¡ædG ¢SGôaCÉH ⫪°S , ¢SôØdG . ô°üe ∫ɪ°T ≈a ¢Sƒ°ùμ¡dG ᪰UÉY ¢ùjQGhCG 12 . É¡μΠ¡jh , Égôeój Égó«Ñj 13 . ( ô«îdÉH óYh : OÉ°†ªdG ) , ô°ûdÉH QGòfEG ó«Yhh ójó¡J 14 . ¬≤Π≤J ¬éYõJ 15
 14. 14. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 14 : o∫ƒo≤nj p¢Sƒo°ùrμo¡ rdG o∫ƒo°SnQ nOÉnY sº oK . (1)GkQ uònë oeh GkQ pòræ oe n∂r« nCG Gnòn¡ ndpEG ≈pænΠn°SrQ pdh , n∂p°ûr« nL øe oójpõnJ n∂sfnCG ipóu«n°S nº ΠpYn ór≤nnd uOnQ ≈a pô«pμrØsàΠpd ; ¬pdÉnL pôpH z ´nQ ø``ær≤°S { n™ nª nàrL G ≈sànM , ¢Sƒo°ùrμo¡ rdG o∫ƒo°SnQ nê nô``nN ¿pEG É``ne nh oj r¿nCÉH ºo¡ øær≤°S { nπ°Srô oYÉnª pàrLG ≈n¡ nàrfGh . (2)π«pNnO môpªr© ep , º¡pHp âr≤nëpnd ≈àpsdG ápnfÉgnEp’G √pòpgn nàr°ùoe rø mAÉn≤pd ≈ndpEGh , pánª pΠnμdG ™rª nL nh ±ƒoØ°üdG uº n°V ≈ndpEG rº ognƒ oYrón«pd ; o¬nΠo°SoQ , nô oCG p™«pªnL ≈ndEG z ´nQ . ô°ü≤dG ≈a Ömjôpbn r°üpe pAGnô ne pªn°S ¿nCG nó``r© nAGnópf Gƒ```o© nH m¿Énμne tinCG pôrÑ nHh , pΩƒ``n«dG nó``r© nj º``d o¬sfnCG , nô s°üΠpd ró``o© r°üpe oAGnô`ne oCG nô n© °nT . o¬nJƒYOh z ´nQ øær≤°S { . mópMGh nór© nH GkópMGh pAGnô hoóob (3) oô«pØsædG nø neCo’G nΩ nΠrYnCGh , ipóndnh Énj pAÉn≤uΠdG oΩ nj AnÉLnh rƒ Gkó«pÑnY ÉnæpænWnh ≈``a nIÉn«në nf rø``nd : o∫ƒo≤nj z ´nQ ø``ær≤°S { nCGnónH oAGnô``neC’G n™``nª rdG ≈n°Vrô nàrLG É``ne nóræYph nCG oÖ p°ünàr¨nj , Énæn°VrQ h , ÉnfnQÉnμranCGnh É``næn°SƒoØof Énær« nΠnY oóp°ùrØoj wh oónY Énæ«pa nº sμnë nànj ¿CnG πnÑ≤rnf ør``ndhn , (4)nA ’sPpCnG . ÉnænàneGnô nch ÉnænJsõpY oº nCG oπoàr≤njnh u£nëojh , ÉnfnAÉnærH n∂pΠne o≥pΠr≤oJ râ``nfÉnc n∞r« sædG p¢SGnô``ranCG ná``s°üpb º``p¡r« nch , ô``r¡ nΠnY t¢üo≤nj z ´nQ ø``ær≤°S { nìGnQ sº``oK . ( ¢nùjQGhCnG ) ≈a ¢pSƒ°ùμr¡odG rdG n¿ƒoª . z (6)inónª pdÉs¶dG (5)nRnhÉnénJ ór≤nnd { : ÓkFpÉbn ( ƒoJƒoH ) ôo«epCnG ìnÉ°ünan . z GkónHnCG nánfÉngpE’G p√pòng nπnÑr≤nf rø nd { : ( n§rØpb ) oô«penCG ìÉn°Unh . z pOnÓpÑdG p√pòng rø pe p√pOrônWh ¬pÑjpOrCÉnJ rø pe sóoHn’ { : ( nâræ ne nCG ) oô«penCG nìÉn°Unh rQ . z ? o¬nJsóoY pôre nCÓpd tóp©of n∞r« nc { : ∫ƒo≤nj z ´nQ øær≤°S { nOÉnYnh r ≈ nμpd , ( mäÉnHnô nY ) rø pe ¬oàr© nªnL Ée sπoc pAnÓnNtódG pAn’oDƒng p∫Énàp≤pd oΩ uónboCÉn°S { : ( nâræ ne CnG ) ôo«epCnG ∫nÉ≤nan rQ . z ¬pH ÉnænfƒoHpQÉnë oj Ée pπrãpªpH ºo¡ nHpQÉnë of . ( ÉkæĪkQ kô £oe , G°uûÑeo : OÉ°†ªdG ) , Éakƒîe Gqòëe 1 . ÖjôZ π«NO 2 . ∫ÉLôdG : OGôªdG ô«ØqædG 3 . ( AGõYCG : A’PCG OÉ°†e , π«dP : OôتdG ) , ø«fÉ¡e A’PCG 4 . ≈£qîJh ió©J RhÉéJ 5 . ájÉ¡ædG , óëdG ióªdG 6
 15. 15. oL 15 ( rQ ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG pAn’oDƒng p∫Énàpb ≈``ndpEG ¬oàrΠn°SnCG s’pEG kÓnQ (1)≈``pàn© nWÉn≤oe ≈a nΣoô rJnCG rø``nd : ( n¢Shoó«pHnCG ) oô``«penCG nìÉ``n°Unh . ¢Sƒo°ùrμo¡ rdG l∞rbnh , m∫Éne øe (2)≈pànfGnõpN ≈a Éeh , ipOƒoæoL s¿EG : z ´nQ øær≤°S { Éj : ( n§rØpb ) oô«penCG nìÉn°Unh . ApÓnNnótdG Ap’nƒDogn (3)∫pÉnàbp ≈ΠnYn . ΩÉn«pNh mäGnƒ rbnCG rø pe p¬r« nJ Éeh , n∫ÉnL ndpEG n¿ƒoLÉnàrë uôdG oº oμnd oô uHnOoCÉn°ùna ÉnfnCG Ése CnG : ( ƒoJƒoH ) ô«epCnG ∫nÉbnh ≈p≤nàrΠnJ Gnònμng .. nô r°üpe nAGnô``ne oCG Éj ºoμ«pa nΣpQƒoH : kÓpFÉb móFGnR mQhoô o°S ≈a z ´nQ ø``æ≤r°S { ìnÉ``°Unh . ÉnæoJnOGnQ pEG oósM nànJ Gònμngnh .. ÉnæaoƒØo°Uo nƒ , p±nô s°ûdG pAÉ``ne pópH (4)ÉkL t°ûdG o∂``pΠnªdG nÜnQÉ``nM nô nÑrcC’G Én¡ærH nô r°†oe n§``n≤n°Snh , √sh oó``nY z ´nQ øær≤°S { o´É``né G ân© sé n°Tnh , p±nô s°ûdG pá``nMÉn°S ≈ndpEG p¬p©ranO ≈pa πr°†nØdG z ÖoàoM ìÉ``njpEG { p¬``pànL rh nõpd n¿Éncnh sº oK , ºo¡ ræ pe nó«p©s°üdG nô``s¡ nWnh , ¢Sƒo°ùrμo¡dG ≈nΠnY nô n°ünàrfGnh , pÜrô``nëdG pánΠn°UGnƒ oe ≈nΠnY z ¢Sƒ``oeÉnc { . ¬pænWnh páne rópîpd o¬nJÉn«nM n¢Ssô nc ipòsdG z ¢ùoªMnCG { ÜÉs°ûdG √ƒoNnCG o¬nØnΠnNnh , n ≈ uaoƒ oJ Gnòng ≈a xipóræ oL tπoch , p∫É``nª s°ûdG ≈ndpEG nánÑ«pW øpe , z n¢ùoª nCG { pInOÉ``n«p≤pH nô``r°üpe o¢ûr« rM nL n∞``nM nRh u∫tòdG øe √nOnÓpH n¢üuΠnîo«pd , rº p¡pH (5)p∂rà nàoe , pAnÓnNtódG pAn’oDƒng pAÉn≤Πpd l¢ùuª nØrdG ≈ndpEG l¢ûu£n© nàoe ¢ûr« në rdG né . Én¡ r« s«nN ipòsdG pQÉn©dGh , Én¡ nΠnY (6)nº ≤nëpnd iòpsdG n´ÉnapórfG ºognƒ nf n™``nanórfG ≈sà rë M , pAnÓnNtódG pIÉ``nYtôdG pAn’oDƒn¡ H ( n¢ù``oª nCG ) o¢ûr« rM Ln ≈``≤nnàdG ¿EG É``enh . √pór« n°U ≈nΠnY (9)ìpQÉnédG pôr«s£dG n¢VÉn°†p≤rfG ºp¡r« nΠnY (8)s¢†n≤rfGh , (7)p¬pàn°ùjpôna nƒ nf óp°nS’CnG rë . p∫ɪs°ûdG ≈ndpEG pQGnô pØdG nôr«nZ oA Éne nCGh nÓnNtódG pAn’oDƒng rópénj ºd pánØpMGsõdG p±ƒoØt°üdG p√pòng nΩ . É¡ªμMCG ≈àdG á≤£æªdG ≈à©WÉ≤e 1 . ( øFGõN : ™ªédG ) , ¿õrîndG ¿Éμe áfGõîdG ≈àfGõN 2 ≈ΠY ∞bh 3 ∫Éàb . ∫Éà≤dG ídÉ°üd : OGôªdG . ≈£v¨e , Éîk£sΠe ÉLkô°†e 4 . πà≤dG , ΣÓ¡dG ∂àØdG 5 . ( ∞°ûc : OÉ°†ªdG ) , ô£«°S - ≈£Znºs«N 6 : ™ªédG ) , ¿Gƒ``«ëdG øe ™Ñ°ùdG ¬``°SôàØj Ée á°ùjôa 7 . ( ¢ùFGôa . ºég ¢†≤fG 8 . ô°ùædÉc , ¢SôàتdG ô«£dG ìQÉédG ô«£dG 9 ```` ````
 16. 16. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 16 o∂pΠne ÉnYnóna . ( ¢ùjQGhCG ) rº``p¡pμrΠoe pá``nª p°UÉnY ø``pe nÜnô nàrbG ≈``sàM rº``ogoOpQÉn£oj ¢ù``oª nCG nìGnQ rM nh ; nán£rΠt°ùdGh (2)n√Éné dGh n∫ɪdG p¬r« nΠnY (1)n¥nórZnCG ipòsdG tipôr°üpªrdG o§pHÉs°†dG ƒgh - ( nø JGƒo°S ) p¢Sƒo°ùrμo¡ rdG (4)pânfÉnM rón≤nd : p¢Sƒo°ùrμo¡dG pIÉ``nYtôdG o∂pΠne o¬nd n∫Énbh - pOnÓpÑdG p√pò``ng pºrμoM ≈a o¬nd (3)Ékfrƒ Yn ¿nƒ``μon«dp . máne rópîpH Énænd Én¡«pa oΩ ƒo≤nJ ≈pàsdG oán¶rë sΠdG ? ipóu«n°S Éj ÉgoójpôoJ áerópN oásjnCG : ( oø JpGƒ°oS ) ∫nÉ≤nan ¬oΠpÑr≤nàr°ùnJ nârfnCGh , n¢ùoª nCG pQrón°U ≈ndpEG (5)o¬rH rM uƒ n°Unh nô ræ né îprdG Gòngn òrNo : ¢pSƒ``°oùμr¡odG ∂oΠpen ∫nÉ≤nan . pôr°ün≤dG Gnòng nÜGnƒ nCG o¬nd oí nàrØnJh rH . (6)nInô nμræ rdG náªjpônédG p√pòng nπn© oª ranCG rø nd : ( oøJGƒo°S ) p¬r« nΠnY sOnô na mπoL nQ rø pe n∂ndÉnj ? n¢ùoª nC’ nó``jpós°ûdG n∂ngrô rM oc Ékª pFGnO ≈pd rô ndnCG : o∫ƒ``o≤nj o∂pΠªdG Gnòng nOÉ``n© ocrònJ rº na !! πmΠu°†neo ÜPpÉcn o¬sæpμndh , o¬ræ pe o¢UnÓnîdG ≈n°†ne É``nª«pa ≈pd oÖ«p£nj ¿Éncnh , o¬ognô rcnCG ≈pæsfpEG : o∫ƒo≤nj ( oø``pJGnƒ °oS ) Osôn``an o¿ƒocnCG n’ (8)pôné ræ pîrdG Gnòn¡ pH o¬oàrΠnànb GnPpEÉna , Én¡ p©«pªnL pOnÓpÑrΠpd GkópFÉnbnh , Én¡ nÑ°UrCnG ¿nB’G uΠoc nô r°üpªpd (7)GkõrenQ ní .. ≈perƒ nbh ipOnÓpHh , ≈pænWh ≈ndpEG É¡oàr¡ sL h rónb o¿ƒocnCG rπH , p¬p°ùrØnf z ¢ùoª nCG { `d náHrô rM s°†dG oâr¡ sL h órbn . mAr ≈n°T uπoc nπrÑ bn iwô°ürep ≈æpsfEpG ≈a mAr ≈ næne ¿nCG ór© n°T sπoc (10)n∂oàrë nH (9)≈pæodoòrînJ n∂sfnCG tø oXnCG oâræoc Éne : n∫Énbnh , o¬n°SrCGnQ o∂pΠªdG sõn¡ na . n¿Én£rΠt°ùdGh n√ÉnédGh n∫ɪdG : pIÉn«në rdG nj n’ p√pOnÓ``pÑpd uipô``r°üªrdG sÖ``oM s¿EG : kÓ``FÉb o¬``n°SrCGnQ ( oø``pJGnƒ l√ÉnL n’h l∫É``e (11)¬odpór© o°S ) n™``nanô na . ¿lÉ£nΠr°oS ’nh . AÉ£©dG ≈a ôãcCG ¥óZCG 1 . Qó≤dGh , ádõæªdG √ÉédG 2 . ( ’kPÉN : OÉ°†ªdG ) , GókfÉ°ùe , GókYÉ°ùe ÉkfƒrY 3 . äAÉLh âΠqM âfÉM 4 . √Oróu°S ¬Hƒu°U 5 . ( áæ°nùëndG : OÉ°†ªdG ) , á©°ûpÑdG , á©«¶ØdG IôμæªdG 6 . ( RƒeQ : ™ªédG ) , IQÉ°TEG - áeÓY GõkeQ 7 8 ôéæîdG . ( ôLÉæN : ™ªédG ) , ørj ósëndG hP ø«μ°ùdG : OÉ``°†ªdG ) , ≈``æfhÉ©J ’ , ≈``æY ≈``ΠîàJ ≈ædòîJ 9 . ( ≈fô°üæJ - ≈fóYÉ°ùJ . ∂à«£YCG ∂àëæe 10 . ¬jhÉ°ùj ¬dóp©j 11
 17. 17. 17 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG nô r« nZ p¢Sƒo°ùrμo¡dG o∂``pΠne r™ p£nàr°ùnj rº nd , pánbpOÉs°üdG pá``s«pænWnƒdGh , (@)páÑrΠt°üdG pInOGnQ É``ne nCGh pE’G p√pò``ng nΩ . ≈nJnCG oår« nM rø pe nOÉnYnh , qipôr°üpªdG p¢ûr« nédG p¬rL nh rø pe , pÜnô rdG n¡ nánª pΠnμdG n™ nª nL r¿nCG nór© nH , pAnÓnNtódG nøjô«p¨oª rdG pAn’oDƒng rø pe Én¡ sΠoc náªjpó≤dG nô r°üpe ( o¢ùoª nCG ) nòn≤rfnCGnh rM . nOƒo¡ oédGh n±ƒoØt°üdG nósM nh nh nàpH ≈pMƒoj ô«pÑr© nCG rø pe mô«pãnc ≈ndpEG ºgoPƒoØof sónàreG { - sfnCÉncnh , páneGnô nμdGnh pIsõp©Πpd lº«p°ùré nCG ) Isƒ``ob ¬«pÑr°ûnJ : z ¬pàn°ùjpôna nƒ nf óp``°nSC’G ´nÉ``anóprfG ™n``anónrfG { - nJ kásjpƒnb kánM . ( á°û¡dG - áØ«©°†dG : OÉ°†ªdG ) , áæ«àªdG , ájƒ≤dG áÑΠ°üdG @ . ºp¡pætμnª nJnh pAnÓnNtódG πtZnƒ nJ : z Én¡ pFÉnL rQ . qhón©dG páne nhÉn≤oe Isóp°Tnh , ôr°üpe pÖr© n°T IQƒnK pIsóp°ûpH ≈pMƒoj ô«pÑr© nJ : z p¬ànª pΠnc p±Én© r°VpEGnh , ¬pJqƒ ob OÉnª NrEpG { - . º¡pJhoô nÑnL nh , º¡p©nªWh IGnõo¨dG ºrΠo¶pH ≈pMƒoj ô«pÑr© nJ : z º¡ndGnƒ re nCG n¿ƒobpôr°ùnjnh , º¡nJGnƒ rbnCG n¿ƒoÑn¡ rænj { - . qh pón© rΠpd ¬°†r¨oHh , ¬pFÉn«pàr°SGh Ör© s°ûdG ôtKnCÉnJ pIsóp°ûpH ≈pMƒoj ô«pÑr© nJ : z o§nîs°ùdGnh oÖ n°†n¨dG sº nY { - . Ωnór¡ oj lAÉnæpH Én¡ nJ pIQÉnÑp©dG ≈pa : z ÉnæàneGnô ncnh ÉnæJsõpY ºu£në oj { - , pºrΠt¶dG p´Gnƒ``rfnCG uπoμpd qhón©dG ΩGnó``rîpàr°SÉpH ≈pMƒoj lπ«pªnL ô``«pÑr© nJ : z inónªdG n¿ƒ``oªpdÉs¶dG nRnhÉ``né nJ ó``n≤nd { - . z ón≤nd { `pH óscnDƒoe ܃oΠr°SCo’Gnh . pánë pΠr°SCn’G Inô ranh nh , ôr°üpe póræ oL pOnónY pInô rãnμpH ≈pMƒoj ô«pÑr© nJ : z nô r°üpe o¢ûr« nL n∞nM nR { - . qh oón©dG pInOÉnHpEG ≈nΠnY QGnô r°UpE’Gnh , ô``r°üpe p¢ûr« nL á`ne nhÉn≤oe pIsóp°ûpH ≈`pMƒoj lπ`«pªnL ô«pÑr© nJ : z º`p¡pH p∂rànØdG ≈ndpEG ¢ûu£n© nàoe { - Ωƒoé o¡ pH uh oón©dG ≈``nΠnY p¬peƒoé og ≈pa ( ¢ùoª rM rë . Én¡ pàn°SGnôn°Tnh páncnô r© ªndG Ipós°ûpHp ≈MpƒoJ IQnƒ°ütdGhn , ¬pàp°nùjôpan ≈ΠnYn óp°nSC’G pAGnórYCn’G √Éné pJ p¢ûr« nédG n´ÉnapórfG Qsƒn°ünJ ón≤na , lπ«pªnL l∫Én«nN : z ìpQÉnédG pôr« £sdG ¢nVÉ°†n≤prfG ¢s†≤nrfG { - . mánΠpgròoe mánYrô o°S ≈pa uh oón©dG ≈nΠnY q¢†n≤ræ QpÉLn GQkƒo«Wo . pønWnƒdÉpH pRGnõpàrY’G inónª Hp ≈Mpƒoj , z ¿sEpG { `Hp ócsƒDneo ܃Πo°rSCoG : z iqôp°ürep ≈æpsfEpG { - qÖ oM inónªpH ≈pMƒojnh , z s¿pEG { ```pH óscnDƒoe ܃oΠr°SoCG : z .. l∫Éne ¬dpór© nƒ rø rL nj ’ √OpÓn``Ñpdp iqôp``°ürªdG Ös``Mo ¿sEpG { - . ¬pΠnCG pe ¬«pfÉnØJnh , ¬ppænWdp iqôp°ürªpdG
 18. 18. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 18 ( ¢ùjQGnh nCG ) Ió``rΠnH ≈pa Ghoô nμr°ùnYnh , ô``r°üpe ≈nΠnY GhoQÉnZnCG , pIÉ``nYtôdG øe lá``nYÉ`nª Ln : ¢oSƒ``°oùμr¡dG ● äôoãnch , n¢SÉsædG Gƒoª nd kánª nΠXh , ºo¡ p°UÉY ÉgƒoΠ©Lh , ás«pbôs°ûdG pán¶naÉnë eo ≈ap - ¿nB’G - óLnƒoJ ≈àsdG nCG sπoc Ön°†¨dGh o§``nîs°ùdG sº , pOnÓpÑdG pAÉ``LrQ nJnh , º``o¡ªpFGônL nY ≈sànM ; ø``«ujpôr°üpªdG ≈``nΠnY º``¡juón© . ánÑ«pW ô«penCG ( ´Q øær≤°S ) º¡μpΠne øpe Ghoô îp°nS ¿rCG º¡pHp IoCGôéodG âp¨nΠnnH πrnH nÖ nΠnWnh , mó«pYnh nh mójpór¡ nJ ándÉn°SpQ , nô r°üpe pAGnô ne oCG inƒ rbnCG ( ´Q øær≤°S ) ≈ndpEG IÉnYtôdG ∂pΠne nπ``n°SrQ CGn ór``≤nan ● . p¬p°ûr« nL øpe nójpõnj s’nCGnh , p¬pLÉnYrRpEG rø nY ôr¡ sædG o¢SGnô ranCG s∞oμnJ r¿nCG o¬ræ pe , ánfÉngE’G p√pòng uOnQ ≈pa pô``«pμrØsàΠpd p¬pdÉnL pôpH n™ nàLrGhn , Gókjóp°nT ÉkÑ°†nZn Ön``°†pZnhn , ( ´Qn øæ≤r°S ) QnÉ``nK ● nª ≈nΠnY pAÉn°†n≤Πpd ; ánª pΠnμdG ™rªLnh ±ƒoØt°üdG uº``n°V ≈ndpEG ºogƒoYrónj , nô nCGnh . Éke r°üpe pAGnô ne oCG p™«pªnL ≈ndpEG nπ``n°SrQ nô rÑ eo AkÉ°†nbn ApÓnNnótdG oIÉn¨t£dG ºp¡r« nΠnY É``n¡ o°VpôrØnj ≈``pàsdG ∫tòdG nIÉn«nM nh , á``nfÉngE’G n∂rΠpJ Gƒ``o°†nanQ nh , nô``r°üpe oAGnô``ne oCG ≈``n≤nàrdGnh ● . mánª p°SÉnM máncnô r© nª pd ¿rƒ n©dG uπoc ºjpór≤nàpH nô r°üpe pAGnô ne oCG o™«pªnL ónYnhnh , ¿ƒoª dpɶsdG pAn’oDƒng pánHnQÉnë oª pd nô r°üpe ¢ûr« nL nOÉnbnh , o√oQhoô o°S nOGnRnh , nô r°üpe pAGnô ne oCG pÜohÉné nàpH ( ´nQ øær≤°S ) nÖ sM nQ ● . ΣpQÉn© EpG ≈ap §n≤n°nS ¬osfCnG ’sEpG ; ApÓnNnótdG IpÉYnôtdG nªdG inórM Én¡ nd n¿Énc Énª nc , p±nô``s°ûdG pánMÉn°S ≈ndpEG Én¡ pLrh nR p™ranO ≈``pa oπr°†nØdG ( ´nQ øær≤°S ) á``nL õndp ¿nÉcn ór``bnhn ● rh nø pe ó«p©s°üdG nô``s¡ n£na , pÜrô nëdG pánΠn°UGnƒ oe ≈``nΠnY ( ¢SƒoeÉnc ) ô``nÑrcC’G Én¡ pærH G ™p```«ép°rûnJ ≈ap πo``°†rØndG . pAGnórYC’G . p¬pænWnh páne rópîpd ¬nJÉn«nM ¢Ssô nc ipòsdG ( ¢ùoª nCG ) √ƒoNnCG p¬pJÉnanh nór© rM nH ( ¢SƒoeÉnc ) n∞nΠnN sº oK ● ≈ndpEG pQGnô nØdG nô r« nZ oA nÓnNtódG pAn’oDƒng ópénj rºndnh , Inô nj r¿nCG ( ¢ùoª nμræ oe kánªjpõng nIÉnYtôdG Ωpõr¡ CnG ) ´nÉ£nnà°rSGhn ● rM . ºp¡pμrΠoe pánªp°UÉnY rø pe nÜnô nàrbG ≈sànM ; ºogoOpQÉn£oj ( ¢ùoª nCG ) sπnXnh , p∫Énª rM °sûdG nÜuƒ n°üoj r¿nCG ( øpJGnƒ °S ) qipôr°üpªdG p§pHÉs°†dG ø``pe nÖ nΠn£na , pánfÉn«pîdG pìnÓp°S ≈ndpEG pIÉnYtôdG o∂pΠne nCÉ``né ndnh ● , o¬nÑnΠr£ne n¢†nanQ nh pIÉnYtôdG n∂pΠne n∫nònN qipô``r°üpªdG n§pHÉs°†dG s¿nCG s’pEG , ( ¢ùoª nCG ) pQón°U ≈ndpEG Gkô``né rM ræ Np . l∫Éne ¬dpór© nj n’ p¬pænWnƒ pd qipôr°üpªdG sÖ oM s¿nCG p¬pænWnƒ pd qÖ pëoªdG §pHÉs°†dG Gnòng o¬nd nø s«nHnh . AnÓnNtódG øjpô«p¨oªdG pAn’oDƒng øpe Én¡ qΠoc nánªjpón≤dG nô r°üpe ( ¢ùoª nCG ) nòn≤rfnCG ∂pdnòpHnh ● rM
 19. 19. 19 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG . ø«ªpdÉs¶dG pIɨt£dGh , ø«p©peÉs£dG IGnõo¨rΠpd Ékanóng Ékª (1) pFGnO ânfÉnc oô °ürep - 1 nK p∫nÓr¨pàr°SGh , pÖr¡ ? GPɪdh ? GƒrJCG øjCG øeh ? ¢Sƒ°ùμ¡dG øY ±ô©J GPÉe 1¢S ; ô°üe ≈dEG GƒJCG óbh . É«°SBG ≈a ¿ƒ°û«©j GƒfÉch , ∫ɪ°ûdG øe GƒJCG IÉYôdG ø``e á``YɪL : ¢Sƒ°ùμ¡dG ê . ¬àªΠc ±É©°VEGh , ¬Jƒb OɪNEGh , iô°üªdG Ö©°ûdG ±ƒØ°U ábôØàdh ; É¡fƒÄ°T ≈a πNóàΠd ? ô°üe ¢Sƒ°ùμ¡dG ºμM ∞«c 2¢S áaÉ°VEGh , AÉæHC’G ójô°ûJh , ábô°ùdGh , Ö¡ædGh , ô¡≤dGh , ºΠ¶dG á°SÉ«°ùH ô°üe ¢Sƒ°ùμ¡dG º``μM ê . ºgó«dÉ≤Jh ø«jô°üªdG äGOÉY øe ¿hôî°ùj GƒMGQ ∂dP ≈dEG ? √òîJG iòdG QGô≤dG Éeh ? ¬àμΠªe AGôeCG ¬H ™ªàéj ¿CÉH ôeCGh ( ´Q øæ≤°S ) Ö°†Z GPɪd 3¢S ≈a ¬éYõJ ôëÑdG ¢SGôaCG ¿EG : ¬d ∫ƒ≤j ¬«dEG ’kƒ°SQ ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂Πe π°SQCG ÉeóæY ´Q øæ≤°S Ö°†Z ê ™ªàLG Gò¡dh . Égó«Ñj øe π``°Sô«°ùa äGƒ°UC’G √òg øY ôëÑdG ¢SGôaCG ∞``μJ º``d GPEGh , ¢ù`jQGhCG ô«Z AÓNódG óéj ºdh , á``ªLÉ¡ªdG QGôb òîJÉa , áfÉgE’G √ò``g OQ ≈a ô``«μØàΠd ¬``FGôeCÉH ´Q øæ≤°S . ( ¢ùjQGhCG ) º¡μΠe ᪰UÉY øe ÜôàbG ≈àM ºgOQÉ£j ¢ùªMCG ìGQh . ∫ɪ°ûdG ≈dEG QGôØdG . É«ΠY äÉjƒà°ùe áΠÄ°SCG (@) `H ábƒÑ°ùªdG áΠÄ°SC’G (1) . Én¡ pdn’nPpEGnh , p܃o© t°ûdG päGnh nô sædG ≈ndpEG o±pór¡ nj oô pªr© nà°rùªodG - 2 . pønWnƒdG pásjuô oM ≈nΠnY ßpaÉnë ojnh , pIGnõo¨dG pán¡ nLGnƒ oª pd isón°ünànj ipòsdG nƒ go ¢oüΠpîrªodG óoFpÉ≤ndG - 3 ≈pa ºogoQ phÉn°ûojnh , pInô``rÑ pîdGnh pirCGnôdG iphnò``pH ø«p©nàr°ùnj πnH , p¬``pjrCGnô pH tópÑnàr°ùnj n’ º``«pμnëdG º``pcÉnë dG - 4 . ôperC’nG oIsƒ obnh , p¢ûr« nédG pOGnórYpEÉpH oánjÉnæp©dGnh , ánª pΠnμdG o™ rª nL nh , u∞``s°üdG oInórM h : ôr°üsædG πpeGnƒ nY uº gnCGn ør``ep - 5 . p±nón¡dG oìƒo°Voh nh , pInOGnQ pE’G
 20. 20. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 20 ? ¬àdƒ£H á°üb Éeh ? ( øJGƒ°oS ) §HÉ°†dG øY ±ô©J GPÉe 4¢S √ÉédGh ∫ɪdG ¬«ΠY GƒbóZCÉa , º¡d 𫪩c ¬eGóîà°SG ¢Sƒ°ùμ¡dG OGQCG iô°üe §HÉ°V ( ø``JGnƒ °oS ) @ ê . OÓÑdG ºμM ≈a º¡d ÉkfƒY ¿ƒμ«d ; á£Π°ùdGh ≈a ¬dÉÑ≤à°SG óæY ¢ùªMCG Qó°U ≈a ôéæîdÉH áΠJÉb áHô°V ¬«LƒJ ÖΠW ≈a ¢üîΠàJ ¬``àdƒ£H á``°übh @ GPEG : ¬dƒ≤H ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂``Πe ≈ΠY OQh , IôμæªdG á``ªjôédG √ò¡H ΩÉ«≤dG ¢†aQ ¬``æμdh , ô``°ü≤dG ≈dEG á¡Lƒe ¿ƒμJ πH , ¬``«ΠY IQƒ°ü≤e ô«Z âbƒdG ¢ùØf ≈a ¿ƒμJ ¢ùªMCG ≈``dEG áHô°†dG â``¡Lh . A≈°T ¬dó©j ’ √OÓÑd iô°üªdG ÖMh , A≈°T πc πÑb iô°üe ÉfCGh , ≈eƒbh iOÓHh ≈æWh , ∫ɪ``°ûdG ≈dEG QGôØdG ô«Z AÓNódG A’Dƒg óéj ºd , iódh Éj áØMGõdG ±ƒØ``°üdG √òg ΩÉeCGh { 5¢S . z ( ¢ùjQGhCG ) º¡μΠe ᪰UÉY øe ÜôàbG ≈àM ºgOQÉ£j ( ¢ùªMCG ) ìGQh z ᪰UÉY { ™ªLh , z AÓNódG { OôØeh , z ÜôàbG { OÉ°†eh , z QGôØdG { ±OGôe : äÉg ( C ) . Ió«Øe πªL ≈a ? Gƒ¡éJG øjCG ≈dEGh ? Ghtôa GPɪdh ? AÓNtódG øne ( D ) ? ácôàdG √òg ƒëf ÉæÑLGh Éeh ? áæYGôØdG ÉfOGóLCG Éæd ¬côJ çGôJ ºgnCG Ée (A) . AÉæÑédG äÉØ°U øe ácô©ªdG øe Ühô¡dG : Ühô¡dG : z QGôØdG { ±OGôe @ ( C ) ê . Aƒ°ùdG AÉfôb øY ò«ªΠàdG ó©àHG : ó©àHG : z ÜôàbG { OÉ°†e @ . øWƒdG øeCG Oó¡j π«NódG hó©dG Gòg : π«NódG : ÉgOôØe z AÓNódG { @ . ÜÉgQE’G øjóJ ºdÉ©dG º°UGƒY : º°UGƒY : z ᪰UÉY { ™ªL @ óbh . ¢ùªMCG ¢û«L øe º¡H ¥pórë oj ô£îdG GhCGQ ÉeóæY Ghtôa óbh , ¢Sƒ°ùμ¡dG ºg : AÓNódG ( D ) áªjõ¡dG ó©H ø«£°ùΠa ܃æL ≈àM ¢ùªMCG º¡©ÑàJh ( ¢ùjQGhCG ) º¡μΠe ᪰UÉY ≈dEG Gƒ``¡éJG . á≤MÉ°ùdG IóMhh , áªΠμdG ™``ªLh , √OÓÑd iô°üªdG Ö``M : áæYGôØdG ÉfOGóLCG Éæd ¬``côJ çGôJ º``gCG (A) ácôàdG √òg ≈ΠY ßaÉëf ¿CG : ÉæÑLGh øeh . äÉ«ë°†àdG âfÉc ɪ¡e hó©dG IÉbÓªd ; ∞``°üdG ƒëf ÖLGh iô°üe πc ≈ΠYh , ÉææWh ôª©à°ùªdG GõZ Ée GPEG IóMGh Gkój ¿ƒμf ¿CGh , áªu«n≤dG . ∂dP ≈dEG ≈YpOo Ée GPEG âbh iCG ≈a πªcC’G ¬LƒdG ≈ΠY ¬jOƒDj ¿CG Öéj , ¬æWh : ≈JCÉj ɪ«a ¢SGƒbC’G ø«H ɪe áë«ë°üdG áHÉLE’G ôàNG 6¢S ( ¢SôØdG óFÉb - ¢Sƒ°ùμ¡dG óFÉb - iô°üªdG ¢û«édG óFÉb ) : ¢ùªMCG ( C ) ( ø«jô°üªdG - ∫ƒ¨ªdG - ¢Sƒ°ùμ¡dG ) : ±ƒØ°U ≈g áØMGõdG ±ƒØ°üdG ( D ) . ø«jô°üªdG ( D ) . iô°üªdG ¢û«édG óFÉb ( C ) ê
 21. 21. 21 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG : ( D ) Oƒª©dG øe ¬Ñ°SÉæj ɪH ( C ) Oƒª©dG ≈a Ée πªcCG 7¢S ( D ) ( C ) ÉkªdÉX ¢Sƒ°ùμ¡dG ºμM ¿Éc ɪd ( C ) Iƒb øe ójõj ( ´Q øæ≤°S ) ¿Éc ( D ) ÉkYɪàLG ( ´Q øæ≤°S ) ó≤Y (A) ôëÑdG ¢SGôaCG á°üb ( ´Q øæ≤°S ) OÉYCG ( E ) ¬°û«L ( ¢ùªMCG ) OÉb ( F ) Ék£HÉ°V ( øJGnƒ °oS ) ¿Éc ( h ) . ¢Sƒ°ùμ¡dG øe OÓÑdG Qôë«d ¬°û«L - . ô°üe AGôeCG áªΠc óMƒ«d - . ¿Éμe πc ≈a ¿ƒjô°üªdG º¡«ΠY QÉK - . ∫ɪ°ûdG ≈a qhó©dG ¬LGƒ«d - . §Øb ô«eCG - . º¡°ùªë«d AGôeC’G ≈ΠY - . ô°üe Öëj É°ükΠîe - . ¿Éμe πc ≈a ¿ƒjô°üªdG º¡«ΠY QÉK ÉkªdÉX ¢Sƒ°ùμ¡dG ºμM ¿Éc ɪd ( C ) ê . ¢Sƒ°ùμ¡dG øe OÓÑdG Qôë«d ¬°û«L Iƒb øe ójõj ( ´Q øæ≤°S ) ¿Éc ( D ) . ô°üe AGôeCG áªΠc óMƒ«d ÉkYɪàLG ( ´Q øæ≤°S ) ó≤Y (A) . º¡°ùuªë«d AGôeC’G ≈ΠY ôëÑdG ¢SGôaCG á°üb ( ´Q øæ≤°S ) OÉYCG ( E ) . ∫ɪ°ûdG ≈a hó©dG ¬LGƒ«d ¬°û«L ( ¢ùªMCG ) OÉb ( F ) . ô°üe Öëj Ék°üΠîe Ék£HÉ°V ( øJGnƒ °oS ) ¿Éc ( h ) ; ∫ɪ``°ûdG øe É¡«ΠY GhQÉZCG , á``æYGôØdG ÉfOGóLCG ΩÉ``jCG , ô``°üe ≈dEG Ωƒ≤dG A’Dƒ``g πΠ``°ùJ ó``≤d { 1¢S , ( ¢ùjQGhCG ) IóΠH ≈a Ghôμ°ùYh , á«bô°ûdG á¶aÉëe ¿B’G ¬«ª°ùf Ée ≈dEG º¡ØMR π°Uh ≈àM . z É¡H ¿ƒª°üà©j ᪰UÉY ÉgƒΠ©Lh , É¡H GƒeÉbCGh : ≈Πj ɪd ø«°Sƒ≤dG ø«H ɪe áë«ë°üdG áHÉLE’G ôs«îJ ( C ) ( Gƒª£sM - Gƒªég - GhQhÉ°ûJ - GƒΠΠs°ùJ ) : z GhQÉZCG { ≈æ©e - 1 ( QÉààdG - ∫ƒ¨ªdG - ¢Sƒ°ùμ¡dG - õ«ΠéfE’G ) : ºg Ωƒ≤dG A’ƒDg - 2 ? GrƒJCG øjCG øeh ? ô°üe ≈dEG Ωƒ≤dG A’Dƒg A≈ée πΠ©J nº pH ( D ) ? ∂dP ∫ój nΩ ÓYh ? ø«jô°üªdG Ωƒ≤dG A’ƒDg πeÉY ∞«c (A) . ∂dP í°Vh .. ¬àjôî°Sh qhó©dG áfÉgEG ô°üe AGôeCG ¢†aQ ó≤d ( E )
 22. 22. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 22 ¿hOô``°ûjh , º¡dGƒeCG ¿ƒbô``°ùjh , º¡JGƒbCG ¿ƒÑ¡æjh , ¢SÉædG ¿ƒªΠ¶j ió``dh Éj A’Dƒ``g ìGQ { 2¢S . z OÓÑdG AÉëfCG ™«ªL §î°ùdGh Ö°†¨dG ºqY ≈àM ; ºgAÉæHCG . iôNCG áΠªL ≈a z AÉëfCG { OôØeh , Σô«Ñ©J øe Ió«Øe áΠªL ≈a z §î°ùdG { OÉ°†e ™°V ( C ) ø«jô°üªdG äGOÉ``Y øe ¿hô``î°ùj GƒMGQ π``H , ∂dP πμ``H AÓNódG A’ƒD``g ∞``àμj º``d ( D ) . ∂dP í°Vh . ºgó«dÉ≤Jh ? π«NO ôª©à°ùe øe ø«jô°üªdÉH â≤ëd ≈àdG áfÉgE’G OQ ≈a ( ´Q øæ≤°S ) ôμqa ∞«c (A) ácô©ªdG ≈a ( ´Q øæ≤°S ) ´Éé°ûdG ∂ΠªdG áLhR ( ÖàM ìÉjEG ) ¬H âeÉb iòdG QhódG Ée ( E ) ? ∂dP ∫ój ΩÓYh ? AÓNódG ™e Gòg ≈a ióæL πch , ∫ɪ``°ûdG ≈dEG ( áÑ«W ) øe , ( ¢ùªMCG ) IOÉ``«≤H ô``°üe ¢û«L ∞``MRh { 3¢S ∫òdG øe √OÓH ¢üΠî«d ; º¡H ∂àØdG ≈``dEG ¢û£©àe , AÓNódG A’Dƒg AÉ≤Πd ¢ùªëàe ¢û«``édG . z É¡«ΠY ºq«N iòdG QÉ©dGh , É¡H ≥ëd iòdG : §≤ædG ¿Éμe áë«ë°üdG áHÉLE’G ™°VƒH ≈JCÉj Ée πªcCG ( C ) ............... : z ºq«N { OÉ°†e @ ............... : z ∂àØdG { ±OGôe @ . ¿B’G áÑ«W ¿Éμe ............... @ ............... : z AÓNódG { OôØe @ ? ( ´Q øæ≤°S ) ´Éé°ûdG ∂ΠªΠd ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂Πe ádÉ°SQ ¿ƒª°†e Ée ( D ) ? ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂Πe ádÉ°SQ ( ´Q øæ≤°S ) πÑ≤à°SG ∞«c (A) ? ô«Ñ©àdG Gòg ≈Mƒj nº pH : z º¡H ∂àØdG ≈dEG ¢û£©àe { ( E ) @ ó°SC’G ´ÉaófG ºgƒëf ™aófG ≈àM , AÓNódG IÉYôdG A’Dƒ¡H ( ¢ùªMCG ) ¢û«L ≈≤àdG ¿EG Éeh { 4¢S . z √ó«°U ≈ΠY ìQÉédG ô«£dG ¢VÉ°†≤fG º¡«ΠY ¢†≤fGh , ¬à°ùjôa ƒëf : ≈Πj ɪd ø«°Sƒ≤dG ø«H ɪe áë«ë°üdG áHÉLE’G ôàNG ( C ) ( ≥ëd - ºég - ¥sõe - πàb ) : z ¢†≤fG { ≈æ©e @ ( Qhôë°sûdG - ¢ShhÉ£sdG - ô°ùuædG - ógó¡dG ) : z áMQÉédG Qƒ«£dG { øe @ ( á°SGôa - ¢SQGƒa - ¢SGôaCG - ¢ùFGôa ) : z á°ùjôa { ™ªL @
 23. 23. 23 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG ™e , áë«ë°üdG ô«Z IQÉÑ©dG ΩÉeCG () áeÓYh , á``ë«ë°üdG IQÉÑ©dG ΩÉeCG () áeÓY ™``°V ( D ) : CÉ£îdG Öjƒ°üJ ( ) . ô°üe AGôeCG ™é°TCGh iƒbCG øe ( ´Q øæ≤°S ) ¿Éc @ ( ) . ( ¢ùªMCG ) ¢û«L ΩÉeCG ܃æédG ≈dEG QGôØdG ô«Z AÓNódG A’ƒDg óéj ºd @ ? É¡àé«àf âfÉc GPÉeh ? ácô©ªdG äQGO ∞«c (A) ? ∫ój ΩÓYh ? ô«Ñ©àdG Gòg ≈Mƒj nº pH : z ¬à°ùjôa ƒëf ó°SC’G ´ÉaófG ºgƒëf ™aófG { ( E ) @ ¢Sƒ``°ùμ¡dG ∂Πe É``Yóa .. º``¡μΠe áª``°UÉY ø``e Üô``àbG ≈``àM º``gOQÉ£j ( ¢ùª``MCG ) ìGQh { 5¢S . z .. á£Π°ùdGh √ÉédGh ∫ɪdG ¬«ΠY ¥óZCG iòdG iô°üªdG §HÉ°†dG ( øJGƒ°S ) : ≈Πj ɪ«a §≤ædG ¿Éμe áHƒΠ£ªdG áHÉLE’G ™°V ( C ) ............... : ô°üe Ö©°T ìÉØc á°üb ∞dƒDe @ ............... : z ¥óZCG { ≈æ©e @ ............... : ≈sª°ùoJ º¡μΠe ᪰UÉY @ ............... : z ÜôàbG { OÉ°†e @ ............... : z √ÉédG { `H OGôªdG @ : ? πΠ©J nº pH ( D ) . ( øJGƒ°S ) ≈ΠY ∫ɪdG ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂Πe ¥GóZEG Iôãc @ . áfÉ«îdG ìÓ°S ≈dEG ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂Πe Aƒéd @ . ( øJGƒ°S ) iô°üªdG §HÉ°†dGh , ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂Πe ø«H QGO iòdG QGƒëdG ¢üîd (A) øe Üô¡dG ô«Z ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂Πe ™£à°ùj ºd , ábOÉ°üdG á«æWƒdGh áÑΠ°üdG IOGQE’G √òg ΩÉeCGh { 6¢S . z ≈JCG å«M øe OÉYh , iô°üªdG ¢û«édG ¬Lh : ≈Πj Ée á≤HÉ°ùdG IQÉÑ©dG øe äÉg ( C ) . z áØ«©°†dG { áªΠc OÉ°†e @ . z áªjõ©dG { áªΠc ±OGôe @ : ? ƒd çóëj ¿Éc GPÉe ( D ) . ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂Πe ¬æe ¬ÑΠW Ée ( øJGƒ°S ) iô°üªdG §HÉ°†dG òsØf @ . ( ´Q øæ≤°S ) ´Éé°ûdG ∂ΠªdG º¡©ªL ÉeóæY , ô°üe AGôeCG ø«H ±ÓîdG ÜO @ ? qhó©dG ™e ¬àcô©e ∫ÓN øe ( ¢ùªMCG ) ∞°üJ nº pH (A) ? ∂dP øe OÉØà°ùªdG ¢SQódG Éeh ? AÓNódG ≈ΠY ô°üædG ( ¢ùªMCG ) ≥≤M ∞«c ( E )
 24. 24. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 24 á¶aÉëªH ( ¢ùjQGhCG ) IóΠH ≈dEG º¡ØMR π°Uh ≈àM áæYGôØdG ÉfOGóLGC ΩÉjCG ô°üe ≈ΠY Ωƒ≤dG A’ƒDg QÉZCG ó≤d { 1 . z É¡H ¿ƒª°üà©j ᪰UÉY ÉgƒΠ©Lh , á«bô°ûdG : ø«°Sƒ≤dG ø«H ɪe áë«ë°üdG áHÉLE’G ô«îJ ( C ) ( áΠ≤dG - IôãμdG - A§ÑdG ) : øY ôÑ©J z º¡ØMR { - 1 ( É¡H ¿ƒHQóàj - É¡H ¿ƒªàëj - É¡«a ¿ƒØàîj ) : z É¡H ¿ƒª°üà©j { ≈æ©e - 2 ? ô°üªH Ghô≤à°SG ɪæ«M Ωƒ≤dG A’ƒDg π©a GPÉe ( D ) ? ádƒ≤ªdG √òg áÑ«W ô«eCG òØf ∞«c ( IôÑîdG πgCG ô«°ûà°ùj º«μëdG ºcÉëdG ) (A) ] ᫪«Π©àdG •ƒ«°SCG IQGOEG - •ƒ«°SCG á¶aÉëe [ . z ÉfQÉμaCGh Éæ°SƒØf Éæ«ΠY ó°ùØj hóY Éæ«a ºμëàj ¿CG πÑ≤f ødh , A’PCG Gkó«ÑY ÉææWh ≈a IÉ«ëdG ≈°Vôf ød { 2 : ø«°Sƒ≤dG ø«H ɪe áë«ë°üdG áHÉLE’G ôàNG ( C ) ( Ék©e áãdÉãdGh ≈dhC’G - ≥aGƒf - ¢†aôf - πÑ≤f ) : z ≈°Vôf { ±OGôe - 1 ( ádP - π«dP - ∫P ) : z A’PCG { OôØe - 2 ( ¿GhóY - äGhGóY - AGóYCG ) : z hóY { ™ªL - 3 ? áÑ°SÉæªdG Éeh ? á≤HÉ°ùdG IQÉÑ©dG πFÉb øe ( D ) ? ¬àdÉ°SQ ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂Πe ¬ΠLCG øe π°SQCG iòdG ≈≤«≤ëdG ±ó¡dG Ée (A) ] ᫪«Π©àdG É£°ùª°S IQGOEG -∞jƒ°S ≈æH á¶aÉëe [ ≈a π°†ØdG ¬àLhõd ¿Éch , ±ô°ûdG AÉeóH ÉLkô°†e §≤°Sh , √hóY ( ´Q øæ≤°S ) ´Éé°ûdG ∂ΠªdG ÜQÉM { 3 . z ÜôëdG áΠ°UGƒe ≈ΠY ôÑcC’G É¡æHG â©é°Th , ±ô°ûdG áMÉ°S ≈dEG ¬©aO : ≈Πj ɪ«a §≤ædG ¿Éμe áë«ë°üdG áHÉLE’G ™°V ( C ) ....... : ôÑcC’G É¡æHG º°SGh , ........ : ( ´Q øæ≤°S ) áLhR º°SG - ........ : z ÉLkô°†e { ≈æ©e - ? ∞bƒªdG Gòg z ´Q øæ≤°S { ¬LGh ∞«ch ? z ´Q øæ≤°S { ∂ΠªΠd ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂Πe ádÉ°SQ ¿ƒª°†e Ée ( D ) ? º¡«ΠY ô°üædG z ¢ùªMCG { ≥≤M ∞«ch ? ø«jô°üªdG AÓNódG A’ƒDg πeÉY ∞«c (A) ] ᫪«Π©àdG Ó«H IQGOEG - ï«°ûdG ôØc á¶aÉëe [ AÉ≤Πd ¢ùªëàe ¢û«édG Gòg ≈a ióæL πch , ∫ɪ°ûdG ≈dEG áÑ«W øe ( ¢ùªMCG ) IOÉ«≤H ô°üe ¢û«L ∞MR { 4 . z É¡«ΠY ºs«N iòdG QÉ©dGh , É¡≤ëd iòdG ∫òdG øe √OÓH ¢üΠî«d ; º¡H ∂àØdG ≈dEG ¢û£©àe , AÓNódG A’ƒDg : ø«°Sƒ≤dG ø«H ɪe áë«ë°üdG áHÉLE’G ôàNG ( C ) ( ∞©°†dG - ôtÑμsàdG - Iõ©dG ) : √OÉ°†e z ∫òdG { - 1 ( π«NósdG - ∫ƒNótdG - πNtóàdG ) : ÉgOôØe z AÓNódG { - 2 ( äÉ«bÓàe - äGAÉ≤dEG - äGAÉ≤d ) : É¡©ªL z AÉ≤d { - 3 ? ( ¢ùªMCG ) πà≤j ¿CG ¢†aQ iòdG iô°üªdG §HÉ°†dG º°SG Ée ( D ) ] ᫪«Π©àdG É£æW ¥ô°T IQGOEG - á«Hô¨dG á¶aÉëe [ ? z øJGƒ°S { §HÉ°†dG øY ±ô©J GPÉe (A)
 25. 25. 25 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG . á©jóîdGh áΠ«ëdG ≈dEG CÉéΠj z õ«Ñªb { - 2 . ô°üe ≈ΠY ¢SôØdG Ωƒég - 1 (3)¢Srô oØdG oándrh On âr``nfÉcnh , (2)nQƒ``o°TBG oá``ndrh nO (1)rânYGnónJ pOÓ«ªdG nπ```rÑ bn ™HpÉ`°sùdG ¿pôr`≤ndG ≈``a , nô r°üpe p∫ƒoNoópH oº oΠrënj (5)( oõ«pÑrª nb ) nCGnó``nHnh , (4)pán«pYGnónàoª rdG pásjpQƒoWGôÑre pE’G p√pòn¡ pd nás«pYrô °sûdG án``nãjQpƒndG . ≈ndhoC’G (6)oándrƒ nédG o¬nd rânfÉnch , nô r°üpe ≈nΠnY ¬H ºné ng Gkô«pÑnc Ék°ûr« nL tóp©oj nìGnô na . â£≤°S âYGóJ 1 . Év«dÉM ¥Gô©dG É¡fÉμe Qƒ°TBG ádhO 2 . Év«dÉM ¿GôjEG ¢SôØdG ádhO 3 . •ƒ≤°ùdGh QÉ«¡f’ÉH âfPBGh , âYó°üJ ≈àdG á«YGóàªdG 4 . ô°üe ≈ΠY º¡àΠªM óFÉbh , ¢SôØdG ∂Πe õ«Ñªb 5 . áÑΠ¨dG : OGôªdG ádƒédG 6 . º¡«dEG z õ«Ñªb { ádÉ°SQ ¿ƒ°†aôj ¿ƒjô°üªdG - 3 . áã«ÑN IôeGƒDªH Ωƒ≤j ¿CÉH ¬«ΠY ¿hô«°ûj z õ«Ñªb { ∫ÉLQ - 4 . IôeGƒDªdG òØæjh , Ö«éà°ùj z õ«Ñªb { - 5 . ô°üe ôjôëJ - 7 . √OÓH Qôëjh IôeGƒDªdG ∞°ûμj ô°üe Ö©°T - 6
 26. 26. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 26 , (2)páJɪà°S’Gh p´É``nauódG ≈nΠnY (1)n¿ƒoª uª n°üoe ø``«ujôp°üªdG ¿sCnG ¢pSôr``ØodG ≈ndEGp AoÉnÑrfCn’G äpAnÉ``Lnh . pá«pdÉn¨dG nô nCG øe môrÑ`p°T uπc ≈a pôpFÉn°ùnîdG nô nÑrcnCG (3)n¢Srô r°üpe ¢VrQ oØdG GhoóuÑnμoj ¿nCG ≈nΠnY n¿htô °üpeoh , (4)( n∞æne ) nƒ nf n¬pésànJ ¿nCGh , ánæ«pØn°S põ«p¡ré rë nàpH nô ne nCÉa , pán©jpónîdGh pán°SÉn«u°ùdG ≈ndEG nCÉné rΠnj ¿nCG oõ«pÑrª nCG nb nOGnQ nº«pΠr°ùsàdG ºo¡ ræ pe ÉkÑpdÉnW , ¬r« ndpEG ø«ujpôr°üpªrdG nø``pÄrª n£oj ≈nc (5)Én¡jpQÉn°U ¥rƒ na kánàpa’ n™ naQh , mOÉæoe É``n¡ r« nΠnYh , inô rNoCG ≈dpEG mánjrô nJ oánæ«pØs°ùdG p√pòng ränònNnCGh ... •rô nb øe oπp≤nàræ n°T hnCG mór« nb pôr« nZ øeh , mÜrô nM pôr« nZ rø pe . ( n∞ræ ne ) ≈ndpEG rânΠn°Uh ≈sàM , ánjôrît°ùdGh (7)pór≤pëdG päGnô nfƒo© u«°nûoj ¿nƒtjôp°ürªprdGh n¶næpH (6)Én¡ ndpEG oõ«pÑrª o∫ƒo≤nj kándÉn°SQ º¡r« nCG , (8)ÉkfrRnh Én¡ nb nπn°SrQ nd n¿ƒoª«p≤oj ’ ø«ujpôr°üªdG s¿nCG o¢Srô oØrdG nó``nLh É``sª ndh (10)nê nô nM ’ ... º``oμnJnQÉjR tOhnCG ≈ufpEÉa , (9)º``oμpeÉnZrQ ndpEG rÖ oàrcnCG º``d ... oõ«Ñrª pE’ ºoμr« nb É``nfnCG { : É``n¡«pa ndpEG Grƒ . s ≈ ndÉn© ndpEG nQƒo°†oëdG ºoJrOnQ nJ ... q ≈ nCG GnPpEG , ºoμr«nΠY . ¿B’G p¬H n¿ƒo© sànª nànJ Ésª pe nô nãrcnCG Gkóré nærª n«°nS iòpsdG ÉnfCnG ne (11)ºoμoë Gƒofƒoμna .. ’pEGh , ºoμnd Gkô r« nN Gnòng n¿Énc p¬«ndpEG ºoàr© nàr°SG GnPpEÉna , ºoμr« nª nΠnY ¬o©jpPoCGh Gnòng ºoμr« ndpEG oÖ oàrcnCG nC’G oóu«n°S ≈ufpEG . ºoμp°ShoA . z Én¡ uΠoc ¢VrQ n«n°S ipòsdG ≈Ñn°†Z pIÉnbÓoª oQ ≈nΠnY tÖ°üræ pd øjuó©nàr°ùoe ≈nΠnY rπnH , ø«ujôr°üªdG páªjõnY ø``e r∞p©r°†oJ ºd ( nõ«Ñrª nb ) o∫ƒo°SnQ Én¡ YnGPnCnG ≈àsdG áo``dÉ°nSôudG √pòp``gnh º¡jrCGnQ sô n≤nàr°SGh , ¿ƒoΠn© rØnj Énª«pa n¿hoQhÉn°ûnànj GhoònNnCGh , º¡pàn°SÉnª nM ≈nΠnY kán°SÉnª rJOnGRn ; ¢ùμr©ndG nM ºo¡ n¿Énch ( õ«pÑrª nHrònj ¿nCG oóræoérdG OGnQ nb ) n∫ƒo°SnQ Gƒ``oë nCGnh . º«pΠr°ùsàdG pÖnΠnW p¢†ranQ ≈``ΠnYn ∫pÉëndG áp``©n«Ñp£nH p°üoe 1 ¿ƒªuª°üe . ¿ƒeRÉY , ¿htô . ´ÉaódG ≈a äÉÑãdGh ôÑ°üdG áJɪà°S’G 2 . á≤°ûªdG ºgƒΠªëjh , ºgƒÑ«°üj ¢SôØdG GhóÑμj 3 4 ∞æe â«e ¿B’G É``¡fÉμeh , É``kªjób ô``°üe á``ª°UÉY . ( Iõ«édG á¶aÉëe ) ø«°TQóÑdÉH áæ«gQ . É¡H ´Gô°ûdG ¬«ΠY ó°ûj áæ«Ø°ùdG ≈a ΩÉ≤j OƒªY iQÉ°üdG 5 . É¡fƒ©Ñàj É¡fƒ©«°ûj 6 . √ôμdGh IhGó©dG ó≤ëdG 7 . ¿ƒªà¡j ’ : Oƒ°ü≤ªdG ÉkfRh É¡d ¿ƒª«≤j ’ 8 . ºμàfÉgEGh , ºcQÉÑLEG ºμeÉZQEG 9 . Ωƒd ’ êôM ’ 10 . ºμ«£©«°S ºμë檫°S 11
 27. 27. o¡ nƒ oL w ≈ 27 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG , ¬ãpjpónM ≈a ºl«pμnM ; ¬``për°üof ≈a l¢üpΠrîoe pcnP lπnQ ogh ( oQƒ``r°Tƒoj ) ≈nYróoj l¢ürîn°T º``o¡ nær« nH nª`r°ùnj ¿nCÉHh , n∫ƒ`o°SsôdG Gƒ````oΠoàr≤nj s’nCÉpH ºogÉ`n°Urh o¬nd Gƒoë nCÉa ; ºp¡r« ndpEG (2)pír°ütædG pAGnó``r°SpE’ (1)o¬``nΠsgnCG Ésª pe `p°SQÉnØdG ; p∂ΠªdG ≈ndpEG mójpór¡ u ≈ nCG rº nJ pándÉ`n°SpôpH É``k°†rj og Gƒoãn© nj ¿nCG ≈nΠnY , √póu«n°S ≈ndpEG Ékª rÑ nj ¿nCÉ```pH : Én¡«pa nAÉnL pdÉn°S nOƒ``o© , mΩÓn°ùpH oÖ nJ rón≤nd ( oõ``«pÑrª ngrònj ∂``ndƒo°SnQ Énærcnô tjnCG n∂``r« nb ) (4)oójpórYuôdG (3)o¿É``nÑnédG Én¡ ndEG pÖo``oàμrnf nKBG GnPpEG rø``nμndnh . pInó«éªdG É``fpó«pdÉn≤nàpH (5)GkQÉnîpàraG π``nH , ∂ræ n±rƒ n°ùna (7)É``næn£rîo°S (6)ºoJrô pe É``karƒ Nn ’ . rº oμpH n¿ƒoΠpYÉna oø nf Ée n¿ƒoª rë nΠr© nJ , p¿ÉncrQ nC’Gh (9)pºpFÉnYsódG (8)nInósWnƒ oe ÉnæoàμΠrª ne râneGnO Éeh , Én¡ rfCn’G âp`enGOn É``eh pgÉ«ªH o¢†«pØnJ oQÉn¡ . n∂pH tπpën«n°S Éne ( oõ«pÑrª nb ) Éj oº nJ n±rƒ°nùan nΠr© : rº nCG o¬nd n∫Én≤na , ¬ndÉnL ogoónM pQ ÖnΠnW , nø«ujôr°üpªdG ándÉn°SpQ nõ«pÑrª nb √nóu«n°S ºsΠn°Sh o∫ƒo°SsôdG nOÉnY Ésª ndh ... ø«ujpôr°üpªrdG º``pLÉn¡ oJ ’ ; Ühoô``oëdG ≈nΠnY n¿ƒ``oHsQ nóoe tjnCG n¿ƒtjpôr°üªdG : oõ``«pÑrªnb o∂``pΠªdG É``n¡ ÉkãjpónM n¿ƒoKsónë nànjh , nô r°üpe ¿rƒ nYrô pa pº°SÉH n¿ƒoKsónë nànj h pOÓpÑdG pAÉnërfnCÉpH n¿ƒoaƒo£nj kÓo°SoQ ºp¡r« nCG ndpEG rπ``p°SrQ nInô rμpa nóp©rÑ oJ ≈sàM ; ìÓp°S n¿hoO (12)mánª«pdnh pªnàré nj ¿nCG nÖr© ≈a Gƒo© s°ûdG ¬H (11)n¿hoó°TÉnæoj (10)k’ƒo°ùr© ne nQÉn°U rónb ônNBG Gkóu«n°S ΣÉnæog s¿nCG ºogoóu«n°S inô n«n°ùna , (13)ºo¡oΠrª n°T ™nª nàrL G GnPpEÉna , ºpgpô«pμrØnJ øY pÜrô ëndG . oOÓpÑdG n∂nd o™ n°†rînJ ∂dòHh , o¢SrCÉn«dGh o±rƒ nîdG p¬r« nΠnY ≈pdƒnàr°ùn«na , ôre Cn’G √pópn«Hp . É≤vëpà°ùeh , GôkjóL ¬Π©L ¬ΠgCG 1 . áë«°üædG ºjó≤J í°üædG AGó°SEG 2 , OOuô``àªdG , AÉ``«°TCÓd ܃``o«¡ndG , ∞``«©°†dG ¿ÉÑédG 3 . ( AÉæÑédG : ™ªédG ) . øÑédG ójó°T ójóYôdG 4 . ɪkXÉ©Jh Ék«gÉÑJ GQkÉîàaG 5 . ºJôàNGh , ºàΠ°†a ºJôKBG 6 . ÉæÑ°†Z Éæ£î°S 7 áàÑãe : ºFÉYódG IóWƒe . ¬nàsÑnK : A≈``°ûdG óWh IóWƒe 8 . áî°SGQ ájƒb iCG , ºFÉYódG Ωƒ≤j iòdG â«ÑdG ¢SÉ°SGC ≈gh , áeÉYOp ™ªL ºFÉYódG 9 áî°SGQ ájƒb : ºFÉYódG IóqWƒe ≈æ©eh . ¬«ΠY . 10k’ƒ°ù©e ÉkãjóM . Gkƒ ΠM ÉkãjóM . ¿ƒÑdÉ£j ¿hó°TÉæj 11 . ( ºF’h : ™ªédG ) , ΩÉ©W ᪫dh 12 . º¡©ªL º¡Πª°T 13
 28. 28. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 28 p¢SÉn°SnCG ≈nΠnY , pánª«pdnƒ dG p√pòng nô nCG ø«ujpôr°üªdG n¿ƒo¨uΠnÑoj ¬nΠo°SoQ re nCGh , pánë«p°üsæ nπr°SrQ dG p√pòng ≈ndpEG oõ«pÑrª nb n™ nª nà°rSG ¿nCG rCÉn°TnCG ºdh , nΩÉn© dG Gnòng oçoó``rë oCÉH Énær« nàn°S ás°UÉnN Qƒoe ndpEG (1)≈n°†ranCG ipòsdG o¿rƒ nYrô pa nƒ og É``n¡ ``YpGósdG ¿sCnG nd n ≈ ¬oÑ«p°üoàn°ùna , Qƒo°†oë dG ønY ™nænàreG øeh . ºoμp°ùoØrfnCÉH Ghoô nJ ¿nCG oârΠs°†na πnH , Én¡ o°†rë pfrCÉn°ûH ºoμr« ndpEG ÖoàrcnCG nH πrgnCG ≈nΠnYh p¬r« . ¬pàr« nΠnY p¬dpE’G oº n© pf tπpënàn°ùna , ôo°†rë h (2)≈uÑnΠoj øe Ése nj nCGh , ¬oÑn°†nZh p¬dpE’G oánær© nd , ºp¡pH ´Én≤jpEÓd º¡pFGnórYnCG øe (3)lInó«pμne n∂pdnP s¿nCG Gƒoª pΠnY πH , ¬pànΠ«pëpH ¿ƒtjpôr°üªdG p´pónîræ nj º``dh nÖ`ΠnZh Én¡ nànah , n∞``ræ në ne ≈ndpEG ¬pJGsƒ o≤H oõ«pÑrª nb ¬``né sJÉa , nõ«pÑrª nb Én¡ pH Gƒ``oΠnHÉbh , n¢Tƒo«oédG Ghoó``n°ûnë na (4)nπ«pNsódG Gnòng oπp°VÉnæoj sô``nª nàr°SG Énª sfpEGh , r∞o© r°†nj ºdh rø pΠnj º``d nÖ``r© s°ûdG s¿nCG ’pEG , ( ∂``«pJÉ`nª°ùrH nCG ) . o¬oehpÉ≤nojh , (6)án¨pFÉn°S kánª r≤od ânë nÑr°UnCG nô°üpe s¿nCGh , ºo¡ nd (5)sÖ nànàr°SG ób nô r°üpe ≈``a ôre nC’G s¿nCG o¢SrôØodG øs``Xnh (7)Grƒ nHnCGh , QGnô nC’G p∫Én£rH nC’G áne rM nhÉn≤oe ¿ƒoe phÉn≤oj GƒoMGnQ ø«ujpôr°üªdG sø pμndh .. ºo¡nd kánΠr¡ °nS á°nùjôan hCnG nj ¿rCnG . ¢†«p¨nÑdG pQɪ©à°S’G Gnòng uπX ≈a pAhoóo¡dG ≈ndpEG (8)Gƒoæncrô án«pgGnô nμdG p¿Gô«pæpH (10)oΩ pôn£r°†nJ º``goQhoóo°Uh , p≥pHÉs°ùdG nô r°üpe pórénªpH (9)o¢†pÑræ nJ º`o¡ oHƒΠobo âr``nfÉc , (11)øjpOuô nàoe øjôpFÉnK ¬p¡rL nª h ≈a mó`MGh mπoL nQ náne rƒ nb n¿ƒoeƒo≤nj ºp¡pH GnPpEÉa , pôªp©àr°ùoª rdG Gnòn¡ dp óp≤rëpdGh rdG u ≈ . ísΠn°ùoª Ñr© s°ûdG pìÉnØpμdG øe ánÑp¡nàrΠoe mánΠr© o°T ≈dpEG π«uædG nipOGh Gƒodsƒ Mn ≈sàM . inô rNoCG nór© nH Isô ne kÓ«pdnP oÖ r© s°ûdG o√sOnQ , ôr°üpe ≈nΠnY n∞rM sõdG p¢Srô oØdG o∂pΠne nOnhÉnY Énª sΠoch . çósMnh ôÑNCG ≈°†aCG 1 . ( ¢†aôj : OÉ°†ªdG ) , Ö«éà°ùj ≈ÑΠj 2 . ójÉμe ™ªédGh , á©jóN Ió«μe 3 . ( AÓNódG : ™ªédG ) , π¨à°ùªdG ≈ÑæLC’G π«NódG 4 . ô≤à°SG Öàà°SG 5 . Iô«°ùj , áΠ¡°S á¨FÉ°S 6 7 Grƒ . ( Gƒ≤oaGh : OÉ°†ªdG ) , Gƒ°†aQnHCG . Gƒ¡éqàj , GƒΠ«ªj Gƒoæcôj 8 . ( ∞bƒàJ : OÉ°†ªdG ) , ΣôëàJ ¢†ÑæJ 9 . ( ÅØ£æJ : OÉ°†ªdG ) , ó≤àJh π©à°ûJ Ωô£°†J 10 : OÉ°†ªdG ) , QGô°UEGh OÉæY ≈a ¿É«°ü©dG : OôªàdG øjOôªàe 11 . ( ø«©FÉW
 29. 29. sƒ rô rL nô 29 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG ÉkeGpc ºpgpOGnónCGh º¡pFÉnHBG n¢TnY ¿ƒtjpôr°üªdG (2)nCGnÑnJh , ¢SQÉna (1)p¢ûr£nH øe oô r°üpe äQsô nJh në kásjpQƒoWGôÑepEG ¿ƒ``oë paÉnμoj , kánΠjƒnW nø«pæ°S Gƒ``tΠnX πH , l∞r© n°V ’h l¢SrCÉ``nj ºo¡ nHÉn°UnCG É``nª na , (3)AnGõs``YpCnG . ¬æe GhoQ sô nJnh sh në oón©dG GhoOnô nW ≈sàM ; p∫ÉnÑpédÉc (5)n¿hoópeÉn°U ºogh , (4)pAÉnL nC’G nán© rQ °pSGh Cn’G óu«°nS ≈ufEpG { - nJ ±nƒ°nS { - nCÉnànJ lánΠp©nàr°ûoe lQÉnf √rô Ln ór≤nan , πl«ªpLn ∫lÉn«Nn : z ∫ÉnÑéprdÉcn ¿hóo``epÉ°Un { - . ( áªMôdG : OÉ°†ªdG ) , ∞æ©dGh Iƒ°ù≤dG : ¢û£ÑdG ¢û£H 1 . ¬H ΩÉbCGh ∫õf : ¿ÉμªdG CGƒÑJCGƒÑJ 2 . ( A’PCG : OÉ°†ªdG ) , AÉjƒbCG AGõYCG 3 . ¢Srô oØdÉH ánªjpõn¡dG p¥ÉnërdpEG ≈nΠnY p¢Urô . ÉLQ : OôتdGh , ≈MGƒædG AÉLQC’G 4 - ¿ƒªΠ°ùà°ùe : OÉ``°†ªdG ) ¿hôªà°ùe ¿ƒ``àHÉK ¿hóeÉ°U 5 . ( ¿ƒdPÉîàe përdGnh , pInOGnQ pE’G pIsƒ o≤pH ≈pMƒoj , lπ«pªnL ô«pÑr© nJ : z ... n¢Srô oØdG GhoóuÑnμoj ¿nCG n¿htô °üpeo { - . ¬pFÉnjpôrÑ pcnh z õ«pÑrª nb { pQhoô oZ pIsóp°ûpH ≈pMƒoj , π«pªnL õnLƒoe ô«pÑr© nJ : z Én¡Πoc p¢VrQ , p√pó«pYnh nh , p¬pÑn°†nZnh z õ«pÑrª nb { ójpór¡ nJ pIsóp°T ≈nΠnY t∫oónj ô``«pÑr© nJ : z ºoμp°ShoA oQ ≈nΠnY tÖ n°üræ n«°nS iòpsdG ≈``Ñp°†nZn { - . ø«ujpôr°üªdG p¢ShoA oQ ≈nΠnY tÖ n°üoj kAÉne nÖ n°†n¨dG Gnòng Qsƒ °ünnJ ór≤nan , ºp¡p°ùoØrfnCÉpH ø«ujpôr°üªdG pán≤pãpH ≈pMƒoj , ó«pYnh nh ójpór¡ nJ ܃oΠr°SoCG : z ∂pH qπpën«n°S Éne õ«pÑrª nb Énj oº nΠr© . ¬r«nΠnY QÉn°üpàrf’G øpe ºgótcnCÉnJnh , Isƒ ob uπoμpH qhón©dG pán¡ nLGnƒ oª pd ºgpOGnó©pàr°SGnh , kÓr¡ n°S Gkór« n°Unh , ásjpônW mõrÑ oN nIôr°ùpc nô r°üpe πs«nînJ ón≤na , lπ«pªnL ܃oΠr°SoCG : z ánΠr¡ n°S án°ùjpôna rhnCG , án¨pFÉn°S ánª r≤od { - . ¬oàn°Snô r£nZnh √oDhÉnjpôrÑ pc o¬nd ÉngnQ sƒ n°U Énªncnh , z õ«pÑrª nb { ºsgƒnJ Énª nc ܃oΠr°SoC’Gnh , pºrΠt¶dG p´Gnƒ rfnCG uπoμpd qhón©dG ΩGnórîpàr°SÉpH ≈pMƒoj lπ«pªnL ô«pÑr© nJ : z inónªdG n¿ƒoª pdÉs¶dG nRnhÉ``né nJ ó``n≤nd { - . z ón≤nd { `pH óscnDƒoe nπs«nînJ ón≤na , º¡pænWnƒ pd ø«ujpôr°üªdG uÖ oM pIsóp°ûpH ≈pMƒoj , lπ«pªnL lô«pÑr© nJ : z ôr°üpe póré nª pH o¢†pÑræ nJ º``¡oHƒoΠob â``nfÉnc { - . Én¡ pànª n¶nYnh Én¡ uÑoë pH o¢†pÑræ nJ º¡nHƒoΠob πn©nL Ésª pe , ø«ujpôr°üªdG p¥hoô oY ≈pa ipôré nJ kAÉne pO nô r°üpe nóré ne º¡pàn«pgGnô ncnh ø«ujpôr°üªdG ór≤pMnh p¢†r¨oH inónª pH ≈pMƒoj , lπ«pªnL lô«pÑr© nJ : z án«pgGnô μndG ¿Gôn«æpHp Ωôp£n°†rnJ ºgQohóo°Uo { - . º¡pHƒoΠob ≈pa oè sL oμdG Gnòng s¿nCÉncnh , pÖp°UÉn¨dG qh oón© rΠpd . ¿Énμne uπoc ≈ndpEG pInQrƒsãdG Ö«p¡nd p∫ƒo°Uoƒ pH ≈pMƒoj lô«pÑr© nJ : z ánÑp¡nàrΠoe mánΠr© o°T ≈ndpEG pπ«uædG nipOGnh Gƒodsƒ Mn { - p∫ÉnÑpédG päÉÑnãnc Ékîp°SGnQ Évjpƒnb º¡nJÉnÑnKnh ø«ujpôr°üªdG nOƒoª o°U nπn© . qº °tûdG
 30. 30. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 30 °ürep ºμëHp ºΠoëj ( õ«Ñªb ) ¢Sô``ØodG ∂o``Πe ¿Éc ● Ék°û«L óYCÉa ( OÓ«ªdG πÑb ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ≈a ) nô . Gƒoª pΠ°ùà°ùj ºd ø«jô°üªdG ¿CG ’EG , ¬eƒoé go ≈a ô°ünàfGh , ô°üe ≈ΠY ¬H ºnégh Gôk«Ñc º¡æe ÖΠWh , ø«jô°üªdG øn``Äpª£noj ¿CG ∫hÉëa , á©jópîndGh á``Π«ëpdG ≈dEG CoÉéΠj õ«Ñªb π©L É``ªe ● . ÜôM ¿hoO º«Π°ùàdG õ«Ñªb π©L ɪe , ó≤ëpdG äpGô¶fh ájôpîr°ùdÉH ∂dP GƒΠHÉbh , ¬oÑΠn£ren Gƒ°†oaQ ø``«jô°üªdG ¿CG ’EG ● ¬dƒo°SQ íHòpH Gƒtª gnh , º¡o°SɪM πn``©°TCGh , ø«jô°üªdG Ö°†Z ∂dP OGõa , ójóp¡àdG ≈dEG CoÉ``éΠj . √pópu«°nùd Gókjó¡Jh GôkjòënJ ¬dƒ°SQ GƒΠªsMh , ∂dP øY GƒodóY ºK , º¡«dEG ¿CG ≈gh , áã«ÑN á``Π«ëH ºogoóMCG ¬«ΠY QÉ``°TCÉa , ôeC’G ≈a ºgô«°ûà°ùj ¬``dÉLQ ( õ``«Ñªb ) ™``ªL ● nô r°üpe ¿ƒYôa º°SÉH ºogƒYójh , Gkƒ rΠoM ÉkãjónM º¡«dEG oçsóëàj øe ø«jô°üªdG ≈dEG ( õ«Ñªb ) π°Sôj Ö«p£àd ºo¡ nYɪàLG ÖΠ£j ( ≈HÉg ) ¬dE’G ¿CG ásé oë pH , ( ìÓ°S ¿hO ) ánª«pdnh ≈a Gƒo©ªàré j ¿CG ≈dEG . √ó«H oôeC’G ô«p°üj ôNBG Gkó«°S º¡d ¿CG ¿ƒoªΠ©j ∂dP óæYh , ºo¡ °oSƒØf ¿Én°ùpd ≈ΠY ø«jô°üªdG ≈``dEG ¬nJƒYO ¬qL h π``©ØdÉHh , É¡næ°ùëà°SGh , Iô``μØΠd õ«Ñªb ÜnÉ``éà°SG ● . ¿ƒYôa ( ∞æe ) ≈dEG ¬éJG ¬æμdh , ôm«Ñcn ¢û«éH ( õ«Ñªb ) GƒΠHÉbh , InôneGƒDªdG GƒØo°ûc ø«jô°üªdG ¿GC ’EG ● . ºpΠ°ùnàr°ùnj ºnd nÖr©s°ûdG s¿nCG s’pEG , ( ∂«pJÉnª°ùrH CnG ) ÖΠnZnhn , É¡ënàah nOnÓpÑdG Qsô Mnh , ¢SôØdG ≈ΠY ≈``°†bn ≈àM , íΠq°ùªdG ¬MoÉØch , ¬odÉ°†fp óqà°TG πH , ∞``©o°†j º``dh .ºpgpQhoô °oT øep . OpGóLC’Gh AÉnHB’G ¢TôY ¥ƒa QoGôMC’G ÉghDoÉæHCG ™HôJh , ôo°üe äQôëJh ●
 31. 31. 31 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG (1) . nô r°üpe ≈nΠnY pán°Spôs°ûdG qh oón©dG pänÓnª nM oQGnô àp°rSG - 1 rª . ∫nÓpàrMÓd ¬oàne nhÉn≤oe nh qipôr°üªdG Ör© s°ûdG oOƒoª °Uo - 2 . pán©jpónîdGh pôrμnªdG Ö«pdÉn°SnC’ øjpôpªr© od - 3 nàr°ùªdG Aƒoé ? ∂dP øe iô°üªdG Ö©°ûdG ∞bƒe Éeh ? ô°üªd ¢SôØdG ∫ÓàMG ºsJ ≈àe 1¢S âfÉch , Qƒ°TBG ádhO âYGóJ ¿CG ó``©H , OÓ«ªdG πÑb ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ≈a ô°üªd ¢Sô``ØdG ∫ÓàMG sº``J ê , ô°üe ≈ΠY ¬H ºégh É°kû«L õ«Ñªb óqYCÉa , ájQƒWGôÑeE’G √ò¡d á«Yô`°ûdG á`ãjQƒdG ≈g ¢Sô`ØdG á``dhO , ∫ÓàM’G Gò¡H ¢Vôj º``dh , º`Π°ùà°ùj ºd iô°üªdG Ö©°ûdG ¿CG ’sEG , ≈``dhC’G ádƒédG ¬``d â``fÉch . ÜôM ¿hO º«Π°ùàdG º¡æe ÖΠWh ø«jô°üªdG øĪ£j ¿CG ∫hÉMh , áΠ«ëdG ≈dEG CÉéΠj õ«Ñªb π©L ɪe ? iô°üªdG Ö©°ûdG IQƒK ( õ«Ñªb ) óªNCG ∞«c 2¢S , º¡JQÉjR ≈a ÖZôj ¬fEG : É¡«a ∫ƒ≤j á`dÉ`°SQ π°SQCÉ`a , iô°üªdG Ö©°ûdG ≈dEG OqOƒàj ¿CG õ«Ñªb ∫hÉ`M ê áªjõY øe ádÉ°SôdG √ò``g ∞©°†J ºdh , áΠ«ëdG √ò``g íéæJ º``dh , Qƒ``°†ëdG GhOGQCG GPEG êô``M ’h . ø«jô°üªdG ? É¡æe iô°üªdG Ö©°ûdG ∞bƒe Éeh ? ø«jô°üªΠd ᪫dh ( õ«Ñªb ) ™æ°U GPɪd 3¢S QÉ°U ób ôNBG Gkó«°S ΣÉæg ¿CG áéëHh , ìÓ°S ¿hO ¬«dEG ¿ƒ``jô°üªdG Oƒ©j ≈àM , ᪫dh õ«Ñªb ™``æ°U ê Iôμa ó©HCG ób ¿ƒμj ∂dòHh , ¢SCÉ«dGh ±ƒîdG ¬«ΠY ô£«°ùj ∂dP ºgó«°S iôj ÉeóæYh , ôeC’G √ó«H . õ«Ñª≤d OÓÑdG ™°†îJ òÄæ«Mh , ÜôëdG . É«ΠY äÉjƒà°ùe áΠÄ°SCG (@) `H ábƒÑ°ùªdG áΠÄ°SC’G (1) . QÉnª r© pàr°S’G Ö«pYn’nCG ¬oØr°ûncnh , ¬oàn¶n≤njnh qipôr°üªdG Ör© °sûdG ánæ£rap - 4 . m¢ù«pØnfnh m∫ÉnZ πoμpH Ék«uë n°†oe , ºgpójpór¡ nàpH ÅpHÉnY ôr« nZ , Isƒ ob uπoμpH nIÉn¨t£dG ¬pLGnƒ oj qipôr°üªdG Ör© °sûdG - 5 . ø«pehoõr¡ne pOnÓpÑdG øpe √OƒoæoL nh ¬LGnô rNpEGnh , √oô r¡nbnh , z nõ«pÑrª bn { án«ZpÉ£sdG ≈ΠnYn ø«ujôp°üªdG QÉ°ünàprfG - 6
 32. 32. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 32 , º¡H ´É≤jEÓd º¡FGóYCG ø``e Ió«μe É¡fCG ™«ªédG ºΠY π``H , ¬àΠ«ëH iô°üªdG Ö©°ûdG ´ó``îæj º``dh . ¢SôØdG øe ô°üe QôM ≈àM π°VÉæjh ΩhÉ≤j Ö©°ûdG ôªà°SGh ? áªjó≤dG ÜhôëdG ≈a Ωóîà°ùJ âfÉc ≈àdG áëΠ°SC’G Ée 4¢S , ìÉeôdGh , ≥«fÉéªdGh , ∫É``ÑædGh , ΩÉ¡°ùdG : Ékªjób ÜhôëdG ≈a Ωóîà°ùJ âfÉc ≈``àdG á``ëΠ°SC’G ê . äÓé©dGh , ±ƒ«°ùdGh ÉakƒN ’ , ΩÓ``°ùH Ögòj ∂dƒ``°SQ ÉæcôJ ó≤d .. ( õ«Ñªb ) ójóYôdG ¿ÉÑédG É¡jGC ∂«dEG Öàμf { 5¢S øëf Ée ¿ƒ``ªΠ©J ±ƒ``°ùa Éæ£î``°S ºJôKBG GPEG øμdh , Ió«éªdG É``fó«dÉ≤àH GQkÉ``îàaG πH , ∂``æe . z ºμH ¿ƒΠYÉa ≈a z ¿ÉÑédG { ™ªLh , z ó«dÉ≤J { OôØeh , z ôKBG { OÉ°†eh , z É``æ£î°S { ±OGô``e äÉ``g ( C ) . Ió«Øe πªL ? GPɪdh ? Én¡ pànHÉnàpμpH ní °ünnf øeh ? õ«Ñªb ≈dEG ádÉ°SôdG √òg πªM øe ( D ) : ø«°Sƒ≤dG ø«H ɪe áë«ë°üdG áHÉLE’G ôàNG (A) ( ÜÉë°ùfG - íΠ°U - ójó¡J ) : ádÉ°SQ ø«jô°üªΠd πªëj õ«Ñªb ∫ƒ°SQ ¿Éc @ : õ«Ñªb ∫ƒ°SQ ¿ƒjô°üªdG πà≤j ºd @ ( ¬æe º¡æμªJ Ωó©d - ájô°üªdG ó«dÉ≤àdÉH GkQÉîàaG - ¬æe ÉkaƒN ) . ÉnænÑ°†nZn ÜÉgQE’G OGR . ÉæÑ°†Z : z Éæ£î°S { ±OGôe @ ( C ) ê . ΩÓ°ùà°S’G Ö©°ûdG ¢†aQ . ¢†aQ : z ôKBG { OÉ°†eh @ . ¬«a ܃Zôe ôeCG ºΠ©ªΠd ò«ªΠàdG ó«Π≤J : ó«Π≤J : z ó«dÉ≤J { OôØeh @ . óFGó°ûdG óæY ¿ƒHô¡j AÉæÑédG . AÉæÑédG : z ¿ÉÑédG { ™ªLh @ É¡àHÉàμH í°üfh , ø«jô°üªdG ≈dEG ¬``Π°SQCG iòdG ¬dƒ°SQ õ«Ñªb ≈dEG ádÉ°Sô`dG √òg π``ªM iò```dG ( D ) . ´ƒ°†îdG hCG ΩÓ°ùà°S’G Ωó©H ø«jô°üªdG øe Ék¡«ÑæJ ∂dPh , ( Qƒ¡°Tƒoj ) ≈Yój πLQ . ájô°üªdG ó«dÉ≤àdÉH GkQÉîàaG - ójó¡J (A) : z ÉæHÉ°†ZEG ºJOQCG { - z Éæ£î°S ºJôKBG { 6¢S ? GPɪdh ? Σô¶f ≈a πªLCG øjô«Ñ©àdG iCG . IhGó©dG Ió°T ≈ΠY ∫ójh , ΩÉàdG ¢†aôdÉH ≈Mƒj ¬fC’ ; πªLCG ∫hC’G ô«Ñ©àdG ê
 33. 33. 33 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG : ( D ) Oƒª©dG øe ¬Ñ°SÉæj ɪH ( C ) Oƒª©dG ≈a Ée π°U 7¢S ( C ) ¢SôØdG ádhO âeÉb ( C ) Ékaóg ô°üe âfÉc ( D ) ájô°üªdG á«Ñ©°ûdG Iƒ≤dG âeõg (A) ø«jô°üªΠd ô°üædG ºJ ( E ) z Qƒ¡°Tƒj { í°üf ( F ) ( D ) . z õ«Ñªb { äÉMƒª£d - . äGôe IóY á«°SQÉØdG ¢Tƒ«édG - . OÓ«ªdG πÑb ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ≈a - . z õ«Ñªb { ∫ƒ°SQ πàb Ωó©H - . º¡°ùØfCÉH º¡à≤Kh ºgOÉëJG π°†ØH - . hó©dG ÜôëH º¡d πÑb ’ - . OÓ«ªdG πÑb ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ≈a ¢SôØdG ádhO âeÉb ( C ) ê . z õ«Ñªb { äÉMƒª£d Ékaóg ô°üe âfÉc ( D ) . äGôe IóY á«°SQÉØdG ¢Tƒ«édG ájô°üªdG á«Ñ©°ûdG Iƒ≤dG âeõg (A) . º¡°ùØfCÉH º¡à≤Kh ºgOÉëJG π°†ØH ø«jô°üªΠd ô°üædG ºJ ( E ) . z õ«Ñªb { ∫ƒ°SQ πàb Ωó©H z Qƒ¡°Tƒj { í°üf ( F ) ¬d âfÉch , ô°üe ≈ΠY ¬H ºég , Gôk«Ñc É°kû«L ó©j ìGôa , ô°üe ∫ƒNóH ºΠëj ( õ«Ñªb ) CGóH { 1¢S , áJɪà°S’Gh ´ÉaódG ≈ΠY ¿ƒªªu°üe ø«jô°üªdG ¿CG ¢SôØdG ≈dEG AÉÑfC’G äAÉLh , ≈dhC’G ádƒédG . z ôÑ°T πc ≈a ôFÉ°ùîdG ôÑcCG ¢SôØdG GhóÑμj ¿CG ≈ΠY ¿hôt°üeh . z áJɪà°S’G { áªΠc ¬H ≈MƒJ Ée ôcPGh , z ¿ƒªuª°üe { ≈æ©eh , z AÉÑfC’G { OôØe : äÉg ( C ) : CÉ£îdG Öjƒ°üJ ™e , CÉ£îdG ΩÉeCG () áeÓYh , ÜGƒ°üdG ΩÉeCG () áeÓY ™°V ( D ) ( ) . ≈dhC’G ádƒédG ≈a ¢SôØΠd GkóFÉb ( õ«Ñªb ) ¿Éc @ ( ) . ΩÓ°ùH Ögòj ( õ«Ñªb ) ∫ƒ°SQ ¿ƒjô°üªdG Σôàj ºd @ ( ) . ( õ«Ñªb ) ∫ƒ°SQ πà≤H ( Qƒ¡°Tƒj ) í°üf @ ? ( õ«Ñªb ) äÉMƒª£d Ékaóg ô°üe âfÉc nº pd (A) ? ( ∞æe - õ«Ñªb ) øY ±ô©J GPÉe ( E ) GPÉEa , ºμ«ΠY ¬©jPCGh Gòg ºμ«dEG ÖàcCG , ¿B’G ¬H ¿ƒ©àªàJ ɪe ôãcCG Gókée ºμë檫°S iòdG ÉfGC { 2¢S Öq°üæ«°S iòdG ≈Ñ``°†Z IÉbÓªd øjó©à``°ùe Gƒfƒμa , ’EGh , ºμd Gôk«N Gòg ¿Éc ¬«dEG ºà©ªà``°SG . z ºμ°ShAQ ≈ΠY ∫hCG ΩôJ (iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üdG) á«Hô©dG á¨ΠdG á°üb `` 3Ω
 34. 34. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 34 : ≈Πj Ée á≤HÉ°ùdG IQÉÑ©dG øe äÉg ( C ) . z §î°S { : ±OGôe @ . z Öq°üæ«°S - ≈£©j { : ≈æ©e @ ? É¡¡Lh øe ≈dEGh ? IQÉÑ©dG √òg πFÉb øe ( D ) ? ájQƒWGôÑeE’G √òg øY ±ô©J GPÉeh ? ¢SôØdG ádhO âeÉb ≈àe (A) ? ºgOÉ≤àYG ≥≤ëJ πgh ? ø«jô°üªΠd º¡àªjõg ó©H ¢SôØdG √ó≤àYG iòdG Ée ( E ) ÉakƒN ’ , ΩÓ``°ùH Ögòj ∂dƒ``°SQ ÉæcôJ ó≤d , ( õ«Ñªb ) ójóYôudG ¿ÉÑédG É¡jCG ∂``«dEG Ö``àμf { 3¢S . z ºμH ¿ƒΠYÉa øëf Ée ¿ƒªΠ©J ±ƒ°ùa Éæ£î°S ºJôKBG GPEG øμdh , Éfó«dÉ≤àH GQkÉîàaG πH , ∂æe . z Éæ£î°S { OÉ°†eh , z ºJôKBG { ≈æ©eh , z ó«dÉ≤J { OôØe : äÉg ( C ) ? GPɪdh ? Σô¶f ≈a ¥OCGh πªLCG øjô«Ñ©àdG iCG : z ÉæÑ°†Z ºJOQCG { - z Éæ£î°S ºJôKBG { ( D ) @ : πΠ©J nº pH (A) ? ( õ«Ñªb ) ∫ƒ°SQ πàb ≈ΠY ø«jô°üªdG ΩGóbEG ΩóY @ ? iô°üªdG Ö©°ûdG ≈dEG ( õ«Ñªb ) OqOƒJ @ , º¡H ´É≤jEÓd º``¡FGóYCG ø``e Ió«μe ∂dP ¿CG Gƒ``ªΠY πH , ¬``àΠ«ëH ¿ƒjô``°üªdG ´ó``îæj º``dh { 4¢S , É¡ëàah ∞``æe ≈dEG ¬JGƒ≤H ( õ``«Ñªb ) ¬``éJÉa ( õ«Ñªb ) É``¡H Gƒ``ΠHÉbh , ¢Tƒ«``édG Ghó``°ûëa π«NódG Gòg π°VÉæj ôªà°SG ɪfEGh , ∞©°†j ºdh , øΠj ºd Ö©``°ûdG ¿CG ’EG , ( ∂«Jɪ``°ùHCG ) ÖΠZh . z ¬ehÉ≤jh í°Vh ? z ΩhÉ≤jh , π``°VÉæj { ø«Hh , z Ió«μe , á``Π«M { ø«H ≈橪dG ≈a É``kbôa ó``éJ π``g ( C ) @ . ∫ƒ≤J Ée ? iô°üªdG Ö©°ûdG É¡ΠHÉb ∞«ch ? ¢SôØdG óFÉb É¡«dEG CÉéd ≈àdG á©jóîdG Ée ( D ) : πΠ©J nº pH (A) ? ø«jô°üªΠd ᪫dh ™æ°üH z õ«Ñªb { ΩÉ«b @ ? ô°üe ≈ΠY á°Sô°ûdG hó©dG äÓªM QGôªà°SG @ ? ( Qƒ¡°Tƒj ) øY ±ô©J GPÉe ( E ) á°ùjôa hCG á¨FÉ°S áª≤od âëÑ°UCG ô°üe ¿CGh , º¡d Öàà``°SG ób ô``°üe ≈a ôeC’G ¿CG ¢SôØdG øXh { 5¢S ≈dEG Gƒæcôj ¿CG GƒrHCGh , QGôMC’G ∫É£HC’G áehÉ≤e ¿ƒehÉ≤j GƒMGQ ø«jô°üªdG øμdh .. º¡d áΠ¡°S . z ¢†«¨ÑdG Qɪ©à°S’G Gòg πX ≈a Ahó¡dG ? z Grƒ nHnCG { : OÉ°†e Éeh ? z á°ùjôa { : ™ªL Éeh ? z á¨FÉ°S { : ±OGôe Ée ( C )
 35. 35. 35 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG ? º¡æX ≥≤ëJ πgh ? ô°üe ≈a ôeC’G º¡d Öàà°SG ¿CG ó©H ¢SôØdG øX GPÉe ( D ) n? ôº «Ñ©àdG Gòg ≈a ∫ɪédG Ée : z á¨FÉ°S áª≤d ô°üe âëÑ°UCG { (A) ? º¡ëFÉ°üf ´ÉÑJGh , AɪμëdG iCGôH IOÉ≤dG òNCG @ : πΠ©J pH ( E ) ? Ió«éªdG ºgó«dÉ≤àH ø«jô°üªdG QÉîàaG @ , AGõYGC ÉekGôc ºgOGóLCGh º¡FÉHBG ¢TôY ¿ƒjô°üªdG CGƒÑJh , ¢SQÉa ¢û£H øe ô``°üe äQôëJh { 6¢S , AÉLQC’G á©°SGh ájQƒWGôÑeEG ¿ƒëaÉμj , áΠjƒW ø«æ°S GƒΠX πH , ∞©°V ’h ¢SCÉH º¡HÉ°UCG ɪa . z ¬æe GhQôëJh hó©dG GhOôW ≈àM ; ∫ÉÑédÉc ¿hóeÉ°U ºgh . z AÉLQCG { OôØeh , z AGõYCG { OÉ°†eh , z ¢û£H { ±OGôe : äÉg ( C ) ? iô°üªdG Ö©°ûdG É¡ehÉb ∞«ch ? ¢SôØdG ájQƒWGôÑeEG øY ±ô©J GPÉe ( D ) ? AGóYC’G ≈ΠY ø«jô°üªdG QÉ°üàfG ≈a ÉkÑÑ°S âfÉc ≈àdG á«°SÉ°SC’G πeGƒ©dG Ée (A) ? ø«jô°üªdG ´óîj ¿CG ( õ«Ñªb ) ´É£à°SG @ : ƒd çóëj ¿Éc iòdG Ée ( E ) ? AGóYCÓd iô°üªdG Ö©°ûdG áehÉ≤e âØ©°V @ ¿Éch , õ«Ñªb ∫ƒ°SQ GƒëHòj ¿CG óæédG OGQCGh , º«Π°ùàdG ÖΠW ¢†aQ ≈ΠY ∫ÉëdG á©«Ñ£H º``¡jCGQ ô``≤à°SGh { 1 AGó°SE’ ¬ΠgCG ɪe ; ¬ãjóM ≈a º«μM ¬ë°üf ≈a ¢üΠîe , ≈cP πLQ ƒgh ( Qƒ¡°Tƒj ) ≈Yój ¢üî°T º¡æ«H . z º¡«dEG í°üædG : ≈JCÉj ɪd ø«°Sƒ≤dG ø«H ɪe áë«ë°üdG áHÉLE’G ô«îJ ( C ) ( ô«HóJ - ºjó≤J - Ωó≤J - ô«°ù«J ) : z AGó°SEG { ±OGôe @ ( π«°SGôe - ä’É°SQ - π°SQ - πFÉ°SQ ) : z ∫ƒ°SQ { ™ªL @ ( ≥Ñ°S Ée πc - πgÉL - ¢ûFÉW - êƒgCG ) : z º«μM { OÉ°†e @ . ∂dP í°Vh .. ø«jô°üªdG óæY ≈°ùμY π©a OQ z õ«Ñªb { ádÉ°Sôd ¿Éc ( D ) ? Ö©°ûΠd É¡eób ≈àdG áë«°üædG Éeh ? z Qƒ¡°Tƒj { É¡H õ«ªJ ≈àdG äGõ«ªªdG Ée (A) ] ᫪«Π©àdG ΩÓ°ùdG IQGOEG - IôgÉ≤dG á¶aÉëe [ πH , ∂æe ÉkaƒN ’ , ΩÓ``°ùH Ögòj ∂dƒ°SQ ÉæcôJ ó``≤d : ( õ«Ñªb ) ójóYôdG ¿É``ÑédG É¡jCG ∂``«dEG Ö``àμf { 2 . z ºμH ¿ƒΠYÉa øëf Ée ¿ƒªΠ©J ±ƒ°ùa Éæ£î°S ºJôKBG GPEG øμdh , Ió«éªdG Éfó«dÉ≤àH GkQÉîàaG : ø«°Sƒ≤dG ø«H ɪe áë«ë°üdG áHÉLE’G ô«îJ ( C ) ( ÜÉë°ùfG - ójó¡J - íΠ°U ) : ádÉ°SQ ø«jô°üªΠd πªëj ( õ«Ñªb ) ∫ƒ°SQ ¿Éc - 1 : ( õ«Ñªb ) ∫ƒ°SQ ¿ƒjô°üªdG πà≤j ºd - 2 ( ájô°üªdG ó«dÉ≤àdÉH GkQÉîàaG - ¬æe ÉkaƒN - ¬æe º¡æμªJ Ωó©d )
 36. 36. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 36 ? É¡H QÉ°TCG iòdG øeh ? õ«Ñªb ≈dEG ádÉ°SôdG √òg πªM øe ( D ) ? É¡æe º¡Øbƒe Éeh ? ø«jô°üªΠd õ«Ñªb ÉgôHO ≈àdG áYóîdG Ée (A) ? GPɪdh ? ≈橪dG ≈a πªLCG øjô«Ñ©àdG iCG ( ÉæHÉ°†ZEG ºJOQCG - Éæ£î°S ºJôKBG ) ( E ) ] ᫪«Π©àdG ¥ƒ°SO IQGOEG - ï«°ûdG ôØc á¶aÉëe [ , ôª©à°ùªdG Gò¡d ó≤ëdGh á«gGôμdG ¿Gô«æH Ωô£°†J ºgQhó°Uh , ≥HÉ°ùdG ô°üe óéªH ¢†ÑæJ º¡HƒΠb âfÉc { 3 . z øjOôªàe øjôFÉK ¬¡Lh ≈a óMGh πLQ áeƒb ¿ƒeƒ≤j º¡H GPEÉa : ≈JCÉj ɪ«a ø«°Sƒ≤dG ø«H ɪe áë«ë°üdG áHÉLE’G ô«îJ ( C ) ( ÅØ£æJ - π©à°ûJ - ΣôëàJ ) : z Ωô£°†J { ±OGôe - 1 ( OÉëJ’G - Iƒ≤dG - áYÉé°ûdG ) : ≈ΠY ∫óJ z óMGh πLQ áeƒb ¿ƒeƒ≤j { - 2 ( ø«°UÉY - ø«©°TÉN - ø«©°VÉN ) : z øjOôªàe { OÉ°†e - 3 : ≈JCÉj ɪd πΠY ( D ) ≈a ¬éYõJ áÑ«W ≈a ô¡ædG ¢SGôaCG ¿EG : z ´Q øæ≤°S { `d ∫ƒ≤j ’kƒ°SQ ¢Sƒ°ùμ¡dG ∂``Πe π``°SQCG - 1 . z ¢ùjQGhCG { . ¥ô°ûdG hõ¨d IójóL á«Ñ«Π°U áΠªM É°ùfôa ∂Πe z ™°SÉàdG ¢ùjƒd { õ¡L - 2 : ∂àHÉLEG ábQh ≈a ¬àHÉàc óYCG ºK , ≈JCÉj ɪ«a CÉ£îdG Üuƒ°U (A) . iOÓ«ªdG ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG ≈a Qƒ°TBG ádhO âYGóJ - 1 óYÉ°S ƒg GPGE √õcôe ≈ΠY ¬æeƒDj ájQóæμ°SE’G º«YR z Ωôμe ôªY { ó«°ùdG ≈dEG ¿ƒ``«ΠHÉf π``°SQCG - 2 . á«°ùfôØdG ¢Tƒ«édG . ÉHhQhCG ≈a iOÉ°üàb’G É°ùfôa õcôe QƒgóàH ºΠY ÉeóæY ô°üe z ¿ƒ«ΠHÉf { QOÉZ - 3 ] ᫪«Π©àdG á«Π«Yɪ°SE’G IQGOEG - á«Π«Yɪ°SE’G á¶aÉëe [ ºJôKBG GPEG ø``μdh , Ió«éªdG Éfó«dÉ≤àH GkQÉ``îàaG πH , ∂æe ÉkaƒN ’ , ΩÓ``°ùH Ögòj ∂``dƒ°SQ É``æcôJ ó``≤d { 4 ÉæàμΠªe âeGO Éeh , É¡gÉ«ªH ¢†«ØJ QÉ`¡fC’G â``eGO Éeh , º`μH ¿ƒΠYÉa øëf Ée ¿ƒªΠ©J ±ƒ°ùa É``æ£î°S z ∂H πë«°S Ée ºΠ©J ±ƒ°ùa ¿ÉcQC’Gh ºFÉYódG IóWƒe : ¢SGƒbC’G ø«H øe áë«ë°üdG áHÉLE’G ô«îJ ( C ) ( ºàjCGQ - ºJôàNG - ºàΠ°†a - ºJQôb ) : É¡aOGôe z ºJôKBG { - 1 ( ÉæeGôàMG - ÉfhDÉ°VQ - ÉæJô°ûY - ÉæàbGó°U ) : ÉgOÉ°†e z Éæ£î°S { - 2 ? IQÉÑ©dG √òg É¡«a äOQh ≈àdG áÑ°SÉæªdG Ée ( D ) . ∂dP í°Vh , hó©Πd ójó¡àdGh ¢ùØædÉH ôîØdG ≈æ©e πªëJ IQÉÑ©dG (A) ? ô«Ñ©àdG Gòg ∫ɪL ô°S Ée ( ∂H πë«°S Ée ºΠ©J ±ƒ°ùa ) ( E ) ] ᫪«Π©àdG IQƒ°üæªdG ¥ô°T IQGOEG - á«Π¡bódG á¶aÉëe [
 37. 37. 37 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG . iô¨°üdG É«°SBGh ΩÉ°ûdG ≈a z ¿ƒ«Ñ«Π°üdG { - 2 . øeõdG uôe ≈ΠY IódÉN z ô°üe { - 1 . z øjódG ìÓ°U { á«fÉ°ùfEGh , ô°üe Ö©°T ádƒ£H - 3 . á«fÉK Iôe ¥ô°ûdG hõ¨d áΠªM tóp©oj z ™°SÉàdG ¢ùjƒd { - 4 . øjó੪dG Oó¡j z ô«gR øjódG AÉ¡H { ≈°VÉ≤dG - 5 . z ídÉ°üdG { ∂ΠªdG IÉah ó©H áªμëH QƒeC’G ôjóJ z QódG ôé°T { - 6 . √ô°rSCnGh z ™°SÉàdG ¢ùjƒd { áªjõg - 7 . z OGó¨H { IQÉ°†ëd ºgô«eóJh ¥ô°ûdG ≈ΠY z ∫ƒ¨ªdG { äÓªM - 8 . Iɨ£dG ¬Lh ≈a ±ƒbƒΠd ó©à°ùJ z ô°üe { - 9 . z ô°üe { ÜGƒHCG ¿ƒbô£j z ∫ƒ¨ªdG { - 10 . z ƒc’ƒg { ójó¡J ≈ΠY º°SÉëdG z ô°üe { OQ - 11 . IódÉîdG z äƒdÉL ø«Y { á©bƒe - 12 . á«fÉ°ùfEÓd QÉ°üàfG z äƒdÉL ø«Y { ≈a z ô°üe { QÉ°üàfG - 13
 38. 38. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 38 nCG GƒoΠNó«d nô°üe ≈ndpEG oIGõ¨dG nAÉnL HƒtjnC’G øjuódG oìÓ°U ) n¿Éc ón≤na , ÉæpdÉàp≤pd GhoAÉ``nL . ÉgOƒLh É¡fÉ«c 1 oj ÉHoQhoCG rø . ( âμ°SɪJh âjƒb : z âf’ { OÉ°†e ) , âØ©°V Ée âf’ Ée 2 , Ö°†Zh , QÉK : OÉ°†ªdG ) , ∫Ph ™°†Nh ºΠ°ùà°SG ¿Éμà°SG 3 . ( ΩhÉbh Ö«Π°üdG øe ¿hòîàj , ÉHQhCG øe ájQɪ©à°SG áYɪL ¿ƒ«Ñ«Π°üqdG 4 . ájQɪ©à°S’G º¡aGógCG ¬ØΠN ¿ƒØîj ; GkQÉ©°T . áΠªM : OôتdGh , º¡°Tƒ«L º¡JÓªM 5 u£në ojh , Én¡ . ™HÉààJ ≈dGƒàJ 6 . (1)É¡fÉn«c Gƒoª sfnCG n™ næ«pM , º¡pànΠeÉn© 7 º¡°ùØfCG º¡d âdƒ°S . º¡d âΠs¡ n°Snh , º¡rJsô nZnCGh , º¡«dEG âÑsÑM 8 ÜGô°SCG . Ürô °pS : OôتdG , äÉYɪL . âbƒdG ∂dP ≈a òÄàbh 9 . Ió``éædGh IAhô``ªdG hP ƒ``g º``¡°ûdG ɪk¡°T 10 . ( ΩÉ¡°pT : ™ªédG ) , πFɪ°ûdG ø°ùM , Ö°ùëdG ºjôc , Ók°VÉa Ók«Ñf 11 . ( AÓÑf : z π«Ñf { ™ªL ) ΠrgnCG GhoópÑr© nàr°ùnjh ; É¡n°VrQ . É¡oÑ©°T n ≈ p°VnQ Éeh ... oô°üe (2)ânf’ Énª na . É¡oΠrgnCG (3)n¿Énμnàr°SG Éeh ... rân© °†nNn Éeh . móMGh mπoL Qn ánØnbrh IpGõ¨dG ¬pLh ≈a iópndh Énj ârØnbnhn πH râsΠnXh , inô r¨t°üdG Én«r°SBGnh pΩÉs°ûdG ≈``nΠnY (5)º¡pJÓnª nM n¿ƒo¡ uL nƒ pe (4)n¿ƒt«Ñ«pΠs°üdG AÉ``nL r¿nCG (7)ºo¡ o°ùoØrfnCG ºo¡ nd rândsƒ°S sº``oK , ¿Éne sõdG øe ør«fôb náHGnô ob , mIsƒ obh mIsóp°T ≈a (6)≈``dGƒnànJ rº``o¡ oJÉnHô°Vn . oπrÑ nb øe Égnô«Z Gƒoe nõng ɪc , nô r°üpe Gƒoepõr¡nj . mAr ≈ n°T sπc º¡r« nΠnY ränón°ùranCG É¡pdÉnL pQ náªjõYh ; É¡pFÉæHnCG n¿ÉªjpEGh , nô°üe pOƒoæoL nánYÉné n°T søμpndh änAÉnL ≈àdG ø«u«Ñ«Πs°üdG (8)pÜGnô r°SnCG nΩ ÉenCG , mQGnô r°UpEGnh mΩrõnY ≈a ipóndnh Énj oópdÉîdG ÉnæoÑr© °nT ∞nbnh ó≤nnd . ÉHQohCoG ≈a ¿mÉμe πuc øeh , É°nùªuædGh É°nùfôah Én«rfÉ£jôH øe ipóndh Éj rº o¡ ne h , mópMGnh mπoL nQ nánΠrª nM rº¡«ΠY nπnª nM h , GkópMGh ÉvØn°U (9)òÄàbh ÉnæoÑr© °nT ∞nbh Énª oe ≈a (11)kÓ«pÑnf (10)É``kª r¡ n°T ( q ≈ áneGô¨dG o™ narójh , º``gGnô r°SnCG ánΠeÉn© oe oø°ùëoj n¿Éc , ```g 583 áæ°S ¢Só≤ªdG âr« nH ¬``«ΠY ˆG ín``nàan . rºo¡ndÉnØrWnCGnh rº ognAÉn°ùpf É¡ræ pe ≈pØr© ojh , rº¡pFGnô n≤oa rø nY ás«Hrô ëndG
 39. 39. 39 ( ô°üe Ö©°T ìÉØc ) ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG . πrÑ ofh áeÉ¡n°T ≈a oπpJÉn≤oj n∞«c , ipóndnh Éj ( øjuódG oìÓn°U ) rº o¡ nª sΠnY pøjuódG pìnÓn°U ≈ndpEG rânÑngnòna É¡nΠrØpW lás«pë«°ùne lInCGnô reG änón≤na ¿nCG pΣQÉn©ªdG inórM EpG ≈a çnóM ó≤nnd pønY pårë nÑrdÉpH nô ne nCGnh , ¬oYƒoe oO (1)rân°VÉah , o¬oÑrΠnb s¥nô na , Én¡ pΠrØpW nás°üpb iphrô ``pgnh oñoô nJ n ≈ r°ünJnh ≈``pμrÑ nJ , ÉænHrô nM GƒoÑnΠnW Éke rƒ nb oÜpQÉ``ëof É``næsfpEG : kÓFÉb p¬ue oC’ o¬nª sΠn°Snh p¬r« nΠnY nô nãYn ≈sàMn , ¿Éμnen πuco ≈``a πp``Ør£udG . nás«fÉn°ùrfpE’Gh nπrÑ tædG ÜoQÉëof É`æ°rùndh rø ojh , o¬oª pdÉn°ùoj rø ne ipOÉn© ne oº dpÉ°nùoj , ΩpÓ°sùΠd Öu`ëªdG ÉnæÑp©°T øY ∞o°ûpμrnJ ál°üsbp iópndh Éj √pòpgn . lánΠ«Ñf lás«pfÉn°ùrfpEG oó«dÉn≤nJ o¬nΠna nÜnQÉnM GnPpEGh , ¬jpOÉn© oj , nø«u£pM pán© rbh ≈a (2)Inô nμræ oe káªjpõng nø«u«Ñ«pΠs°üdG n¢û«nL ( t ≈ HƒtjC’G pøjuódG oìÓn°U ) nΩ nõng r¿nCG nór© nHnh o∂Πe ( o™°SÉàdG o¢ùjƒd ) nõs¡ né na , inô rÑ oμdG ás«îjQÉsàdG páªjpõn¡ rdG √pò¡d o¬ræ pe GhoQ CÉnãrnj ¿rCnG ¿nƒt«Ñ«Πp°üsdG OnGQCnG nô nCGnh , ká«fÉK kIsô r°üpe ≈a ípdÉs°üdG p∂ΠªdG ≈dpEG nπ``n°SrQ e ¥rô s°ûdG phrõn¨pd kIójóL ás«Ñ«pΠ°U ká``nΠªnM É``°nùrfôa . (3)p¢ùodnórfnC’G pÜnô n©H o¿ÉnÑr°SnC’G nπn©na Énª pH o¬oauƒîojh √oósYnƒ nànjh o√oOsón¡ nànj Ése nCG { : ¬d o∫ƒ``o≤nj Én°ùrfnô na p∂pΠne pándÉn°SQ ≈``ΠY GvOnQ ( OGó°T øH pø``juódG oAÉ``¡H ) ≈p°VÉn≤dG nÖ``nànμna ÉnæsfnCG nâ«p°ùnf ∂sæμdh ... n∂pdÉn£rH nCG pOnónYh n∂p°Tƒo«oL pIôãμH oósYnƒ nànJ nâfnCGh n∂oHÉnàpc nπn°Unh ón≤na ... oór© nH ndnh . (8)√Éfôse rƒ nO ’pEG (7)mÆÉnH Énær« nΠnY (6)≈n¨nH ’nh , (5)o√ÉnfrOsónL ’pEG lOrô na Ésæ e nπpàob Éne nCG nh , p±ƒo«t°ùdG (4)oÜÉnHrQ rdG oºoμræpe Énænë , πMGƒ°ùdGh n¿ƒo°üoë rà nanh , ÉnæHhoô oM nº n¶pYnh , Énæpaƒo«o°S sónM oQhoô r¨ªdG Én¡ tjnCG ∂oær« nY ränCGnQ . ( âØbƒJ - âØqL : OÉ°†ªdG ) , âdÉ°S â°VÉa 1 . á©«¶a Iôμæe 2 ÜôY 3 ¢ùdófC’G , ¿hôb á«fɪK ≈ΠY ójõj Ée ¢ùdófC’G Üô©dG ºμM ¿ÉÑ°SC’G ´É£à°SG ; º``¡bôØJh º¡aÓàN’ á``é«àfh . ºgOÓH OGOôà°SGh , ºgójô°ûJh º¡Πàb . ÜÉë°UCG ÜÉHQCG 4 . √ô«¨H ÉæÄL √ÉfOóL 5 . ºΠXh , ióàYGh óëdG RhÉéJ ≈¨H 6 . ( IɨnoH : ™ªédGh ) , ºdÉX ÆÉH 7 . ( ¬«ΠY Éæ¶aÉM : OÉ°†ªdGh ) , √ÉæμΠgCG √ÉfôeO 8
 40. 40. ∫hC’G ≈°SGQódG π°üØdG `` iOGóYE’G ≈fÉãdG ∞°üΠd á«Hô©dG á¨ΠdG ≈a ºΠ©ªdG 40 nCG mΩrƒ nj ≈a , (2)oΩ o√ôNBGh Énænd o¬odsh ón≤dG n∂pH s∫põJ ¿nCG sóH’h , pΩnósædG øe (1)∂nΠpeÉnfnCG s¢†n© nJ ¿CnG ∂nnd ¿nÉμnnd . | n¿ƒoÑpΠn≤ræ nj (3)mÖnΠn≤ræ oe sinCG Gƒoª nΠnX nøjpòsdG oº nΠr© n«n°Snh } : n∂r« nΠnY , n•Én«re pO ≈ΠY rândrƒ nàr°SGh , É``n°ùrfnô na o∂pΠne Én¡ p°SrCGnQ ≈``nΠnYh , oás«Ñ«pΠs°üdG oánΠrª rdG p√pò``ng ränAÉ``nL në nh øe n¿Éc Énª na . ¬pØrM nR p±ÉnærÄpàr°SG nπrÑ nb ¬pànΠrª nM päGsón© oe ¢ùjƒd nπpªrμà°ù«d ; môo¡ r°TnCG násà°S É¡«a râ``«p≤nHnh . p∫Énàp≤dGh pOÉn¡ pédG nánYÉn°S nøjôp¶nàræ oe , rº ognô re nCG GhoósM nh nh º¡nΠrª n°T Gƒo© nª Ln ¿rCnG ’EpG øn«ujôp°ürªdG o∂pΠne oí pdÉs°üdG o∂pΠnª rdG n ≈ rdG ≈ΠY p∞rM uaoƒ oJ , IQƒo°ürænª Ñp«Πp°üsdG ¢oû«édG ¿nÉc ɪæ«Hh sõΠd tó©à°ùj t ≈ ränònNnCGnh (5)pÖ«p°ün© rdG pâ``rbnƒ rdG Gnòng ≈a ( uQ tódG ôné n°T ) ¬pànLhR ≈ΠY (4)oÖ``r£nîdG nº o¶n© an , OpÓ``ÑpdG p≥«u°†dG pánYÉn°S ≈``a oπªYnCG GnPÉne nh ? p∞``pMGsõdG p¢û`r« É`eCnG πo©aCnG GPnÉ``e : É``¡n`°nùØrnf ∫oCnÉ```°rùnJ nédG Gnò``ng nΩ ? (6)pánærëªprdGh (7)º¡pμ«pΠne rdGh o•É``sÑt°†dG nº``pΠnY rƒ närƒ``ne oOƒoæoé nd : rândÉnbh É``gnô re nCG ( uQ tó``dG ô``né n°T ) â``nenõnM ≈p¡nàræ nj h , º¡paƒoØo°U ≈``a n∂tμnØsàdG oô«pãoj h , (8)º¡nª FpGõnYn ∞``©p°†roj ∂dPn ¿sCnG ∂s°nT Ó``an , º``gpóFpÉbnh . mán≤s≤në eo ámªjõpgn ≈ndEpG ôpeCn’ÉH , lóMnCG ¬`H oº Π©nj Ó``an , É©k«ªLn ¢pSÉsædG øY ∂pΠpªdG IpÉ``anh nCÉnÑnf (9)nºoàrμnJ ¿nCG uQ tó``dG ôné n°T ränQ sô``≤a rô ºp°SÉpH pôeGhnC’G pQGnó``UpEGh r°, pÜrô``ëdG pô`enCG pô«HóJh , p∂``rΠrdG ¿pƒoÄ°oT ∞p``jôp°üràHp ≈``g ¢n†`¡æJ ¿CnGh rânænΠrYnCGnh , ¬pHÉn«pZ øe p¢T©ndG çoQpGhn ( √É`°T ¿GQnƒoJ ) ¬oæHG Onƒ©oj ≈sàM , ¢û«édG IpOÉ«b ≈dEG É¡LhR oªm¥hoóræ o°U ≈a Én¡ rà n© n°Vhh , o¬nàsãoL (10)âr£nsæMnh , GókMCnG πnÑp≤rnà°rùnj ¿CnG ™o«£pnà°rùnj ’ ¢l†jôen ∂``ΠpªdG ¿sCnG . ΩóæJ : OGôªdGh , ™HÉ°UC’G ±GôWCG : πeÉfC’G ∂ΠeÉfCG ¢†©J 1 . ( áΠªfCG : z πeÉfCG { OôØe ) . ΩóæJh ∂dɪYCG ô°T ≈a ™≤J Ωó≤dG ∂H ∫õJ 2 . ¬«dEG ¿hô«°üj ºdƒDe ô«°üe iCG ÖΠ≤æe iCG 3 ¿ƒÑΠ≤æj . ( ܃£îdG : ™ªédGh ) , áÑ«°üªdG Ö£îdG 4 . ójó°ûdG Ö«°ü©dG 5 6 áæëªdG . ( ønë pe : ™ªédG ) , Ió°ûdGh , AÓÑdG . ( AÉμΠeo : ™ªédG ) , ∂ΠªodG ÖMÉ°U ∂«Πe 7 . IOGQE’Gh Iƒ≤dG ≈gh , áªjõY ™ªL º¡ªFGõY 8 . ( ™jòJ : OÉ°†ªdG ) , ≈ØîJh , ôà°ùJ ºàμJ 9 ``WpƒoæëndG äôeCG 10 â£æM ßØëH ( ≈JƒªdG õ¡éj øe ) s ≈ , áØΠàîe πFÉ°SƒH ∂dPh , ∞ΠàdG øe º``°ùédG . ïdEG .. QƒaÉμdGh , ôÑæ©dGh , ∂°ùªdG πãe

×