Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
2013 01-21 esg evry
2013 01-21 esg evry
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn (20)

Plus par Western Norway Research Institute (20)

Publicité

Plus récents (20)

IT-forum Sogn og Fjordane -julesamling 2015- bakgrunn

 1. 1. Kvifor julemøte i IT-forum? • 20-årsjubileum • Møteplass
 2. 2. 20-år og like blid • Unikt fylkesdekkjande samarbeid mellom privat og offentleg sektor
 3. 3. IT-forum 20 år – kva har me fått til? Infrastruktur • Fylkessamarbeid om breibandutbygging sidan 2003 • Rundt 200 mill kr i utbyggingsmidlar 2003- 2013 • 39 og 18,5 mill. kr i nasjonale midlar i 2014 og 2015 i første utlysingar i regi av Nkom
 4. 4. IT-forum 20 år – kva har me fått til? Tenester – helse-IT • Alle kommunane og fylkesnivået med i fellessatsing eHelse • Norsk Helsenett (linjene) innført og samordna med regionale breiband • Meldingsformidling mellom kommunane, lokal lege og sjukehus (helsemeldingar) innført i alle kommunar i S & Fj som første (einaste?) fylke i landet utanom Oslo • Velferdsteknologi nytt felles løft med alle kommunane frå 2014
 5. 5. IT-forum 20 år – kva har me fått til? Tenester offentleg sektor • eForvaltning – fellessatsing mellom Fylkesmannen og kommunane om elektronisk samhandling og effektivisering i offentleg sektor • Samarbeid på tvers av alle grunnskule, vidaregåande og høgskule i S&Fj for utvikling av innhald i IT-basert undervisning • Fjordinfo AS etablert som ein av landets første regionale offentlege vevtenester i 1996
 6. 6. IT-forum 20 år – kva har me fått til? Internasjonale prosjekt • IT-forum har hatt prosjekt i internasjonale FoU- program sidan 1995 • EU sine FoU-program, INTERREG, Competition & Innovation program mm • Prosjekt Encata, RegioNet, TITAN, ODIN Mobile, GeoShare, Saber, mm • Samarbeidspartnerar i dei fleste land i Europa • Grunnlag for etablering av statlege arbeidsplassar (norge.no, seinare DIFI) • Grunnlag for etablering av bedrifter (Avinet AS)
 7. 7. IT-forum 20 år – kva har me fått til? Møteplass og fagleg inspirasjon • Arrangert IT-forum-konferansen 1995- 2014, rundt 200 deltakarar kvart år • Felles studieturar til Europa (Frankrike, Danmark, Finland, Belgia), USA (San Francisco, Silicon Valley), India (Bengaluru, Mysore og Goa) • Julemøte 2015
 8. 8. Representantskapet Styret Velferdsteknologi Breibandforum Sekretariat IT-forum- konferansen Digitale entreprenørar Hovudsatsingar Oppvekst og utdanning Satsar IT-forum rett? Drift og utvikling Næringsdagane Julemøte
 9. 9. IT-utdanning • Starta sommaren 2014 • Fekk 450 000 kr i støtte frå IN 15.12.2014 • Mobiliseringsprosjekt vår 2015, 40 offentlege og private verksemder:  Behov for IT-kompetanse  Vilje til å bidra til IT-utdanning  Rekrutteringspotensial  Jobbmarknad
 10. 10. IT-utdanning • Søknad til IN 01.06.2015 • Ny søknad 15.10.2015 med delmål:  Velja fagleg retning på studiet i dialog med næringa, HiSF og andre IT- utdanningar  Etter- og vidareutdanningstilbod først  Bachelor-utdanning etter kvart  Rekruttering og formidling
 11. 11. IT-utdanning • 1,5 mill kr i støtte frå IN nov 2015
 12. 12. IT-utdanning – organisering • Prosjektgruppe med Vestlandsforsking, HiSF, Fylkesmannen + andre??? • Svein Ølnes, Vestforsk, er prosjektleiar • Styret i IT-forum er styringsgruppe
 13. 13. IT-utdanning – forenkla tidsplan Vår 2016: Avklaring av innhald og formelle avgjerder Haust 2016: Pilotkurs Vår 2017: Rekruttering og etablering Haust 2018: IT-studium etablert
 14. 14. IT-utdanning • Fagleg innretning:  Alt 1: «Grøn dataingeniør» – teknisk retta IT-kompetanse kopla mot driftsmiljø og satsing på grøn teknologi  Alt 2: «IT-gründer» - etablerarverksemd kopla med IT • Studieopplegg:  Smart læring
 15. 15. IT-utdanning – kritiske faktorar 1. Definera innhald på studiet 2. Finansiering av studieplassar 3. Lærarkrefter 4. Rekruttera studentar 5. HiSF seier ja
 16. 16. Digitalisering i offentleg sektor – mål • Digital kommunikasjon med forvaltninga er hovudregel • Brukarvennlege tenester som er universelt utforma • Sikker digital postkasse for innbyggjarane • All post skal sendast digitalt med mindre borgaren reserverer seg
 17. 17. Digitalisering i offentleg sektor – innhald • Søknad kan ikkje sendast før søkjaren har lagt inn all naudsynt informasjon • Automatiske oppslag i naudsynte offentlege informasjonsbankar • Automatiske vedtak i strengt lovbundne avgjerder • Automatiske standardbrev klare for utfylling i andre saker • Automatisk arkivering • Kopling mot utbetalingssystem • Automatisk generert statistikk, søkjarlister e.l.
 18. 18. Digitalisering i offentleg sektor – gevinst • Sparar postgang og porto • Sparar arkivtenester • Betre kvalitet på informasjon i søknad – unngår rundar for å få meir info • Sparar tid på oppslag i offentlege informasjonsbankar • Brukareren treng ikkje skaffa informasjon som alt finst hjå det offentlege • Større notoritet rundt prosessen • Miljøgevinstar
 19. 19. Digitalisering i offentleg sektor – metodar • Store prosjekt på veg ut • Gjenbruk og felleskomponentar • Medfinansieringsordning frå små og mellomstore IKT-prosjekt (75 mill kr) • Strategisk IKT for toppleiarar • Digitaliseringsråd • Overgang til digital postkasse • Stortingsmelding om IKT-politikk • Prosjekt for folkeregister, politi, domstolar, E- resept, Nav, Direktorat for E-helse
 20. 20. Digitalisering hjå Fylkesmannen 12 utviklarar + rammeavtalar med private  Nasjonale sakshandsamingsløysingar - Partistøtte - Fritt rettsråd - Elektronisk årsrapport - Datafangst verjemål - Prosjektskjønn - Elektronisk dokumentutveksling - Separasjon - Digital tenestutvikling
 21. 21. Digitalisering hjå Fylkesmannen  Nettsider - fylkesmannen.no og trippelnett - sysselmannen.no - vannportalen.no - Lakseregister.fylkesmannen.no
 22. 22. Digitalisering hjå Fylkesmannen Filosofi:  Gjenbruk av velprøvde løysingar  Felleskomponentar  Tett kontakt mellom sakshandsamarar og utviklarar  Me byggjer Lada dersom me treng Lada, ikkje Rolls Royce
 23. 23. Open post – kva bør IT-forum prioritera? • Breiband – alt går på skinner? • Velferdsteknologi – engasjera næringsliv? • IT-utdanning – studieretning, bidrag til studiet og finansiering? • Digitalisering – digitaliseringsfylket? • Næringsliv – møteplassar, organiserte nettverk? • Utdanning og oppvekst • Drift og utvikling • Møteplassar – næringsdagane, haustmøte, studieturar, nettverksmøte

×