Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

การใช้ยาในเด็ก

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 72 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à การใช้ยาในเด็ก (20)

Publicité

Plus récents (20)

การใช้ยาในเด็ก

 1. 1. การใช้ยาในเด็ก พ . ญ . ธิดาพร วงศ์ทองเหลือ 23/5/53
 2. 2. หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>1. ใช้ยาเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งชี้ ใช้ด้วยความระมัดระวัง </li></ul><ul><li>2. เลือกใช้ยาที่ผ่านการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา เหมาะสมกับโรคและผู้ป่วย ประวัติการแพ้ยา ชนิดของยาและราคายา </li></ul><ul><li>3. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเภสัชวิทยา พิษและผลข้างเคียงของยาที่ใช้ </li></ul>
 3. 3. หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>4. ต้องทราบขนาด วิธีการให้ และระยะเวลาที่ให้ยา </li></ul><ul><li>5. คำนึงถึงโรคประจำตัว เช่น G6PD def. จะเกิด hemolysis เมื่อได้รับยา sulfa </li></ul><ul><li>6. การให้ยาหลายชนิดต้องคำนึงถึง drug-drug interaction </li></ul>
 4. 4. หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>7. ทารกแรกเกิด มีพื้นที่ผิวกายมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 3 เท่า จึงดูดซึมยาทางผิวหนังมากกว่าผู้ใหญ่ 3 เท่าด้วย </li></ul><ul><li>จึงควรเลือกความเข้มข้นให้เหมาะสม </li></ul><ul><li>8. การดูดซึมยาในเด็กเรียงลำดับจากเร็วไปช้า ดังนี้ </li></ul><ul><li>liquid > suspension > capsule > tablet > sustained release tablet </li></ul>
 5. 5. หลักการใช้ยาในเด็ก <ul><li>9. ควรแนะนำวิธีการใช้ยาให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง </li></ul>
 6. 6. ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก <ul><li>คำนวณจากน้ำหนักตัว </li></ul><ul><li>ขนาดสูงสุด ( maximal dose) ที่คำนวณได้โดยใช้น้ำหนักตัวเป็นหลัก ถ้าเกินขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ต้องให้ขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ </li></ul>
 7. 7. ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก <ul><li>ถ้าเด็กอ้วน ต้องใช้ ideal body weight หรือ weight for height มาคำนวณ </li></ul><ul><li>เด็กที่บวม ต้องใช้น้ำหนักตัวก่อนบวมมาคำนวณ </li></ul><ul><li>เด็กที่มีการทำงานของไตลดลงหรือเสียไป ต้องปรับลดขนาดยาชนิดที่ขับออกทางไตลง </li></ul>
 8. 8. Metric system <ul><li>5 ml = 1 teaspoon (tsp.) </li></ul><ul><li>15 ml = 1 tablespoon (table sp.) </li></ul><ul><li>30 ml = 1 ounce </li></ul><ul><li>1 grain ( gr.1) = 60 mg. </li></ul>
 9. 9. Intervals <ul><li>OD : วันละครั้ง </li></ul><ul><li>bid : วันละ 2 ครั้ง </li></ul><ul><li>tid : วันละ 3 ครั้ง </li></ul><ul><li>qid : วันละ 4 ครั้ง </li></ul>
 10. 10. วิธีการรับประทานยา <ul><li>ถูกเวลา   </li></ul><ul><li>ก่อนอาหาร ( ac ) </li></ul><ul><ul><li>1 ชั่วโมง ยาปฏิชีวนะ Penicillin </li></ul></ul><ul><ul><li>30 นาที ยาแก้อาเจียน แก้ปวดท้อง </li></ul></ul><ul><li>หลังอาหาร ( pc ) </li></ul><ul><ul><li>ทั่วไป  15-30 นาที </li></ul></ul><ul><ul><li>หลังอาหารทันที Steroid , NSAIDS , Aspirin </li></ul></ul><ul><li>ตอนท้องว่าง ก่อนอาหาร  1  ชม . หรือหลังอาหาร  2 ชม . </li></ul><ul><li>    </li></ul>
 11. 11. ยาที่มีการผสมน้ำก่อนรับประทาน <ul><li>1. คว่ำขวดลงเคาะผงยาให้ร่วน </li></ul><ul><li>2. เปิดฝาขวด บางชนิดต้องกดฝาขวดพร้อมหมุน </li></ul><ul><li>( แกะแผ่นกระดาษหรือแผ่นอลูมิเนียมถ้ามี ) </li></ul><ul><li>3. เติมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วถึงขีด หรือตามที่บริษัทกำหนด </li></ul><ul><li>4. เขย่าขวดให้ผงยาเข้ากันให้ดี </li></ul><ul><li>5. กรณีที่ให้เติมน้ำถึงขีดน้ำจะลดลง ให้เติมน้ำถึงขีดอีกครั้งเขย่าขวดให้ตัวยาผสมกัน </li></ul>
 12. 12. Emergency medication
 13. 13. Epinephrine <ul><li>ทาง IV </li></ul><ul><ul><li>0.01 mg/kg/dose or 0.1 ml/kg/dose (1: 10,000) </li></ul></ul><ul><li>ทาง ETT </li></ul><ul><ul><li>0.1 mg/kg/dose or 0.1 ml/kg/dose (1: 1,000) </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้ยาทุก 5-10 นาที </li></ul></ul><ul><li>อาจทำให้เกิด arrythmia ,tachycardia, hypertension </li></ul><ul><li>headache, nausea/voitting ได้ </li></ul>
 14. 14. Diazepam <ul><li>ทาง IV </li></ul><ul><ul><li>0.2-0.5 mg/kg/dose ทุก 15-30 นาที </li></ul></ul><ul><ul><li>Max. dose < 5 yr : 5 mg , > 5 yr : 10 mg </li></ul></ul><ul><li>ทาง Rectum ( ใช้ IV form ) </li></ul><ul><ul><li>0.5 mg/kg/dose ตามด้วย 0.25 mg/kg/dose ใน 10 นาที </li></ul></ul><ul><li>Valium 5mg/ml , 2 ml/amp </li></ul><ul><li>อาจเกิด hypotension, respiratory depression </li></ul>
 15. 15. ยาที่ใช้ใน poisoning
 16. 16. ยาที่ใช้ใน poisoning <ul><li>1 . การ resuscitation และ stabilization ใช้หลักการกู้ชีพเบื้องต้น คือ airway, breathing,circulation </li></ul><ul><li>2. การป้องกันการดูดซึมยาเพิ่มขึ้น โดยการล้างสารพิษที่เปื้อนภายนอก </li></ul><ul><li>3. GI decontamination : การทำ lavage สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษภายใน 2 ชั่วโมง </li></ul>
 17. 17. ยาที่ใช้ใน poisoning <ul><li>4. กรณีกลืนกรดหรือด่างห้ามทำ lavage </li></ul><ul><li>5. เร่งการกำจัดสารพิษจากเลือดและเนื้อเยื่อ </li></ul><ul><li>เช่น fluid hydration, urine alkalinization </li></ul><ul><li>6. การรักษาด้วย antidote </li></ul><ul><li>7. dialysis, hemoperfusion </li></ul>
 18. 18. ยาที่ใช้ลด GI decontamination <ul><li>Activated charcoal </li></ul><ul><ul><li>Dose : 1g/kg oral </li></ul></ul><ul><ul><li>15 g/sachet </li></ul></ul><ul><ul><li>ควรให้ทุกราย ยกเว้น corrosive agent </li></ul></ul>
 19. 19. Respiratory drugs
 20. 20. ยารักษาอาการทางระบบหายใจ <ul><li>แบ่งเป็น 6 กลุ่ม </li></ul><ul><ul><li>1. antihistamine </li></ul></ul><ul><ul><li>2. decongestants </li></ul></ul><ul><ul><li>3. expectorants </li></ul></ul><ul><ul><li>4. mucolytics & mucoregulators </li></ul></ul><ul><ul><li>5. bronchodilators & anti-inflammatory agents </li></ul></ul><ul><ul><li>6. cough suppressants </li></ul></ul>
 21. 21. การใช้ยาแก้ไอหวัด <ul><li>ควรเลือกยาประเภทเดี่ยวๆ ที่ตรงกับอาการของผู้ป่วย </li></ul><ul><li>ไม่ควรใช้ยาสูตรผสมที่มียาหลายประเภทรวมอยู่ในยาชนิดเดียว </li></ul><ul><li>ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาสูตรผสม ให้คำนวณขนาดตัวยาที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นหลัก </li></ul>
 22. 22. Antihistamines <ul><li>อาศัยฤทธิ์ anticholinergic effect : น้ำมูกแห้ง ลดการหลั่ง secretion ในทางเดินหายใจ </li></ul><ul><li>ไม่ควรให้ในเด็กอายุ < 3 เดือน </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดอาการง่วงซึม </li></ul><ul><li>2 nd & 3 rd generation eg. Cetirizine, loratadine ไม่มีการศึกษาว่าได้ผลดีในหวัด แต่ได้ผลใน allergic rhinitis </li></ul>
 23. 23. Antihistamines <ul><li>Chlorpheniramine (CPM) </li></ul><ul><ul><li>0.35 mg/kg/day PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>4 mg/tab. , 2 mg/5 ml </li></ul></ul><ul><li>Diphenhydramine-HCL </li></ul><ul><ul><li>5 mg/kg/day PO tid-qid (MAX. 300 mg/day) </li></ul></ul><ul><ul><li>Benadryl cough syrup 12.5 mg/5 ml , 25 mg/cap </li></ul></ul><ul><ul><li>Benadryl-decongestant มี pseudoephedrine 30 mg/5 ml </li></ul></ul>
 24. 24. Antihistamines <ul><li>Benadryl cough syrup </li></ul><ul><ul><li>Per 5 mL : Diphenhydramine HCl 12.5 mg, ammon Cl 125 mg, Na citrate 50 mg, menthol 1 mg, alcohol 5% </li></ul></ul>
 25. 25. Long acting antihistamines <ul><li>Ceterizine </li></ul><ul><ul><li>0.25 mg/kg/day PO OD-bid </li></ul></ul><ul><ul><li>Age 2-6 yr : 2.5 mg bid or 5 mg OD </li></ul></ul><ul><ul><li>Age > 6 yr : 5-10 mg OD </li></ul></ul><ul><ul><li>Zyrtec 10 mg/tab , 5 mg/5 ml syrup </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปากแห้ง ง่วงนอน ปวดหัว </li></ul></ul>
 26. 26. Long acting antihistamines <ul><li>Loratadine </li></ul><ul><ul><li>ให้ในเด็กอายุ > 2 ปี </li></ul></ul><ul><ul><li>BW < 30 kg : 5 mg PO OD </li></ul></ul><ul><ul><li>BW ≥ 30 kg : 10 mg PO OD </li></ul></ul><ul><ul><li>Clarityne, lorsedin 10mg/tab, 5 mg/5 ml syrup </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ง่วงนอน ปวดหัว </li></ul></ul><ul><ul><li>Prolong QT ได้ถ้าให้ร่วมกับ erythromycin, keto/itraconazole </li></ul></ul>
 27. 27. Decongestants <ul><li>ลดอาการแน่นคัดจมูกในรายที่มีการบวมของเยื่อบุจมูก </li></ul><ul><li>ส่วนใหญ่มี adrenergic effect ทำให้หัวใจเต้นเร็ว </li></ul><ul><li>ไม่ควรให้ในเด็กอายุ < 3 เดือน </li></ul><ul><li>การให้ยาชนิดหยดจมูก ไม่ควรให้นานเกิน 3-5 วัน เพราะทำให้เกิด rebound congestion ได้ </li></ul>
 28. 28. Decongestant s <ul><li>0.25% Ephedrine </li></ul><ul><ul><li>ป้ายหรือหยดจมูก วันละ 2-4 ครั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ควรใช้นานเกิน 3-5 วัน >>> rhinitis medicamentosa </li></ul></ul>
 29. 29. Decongestant s <ul><li>Pseudoephedrine </li></ul><ul><ul><li>4 mg/kg/day PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>Actifed, sulidine ( มี tripolidine ผสมอยู่ 2.5 mg/tab,1.25 mg/5 ml ) </li></ul></ul><ul><ul><li>60 mg/tab, 30 mg/5 ml </li></ul></ul>
 30. 30. Expectorants ( ยาขับเสมหะ ) <ul><li>ช่วยให้เสมหะเหลวมากขึ้น ไอออกง่ายขึ้น </li></ul><ul><li>ออกฤทธิ์ได้เมื่อผู้ป่วยไม่ขาดน้ำ </li></ul><ul><li>Glyceryl guaiacolate (guaifenesine) </li></ul>
 31. 31. Expectorants ( ยาขับเสมหะ ) <ul><li>Glyceryl guaiacolate (guaifeesine) </li></ul><ul><ul><li>50-100 mg/dose PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>Robitussin syr. 100 mg/5 ml </li></ul></ul><ul><ul><li>Therapeutic & toxic range ต่างกันมาก โอกาสเกิดพิษจากยาน้อยมาก </li></ul></ul>
 32. 32. Expectorants ( ยาขับเสมหะ ) <ul><li>Ammonium carbonate & potassium nitrate </li></ul><ul><ul><li>5-10 ml PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>M.tussis ใช้กับอาหารไอแห้งๆ ไม่มีเสมหะ </li></ul></ul><ul><ul><li>ใน 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร ) ประกอบด้วยตัวยา Antimony Potassium Tartrate 1.20 มิลลิกรัม ( มีฤทธิ์ขับเสมหะ ) Camphorated Opium Tincture 0.60 มิลลิกรัม ( สารสกัดจากฝิ่นมีฤทธิ์กดการไอ ) Glycyrrhiza Fluid Extract 0.60 มิลลิกรัม ( สารสกัดจากชะเอมเทศใช้แต่งรส ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำให้คลื่นไส้อาเจียน ไม่ควรใช้ในเด็กเล็ก </li></ul></ul>
 33. 33. Mucolytics ( ยาละลายเสมหะ ) <ul><li>ออกฤทธิ์ที่ส่วนประกอบของเสมหะโดยตรง </li></ul><ul><li>ใช้ในรายที่เป็นโรคปอดเรื้อรังหรือเสมหะเหนียวข้นมาก และในรายที่ต้องจำกัดปริมาณน้ำซึ่งใช้ expectorant ไม่ได้ผล </li></ul><ul><li>Acetylcysteine, carbocysteine, bromhexine, ambroxal </li></ul>
 34. 34. Mucolytics ( ยาละลายเสมหะ ) <ul><li>Acetylcysteine </li></ul><ul><ul><li>20-30 mg/kg/day PO bid-tid </li></ul></ul><ul><ul><li>Fluimucil , flemex-AC 100 mg/sachet </li></ul></ul>
 35. 35. Mucolytics ( ยาละลายเสมหะ ) <ul><li>Bromhexine </li></ul><ul><ul><li>Age < 2 yr : 1 mg , 2-5 yr : 2 mg </li></ul></ul><ul><ul><li>Age 5-10 yr : 4 mg , > 10 yr : 8 mg </li></ul></ul><ul><ul><li>Bisolvon 8 mg/tab </li></ul></ul>
 36. 36. Adrenergic receptor <ul><li>α receptors </li></ul><ul><ul><li>Vasoconstriction of arteries to heart ( coronary artery ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vasoconstriction of veins </li></ul></ul><ul><ul><li>Decrease motility of smooth muscle in gastrointestinal tract </li></ul></ul>
 37. 37. α1 receptor <ul><li>causes vasoconstriction in many blood vessels including those of the skin , gastrointestinal system , kidney ( renal artery ) and brain . Other areas of smooth muscle contraction are: </li></ul><ul><li>ureter </li></ul><ul><li>vas deferens </li></ul><ul><li>hair ( erector pili muscles ) </li></ul><ul><li>uterus (when pregnant) </li></ul><ul><li>urethral sphincter </li></ul><ul><li>bronchioles (although minor to the relaxing effect of β2 receptor on bronchioles) </li></ul><ul><li>blood vessels of ciliary body (stimulation causes mydriasis) </li></ul>
 38. 38. β receptors <ul><li>β1 receptor </li></ul><ul><ul><li>Increase cardiac output , by raising heart rate (positive chronotropic effect) and increasing impulse conduction and increasing contraction thus increasing the volume expelled with each beat ( increased ejection fraction ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Increase Renin secretion from JGcell of kidney. </li></ul></ul>
 39. 39. β receptors <ul><li>β2 receptor </li></ul><ul><ul><li>Specific actions of the β2 receptor include the following: </li></ul></ul><ul><ul><li>Smooth muscle relaxation, e.g. in bronchi . </li></ul></ul><ul><ul><li>Lipolysis in adipose tissue . </li></ul></ul><ul><ul><li>Anabolism in skeletal muscle </li></ul></ul><ul><ul><li>Relax non-pregnant uterus </li></ul></ul><ul><ul><li>Relax detrusor urinae muscle ‎ of bladder wall </li></ul></ul><ul><ul><li>Dilate arteries to skeletal muscle </li></ul></ul><ul><ul><li>Glycogenolysis and gluconeogenesis </li></ul></ul><ul><ul><li>Contract sphincters of GI tract </li></ul></ul><ul><ul><li>Thickened secretions from salivary glands . </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhibit histamine -release from mast cells </li></ul></ul><ul><ul><li>Increase renin secretion from kidney </li></ul></ul>
 40. 40. Bronchodilators <ul><li>Non-selective sympathetic agonist </li></ul><ul><ul><li>กระตุ้นทั้ง alpha1 & beta 2 receptors </li></ul></ul><ul><ul><li>มีผลต่อการเต้นของหัวใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้ฉีดกรณีที่มี angioedema หรือ anaphylaxis </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้พ่นในกรณี viral croup และ postextubation stridor </li></ul></ul>
 41. 41. Non-selective sympathetic agonist <ul><li>Adrenaline (epinephrine) </li></ul><ul><ul><li>1 mg/1ml/amp </li></ul></ul><ul><ul><li>0.01 ml/kg/dose (1:1,000 solution) IM or SC q 15-30 min in anaphylaxis (max. 0.3-0.5 mg) </li></ul></ul><ul><ul><li>0.1 ml/kg/dose (1:10,000 solution) IV in CPR q 3-5 min </li></ul></ul><ul><ul><li>0.05 ml/kg/dose or 0.25-0.5 ml (1:1,000 solution) NB q 30 min-2 hr in croup / postextubation stridor </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : tachycardia >>> arrythmia </li></ul></ul>
 42. 42. Bronchodilators <ul><li>Beta -2- agonist </li></ul><ul><ul><li>กระตุ้น beta 2 receptors </li></ul></ul><ul><ul><li>Short acting : salbutamol,terbutaline </li></ul></ul><ul><ul><li>Long acting : salmeterol </li></ul></ul>
 43. 43. Bronchodilators <ul><li>Salbutamol (albuterol) </li></ul><ul><ul><li>0.1-0.2 mg/kg/dose PO tid-qid (max. 2mg/dose) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ventolin 2mg/tab, 2mg/5ml syrup </li></ul></ul><ul><ul><li>0.15 mg/kg/dose (max. 2.5 mg/dose) NB q 20 min* 3 doses then 1-6 hr </li></ul></ul><ul><ul><li>0.03-0.05 ml/kg/dose dilute with NSS to 3-4 ml NB q 20 min* 3 doses then 1-6 hr </li></ul></ul><ul><ul><li>Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml , salbutamol solution </li></ul></ul>
 44. 44. Bronchodilators <ul><li>Salbutamol (albuterol) </li></ul><ul><ul><li>Ventolin MDI (100 mcg/puff) </li></ul></ul><ul><ul><li>1-2 puff q4-6 hr </li></ul></ul>
 45. 45. Cough suppressants <ul><li>ยากดอาการไอ ส่วนใหญ่เป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีน </li></ul><ul><li>มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท อาจทำให้หยุดหายใจได้ในเด็กเล็ก </li></ul><ul><li>ไม่ควรใช้ในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เพราะอาจทำให้เสมหะคั่งค้างในหลอดลมได้ </li></ul>
 46. 46. Cough suppressants <ul><li>Codeine </li></ul><ul><ul><li>Ropect </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปากแห้ง , ง่วงซึม </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ควรให้ร่วมกับยานอนหลับและระงับประสาทอื่นๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>อาจกดการหายใจได้ </li></ul></ul><ul><li>Dextromethorphan </li></ul><ul><ul><li>Romilar </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ง่วงซึม , คลื่นไส้ อาเจียน , อาจกดการหายใจได้ </li></ul></ul>
 47. 47. GI drugs
 48. 48. Antiemetic drug <ul><li>Domperidone (motilium) </li></ul><ul><ul><li>0.2-0.5mg/kg/dose PO tid-qid ac </li></ul></ul><ul><ul><li>5 mg/5 ml syr, 10 mg/tab </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ง่วงซึม , เวียนศีรษะ , extrapyramidal symptom </li></ul></ul>
 49. 49. ยาถ่ายพยาธิ <ul><li>Mebendazole </li></ul><ul><ul><li>2-5mg/kg/day PO bid (max. 100 mg/dose) * 3 days </li></ul></ul><ul><ul><li>100 mg/5 ml syrup, 100 mg/tab </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : เวียนศีรษะ , คลื่นไส้ , ผื่น </li></ul></ul>
 50. 50. ยาถ่ายพยาธิ <ul><li>Albendazole (zentel) </li></ul><ul><ul><li>Age 1-2 yr : 200 mg PO OD </li></ul></ul><ul><ul><li>Age > 2 yr : 400 mg PO OD </li></ul></ul><ul><ul><li>100 mg/5 ml syrup, 200 mg/tab </li></ul></ul><ul><ul><li>Round worm : 1 dose, Taenia & strongyloides : 3 days </li></ul></ul><ul><ul><li>Giardiasis : 7-10 days </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปวดศีรษะ , ปวดท้อง , คลื่นไส้ </li></ul></ul>
 51. 51. Antispasmodic drug <ul><li>Hyoscine (buscopan) </li></ul><ul><ul><li>Age < 1 yr : 2.5 mg/dose, 1-6 yr : 5-10 mg/dose </li></ul></ul><ul><ul><li>Age > 6 yr : 10-20 mg/dose PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>0.3-0.6 mg/kg/dose IV,IM q 6-8 hr </li></ul></ul><ul><ul><li>5mg/5ml syrup, 10 mg/tab, 20 mg/ml/amp </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปากแห้ง , ใจสั่น , ท้องผูก </li></ul></ul>
 52. 52. ผงน้ำตาลเกลือแร่ ( ORS ) <ul><li>ผงน้ำตาลเกลือแร่ 1 ซอง ผสมกับน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 240 มิลลิลิตร ( 8 ออนซ์หรือ 1 แก้ว ) แต่อย่างไรก็ตามก่อนผสมควรจะอ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุทุกครั้งเพื่อให้ได้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่มีความเข้มข้นที่ถูกต้องและเหมาะสม  </li></ul>
 53. 53. ผงน้ำตาลเกลือแร่ ( ORS ) <ul><li>เด็กต่ำกว่า 2 ปี   ให้ ORS 50 – 100 มิลลิลิตร (1/4 – 1/2   แก้วน้ำ )                                          โดยใช้ช้อนป้อนครั้งละ 1 ช้อนชา ทุก 1 – 2 นาที  </li></ul><ul><li>เด็ก 2 ปี – 10 ปี ให้ ORS 100 – 200 มิลลิลิตร (1/2 – 1 แก้วน้ำ )  ให้ใช้แก้วน้ำโดยกินทีละน้อย บ่อยๆ  </li></ul><ul><li>เด็ก 10 ปีขึ้นไป ให้ตามต้องการ ซึ่งมากกว่า 1 แก้วขึ้นไป  </li></ul><ul><li>ถ้าเด็กอาเจียน ให้หยุดพักประมาณ 5 – 10 นาที แล้วค่อยให้กินใหม่ช้าๆ บ่อยๆ </li></ul><ul><li>ถ้า ORS หมด และยังมีอาการอุจจาระร่วง อาจใช้ของเหลวอื่นทดแทน   ( เช่น น้ำข้าว หรือ น้ำแกงจืด ) </li></ul>
 54. 54. Antacid <ul><li>Aluminum hydroxide + magnesium hydroxide </li></ul><ul><li>Alum milk </li></ul><ul><ul><li>เด็กเล็ก : 5-15 ml/dose เด็กโต : 15-45 ml/dose </li></ul></ul><ul><ul><li>PO q 3-6 hr </li></ul></ul><ul><ul><li>รบกวนการดูดซึมยาอื่น ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาอื่นภายในเวลา 1-2 hr </li></ul></ul>
 55. 55. H2 receptor antagonist <ul><li>Ranitidine </li></ul><ul><ul><li>3-5 mg/kg/day PO bid ( max. 300 mg/day) </li></ul></ul><ul><ul><li>0.75-1.5 mg/kg/dose IV q 6-8 hr (max. 400mg/day) </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : neutropenia, bradycardia, dizziness, headache, vomiting, diarrhea, constipation, pancreatitis, hepatitis, rash </li></ul></ul>
 56. 56. ยาระบาย <ul><li>Magnesium hydroxide </li></ul><ul><li>Milk of magnesium </li></ul><ul><ul><li>Age < 2 yr : 0.5 ml/kg/day, 2-5 yr : 5-15 ml/day </li></ul></ul><ul><ul><li>Age 6-12 yr : 15-30 ml/day, > 12 yr : 30-60 ml/day </li></ul></ul><ul><ul><li>PO OD-bid </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ปวดท้อง , hypermagnesemia in renal failure </li></ul></ul>
 57. 57. Skin drugs
 58. 58. Antihistamine & antipruritic <ul><li>Hydroxyzine (atarax) </li></ul><ul><ul><li>1-2 mg/kg/day PO tid-qid </li></ul></ul><ul><ul><li>10 mg/tab, 10 mg/5 ml </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : ง่วงซึม </li></ul></ul>
 59. 59. Soothing agent <ul><li>Calamine lotion </li></ul><ul><ul><li>Calamine + Zinc oxide+Talcum </li></ul></ul><ul><ul><li>Apply OD- bid </li></ul></ul><ul><ul><li>ทาผดผื่น </li></ul></ul>
 60. 60. Oral antifungal <ul><li>0.5% Gentian violet </li></ul><ul><ul><li>Apply lesion bid </li></ul></ul><ul><li>Nystatin </li></ul><ul><ul><li>1 ml + water 2 ml PO tid – qid </li></ul></ul>
 61. 61. Topical antiparasite <ul><li>12.5% benzyl benzoate </li></ul><ul><ul><li>Scabies : apply for 24 hr * 3 days then repeat 3 days later * 3 days </li></ul></ul><ul><ul><li>Lice : apply hair for 8 hr then repeat 1 wk later </li></ul></ul>
 62. 62. Topical corticosteroids <ul><li>Mid strength </li></ul><ul><ul><li>0.1% Triamcinolone acetonide </li></ul></ul><ul><li>mild </li></ul><ul><ul><li>0.02% Triamcinolone acetonide </li></ul></ul>
 63. 63. Topical corticosteroids <ul><li>1. ทาบางๆบริเวณที่ต้องการ   2. ควรทาเพียงวันละ 1-2 ครั้ง หากทาบ่อยๆ อาจมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น  3. ห้ามทายาที่เป็นครีมในบริเวณที่มีแผลเปิด   4. ห้ามใช้ยาทาในโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อที่ทราบสาเหตุแน่นอนแล้ว เช่นติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น   </li></ul>
 64. 64. Antimicrobial agents
 65. 65. Aminopenicillin <ul><li>Amoxicillin </li></ul><ul><ul><li>30-50 mg/kg/day PO bid-tid </li></ul></ul><ul><ul><li>250-500 mg/cap, 125,250 mg/5 ml </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx : URI, sinusitis, pneumonia, animal bite </li></ul></ul>
 66. 66. Antistaphylococcal penicillin <ul><li>Cloxacillin </li></ul><ul><ul><li>50-200 mg/kg/day IV q 6 hr, PO qid ac </li></ul></ul><ul><ul><li>0.5, 1 g inj., 250,500 mg/cap, 125mg/5 ml syrup </li></ul></ul><ul><li>Dicloxacillin </li></ul><ul><ul><li>25-50 mg/kg/day PO qid ac </li></ul></ul><ul><ul><li>250 mg/cap, 62.5 mg/5 ml syrup </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx : skin & soft tissue infection </li></ul></ul>
 67. 67. Macrolides <ul><li>Erythromycin </li></ul><ul><ul><li>30-50 mg/kg/day PO tid-qid pc </li></ul></ul><ul><ul><li>SE : N/V, diarrhea, abdominal cramping </li></ul></ul><ul><li>Roxithromycin (Rulid) </li></ul><ul><ul><li>6-10 mg/kg/day PO bid </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx : URI,pneumonia/atypical pneumonia, enteric fever </li></ul></ul>
 68. 68. Sulfonamides <ul><li>Co-trimoxazole (TMP-SMZ) </li></ul><ul><ul><li>6-12 mg/kg/day PO bid </li></ul></ul><ul><ul><li>80 mg TMP/tab, 40 mg TMP/5 ml </li></ul></ul><ul><ul><li>SE: rash, Stevens-Johnson syndrome </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ใช้ใน G6PD def., แพ้ยา sulfa </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx : UTI, infectious diarrhea </li></ul></ul>
 69. 69. Fluoroquinolones <ul><li>Norfloxacin </li></ul><ul><ul><li>15-20 mg/kg/day PO bid </li></ul></ul><ul><ul><li>100,200,400 mg/tab </li></ul></ul><ul><li>Ofloxacin </li></ul><ul><ul><li>10-20 mg/kg/day PO bid </li></ul></ul><ul><ul><li>100,200,300 mg/tab </li></ul></ul><ul><ul><li>Rx : UTI, infectious diarrhea </li></ul></ul>
 70. 70. ยาลดไข้ แก้ปวด <ul><li>Paracetamol (acetaminophen) </li></ul><ul><ul><li>10-15 mg/kg/dose PO q 4-6 hr </li></ul></ul><ul><ul><li>120 mg/5 ml syr, 325,500 mg/tab </li></ul></ul><ul><ul><li>ยามีผลต่อตับ </li></ul></ul>
 71. 71. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อสงสัยว่าแพ้ยา <ul><li>1. หยุดยาที่สงสัยทันที ถ้าใช้ยาอยู่หลายชนิดไม่ทราบว่าแพ้ยาตัวไหน ควรหยุดยาทุกชนิด   </li></ul><ul><li>2. นำยาทุกชนิดที่รับประทานไปให้แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อวินิจฉัยว่าท่านแพ้ยาอะไร   </li></ul><ul><li>3. จดจำและบันทึกชื่อยาและลักษณะอาการที่เกิดจากการแพ้ยาชนิดนั้นไว้   </li></ul><ul><li>4. แจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องใช้ยา   </li></ul><ul><li>5. ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง   </li></ul>
 72. 72. Thank you

×