Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena

Päivi Hietanen
Päivi HietanenDesign Manager à Aalto University Campus&Real Estate
Kestävä työympäristö
                              liiketoiminnan tukena

                              Coresma 8.2.2012 Päivi Hietanen Senaatti-kiinteistöt
T u o m m e 	
   ' l a l l e 	
   r a t k a i s u t 	
  
Kestävä kehitys ja työympäristö
            Sosiaalinen
             kestävyys         Ekologinen  Taloudellinen
         kestävyys   kestävyys
                        Brundtlandin komissio, 1987
Kestävän työympäristön kolme näkökulmaa

Ekologinen: energia, jätteet, hiilijälki
Energiapihi rakentaminen yleistyy Suomessakin, Euroopassa rakennetaan jo
plusenergiataloja. Työkalut rakennusten ympäristösuoriutumisen arviointiin
yleistyvät (BIM, LEED, BREEAM) ja YKV-raportointi ja C02-mittaus organisaatioissa
yleistyy. Tarjolla on työkaluja myös tilan vastuulliseen käyttöön: esim. Green Office.

Taloudellinen: kilpailukyky, resurssien kestävä käyttö
Jokainen neliö kuormittaa ympäristöä. Nyt on vihdoin herätty kysymykseen, paljonko
tilaa ylipäätään tarvitaan. Tilatehostus on tehokkain keino pienentää tilojen
aiheuttamaa ympäristökuormaa: keskeistä myös muuntojoustavuus ja yhteiskäyttö.

Sosiaalinen: fokuksessa ihminen
Henkilöstö, yhteisöllisyys, hyvinvointi, vaikuttaminen. Tämä on näkökulmista
kiinnostavin - miten tila tukee vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä, oppimista,
hyvinvointia? Pääsevätkö käyttäjät vaikuttamaan työympäristönsä suunnitteluun?
Etätyö

Liikkuva työ

Monipaikkainen työ

Kolmannet paikat
Työtapamme ovat valtavassa murroksessa


Etätyö on työantajan kanssa sovittua työtä kotona tai etätyökeskuksissa. Suomi on
tässä Euroopan kärkimaita, etätyön määrä on seitsenkertaistunut vv. 1990 -2008.
Yleisintä etätyö on valtiosektorilla, jossa etätyöläisiä on palkansaajista joka viides.

Liikkuva työ tapahtuu päätyöpaikan ja kodin ulkopuolella, kuten liikematkoilla,
kenttätyössä tai asiakkaiden tiloissa. Liikkuvaa työtä tekee jo 66% palkansaajista.

Monipaikkainen työ on uusin termi: työskentely tapahtuu monissa eri paikoissa
päätyöpaikan ulkopuolella teknologiavälitteisesti - jo 40% palkansaajista.

Liikkuvaan ja monipaikkaiseen työhön liittyvät kolmannet paikat: kahvilat, hotellit,
lentokentät, puistot - koko julkisesta kaupunkitilasta on tullut työnteon näyttämö.
Kolmannet paikat ovat osa työympäristöä ja sen suunnittelua.
                            Yhteenveto työn uusista muodoista, Virpi
                            Ruohomäki, Aalto-Yliopisto TKK, 18.1.2011
Suomi on täynnä tyhjillään seisovia työhuoneita
                        Työntekijän oma arvio
6
Työpisteiden käyttö profiileittain
Miten uusi työ vaikuttaa tiloihin?


Mittausten mukaan työpisteidemme käyttöaste on keskimäärin enää 40%.
Käyttöasteella tarkoitetaan sitä aikaa, jonka tila on työpäivän 8 tunnista käytössä.
Käyttäjät arvioivat käyttöasteen tyypillisesti yläkanttiin: työnteon tavoissa
tapahtunutta murrosta ei ole tunnistettu.

Tilojen käyttöasteita voidaan tarkastella myös toimijarooleittain. Mittausten mukaan
johto on vähiten paikalla, tukitoiminnot eniten: siis kääntäen – mitä isompi huone,
sitä alhaisemmalla käytöllä.

Hyödynnämme tilaresurssiamme huonosti – tämä on taloudellisesti ja
ekologisesti kestämätön tilanne.

Jos muutosta halutaan, on kulttuuriset- ja statuskysymykset ylitettävä -
ja johto on saatava mukaan talkoisiin.
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena
Millaiset tilakonseptit tukisivat uutta työtä?

Yksilötyön tarpeisiin rakennetut, hierarkiaa tukevat koppikonttorit ja tilakulttuurit
ovat nyt väistymässä – ne eivät tue kohtaamisia ja yhteistyötä, joita tämän päivän
tietotyö tarvitsee. Niin ikään vanhentuneita ovat hallimaiset avotilat – ne eivät tarjoa
vaihtelua tai yksityisyyttä. Tietotyö tarvitsee tuekseen tilojen kirjon.

Monitilaympäristöt ovat nyt yleistymässä: työn eri moodeja tuetaan monipuolisella
tilapaletilla. Monitila-ajattelu on uusi käsite: tilaa ei enää allokoida hierarkian
mukaan. Yksilö ehkä menettää huoneensa mutta saa tilalle kokonaisen kerroksen –
tämä on suuri ajattelutavan muutos. Joustavuus syntyy uudesta tavasta käyttää
tilaa, minkä mobiiliteknologia mahdollistaa.

”Monitila” tukee myös hyvinvointia, kun työpäivän aikana voi vaihtaa tilaa, moodia
ja asentoa – ja keskittyä: löytyy myös se hiljainen huone tai lukusali. Hyvinvointiin
vaikuttaa myös se, miltä tila näyttää. Elämystaloudessa imagon merkitys kasvaa, ja
työympäristöjen ”brändäys” yleistyy: tilat suunnitellaan tukemaan yrityskuvaa,
pohditaan tavoitemielikuvaa ja erottuvuutta.
Kestävän työympäristön mittareita


§   Tekesin virtuaalineuvottelut      100 000 €:lla 1M€ säästöt
§   VRK:n monitilatoimisto         53->22 m2/hlö, -1 M€/v
§   Tekesin monitilakonsepti        -40%m2,-15%€,-70%C02
§   Senaatti-kiinteistöt, Green Office   sähkö kWh/hlö -47%
§   Hollannin Microsoft          1 A4-tuloste/hlö/vko
§   Elisa                 hlön muutto vie 3 min
§   CIMOn brändätty monitila        työtyytyväisyys +1 (1-5)
§   Microsoft läsnätyö, tunnelmatoimisto  hlöstön yhteistyö +10%
§   GSK Innovation Hub           innovatiivisuus +38%
§   Google                 Great Place to Work
Kestävää työympäristöä mitataan erilaisilla mittareilla


Johtoa ja omistajia kiinnostavat talouden luvut, joita helpoin mitata, mutta ne ovat
vähiten kiinnostavia. Paperittoman toimiston ympäristövaikutus on häviävän pieni
verrattuna esim. tilankäytön tehostamiseen: sen suurin hyöty on sisäinen joustavuus
ja nopeat muutot, jotka ovat yrityksille elinehto. Mobiilitoimiston yksi keskeinen
hyöty on se, että väkimäärää voidaan kasvattaa ilman rakentamistoimenpiteitä.

Kiinnostavimpia ovat listan alimmat mittarit. Google on voittanut Paras Työpaikka-
kilpailun USAssa ja briteissä, ja se on yksi halutuimpia työnantajia tällä hetkellä.
Googlen työympäristöstrategiassa keskeistä on monikulttuurisuus, monimuotoiset ja
luovuutta tukevat tilat, liikuntamahdollisuudet, ilmainen luomuruoka ja polkupyörät
henkilöstölle. Tiimit sisustavat tilansa itse. Ja 20% sääntö: päivän viikosta saa tehdä
”omiaan”, esim. pelata ja verkottua.

Miten tukea henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta? Tämä on CREM-
toimijoiden todellinen haaste ja lisäarvo! Mikä on mittareiden kytkös
liiketoimintaan? Kaikki voidaan kääntää euroiksi.
Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen
             Toiminta
          Tila     Teknologia
Mitä murros edellyttää toimitilajohtamiselta?Toimitilajohtamisen rinnalle on syntynyt uusi toimintamalli:
työympäristöjohtaminen. Se tarkoittaa HR-, ICT- ja tilahallinnon
yhteistyön johtamista: nämä muodostavat ”alustan” työhyvinvointia ja
tuottavuutta tukevien ratkaisujen luomiseksi.

Tätä testataan nyt esim. Tekesissä – miten tukea monipaikkaista
tietotyötä? Tekesin Workplace Management -tiimin keskusteluissa
teemoja ovat mm. kellokortti, virtuaalinen työympäristö, HR-käytännöt,
etäjohtaminen ja itsensä johtaminen.
Huomisen toimitilajohtaja?
       “You don´t get an office. You get cargo pants.”
Kestävä rakentaminen?
 ?    Suunnittelu
             Rakenta-
             minen
                  Käyttöön-
                   otto
                        Ylläpito
Entä KIRA-ala?


Alan helmasynti on se, että rakennetaan aina alimpien normien mukaan. Normit
kiristyvät taas 1.7 ja 2019 rakennusten tulee olla nollaenergiatasoa. Miksi odottaa?
Investorien pitäisi uskaltaa rakentaa jo nyt vaatimuksia energiatehokkaampaa –
markkinoilla on jo asiakkaita, jotka haluavat parasta A-luokkaa. Toinen haaste ovat
lukuisat kapulansiirrot hankkeen verkostoissa – niitä pitää osata johtaa.

Kaikkein kiinnostavinta on se, mitä tapahtuu ennen hanketta.
Miten hanke muotoutuu? Mikä on asiakkaan todellinen ongelma? Osaammeko kysyä
oikeat kysymykset? Mikä on ”iso kuva”? Entä jos muutetaankin toimintatapoja niin,
ettei tarvitse rakentaa ollenkaan?

Työkaluna hankkeen alkuvaiheessa strateginen suunnittelu tai konseptisuunnittelu,
joka suomalaisesta rakentamiskulttuurista puuttuu. Alkuvaiheen työskentely voi
johtaa jopa siihen, ettei koko hanketta tarvitakaan – ekologisin on se neliö, joka
jää rakentamatta.
Yhteiskehittely!
                  Tulevaisuus-
                   skenaariot
         Käyttäytymis-            Kestävä
          tieteet             kehitys


     Tieto-
    teknologia                      Arkkitehtuuri

                 ”INTEGRAATTORI”

                                Yrityskuva,
     Viestintä                       ”branding”         Liiketoiminta-           Organisaatio-
          strategiat            kehittäminen

                   Politiikka
Kestävät ratkaisut edellyttävät…


-  Monialaista yhteistyötä ja moniosaamista
-  Toimintamallia kapulansiirroista yhteiskehittelyyn: tämä on
  mahdollisuus luoda uutta
-  Integraattoria projektinjohtajaksi – tarvitaan riittävä ymmärrys
  kaikista osa-alueista
-  Kestävä kehitys voi toimia kaiken kehittämisen viitekehyksenä

Jos KIRA-ala haluaa myydä asiakkailleen kestäviä ratkaisuja,
pitää sen toimia itse esimerkkinä!
1 sur 21

Recommandé

Ville-Veikko Pulkka: Teknologiamurros teollisuuden palkansaajat 301116 par
Ville-Veikko Pulkka: Teknologiamurros teollisuuden palkansaajat 301116Ville-Veikko Pulkka: Teknologiamurros teollisuuden palkansaajat 301116
Ville-Veikko Pulkka: Teknologiamurros teollisuuden palkansaajat 301116Teollisuuden palkansaajat
394 vues27 diapositives
Merja Kauhanen: Uuden työn tehdas 2016 par
Merja Kauhanen: Uuden työn tehdas 2016Merja Kauhanen: Uuden työn tehdas 2016
Merja Kauhanen: Uuden työn tehdas 2016Teollisuuden palkansaajat
161 vues14 diapositives
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016 par
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016
Anne Kovalainen: Uuden työn tehdas vaikuttajaseminaari 30.11.2016Teollisuuden palkansaajat
174 vues19 diapositives
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tulokset par
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tuloksetPuu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tulokset
Puu ja muotoilu lahti 23.11.2011 työpajakeskustelun tuloksetTekes Programmes and Campaigns
325 vues11 diapositives
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto par
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoKaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoTekes Programmes and Campaigns
473 vues6 diapositives
Työelämän suuri murros megatrendien valossa par
Työelämän suuri murros megatrendien valossaTyöelämän suuri murros megatrendien valossa
Työelämän suuri murros megatrendien valossaMikael Jungner
52 vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb... par
Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...
Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
1.2K vues55 diapositives
Kuntien tuottavuusparadoksi par
Kuntien tuottavuusparadoksiKuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiJyrki Kasvi
1.7K vues23 diapositives
Digiajan liideri cmad 2015 par
Digiajan liideri cmad 2015Digiajan liideri cmad 2015
Digiajan liideri cmad 2015Timo Rainio
4.6K vues17 diapositives
Aamupulssi par
AamupulssiAamupulssi
AamupulssiJyrki Kasvi
666 vues12 diapositives
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava par
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettavaSäntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettavaRisto Säntti
527 vues35 diapositives
Muotoilun uusi rooli par
Muotoilun uusi rooliMuotoilun uusi rooli
Muotoilun uusi rooliPäivi Hietanen
1.3K vues40 diapositives

Similaire à Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena

CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa par
CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessaCxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa
CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessaCxO Professional Oy
111 vues50 diapositives
Tulevaisuuden Työympäristö par
Tulevaisuuden TyöympäristöTulevaisuuden Työympäristö
Tulevaisuuden TyöympäristöPäivi Hietanen
1.7K vues34 diapositives
Näin kaadat organisaation sisäiset raja-aidat digitaalisesti par
Näin kaadat organisaation sisäiset raja-aidat digitaalisesti Näin kaadat organisaation sisäiset raja-aidat digitaalisesti
Näin kaadat organisaation sisäiset raja-aidat digitaalisesti Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
1.2K vues35 diapositives
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus par
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusLiiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusTommi Rissanen
205 vues22 diapositives
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11 par
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11anne-mari
450 vues8 diapositives
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali par
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliValtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
681 vues20 diapositives

Similaire à Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena(20)

CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa par CxO Professional Oy
CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessaCxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa
CxO webinaari 2017 04-07 rm kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus par Tommi Rissanen
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuusLiiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Liiketoimintamallien muutos - uhka vai mahdollisuus
Tommi Rissanen205 vues
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11 par anne-mari
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
anne-mari450 vues
Digisalonki tilaisuus 11_2015 par Tuomo Luoma
Digisalonki tilaisuus 11_2015Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015
Tuomo Luoma1.4K vues
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta par Prizztech
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmastaArto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Arto Kotipelto/ Tekes/ Kiertotalouden mahdollisuudet Tekesin näkökulmasta
Prizztech357 vues
TrendIT - Näyte trendiraportista par 15/30 Research
TrendIT - Näyte trendiraportistaTrendIT - Näyte trendiraportista
TrendIT - Näyte trendiraportista
15/30 Research1.8K vues
Digitaalista Sykettä teollisuuteen par Timo Rainio
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Timo Rainio1.1K vues
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus par Business Arena Oy
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve... par Timo Rainio
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Timo Rainio346 vues
Teollisuus ja digitalisaatio par Timo Rainio
Teollisuus ja digitalisaatioTeollisuus ja digitalisaatio
Teollisuus ja digitalisaatio
Timo Rainio110 vues
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021 par Motiva
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Yritysten ja kuntien ilmastoyhteistyö käyntiin -webinaarin esitykset 11.2.2021
Motiva631 vues
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ... par Loihde Advisory
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...
Loihde Advisory389 vues
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä par Reni Waegelein
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveäTalent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä
Reni Waegelein247 vues
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015 par Timo Halima
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Timo Halima3.4K vues
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia par Pia Adibe
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaaliaAdibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia
Pia Adibe239 vues

Plus de Päivi Hietanen

Paljonko tilaa organisaatio tarvitsee? Työympäristökehittämisen ympärist... par
Paljonko tilaa organisaatio tarvitsee? Työympäristökehittämisen ympärist...Paljonko tilaa organisaatio tarvitsee? Työympäristökehittämisen ympärist...
Paljonko tilaa organisaatio tarvitsee? Työympäristökehittämisen ympärist...Päivi Hietanen
412 vues33 diapositives
Muotoillut Ratkaisut 2012 esite par
Muotoillut Ratkaisut 2012 esiteMuotoillut Ratkaisut 2012 esite
Muotoillut Ratkaisut 2012 esitePäivi Hietanen
488 vues9 diapositives
Photo Gallery par
Photo GalleryPhoto Gallery
Photo GalleryPäivi Hietanen
447 vues41 diapositives
The Future Workplace par
The Future WorkplaceThe Future Workplace
The Future WorkplacePäivi Hietanen
982 vues26 diapositives
Sustainable Workplace - Case Tekes par
Sustainable Workplace - Case TekesSustainable Workplace - Case Tekes
Sustainable Workplace - Case TekesPäivi Hietanen
637 vues21 diapositives
Kestävä työympäristö-mistä se muodostuu? par
Kestävä työympäristö-mistä se muodostuu?Kestävä työympäristö-mistä se muodostuu?
Kestävä työympäristö-mistä se muodostuu?Päivi Hietanen
1.3K vues28 diapositives

Plus de Päivi Hietanen(6)

Paljonko tilaa organisaatio tarvitsee? Työympäristökehittämisen ympärist... par Päivi Hietanen
Paljonko tilaa organisaatio tarvitsee? Työympäristökehittämisen ympärist...Paljonko tilaa organisaatio tarvitsee? Työympäristökehittämisen ympärist...
Paljonko tilaa organisaatio tarvitsee? Työympäristökehittämisen ympärist...
Päivi Hietanen412 vues
Kestävä työympäristö-mistä se muodostuu? par Päivi Hietanen
Kestävä työympäristö-mistä se muodostuu?Kestävä työympäristö-mistä se muodostuu?
Kestävä työympäristö-mistä se muodostuu?
Päivi Hietanen1.3K vues

Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena

 • 1. Kestävä työympäristö liiketoiminnan tukena Coresma 8.2.2012 Päivi Hietanen Senaatti-kiinteistöt T u o m m e   ' l a l l e   r a t k a i s u t  
 • 2. Kestävä kehitys ja työympäristö Sosiaalinen kestävyys Ekologinen Taloudellinen kestävyys kestävyys Brundtlandin komissio, 1987
 • 3. Kestävän työympäristön kolme näkökulmaa Ekologinen: energia, jätteet, hiilijälki Energiapihi rakentaminen yleistyy Suomessakin, Euroopassa rakennetaan jo plusenergiataloja. Työkalut rakennusten ympäristösuoriutumisen arviointiin yleistyvät (BIM, LEED, BREEAM) ja YKV-raportointi ja C02-mittaus organisaatioissa yleistyy. Tarjolla on työkaluja myös tilan vastuulliseen käyttöön: esim. Green Office. Taloudellinen: kilpailukyky, resurssien kestävä käyttö Jokainen neliö kuormittaa ympäristöä. Nyt on vihdoin herätty kysymykseen, paljonko tilaa ylipäätään tarvitaan. Tilatehostus on tehokkain keino pienentää tilojen aiheuttamaa ympäristökuormaa: keskeistä myös muuntojoustavuus ja yhteiskäyttö. Sosiaalinen: fokuksessa ihminen Henkilöstö, yhteisöllisyys, hyvinvointi, vaikuttaminen. Tämä on näkökulmista kiinnostavin - miten tila tukee vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä, oppimista, hyvinvointia? Pääsevätkö käyttäjät vaikuttamaan työympäristönsä suunnitteluun?
 • 5. Työtapamme ovat valtavassa murroksessa Etätyö on työantajan kanssa sovittua työtä kotona tai etätyökeskuksissa. Suomi on tässä Euroopan kärkimaita, etätyön määrä on seitsenkertaistunut vv. 1990 -2008. Yleisintä etätyö on valtiosektorilla, jossa etätyöläisiä on palkansaajista joka viides. Liikkuva työ tapahtuu päätyöpaikan ja kodin ulkopuolella, kuten liikematkoilla, kenttätyössä tai asiakkaiden tiloissa. Liikkuvaa työtä tekee jo 66% palkansaajista. Monipaikkainen työ on uusin termi: työskentely tapahtuu monissa eri paikoissa päätyöpaikan ulkopuolella teknologiavälitteisesti - jo 40% palkansaajista. Liikkuvaan ja monipaikkaiseen työhön liittyvät kolmannet paikat: kahvilat, hotellit, lentokentät, puistot - koko julkisesta kaupunkitilasta on tullut työnteon näyttämö. Kolmannet paikat ovat osa työympäristöä ja sen suunnittelua. Yhteenveto työn uusista muodoista, Virpi Ruohomäki, Aalto-Yliopisto TKK, 18.1.2011
 • 6. Suomi on täynnä tyhjillään seisovia työhuoneita Työntekijän oma arvio 6
 • 8. Miten uusi työ vaikuttaa tiloihin? Mittausten mukaan työpisteidemme käyttöaste on keskimäärin enää 40%. Käyttöasteella tarkoitetaan sitä aikaa, jonka tila on työpäivän 8 tunnista käytössä. Käyttäjät arvioivat käyttöasteen tyypillisesti yläkanttiin: työnteon tavoissa tapahtunutta murrosta ei ole tunnistettu. Tilojen käyttöasteita voidaan tarkastella myös toimijarooleittain. Mittausten mukaan johto on vähiten paikalla, tukitoiminnot eniten: siis kääntäen – mitä isompi huone, sitä alhaisemmalla käytöllä. Hyödynnämme tilaresurssiamme huonosti – tämä on taloudellisesti ja ekologisesti kestämätön tilanne. Jos muutosta halutaan, on kulttuuriset- ja statuskysymykset ylitettävä - ja johto on saatava mukaan talkoisiin.
 • 12. Millaiset tilakonseptit tukisivat uutta työtä? Yksilötyön tarpeisiin rakennetut, hierarkiaa tukevat koppikonttorit ja tilakulttuurit ovat nyt väistymässä – ne eivät tue kohtaamisia ja yhteistyötä, joita tämän päivän tietotyö tarvitsee. Niin ikään vanhentuneita ovat hallimaiset avotilat – ne eivät tarjoa vaihtelua tai yksityisyyttä. Tietotyö tarvitsee tuekseen tilojen kirjon. Monitilaympäristöt ovat nyt yleistymässä: työn eri moodeja tuetaan monipuolisella tilapaletilla. Monitila-ajattelu on uusi käsite: tilaa ei enää allokoida hierarkian mukaan. Yksilö ehkä menettää huoneensa mutta saa tilalle kokonaisen kerroksen – tämä on suuri ajattelutavan muutos. Joustavuus syntyy uudesta tavasta käyttää tilaa, minkä mobiiliteknologia mahdollistaa. ”Monitila” tukee myös hyvinvointia, kun työpäivän aikana voi vaihtaa tilaa, moodia ja asentoa – ja keskittyä: löytyy myös se hiljainen huone tai lukusali. Hyvinvointiin vaikuttaa myös se, miltä tila näyttää. Elämystaloudessa imagon merkitys kasvaa, ja työympäristöjen ”brändäys” yleistyy: tilat suunnitellaan tukemaan yrityskuvaa, pohditaan tavoitemielikuvaa ja erottuvuutta.
 • 13. Kestävän työympäristön mittareita §  Tekesin virtuaalineuvottelut 100 000 €:lla 1M€ säästöt §  VRK:n monitilatoimisto 53->22 m2/hlö, -1 M€/v §  Tekesin monitilakonsepti -40%m2,-15%€,-70%C02 §  Senaatti-kiinteistöt, Green Office sähkö kWh/hlö -47% §  Hollannin Microsoft 1 A4-tuloste/hlö/vko §  Elisa hlön muutto vie 3 min §  CIMOn brändätty monitila työtyytyväisyys +1 (1-5) §  Microsoft läsnätyö, tunnelmatoimisto hlöstön yhteistyö +10% §  GSK Innovation Hub innovatiivisuus +38% §  Google Great Place to Work
 • 14. Kestävää työympäristöä mitataan erilaisilla mittareilla Johtoa ja omistajia kiinnostavat talouden luvut, joita helpoin mitata, mutta ne ovat vähiten kiinnostavia. Paperittoman toimiston ympäristövaikutus on häviävän pieni verrattuna esim. tilankäytön tehostamiseen: sen suurin hyöty on sisäinen joustavuus ja nopeat muutot, jotka ovat yrityksille elinehto. Mobiilitoimiston yksi keskeinen hyöty on se, että väkimäärää voidaan kasvattaa ilman rakentamistoimenpiteitä. Kiinnostavimpia ovat listan alimmat mittarit. Google on voittanut Paras Työpaikka- kilpailun USAssa ja briteissä, ja se on yksi halutuimpia työnantajia tällä hetkellä. Googlen työympäristöstrategiassa keskeistä on monikulttuurisuus, monimuotoiset ja luovuutta tukevat tilat, liikuntamahdollisuudet, ilmainen luomuruoka ja polkupyörät henkilöstölle. Tiimit sisustavat tilansa itse. Ja 20% sääntö: päivän viikosta saa tehdä ”omiaan”, esim. pelata ja verkottua. Miten tukea henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta? Tämä on CREM- toimijoiden todellinen haaste ja lisäarvo! Mikä on mittareiden kytkös liiketoimintaan? Kaikki voidaan kääntää euroiksi.
 • 16. Mitä murros edellyttää toimitilajohtamiselta? Toimitilajohtamisen rinnalle on syntynyt uusi toimintamalli: työympäristöjohtaminen. Se tarkoittaa HR-, ICT- ja tilahallinnon yhteistyön johtamista: nämä muodostavat ”alustan” työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevien ratkaisujen luomiseksi. Tätä testataan nyt esim. Tekesissä – miten tukea monipaikkaista tietotyötä? Tekesin Workplace Management -tiimin keskusteluissa teemoja ovat mm. kellokortti, virtuaalinen työympäristö, HR-käytännöt, etäjohtaminen ja itsensä johtaminen.
 • 17. Huomisen toimitilajohtaja? “You don´t get an office. You get cargo pants.”
 • 18. Kestävä rakentaminen? ? Suunnittelu Rakenta- minen Käyttöön- otto Ylläpito
 • 19. Entä KIRA-ala? Alan helmasynti on se, että rakennetaan aina alimpien normien mukaan. Normit kiristyvät taas 1.7 ja 2019 rakennusten tulee olla nollaenergiatasoa. Miksi odottaa? Investorien pitäisi uskaltaa rakentaa jo nyt vaatimuksia energiatehokkaampaa – markkinoilla on jo asiakkaita, jotka haluavat parasta A-luokkaa. Toinen haaste ovat lukuisat kapulansiirrot hankkeen verkostoissa – niitä pitää osata johtaa. Kaikkein kiinnostavinta on se, mitä tapahtuu ennen hanketta. Miten hanke muotoutuu? Mikä on asiakkaan todellinen ongelma? Osaammeko kysyä oikeat kysymykset? Mikä on ”iso kuva”? Entä jos muutetaankin toimintatapoja niin, ettei tarvitse rakentaa ollenkaan? Työkaluna hankkeen alkuvaiheessa strateginen suunnittelu tai konseptisuunnittelu, joka suomalaisesta rakentamiskulttuurista puuttuu. Alkuvaiheen työskentely voi johtaa jopa siihen, ettei koko hanketta tarvitakaan – ekologisin on se neliö, joka jää rakentamatta.
 • 20. Yhteiskehittely! Tulevaisuus- skenaariot Käyttäytymis- Kestävä tieteet kehitys Tieto- teknologia Arkkitehtuuri ”INTEGRAATTORI” Yrityskuva, Viestintä ”branding” Liiketoiminta- Organisaatio- strategiat kehittäminen Politiikka
 • 21. Kestävät ratkaisut edellyttävät… -  Monialaista yhteistyötä ja moniosaamista -  Toimintamallia kapulansiirroista yhteiskehittelyyn: tämä on mahdollisuus luoda uutta -  Integraattoria projektinjohtajaksi – tarvitaan riittävä ymmärrys kaikista osa-alueista -  Kestävä kehitys voi toimia kaiken kehittämisen viitekehyksenä Jos KIRA-ala haluaa myydä asiakkailleen kestäviä ratkaisuja, pitää sen toimia itse esimerkkinä!