Publicité

Contenu connexe

Similaire à 01. Introduction.en.th.pptx(20)

Dernier(20)

Publicité

01. Introduction.en.th.pptx

  1. วิทยาศาสตร์ข ้อมูล: แนวคิดและการปฏิบัติ สไลด์หลักสูตร Translated from English to Thai - www.onlinedoctranslator.com
  2. วิทยาศาสตร ์ข้อมูล: แนวคิดและแนว ปฏิบัติ ผู้แต่ง : Vijay Kotu และ Bala Deshpande สานักพิมพ์ : มอร์แกน คอฟมันน์ หนังสือเรียน ซอฟต์แวร ์หลักสูตร www.rapidminer.com ดาวน์โหลดฟรี
  3. 1. บทนา
  4. วิทยาศาสตร ์ข้อมูลคืออะไร
  5. โมเดล
  6. ประเภทของวิทยาศาสตร ์ข้อมูล
  7. งาน คาอธิบาย อัลกอริทึม ตัวอย่าง การจัดหมวดหมู่ คาดการณ์ว่าจุดข ้อมูลเป็นของหนึ่งใน คลาสที่กาหนดไว ้ล่วงหน้าหรือไม่ การทานายจะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้จาก ชุดข ้อมูลที่รู้จัก ต ้นไม ้การตัดสินใจ, โครงข่าย ประสาทเทียม, แบบจาลอง เบส์, กฎการเหนี่ยวนา, K เพื่อนบ ้านที่ใกล ้ที่สุด การกาหนดผู้ลงคะแนนให ้อยู่ในกลุ่มที่รู้จัก โดยพรรคการเมือง เช่น แม่ฟุตบอล ดึงลูกค ้า ใหม่เข ้าเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค ้าที่รู้จัก การถดถอย คาดการณ์เลเบลเป้าหมายที่เป็น ตัวเลขของจุดข ้อมูล การทานายจะ ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้จากชุดข ้อมูลที่ รู้จัก การถดถอยเชิงเส ้น การ ถดถอยโลจิสติก คาดการณ์อัตราการว่างงานในปีหน้า ประมาณการเบี้ยประกัน. การตรวจจับความผิดปกติ คาดการณ์ว่าจุดข ้อมูลมีค่าผิดปกติ เมื่อเทียบกับจุดข ้อมูลอื่นๆ ในชุด ข ้อมูลหรือไม่ ตามระยะทาง, ตามความ หนาแน่น, LOF การตรวจจับธุรกรรมการฉ้อโกงในบัตรเครดิต การตรวจจับการบุกรุกเครือข่าย อนุกรมเวลา คาดการณ์ว่าค่าของตัวแปรเป้าหมาย สาหรับกรอบเวลาในอนาคตตามค่า ประวัติหรือไม่ การปรับให ้เรียบแบบเอกซ์ โพเนนเชียล, ARIMA, การ ถดถอย การพยากรณ์การขาย การพยากรณ์การผลิต ปรากฏการณ์การเติบโตแทบทุกชนิดที่ต ้อง คาดการณ์ การรวมกลุ่ม ระบุกลุ่มธรรมชาติภายในชุดข ้อมูล ตามคุณสมบัติที่สืบทอดภายในชุด ข ้อมูล K หมายถึงการจัดกลุ่มตาม ความหนาแน่น - DBSCAN การค ้นหากลุ่มลูกค ้าในบริษัทตามธุรกรรม เว็บ และข ้อมูลการโทรของลูกค ้า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระบุความสัมพันธ์ภายในชุดไอเท็ม ตามข ้อมูลธุรกรรม FP การเจริญเติบโต, Apriori ค ้นหาโอกาสในการขายต่อเนื่องสาหรับผู้ค ้า ปลีกตามประวัติการซื้อธุรกรรม
  8. คอร ์ส โครงร่าง กระบวนการ วิทยาศาสตร ์ข้อมูล การสารวจข้อมูล การประเมินแบบจาลอง การจัดหมวดหมู่ ต ้นไม ้แห่งการตัดสินใจ การเหนี่ยวนากฎ k-เพื่อนบ ้านที่ใกล ้ที่สุด Naïve Bayesian โครงข่ายประสาทเทียม สนับสนุนเครื่องเวกเตอร์ ผู้เรียนทั้งมวล การถดถอย การถดถอยเชิงเส ้น การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์ความสัมพันธ ์ อาพริออริ FP-การเติบโต การรวมกลุ่ม k-หมายถึง ดีบีเอสสแกน แผนที่การจัดระเบียบตนเอง การขุดข้อความ การพยากรณ์อนุกรมเวลา การตรวจจับความผิดปกติ การเลือกคุณสมบัติ พื้นฐานกระบวนการ อัลกอริทึมหลัก แอปพลิเคชันทั่วไป
Publicité