Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
การปรับปรุงการทา งานดว้ย 
KAIZEN 
1
โครงการปรับปรุงกระบวนการทา งานของหน่วยตรวจสอบ 
วตัถุดิบดว้ยเครื่องมือ KAIZEN 
ระยะเวลาในการทา ปฏิบัติการและรายงาน 
การตรวจ...
โครงการปรบัปรุงกระบวนการทา งานของหน่วยตรวจสอบ 
วัตถุดิบด้วยเครื่อ 
งมือ KAIZEN 
ศึกษาสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน 
ศึกษาหลักการ...
Cause and Effect diagram 
4
เลิก การทา งานที่ไม่มี Standard 
ลด ความหลากหลายของแบบฟอร์ม 
ลด ความหลากหลายของสถานที่เก็บเอกสาร 
เปลี่ย 
น วิธีจัดเรียงเอ...
ลดความหลากหลายของแบบฟอร์ม 
BEFORE AFTER 
FM-QDS-01 
FM-QDS-02 
FM-QDS-03 
FM-QDS-04 
FM-QDS-05 
FM-QDS-06 
FM-QDS-16 
FM-Q...
ลดความหลากหลายของสถานที่เก็บเอกสาร 
BEFORE AFTER 
7
เปลี่ยนวิธีการจัดเรียงเอกสาร 
เอกสารระหว่างดาเนินการ 
BEFORE AFTER 
วางเอกสารกระจดักระจาย ทา ให้ไม่ 
สะดวกในการคน้หา และไม...
เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเอกสาร 
BEFORE AFTER 
วิธีการ วิธีการ 
- จา แนกตามชนิด 
- เรียงตามวันที่ ปัญหา 
- ไม่ทราบหากสูญหาย 
-...
Test Report 
BEFORE AFTER 
15/2/12, 
15/2/12, 
16/2/12, 
17/2/12, 
20/2/12 
Product 
A 
TR 1 TR 2 TR 3 
TR 4 TR 6 
TR 7 TR...
เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเอกสาร 
เอกสารระบบคุณภาพ และแบบฟอร์ม 
BEFORE AFTER 
QP-WI-SD 
FM-QDS-21 
FM-QDS-20 
FM-QDS-09 
FM-QDS...
เปลี่ยนกระบวนการทา งานใหม่ 
BEFORE AFTER 
- ไม่มีขั้นตอนที่ 
ชดัเจน 
- การปฏิบตัิงานไม่มีมาตรฐาน 
- พนกังานจา ขนั้ตอนไม่ได...
เปลี่ยนกระบวนการทา งานใหม่ 
BEFORE AFTER 
13
เปลี่ยนวิธีการลงบันทึกวนัที่ 
BEFORE AFTER 
14 
- การเขียน : ลายมืออาจทา 
ใหตี้ความคลาดเคลื่อน 
- การพิมพ์ดว้ยตรายาง : ขจั...
เลิกการทา งานที่ไม่มี Standard 
BEFORE AFTER 
- ไม่มีSpecification เป็น 
Standard ในการตรวจสอบ 
ที่เป็นทางการ 
- ไม่มี Tes...
เลิกการทา งานที่ไม่มี Standard 
BEFORE 
ไม่ชัดเจน 
STD. 
ไม่ชัดเจน 
ไม่ระบุ Standard. 
ที่มา : SD-QDS-02 (RE:02) 
ไม่มี 
M...
เลิกการทา งานที่ไม่มี Standard 
AFTER 
ที่มา : SD-QDS-02 (RE:03) 
บอกรายละเอียด 
ชัดเจน
เลิกการทา งานที่ไม่มี Standard 
AFTER 
ระบุ Spec. ใน 
ตารางไวอ้ย่างชัดเจน 
ที่มา : SD-QDS-02 (RE:03)
เลิกการทา งานที่ไม่มี Standard 
AFTER 
ที่มา : SD-QDS-26 (RE:00)
ผลการดา เนินงาน 
นาที 
20 
ระยะเวลา
BEFORE AFTER 
21 แต่ต้องกล้าที่จะยอมรับและลงมือ 
ด้วยนะ...แหะๆ
สรุปผลการดา เนินงาน 
สามารถแก้ปัญหา “การหาเอกสารไม่พบ” ซึ่ง 
เป็น 
สาเหตุสา คญัของความล่าชา้ ไดอ้ย่างสิ้นเชิง 
สามารถลดร...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kaizen วัตถุดิบ

10 198 vues

Publié le

ตัวอย่างการทำ Kaizen

Publié dans : Direction et management

Kaizen วัตถุดิบ

 1. 1. การปรับปรุงการทา งานดว้ย KAIZEN 1
 2. 2. โครงการปรับปรุงกระบวนการทา งานของหน่วยตรวจสอบ วตัถุดิบดว้ยเครื่องมือ KAIZEN ระยะเวลาในการทา ปฏิบัติการและรายงาน การตรวจสอบ ลดลง 10% ไดต้ามเป้าหมาย : ระยะเวลาลดลง 20 – 80% 1. คุณไพโรจน์ บุตรดีวงษ์ หัวหน้าทมี 2. คุณมนตรี 2สายสุข สมาชิก
 3. 3. โครงการปรบัปรุงกระบวนการทา งานของหน่วยตรวจสอบ วัตถุดิบด้วยเครื่อ งมือ KAIZEN ศึกษาสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน ศึกษาหลักการ KAIZEN และ ตัวอย่างของหน่วยงานอื่น นาสาเหตุของปัญหามาทดลองแก้ วงจร KAIZEN ปรับปรุงการดา เนินการ กา หนดเป็นมาตรฐาน ติดตามประเมินผลการดา เนินการ 3
 4. 4. Cause and Effect diagram 4
 5. 5. เลิก การทา งานที่ไม่มี Standard ลด ความหลากหลายของแบบฟอร์ม ลด ความหลากหลายของสถานที่เก็บเอกสาร เปลี่ย น วิธีจัดเรียงเอกสาร เปลี่ย น วิธีจัดเก็บเอกสาร เปลี่ย น กระบวนการทา งานใหม่ เปลน วิธีการลงบันทึกวนัที่ 5 ี่ย
 6. 6. ลดความหลากหลายของแบบฟอร์ม BEFORE AFTER FM-QDS-01 FM-QDS-02 FM-QDS-03 FM-QDS-04 FM-QDS-05 FM-QDS-06 FM-QDS-16 FM-QDS-07 FM-QDS-08 FM-QDS-10 FM-QDS-01 FM-QDS-07 FM-QDS-08 FM-QDS-10 6
 7. 7. ลดความหลากหลายของสถานที่เก็บเอกสาร BEFORE AFTER 7
 8. 8. เปลี่ยนวิธีการจัดเรียงเอกสาร เอกสารระหว่างดาเนินการ BEFORE AFTER วางเอกสารกระจดักระจาย ทา ให้ไม่ สะดวกในการคน้หา และไม่เห็น ความคืบหนา้ของงาน เรียงเอกสารตามแนวตงั้ จา แนกตาม ความคืบหนา้ของงาน ทา ให้สะดวก ต่อการคน้หา 8
 9. 9. เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเอกสาร BEFORE AFTER วิธีการ วิธีการ - จา แนกตามชนิด - เรียงตามวันที่ ปัญหา - ไม่ทราบหากสูญหาย - เกิดความสบัสนกรณีสินคา้ Lot เดียวกนั - กาหนด Serial no. - เรียงตาม Serial no. แก้ปัญหา - ทราบทนัทีหากสูญหาย - ไม่เกิดความสบัสนกรณีสินคา้ Lot เดียวกนั Test Report 9
 10. 10. Test Report BEFORE AFTER 15/2/12, 15/2/12, 16/2/12, 17/2/12, 20/2/12 Product A TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 6 TR 7 TR 8 TR 9 TR 11 TR 12 TR 13 TR 14 TR 15 15/2/12, 16/2/12, 17/2/12, 17/2/12, 20/2/12 Product B เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเอกสาร ทราบทันที หากสุญหาย 10
 11. 11. เปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเอกสาร เอกสารระบบคุณภาพ และแบบฟอร์ม BEFORE AFTER QP-WI-SD FM-QDS-21 FM-QDS-20 FM-QDS-09 FM-QDS-22 FM-QDS-10 FM-QDS-08 FM-QDS-07 FM-QDS-01 ต้นฉบบั - ใส่กล่อง หรือเก็บตน้ฉบบัไว้ สาเนาเมื่ อตอ้งการใช้ทา ให้ เสียเวลาและ ยากต่อการคน้หา 11
 12. 12. เปลี่ยนกระบวนการทา งานใหม่ BEFORE AFTER - ไม่มีขั้นตอนที่ ชดัเจน - การปฏิบตัิงานไม่มีมาตรฐาน - พนกังานจา ขนั้ตอนไม่ได้ - เกิดความสบัสน - เกิดขอ้ผิดพลาดในการ ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบขาดความ น่าเชื่อถือ - กา หนดขนั้ตอนให้ชดัเจน ตงั้แต่ต้นจนจบกระบวนการ สาหรับทุกๆ กรณีที่ อาจ เกิดขึ้นจริงในการปฏิบตัิงาน 12
 13. 13. เปลี่ยนกระบวนการทา งานใหม่ BEFORE AFTER 13
 14. 14. เปลี่ยนวิธีการลงบันทึกวนัที่ BEFORE AFTER 14 - การเขียน : ลายมืออาจทา ใหตี้ความคลาดเคลื่อน - การพิมพ์ดว้ยตรายาง : ขจัด การตีความผิด และช่วยลด เวลา รวมถึงความล้าไดด้ว้ย
 15. 15. เลิกการทา งานที่ไม่มี Standard BEFORE AFTER - ไม่มีSpecification เป็น Standard ในการตรวจสอบ ที่เป็นทางการ - ไม่มี Test method ที่ อา้งอิงหลักการสากล - ปรับปรุง SD-QDS-02 (การ ตรวจสอบ) ใหค้รอบคลุมวตัถุดิบทุก ประเภท และเปลี่ยนชื่อเป็น ข้อ กาหนดการตรวจสอบ - จัดทา Test method ที่ อา้งอิงหลักวิชาการและ มาตรฐานสากล (เช่น ASTM) 15
 16. 16. เลิกการทา งานที่ไม่มี Standard BEFORE ไม่ชัดเจน STD. ไม่ชัดเจน ไม่ระบุ Standard. ที่มา : SD-QDS-02 (RE:02) ไม่มี Method
 17. 17. เลิกการทา งานที่ไม่มี Standard AFTER ที่มา : SD-QDS-02 (RE:03) บอกรายละเอียด ชัดเจน
 18. 18. เลิกการทา งานที่ไม่มี Standard AFTER ระบุ Spec. ใน ตารางไวอ้ย่างชัดเจน ที่มา : SD-QDS-02 (RE:03)
 19. 19. เลิกการทา งานที่ไม่มี Standard AFTER ที่มา : SD-QDS-26 (RE:00)
 20. 20. ผลการดา เนินงาน นาที 20 ระยะเวลา
 21. 21. BEFORE AFTER 21 แต่ต้องกล้าที่จะยอมรับและลงมือ ด้วยนะ...แหะๆ
 22. 22. สรุปผลการดา เนินงาน สามารถแก้ปัญหา “การหาเอกสารไม่พบ” ซึ่ง เป็น สาเหตุสา คญัของความล่าชา้ ไดอ้ย่างสิ้นเชิง สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบตัิงานได้มากกว่า 20% 22

×