Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ทฤษฎีการเรียนรู้  โดย นางสาวพนิดา ธงชัยธนากุล 521121039 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
ทฤษฎีการเรียนรู้  <ul><li>ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ การศึกษาถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมเดิมไปเป็นพฤติ...
<ul><li>1.2 ทฤษฎีการเชื่อมโยงของกัทธรี </li></ul><ul><li>“ การเรียนรู้เกิดจากการกระทำ” </li></ul><ul><li>“ การเรียนรู้ควร...
2.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไข  <ul><li>2.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟกับวัตสัน พาฟลอฟ “การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต...
3. ทฤษฎีสนามหรือกลุ่มเกสตัลท์ ( Gestalt)  <ul><li>ทฤษฎีสนามหรือกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) หมายถึง ส่วนรวม </li></ul><ul>...
<ul><li>3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้เครื่องหมายของทอลแมน </li></ul><ul><li>“ การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยใช...
การนำทฤษฎีการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน  <ul><li>ทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่อเนื่องของธรอนไดค์ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <...
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของกัทธรี ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>1. ครูต้องจูงใจให้นักเรียนสนใจที่จะเรียน </li></ul><ul><l...
ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน  <ul><li>1. พยายามจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียน </...
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟและวัตสัน ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน  <ul><li>1. ครูสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน...
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์ ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>1. สร้างนิสัยที่ดีให้เด็ก เพื่อการสร้างคุ...
ทฤษฎีสนามของกลุ่มเกสตัลท์ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน  <ul><li>1. ครูชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของบทเรียน </...
ทฤษฎีการเรียนรู้ของเลวิน ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>1. ครูใช้วิธีกลุ่มสัมพันธ์กับผู้เรียน จะได้เกิดการเรียนรู้ด...
ทฤษฎีการเรียนรู้ของทอลแมน ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน  <ul><li>1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด เปิ...
 
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ทฤษฎีการเรียนรู้

6 276 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

ทฤษฎีการเรียนรู้

 1. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ โดย นางสาวพนิดา ธงชัยธนากุล 521121039 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
 2. 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ <ul><li>ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ การศึกษาถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมเดิมไปเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร เป็นผลที่ได้จากประสบการณ์ โดยไม่ใช่ผลจากการตอบสนอง ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ </li></ul><ul><li>การแบ่งกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. ทฤษฎีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง </li></ul><ul><li> 1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ต่อเนื่องของธรอนไดค์ </li></ul><ul><li>“ การเรียนรู้เกิดจากการลองผิดลองถูก” </li></ul><ul><li>“ การเรียนรู้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง” </li></ul><ul><li>การทดลอง = แมวกับประตูกล </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1.2 ทฤษฎีการเชื่อมโยงของกัทธรี </li></ul><ul><li>“ การเรียนรู้เกิดจากการกระทำ” </li></ul><ul><li>“ การเรียนรู้ควรเกิดจากการจูงใจมากกว่าการเสริมแรง” </li></ul><ul><li>การทดลอง = แมวกับกล่อง </li></ul><ul><li>1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ </li></ul><ul><li>“ การเรียนรู้เกิดจากการเสริมแรงมากกว่าการจูงใจ ซึ่งได้แก่ การเสริมแรงทางร่างกายและจิตใจ” </li></ul><ul><li>การทดลอง = หนูกดคาน 5 ครั้ง - 90 ครั้ง </li></ul>
 4. 4. 2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไข <ul><li>2.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟกับวัตสัน พาฟลอฟ “การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการวางเงื่อนไข” </li></ul><ul><li>การทดลอง = กระดิ่ง , สุนัข , ผงเนื้อ </li></ul><ul><li>วัตสัน “การเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไข” </li></ul><ul><li>การทดลอง = เด็ก , ของเล่น , เสียงดัง </li></ul><ul><li>2.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ </li></ul><ul><li>สกินเนอร์ “การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลได้มีการกระทำแล้วได้รับการเสริมแรง” </li></ul><ul><li>การทดลอง = หนูขาวกับกล่อง </li></ul>
 5. 5. 3. ทฤษฎีสนามหรือกลุ่มเกสตัลท์ ( Gestalt) <ul><li>ทฤษฎีสนามหรือกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) หมายถึง ส่วนรวม </li></ul><ul><li>แนวคิดของทฤษฎี “ส่วนรวมมีค่ามากกว่าผลบวกของส่วนย่อย” </li></ul><ul><li>3.1 ทฤษฎีสนาม </li></ul><ul><li>โคห์เลอร์และเลวิน “การเรียนรู้จะพิจารณาสิ่งเร้าโดยส่วนรวมก่อนแล้วจะแยกเป็นส่วนย่อยเพื่อหาความสัมพันธ์จนในที่สุดเห็นช่องทางทำให้เกิดการหยั่งเห็น” </li></ul><ul><li>การทดลอง = ลิงชิมแปนซี </li></ul><ul><li>3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของเลวิน </li></ul><ul><li>“ การเรียนรู้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากความรู้เดิม ๆ โดยการจูงใจทำให้เกิดความรู้อย่างแจ่มแจ้ง” </li></ul><ul><li>การทดลอง = เหมือนกับโคห์เลอร์ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้เครื่องหมายของทอลแมน </li></ul><ul><li>“ การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นำไปสู่เป้าหมายทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ” </li></ul><ul><li>การทดลอง = หนู 3 กลุ่ม ในเขาวงกต </li></ul><ul><li>1. ทอลแมนเห็นว่า การเสริมแรงหรือรางวัลนั้นไม่มีความจำเป็น </li></ul><ul><li>2. การเสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบต่างก็มีผลต่อการเรียนรู้แต่ </li></ul><ul><li>3. ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องให้รางวัลผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 4. ประสบการณ์ที่สร้างความพอใจและไม่พึงพอใจเป็นตัวเร่งให้ </li></ul><ul><li>5. เกิดการเรียนรู้เปรียบเสมือนรางวัลและลงโทษในตัวมันเอง </li></ul>
 7. 7. การนำทฤษฎีการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>ทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่อเนื่องของธรอนไดค์ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน </li></ul><ul><li> 1. ครูจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกระตุ้นให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียน </li></ul><ul><li> 2. มอบหมายงาน กิจกรรม แบบฝึกหัด และการบ้าน เพื่อฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น </li></ul><ul><li> 3. ใช้หลักการให้รางวัลและการลงโทษ เพื่อให้รู้ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว </li></ul>
 8. 8. ทฤษฎีการเชื่อมโยงของกัทธรี ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>1. ครูต้องจูงใจให้นักเรียนสนใจที่จะเรียน </li></ul><ul><li> 2. ดำเนินการสอนตามเนื้อหาสาระเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>3. ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการกระทำ </li></ul><ul><li>4. ก่อนจบบทเรียนควรให้นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนให้ถูกต้อง </li></ul>
 9. 9. ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>1. พยายามจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียน </li></ul><ul><li> 2. พยายามเสริมแรงทุกขั้นตอน </li></ul><ul><li> 3. จัดการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก </li></ul><ul><li> 4. จัดคาบเวลาเรียนให้พอเหมาะแก่วัยของผู้เรียน </li></ul><ul><li> 5. เปลี่ยนกิจกรรมการสอน เมื่อพบว่าผู้เรียนอ่อนล้าหรือง่วงนอน </li></ul>
 10. 10. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟและวัตสัน ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>1. ครูสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน อันเป็นการวางเงื่อนไขที่ดี </li></ul><ul><li>2. ครูวางตัวให้เด็กศรัทธาและรัก เพื่อเด็กจะได้รักวิชาที่ครูสอน </li></ul><ul><li>3. ครูจัดบทเรียนให้น่าสนใจและเกิดความสนุกสนาน </li></ul><ul><li>4. ครูไม่ให้ความสนใจในพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็ก ในที่สุดพฤติกรรมดังกล่าวจะหายไป </li></ul><ul><li>5. ครูจัดบทเรียนให้สัมพันธ์กับบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้ว </li></ul><ul><li>6. ครูให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว จะได้เรียนรู้เหมือนเดิม </li></ul><ul><li>7. ครูให้นักเรียนรู้จักวิธีการจำแนกหรือวิเคราะห์ </li></ul><ul><li>8. ครูใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกมาใช้ในการเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาต่าง ๆ เช่น นักเรียนไม่ชอบภาษาอังกฤษ แต่ชอบเกม ให้นักเรียนได้เล่นเกมในวิชาภาษาอังกฤษ ต่อมานักเรียนชอบวิชาภาษาอังกฤษเพราะได้เล่นเกม </li></ul>
 11. 11. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์ ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>1. สร้างนิสัยที่ดีให้เด็ก เพื่อการสร้างคุณภาพแห่งชีวิต </li></ul><ul><li>2. ลบนิสัยที่ไม่ดีออกจากตัวเด็ก โดยวิธีการปรับพฤติกรรม </li></ul><ul><li>3. ให้การเสริมแรงแก่เด็กที่กระทำความดี </li></ul><ul><li>4. นำมาใช้สร้างบทเรียนสำเร็จรูป </li></ul><ul><li>5. นำมาใช้ในการสอนวิธีการพูดเป็นการให้แรงเสริมในการฝึกพูด </li></ul>
 12. 12. ทฤษฎีสนามของกลุ่มเกสตัลท์ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>1. ครูชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของบทเรียน </li></ul><ul><li>2. อธิบายให้นักเรียนเห็นภาพรวม ๆ หรือโครงสร้างของบทเรียนก่อนสอน </li></ul><ul><li>3. แนะนำกิจกรรมที่นักเรียนควรฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ </li></ul><ul><li>4. สอนให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองเพื่อนำไปสู่การคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น </li></ul>
 13. 13. ทฤษฎีการเรียนรู้ของเลวิน ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>1. ครูใช้วิธีกลุ่มสัมพันธ์กับผู้เรียน จะได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ </li></ul><ul><li>2. ครูมุ่งเน้นการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง </li></ul><ul><li>3. ให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในชีวิต เป้าหมายในแต่ละวิชา แต่ละบทเรียน </li></ul><ul><li>4. ใช้วิธีการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตอบสนองต่อบทเรียน </li></ul><ul><li>5. ฝึกให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาในเกมง่าย ๆ และยากขึ้นตามลำดับ </li></ul>
 14. 14. ทฤษฎีการเรียนรู้ของทอลแมน ในการนำไปใช้ในการเรียนการสอน <ul><li>1. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด เปิดโอกาสให้พูด และแสดงความคิดเห็น </li></ul><ul><li> 2. จัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มอบงานหรือกิจกรรมให้ทุกกลุ่ม ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น </li></ul><ul><li>3. ให้นักเรียนอภิปรายในชั้นเรียน หรือใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูกับเพื่อน ๆ เพื่อให้เข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น </li></ul>

×