Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

sur

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 1 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 2 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 3 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 4 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 5 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 6 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 7 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 8 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 9 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 10 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 11 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 12 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 13 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 14 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 15 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 16 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 17 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 18 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 19 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 20 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 21 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 22 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 23 ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ) Slide 24
Prochain SlideShare
ข้อสอบวัดแววครู Taro 47
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

421 j’aime

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)

Télécharger pour lire hors ligne

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)

 1. 1. ~1~ ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1 1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทของข้าราชการครูที่ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ก. การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ข. การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลาราชการ ค. การฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ง. การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน 2. การลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลาโดยหน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกส่งไป ศึกษา หมายถึงการลาศึกษาต่อตามข้อใด ก. การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ประเภท ก ข. การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ประเภท ข ค. การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน ง. ถูกทุกข้อ 3. เมื่อท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประสงค์ที่จะลาศึกษาต่อปริญญาโท ท่านคิดว่าจะต้องมีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อใด ก. ต้องมีอายุราชการครบ 12 เดือน นับถึงวันที่ 15 มิถุนายนของปีที่จะลาศึกษาต่อ ข. ต้องพ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติราชการ ค. จะต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา ง. จะต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยระดับใดระดับหนึ่ง 4. เมื่อท่านต้องการลาศึกษาต่อเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาโท แต่ใช้เวลาไปศึกษาในวันเสาร์วัน อาทิตย์ ท่านจะต้องทาเรื่องขออนุญาตการลาประเภทใด ก. การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ข. การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคพิเศษ ค. การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลาราชการ ง. การลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน 5. หากท่านประสงค์จะศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตร 2 ปีที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านจะต้องขอ อนุญาตใคร ก. ผู้บริหารโรงเรียน ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6. ทางราชการอนุญาตให้ใช้เวลาราชการเพื่อไปศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการได้ และใช้เวลา ราชการบางส่วน โดยใช้เวลาราชการได้ ไม่เกินวันละกี่ชั่วโมง ก. 30 นาที ข. 1 ชั่วโมง ค.1 ชั่วโมง 30 นาที ง . 3 ชั่วโมง
 2. 2. ~2~ 7. กรณีที่ต้องการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา ต้องดาเนินการตามข้อใด ก. แจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วยวาจา ข. แจ้งให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ค. ขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ ง. ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 8. ข้อใดเป็นเครื่องมือสาหรับการประเมินผล ก. แบบสังเกต ข.การตรวจแบบฝึกหัด ค.การใช้แฟ้มสะสมผลงาน ง.การสังเกตการทางาน 9. ข้อใดเป็นเครื่องมือสาหรับการประเมินผล ก. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ข. การซักถาม ค.การพิจารณาผลสาเร็จของงาน ง.การใช้แฟ้มสะสมผลงาน 10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการประเมินผล ก. การซักถาม ข. แบบสังเกต ค. คาถามแบบเช็ครายการ ง. ข้อทดสอบ 11. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียนได้มากที่สุด ก. การพิจารณาผลสาเร็จของงาน ข. การสังเกต ค. การใช้แบบทดสอบ ง. ตรวจแบบฝึกหัด 12. การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อื่น โดยนาผลงานเสนอ เช่น จัดนิทรรศการหน้าชั้น ห้องสมุด หรืองานของโรงเรียน เป็นส่วนใดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ก. การบูรณาการประสบการณ์เข้ากับตนเอง ข. การสร้างความคิดรวบยอด ค. การปฏิบัติฝึกทักษะและการสร้างชิ้นงาน ง. ชื่นชมผลงานและประยุคใช้ 13. "เพื่อให้มีความรู้และเกิดทักษะในการม้วนตัวที่ถูกต้องได้" ข้อความนี้สัมพันธ์กับข้อใด ก. วัตถุประสงค์ ข. ขั้นตอนกิจกรรม ค. สื่อการเรียนรู้ ง. การประเมินผล
 3. 3. ~3~ 14. ใบความรู้เรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกาย ก. จุดประสงค์ ข. ขั้นตอนกิจกรรม ค. สื่อการเรียนรู้ ง. การประเมินผล 15. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกิจกรรมประเมิน ก. การตรวจสอบ ข. แบบประเมินผลการนาเสนอ ค. แบบสังเกตทักษะการม้วนตัว ง. ทักษะการม้วนตัว 16. ข้อใดต่อไปนี้คือพฤติกรรมที่ครูต้องประเมิน ก. การอภิปรายกลุ่มเรื่องการม้วนตัวจากการชมวีดีทัศน์ ข. การสังเกต ค. แบบสังเกต ง. แบบประเมินพฤติกรรม 17. "สมาชิกอภิปรายและแสดงความคิดเห็นจากการศึกษาใยความรู้ที่6 คือเรา" ข้อความดังกล่าว เป็นกิจกรรมในขั้นตอนใดของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL:Participatory learning) ก. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข. ขั้นอภิปรายและสะท้อนความคิด ค. ขั้นสรุปความคิดรวบยอด ง. ขั้นทดลองและประยุคแนวคิด 18. ใครเป็นเจ้าของทฤษฎีวงล้อการเรียนรู้ ก. David Kolb ข. Bernice Mccarthy ค. Jhon Dewey ง. ข้อ ก และข้อ ข 19. ท่านคิดว่าคาถามใดต่อไปนี้ สามารถที่จะวัดความคิดรวบยอดจากนักเรียนได้ ก. Why ข. What ค. How ง. If 20. คาถามใดเป็นการบูรณาการมากที่สุด ก. Why ข. What ค. How ง. If
 4. 4. ~4~ 21. ข้อใดเป็นพฤติกรรมของเด็กเก่ง ก. มีความสนใจใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ มีสติควบคุมตนเองได้ ข. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพสิทธิของผู้อื่น ค. สื่อสารสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ มีศิลปะและมิติสัมพันธ์ ง. มีความรักและการแข่งขัน 22. ข้อใดเป็นพฤติกรรมของเด็กที่มีความสุข ก. มีความสามารถในการใช้ภาษา ข. มีทักษะควบคุมใช้จังหวะและการเคลื่อนไหว ค. บริโภคสิ่งต่างๆด้วยปัญญา ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแส ง. มีความลึกซึ้งภายในจิตใจ 23. รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นนักกิจกรรมจะมีลักษณะอย่างไร ก. ชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความกระตือรือร้นสูง ข. ชอบอ่าน ชอบทาข้อวิพากษ์ วิจารณ์หาข้อมูลละเอียด ค. ชอบคิดอย่างมีระบบ มีแนวคิดที่ชัดเจน ง. ชอบแก้ปัญหาจากสภาพจริง 24. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความสามารถของ สมองซีกขวาและสมองซีกซ้ายอย่างสมดุล คือกิจกรรมใด ก. การเรียนรู้ตามแนววัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT ข. Learning Style ค. Multiple Intelligence ง. Constructivism Approach 25. เจ้าของทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่กล่าวถึงผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้เข้ากับความรู้ใหม่ คือบุคคลใด ก. จอนดิวอี้ ข. ธอร์นไดร์ ค. มาสโลว์ ง. อัสซูเบิล 26. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบกระบวนการสอนแบบบูรณาการ ก. แบบสอดแทรก (Infusion) ข. แบบแนวราบ (Line) ค. แบบสหวิทยาการ( Mutidisciplinary) ง. แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ (Transdisciplinary) 27. การเรียนรู้รายบุคคลของนักเรียนที่มีลักษณะชอบทางานที่มีกาหนดเวลาสั้น ชอบสิ่งท้าทาย ไม่ ชอบอยู่นิ่งเฉย มีความกระตือรือร้นสูง เป็นลักษณะของการเรียนรู้รายบุคคลกลุ่มใด ก. นักกิจกรรม ข. นักวิเคราะห์ ค. นักทฤษฎี ง. นักปฏิบัติ
 5. 5. ~5~ 28. ชอบวางแผนปฏิบัติ ชอบลงมือทดลอง ชอบแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ชอบแสดงความ คิดเห็นใหม่และทดลองปฏิบัติ เป็นลักษณะของการเรียนรู้รายบุคคลกลุ่มใด ก. นักกิจกรรม ข. นักวิเคราะห์ ค. นักทฤษฎี ง. นักปฏิบัติ 29. ครูควรเสนอกิจกรรมที่เป็นโอกาสให้ผู้เรียนสร้างแนวคิดของตนเอง มีการทดลองหรือทดสอบเพื่อ ยืนยันทฤษฎี เช่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชอบการอภิปราย ชอบแสวงหาการปฏิบัติที่ใหม่ๆอยู่ เสมอ ก. กิจกรรมสาหรับนักเรียนที่เป็นนักคิด ข. กิจกรรมสาหรับนักเรียนที่เป็นนักทฤษฎี ค. กิจกรรมสาหรับนักเรียนที่เป็นนักวิเคราะห์ ง. กิจกรรมสาหรับนักเรียนที่เป็นนักปฏิบัติ 30. การจัดการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงหรือรวมศาสตร์ต่างๆตั้งแต่สองสาขาวิชาขึ้นไปภายใต้หัวข้อ เดียวกัน หมายถึงการจัดการเรียนรู้ในลักษณะใด ก. การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary) ข. การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary) ค. การบูรณาการแบบสอดแทรก(Infusion instruction) ง. การบุรณาการแบบข้ามวิชา(Transdisciplinary) 31. ครูหลายคนวางแผนการสอนร่วมกันและกาหนดหัวข้อหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปัญหา ครูแต่ ละคนต่างสอนในวิชาของตนภายในหัวเรื่องเดียวกันหมายถึงกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการ แบบใด ก. แบบสอดแทรก ข. แบบขนาน ค. แบบสหวิทยาการ ง. แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ 32. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ก. แบบสอดแทรก ข. แบบขนาน ค. แบบสหวิทยา ง. แบบระหว่างวิชา 33. ใครเป็นเจ้าของความคิดแบบพหุปัญญา(Multiple intelligences) ก. จอนดิวอี้ ข. ธอร์นไดร์ ค.แกรดเนอร์ ง. อัสซูเบิล
 6. 6. ~6~ 34. จากความคิดของบุคคลตามข้อ33 พหุปัญญา(Multiple intelligences) คือความสามารถทาง ปัญญากี่ด้าน ก. 6 ด้าน ข.7 ด้าน ค.8 ด้าน ง.10 ด้าน 35. มีความสามารถในการวาดภาพ การออกแบบ การสร้างรูปบล็อค การทาแผนที่ แผนผัง เป็น ความสามารถทางปัญญาด้านใด ก. ด้านมิติสัมพันธ์ ข. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ค. ด้านการเข้าใจตนเอง ง. ด้านความเข้าใจธรรมชาติ 36. ปัญญาที่แสดงความเก่ง ความคล่องแคล่ว ด้านการดนตรี ร้องเพลง การฟังเพลง การจาแนก เสียงของโน้ต คือความสามารถทางปัญญาด้านใด ก. ด้านคนตรี ข. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ค. ด้านตรรกและคณิตศาสตร์ ง. ด้านการเคลื่อนไหว 37. อเนก เป็นผู้ที่รู้จักการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นแสดงว่าเอนกมีทักษะด้านใด ก. ทักษะการจัดการ ข. ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง ค. ทักษะการฟัง ง. ทักษะการเขาใจผู้อื่น 38. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่านักเรียนในความรับผิดชอบเป็นคนมีความรู้ ก. เก่งกาจดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ ข. วินัยรักษาผลประโยชน์ให้แก่หมู่คณะ ค. ดุสิตมีความคิดดีมีเหตุผล ง. สนทยาวิ่งเล่นกลางสนามกับเพื่อนๆ 39. สิ่งที่ทาให้มองเห็นภาพ องค์ประกอบของกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดแนว ก. Mind Mapping ข. Jigsaw ค. Expert group ง. Home group 40. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความสามารถของสมองซีกขวา ก. คิดอย่างมีปัญญา ข. คิดแบบศูนย์รวม ค. คิดแบบหลากหลาย ง. ใช้เหตุผลในการคิด
 7. 7. ~7~ 41. ข้อใดต่อไปนี้คือความสามารถด้านการคิดของสมองซีกซ้าย ก. การใช้เหตุผล ข. มีอิสระในการคิด ค. คิดแบบองค์รวม ง. คิดแบบอัตนัย 42. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณลักษณะของสมองซีกซ้าย ก. ตรรก ความมีเหตุผล ข. ความคิดสร้างสรรค์ ค. จิตนาการ ง. การทาหลายอย่างพร้อมๆกัน 43. พฤติกรรมของเด็กนักเรียนคนใดที่บ่งชี้ว่าเป็นคนที่มีวินัย ก. สมศักดิ์ขยัน อดทน ประหยัดอยู่เสมอ ข. ยอดรักชอบช่วยเหลือพึ่งพาเพื่อน ค. รุ่งฤดีรับผิดชอบและควบคุมตนเองได้ ง. ชัดเจนมีความสุข 44. สมฤทัยสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าสมฤทัยมีการเรียนรู้ ตามข้อใด ก. การเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ข. การเรียนรู้ที่จะทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ค. การเรียนรู้สภาพจริง ง. การเรียนรู้กระบวนกระบวนการทางาน 45. รัชนกเป็นผู้ที่ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์แสดงว่ารัชนกมีลักษณะในการจัดการด้านใด ก. ความสามารถในการวางแผน ข. ความสามารถในการปฏิบัติงาน ค. ทักษะการวิเคราะห์ตนเอง ง. ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการ 46. ตามแนวนโยบายการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มพื้นฐานทางวิชาการที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ ก. ศิลธรรม จริยธรรม ข.ภาษาไทย ค.คณิตศาสตร์ ง.คอมพิวเตอร์ 47. ตามแนวนโยบายการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม ก. การงานอาชีพ ข. ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ค. ศาสนา ง. สุขศึกษา 48. ตามแนวนโยบายการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสาระการ
 8. 8. ~8~ เรียนรู้ใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มพื้นฐานในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและความถนัด ก. จริยศึกษา ข. กีฬา ดนตรี ค. ศิลป ง. การอาชีพ 49. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมายถึงการบูรณาการตามข้อใด ก. บูรณาการความรู้ ข. บูรณาการเนื้อหา ค. บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ ง. บูรณาการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 50. ข้อใดเป็นหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ข. การจัดการศึกษามีทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ค. การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ง. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
 9. 9. ~9~ ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 2 1. คุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมความมีวินัยและค่านิยมประชาธิปไตยหมายถึง คุณลักษณะตามข้อใด ก. เป็นคนดี ข.เป็นคนเก่ง ค.มีความสุข ง.เป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข 2. ข้อใดคือจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544 ก. กลุ่มพื้นฐานทางวิชาการและจาเป็นต่อการเรียนรู้ ข. กลุ่มพื้นฐานด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ค. กลุ่มพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและความถนัด ง. ถูกทุกข้อ 3. จากข้อ 2 กลุ่มสาระใดที่แตกต่างไปจากพวก ก. ภาษาไทย ข. วิทยาศาสตร์ ค. กีฬา ดนตรี ง. คอมพิวเตอร์ 4. จากข้อ 3 กลุ่มสาระใดน่าจะอยู่ในกลุ่มพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและความถนัด ก. กีฬา ดนตรี ข.ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ค.สุขศึกษา ง.ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม 5. จากข้อ 3 กลุ่มสาระใดต่อไปนี้ ไม่เข้าพวก ก. อังกฤษ ข.การงานอาชีพ ค.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ง. ศิลป 6. การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มใดที่ต้องใช้เวลาเรียนมากที่สุด ก. กลุ่มพื้นฐานทางวิชาการและจาเป็นต่อการเรียนรู้ ข. กลุ่มพื้นฐานด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ค. กลุ่มพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและความถนัด ง. ถูกทุกข้อ
 10. 10. ~ 10 ~ 7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มใดต้องจัดในชั่วโมงสุดท้ายของวัน ก. กลุ่มพื้นฐานทางวิชาการและจาเป็นต่อการเรียนรู้ ข. กลุ่มพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม ค. กลุ่มพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและความถนัด ง. ถูกทุกข้อ 8. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มใด ใช้เกณฑ์การประเมินผ่านหรือไม่ ผ่าน ก. กลุ่มพื้นฐานทางวิชาการและจาเป็นต่อการเรียนรู้ ข. กลุ่มพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม ค. กลุ่มพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและความถนัด ง. ถูกทุกข้อ 9. การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มที่ 3 ซึ่งประเมินการผ่านหรือไม่ผ่านวัดจากสิ่ง ใด ก. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ข. ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ ค. ผ่านคะแนนประเมินสมรรถภาพ ง. ข้อ กและ ข 10. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ก. จุดเน้นการจัดการเรียนรูแบ่งเป็น 3 กลุม ้ ่ ข. การจัดเวลาเรียนต่อสัปดาห์เน้นกลุ่มพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ ค. ในแต่ละสัปดาห์จะต้องออกแบบตารางเรียนครอบคลุมทั้ง 3 กลุม ่ ง. ครูควรสอนให้ความรู้แก่นักเรียนในเวลาเรียนปกติหากจาเป็นสอนพิเศาที่มีโครงการ รองรับได้ 11. ข้อใดคือหลักฐานแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. รบ.1- ต. ข. ป. 05 ค. ปพ.1 ง. ปพ.3 12. สิ่งใดที่ครูควรจะพิจารณาในการมอบการบ้านให้กับนักเรียน ก. มอบการบ้านแบบบูรณาการร่วมกับครูท่านอื่น ข. พิจารณาถึงจานวนวิชาที่มอบในแต่ละวัน ค. การกาหนดระยะเวลาในการส่งการบ้าน ง. ถูกทุกข้อ
 11. 11. ~ 11 ~ 13. ข้อใดกล่าวถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการทาการบ้านของนักเรียนในแต่ละวันไม่ถูกต้อง ก. 1 ชั่วโมงต่อวันสาหรับช่วงชั้นที่ 1 ข. 1.5 ชั่วโมงต่อวันสาหรับช่วงชั้นที่ 2 ค. 2 ชั่วโมงต่อวันสาหรับช่วงชั้นที่ 3 ง. 2.5 ชั่วโมงต่อวันสาหรับช่วงชั้นที่ 4 14. หลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดหมายถึง ระเบียบแสดงผลการเรียน ก. ปพ. 1 ข. ปพ. 2 ค. ปพ. 3 ง. ปพ. 4 15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเพราะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ก. แก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ เนื้อหาซ้าซ้อน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ข. ช่วยให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ค. กิจกรรมเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ง. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบประชาธิปไตย 16. "การศึกษาคือชีวิต คนต้องศึกษาตลอดชีวิต" เป็นทฤษฎีขั้นพื้นฐานการศึกษาของใคร ก. Bloom ข. Ausubel ค. John Dewey ง. Maslow 17. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่กล่าวว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ก. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ John Dewey ข. ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism Approach ค. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีความหมายของ Ausubel ง. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Progressivism 18. "นอกจากการศึกษาจะสอนให้คนเก่งแล้ว จาเป้นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้เป็นคนดีไป พร้อมกันด้วย" จากคากล่าวดังกล่าวข้อใดบ่งบอกถึงลักษณะการเป็นคนดี ก. สอบได้คะแนน NT คะแนนสูงๆ ข. ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านสมรรถภาพทางร่างกาย ค. มีคุณธรรม จริยธรรม ง. สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนในชั้นเรียนได้ 19. จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปนี้ กิจกรรมใดอยู่ในขั้นตอน AchievenentAwareness>>>> Attampt >>>>Achievement
 12. 12. ~ 12 ~ ก. วิเคราะห์หาจุดพัฒนา ข. แสวงหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนา ค. ตรวจสอบผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ง. ทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ20 " การจัดการเรียนรู้โดยผสมผสาน หลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตลอดจนสามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับไปประ ยุคใช้ในชีวิตประจาวัน" 20. จากข้อความที่กล่าวถึงบ่งบอกถึงข้อใด ก. ความหมาย ข. วิธีการ ค. ความสาคัญ ง. เป้าหมายการผลิต
 13. 13. ~ 13 ~ ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 3 1: ภาษาต่างประเทศที่กาหนดเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานของทุกช่วงชั้น คือข้อใด ก.ภาษาอังกฤษ ข. ภาษาจีน ค.ภาษาฝรั่งเศส ง. ภาษาอาหรับ 2: ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ก.เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ข.เน้นความเป็นเอกภาพของชาติ ค.มีความยืดหยุ่น ง.เน้นเนื้อหาให้จบในตัวเอง 3: การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดอย่างไร ก.แบ่งเป็น 6 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 2 ปี ข.แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ปี ค.แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 4 ปี ง.แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 6 ปี 4: การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาหรับช่วงชั้น 1 - 3 (ป.1 - ม.3) จัดอย่างไร ก.ทุกช่วงชั้นต้องจัดให้ครบทุกกลุ่มสาระ ข.ทุกชั้นปีต้องจัดให้ครบทุกกลุ่มสาระ ค.ทุกช่วงชั้นจัดได้ตามความเหมาะสม ง.ทุกชั้นปีสามารถจัดได้ตามความเหมาะสม 5: หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้เป็นกี่ลักษณะ ก.4 ลักษณะ ข. 3 ลักษณะ ค.2 ลักษณะ ง. 1 ลักษณะ 6: การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเริ่มต้นจากข้อใด ก.การกาหนดจุดหมาย ข.การกาหนดโครงสร้าง ค.การกาหนดวิสัยทัศน์ ง.การกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7: แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียนประจารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 14. 14. ~ 14 ~ พุทธศักราช 2544 เป็นอย่างไร ก.สถานศึกษาต้องเป็นผู้จัดหาจัดให้มีจัดทา ข.ส่วนกลางเป็นผู้กาหนดและจัดทา ค.เขตพื้นที่เป็นผู้กาหนดและจัด ง.ผู้เรียนกาหนดเอง 8: โรงเรียนนาร่องหรือโรงเรียนเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการต้องบริหารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ไปจนถึงปีการศึกษาใด ก.ปีการศึกษา 2545 ข.ปีการศึกษา 2546 ค.ปีการศึกษา 2547 ง.ปีการศึกษา2548 9: สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีกี่กลุ่มสาระ ก.10 กลุม ่ ข. 8 กลุม ่ ค.6 กลุม ่ ง. 4 กลุม ่ 10: หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กาหนดเวลาเรียนสาหรับช่วงชั้นปีที่ 3 (ม.1 - 3) ไว้ปีละเท่าใด ก.800 - 1000 ชั่วโมง ข.1000 - 1200 ชั่วโมง ค.1200 - 1400 ชั่วโมง ง.ไม่น้อยกว่า 1200 ชั่วโมง
 15. 15. ~ 15 ~ ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 4 1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด ก. มาตรา 43 ข. มาตรา 81 ค. มาตรา 289 ง. มาตรา 336 2. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้ ข. การศึกษาตามอัธยาศัย ค. การศึกษานอกระบบ ง. การศึกษาในระบบ 3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดาเนินการภายในปี 2545 เป็น อย่างช้า ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือระดับต่ากว่าปริญญา และระดับปริญญา 4. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542คือข้อใด ก. ความรู้คู่คุณธรรม ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม 5. ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจในด้านใดบ้าง ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีส่วนร่วม ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป 6. พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย 7. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ค. ให้สังคมมีสวนร่วมในการจัดการศึกษา ง. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ่
 16. 16. ~ 16 ~ 8. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่าง ๆ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่สาคัญ คือข้อใด ก. ระยะเวลา ที่จัดการศึกษา ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร 9. จุดมุ่งหมายสาคัญของการให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ครอบครัว ท้องถิ่น ร่วมพัฒนาการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542คือข้อใด ก. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ข. ชุมชนมีการแสวงหาความรู้ภายในชุมชน ค. พัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหาความต้องการ ง. ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 10. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด ก. จัดการศึกษาระดับต่ากว่าอุดมศึกษา ข. เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ต่ากว่าอุดมศึกษา ค. สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน ง. ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11. ข้อใดคือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่แถลงต่อรัฐสภา ก. การพักชาระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยเป็น เวลา 3 ปี ข. การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ค. การจัดตั้งธนาคารประชาชน ง. ถูกทุกข้อ 12. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมากที่สุดคือข้อใด ก. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ ข. การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ค. การป้องกันปราบปรามยาเสพติด ง. การป้องกันปราบปรามคอรัปชั่น 13. หลักในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลคือข้อใด ก. การศึกษาสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ ข. การศึกษาสร้างงาน สร้างฐาน สร้างคน ค. การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน ง. การศึกษาสร้างชาติ สร้างสังคม และสร้างรายได้ 14. ข้อใดไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ก. จัดให้มีระบบโครงสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ ข. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ ค. ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ง. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
 17. 17. ~ 17 ~ 15. บทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายปฎิรูประบบราชการปัจจุบันคือข้อใด ก. การพัฒนาการศึกษา ข. การพัฒนาบารุงศาสนา ค. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ง. ถูกทุกข้อ 16. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด ก. ปี พ.ศ. 2545 ข. ปีงบประมาณ 2545 ค. ปีการศึกษา 2545 ง. ไม่มีข้อถูก 17. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543 กาหนดโทษ สาหรับนักเรียนที่ทาผิดกี่สถาน ก. 3 สถาน ข. 4 สถาน ค. 5 สถาน ง. 6 สถาน 18. ข้อควรคานึงในการลงโทษนักเรียน ก.ไม่ใช้วิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกล้ง ข. ไม่ลงโทษด้วยความโกรธพยาบาท ค. ไม่ลงโทษนักเรียนที่กาลังเจ็บป่วย ง. อายุของนักเรียนหรือนักศึกษา 19 . ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ก. การไปอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ข.การพาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน ค. การพาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน ง.การพาไปนอกราชอาณาจักร 20. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน ก. ลาป่วยไม่ถึง 30วันผู้มีอานาจอนุญาตจะให้มีใบรับรองแทพย์มาแสดงก็ได้ ข. การลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาคือลาได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วัน ค. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้และได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 45 วันทา การ ง. ใช้ระเบียบการลาของข้าราชการโดยอนุโลม 21. ข้อใดคือวันหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก. วันเสาร์ - อาทิตย์ ข. วันเสาร์ - วันอาทิตย์- วันหยุดอื่น ๆ ค. วันอาทิตย์และวันอื่น ๆ อีก 1 วัน ง. ถูกทุกข้อ
 18. 18. ~ 18 ~ 22. เอกสารในข้อใดหมายถึงบัญชีเรียกชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ก. ป.01 ข. ป.02 ค. ป.03 ง. ป.04 23. ข้อกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน ก. เหมือนข้าราชการ ลูกจ้างประจา ข. ผู้มีบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งมิได้อยู่ใน อานาจปกครองของตนจะไม่มิสิทธิเบิกได้ ค. โดยปกติจะเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ 2 คนเท่านั้น ง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 24. ลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อใด จึงสามารถใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลได้ ก. อนามัยประจาตาบล ข. โรงพยาบาลอาเภอ หรือประจาจังหวัด ค. โรงพยาบาลที่ระบุตามกฎหมายประกันสังคม ง. ไม่มีข้อถูก 25. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่เกณฑ์ที่จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก. ต้องเรียนวิชาบังคับและเลือกเสรีจานวน 90 หน่วยการเรียนและทุกรายวิชาต้องได้รับการตัดสินผล ข. ได้หน่วยการเรียนทั้งสิ้น 80 หน่วยการเรียน ค. ได้เรียนวิชาบังคับแกนภาษาไทยและสังคม ง. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 1 คาบต่อสัปดาห์ กิจกรรมอื่น 1 คาบต่อสัปดาห์เวลาเรียนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและ ผ่านจุดประสงค์สาคัญของกิจกรรม 26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรประถมศึกษา ก. โรงเรียนมีหน้าที่ประเมินผล ตัดสินผลอนุมัติผลการเรียนทุกชั้นโดยไม่ต้องขอความเห็นจากกลุ่มโรงเรียน ข. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงจุดประสงค์การวัดรายกลุ่มประสบการณ์และตัดสิน ผลการเรียน ค. จุดประสงค์การเรียนรู้ที่วัดต้องครอบคลุมพฤติกรรมทุกคนอันได้แก่ พุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย ง. ถูกทุกข้อ 27. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ก. การกาหนดมาตรฐานโรงเรียน ข. การควบคุมคุณภาพ ค. การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน ง. การประเมินคุณภาพ 28. ข้อใดคือผลระทบขั้นสุดท้ายของการมีการนิเทศภายในโรงเรียน ก. คุณภาพของครู ข. คุณภาพของนักเรียน ค. บรรยากาศการทางานของครู ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
 19. 19. ~ 19 ~ 29. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ทาผู้สอนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก. ภาระงานและคุณภาพการทางานของผู้สอน ข. ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ ค. ความพร้อมของชุมชน ง. ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ 30. ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ก. คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ข. ใจกว้าง กายโต ทักษะสูง ค. คนเก่ง คนดี มีความสุข ง. คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้
 20. 20. ~ 20 ~ ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 5 1. การจัดการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง ค. มีการนาหลักสูตรไปใช้ ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน 2. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์ ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน 33. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสาคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก. หลักสูตร ข. แผนการสอน ค. จุดประสงค์การเรียนรู้ ง. สื่อการเรียนการสอน 4. ท่านคิดว่าทาไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ข. เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา ค. เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ข. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ง. ครูผู้สอนสาคัญที่สุด 6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ก. การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ค. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 7. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด เริ่มใช้ในโรงเรียนนาร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป ก. 2545 ข. 2546 ค. 2547 ง. 2548
 21. 21. ~ 21 ~ 8. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักสูตรในข้อใด ก. หลักการ ข. จุดมุ่งหมาย ค. เนื้อหาสาระ ง. แนวทางการจัดการเรียนรู้ 9. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด ก. วัดความสามารถในการใช้ภาษา ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา ง. ถูกทุกข้อ 10. " สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน" เป็นลักษณะของผู้เรียน ตามข้อใด ก. พัฒนาคน ข. พัฒนาอาชีพ ค. พัฒนาสังคม ง. พัฒนาทั้ง 3 ด้าน 11. ข้อใดไม่ใช่หลักการศึกษาด้านผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ค. กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ง. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไว้สาหรับผู้เรียน 12. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร ก. คู่มือครู ข. แผนการสอน ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ 13. นักเรียนมีโอกาสกาหนดผลการเรียนรู้ร่วมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้" เป็นลักษณะของการเรียนรู้ ตามข้อใด ก. การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ค. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ง. การเรียนรู้แบบองค์รวม 14. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอน ก. วัสดุ ข. อุปกรณ์ ค. วิธีการ ง. นวัตกรรม
 22. 22. ~ 22 ~ 15. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์ ก. เครื่องฉายสไลด์ ข. เครื่องวีดีโอ ค. เทปบันทึกเสียง ง. ไม่มีข้อถูก 16. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด ก. การสารวจเด็กรายบุคคล ข. การเรียนรู้บูรณาการ ค. โครงสร้าง ง. แฟ้มสะสมงาน 17. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสาคัญที่สุด ก. ประสิทธิภาพ ข. ประสิทธิผล ค. ประหยัด ง. คุ้มค่า 18. ข้อใดไม่ใช่หลักการสาคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. การมีส่วนร่วม ข. การกระจายอานาจ ค. การกากับติดตามประเมินผล ง. การยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ 19. เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผล การจัดการศึกษาระดับใดบ้าง ก.ระดับสถานศึกษา ข.ระดับเขตพื้นที่ฯ ค. ระดับชาติ ง. ถูกทุกข้อ 20. กาหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกาหนดจานวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน และสาระการเรียนรู้ ก. ช่วงชั้นที่ 1 ข. ช่วงชั้นที่ 2 ค. ช่วงชั้นที่ 3 ง. ช่วงชั้นที่ 4 21. ไม่มีในคาอธิบายในรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. ชื่อรายวิชา ข. จานวนเวลา หน่วยกิต ค. สื่อการเรียนรู้ ง. มาตรฐานการเรียนรู้
 23. 23. ~ 23 ~ 22. สถานศึกษาต้องคานึงถึงเรื่องใดในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก. วัย ข. วุฒิภาวะ ค. ความแตกต่างบุคล ง. ถูกทุกข้อ 23. ใครเป็นผู้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ก. ผู้บริหารสถานศึกษา ข. ผู้ปกครอง ชุมชน ค. คณะกรรมการสถานศึกษา ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน 24. ใครเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. ผู้บริหารโรงเรียน ข. ครูผู้สอน ค. สถานศึกษา ง. กรมวิชาการ 25. ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง ก. หลักสูตรของตนเอง ข. หลักสูตรท้องถิ่น ค. การเรียนรู้และประสบการณ์ ง. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 26. ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ก. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ ข. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม ค. สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมี ข้อมูลและเป็นอิสระ ง. ถูกทุกข้อ 27. ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. การวัดและประเมินผลผู้เรียน ข. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ค. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา ง. การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ 28. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษาชั้นใด ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก
 24. 24. ~ 24 ~ 29.ผู้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 ก. อธิบดีกรมวิชาการ ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. นายกรัฐมนตรี 30. โรงเรียนโดยทั่วไปเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษาใด ก. 2545 ข. 2546 ค. 2547 ง. 2548 อ้างอิงแหล่งที่มา : school.obec.go.th/sup_br3
 • ssuser64322d

  Nov. 7, 2021
 • SomoCnk

  Jul. 24, 2020
 • AonaumaAuntama

  Mar. 12, 2020
 • TiktaSm

  May. 2, 2019
 • ManNattakron

  Jul. 17, 2018
 • sukonthi

  Jul. 12, 2018
 • JirayootOIL

  Jun. 13, 2018
 • duangruthainuy

  Oct. 31, 2017
 • khaimug

  Sep. 12, 2017
 • chutikans

  Sep. 7, 2017
 • NuttawikaKhamlon

  Aug. 18, 2017
 • KetKamGorapin

  Aug. 16, 2017
 • jirasakinkamkaew

  Jul. 31, 2017
 • pampamkaewwised

  Jul. 30, 2017
 • knockps9

  Jul. 21, 2017
 • aslan_nis

  Jun. 15, 2017
 • rungpirunsrathongoai

  May. 10, 2017
 • poolpon

  May. 2, 2017
 • Khwantyz

  Apr. 22, 2017
 • ssuser3277af

  Apr. 9, 2017

ข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-5 (150 ข้อ)

Vues

Nombre de vues

214 711

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

10 277

Actions

Téléchargements

5 012

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

421

×