Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

طرح درس بسته 3 جلد 1 سال 94

  1. 1. 1 ‫ب‬‫تعالی‬ ‫سمه‬ ‫ساالنه‬ ‫درس‬ ‫طرح‬:‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بسته‬3‫کامپيوتر‬ : ‫رشته‬ : ‫تحصيلي‬ ‫سال‬95-94 : ‫درسی‬ ‫ساعات‬6‫هفته‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫آ‬ ‫پانته‬ : ‫تنظيم‬ ‫و‬ ‫تهيه‬-‫انصاری‬ ‫ما‬ ‫ه‬ ‫تاری‬ ‫خ‬ ‫عنوان‬ ‫فصل‬ ‫شما‬ ‫ره‬ ‫صفح‬ ‫ه‬ ‫درس‬ ‫عنوان‬‫رفتاري‬ ‫هدفهاي‬ ‫مه‬ ‫ر‬ 1/7/94‫و‬6/7/94 :‫اول‬ ‫فصل‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫مفاهیم‬ ‫مقدماتی‬ ‫وب‬ ‫و‬ :‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫اصول‬ ‫طراحی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ 71- 71 53- 71 ‫وب‬ ‫مفهوم‬،‫سایت‬ ‫وب‬ -‫وب‬ ‫تاریخچههههههه‬- ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫چندرسانه‬ ‫فناوری‬ ‫مفهوم‬Plugin ‫ههانه‬ ‫ن‬ ‫هههای‬ ‫زبههاه‬ ‫گذاری‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬‫حی‬ ‫طرا‬ ‫وب‬ ‫وب‬ ‫یه‬ ‫حی‬ ‫طرا‬ ‫مراحل‬ ‫سایت‬ ‫رنگ‬ ‫فناوری‬ ‫هه‬‫دامنه‬ ‫هت‬‫ثبه‬-‫ها‬‫به‬ ‫سایت‬ ‫رتبه‬ ‫برده‬ ‫ههههازی‬‫سه‬ ‫ههههادی‬‫پیه‬، ‫هارگزاری‬‫به‬‫های‬‫آزمه‬ ‫و‬ ‫صفحات‬ ‫تیبانی‬ ‫پ‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫مفهوم‬ .‫کند‬ ‫تعریف‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫مرورگرهای‬ ‫انواع‬ .‫ببرد‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫چندرسهههانه‬ ‫مفهههاهیم‬ ‫فناوری‬Plugin.‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫های‬ ‫زباه‬ ‫مفهوم‬Markup‫را‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫ساختار‬ ‫طراحی‬ .‫کند‬ ‫ساختار‬ ‫طراحی‬ ‫مهم‬ ‫انواع‬ .‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫استانداردهای‬ ‫و‬ ‫اصول‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تیبانی‬ ‫پ‬ ‫اصول‬ .‫دهد‬ ‫توضیح‬ 8/7/94‫و‬ 11/7/94 :‫سوم‬ ‫فصل‬ ‫کنترل‬ ‫روند‬ ‫برنامه‬ 35- 53 ‫زباه‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬HTML ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫ایجاد‬‫اهدی‬ ‫م‬ ‫و‬‫ی‬ ‫سادی‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫های‬ ‫برچسب‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ XHTML ‫ههای‬ ‫ابه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫تفاوت‬HTML‫و‬ XHTML.‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫کهدهای‬ ‫ساختار‬HTML‫و‬XHTML .‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫ه‬‫اصه‬ ‫های‬‫هه‬ ‫هب‬‫برچسه‬HTML‫و‬ XHTML‫ناسهد‬ ‫ب‬ ‫را‬‫هد‬‫ه‬‫بتوان‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ایجهاد‬ ‫را‬ ‫سادی‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ .‫کند‬ ‫اهدی‬ ‫م‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ 02/7/94‫و‬ 11/7/94 ‫فصل‬ :‫چهارم‬ ‫برچسبهای‬ ‫قالب‬ ‫متن‬ ‫بندی‬ 66- 35 ‫بندی‬ ‫قالب‬ ‫های‬ ‫برچسب‬ ‫های‬ ‫برچسب‬<sub> , <sup> ‫های‬ ‫برچسب‬<h6> , <h1> ‫برچسب‬‫های‬<pre>‫و‬ <center> ‫های‬ ‫برچسب‬<font> ‫و‬<marquee> ‫خاص‬ ‫کاراکترهای‬ ‫درج‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متن‬ ‫بندی‬ ‫قالب‬ ‫های‬ ‫برچسب‬ ‫هههاربرد‬‫که‬ ،‫هههردی‬‫به‬ ‫هههام‬‫نه‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آه‬ ‫از‬‫متن‬ ‫بندی‬ ‫قالب‬ ‫های‬ ‫برچسب‬ .‫کند‬ ‫استفادی‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫هه‬ ‫هب‬‫برچسه‬ ‫هم‬‫مهه‬ ‫هواص‬‫خه‬ ‫را‬ ‫هههها‬‫هه‬ ‫آه‬ ‫و‬ ‫ههههد‬‫ناسه‬ ‫ب‬ .‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ 00/7/94 ‫فصل‬ :‫پنجم‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫نرم‬ ‫افزار‬ Dreamweave r 11- 63 ‫نرم‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫افزار‬ ‫صفحه‬ ‫عناصر‬ ‫تنظیمات‬ ‫وب‬ ‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫سایت‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربرد‬ .‫کند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پنل‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ .‫برد‬ .‫ناسد‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫ویرای‬ ،‫ایجاد‬ ‫مراحل‬ .‫ببرد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫مدیریت‬
  2. 2. 2 07/7/94 :‫م‬ ‫ش‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫پیوند‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ 13- 35 ‫در‬ ‫پیوند‬ ‫انواع‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫تصاویر‬ ‫پیوند‬ ‫خصی‬ ‫م‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫پیوند‬ ‫صفحات‬ ‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫پست‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫پیوند‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫مفهوم‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫برقراری‬ ‫ف‬ ‫مخت‬ ‫های‬ ‫روش‬ .‫ببرد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫پیوند‬ ‫ایجاد‬ ‫ارتباط‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫بین‬ .‫کند‬ ‫ما‬ ‫ه‬ ‫تاریخ‬ ‫عنوان‬ ‫فصل‬ ‫شماره‬ ‫صفحه‬ ‫درس‬ ‫عنوان‬‫رفتاري‬ ‫هدفهاي‬ ‫مهر‬ 99/7/94 ‫فصل‬ :‫هفتم‬ ‫چندرسا‬ ‫ای‬ ‫نه‬ ‫وب‬ ‫در‬ 713- 13 ‫وب‬ ‫در‬ ‫تصاویر‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬MIME‫چیست؟‬ ‫های‬ ‫برچسب‬<object> ‫های‬ ‫برچسب‬<embed> ‫پیوند‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درج‬ ‫صفحه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫درج‬ ‫وب‬ ‫اسهتفادی‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫قالب‬ ‫انواع‬ ‫هههههههههای‬‫هه‬ ‫هههههههههل‬‫فایه‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫درج‬ ‫های‬ ‫برچسب‬ ‫انواع‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫چندرسانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫سانه‬ ‫چندر‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫ههههههههه‬‫به‬ ‫وب‬ ‫ههههههههفحات‬‫صه‬ .‫کند‬ ‫درج‬ ‫ف‬ ‫مخت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫آبان‬ 4/8/94‫و‬6/8/94 ‫فصل‬ :‫تم‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫جدول‬ ‫قاب‬ 751- 771 ‫جدول‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫قاب‬ ‫ی‬ ‫داخ‬ ‫قاب‬ ‫در‬ ‫آه‬ ‫اجزای‬ ‫و‬ ‫جدول‬ ‫ایجاد‬ ‫روش‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جدول‬ ‫های‬ ‫ستوه‬ ‫و‬ ‫سطرها‬ .‫کند‬ ‫ادغام‬ ‫لزوم‬ ‫مواقع‬ ‫های‬ ‫جدول‬ ‫ساخت‬ ‫روش‬‫تهو‬ ‫در‬ ‫تهو‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫صهفحه‬ ‫بندی‬ ‫قاب‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫ههاب‬‫قه‬inline‫وب‬ ‫ههفحات‬‫صه‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ 11/8/94‫و‬ 13/8/94 ‫فصل‬ :‫نهم‬ ‫ارتباط‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ 756- 751 Form‫وب‬ ‫در‬ ‫فرم‬ ‫در‬ ‫عناصر‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫عات‬ ‫اطال‬ ‫دریافت‬ ‫روش‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫اطالعهات‬ ‫دریافهت‬ ‫ههای‬ ‫فهرم‬ ‫را‬ ‫کاربر‬.‫کند‬ ‫طراحی‬ ‫کاربر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫شدی‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ .‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫عناصهر‬ ‫تدهای‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫استفادی‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سب‬ ‫منا‬ ‫رفتارههای‬ ،‫فهرم‬ .‫کند‬ ‫طراحی‬ ‫لزوم‬ ‫مواقع‬ 18/8/94 ‫و‬ 92/8/94 ‫فصل‬ :‫دهم‬ CSS 731- 753 ‫از‬ ‫استفادی‬CSS ‫قواعد‬CSS ‫تعریف‬ ‫های‬ ‫روش‬CSS ‫مفهوم‬CSS.‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫استفادی‬ ‫مزایای‬CSS‫شرح‬ ‫را‬ .‫دهد‬ ‫ایجاد‬ ‫ف‬ ‫مخت‬ ‫های‬ ‫روش‬CSS‫را‬ .‫کند‬ ‫بیاه‬
  3. 3. 3 ‫ما‬ ‫ه‬ ‫تاری‬ ‫خ‬ ‫عنوان‬ ‫فصل‬ ‫شماره‬ ‫صفحه‬ ‫درس‬ ‫عنوان‬‫رفتاري‬ ‫هدفهاي‬ ‫آبان‬ 95/8/94 ‫و‬97/8/94 ‫فصل‬ :‫یازدهم‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫نرم‬ ‫افزار‬ Flash 717- 761 ‫هیط‬‫محه‬ ‫ها‬‫ه‬‫ب‬ ‫هنایی‬‫آشه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫یه‬Flash ‫قهاب‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫قاب‬ ‫یدی‬ ‫ک‬ ‫تصاویر‬ ‫رسم‬ ‫ضیح‬ ‫تو‬ ‫را‬ ‫ن‬ ‫انیمی‬ ‫مفههوم‬ .‫دهد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫بتواند‬Flash .‫کند‬ ‫کار‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫هف‬ ‫مخت‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫محیط‬Flash.‫کند‬ ‫استفادی‬ ‫آذر‬ 9/9/94‫و‬4/9/94 ‫فصل‬ :‫یازدهم‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫نرم‬ ‫افزار‬ Flash 735- 717 ‫در‬ ‫ن‬ ‫انیمی‬ ‫ساخت‬ Flash ‫در‬ ‫ن‬ ‫انیمی‬ ‫انواع‬ Flash ‫به‬ ‫ن‬ ‫انیم‬ ‫ایجاد‬ ‫سنتی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫انیمی‬ ‫ایجاد‬ ‫روش‬ Motion Tween Shape Tween ‫جاد‬ ‫ای‬ ‫ههای‬ ‫روش‬ ‫تمام‬ ‫توسط‬ ‫هر‬‫متحه‬ ‫هاویر‬‫تصه‬ ،‫هن‬‫ه‬ ‫انیمی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دلخوای‬ ‫برپایه‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬CSS‫ایجاد‬ .‫کند‬
  4. 4. 4 16/9/94‫و‬ 9/9/94‫و‬ 16/9/94 ‫فصل‬ :‫یازدهم‬ ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫نرم‬ ‫افزار‬ Flash 715- 735 ‫نمادها‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫صوت‬ ‫ار‬ ‫انت‬Flash‫در‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫نماد‬ ‫مفهوم‬ ‫هاد‬‫ایجه‬ ‫را‬ ‫ها‬‫نمادهه‬ ‫هواع‬‫انه‬ .‫کند‬ ‫را‬ ‫شدی‬ ‫ایجهاد‬ ‫های‬ ‫یل‬ ‫فا‬ ‫یری‬ ‫خخ‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫هار‬ ‫انت‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫هن‬‫ه‬ ‫انیمی‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫هفحات‬‫صه‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫استفادی‬ 18/9/94‫و‬ 93/9/94 ‫ی‬ ‫عم‬ ‫و‬ ‫تئوری‬ ‫امتحاه‬ 95/9/94 ‫و‬ ‫ترم‬ ‫آخر‬ ‫ی‬ ‫عم‬ ‫امتحاه‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫امتحانات‬

×